In Ceneton getranscribeerde titelpagina’s.
In het filemakerbestand dat op de thuispagina van Ceneton kan worden gedownload
staan deze gegevens in quasi-facsimilé-opmaak.
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Continue
Ceneton000010
ZEMIER EN AZOR,
BLY-SPEL,
IN VIER BEDRYVEN,
Gemengelt met Sanghen en Dansschen:
Uyt het Fransch overgeset in ongelyke Neerduytsche
Verssen.
[Vignet: houtsnede]
TOT BRUSSEL,
Uyt de Drukkerye de J.L. DE BOUGERS, op de
Gerse-merkt.
===============================
M. DCC. LXXII.
Met permissie.

Ceneton000020
APOLLO,
OP HET
FEEST
DER
EENDRACHT,
KAMERSPEL.
DOOR
A.B.

Ceneton000030
DE
BANKBREEKER
DOOR
LIST,
KAMERSPEL,
DOOR
A.B.C.D.
[Typografisch ornament met half aureool.]
TE
CUILENBORG,
By FOP FOPPER, 1763.

Ceneton000040
DE
BANKBREEKER
DOOR
LIST,
KAMERSPEL,
DOOR
A.B.C.D.
[Typografisch ornament met lijnen.]
TE
CUILENBORG,
By FOP FOPPER, 1763.

Ceneton000050
DE
GEFNUIKTE
HEERSCHZUCHT.
ZINNESPEL.
[Vignet: gravure]
Te UTRECHT,
By JOHANNES VAN DRIEL,
MDCCLXXXII.

Ceneton000060
DE
HEERSCH-ZUGT
GEFNUIKT
EN DE
VRYHEID
HERSTELD.
ZINNESPEL.
[Typografisch ornament].
TE BEKOMEN
In alle Vaderlandsche Boekwinkels.
MDCCXCVI.

Ceneton000080
LUCIAEN VAN SAMOSATES
DROOM,
OF DE
HAEN.

Ceneton000100
LIST
TOT
WELSTANDT,
Ofte
BEKEERDE
DRONKAERT.
Gespeelt op d’ Amsterdamsche Schouwburg,
in ’t Iaer 1660.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Lescaille, op de Middel-dam, naest de Vismarckt.
M. DV. LX.

Ceneton000110
ASOTUS
Treur-eyndend’ Spel,
OF
DEN OVERTOLLIGEN
IONGELINGH.
Tot bevestiginghe van
Medio tutissimus ibis.
DAT IS:
Maet hout staet.
Door een maet-lievende Geest van
A.V.H.
[Vignet: fleuron]
In ’s Graven-Hage, By Michiel Stael, en Ian Breeckevelt,
Boeck-verkoopers woonende op ’t Buyten-Hof. 1650.

Ceneton000150
CLARINDE
Princesse van Mantua,
OF
DE RAMPSPOEDIGE LIEFDE
TREURSPEL
DOOR
J. ACKET.
Voor d’eerstemael ten tooneel ghevoert
door de Gilde der weirde Drye San-
tinnen, binnen Brugghe den 15.
February 1700.
[Vignet: Wapen met Pelle Arte]
_______________________________
Tot BRUGGHE ghedruckt by IGNATIUS VAN PEE, Stadts-
drucker woonende op den Burgh.

Ceneton000160
DE GELUCKIGE EN ONGELUCKIGE
MINNE-STRYDT
GERYMT DOOR
J. ACKET,
Operasche-wijse ten Tonneel gevoert
van bezonder Lief-hebbers der Ne-
derduytsche Rym en Reden-konst.
BINNEN BRUGGHE DEN 28. NOVEMBER 1706.
GHEVOLGHT
Van nogh verscheyde ander
Ghezanghen.
[Typografisch ornament].
TOT BRUGGHE,
°        °°        °°        °°        °°        °°        °
by PAULUS ROOSE woonende in de
Wolle-straete in de vier Evangelisten.

Ceneton000170
HYPERMNESTRA,
TREURSPEL.
NAAR HET FRANSCHE
VAN DEN HEERE
LE MIERRE.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek van
den Voorburgwal en de Stilsteeg, 1762.
Met Privilegie.

Ceneton000180
HYPERMNESTRA,
TREURSPEL.
NAAR HET FRANSCHE
VAN DEN HEERE
LE MIERRE.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tuschen de War-
moesgracht en de Drie-Koningstraat, 1766.
Met Privilegie.

Ceneton000190
HYPERMNESTRA.
TREURSPEL.
DOOR

A. Adriaansz.
NAAR HET FRANSCHE VAN
DEN HEERE
LE MIERE.
[Vignet: Yver. De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen]
Te Amsterdam.
By Jan Helders en Abraham Mars. 1786.
TE AMSTERDAM, BY
J. HELDERS EN A. MARS 1786.
Met Privilegie.

Ceneton000250
ARAN & TITUS.
MUTUA
VINDICATIO,
INTERPRETE
SCHOLA THIELANA.
[Vignet: Meditando et legendo]
THILAE,
Apud Gosuinum à Duyn, Bibliopol.
Anno M D C LVIII.

Ceneton000260
TREURSPEL
VAN DE
VIER UYTERSTE
DES MENSCHEN,
OFTE
VERTOONINGE
VAN HET
LESTE OORDEEL,
AFGEBEÉLD
IN DE
CHRISTELYKE STANDVASTIGHEYD
VAN ELIAS EN ENOCH,
ONDER DE DWINGELANDYE
VAN DEN BOOZEN ANTECHRIST.
Voor d’ eerste reyze in den Druk gegeven
DOOR
SR. JACOBUS VAN AERDE tot Ronsse.
[Vignet: Fleuron]
Men vind-se te koop tot Ronsse
by JACOBUS VAN AERDE, Boek-binder
en Boek-verkooper.

Ceneton000270
TREURSPEL
VAN DE
VIER UYTERSTE
DES MENSCHEN,
OFTE
VERTOONINGE
VAN HET
LAETSTE OORDEEL,
AFGEBEELD IN DE
CHRISTELYKE STANDVASTIGHEYD VAN
ELIAS EN ENOCH,
Onder de Dwingelandye van den boozen
ANTECHRIST.
Tweeden druk, overzien, verbetert en van vele druk-
fauten gezuyvert.
[Vignet: Typografisch ornament]
Te GEND, by J.P. KIMPE, Boekdrukker
en Boekverkoop op de Torre-brugge.

Ceneton000280
TREURSPEL
VAN DE
VIER UYTERSTE
DES MENSCHEN,
OFTE
VERTOONINGE
VAN HET
LAETSTE OORDEEL,
AFGEBEELD IN DE
CHRISTELYKE STANDVASTIGHEYD VAN
ELIAS EN ENOCH,
Onder de Dwingelandye van den boozen
ANTECHRIST.
Tweeden druk, overzien, verbetert en van vele druk-
fauten gezuyvert.
[Vignet: Typografisch ornament]
Te GEND, by J.P. KIMPE, Boekdrukker
en Boekverkoop op de Torre-brugge.

Ceneton000300
DE
VERLATEN
BRUID.
BLYSPEL.
DOOR
C. des Aguliers.
[Vignet: Egmond]
Te Amsterdam.
By Willem van Egmont,
Boekverkoper vooraan in de Stilsteeg, 1732.

Ceneton000320
De bedriegster gestraft.
Kluchtig blijspel.
DOOR

Frans van Aken.
Te Amsterdam.
J. Weege, 1785.

Ceneton000330
DWAALING
ZONDER
BOOSHEID,
TOONEELSPEL.
NAAR HET HOOGDUITSCHE
VAN
HEINRICH BECK.
DOOR
F.V.A.
Te AMSTERDAM, bij
de Erve WM. HOUTGRAAFF.
1796.

Ceneton000340
De edelmoedige aanbieding.
Zinnespel.
DOOR

Frans van Aken.
Te Leiden.
By Frans de Does. 1786.

Ceneton000350
ELIZE.
OPERA.
[Vignet: Houtsnede]
TE LEYDEN.
BIJ FRANS DE DOES,
MDCCLXXXVI.

Ceneton000360
DE
MATROOS DOOR LIST;
BLIJSPEL.
DOOR
F.V.A.
_____________
___________________________
Te AMSTERDAM,
Bij JOHANNES WEEGE, DZ.
MDCCLXXXIII.

Ceneton000370
DE
WANHOOP DER HEERSZUCHT,
OF HET
HAAGSCHE
MOORDROT
VESTROOID.
TONEEL STUKJEN.
In twee bedrijven.
[Typografisch ornament].
TE LEYDEN,
Bij FRANS DE DOES,
MDCCLXXXVI

Ceneton000380
De wapening der landlieden..
Toneelspel.
DOOR
Frans van AKEN.
Te Leiden.
By Frans de Does, 1786
Gedrukt in Holland
En te bekomen by
alle Patriootsche boekverkopers.

Ceneton000410
DE
REPETITIE
VAN ’T
LIEFHEBBERY-TOONEEL,
BLYSPEL.
IN ÉÉN BEDRYF.
DOOR
KAREL ALBRECHT.
[Gavure].
Te AMSTERDAM, by
HENDRIK van KESTEREN,
1800.

Ceneton000420
A M A R I L L I S,
Bly-Eindend Treurspel.
D O O R
A. A l e w y n.
[Vignet: Perseveranter]
t’A M S T E R D A M,
____________________
Voor den Dichter, by de Erfgen: van J. Lescailje,
op de Middeldam, op de hoek van de
Vischmarkt, 1693.

Ceneton000430
Opera of sangspel van Amarillis.
OPERA OF SANGSPEL VAN AMARILLIS,
DAAR IN OVER DE 70 ARIEN
Leiden, op de Hoogewoerd, in de witte en swarte hond.

Ceneton000440
D E
B E D R O O G E
W O E K E R A A R,
B L Y S P E L.
d o o r
A. A L E W Y N.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By de Erfg: van J. LESCAILJE, op den Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1702.
Met Privilegie.

Ceneton000460
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen]

Ceneton000470
BESLIKTE
SWAANTJE,
EN
DROOGE FOBERT;
OF DE
BOERE RECHTBANK.
BLYSPEL.
DOOR
A. ALEWYN.
[Vignet: Perseveranter]
Te AMSTELDAM
By de Erfg: van J: LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis, 1715.
Met Privilegie.

Ceneton000480
BESLIKTE
SWAANTJE,
EN
DROOGE FOBERT;
OF DE
BOERE RECHTBANK.
BLYSPEL.
DOOR
A. ALEWYN.
[Vignet: Perseveranter]
Te AMSTELDAM
By de Erfg: van J: LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis, 1715.
Met Privilegie.

Ceneton000490
BESLIKTE
SWAANTJE,
EN
DROOGE FOBERT;
OF DE
BOERE RECHTBANK.
BLYSPEL.
DOOR A. ALEWYN.
[Vignet: De byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
Om de oude stok te voên, en de ouderloze weezen]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis. Met Privilegie. 1742.

Ceneton000500
BESLIKTE
SWAANTJE,
EN
DROOGE FOBERT;
OF DE
BOERE RECHTBANK.
BLYSPEL.
DOOR A. ALEWYN.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis. Met Privilegie. 1742.

Ceneton000510
Hardersspel ter bruiloft van den Ed. Heere, de Heer Frederik Wilhelm Mandt, en de Ed. Juffrouwe, Mejuffrouw Maria van Blyswyk, in den echt getreeden den 14 van wintermaand 1699.
ALEWIJN, ABRAHAM (1664-1721).
HARDERS SPEL : TER BRUILOFT VAN DEN ED. HEERE, DE HEER FREDERIK WILHELM MANDT, EN DE ED. JUFFROUWE, MEJUFFROUW MARIA VAN BLYSWYK, IN DEN ECHT GETREEDEN 14. VAN WINTERMAAND 1699 / GERYMD DOOR ABRAHAM ALEWYN ; MET ZANG, SPEEL-KUNST EN DANSSEN VERRYKT DOOR S. DE KONING. - AMSTERDAM : VOOR DEN AUTHEUR, 1699. - 13 P.

Ceneton000530
JAN LOS,
OF DEN
BEDROOGEN
OOSTINDIES VAÊR.
BLYSPEL,
DOOR
ABRAHAM ALEWYN.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
By de Erven van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis, 1721.
Met Privilegie.

Ceneton000540
LATONA,
OF
DE VERANDERING
DER BOEREN
IN
KIKVORSCHEN;
KLUCHTIG TREURSPEL.
Met Kunst en Vliegwerken.
DOOR
A. ALEWYN.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By de Erfg: van J: LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1703.
Met Privilegie.

Ceneton000550
ORPHEUS
HELLVAART OM
EURIDICE.
MUSIEK-SPEL
DOOR
ABRAHAM ALEWYN.
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton000560
ORPHEUS
HELLEVAART OM
EURIDICE.
MUSIEK-SPEL.
DOOR
ABRAHAM ALEWYN.
[Vignet: Perseveranter]
Te Amsterdam Gedrukt,
voor de Liefhebbers.

Ceneton000590
PHILLIPYN,
Mr. Koppelaar;
BLYSPEL.
DOOR
A: ALEWYN.
[Vignet: Perseveranter]
Te AMSTELDAM,
By de Erfg: van J. LESCAILJE, op de Middeldam,
op de hoekvan de Vischmarkt, 1707.
Met Privilegie.

Ceneton000600
PHILLIPYN,
Mr, Koppelaar;
BLYSPEL.
DOOR
A: ALEWYN.
[Vignet: Perseveranter]
Te AMSTELDAM,
By de Erfg: van J. LESCAILJE, op de Middeldam,
op de hoekvan de Vischmarkt, 1707.
Met Privilegie.

Ceneton000610
DE
PUITERVEENSE
HELLEVEEG,
OF
BESLIKTE SWAANTJE
AAN DEN TAP.
BLYSPEL.
DOOR
A. ALEWYN.
Op de Zinspreuk,
’t Gaat nooit wel, daar de doek
Is meester van de broek.
[Vignet: Perseveranter]
Te AMSTERDAM,
By de Erfg. van J: LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis, 1720.
Met Privilegie.

Ceneton000620
D E
P U I T E R V E E N S E
HELLEVEEG,
OF
BESLIKTE SWAANTJE
A A N D E N T A P.
B L Y S P E L .
DOOR
A. A L E W Y N.
Op de Zinspreuk,
‘ t gaat nooit wel, daar de doek
Is meester van de broek.
[Vignet: Perseveranter]
Te AMSTERDAM,
By de Erfg. van J: LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis, 1720.
Met Privilegie.

Ceneton000630
DE
PUITERVEENSE
HELLEVEEG,
OF
BESLIKTE SWAANTJE
AAN DEN TAP.
BLYSPEL.
DOOR
A. ALEWYN.
Op de Zinspreuk,
’t Gaat nooit wel, daar de doek
Is meester van de broek.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM, by
JAN HELDERS, in de Nes. 1782.
Met Privilegie.

Ceneton000640
HARDERS SPEL
Ter Eere van de bevallige en uitmuntend
zingende Juffr. Mejuffr.
CORNELIA PRUIMER,
Onder de naam van LIDIA, Arcadische
Harderinne.
Op haer Ed: 17de Verjaardag den 20 Febru-
ary 1702.
Gemaakt door
ABRAHAM ALEWYN,
[Vignet: fleuron]
Gedrukt te Amsterdam,voor den Autheur,
1702.

Ceneton000660
MONSIEUR
JONCOURTISAEN
TURLEPIN.
Haegsche vier-blusscher,
DROLLIGE COMOEDIE
Gespeelt op ’t Haegsche Schouburg.
Opgestelt door
GELASIUS ALEXIMOMUS.
[Vignet: fleuron]
GEDRUKT,
______________________
Voor Hans Herman Hekeltwist.

Ceneton000670
MONSIEUR
JONCOURTISAEN
TURLEPIN.
Haegsche vier-blusscher,
DROLLIGE COMOEDIE
Gespeelt op ’t Haegsche Schouburg.
Opgestelt door
GELASIUS ALEXIMOMUS.
[Vignet: fleuron]
GEDRUKT,
______________________
Voor Hans Herman Hekeltwist.

Ceneton000680
__________________________
PRINS ZIJWORM,
DE
HERVORMER;
OF DE
GERECHTIGDEN TOT DE KROON
BLIJSPEL.
UIT HET VIJFDE DEEL VAN ORPHEUS,
DOOR
ALI,
Spreeker en Historieschrijver van den Grooten Koning
van Teinina.
__________________________

Ceneton000720
Eine Christlicke TRAGEDIA,
Die Coopman
offte dat Ordel geheeten.
Daer inne die Hoevetstucken offte
Grondtleeringen van Twee Religien, die
Romische Papistische, und die Gereformeerde
Evangelische: Niet uth Partijige Vernufft
offte Affectie, sonder na Waerheit unde Ge-
tuichnis der Hyliigen Schrifft, Duitlick und
Claer tegens ein ander worden voer Oogen
gestel, mit oock de ongelijcke Wthganck
und Einden van beyde Leeringen.
Eertijdes in den Latijn gestelt, doer To-
mam Naogeorgum: nu oeverst onder dese
veelvoldige bittere Strijdtsaecken, Secterien
unde Schoeringen in der Religion, wth der
vernufft und grondt des Pawestdoms meest
entsproten, der eentfoldige Waerheyt to gu-
de, wth den Latine in Duitsche Spaec-
ke troulick overgesettet.
Mit eine angehenckte Sluit Reden, unde corte
Erinnerung offte Vermaninge, thor Christlicken
Eenicheit unde Reformation, an de Staten unde
gemene Ingeseten der Vriesischeen Omlanden.
Gestellet doer einen uthgeweken Leiff-
hebber des Vaderlan-
des.

Ceneton000730
Een christelijcke tragedia.
Die coopman ofte dat oordeel geheeten.
Een uutgheweken liefhebber des vader-landes.

Ceneton000740
DE
EIGENZINNIGE,
BLYSPEL.
Gevolgd naar het Fransche van den
Heere DESTOUCHES.
[Vignet: gravure]
TE AMSTERDAM,
By JAN WILLEM SMIT,
Boekverkooper, 1778.

Ceneton000750
DON CESAR
OF DE
BROEDERLYKE
MINNAAR;
BLYSPEL.
DOOR
H: ANGELKOT.
[Vignet: Perseveranter.]
T’ AMSTELDAM,
By de Erfg: van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis, 1717.
Met Privilegie.

