Sege teecken — Fama — Victoria Prent van Johannes Looff naar Pieter Le Prestre: Frederik Hendrik in de zegwagen na het veroveren van 's-Hertogenbosch. Met gekalligrafeerd gedicht van Johan de Brune de Oude. [Middelburg] 1629.
Uitgegeven door drs. P. Koning
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Continue


Sege teecken

Op gerecht ter onsterffelicken eere en lof vande doorluchtige ende hoochgeboren Vorst
Frederick Hendrick bij der gratien Godts Prince van Orangien Grave van Nassau
Meurs Buren, Leerdam, etz. Marquiz van Vere, en Vlissingen, etz. Baron van
Breda, etz Gouverneur over Gelderlandt Hollandt Zeelandt Westfr. Zutphen Wtrecht
Overijssel etz. Admirael Generael vande Zee Ridder vande Ordre vande Kousebant

Hoe was elck een verstelt? hoe saghmen elc een beven?
    hoe was elck sonder hert? hoe leefd’ elck sonder leven?
        Als die raedrycke Vorst, die vaderlands piloot
            wert uyt het land gheruckt, met een verraders loot.

(5) Maer d’ hemel sagh ons aen, die liet ons haest aenschouwen
    een helt uyt ’t selve bloed, die Spaignien heeft doen grouwen,
        En buyghen onder ’t iock: die snoode roomsche beest.
            maer hemels droeve slagh! die isser oock gheweest.
Wat dan? Immanuel en wilt ons niet begheven.

    (10) hy wilt niet, dat syn kudd’ sou sonder herder sweven.
        Siet Henrick Frederick, tot lust en rust van ’t land,
            ’T roer van ons droeve schip stracks nemet inde hand.
Hy hadde nu al langh selfs in syn lente leven,
    ghetoont, wat voor een henghst sulck veulen ons sou gheven.

        (15) Men sagh in ’t bloedigh veld, doen Maurits Albert sloegh,
            wat martiael ghemoed, hy in syn boesem droegh.
Maer dit blad is te kleen, om veel van hem te schryven,
    dit echter sal altyd in
fama tempel blyven:
Tis goed, ’tis groot, ’tis stout, ’tis wys, ’tis onghemeyn
(20) Wat Henric doet, of voet, in syn ghemoet of breyn
Grol heeft syn kracht ghevoelt: Grol heeft syn krygsche wercken
    syn hert, syn kloeck bedryf, syn wysheyt connen mercken.
        Grol? neen ghewis, gheen grol, een sleutel van het land,
            van plaets en kunst ghesterckt niet minder als ghemant.

(25) Onwinbaer, soo het scheen. nochtans soo heeft sy moeten
    nu onlanghs onsen helt, als overwinner groeten.
        Doch wie is soo versnoft, en voel-loos van ghemoed,
                die niet en rieckt en smaeckt, wat ons de hemel doet?
Dient Wesel niet in plaets van hondert duysent tuyghen?

    (30) maent ons ’s,hertogenbosch niet voor de heer te buyghen?
        Die stad, die steeds als maeghd, veel leghers heeft gheweert
            is (wonder wonderbaer!) van onse Prins verheert
Maer is hier in een naem, die nimmers sterft, te werven,
    door een rechtschapen man, int veld van eer te sterven:

        (35) Dit, o macht rycke stad! oock voor een eere draeght,
            dat ghy nu eenmael syt door desen helt ont-maeght.


Is Hapsburgh pruytsch en prat met d’Oostenrycksche vorsten
Nassauw veel eer en meer verheffe syn gemoet;
want soo naer ’s weerelts ryck de Oostenrycksche dorsten,
(40) Nassauw die ist alleen, die haer wan-hopen doet.

Prestre InventorI. Looff Sculp. J. de brune.
Anno 1629.

Continue