Ceneton000760
HET
VROUTJE
VAN
EPHESEN;
KLUCHTSPEL.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
____________________
By de Erfg. van J: LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis, 1721.
Met Privilegie.

Ceneton000780
MISANTROPE.
BLYSPEL.
Gevolgt na het Frans
Van de HEER
MOLIERE.
Vertoont op de Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
By de Erfgenaamen van Jacob Lescailje, op de
Middeldam, naast de Vischmarkt. 1682.

Ceneton000790
SOLIMAN.
TREURSPEL.
Uit het Frans van de Heer DE LA TUILERIE.
[Vignet: Yver in liefde bloejende]
t’AMSTERDAM,
By de Erfgen: van Jakob Lescailje, op de Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1689.
Met Privilegie.

Ceneton000800
VECHTER.
KLUCHTSPEL.
Vertoont op de Amsterdamse
SCHOUWBURG.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middel-
dam, naast de Vischmarkt. 1679.

Ceneton000810
VECHTER.
KLUCHTSPEL.
Vertoont op de Amsterdamsche
SCHOUWBURG.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middel-
dam, naast de Vischmarkt. 1679.

Ceneton000840
VECHTER.
KLUCHT-SPEL.
Vertoont op d’ Amsterdamse
SCHOUWBURGH.
[Vignet: fleuron]
Tot AMSTERDAM.
By de Wed: van GYSBERT de GROOT, Boekverkoopster
op de Nieuwen-Dijk, in de groote Bybel. 1702.

Ceneton000850
VECHTER.
KLUCHT-SPEL.
Vertoont op d’ Amsterdamse
SCHOUWBURGH.
[Vignet: fleuron]
t’ AMSTERDAM.
_________________________
By de Wed: van Gysbert de Groot, Boekverkoopster op de
Nieuwen-Dyk, in de groote Bybel. 1707.

Ceneton000860
VECHTER.
KLUCHTSPEL.
DEN TWEEDEN DRUK.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1710.
Met Privilegie.

Ceneton000870
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen]

Ceneton000880
CATO,
OF
DE ONDERGANG DER
ROOMSCHE
VRYHEID;
TREURSPEL.
Gevolgd naar ’t Engels van MR. Addison.
[Vignet: Perseveranter]
t’ AMSTERDAM,
_____________________
By d’Erfgen: van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beursluis, 1715.
Met Privilegie.

Ceneton000910
C A T O,
OF
DE ONDERGANG DER
ROOMSCHE
V R Y H E I D;
TREURSPEL.
Gevolgd naar ’t Engels van MR. ADDISON.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
_______________________
By de Erfgen: van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis, 1725.
Met Privilegie.

Ceneton000920
CATO,
OF
DE ONDERGANG DER
ROOMSCHE
VRYHEID;
TREURSPEL.
Gevolgd naar ’t Engels van MR. ADDISON.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderloze Weezen]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis, 1742.

Ceneton000930
CATO,
OF
DE ONDERGANG DER
ROOMSCHE
VRYHEID;
TREURSPEL.
Gevolgd naar ’t Engels van Mr. ADDISON.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
om de Oude stok te voen, en de ouderloze Weezen]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis, 1742.

Ceneton000940
CATO,
OF
DE ONDERGANG DER
ROOMSCHE
VRYHEID;
TREURSPEL.
Gevolgd naar ’t Engels van MR. ADDISON.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
om de Oude stok te voen, en de ouderloze Weezen]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis, 1742.

Ceneton000950
C A T O,
OF
DE ONDERGANG DER
ROOMSCHE
V R Y H E I D;
TREURSPEL.
GEVOLGD NAAR HET ENGELS VAN
MR. A D D I S O N.
[Vignet: De byën storten hier, het eelste dat zy leezen,
om d’ouden stok te voen, en d’ouderloze weezen.]
Te AMSTELDAM, by
J. Helders en A. Mars, in de Nes. 1785.
Met Privilegie.

Ceneton001010
R. ANSLOOS
PARYSCHE BRUILOFT.
TREURSPEL.
Tantum Relligio potuit suadere malorum!
[Vignet: ‘EST A PRESSURA LARGIOR ET MELIOR’]
t’AMSTERDAM,
.
Gedrukt voor Adam Karels. 1649.

Ceneton001020
R. ANSLOOS
PARYSCHE
BRUYLOFT.
TREURSPEL.
Tantum Relligio potuit suadere malorum!
[Vignet: Myn glas loopt ras]
t’AMSTERDAM,
________________________________
Voor JOOST HARTGERS, Boeck-verkooper op den
Dam, bezijden het Stadt-Huys, in de Boeck-Winckel. 1649.

Ceneton001030
R. ANSLOOS
PARYSCHE
BRUILOFT.
TREURSPEL.
Tantum relligio potuit suadere malorum!
Den tweeden druk, door hem zelf vermeerdert en van
veel fouten verbetert.
[Vignet: Houtsnede]
t’AMSTERDAM,
_____________________________________
By Paulus Matthysz. in de Stoof-steegh, in ’t
Muzyk-boek, gedrukt. 1649.

Ceneton001060
R. ANSLOOS
PARYSCHE
BRUYLOFT.
TREURSPEL.
Tantum religio potuit suadere malorum!
[Vignet: gravure]
t’AMSTERDAM,
____________________________
Gedrukt by JAN JACOBSZ BOUMAN, Boekverkoo-
per op ’t Water, over de Kooren-beurs. ANNO 1663.

Ceneton001070
R. ANSLOOS
PARYSCHE
BRUILOFT.
TREURSPEL.
Tantum relligio potuit suadere malorum!
Den laatsten Druk.
[Vignet: Perseveranter]
Te AMSTELDAM,
_______________
By de Erfgen: van J: Lescailje, op de Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1695.
Met Privilegie.

Ceneton001080
R. ANSLOOS
PARYSCHE
BRUILOFT.
TREURSPEL.
Tantum relligio potuit suadere malorum!
Den laatsten Druk.
[Vignet: Perseveranter]
Te AMSTELDAM,
_______________
By de Erfgen: van J: Lescailje, op de Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1695.
Met Privilegie.

Ceneton001100
DE PARYSCHE
BRUILOFT.
TREURSPEL.

Ceneton001120
DE DOOD
VAN
JULIUS CESAR,
EERSTEN KEYSER DER ROMEYNEN:
TREURSPEL IN III. BEDRYVEN.
In onberymde Dichtmaet na den Heer
DE VOLTAIRE
In Nederduytsch overgebragt
DOOR J.J.A.
[Vignet: Houtsnede]
TE GEND.
By J.F. VANDER SCHUEREN, in de Breydel-
stege by d’Appel-brugge.
______________________
M. D. CC. LXXXV.

Ceneton001140
De Behouden
Onnooselheyt
Tragicomedie.
Wtte Fransse tale inde Nederlant-
se ghestelt, door B.D. van
Antwerpen.
Seer stichtelijck en vermakelijck te lesen.
[Vignet: een weegschaal met onderschrift ‘Credit Debit’
en randschrift ‘Ghelyckheit bevredicht’]
T’AMSTELREDAM,
By Hendrick Baerentsz. Boeck-
vercooper inde Warmoesstraet, int
vergulden Schrijf-boeck, 1612.

Ceneton001190
BAJAZETH,
TREURSPEL.
Uit het Frans van de Heer Racine Vertaald.
Nooit op de Amsterdamsche Schouwburg
vertoond.
[Vignet: Sfeer].
’t AMSTERDAM,
_________________________
By AERD DIRKSZ. OOSSAAN, op
den Dam, op de hoek van de Beurs-
Straad, 1682.

Ceneton001200
CADMUS

Ceneton001220
JOAN GALEASSO:
DWINGELAND VAN MILANEN;
TREURSPEL.
DOOR
TOMAS ARENTSZ.
[Vignet: gravure, Muze en Faam].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden het
Stadhuis, Met Privilegie. 1739.

Ceneton001230
DE
KROONENGE
Van haare Majesteiten,
WILHEM HENDRIK,
ÉN
MARIA STUART,
Tót Koning, én Koninginne
VAN
Engeland, Vrankryk, én Yrland
[Vignet: Yver in liefd’ bloejende].
t’Amsterdam, by d’Erfg: van J. Lescailje, op de Mid-
deldam, op de hoek van de Vischmarkt, 1689.
Met Privilegie.

Ceneton001250
MITHRIDATES,
Koning van Pontus, enz.
TREUR-SPEL.
Uit het Fransch, van den Heer
RACINE, vertaald
door
T. ARENDS.
Vertoond op de Amsterdamsche Schouburg.
[Vignet: fleuron]
Te AMSTERDAM,
________________________
By HIERONYMUS SWEERTS, in de
Beursstraat, 1679.

Ceneton001260
MITHRIDATES,
KONING
VAN
PONTUS, enz.
Vyt het Frans, van den HEER
RACINE, vertaald
door
T. ARENDS.
Vertoond op de Amsterdamsche Schouburg.
[Vignet: Fleuron]
Te AMSTERDAM,
________________
By HIERONYMUS SWEERTS, op de
Cingel, by de Appelmarkt. 1694.

Ceneton001270
MITHRIDATES,
KONING
VAN
PONTUS, enz.
Vyt het Frans, van den HEER
RACINE, vertaald
door
T. ARENDS.
Vertoont op het Amsterdamsche Schouburg.
[Vignet: Stadswapen van Amsterdam]
t’AMSTERDAM,
________________
By Gijsbert de Groot, Boeck-verkooper, op de
Nieuwen-dijk, tusschen de Haerlem-
mer Sluysen, 1685.

Ceneton001280
MITHRIDATES,
KONING VAN PONTUS;
TREURSPEL.
Uit het Fransch van den Heer RACINE Vertaald;
DOOR
T. ARENDS.
Den laatsten Druk.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTELDAM,
_______________________
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Visch-poort, 1706.
Met Privilegie.

Ceneton001290
MITHRIDATES,
KONING
VAN
PONTUS, enz.
Vyt het Fransch, van den HEER
RACIND, vertaald. [sic]
door
T. ARENDS.
[Vignet: fleuron]
By Jacobus en Jan Bouman, Boekverkoopers oo de Nieu-
wen dyk, tusschen de twee Haerlemer-Sluysen, 1708.

Ceneton001300
MITHRIDATES,
KONING VAN PONTUS;
TREURSPEL.
Uit het Fransch van den Heer RACINE Vertaald;
DOOR
T. ARENDS.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTELDAM,
_______________________
By d’Erfgen: van JACOB LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis 1729.
Met Privilegie.

Ceneton001310
MITHRIDATES,
KONING VAN PONTUS;
TREURSPEL.
Uit het Fransch van den Heer RACINE vertaalt,
DOOR T. ARENDS.
[Vignet]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek van de
Voorburgwal en Stilsteeg, 1752. Met Privilegie.

Ceneton001330
HET
SCHOOL
VOOR DE
VROUWEN,
BLYSPEL.
Uit het Fransch, van den Heer MOLLIERE, Vertaald
DOOR
T. ARENDSZ.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt; 1701.
Met Privilegie.

Ceneton001340
HET
SCHOOL
VOOR DE
VROUWEN,
BLYSPEL.
Uit het Fransch, van den Heer MOLLIERE, Vertaald
Door T. ARENDSZ.
[Gravure].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den Voor-
burgwal, op den hoek van de Stilsteeg; 1753.
Met Privilegie.

Ceneton001350
SERTORIUS.
TREURSPEL.
Uit het Fransch van den Heere P. CORNEILLE.
DOOR
T. A.
[Vignet: Kies voorzigtig]
Te AMSTERDAM,
By HENDRIK BOSCH, Boekverkoper.
over ’t Meisjes Weeshuis. 1722.

Ceneton001390
’t GEDWONGENE
HUUWELYK.
BLYSPÉL.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op de Nieuwen Dyk,
in den Atlas, by den Dam. 1682.
Mét Privilégie.

Ceneton001400
’t GEDWONGENE
HUUWELYK.
BLYSPÉL.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op de Nieuwen Dyk,
in den Atlas, by den Dam. 1682.
Mét Privilegie.

Ceneton001410
’t GEDWONGENE
HUUWELYK.
BLYSPÉL.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op de Nieuwen Dyk,
in den Atlas, by den Dam. 1682.
Mét Privilegie.

Ceneton001420
HET
GEDWONGENE
HUUWELYK.
BLYSPÉL.
In Vaerzen aan bezondre maat, nóch rym gebonden.
DEEZE LAATSTE DRUK, MÉRKELYK VERBÉTERT.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
TE AMSTERDAM,
___________________________
Gedrukt voor het KUNSTGENOOTSCHAP, én
te bekomen by de Erven van J. LESCAILJE, énz.
Met Privilegie. 1710.

Ceneton001430
HET
GEDWONGENE
HUUWELYK.
BLYSPÉL.
In Vaerzen aan bezondre maat, nóch rym gebonden.
DE DÉRDE DRUK OVERGEZIEN ÉN VERBÉTERT.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
TE AMSTERDAM,
___________________________
Gedrukt voor het KUNSTGENOOTSCHAP, én
te bekomen by de Erven van J. LESCAILJE, énz.
Met Privilegie. 1712.

Ceneton001440
HET
GEDWONGENE
HUUWELYK.
BLYSPÉL.
In Vaerzen aan bezondre maat, nóch rym gebonden.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis. 1747.
Met Privilegie.

Ceneton001450
HET
GEDWONGENE
HUUWELYK.
BLYSPÉL.
In Vaerzen aan bezondre maat, nóch rym gebonden.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
T’ AMSTERDAM,
By JAN HELDERS, Boekdrukker, in de Nes, 1781.
Met Privilegie.

Ceneton001470
I. van Arps
CHIMON.
Op de Reeghel:
Door Liefde verstandigh.
TREUR-BLY-EYNDENT-SPEL.
Ghespeelt in de Schouw-Burgh op Kerremis, 1639
[Gravure].
t’AMSTERDAM,
________________
Gedruckt by Nicolaes van Ravesteyn.
_______________________________
Voor Dirck Cornelisz Hout-haeck, Boeckverkooper
op de Nieuwe zijds Kolck, ANNO 1639.

Ceneton001490
Den tweeden druck

Ceneton001500
J.V.A.
SINGHENDE
KLVCHT,
Van
DRONCKE GOOSEN.
Op de Regel,
Selden raectmen inde ly,
Of men isser selver by.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
t’AMSTELREDAM.
Voor CORNELIS VVILLEMSEN BLAEU-LAKEN, Boeck-
verkooper inde Sint Ians straet, int vergulde ABC. 1630.

Ceneton001510
SINGHENDE
KLUCHT,
Van
DRONCKE GOOSEN.
Op de Regel,
Selden raecktmen inde ly,
Of men isser selver by.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
t’AMSTELREDAM,
____________________________________
Voor Dirck Cornelisz Hout-haeck, Boeckverkooper
op de Nieuwe zijdts Kolck, Anno 1639.

Ceneton001520
Echts Eer-dicht,
Ter Eeren den E.
IOHANNES BABTISTE
vande Velde, Bruydegom,
Met de Deughtsaeme ende Eerbaere
IOHANNA van MOIALE, Bruyt,
Vereenight den 6. Novemb. 1635. In Amsterdam.
[Vignet: brandend hart]
t’Amsterdam, By BROER JANSZ. Boeck-drucker, woo-
nende op de Nieuw-zijds Achter-burghwal. 1635.

Ceneton001540
I. V. Arps
Hel=Vaert
Van
IVNO
Ghespeelt op de Oude Camer, In Liefd’ Bloeyende, den 19.
Januarij, ANNO 1631.
[Gravure].
t’AMSTERDAM,
____________________
.
Voor Cornelis Willemsz. Blaeu-laecken, Boeckvercooper
woonende in Sint Jans straet in ’t vergulde A.B.C.
ANNO 1631.

Ceneton001550
J. van Arps
PRIXUS,
PRINS van THEBEN.
[Vignet: Door Yuer in Liefde Bloiende]
t’ AMSTERDAM,

Ceneton001560
Jan van Arps
TOLIMOND,
PRINCE van RODES.
Op de regel/
Door ’t geylbeminnen, doolen de sinnen.
[Vignet: Door Yuer in Liefde Bloiende]
t’AMSTERDAM,
Gedruckt by Nicolaes van Ravesteyn.
Voor Dirck Cornelisz Houthaeck, Boeck-verkooper
op de Nieuwe zijdts Kolck, Anno 1640.

Ceneton001590
HET
DRIEVOUDIG
HUWELYK.
BLYSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE VAN
DEN HEERE
N. DESTOUCHES.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eêlste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voên, en de ouderloze Weezen]
Te AMSTERDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper op den Cingel,
tusschen de Warmoesgracht en de Driekoningstraat.
1776. Met Privilegie.

Ceneton001600
CLIMEENE.
HARDERS-SPEL.
[Vignet: fleuron]
t’AMSTELDAM,
By ARNOLDUS OLOFSEN, Boekver-
koper in de Gravestraat, 1747.

Ceneton001610
DE
DEUGDZAAME
GALEIROEIJER,
OF
DE BELOONDE
VADERLIEFDE.
TOONEELSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE
VAN DEN HEERE
FENOUILLOT DE FALBAIRE.
[Vignet: Oefening Beschaaft de Kunsten]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tusschen de
Warmoesgracht en de Drie-Koning-straat, 1769.
Met Privilegie.

Ceneton001620
DE
DEUGDZAAME
GALEIROEIJER,
OF
DE BELOONDE
VADERLIEFDE.
TOONEELSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE
VAN DEN HEERE
FENOUILLOT de FALBAIRE.
[Vignet]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tusschen de
Warmoesgracht en de Drie-Koningstraat, 1769.
Met Privilegie.

Ceneton001650
DE
DEUGDZAAME
GALEIROEIJER,
OF
DE BELOONDE
VADERLIEFDE.
TOONEELSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE VAN DEN HEERE
FENOUILLOT DE FALBAIRE.
[Vignet: Oefening Beschaaft de Kunsten]
TE AMSTELDAM,
By JAN HELDERS, in den Nes, by de Pieter-
Jacobstraat, 1780.
Met Privilegie.

Ceneton001680
DE
DEUGDZAAME ZOON
EN DE
EDELMOEDIGE VRIENDEN.
TOONEELSPEL,
[Vignet: Oefening Beschaaft de Kunsten]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
MDCCLXXXXII.

Ceneton001690
DE
WISPELTUURIGE,
BLYSPEL.
Gevolgd naar L’IRRESOLU
van den Heere
NERICAULT DESTOUCHES.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek van
den Voorburgwal en de Stilsteeg. 1762.
Met Privilegie.

Ceneton001700
de
OPTIMIST;
of
ALLES WEL.
TOONEELSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE
VAN DEN HEER
COLLIN D’ HARLEVILLE.
Onder de Zinspreuk:
OEFENING BESCHAAFT DE KUNSTEN
[Vignet: Oefening beschaaft de kunsten]
Te AMSTERDAM, by
J. HELDERS en A. MARS, in de Nes. 1790.
Met Privilegie.

Ceneton001710
DE TWEE
JONGE SAVOJARDS,
BLYSPEL, met ZANG.
gevolgd naar het fransche.
Onder de Zinspreuk:
OEFENING BESCHAAFT DE KUNSTEN.
[Vignet]
Te AMSTELDAM, by
J. HELDERS, en A. MARS, in de Nes, 1790.
Met Privilegie.

Ceneton001730
DE
JALOERSCHE
V R O U W,
BLYSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE
VAN DEN HEERE
DESFORGES.
Onder deZinspreuk:
OEFENING BESCHAAFT DE KUNSTEN.
[Vignet: Oefening Beschaaft de Kunsten]
Te AMSTELDAM, by
J. HELDERS, en A. MARS, in de Nes, 1789.
Met Privilegie.
De Prys is 8 stuivers.

Ceneton001740
ALBERT DE EERSTE,
OF DE
EDELMOEDIGE KEIZER.
TOONEELSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE VAN
DEN HEERE
LE BLANC.
[Vignet: Oefening beschaaft de kunsten]
Te AMSTERDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tusschen de
Warmoesgracht en de Drie-Koningstraat,
Met Privilegie, 1778.

Ceneton001750
DE
GRAAF
VAN
ESSEX,
TREURSPEL.
Gevolgd naar het Fransche van den Heere
T. Corneille.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek van
den Voorburgwal en Stilsteeg, 1758. Met Privilegie.

Ceneton001770
SILVAAN,
BLYSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE VAN
DEN HEERE
MARMONTEL.
[Vignet: oefening beschaaft de kunsten]
Te AMSTERDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, by de
Drie-Koningstraat. Met Privilegie. 1777.

Ceneton001780
SILVAAN,
ZANGSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE VAN
DEN HEERE
MARMONTEL.
[Vignet: Gravure Oefening Beschaaft de Kunsten].
TE AMSTERDAM,
By J. HELDERS en A. MARS, in de Nes.
Met Privilegie. 1783.

Ceneton001790
DE
UITMUNTENDE
MINNAAR,
ZANGSPEL.
Gevolgd naar LE MAGNIFIQUE, van den Heere
SEDAINE.
[vignet]
Te AMSTERDAM,
By J. HELDERS en A. MARS, in de Nes. 1786.
Met Privilegie.

Ceneton001800
ISAÄK,
OF DE
AFSCHADUWING
DES
HEILANDS.
GEVOLGD BAAR ’T ITALIAANSCH VAN DEN ABT
P. METASTASIO.

Ceneton001810
DE
BELEGERING
EN
HONGERSNOOD
VAN
SAMARIA,
TREURSPEL.
Met verscheydene Vertooningen.
Door
T. ASSELYN.
[Vignet: fleuron]
t’AMSTERDAM,
____________________
By de Wed: van GYSBERT de GROOT, Boek-
verkoopster op de Nieuwen-dyk, tusschen de twee
Haarlemmer Sluizen, in de Bybel, 1695.

Ceneton001820
BROEDERSCHAP
DER
SCHILDERKUNST,
INGEWYDT
DOOR
SCHILDERS, BEELDTHOUWERS
En des Zelfs
BEGUNSTIGERS,
Op den 21. van Wynmaant 1654, op St Joris
Doelen, in AMSTERDAM.
[Vignet: fleuron]
t’AEMSTEL-DAM,
_____________________
Voor JAKOB VINKEL, Boekverkooper, in de
Lange-brugs-steeg, in de History-schrijver.
ANNO 1654.

Ceneton001830
De
Dobbelaar.
Blijspel
door
T. Asselijn.

Ceneton001840
DE DOOD
Van de Graaven
EGMOND
EN

HOORNE;
TREURSPEL.
Versierd met Vertooningen.
Door T. ASSELYN.
[Vignet: Yver in liefd’ bloejende]
t’Amsterdam, by d’Erfgen. van Jakob Lescailje, op de
Middeldam, op de hoek van de Vischmarkt, 1685.
Met Privilegie.

Ceneton001850
DE DOOD
Van de Graaven
EGMOND
EN

HOORNE;
TREURSPEL.
Versierd met Vertooningen.
Door T. ASSELYN.
[Vignet: Yver in liefd’ bloejende]
t’Amsterdam, by d’Erfgen. van Jacob Lescailje, op de
Middeldam, op de hoek van de Vischmarkt, 1685.
Met Privilegie.

Ceneton001860
DE DOOD
Van de Graaven
EGMOND
EN

HOORNE;
TREURSPEL.
Versierd met Vertooningen.
Door T. ASSELYN.
[Vignet: Yver in liefd’ bloejende]
t’Amsterdam, by d’Erfgen. van Jakob Lescailje, op de
Middeldam, op de hoek van de Vischmarkt, 1685.
Met Privilegie.

Ceneton001870
DE DOOD
Van de Graaven
EGMOND
EN

HOORNE;
TREURSPEL.
Versierd met Vertooningen.
Door T. ASSELYN.
[Vignet: Yver in liefd’ bloejende]
t’Amsterdam, by d’Erfgen. van Jacob Lescailje, op de
Middeldam, op de hoek van de Vischmarkt, 1699.
Met Privilegie.

Ceneton001880
DE DOOD
Van de Graaven
EGMOND
EN
HOORNE;
TREURSPEL.
Versierd met Vertooningen.
Door T. ASSELYN.
[Vignet, ‘Yver in liefd’ bloejende’]
t’Amsterdam, by d’Erfgen. van J. LESCAILJE,
en DIRK RANK, op de Beursluis. 1722.
Met Privilegie.

Ceneton001900
DE DOOD
VAN DE GRAAVEN
EGMOND
EN
HOORNE;
TREURSPEL.
Versierd met Vertooningen.
[Vignet: gravure, Muze en Faam]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek van
de Voorburgwal en Stilsteeg, 1754. Met Privilegie.

Ceneton001910
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen]

Ceneton001930
ECHTSCHEIDING
VAN
JAN KLAASZ.
EN
SAARTJE JANS.
BLY-SPEL.
[Vignet: Yver, In liefd’ bloejende]
t’AMSTERDAM,
By d’Erfgenamen van JACOB LESCAILJE, op
de Middeldam, naast de Vischmarkt, 1685.
Met Privilegie.

Ceneton001940
De Fijn-man door den geest gedreeven, om te weten,
Hoe dat Jan Claessens werck in ’t eynde souw vergaen,
Spreeckt door een Toovenaar, drie swarte Nikkers aen,
Die openbaren hem, de Hel en haar secreten.
Gedrukt voor
die so, so beminnen, keerom, de klucht die sal beginnen,

Ceneton001950
DE
Geest-drijvende so, so,
Of de
KLUCHT,
Van ’t Nickers-Praetjen.
De Fijn-man door den geest gedreeven, om te
weten,
Hoe dat Jan Claessens werck in ’t eynde souw ver-
gaen,
Spreeckt door een Toovenaar, drie swarte Nik-
kers aen,
Die openbaren hem, de Hel en haar secreten.
[Vignet: fleuron]
Gedrukt voor die so, so beminnen,
Keerom, de Klucht die sal beginnen.

Ceneton001960
DEN GROOTEN
KURIEEN,
OF
SPAANSCHEN
BERGSMAN,
TREURSPEL.
Door T. ASSELYN.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Lescaille, Boekverkooper op den Middeldam, naast
de Vismarkt, in ’t jaar 1657.

Ceneton001970
D E N
GROOTEN
KURIEEN,
O F
SPAANSCHEN
BERGSMAN,
TREURSPEL,
door T. ASSELYN.
Den tweeden Druk, overzien en verbeetert.
[Vignet: Perseveranter]
t’Amsterdam, by Jacob Lescailje, Boekverkooper op
de Middeldam, naast de Vismarkt, 1669.

Ceneton001980
D E N
GROOTEN
KURIEEN,
O F
SPAANSCHEN
BERGSMAN,
TREURSPEL,
door T. ASSELYN.
Den tweeden Druk, overzien en verbeetert.
[Vignet: Perseveranter]
t’Amsterdam, by Jacob Lescailje, Boekverkooper op
de Middeldam, naast de Vismarkt, 1669.

Ceneton001990
GUSMAN DE ALFARACHE,
OF DE
DOORSLEEPE BEDELAARS.
BLYSPEL.
Door T. ASSELYN.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By d’Erfgenamen van JACOB LESCAILJE,
op de Middeldam. 1693.
Met Privilegie.

Ceneton002000
JAN KLAAZ.
OF
Gewaande Dienstmaagr.
BLY-SPEL.
[Vignet: fleuron]
Tot AMSTERDAM,
Zijn te bekomen op den Nieuwendijk, by de
Dirk van Assen Steeg, in Heulen.

Ceneton002010
JAN KLAAZ.
OF
Gewaande Dienstmaagt.
BLY-SPEL.
Den tweeden Druk, van veel merklijke Druck-fouten
verbeetert.
[Vignet: fleuron]
Tot AMSTERDAM,
Zijn te bekomen op den Nieuwendijk, by de
Dirk van Assen Steeg, in Heulen.

Ceneton002040
JAN CLAESZ.
BLYSPEL.
Nevens de
SAMEN-SPRAACK en
ANTWOORT op de Samen-
spraak, en KRISTALYNE
BRIL; eindelijk VERDRAG
of VREDE-SCHRIFT.
Alles over het Blyspel van Jan Claasz.
Dese laatste Druk vermeerdert en verbetert.
[Vignet: fleuron]
Voor den Konink van Kaskilio dello Kito, onder
de Druk-pers van Soo, Soo, Soo.

Ceneton002050
JAN CLAESZ
BLYSPEL.
Nevens de
SAMENSPRAECK
En de
KRISTALYNE BRIL.
Dese laetste Druck vermeerdert en verbetert.
[Vignet: fleuron]
Gedruckt voor de Liefhebbers van soo,
soo, soo, 1683.

Ceneton002060
JAN CLAESZ
of
Gewaende Dienstmaegt,
BLYSPEL.
Of al de werken van Jan Klaesz. so, so, so.
Den Laetste Druck vermeerdert en verbetert.
[Vignet]
Gedruckt voor de liefhebbers van soo,
soo, soo, 1683.

Ceneton002070
JAN CLAASZ.
Off
Gewaande Dienstmaagt,
BLY-SPEL.
Nevens de
SAMEN-SPRAACK,
En de
KRISTALYNE
BRIL.
Desen laetsten Druck vermeerdert en verbetert.
[Vignet: fleuron]
Gedruckt voor de Lief-hebbers,
van soo, soo, soo, 1683.

Ceneton002090
JAN CLAASZ.
off
Gewaande Dienstmaagt,
BLY-SPEL.
[Vignet: fleuron]
Tot Amsterdam,
Zijn te bekomen op den Nieuwendijk, bij de
Dirk van Assen Steeg, in Heulen.

Ceneton002100
JAN CLAASZ.
off
Gewaande Dienstmaagt,
B L Y - S P E L.
Den tweeden Druk, van veel merklijke Druck-fouten verbeeterd.
[Vignet: fleuron]
Tot Amsterdam,
Zijn te bekomen op den Nieuwendijk, bij de
Dirk van Assen Steeg, in Heulen.

Ceneton002110
JAN KLAAZ.
OF
Gewaande Dienstmaagt,
BLY-SPEL.
[Vignet: fleuron]
Tot AMSTERDAM,
Zijn te bekomen op den Nieuwendijk, by de
Dirk van Assen Steeg, in Heulen.

Ceneton002140
JAN KLAASZ,
OF
GEWAANDE
DIENSTMAAGD;
BLYSPEL.
Vertoond op de Amsteldamsche Schouwburg.
Den laatsten Druk.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM
___________________________
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam, naast de Vischmarkt, 1709.

Ceneton002150
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton002170
JAN KLAESZ.
Gewaande
Dienstmaagt.
B L Y S P E L.
[Vignet: fleuron]
Tot AMSTERDAM,
______________________________
By de Erg. van de Wed. van G. de Groot,
en A. van Dam, Boek-verkopers
op de Nieuwen-Dijk, 1718.

Ceneton002230
Jan Klaasz.
of
gewaande
dienstmaagt.
[Vignet: Putje met emmer links]
Tot Amsterdam,
By Hendrik Rynders,
Boekdrukker en Boekverkooper in de tweede
Tuyndwarsstraat.

Ceneton002270
KRAAM-BEDT
OF
Kandeel-Maal
Van

ZAARTJE JANS,
Vrouw van
JAN KLAAZEN.
BLY-SPEL.
[Vignet: Illustrando].
Te AMSTERDAM,
By Alexander Lintman, voor aen op de Leydse-
straet, 1684.

Ceneton002280
KRAAM-BEDT
OF
KANDEEL-MAAL
Van

ZAARTJE JANS,
Vrouw van
JAN KLAAZEN.
BLY-SPEL.
[Vignet: Sfeer]
t’ AMSTERDAM,
_______________________________
By de Gijsbert de Groot, Boekverkoper op de Nieuw-
wendijk, tussen de twee Haerlem’er sluysen.

Ceneton002340
KRAAM-BED
OF
KANDEEL-MAAL
VAN
ZAARTJE JANS,
Vrouw van
JAN KLAASEN.
BLY-SPEL.
[ornament]
Tot AMSTERDAM.
_______________________________
By de Erve van de Wed: GYSBERT de GROOT, en
ANTHONY van DAM, Boekverkoopers op den
Nieuwen-Dyk, Anno 1724.

Ceneton002350
KRAAM-BED
of
KANDEEL-MAAL
van
ZAARTJE JANS,
Vrouw van
JAN KLAASEN.
Blyspel.
[Vignet: fleuron]
t’AMSTERDAM,
____________________________
Gedrukt by Wed: Jacobus van Egmont, Boek-
drukster en Boekverkoopster op de Reguliers Bree-
straat, in de Nieuwe Drukkery, 1727.

Ceneton002360
KRAAM-BED
OF
KANDEEL-MAAL
VAN

SAARTJE JANS,
VROUW VAN
JAN KLAASZ.
BLY-SPEL.
[Vignet: gravure]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkoper, bezuiden het
Stadhuis. Met Privilegie. 1739.

Ceneton002380
KRAAM-BED
OF
KANDEEL-MAAL
VAN

ZAARTJE JANS,
VROUW VAN
JAN KLAASZ.
BLY-SPEL.
[Vignet: fleuron]
t’ AMSTERDAM,
__________________________
By HENDRIK RYNDERS,
Boekdrukker en Boekverkooper in de
tweede Tuyndwarsstraat, 1761.

Ceneton002430
KRISTALYNEN
BRIL

Ceneton002440
DE
KWAKZALVER
KLUCHTSPEL.
De HEER
W. G. V. FOCQUENBROCH
gevolgd.
Door T. ASSELYN.
[Vignet: Yver, in liefd’ bloejende].
By de Erfg: van J: LESCAILJE, op de Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1692.
Met Privilegie.

Ceneton002450
MELCHIOR,
BARON
DE OSSEKOP.
KLUCHTSPEL.
Door T. ASSELYN.
[Vignet: Yver, in liefd’ bloejende].
t’AMSTERDAM,
By de Erfg: van J: LESCAILJE, op de Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1691.
Met Privilegie.

Ceneton002460
DE MOORT
TOT LUYK
door den
GRAAF VAN WARFUSÉ
aan den Burgemeester
DE LA RUELLE,
(voorgevallen in ’t jaar 1637,)
TREURSPEL.
Vertoont op d’Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: Perseveranter.]
t’Amsterdam, by Jacob Lescailje, Boekverkooper
op de Middeldam, naast de Vismarkt, 1671.

Ceneton002470
Op- en Ondergang
van
MAS ANJELLO,
of
Napelse Beroerte,
(voorgevallen in ‘t jaar 1647,)
TREURSPEL;
Door T.A.
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburgh.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middeldam,
naast de Vismarkt, in ’t jaar 1668.

Ceneton002480
Op- en Ondergang
van
MAS ANJELLO,
of
Napelse Beroerte,
(voorgevallen in ‘t jaar 1647,)
TREVRSPEL;
Door T.A.
Vertoont op d’Amsterdamsche Schouwburgh.
Den tweeden Druk, van veele misslagen gezuyvert.
[Vignet: Perseveranter]
t’Amsterdam, by Jacob Lescailje, Boekverkooper op
de Middeldam, naast de Vismarkt, 1669.

Ceneton002490
Op- en Ondergang
van
MAS ANJELLO,
of
Napelse Beroerte,
(voorgevallen in ‘tjaar 1647,)
TREURSPEL;
Door T.A.
Vertoont op d’Amsterdamsche Schouwburgh.
Den tweeden Druk, van vele misslagen gezuyvert.
[Vignet: Bou-man].
t’AMSTERDAM,
__________________________________
Gedrukt by de WEDUWE van JAN J. BOUMAN, Boek-
verkoopster in de Pijl-steegh, inde Lelye onder de Doornen. 1671.

Ceneton002500
Op- en Ondergang
Van
MAS ANJELLO,
OF
Napelsche Beroerte,
(voorgevallen in ‘t Jaar 1647,)
TREURSPEL;
Door T.A.
Vertoont op d’Amsterdamsche Schouwburgh.
[Vignet: Portret van Mas Anjello].
T’AMSTERDAM,
__________________________________
Gedrukt by MICHIEL DE GROOT, Boekverkooper op de
Nieuwen-Dijk tusschen beyde Haarlemmer-sluysen. 1675.

Ceneton002520
OP- EN ONDERGANG
Van
MAS ANJELLO,
Of
NAPELSE BEROERTE,
(Voorgevallen in ‘t Jaer 1647,)
TREURSPEL.
DOOR T.A.
Vertoont op d’Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: moord op Hendrik IV].
Tot AMSTERDAM,
__________________________________
By de Wed. van GYSBERT DE GROOT, Boekverkoopster op
den Nieuwen-dijk, tussen de Haerlemmer-Sluisen. 1701.

Ceneton002550
DE
SCHOORSTEEN-
VEGER
DOOR LIEFDE.

Ceneton002580
DE
SCHYNHEILIGE
VROUW,
Met de Uitvaard van
Jan Jasperzen,
Vader van Saartje Jans.
BLYSPEL.
[Vignet: Yver, in liefd’ bloejende].
Te Amsterdam, by de Erfg: J. Lescailje, op de Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1691.
Met Privilegie.

Ceneton002600
DE
SPILPENNING,
Of
VERKWISTENDE VROUW,
BLYSPEL.
Door T. ASSELYN.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
By de Erfgenamen van JACOB LESCAILJE,
op de Middeldam. 1693.
Met Privilegie.

Ceneton002630
DE
SPILPENNING,
Of
VERKWISTENDE VROUW,
B L Y S P E L .
Door T. ASSELYN.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis. 1726.
Met Privilegie.

Ceneton002640
DE
SPILPENNING,
Of
VERKWISTENDE VROUW,
B L Y S P E L .
Door T. ASSELYN.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis. 1726.
Met Privilegie.

Ceneton002650
DE
SPILPENNING,
Of
VERKWISTENDE VROUW,
BLYSPEL .
Door T. ASSELYN.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de Oude stok te voen, en de ouderloze wezen]
TE AMSTELDAM,
By J. HELDERS en A. MARS,
in de Nes. 1784.
Met Privilegie.

Ceneton002660
De
STIEFMOER.
KLUCHTSPEL.
Door T. ASSELYN.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By d’Erfgenamen van JACOB LESCAILJE, op
de Middeldam, naast de Vischmarkt, 1684.
Met Privilegie.

Ceneton002670
De
STIEFMOER
KLUCHTSPEL.
Door T. ASSELYN.
[Vignet: Yver. In liefd’ bloejende].
t’AMSTERDAM,
By d’Erfgenamen van JACOB LESCAILJE,
op de Middeldam, naast de Vischmarkt, 1684.
Met Privilegie.

Ceneton002680
De
STIEFMOER
KLUCHTSPEL.
Door T. ASSELYN.
[Vignet: Yver. In liefd’ bloejende].
t’AMSTERDAM,
By d’Erfgenamen van JACOB LESCAILJE,
op de Middeldam, naast de Vischmarkt, 1684.
Met Privilegie.

Ceneton002700
De
STIEFMOER
KLUCHTSPEL.
Door T. ASSELYN.
[Vignet: Yver. In liefd’ bloejende].
t’AMSTERDAM,
By d’Erfgenamen van JACOB LESCAILJE,
op de Middeldam, naast de Vischmarkt, 1684.
Met Privilegie.

Ceneton002740
DE
STIEFVAER.
BLYSPEL.
DOOR
T. ASSELYN.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude Stok te voen, en de Ouderloze Wezen.]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den Voor-
burgwal, op den hoek van de Stilsteeg; 1755.
Met Privilegie.

Ceneton002760
VERDRAGH
OF
VREEDE-SCHRIFT.
Tusschen Jan Klasen en sijn Weder-
partyders van so, so.
[Vignet: houtsnede].
Lief-hebbers wilt na de Moolen loopen,
Dit is het rechte dat ghy meugt koopen.
So, so, so.

Ceneton002790
Blasphemia Damnata
sive
Leontius,
tragoedia,
Amplissimis, Nobilissimique Dominis
consulibus,
Caeterisque Reipublicae Antverpiensis
senatoribus,
perpetuis suis maecenatibus
de scena exhibetur
A Studiosa Juventute Collegii FF. Erem.
S.P. Augustini
Antverpiae, pridiè Deiparae natae,
M D C C X I I .

Ceneton002800
Goddelycke Vraeck
Ofte
Balthassar
Chaldeusche Coninck.

Ceneton002840
Romanus | Diogenes | utriusque fortunae | synopsis

Ceneton002880
Stupenda.

Ceneton002900
TRIUMPHE
VAN HET
H. CRUYS
ONS
HEERE JESU CHRISTI

Ceneton002980
ADOLPHUS
GRAVE VAN DUYTSLAND

Ceneton002990
ADOLPHUS
TEUTONUM COMES

Ceneton003070
Arlequinus Cartouche, comoedia de scena exhibebitur ab etymologiae alumnis gymnasii M.P. Augustini Antverpiae die 22. maii 1722.
Antverpiae typis Joannis Pauli Robyns

Ceneton003160Baltassaris per Cyrum et Darium occasus à Daniële.

Ceneton003310
Constantinus den Grooten, eersten Christenen keyzer over den Goddeloosen maximianus zegen-praelende.

Ceneton003390Daniel in lacu leonum.

Ceneton003400Daniël somnii interpres.

Ceneton003530
THEOPHANE
TRAGOEDIA
THEOPHANE
TREUR-SPEL

Ceneton003720
ESTHER
NOBILISSIMIS AMPLISSIMISQUE DOMINIS
CONSULIBUS,
CETERISQUE REIPUBLICAE ANTVERPIENSIS
SENATORIBUS,
PERPETUIS SUIS MECOENATIBUS
EXHIBETUR
A JUVENTUTE LITERARIA
M.P. AUGUSTINI
ANTVERPIAE DIE III SEPTEMBRIS MDCCLXXVII.
LUDIS AUTUMNALIBUS.

Ceneton003940
Fit comes ex Mopso; post hâc fit ut ante colonus; Tunc ea, quae fecit, somnia Mopsus habet.

Ceneton004100
Het houwelykx krakeel.

Ceneton004670
Mopsus van Boer wordt Graef; dan weêr Boer, en houd staen, Dat ’t droomen is geweest, al wat hy heeft gedaen.

Ceneton004810
DE VERDULDIGE LIEFDE
VAN
JOSEPH
ZEGEPRAELENDE
OVER DEN BROEDERLYKEN HAET,
OPGEDRAEGEN
AEN DEN EERWEÊRDIGSTEN EN HOOG-GEAGTSTEN
HEER
MYN HEER
MARCELLUS
DE VOS
LII PRELAET

Ceneton004870
Perfidia vindicata,
SIVE
S E D E C I A S,
Rex Juda,
Ob perfidiam à Deo
PER
NABVCHODONOSOREM
PUNITUS.
Amplissimis Nobilissimisque Dominis Consulibus, Caeterisque
Antverpianae Reipublicae Senatoribus, perpetuis
suis Moecenatibus,
EXHIBETUR
A Studiosa Juventute Collegii FF. Erem. S. P. Augustini.
Antverpiae 13. Septembris 1694.
[Houtsnede].
Antverpiae, Typis JACOBI MESENS, sub Bibliis aureis.

Ceneton004890
Petrus I, monarch van Rusland.

Ceneton004900
Petrus I, Russiae monarcha.

Ceneton005020
HET QVAEDT
DOOR SYN
QVAEDT
Ghewêer-wraeckt
TREUR-SPEL,
Vertootn door de Jonckheydt van het Collegie der
PP. Augustijnen binnen Antwerpen den 12.
en 13. September 1690.
Nobilissimis Amplissimisque Dominis Consulibus
Caeterisque Urbis Antverpianae Senatoribus,
Moecenatibus suis perpetuis.
[Vignet]
t’Antwerpen, By Iacob Mesens, op de Lombaerde-vest.

Ceneton005120
RICHARDAe FIDELITAS
CORONATA AB
OTHONE III
AMPLISSIMIS NOBILIS DOMINIS
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
DE WAERE GETROUWIGHEYD VAN RICHARDA
AEN HAEREN MAN
ROBERTUS
GEKROONT VAN
OTHO III
DOOR DE DOOD VAN MARIA ZYNE VROUWE.
OPGEDRAGEN
Aen de Zeer Edele,
Door de Jonkheyd der Scholen van de Grooten Vader AUGUSTINUS
binnen Antwerpen den I. September 1775.
Antverpiae, Typis JOANNIS G.J. de ROVEROY.

Ceneton005150
RODERICUS
REX
ET
JULIANUS
COMES
TRAGOEDIA.

Ceneton005270
SANCTIUS
NAVARRAe ET CASTELLAe REX
SANCTIUS
KONING VAN NAVARRE EN CASTILLIEN

Ceneton005280
SANCTIUS
NAVARRAe ET CASTELLAe REX
SANCTIUS
KONING VAN NAVARRE EN CASTILLIEN

Ceneton005520
Stultitia languido Remedium optimum.

Ceneton005680
THEOPHANE
TRAGOEDIA
THEOPHANE
TREUR-SPEL

Ceneton005690
THEOPHANE
TRAGOEDIA
THEOPHANE
TREUR-SPEL

Ceneton005830
Uxoria lis.

Ceneton005860
DE VERDULDIGE LIEFDE
VAN
JOSEPH
ZEGEPRAELENDE
OVER DEN BROEDERLYKEN HAET,
OPGEDRAEGEN
AEN DEN EERWEÊRDIGSTEN EN HOOG-GEAGTSTEN
HEER
MYN HEER
MARCELLUS
DE VOS
LII PRELAET

Ceneton005950
RICHARDAe FIDELITAS
CORONATA AB
OTHONE III
AMPLISSIMIS NOBILIS DOMINIS
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
DE WAERE GETROUWIGHEYD VAN RICHARDA
AEN HAEREN MAN
ROBERTUS
GEKROONT VAN
OTHO III
DOOR DE DOOD VAN MARIA ZYNE VROUWE.
OPGEDRAGEN
Aen de Zeer Edele,
Door de Jonkheyd der Scholen van de Grooten Vader AUGUSTINUS
binnen Antwerpen den I. September 1775.
Antverpiae, Typis JOANNIS G.J. de ROVEROY.

Ceneton005980
WEDER-STRYDT
TVSSCHEN
Het Doorluchtighste Huys van
OOSTENRYCK
Bestiert door de Goddelijcke
VOORSICHTIGHEYDT,
ENDE
Het ramp-saligh Huys van
OTTHOMAN
Opghehitst door de Ongheloovigheydt,
Helsche Furien &c.
Speelwijs verthoont

Ceneton006050
DEN HAET EN NYD
TUSSCHEN
C. MARIUS
EN
SYLLA.
OP-GEDRAEGEN
AEN DE EDELE, WEIRDE, WYSE, ENDE VOOR-
SIENIGE HEEREN, MYNE HEEREN
Hoog-baillu, Borgmeester, Schepene
ende Raed der Stad DENDERMONDE.
Zal Speél-wys Vertoont worden door de Jongheyd van het Collegie van den Grooten Vader
AUGUSTINUS
Binnen Dendermonde
J: DU CAJU.

Ceneton006260
SALOMONA
MET HAERE ZEVEN ZOONEN DE
MACHABËEN
TREUR-SPEL.
Opgedraegen aen Rainerius Franciscus Heye
XLI. Prelaet van de vermaerde Abdye tot Drongene.
Door wiens miltheyd de Prysen sullen gegeven worden
aen de minderjaerige Jonheyd van de Christelyke Leeringe
onder de bestieringe der Eerweirde Paters Augustynen.
Sal verthoont worden binnen Gendt
den 31. July ende 1. Augusti 1771.
Tot Gendt, by Servaes Somers.

Ceneton006890
ORTUS IN OCCASU
SIVE
SEMIRAMIDIS
MORTEM
MARITI MEMNONIS
VINDICANTIS
Ad Solium Assyriae per interitum
REGIS NINI
ASCENSUS,
TRAGOEDIA.

Ceneton006930
SALOMONA
MET HAERE ZEVEN ZOONEN DE
MACHABËEN
TREUR-SPEL.
Opgedraegen aen Rainerius Franciscus Heye
XLI. Prelaet van de vermaerde Abdye tot Drongene.
Door wiens miltheyd de Prysen sullen gegeven worden
aen de minderjaerige Jonheyd van de Christelyke Leeringe
onder de bestieringe der Eerweirde Paters Augustynen.
Sal verthoont worden binnen Gendt
den 31. July ende 1. Augusti 1771.
Tot Gendt, by Servaes Somers.

Ceneton007080
Trevr-spel in Iamires hertoogh van Bohemen, ende zijn broeders Boleslavs ende Odalricvs verthoont door de jonckheyt van het collegie vande eerw: P.P. Augustijnen binnen Ipre den 2. ende 3. september 1693
Tragedie representée en Iamire duc de Boheme, & ses freres Boleslas & Odalric

Ceneton007090
Trevr-spel in Iamires hertoogh van Bohemen, ende zijn broeders Boleslavs ende Odalricvs verthoont door de jonckheyt van het collegie vande eerw: P.P. Augustijnen binnen Ipre den 2. ende 3. september 1693
Tragedie representée en Iamire duc de Boheme, & ses freres Boleslas & Odalric

Ceneton007100
De Ongheluckighe Vyt-werckinghe
DER WRAECKE
VERTOONT IN HORMISDA,
Coninck van Persien.
TOE-GHEEYGHENT AEN
De Edele Heeren, Mijn Heeren den
Bailliu, Schepenen, ende edele Vas-
saelen van de Saele ende Casselrie
van Ipre, door wiens Mildtheyt de
jaerelycksche Prysen sullen uyt-ghe-
deelt worden.
Verthoont dooe de Ioncheydt der Collegie van de Paters Au-
gustijnen den sesten september 1666.
______________________________
Tot IPRE: Ghedruckt by Domin Ramault, inde
Zuydt-straete. inde witte Pluyme.

Ceneton007120
Gvilielmvs eerst hertoghe van Aqvitanien [...] naermaels eremijt van S. Avgvstyns orden. Speel-vvijs verthoont door de studenten van S. Avgvstyns collegie binnen Louen

Ceneton007130
DE
SAMENSPANNING
DER
ARENDEN,
EEN
ZINNEBEELDIGE FABEL,
BY WYZE VAN
TOONEELSPEL.
Door den Schrijver der Verdeeling van Poolen.
Uit het Turksch vertaald.
[Gravure].
TE KONSTANTINOPEL,
In de Drukkery van ’t Serail, in ’t Jaar der
Hegira, &c. &c. &c. &c. &c. &c.

Ceneton007180
DE
EDELMOEDIGE
GENERAAL,
TOONEELSPEL.
IN DRIE BEDRYVEN,
Naar het Hoogduitsche
DIE FEUERBRUNST,
DOOR HET
GENOODSCHAP,
Onder de Zinspreuk:
DOOR OEFFENING WERD VEEL VERKREEGEN.
[Typografisch ornament].
TE AMSTERDAM,
By WILLEM COERTSE JUNIOR,
MDCCLXXIX.

Ceneton007190
DE
ONKUNDIGE
DIAMANT
SLYPER
DOG
SLIMME KOPPELAAR.
BLYSPEL.
Door H: V: B.
[Typografisch ornament].
t’ AMSTERDAM.
Gedukt voor den Auteur, En zyn te bekomen.
BARENT DAS, in de Pylsteeg; en
By }
WILLEM BOMAN, naast het Leydse
Veerhuys.

Ceneton007210
KLOEKMOEDIGE
MARTELIE
VAN DE
H. Maegd en Martelaeresse
CATHARINA,
Door den vreeden Tyran Maximinus,
Keyser van de Oosten.
Speel-wys opgesteld, door B.P.H.E.S.A.C.
[Vignet: Houtsnede]
______________________________
TOT GEND,
By JAN GIMBLET, Boekdrukker en
Boekverkoper in de veldstraete, in den
gulden Bybel.

Ceneton007240
AGNES DE CASTRO,
TREURSPEL,
IN DRIE BEDRYVEN.
DOOR
JAN A. BACKER.
[Typografisch ornament].
Te HOORN,
By T. TJALLINGIUS.

Ceneton007250
ALARDUS,
OF DE
ZELFMOORD DOOR LIEFDE.
TOONEELSPEL.
DOOR
JAN A. BACKER.
[Vignet: gravure]
Te AMSTERDAM, bij
WILLEM HOLTROP.
MDCCLXXXVI.

Ceneton007330
DE
FINANCIER.
ZEDELYK BLYSPEL.
NA HET FRANSCH VAN
SAINT FOIX.
IN EEN BEDRYF.

Ceneton007340
DE HOLLANDSCHE MAAGD,
IN
LEEUWENHOF.

Ceneton007350
DE
JALOERSCHE VROUW,
TOONEELSPEL
IN
VYF BEDRYVEN,
Naar het Fransch
VAN DEN HEERE
M. DEFORGES,

Ceneton007370
JONKHEER
DIRK
DE
BRAAVE,
OF DE
OVERYSSELSCHE BOERENREDDING.
ZINSPEELEND BLYSPEL.
IN VIER BEDRYVEN.

Ceneton007390
JOSEPHUS
DE
TWEEDE,
EN DE
DIEF UIT NOOD.
TONEELSPEL.
IN VYF BEDRYVEN.

Ceneton007410
HET
ONTDEKT BEDROG.
HERDERS-ZANGSPEL.
DOOR
JAN A. BACKER.
[Vignet: gravure]
T AMSTERDAM,
WILLEM HOLTROP,
MDCCLXXXVII.

Ceneton007430
DE
ZELDZAAME
BEDELAAR,
TOONEELSPEL.
IN EEN BEDRYF.
[Gravure.]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
M D C C X CV I I I.

Ceneton007440
ZOUTMAN,
OF
DE DOGGERBANKSCHE HELDEN.

Ceneton007500
GALTENO
EN
ALIMENE,
OF
Verdoemde Ontrouw.
Door
JAN BARA.
[Vignet: houtsnede].
t’AMSTERDAM,
Uyt de Boek-winkel van JAN van DUISBERG,
op de hoek van de Stil-steeg. 1656.

Ceneton007510
GALTENO
EN
ALIMENE,
OF
VERDOEMDE ONTROUW.
DOOR
JAN BARA.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By JOHANNES SMIT, Boekverkoper 1747.
Gedrukt voor de Liefhebbers

Ceneton007520
J. BARA
HERSTELDE VORST,
OFTE
GELUCKIGH ONGELUCK.
Tantae molis erat caput eripuisse periclis,
Quassatamque ratem tuto committere portu.
[Vignet: Nr. XXX van het eerste Schock in R. Visschers Sinnepoppen, met de spreuk ‘Kruijt voor de Wilde-Woeste.’ Ondertekend Magdalena Rogmans sc.]
t’AMSTERDAM,
Voor Lodowijck Spillebout ,
Boeck-verkooper in de Kalver-
straet, in de Amsterdamsche Bibliotheeck.
In ’t jaer MDCL.

Ceneton007530
HERSTELDE VORST,
OF
GELUKKIG ONGELUK.
DOOR
JAN BARA.
Tantae molis erat caput eripuisse periclis,
Quassatamque ratem tuto committere portu.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By JOHANNES SMIT, Boekverkoper 1747.
Gedrukt voor de Liefhebbers.

Ceneton007540
KLUCHT
van
ICK KEN-
JE NIET.
Gerijmt door
IAN BARA.
[Vignet: fleuron met beer].
t’ AMSTERDAM,
_____________________
By Abraham van Lanckom, Boeckverkooper, inde
Nieuwebrugh-steegh, Anno 1664.

Ceneton007550
KLUCHT
VAN
IK KENJE NIET.
Gerijmt door
JAN BARA.
Vermeerderd met een Opdracht.
[Houtsnede: Ik kenje niet].
Te ROTTERDAM,
_____________________
Gedrukt by PIETER DE VRIES, Boekdrukker
woonende in de Valksteeg.

Ceneton007560
IK KENJE NIET.
KLUCHTSPEL.
DOOR
JAN BARA.
Vermeerderd met een Opdracht.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM
By JOHANNES SMIT, Boekverkoper 1747.
Gedrukt voor de Liefhebbers.

Ceneton007570
J. BARA
KLUGHT
Van het
Verslingert MOEKROESJE.
—————— Haec fallit amantem.
[Vignet: fleuron]
t’AMSTERDAM
By Adriaan Veenendaal, Boeckverkooper in de Molsteegh, in ’t Groot
Catechismus. Anno 1668.

Ceneton007580
HET VERSLINGERT
MOEKROESJE.
KLUCHTSPEL.
DOOR
JAN BARA.
-------- Haec fallit amantem.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM
By JOHANNES SMIT, Boekverkoper 1747.
Gedrukt voor de Liefhebbers.

Ceneton007590
DE
AFTOGT
DER
ENGELSCHEN EN RUSSEN
VAN DE
BATAAFSCHE KUST,
TOONEELSPEL,
IN DRIE BEDRYVEN.
_________________________________
Wy zien ze noô van voor’, maar allerliefst van
achter.
GYSBRECHT VAN AEMSTEL.
_________________________________
Te AMSTELDAM, by
J.F. NIEMAN,
EN
Te WESTZAANDAM, by
H. VAN AKEN.
1799.

Ceneton007600
AGATHOKLES,
TREURSPEL,
GROOTENDEELS GEVOLGD NAAR
HET FRANSCHE VAN
VOLTAIRE,
DOOR
A.L. BARBAZ.
[Gravure.]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
MDCCXVIII.

Ceneton007610
ANDROMACHÉ,
TREURSPEL,
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE VAN
RACINE,
DOOR
A.L. BARBAZ.
[Vignet: gravure]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
MDCCC.

Ceneton007620
BARNEWEL,
TOONEELSPEL,
UIT HET ENGELSCH GETROKKEN DOOR
DE LA HARPE;
EN GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE,
DOOR
A.L. BARBAZ.
[Vignet: gravure]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK
MDCCC.

Ceneton007630
BLANKA EN MONTCASSIN,
OF DE
VENETIANEN,
TREURSPEL;
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE VAN
ARNAULT,
DOOR
A.L. BARBAZ.
[Vignet: Gravure]
TE AMSTELDAM, BY
DE WED. J. DÓLL,
1802.

Ceneton007640
EDIPUS,
TREURSPEL,
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE VAN
VOLTAIRE,
DOOR
A.L. BARBAZ.
[Vignet: gravure]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
MDCCCIII

Ceneton007650
ELMIRE DE VILAREZ.
TREURSPEL,
DOOR
A.L. BARBAZ.
[Vignet: gravure]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK
MDCCXCIX.

Ceneton007660
ERICIA,
OF
DE VESTAALSCHE MAAGD,
TREURSPEL,
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE VAN DEN HEER
DE FONTANELLE,
DOOR
A.L. BARBAZ.
[Gravure.]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
MDCCXCIV.

Ceneton007670
DE
GELYKHEID,
BLYSPEL,
DOOR DEN BURGER
A.L. BARBAZ.
_________________________________________
De menschen zyn gelyk; geboorte is niet dan schyn:
De ware deugd alléén doet hen verschillend’ zyn.
Naar VOLTAIRE.
_________________________________________
Te AMSTELDAM, by
DE ERVE CESAR NOËL GUERIN
MDCCXCV.
Het eerste jaar der Bataafsche vyheid.

Ceneton007680
HERZILIA,
TREURSPEL,
door
A.L. BARBAZ.
[Gravure].
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
MDCCC.

Ceneton007690
DE
HUWELYKSLIEFDE,
OF DE
WARE GROOTHEID,
TOONEELSPEL.
DOOR
A.L. BARBAZ.
[Vignet: Gravure]
TE AMSTELDAM, BY
DE WED. J. DÓLL,
In de Kalverstraat. 1801.

Ceneton007700
IFIGENIA,
IN
AULIS,
TREURSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE VAN
RACINE,
DOOR
A.L. BARBAZ.
[Vignet: Gravure]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
MDCCC.

Ceneton007710
MAKIN,
OF DE
ONTDEKKING VAN MADERA,
TOONEELSPEL,
DOOR
A. L. BARBAZ.
[Vignet: Gravure]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK,
MDCCC.

Ceneton007720
MITHRIDATES,
TREURSPEL,
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE VAN
RACINE,
DOOR
A. L. BARBAZ.
[Vignet: gravure]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
MDCCC.

Ceneton007740
DE
NIEUWSGIERIGE,
BLYSPEL.
DOOR
A.L. BARBAZ
[Gravure].
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
MDCCXCIII.

Ceneton007750
OFIS,
TREURSPEL,
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE
VAN
LEMERCIER,
DOOR
A.L. BARBAZ.
[Vignet: Gravure]
Te AMSTELDAM, by
J.F. NIEMAN,
EN
Te WESTZAANDAM,
H. VAN AKEN.
MDCCC.

Ceneton007760
PHILOCETES,
OP HET

EILAND LEMNOS,
TREURSPEL;
UIT HET GRIEKSCH VAN SOFOKLES
EN GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE VAN DEN HEER
DE LA HARPE,
DOOR
A.L. BARBAZ
[Gravure].
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
MDCCXCIII.

Ceneton007780
DE POËET,
OF DE
RYMDRIFT,
BLYSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE VAN
PIRON,
DOOR
A.L. BARBAZ.
[Vignet: Gravure]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
MDCCCI.

Ceneton007790
DE
SCYTHEN,
TREURSPEL,
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE VAN
VOLTAIRE,
DOOR
A.L. BARBAZ.
[Vignet: Nationaale Schouwburg]
Te AMSTELDAM, by
J. HELDERS EN A. MARS. 1796.
Met Privilegie.

Ceneton007800
DE TRIÖMF
VAN DEN
POËET,
OF DE
VERRASSING,
BLYSPEL.
DOOR
A.L. BARBAZ.
[Vignet: Gravure]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
MDCCCII.

Ceneton007810
ULISSES,
TREURSPELFRAGMENT.

Ceneton007820
DE
WYSGEER
OF DE
EDELE MENSCHENHATER;
TOONEELSPEL,
DOOR
A.L. BARBAZ.
[Vignet: Gravure]
Te ROTTERDAM, by
J. HOFHOUT EN ZOON,
MDCCCIII.

Ceneton007870
Klucht van
BUCHELIOEN
’t Kaboutermannetge.
Door JAN BARENTSZ.
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouburg, 1655.
[Vignet: Bijenkorf, In Liefd’ Bloeyende]
T’AMSTERDAM,
By Dirck Cornelisz. Houthaak, Boekverkooper op de

hoek van de Nieuwe-zijds Kolk, in ’t Jaar 1655.

Ceneton007890J.Z. BARONS
KLUCHT,
VAN
KEES LOUWEN,
OFTE:
Den Gheschooren Boer.
Op den Regel:
Wie door de Weereldt soeckt te raecken,
Moet wat Bedriegen, Liegen, Taecken.
Eerst gespeelt in Oestgeest, en nu binnen Leyden,
den 22. Februarij 1667.
[Vignet: Uilen]
TOT LEYDEN,
Ghedruckt by Bartholomeus van Hogenacker, Boekdrucker, woont op de Haerlemstraet, inde Eerste Vinder vande Ed: Boeckdruckerye, 1667.

Ceneton007930
J.Z. BARONS
KLUCHT
VAN
LICHTHART,
EN
AERS-GAT SONDER-SORGH.
Op den Regel:
—— Wat mijn gheschiet,
Om Schuldt en hanghtmen niet.
Ghespeelt op ’t Schou-Tonneel van Reijnsburgh,
den 25en. dach van Sprockelmaent, 1653.
[Vignet: ’t Woordt is crachtich. 1641]
TOT LEYDEN,
Ter Boekdrukkery van Willem Christiaens vander Boxe. Anno 1653.

Ceneton007940
J.Z. BARONS.
RODODAPHNEE’
OFTE:
PERSIAENSCHE HELDINNE.
Treur-spel.
Op sijn Spreuck:
[Arabische tekst]
In ’t Duytsch:
AENSIET HET ENT.
[Vignet: Aeternitas].
Gedruckt tot Leyden,
Voor den Autheur:
By JORIS ABRAHAMSZ. vander MARSE.
Anno M D CLI.

Ceneton008020
NICOLAI
Bartholomaei Lo
CHIENSIS CHRI-
stus Xylonicus.
TRAGOEDIA.
CUM OB ROM. SERMONIS PURI
tatem, tum ob sanctissimi argumenti di-
gnitatem, in theatra, in scholas,
in bibliothecas ultro
accersenda.
EXCUDENDUM curabat Antuerpiae
Antonius Goinus An.
D.M.XXXIX.

Ceneton008050
ZEGENPRAEL
DER
ONWINBARE KERCKE,
GEGRONDTVEST
OP DEN ONBREKELYCKEN PILAER
DER
DIEP-VERHOLENTHEYT
Van het Waerachtigth LICHAEM, ende het
Waerachtigh BLOEDT
van
GODT MENSCH GEWORDEN:
Berustende in schyn van
BROODT ende WYN.
OP DE
DRY-HONDERT-JARIGE FEESTE
VAN HET
H. Sacrament van Miraeckel,
By de Eerw. PP. Augustynen binnen de Stadt Loven.
Door GUILLIAM BASELER.
[Typografisch ornament].
TOT LOVEN,
By ADRIAEN DE WITTE, in de Pauw, 1674.

Ceneton008070
VERMAEKELYK
KLUCHT-SPEL
VAN DEN
BEDROGEN BOER
MET ZYN
EYERS.
Door J.B. BASTJAEN.
[Typografisch ornament]
TE GEND,
By L. VAN PAEMEL, Boekdrukker op den
Brabanddam.

Ceneton008080
VERMAEKELYK
KLUCHT-SPEL
VAN DEN
BEDROGEN BOER
MET ZYN
EYERS.
Door J.B. BASTJAEN.
[Typografisch ornament]
TE GEND,
By L. VAN PAEMEL, Boekdrukker op den
Brabanddam.

Ceneton008100
BLY-EYNDENDE-TREUR-SPEL
VAN
HET LEVEN ENDE WONDERE DAEDEN
VAN DEN
H. ROMBOUT
Arts-bisschop van Dublin, Bekeerder, Martelaer, ende
Voor-spreker der Stadt ende Provincie
VAN
MECHELEN.
IN SYN NEGENSTE GULDE-JAER
GEDICHT DOOR
PHILIPPUS CLAUDIUS BASUEL,
Priester, ende Organist der selver Stadt.
Verthoont op het Schouwburg vande Reden-Rycke Gulde-broeders
vande Vergaederinge van S. Jan (geseyt de PEOENE)
op den 12. 15. 16. ende 17. Julii 1680.
[Vignet: stadswapen van Mechelen].
Gedruckt by Jan Jaye gesworen Stadts Boeck-drucker.
__________________________________________

Ceneton008110
TRAGEDIE,
Ofte
Treur-Spel,
Van

Edipes en Antigone.
Ghedicht door
VV. D. BAVDOVS.
Incarnatie Regel op ’t Treur-Spel.
HIer aen ghI hooren kont, ó EDeL BorgerI,
VVat reIne LIefD’ kan Doen, en s’ KonInghs TIrannI.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
’t AMSTERDAM,
_____________________________
Voor Jan Marcusz, op de Dams-sluys, inde beslagen Bybel.
__________________
.
Ao. M. D. XVIII.

Ceneton008120
TRAGEDIE,
Ofte
Treur-Spel,
Van

Edipes en Antígone.
Ghedicht door
VV. D. BAVDOVS.
Incarnatie Regel op’t Treur-Spel.
HIer aen ghI hooren kont, ô EDeL BorgerI,
VVat reIne LIefD’ kan Doen, en s’ KonInghs TIrannI.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
’t AMSTERDAM,
_____________________________
Ghedruckt by Ioris Iacobsz Veseler.
__________________
.
Ao. M. D. XVIII.

Ceneton008160
DE
ALGERYNSCHE
LANDVOOGD,
TOONEELSPEL
MET ZANG.
gevolgd naar het fransche
LE CORSAIRE.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM, by
J. HELDERS en A. MARS, in de Nes, 1789.
Met Privilegie.

Ceneton008180
DE
JALOERZE
MINNARES,
OF DE
BEDROOGEN VREK,
KLUCHTSPEL.
DOOR
B. BEEKE.
[Vignet: fleuron]
Gedrukt voor de Liefhebbers.
______________
=================
MDCCLVI.

Ceneton008190
Mr. JOHAN BEETS
DAPHNE,
OF
BOSCHVRYAGIE.
Het eerste Deel.
BLYHOOPSPEL.
Mutatio nomine de te
Fabula narratur
[Vignet: Afbeelding van de Amsterdamse Bibliotheek].
Tot HOORN,
.
By Hendrick Iansz. Marius, Boeck-verkooper op de Nieuwe-
straet, 1668.

Ceneton008200
Mr. JOHAN BEETS
DAPHNE,
OF
BOSCHVRYAGIE.
Het tweede Deel.
BLYHOOPSPEL.
Magno cum periculo custoditur, quod
multis placet.
[Vignet: Afbeelding van de Amsterdamse Bibliotheek].
Tot HOORN,
.
By Hendrick Iansz. Marius , Boeck-verkooper op de Nieuwe-
straet. 1668

Ceneton008210
Mr. JOHAN BEETS
DAPHNE,
OF
BOSCHVRYAGIE.
Het derde Deel.
BLYEINDSPEL.
Coelum non animum mutant, qui
trans mare currant.
[Vignet: Afbeelding van de Amsterdamse Bibliotheek].
Tot HOORN,
.
By Hendrick Iansz. Marius, Boeck-verkooper op de Nieuwe-
straet. 1668

Ceneton008220
Mr. JOHAN BEETS
MELISSA
BLYEINDSPEL.
Semel insanivimus omnes.
[Vignet: Afbeelding van de Amsterdamse Bibliotheek].
Tot HOORN,
.
By Hendrick Iansz. Marius , Boeck-verkooper op de Nieuwe-
straet, 1668

Ceneton008230
LE
NOUVEAU
TARQUIN.
COMEDIE
ALLEGORIQUE.
EN TROIS ACTES.
[Vignet: typografisch ornament]
A AMSTERDAM,.
Chez JAQUES DESBORDES,
MDCCXXXII.

Ceneton008240
FELICIA,
OF DE
BETOVERINGE door LIEFDE.
HARDERSSPEL.
DOOR
H. BENJAMIN.
[Vignet: Perseveranter]
By de Erfg: van J: Lescailje, op de Middeldam;
op de hoek van de Vischmarkt, 1699.
Met Privilegie.

Ceneton008250
DE
KOPPELAAR
VAN
ZYN VROUW.
BLYSPEL.
[Vignet: Perseveranter]
Te AMSTELDAM;
________________
By de Erfg: van J: LESCAILJE, op de Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1698.
Met privilegie.

Ceneton008260
KRISPYN,
BARON,
EN
AFSLAGER.
KLUCHTSPEL.
Door
H. BENJAMIN.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
_______________________
By d’Erfgenamen van J. Lescailje, op de Middel-
dam, naast de Vischpoort, 1694.
Met Privilegie.

Ceneton008270
KRISPYN,
BARON,
EN
AFSLAGER.
KLUCHTSPEL.
DOOR
H. BENJAMIN.
[Vignet: Perseveranter]
T’ AMSTERDAM,
By de Erfgen. van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurs sluis. 1724.
Met Privilegie.

Ceneton008280
KRISPYN,
BARON,
EN
AFSLAGER.
KLUCHTSPEL.
DOOR
H. BENJAMIN.
[Vignet: Perseveranter]
T’ AMSTERDAM,
By de Erfgen. van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurs-sluis. 1724.
Met Privilegie.

Ceneton008290
DE
M I N N A A R
VAN
ZYNE VROUW.
BLYSPEL.
[Vignet: Perseveranter]
Te Amsterdam,
By d’Erfgenamen van Jacob Lescailje, op
de Middel-Dam. 1692.
Met privilegie.

Ceneton008300
DE
MINNAAR
VAN
ZYNE VROUW;
BLYSPEL.
Den Tweden Druk.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1705.
Met Privilegie.

Ceneton008350Spel van een
Tragicomedie
Van Alphonsus en Genevera
door
Joris Berckmans wijlen Gommersone.
(achteraan) Lust Breckt Rust .
Joris Berckmans fecit

Ceneton008360Titelpagina en scene 1 ontbreken.
(achteraan) Lust Breckt Rust .
Jor. Berckmans.

Ceneton008370
Uut ionsten versaemt. D’ongeleerde van Lier sullen spee[l]wijs verthoonen het droef-eyndich-treur-spel, van Amon Den [3] februarij anno 1642. Op den reghel: Al ist Godt de sond’, terstont niet en castij[...] Hy straft die even wel op den bequaemen tijt. Toe-ghe-eyghent aenden edelen en[de] wel gheboren heere, h. Nicolaes van Mechelen ... Door Ioris Berckmans [...]

Ceneton008380Captas
Joris Berckmans Gomarssone
1639
Lust Breckt Rust.
(achteraan) Lust breckt rust .
Joris Berckmans
wijlen gommerssone fecit

Ceneton008390Cara
Treur-Spel
Door
Joris Berckmans
1648

Ceneton008420
Dido en Hyarba
Tragedie
door
Joris Berckmans.
gespeeld 4 febr. 1636
(achteraan) Ghecomponeert door Georgius .
Berckmans wijlen Gomperssone
Lust Breckt Rust
anno 1635 den 20 [?] Martij.
Gespeelt te vastenavont
anno 1636 den 4. Febru.

Ceneton008450Esther
Bly-eyndich Treurspel
van de Coninghinne Esther
1649

Ceneton008470Titelpagina ontbreekt
(achteraan) Lust Breckt Rust, .
1647 febr.

Ceneton008490Den Koninglijken
Propheet David
(boven de tekst) Den Koning David .
en
zijnen trotschen zoône
Absalon
treurspel in 5 Deelen

Ceneton008520Titelpagina ontbreekt
(achteraan) Lust Breckt Rust .
1644

Ceneton008530
Uut ionsten versaemt.
Stabilitas blij-eyndich-treur-spel,
sal verthoont worden door d’ongeleerde tot Lier, den [3] mey 1644.
Op den reghel: die strijden teghen ’t quaet, en bouwen op de deught,
al lijden sy verdriet, het eynde hun verheught.
Door Ioris Berckmans [...] Versiert ende ghecomponeert.
T’Antwerpen : by Iacob Mesens, [1644]

Ceneton008540Suavitas
bly eyndich Treurspel
vertoond Ao 1643
in rijm gesteld door Joris Berckmans

(achteraan) Lust breckt Rust .
Jor. Berckmans fecit
1643

Ceneton008560
DON
JERONIMO
Marschalck van Spanjens
Treur-spel.
Vertoont
Op d’Amsterdamsche Schouwburgh,
Den 12. October,1638.
[Vignet: Stadswapen van Amsterdam]
t’AMSTELREDAM,
_____________________________
Voor Ioost Hartgersz. Boeck-verkooper, woonende in de Gasthuys-
steegh, by ’t Stadt-huys. ANNO 1638.

Ceneton008570
DON
JERONIMO,
MARSCHALCK van Spanjens
TREUR-SPEL.
Vertoont
Op d’Amsterdamsche Schouwburgh,
Den 12. October,1638.
[Vignet: Bijenkorf, In liefd’ bloeyende].
t’AMSTERDAM, Gedruckt by Nicolaes van Ravesteyn.
_____________________________________________________
Voor Dirck Cornelisz. Hout-Haeck, Boeckverkooper op de
Nieuwe-zijdts Kolck, in ’t Bourgoens Kruys, Anno 1642.

Ceneton008590JERONIMO
Bouman

Ceneton008610
DON
JERONIMO
Maerschalck van Spanjen,
TREURSPEL.
Vertoont op d’Amsterdamsche Schouburg.
[Vignet: Putje met emmer links].
t’ AMSTERDAM,
________________________
By MICHIEL DE GROOT, Boeckverkooper tusschen
beyde de Haerlemmer-Sluysen, 1678.

Ceneton008620
DON
JERONIMO
Maerschalck van Spanjen,
TREURSPEL.
Vertoont op d’Amsterdamsche Schouburg.
[Vignet: Putje met emmer links].
t’ AMSTERDAM,
________________________
By GYSBERT DE GROOT, Boeckverkooper tusschen
beyde de Haerlemmer-Sluysen, 1683.

Ceneton008630
DON
JERONIMO
Maerschalk van Spanjen,
TREURSPEL.
Vertoont op d’Amsterdamsche Schouburg.
[Vignet: Putje met emmer links]
Tot AMSTERDAM,
________________________
By de WEDUWE van GYSBERT de GROOT, Boeck-
verkoopster op de Nieuwen-dijck, tusschen de twee
Haerlemmer-Sluysen.

Ceneton008640
DON
JERONIMO,
Maerschalk van Spanjen,
TREURSPEL.
Vertoont op d’ Amsterdamsche Schouburg.
[Vignet: Putje met emmer links]
TOT AMSTERDAM,
______________________________________
By de Wed. van GYSBERT DE GROOT, Boek-
verkoopster op den Nieuwen-dijk, 1713.

Ceneton008650
DON
JERONIMO,
MARSCHALK
VAN SPANJE;
TREURSPEL
Vertoont op d’Amsteldamsche Schouwburg.
De laatste Druk
[Vignet: gravure]
Te Amsteldam; by de Erfgen: van J. LESCAILJE en
D. RANK, op de Beurssluis. 1729.

Ceneton008660
A. vanden BERGHS
IERONIMO,
Verthoond op de Kamer
VVT-RECHTE LIEFD’,
Der Stadt Vtrecht, Den 6. May 1621.
[Vignet: WTRECHTe LIEFD’, ANNO 1621.].
’t Vtrecht,
____________________
By IAN AMELISZ, Boeck-verkooper in’t vergulden
A.B.C. Anno 1621.

Ceneton008670
A. vanden BERGHS.
Treur-spel,
Van
POLIDOOR,
Ghespeelt op de Kamer
Wt-RECHTe LIEFD’.
[Vignet: pelikaan die zijn borst openpikt om zijn jongen te voeden; randschrift: WTRECHTe LIEFD’ ANNO 1622; ondertekend Joannes Ameliss].
t’VTRECHT, By Ian Amelissz, Boeck-vercooper, in ’t ver-
gulden A.B.C. ANNO 1622

Ceneton008720
ARMINIUS,
Beschermer der Duytsche vrijheid.
TREURSPÉL.
[Vignet: tragedie en komedie als kuifelaars, Latet Quoque Utilitas]
Te AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op de Nieuwen Dyk,
in den Atlas. 1686.
Met Privilegie.

Ceneton008730
ARMINIUS,
Beschermer der Duytsche vrijheid.
TREURSPEL.
[Vignet: kuifelende handen, Latet Quoque Utilitas].
[Vignet: twee kuifelaarsters, Latet Quoque Utilitas].
Te AMSTERDAM,
By ADRIAAN BASTIAANSZ, Boekver-
kooper, op den Vygendam. 1725.
Met Privilegie.

Ceneton008740
ARMINIUS,
BESCHERMER
DER
DUITSCHE VRYHEID;
TREURSPEL.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy Leezen,
om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis. Met Privilegie. 1735.

Ceneton008750
ARMINIUS,
BESCHERMER
DER
DUITSCHE VRYHEID;
TREURSPEL.
[Vignet: Latet Quoque Utilitas]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis. Met Privilegie. 1735.

Ceneton008760
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton008770
DE
BELACHCHELYKE
JONKER.
KLUCHTSPEL.
[Vignet: handen uit wolken als kuifelaars, Latet Quoque Utilitas]
T’ AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op den Nieuwendyk,
in den Atlas, by den Dam. 1684.
Met Privilegie.

Ceneton008780
DE
BELACHCHELYKE
JONKER.
KLUCHTSPEL.
[Vignet: Kuifelaars, Latet Quoque Utilitas]
T’ AMSTERDAM,
By de Erfgen. van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurs-sluis. 1724.
Met Privilegie.

Ceneton008790
DE
BELACHCHELYKE
JONKER.
KLUCHTSPEL.
[Vignet: Kuifelaars, Latet Quoque Utilitas]
T’ AMSTERDAM,
By de Erfgen. van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurs-sluis. 1724.
Met Privilegie.

Ceneton008820
DE
BELACHCHELYKE
JONKER.
KLUCHTSPEL.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
Om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
T’ AMSTERDAM,
BY JAN HELDERS, Boekdrukker, in de Nes.
Met Privilegie.

Ceneton008830
HET
BETAALD
BEDROG.
KLUCHTSPÉL.
[Vignet: Latet Quoque Utilitas]
T’AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op den Nieuwendyk,
in den Atlas, by den Dam, 1684.
Privilegie.

Ceneton008840
HET
BETAALD
BEDROG.
KLUCHTSPÉL.
[Vignet: Latet Quoque Utilitas].
Te AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op de Nieuwendyk,
in den Atlas, by den Dam. 1685.
Met Privilegie.

Ceneton008850
HET
BETAALD
BEDROG.
KLUCHTSPÉL.
[Vignet: Putje met emmer links,
Latet quoque utilitas].
Tot AMSTERDAM,
By Wybrant Alexander, Boekverkoper op de hoek
van de Langebrug-steeg, aan ’t Rokin.
Met Privilegie.

Ceneton008860
CONSTANTINUS
De GROOTE,
Eerste
CHRISTEN’ KEISER.
TREURSPÉL.
[Vignet: handen uit wolken als kuifelaars, Latet Quoque Utilitas].
T’ AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op den Nieuwendyk,
in den Atlas, by den Dam. 1684.
Met Privilegie.

Ceneton008870
CONSTANTINUS
DE GROOTE,
EERSTE
CHRISTEN’ KEISER.
TREURSPEL.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
m de oude stok te voen, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden het
Stadhuis, 1738. Met Privilegie.

Ceneton008880
CONSTANTINUS
DE GROOTE,
EERSTE
CHRISTEN’ KEISER.
TREURSPEL.
[Vignet: Yver].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden het
Stadhuis, 1738. Met Privilegie.

Ceneton008890
DE
DEBAUCHANT;
BLYSPEL.
[Vignet: tragedie en komedie als kuifelaars, Latet Quoque Utilitas].
T’AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op den Nieuwendyk,
in den Atlas, by den Dam. 1686.
Met Privilegie.

Ceneton008900
DE
DEBAUCHANT;
BLYSPEL.
Uit de Mostellaria van Plautus getrokken.
[Vignet: Latet Quoque Utilitas].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis. 1747.
Met Privilegie.

Ceneton008910
DE
GÔE VROUW;
KLUCHTSPEL.
[Vignet: Latet Quoque Utilitas]
t’AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op den Nieuwendyk,
in den Atlas, by den Dam. 1686.
Met Privilegie.

Ceneton008920
DE
GÔE VROUW;
KLUCHTSPEL.
[Vignet]
t’Amsterdam,
By ALBERT MAGNUS, op den Nieuwendyk,
in den Atlas, by den Dam. 1686.
Met Privilegie.

Ceneton008930
HET
HUWELYK SLUYTEN;
B L Y S P É L.
[Vignet: kuifelende handen, Latet Quoque Utilitas].
t’AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op den Nieuwendyk,
in den Atlas, by den Dam. 1685.
Met Privilegie.

Ceneton008950
HET
HUWELYK SLUYTEN;
B L Y S P E L.
[Vignet: tragedie en komedie als kuifelaars, Latet Quoque Utilitas].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkoper, bezuiden het
Stadhuis. Met Privilegie. 1739.

Ceneton008960
HET
HUWELYK SLUYTEN;
B L Y S P E L.
[Vignet: tragedie en komedie als kuifelaars, Latet Quoque Utilitas].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkoper, bezuiden het
Stadhuis. Met Privilegie. 1739.

Ceneton008970
DE
HUWELYKEN STAAT.
KLUCHTSPÉL.
[Vignet: handen uit wolken als kuifelaars, Latet Quoque Utilitas].
T’ AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op den Nieuwendyk,
in den Atlas, by den Dam. 1684.
Met Privilegie.

Ceneton008990
DE
HUWELYKEN STAAT.
KLUCHTSPÉL.
[Vignet: handen uit wolken als kuifelaars, Latet Quoque Utilitas].
T’ AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op den Nieuwendyk,
in den Atlas, by den Dam. 1684.
Met Privilegie.

Ceneton009000
DE
HUWELYKEN STAAT.
KLUCHTSPEL.
[Vignet: Latet Quoque Utilitas].
Tot AMSTERDAM,
By ADRIAAN BASTIAANSZ, Boekverkoo-
per op den Vygendam, op de hoek van de
Beurspoort. 1724. Met Privilegie.

Ceneton009010
DE
HUWELYKEN STAAT.
KLUCHTSPEL.
[Vignet: Latet Quoque Utilitas].
Tot AMSTERDAM,
By ADRIAAN BASTIAANSZ, Boekverkoo-
per op den Vygendam, op de hoek van de
Beurspoort. 1724. Met Privilegie.

Ceneton009020
DE
HUWELYKEN STAAT.
KLUCHTSPEL.
[Vignet: Latet Quoque Utilitas].
Tot AMSTERDAM,
By ADRIAAN BASTIAANSZ, Boekverkoo-
per op den Vygendam, op de hoek van de
Beurspoort. 1724. Met Privilegie.

Ceneton009030
DE
HUWELYKEN STAAT.
KLUCHTSPEL.
[Vignet: Latet Quoque Utilitas].
Tot AMSTERDAM,
By ADRIAAN BASTIAANSZ, Boekverkoo-
per op den Vygendam, op de hoek van de
Beurspoort. 1724. Met Privilegie.

Ceneton009040
DE
HUWELYKEN STAAT.
KLUCHTSPEL.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM, BY
J. HELDERS EN A. MARS, 1785.
Met Privilegie.

Ceneton009050
DE
MODE,
ZINNESPEL,
Door het Konstgenootschap
LATET QUOQUE UTILITAS.
[Vignet: tragedie en komedie als kuifelaars, Latet Quoque Utilitas]
Te AMSTELDAM,
By de Erfg: van J. LESCAILJE, op den Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1698.
Met Privilegie.

Ceneton009060
DE
MODE,
ZINNESPEL,
Door het Konstgenootschap
LATET QUOQUE UTILITAS.
Den tweeden druk.
[Vignet: tragedie en komedie als kuifelaars, Latet Quoque Utilitas]
Te AMSTELDAM,
By de Erfg: van J. LESCAILJE, op den Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1698.
Met Privilegie.

Ceneton009080
DE
MODE,
ZINNESPEL,
Door het Konstgenootschap
LATET QUOQUE UTILITAS,
Den Laatsten Druk.
[Vignet: tragedie en komedie als kuifelaars, Latet Quoque Utilitas]
TE AMSTELDAM,
By de Erfg. van J. LESCAILJE, op den Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1711.
Met Privilegie.

Ceneton009090
DE
MODE,
ZINNESPEL,
Door het Konstgenootschap
LATET QUOQUE UTILITAS.
[Vignet: Latet Quoque Utilitas]
t’AMSTELDAM,
By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1732.
Met Privilegie.

Ceneton009100
DE
MODE,
ZINNESPEL,
Door het Konstgenootschap
LATET QUOQUE UTILITAS.
[Vignet: tragedie en komedie als kuifelaars, Latet Quoque Utilitas]
t’ AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den Voor-
burgwal, op den hoek van de Stilsteeg. 1751.
Met Privilegie.

Ceneton009120
DE
Ontrouwe Kantoorknecht,
EN
Lichtvaerdige Dienstmaagd.
KLUCHTSPÉL.
[Vignet: kuifelende handen, Latet Quoque Utilitas]
T’AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op den Nieuwendyk,
in den Atlas, by den Dam, 1685.
Privilegie.

Ceneton009130
DE ONTROUWE
KANTOORKNECHT,
EN LICHTVAERDIGE
DIENSTMAAGD.
KLUCHTSPEL.
[Vignet: tragedie en komedie als kuifelaars, Latet Quoque Utilitas]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, 1737. Met Privilegie.

Ceneton009140
DE
ONTROUWE
VOOGD,
KLUCHTSPEL.
[Vignet: tragedie en komedie als kuifelaars, Latet Quoque Utilitas]
T’AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op deNieuwendyk,
im den Atlas, by den Dam. 1686.
Met Privilegie.

Ceneton009150
DE
ONTROUWE
VOOGD,
KLUCHTSPEL.
[Vignet:]
t’AMSTERDAM,
By Pieter Rotterdam, Boekverkooper op
de Vygendam, op de hoek van de Beurspoort. 1715.
Met Privilegie.

Ceneton009160
DE
ONTROUWE
VOOGD,
KLUCHTSPEL.
[Vignet: tragedie en komedie als kuifelaars, Latet Quoque Utilitas]
t’AMSTERDAM,
By PIETER ROTTERDAM, Boekverkooper op
de Vygendam, op de hoek van de Beurspoort. 1715.
Met Privilegie.

Ceneton009170
DE
ONTROUWE
VOOGD,
KLUCHTSPEL.
[Vignet: tragedie en komedie als kuifelaars, Latet Quoque Utilitas]
t’AMSTERDAM,
By PIETER ROTTERDAM, Boekverkooper op
de Vygendam, op de hoek van de Beurspoort. 1715.
Met Privilegie.

Ceneton009190
PARIS
EN
HELENE.
TREURSPÉL.
[Vignet: handen uit wolken als kuifelaars, Latet Quoque Utilitas]
T’ AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op den Nieuwendyk,
in den Atlas, by den Dam. 1685.
Met Privilegie.

Ceneton009200
DE
ROMÁNZIEKE
JUFFER;
K L U C H T S P É L.
[Vignet: handen uit wolken als kuifelaars, Latet Quoque Utilitas]
Te AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op den Nieuwendyk,
in den Atlas, by den Dam. 1685.
Met Privilegie.

Ceneton009210
HET
STUDENTE-
LEVEN,
KLUCHTSPÉL.
[Vignet: Niet zonder vlekken].
T’AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op den Nieuwendyk,
in den Atlas, by den Dam. 1684.
Met Privilegie.

Ceneton009220
HET
STUDENTE-
LEVEN,
KLUCHTSPÉL.
[Vignet: Latet Quoque Utilitas]
T’AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op den Nieuwendyk,
in den Atlas, by den Dam. 1684.
Met Privilegie.

Ceneton009230
VOORSPEL.
Aan de
Ed: Groot Achbaare Heeren,
De HEEREN
BURGERMEESTEREN,
En
REGEERDERS
Der Stadt Amsterdam,
vertoond;
Den 28 van Wintermaandt 1683.
[Vignet: Fleuron met boek]
T’ AMSTERDAM,
By Albert Magnus, Boekverkooper op de
Nieuwen-dijk.

Ceneton009240
VOORSPEL.
Aan de Ed: Groot Achbaare Heeren,
DE HEEREN
BURGERMEESTEREN,
EN
REGEERDERS
Der Std Amsterdam vertoond.
[Vignet: handen uit wolken als kuifelaars, Latet Quoque Utilitas]
T’ AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op den Nieuwendyk,
in den Atlas, by den Dam. 1685.
Met Privilegie.

Ceneton009250
HET
FRANEKER
STUDENTENLEVEN.
KLUCHTSPEL.
[Vignet: tragedie en komedie als kuifelaars, Latet Quoque Utilitas]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis, 1744.

Ceneton009260
HET
FRANEKER
STUDENTENLEEVEN.
KLUCHTSPEL.
[Vignet: Latet quoque utilitas]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis, 1744.
Met Privilegie.

Ceneton009320
M.F. Bestebens
Vlissinghen Geus,
Of
Vlissingens verwerpinghe van ’t
Spaensche Iuck, en begevinghe onder de be-
scherminge vande prins van Orangie.
Geschiet den 8. Apr. (zijnde Paeschdagh) 1572.
[Vignet: Nobilitas sola est atque unica virtus].
t’AMSTERDAM,
_______________
Ghedruckt by Ioannis Iaquet.
Voor Pieter Jansz Fortuyn, Boeckverkooper op den Nieuwen Dijck
inde Fortuyn/ by den Dam. Anno 1646.

Ceneton009340
Minne-Dichten.
_____________________
ARIANE
IN
NICOPOLIS.
Bly-Eynd-Spel.

Ceneton009381
SLENNER-HINCKE,
Ofte een kluchtige Vertellinge van een
Westpheelschen Bueren Soons Vo-
jagie na Hollant met de Graszwa-
de: Voorts van sijn Lantlaup,
Hellenvaurt, und Jufferen Hijlick.
Vermeerdert met TEWESKEN
KINDERBEHR en LUKE-
VENTS Vertellingen.
[Vignet: Vemken waar gautme naum Raethuse]
______________________________________
t’Amsterdam By de Erven van de We-
duwe Gysbert de Groot. 1730.

Ceneton009383
SLENNER-HINCKE,
Ofte een kluchtige Vertellinge van een
Westpheelschen Bueren Soons Vo-
jagie na Hollant met de Graszwa-
de: Voorts van sijn Lantlaup,
Hellenvaurt, und Jufferen Hijlick.
Vermeerdert met TEWESKEN
KINDERBEHR en LUKE-
VENTS Vertellingen.
[Vignet: Vemken waar gautme naum Raethuse]
______________________________________
t’Amsterdam By de Erven van de We-
duwe Gysbert de Groot. 1730.

Ceneton009384
SLENNER-HINCKE,
Ofte een kluchtige Vertellinge van een
Westpheelschen Bueren Soons Vo-
jagie na Hollant met de Graszwa-
de: Voorts van sijn Lantlaup,
Hellenvaurt, und Jufferen Hijlick.
Vermeerdert met TEWESKEN
KINDERBEHR en LUKE-
VENTS Vertellingen.
[Vignet: Vemken waar gautme naum Raethuse]
______________________________________
t’Amsterdam By de Erven van de We-
duwe Gysbert de Groot. 1730.

Ceneton009430
BESCHRYVING
DER
Spreekende Perzoonen, Zangen, Danssen,
Konstwerken en Vertoogen.
Gevoegd by
J.V. VONDELS
FAËTON,
OF
Roekelooze Stoutheid.
Vertoond op de Amsterdamsche Schouburg.
[Vignet: Perseveranter]
t’ AMSTERDAM,
By d’Erfg: van JACOB LESCAILJE, op de Middel-
dam, naast de Vischmarkt, 1685.
Met Privilegie.

Ceneton009460
DE
DOOD
Van
POMPEUS,
TREURSPEL.
Uit het fransch van den heer CORNEILLE.
[Vignet: Yver. In liefd’ bloejende].
t’AMSTERDAM,
By de Erfgenamen van JACOB LESCAILLE,
op de hoek van de Vischpoort, 1684.
Met Privilegie.

Ceneton009490
FABIUS
SEVERUS.
TREURSPEL.
Vertoont op de Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
By de Erfgenamen van Jacob Lescailje, op den
Middeldam, naast de Vischmarkt. 1680.

Ceneton009500
FABIUS
SEVERUS.
TREURSPEL.
Vertoont op de Amsterdamsche
Schouwburg.
[Vignet: Uilen in ring].
Tot AMSTERDAM,
__________________________
By MICHIEL de GROOT,
Boekverkooper op den Nieuwen Dijk.

Ceneton009520J. v. Vondels Faëton, of Reukelooze stoutheid. Treurspel. Met het voorspel, gelyk het tegenwoordig op de schouwburg word vertoond.
Te Amsteldam, by IZAAK DUIM, boekverkooper, bezuiden het stadhuis, 1742.

Ceneton009530J. v. Vondels Faëton, of Reukelooze stoutheid. Treurspel. Met het voorspel, gelyk het tegenwoordig op de schouwburg word vertoond.
Te Amsteldam, by IZAAK DUIM, boekverkooper, bezuiden het stadhuis, 1742.

Ceneton009540
DE GEREDDE
AMSTELDAMSCHE
MAAGD,
Of
Kragtelooze wil van de NYD.
DOOR
G. BIDLOO.
[Vignet: fleuron]
_______________________________
MDCCXLI.

Ceneton009550
JOOST van VONDELS
L Y K S T A C Y,
by wijze van
V O O R S P E L
gepast op zijn J O S E P H.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op den Middeldam,
naast de Vischmarkt. 1679.

Ceneton009560
KAREL,
ERF-PRINS
VAN SPANJE;
TREURSPEL.
Vertoont op de Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middel-
dam, naast de Vischmarkt. 1679.

Ceneton009570
KAREL,
ERFPRINS
VAN SPANJE.
TREURSPEL.
Vertoont op de Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: Putje met emmer links].
t’AMSTERDAM.
By MICHIEL DE GROOT, Boekverkooper tusschen
de beyde Haerlemmer-sluysen, 1679.

Ceneton009610
KAREL,
ERF-PRINS
VAN SPANJE.
TREURSPEL.
Vertoont op de Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: Beer].
t’ A M S T E R D A M,
____________________________
By d’Eerfgenamen van de Wed: GYSBERT DE
GROOT, Boekverkoopers op de
Nieuwen dijk, 1726.

Ceneton009620
KAREL,
ERF-PRINS
VAN
SPANJE;
TREURSPEL.
Vertoont op de Amsteldamsche Schouwburg.
TWEEDE DRUK.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By de Erfgen. van J. LESCAILJE en D. RANK,
op de Beurssluis. 1729.

Ceneton009630
KAREL,
ERF-PRINS
VAN
SPANJE;
TREURSPEL.
[Vignet: gravure, Muze en Faam].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper op den hoek van
de Voorburgwal en Stilsteeg, 1753. Met Privilegie.

Ceneton009680
NASPEL,
Op
DE DOOD
Van
POMPEUS.

Ceneton009840
OPERA,
Op de Zinspreuk,
Zonder Spys, en Wyn,
Kan geen Liefde zyn.
Sine Cerere & Baccho friget Venus.
[Vignet: Yver, in liefd’ bloejende].
T’AMSTERDAM.
By ALBERT MAGNUS, op de Nieuwendyk,
in den Atlas, by den Dam, 1686.
Met Privilegie.

Ceneton009860
ALPHONSVS
EN
THEBASILE
OFT
HER-STELDE ONNOOSELHEYDT
TRAGI-COMEDIE
OP DEN SIN
Oprechte Liefde can veel druck en lijden draeghen
Om hem (die haer ontvlucht) op’t lest eens te behaeghen.
By-ghevoeght
DE CLVCHTE
VANDEN
VERDRAEYDEN ADVOCAET
Vertoont binnen Lyer den 16. en 17 Iunij 1659.
Gherijmt door
CORNELIO DE BIE.
Waerheydt baert nijdt.
[Vignet: fleuron]
T’Antwerpen, By Iacob Mesens inden gulden Bijbel. 1673.

Ceneton009870
ARMOEDE
VANDEN GRAEVE
FLORELLVS
OFT
LYDEN SONDER WRAECK
VERTAALT
UYT
LOPE DE VEGA
ghenoemt
La Probeza de Reynaldos.
Ende in Rijn ghestelt
DOOR
CORNELIO DE BIE
TOT LIER.
Waerheydt baert Nijt.
Anno 1671.

Ceneton009890
KLUCHT
VAN HET
BEDRIEGELYCK-MAL
OP DEN SIN-REGEL
Als den onkuysen lust sich aen t’bedroch verpand’,
Dan breckt de Siele rust door oneer ende schand’.
DOOR
CORNELIO DE BIE
TOT LIER.
[Typografisch ornament].
Gedruckt in ’t Jaer M. D. C. C. X.

Ceneton009910
CLVCHTIGHE BEHENDIGHEYT
VAN
TWEE
BORSSE-SNYERS
Die wy noemen
HANS TROMP Bandiet uyt Vrankrijck.
Ende
NEEL ALBEDRYF Neer-lander,
Bedrieghende door hunne suptijle Dieverije eenen
Boer ende eenen Avocaet, ghenoemt
DEN VERDRAEYDEN ADVOCAET
OP DEN SIN
De valsheyt en t’bedroch verwecken sondich quaet
In’t onrechtveerdigh Hert, dat soeckt sijn eyghen baet.
VERTHOONDERS.
Hans Tromp. | Eenen Advocaet.
Neel Albedrijf. | Eenen Knecht.
Boer Ariaen. | Schouteth.
Jacomijn sijn Vrou. | Eenen Dienaer.
| Een Dienst-Maert

Ceneton009930
BESCHERMDE SUYVERHEYT
INDE TWEE HEYLIGE
THEODORA EN DIDYMUS
MARTELAREN
Om ’t Rooms Geloof onthooft
op den sin regel.
Die om hun Eere in’t geloof der waerheyt stryden
Die sullen hun met Godt eeuwigh hier naer verblyden.
TREUR-SPEL
DOOR
CORNELIO DE BIE
Tot Lier Anno 1702.
FERT ODIA VERUM
Waerheyt baert nyt.
+
T’ANTWERPEN,
Gedruckt, by Hendrick Theuillier, woonende inde
Wolstraet, op den hoeck van onse Lieve
Vrouwe straet. 1702.

Ceneton009940
BESCHERMDE SUYVERHEYT
IN DE
HH. DIDYMUS en THEODORA
Om’t Rooms Geloof onthooft.
OP DEN SIN-REGEL.
Die om hun eere in’t geloof der waerheyt stryden,
Die sullen hun met Godt eeuwigh hier naer verblyden.
IN ’T LICHT GEBRACHT,
Door CORNELIO de BIE tot LIER.
[Vignet: Houtsnede].
T’ANTWERPEN,
By de Weduwe THIEULLIER, in de Wolstraet.

Ceneton009950
TREUR-SPEL
VAN
HET BITTER
LYDEN
CHRISTI
OFT
GODDELYCK
RANSOEN
DER
SIELEN SALICHEYT
DOOR
CORNELIO DE BIE
Tot Lyer.
Anno M.DC.LXXXVII.
Met gratie ende Privilegie.
Men vintse te Coop by den Autheur tot Lyer.

Ceneton009960
TREUR-SPEL
VAN
HET BITTER
LYDEN
CHRISTI
OFT
GODDELYK
RANSOEN
DER
SIELEN SALIGHEYT
DOOR
CORNELIO DE BIE
Tot Lyer.
Anno M. DC. LXXXVII.
Met Gratie ende Privilegie.
Men vintse te Coop by den Autheur tot Lyer.

Ceneton010010
T’DOR WERD’ GROYENDE.
DEN GROOTEN HERTOGHE
VAN
MOSKOVIEN
OFT
Ghevveldighe Heerschappije.
BLY-EYNDICH TREVR-SPEL.
Op den Reghel
De meeste Menschen tot de grootste straf gheraecken
Die hun plicht schuldich aen de oorsaec willen maecken.
Op het Tooneel ghebrocht
Tot baet ende profijt vanden ghemeynen Huys-Armen
By de
Eendrachtighe, Vreed’same en Const-lievende
GULDE
Diemen noemt
DEN GROEYENDEN BOOM
TOT LIER
Inde Feest-daghen van Kerremis. Anno 1672.
Gherijmt
Door CORNELIO DE BIE.
Waerheydt baert Nijdt.
______________________________
Ghedruckt t’Antwerpen, By Iacob Mesens.

Ceneton010040
VERMAKELYCKE KLUCHTE
van
HANS HOLBLOCK
den geusen predicant.
Bestaende in een Waen wyse Sottigheyt, ende
laetdunckende Wysheyt.
OP DE SINNE-SPREUCKE.
Botte laetdunckentheyt is qualijck te verdragen
Om de hooveerdigheyt twee van de grootste plagen
Die veel bedriegen, want zy willen Meester wesen,
En’s hebben geen verstant, ja willen sijn gepresen,
Al sijn zy noch soo bot, en’t prysen maeckt hun Sot.
Door CORNELIO DE BIE.
[Gravure: predikant]
t’ANTWERPEN,
By de Weduwe Thieullier, in de Wolstraet.

Ceneton010050
DEN SPIEGEL
VANDE
V E R D R A Y D E W E R E L T:
TE SIEN IN DEN BEDRIEGELIJCKEN HANDEL,
SOTTE, EN ONGEREGELDE MANIEREN VAN
HET AL TE BROOS MENSCHEN LEVEN
OOGHBLYCKELYCK VOORGESTELT
DOOR
C O R N E L I O DE B I E TOT L I E R.
Om t’quaet te schouwen dat aen Godt daer door mishaeght,
En d’oorsaeck is waerom de VVerelt wort geplaeght.
[gravure]
T’ANTWERPEN;
By Joannes Paulus Robyns, Boeck-drucker en Boeck-verkooper
woonende op de Lombaerde-Vest, inden gulden Bijbel, 1708.

Ceneton010060
GOMMARUS
ffff

Ceneton010070
DE
HEYLIGE
CECILIA
OFT
Den Spieghel van de eerbaerheydt
TREURSPEL
Byghevoeghdt
DE KLUCHTE
Vanden subtijlen Smidt passende
op de vindinghe van het maet-gesangh
VER-RIJCKT
Met eenighe soet-vloeyende punt Rijmen
en ghestichtighe Poesij.
OP
De Deughden van oijtmoedigheydt,
suyverheydt, en standtvastigheydt
Door CORNELIO DE BIE tot Lier.
________________________________________
T’ANTWERPEN, Ghedruckt, By JAN FRANāOIS CRABBENS, 1671.

Ceneton010080
CLVCHTE
vanden jaloursen dief afbeldende d’onghetrouwicheyt bemonden achterclap
EN
Onversaefde Lichtveerdicheyt der Menschen
IN
Reynaldo Plattebors en madam Sacatrap.
t’ANTWERPEN
1674.
ffff

Ceneton010110
Den 2en druck / door den autheur op een nieuw oversien, en op vele plaetsen vermeerdert, en verbeterd.

Ceneton010120
CLUCHTE
VAN
LAUW SCHEURBIER EN STOUT HARNAS
Sijn wijf.
CAPITEYN HINCKEPOOT, EN SERGIANT HELLEBAERT
Met Peer Tamboer:
CLAES VOOS-LYF, EN HANS MOSSEL-VANGHER,
GRIET LOLLAERT, EN TRYNTJEN KOESTEERT,
hun Vrouwen.
JAPPEN KYK INDE KAN eenen weert
HEYNTJEN POEF, EN THYS SMEER-POT
GHENOEMT
DEN BEDROGHEN SOLDAET.
OP DEN SIN.
Vind’ u noyt te laet bedroghen
Van een vals versierde loghen,
Want sy licht de vrijheydt rooft
Als men haer te vroegh ghelooft.
DOOR CORNELIO DE BIE.
Tot Lier. Anno 1689.
[Vignet: typografisch ornament]
T’ANTWERPEN,
By Jacob Mesens, op de Lombaerde-vest, inden gulden Bijbel.

Ceneton010160
CLUCHTE
ffff

Ceneton010190
KLUCHT
VAN DEN NIEUW-GESINDEN DOCTOOR
Die ick noeme
Meester QUINTEN-QUACK,
En CORTISAAN zynen bly-geestige Knecht.
Om te thoonen:
Dat het Vermaeck van den Geest in goed-gekeurde
Kluchten te sien, Quinck-slaghen, en genuche-
lycke Rede-cavelingen te hooren, en leersame
Samen-spraken te lesen, aengehaem is: wordt
het selve alhier bewesen op den Sin-reghel:
Als d’eygen sinnicheyt naer’ rech noch reden siet,
Maer op haer oordeel steunt, men acht die min als niet.
STUDIO ET LABORE
MagIstrI CORNELII DE BIE LIRAE.
1706.
[Vignet: ]
TOT BRUSSEL
By Claudius Schoevaerts, Boeck-drucker by Sinte
Cathlyne staet recht over het Visssches-huys.

Ceneton010230
KLUCHT-WYSE
COMEDIE
VANDE
ONTMASKERDE LIEFDE
In schijn en weerschijn van Bedrogh.
OP DE SIN-REGELS:
En tracht noyt dat u voor wat goedts word toe-geseyd
Uyt vreese van bedrogh, eer wat ghy word bedroghen
Van die ghy ’t proeven laet door u wantrouwigheyd,
Den schijn der leifde is te krachtigh van vermoghen.
AMOR AMANTI MEDICUS.
Getrouwe Liefde is den besten Medecijn
Voor Minnaars, voelende uyt vrees de grootste pijn
Van te verliesen

Ceneton010250
KLUCHT-WYSE
COMEDIE
VAN DEN
RAMPSALIGEN MINNAAR.
Semper aparet dissimulatus Amor. Cicero.
[Vignet: Liefde bleckt altyt].
Liefde uyt verkeerden lust Selden brenght den Mensch tot rust,
Maer een vast oprecht gemoed Een getrouwe Liefde voed:
Daer wel op te letten staet, ’T een is goet en ’t ander quaet,
Soo als hier bewesen wort Wat aen ’t een en ’t ander schort.
Vuylen lust baert veel ellend, Trouwe min een saligh end:
Dat een Minnaers hert verblijdt, Daer op dient gelet altijdt.
In amore nihil fictum, nihil simulatum, & quidquid in eo idem verum
& volutarium est. Cicero.
FERT ODIA VERUM.

Ceneton010290
KLUCHT
VAN
ROELANDT
DEN CLAPPER
GESEYT
HABLADOR ROELANDO,
Uyt het Spaens Vertaelt
Door CORNELIO DE BIE.
Waerheyt baert Nijt.
[Ornament].
T’ANTWERPEN,
By Gerardus van Wolsschaten, inde Cloosterstraet naest d’Abdye
van Sinte Michiels, Anno 1673.

Ceneton010300
VERMAKELYCKE KLUCHT
VAN
ROELANDT DEN KLAPPER
OFT
HABLADOR ROELANDO
UYT
LOPO DE VEGA CARPIO
PASSENDE
Op de klappachtige schen-tongen
Uyt het Spaens vertaelt en gerymt
DOOR
CORNELIO DE BIE
TWEEDEN DRUCK
[Typografisch ornament].
T’ANTWERPEN
By HENDRICK THIEULLIER, woonende inde Wolstraet
op den hoekc van onse Lieve Vrouwe straet.
M. D. CC. II.

Ceneton010340
BLY-EYNDIGH
EN
GELUCK-SALIGH TREURSPEL
GHENOEMT
VERLICHTE DUYSTERHEYT
BEWESEN
In ’t Rooms Christen Gheloof door de Heylighe
EPICTETUS
En den seer Edelen en Overschoonen
ASTION
OP DEN SIN:
Die sijne krankheydt kent, sijn af comst en gheslacht
En waer hy gaet of staet, gheluckigh is gheacht.
DOOR
CORNELIO DE BIE.
TOT LIER.
Waerheydt baert Nijdt.
T’ANTWERPEN, By JOANNES PAULUS ROBYNS, Boeck-drucker,
woonende op de Lombaerde-Vest inden gulden Bijbel. 1706.

Ceneton010350
BLY-EYNDIGH

Ceneton010370
DE
VERLICHTE WAERHEYDT
VAN
GODTS VLEESCH-GHEWORDEN
WOORDT
INDE GHEBOORTE
C H R I S T I,
VOL SEDIGHE
VOOR-BEELDEN
ENDE SONDERLINGHE
AEN-MERKINGHEN.
Volghens het Beschrijf van Suster
MARIA d’AGREDA
Uyt het Spaens Vertaelt door
Cornelio de Bie
Tot Lier, Anno 1700.
Te Coop, By den Voornoemden Oversetter, ende by Jacob Mesens,
op de Lombaerde-Vest inden gulden Bijbel tot Antwerpen.

Ceneton010380
DEN
VERLOREN SONE
OSIAS
OFT
Bekererden Sondaer
COMEDIE
Op de woorden ghetrocken uyt de
Heylighe Schriftuer.
Pater peccari in Coelum & coram te, jam non sum dignus
vocari Filius tuus. Luc. 15.
DOOR
CORNELIO DE BIE
Op ’t Liers Schouburgh verthoont by de Lief-hebbers
van den groyenden Boom, Anno 1678.
[Typografisch ornament].
T’ANTWERPEN,
By Iacob Mesens, op de Lombaerde-vest, inden
gulden Bijbel,. Anno 1689.

Ceneton010410
WRAAK
VAN VERKRACHTE KUYSHEYDT
BEWESEN
IN ’T RAMP-SALIG LEVEN VANDE PRINCERSE
THEOCRINA
ONTEERT VANDEN ONTUCHTIGEN EN BLOETGIERIGEN
AMURATH
EN VAN HAER WRAAK-LUSTIGH VERMOORT.
TREURSPEL
OP DEN SIN:
Wie quaet met quaet beloont syn eygen straf ontmoet,
En valt in erger quaet als hy een ander doet.
DOOR
CORNELIO DE BIE.
Waerheyt baert Nydt.

Ceneton010440
DEN RAMPSALIGEN
ONDERGANK
VAN
TERSIDES
KONING VAN PERSIEN
Verwekt door vraek en weder-vraek
VAN
THEOCRIN EN AMURATH,
DROEF-EYNDIG TREUR-SPEL.
Vertoond voor de eerste mael op het Gendsche Schouw-
tonneel ten Jaere 1716. door de Leerlingen van Rhetorica,
onder de bestieringe van eenige Lief-hebbers uyt
het Hooft-Gilde der voorseyde Stadt.
[Typografisch ornament].
TOT GENDT,
By CORNELIS MEYER, op d’Hoog-poorte in ’t ge-
kroont Sweird.

Ceneton010460
TREVRSPEL
VAN
PIRAMVS
en
THISBE.
Op den Reghel.
VVie d’eygen Herten-lust, te yverich betracht
VVerdt lichtelijck daer door in prijkelen ghebracht.
[Vignet: typografisch ornament]
GHEDRUCKT TOT ENCHUYSEN.
.
(g) By Jan Jacobsz Palensteyn/ Boeck=
kooper op ’t Zuyder Speuy inde Boeck=
druckery. (g) 1623

Ceneton010480
Trevrspel,
van
Piramus
En
Thisbe.
Op den reghel,
Wie d’eygen herten-lustte yverich betracht,
wert lichtelijck daerdoor in prijkelen gebracht.
[Houtsnede: Piramus en Thisbe].
t’Amsterdam.
Ghedruckt by
Broer Janz., woonende op de Nieuwe-zijds Achter-burg-wal, 1640.

Ceneton010500
Het derde Deel
Van
Claas Kloet.
Gespeelt op de Brabantsche Camer den 21 Januarij,
Anno 1629. In Amsterdam.
[Vignet: Brabansche Camer.
Wt Levender Ionst.
Daer t’geloof met hoop, liefd croont, is s’geests levender claerheyt:
so deur reen kennis, ionst, bloeyt-by-die-mint de waerheyt].
t’AMSTERDAM.
_____________________
Voor Josephus vander Nave, Boeck-verkooper
inde Sint Jans-straet inde gekroonde Bybel. 1629.

Ceneton010530
Het eerste deel
Van
Claas Kloet.
Ghespeelt op de Duytsche Academie.
[Vignet: Fervet opus, redolentque thymo fragrantia mella. - Yver].
T’AMSTERDAM,
_________________
Voor Jan Marcusx. Boeckverkooer op den middel-
dam, inden beslaghen Bybel. 1619.

Ceneton010540
Het eerste Deel
Van
Claas Kloet.
Gespeelt op de Brabantsche Camer den 21 Januarij,
Anno 1629. In Amsterdam.
[Vignet: Brabansche Camer.
Wt Levender Ionst.
Daer t’geloof met hoop, liefd croont, is s’geests levender claerheyt:
so deur reen kennis, ionst, bloeyt-by-die-mint de waerheyt].
t’AMSTERDAM.
_____________________
Voor Josephus vander Nave, Boeck-verkooper
inde Sint Jans-straet inde gekroonde Bybel. 1629.

Ceneton010580
Het tweede Deel
Van
Claas Kloet.
Gespeelt op de Brabantsche Camer den 21 Januarij,
Anno 1629. In Amsterdam.
[Vignet: Brabansche Camer.
Wt Levender Ionst.
Daer t’geloof met hoop, liefd croont, is s’geests levender claerheyt:
so deur reen kennis, ionst, bloeyt-by-die-mint de waerheyt].
t’AMSTERDAM.
_____________________
Voor Josephus vander Nave, Boeck-verkooper
inde Sint Jans-straet inde gekroonde Bybel. 1629.

Ceneton010640
T O M Y R I S,
of de DOOD van
CYRUS;
TREURSPEL.
Gevolgd naar het Fransche van Mejuffrouwe
B A R B I E R.
[Vignet: de Byen storten hier het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze Wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek van
den Voorburgwal en Stilsteeg, 1763. Met Privilegie.

Ceneton010650
HET
VALSCH VOOROORDEEL,
OF DE
TRIOMPHERENDE VROUW;
B L Y S P E L.
Gevolgt naar le Prejugé à la Mode, van den
Heer Nivelle de la Chauffée.
Onder de Zinspreuk:
RIEN N’EST PARFAIT.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderloze Weezen]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper op den hoek
van den Voorburgwal en Stilsteeg. 1762.
Met Privilegie.

Ceneton010680
DEUKALION
EN
PYRRHA:
TOONEELSTUK.
[Gravure]
Te AMSTERDAM, bij
PIETER JOHANNES UYLENBROEK,
in de Nes. 1785.

Ceneton010690
DE
DOOD
VAN
EDIPUS,
TREURSPEL:
HET OORSPRONGKLIJK VAN
SOFOKLES
NAGEVOLGD,
DOOR
Mr. W. BILDERDIJK.
[Gravure: Borstbeeld van Sophocles].
Te AMSTERDAM, bij
PIETER JOHANNES UYLENBROEK,
MDCCLXXXIX.

Ceneton010700
EDIPUS,
KONING VAN THEBE;
TREURSPEL:
HET OIRSPRONGKLIJK VAN SOFOKLES
NAGEVOLGD.
Waar bij gevoegd is eene voorafspraak over het Toneelspel
der Ouden en Hedendaagschen, benevens Aanteeke-
ningen, dit Treurspel betreffende.
DOOR
WILLEM BILDERDIJK.
[Gravure].
TE AMSTERDAM,
Bij A. VAN DER KROE, op den Dam.
MDCCLXXIX.

Ceneton010740
DE
KINDERLYKE LIEFDE,
TOONEELSPEL,
IN DRIE BEDRYVEN;
UIT HET FRANSCH VAN
FLORIAN,
NAAR DE HOOGDUITSCHE VERTALING.
DOOR
H. BINGER.
__________________________
Te AMSTERDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
1799.

Ceneton010760
DE
BELAGCHELYKE
TOONEELZUCHT,
OF DE
LIEFHEBBERY COMEDIE, IN DE WAR.
BLYSPEL,
GEVOLGD DAAR HET FRANSCH: LE TRIPOT
COMIQUE, OU LA COMÉDIE BOURGEOISE,
VAN DEN HEER
DETHEIS.
DOOR
WARD BINGLEY.
_______________________________________
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
MDCCXCIV.

Ceneton010810
HET
ZESTIENJARIG
MEISJE,
BLYSPEL.
gevolgd naar het engelsch van
GARRICK,
door
W. BINGELEY.
_________________
_________________
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
1795.

Ceneton010840
DUBBEL
EN
ENKKEL,
Jok- en Ernst-Spel,
DOOR
Mr. JOAN BLASIUS,
Rechts-Geleerde.
Gespeelt op d’Amsterdamse Schouwburg.
Duo, cum faciunt idem, non sunt îdem.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Mid-
deldam, naast de Vismarkt, 1670.

Ceneton010870
DE
EDELMOEDIGE
VYANDEN.
BLY-SPEL,
Door
Mr. JOAN BLASIUS,
Rechts-Geleerde.
DE TWEEDE DRUK.
Door hem selfs overgesien en verbetert.
Fac fidelis sis fideli, cave fidem fluxam geras. Plautus.
[Vignet: Fleuron]
In ’sGRAVEN-HAGE,
By Ioannes Tongerloo, Boek-verkooper inde
Hoogstraat. M D CLXII.

Ceneton010880
DE
EDELMOEDIGE
VYANDEN;
BLY-SPEL,
Door
Mr. JOAN BLASIUS,
Rechts-Geleerde.
Praemissa futuris
Dant Exempla fidem. Claud.
Vertoont op d’Amsterdamsche Schowburg.
DERDE DRUK.
[Vignet: Perseveranter]
t’Amsterdam, by Jacob Lescailje, Boeckverkooper op
de Middeldam, naast de Vismarkt, 1671.

Ceneton010890
Het HUWLYK van
OROONDATE
EN
STATIRA,
Bly-eindend-Treurspel;
Door
Mr. JOAN BLASIUS,
Rechts-Geleerde.
----- ----- ----- Mens omnis aberrat
In vultus, quos fixit Amor. Claud.
Vertoont op d’Amsterdamsche Schowburg.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middel-
dam, naast de Vismarkt, 1670.

Ceneton010910
LYSANDER
EN
KALISTE.
Bly- eyndend- Treur- spel.
EERSTE DEEL.
Door
Mr. JOAN BLASIUS,
Rechts-Geleerde.
Quod sequitur, fugio; quod fugit, ipse sequor.
[Vignet: Perseveranter]
t’Amsterdam, By Jacob Lescailje, op den Middeldam,
naast de Vismarkt, 1663.

Ceneton010950
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton010980
DE MALLE
WEDDING,
BLY-SPEL;
Door
Mr. JOAN BLASIUS,
Rechts-geleerde.
Ut jam servaris bene corpus; adultera mens est:
Nec custodiri, ni velit, ulla potest. Ovid.
Vertoont op d’Amsterdamsche Schowburg.
[Vignet: Perseveranter]
t’ AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middel-
dam, naast de Vismarkt, 1671.

Ceneton010990
TITUS MANLIUS TORQUATUS,
OF DE
ZEGEPRAAL DER KRYGSTUCHT;
TREURSPEL.
DOOR
DANIËL BLEECKER.
[Vignet: boekrol].
TE AMSTELDAM, BY
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
M D C C X C I X.

Ceneton011000
Delfsche
Broertgens-Kermis.
Spade
Een Refreyn of Spels-gewys verhael van de
kermis die de Minder-broeders tot Delft des Jaers nae de Beelde-
stormery, te weeten anno 1567, gehouden hebben in het clooster gemaemt het
Broer-huys.
Gedrukt tot Delft, 1677.

Ceneton011010
Delfsche
Broertgens-Kermis.
Spade
Een Refreyn of Spels-gewys verhael van de
kermis die de Minder-broeders tot Delft des Jaers nae de Beelde-
stormery, te weeten anno 1567, gehouden hebben in het clooster gemaemt het
Broer-huys.
Gedrukt tot Delft, 1677.

Ceneton011020
Delfsche
Broertgens-Kermis.
Spade
Een Refreyn of Spels-gewys verhael van de
kermis die de Minder-broeders tot Delft des Jaers nae de Beelde-
stormery, te weeten anno 1567, gehouden hebben in het clooster gemaemt het
Broer-huys.
Gedrukt tot Delft, 1677.

Ceneton011040
DEN
GETROUWEN
HERDER,
Herdersch bly-eyndende Treur-spel,
Van den doorluchtighen Heere
GIO. BAPTISTA GUARINI
RIDDER.
Op nieuws uyt het Italiaensch vertaelt ende gerijmt
DOOR
HENR. BLOEMAERT.
[Typografisch ornament].
TOT UTRECHT,
.
By WILLEM VERBRUGH, Boeck-
verkoper woonende by de Gaerdt-brugh,
ANNO 1650

Ceneton011060
AUGUSTINI ALSTENI
BLOEMERTII
SINGULARIS LIBER
DE
NOBILIS
Et Studiosae Iuventutis
INSTITUTIONE
Ad
THEODORICUM DE WASSENAER,
Academicae Iuventutis Pincipem.
AMSTELODAMI,
Apud Ludovicum Elzevirium.
M D C LIII.

Ceneton011070
DE
CANUNNIK VAN MILAAN,
OF DE
ONVERWACHTE
AVOND-MAALTYD.
NAAR ’T FRANSCH
VAN
A. DUVAL.
DOOR
Mr. P. BODDAERT.
_____________
IN DEN HAGE,
By J.C. LEEUWESTYN,
1797.

Ceneton011080
DE
DOOD
VAN
ABEL

Ceneton011090
DE
GEESTEN-BEZWEERER,
TREURSPEL
IN
DRIE BEDRYVEN
Naar het Hoogduitsch van
A. G. BRETZNER,
DOOR
Mr. P. BODDAERT.
[Typografisch ornament]
IN DEN HAGE,
By J.C. LEEUWESTYN,
1797.

Ceneton011100
DE
GENEEZING
VAN HET
HARTZEER;
BLIJSPEL,
In vijf bedrijven:
UIT HET ENGELSCH VERTAALD.
DOOR
Mr. P: BODDAERT.
[Vignet: fleuron]
Te AMSTELDAM, bij
JOANNES ROELOF POSTER.

Ceneton011110
MACBETH.
TREURSPEL
Gevolgd naar het Fransch
VAN
M. DUCIS,
DOOR
Mr. P. BODDAERT.
[Gravure.]
Te AMSTERDAM, by
DE WED: J. DÓLL, in de Kalverstraat
1800.

Ceneton011130
MOLSTEIN en KROONDORP.
TOONEELSPEL
door
Mr. P. BODDAERT.
[Gravure.]
te AMSTERDAM by
DE WED: J. DÓLL
MDCCXCIV.

Ceneton011150
ORESTES
EN
PYLADES,
OF
IPHEGENIA IN TAURIS;
TREURSPEL.
Het Fransche nagevolgd
DOOR
M. B.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1702.
Met Privilegie.

Ceneton011170
ORESTES
EN
PYLADES,
OF
IPHEGENIA IN TAURUS;
TREURSPEL
HetFransche nagevolgd
DOOR
M. B.
Den Tweeden Druk.
[vignet: perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By deErfgen. van J. Lescailje en D. Rank,
op de Beurssluis. 1729.
Met Privilegie.

Ceneton011180
ORESTES
EN
PYLADES,
OF
IPHIGENIA in TAURIS;
T R E U R S P E L.
Het Fransche nagevolgd
door M. B.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper op den hoek
van de Voorburgwal en Stilsteeg. 1750.
Met Privilegie.

Ceneton011190
ORESTES
EN
PYLADES,
OF
IPHIGENIA IN TAURIS;
T R E U R S P E L.
Het Fransche nagevolgd
door M. B.
[Vignet: De Bijen storten hier het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper op den hoek
van de Voorburgwal en Stilsteeg. 1750.
Met Privilegie.

Ceneton011230
POLYXENA,
TREURSPEL.
Het Fransche nagevolgd,
door
M.B.
[Vignet]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis. Met Privilegie. 1740.

Ceneton011240
POLYXENA,
TREURSPEL.
Het Fransche nagevolgd,
door
M.B.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis. Met Privilegie. 1740.

Ceneton011250
I. BODECHERS BENNINGHS
DIDO
Oft’ Heylloose Minnetocht.
TREVRSPEL.
[Typografisch ornament].
TOT LEYDEN,
By Iacobus Beecke, Boeckvercooper, woonende
op de Breede straet, int jaer M. D. C. XXXIV.
[Kolofon:] Gedruckt tot Leyden, By Ian Claesz. van Dorp, op Marendorp
in de vergulde Son, Anno 1634.

Ceneton011270
A.B.
KLVCHT
Van de Bedrooge Vryer,
Gespeelt op de Schouwburgh.
[Vignet: In Liefd’ Bloeyende]
t’AMSTERDAM,
_________________________
By Dirck Cornelisz. Houthaeck, Boeckverkooper op de hoeck van de
Nieuwe-zijds Kolck. Anno 1649.

Ceneton011280
A.B.
KLUCHT
Van de
Bedrooge Vryer.
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburgh.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op den Middeldam,
naast de Vismarkt, in ’t jaar 1672.

Ceneton011290
Nieuwe klucht van den glasen doctoor.

Ceneton011300
KLUCHT
VAN DEN
GLASEN
DOCTOOR.
Gespeelt op d’ Amsterdamsche Schouwburgh.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
______________
By Jacob Lescailje, Boeckverkooper op den Middel-
dam, naest de Vis-marckt, 1678.

Ceneton011310
KLUCHT
VAN DEN
GLASEN
DOCTOOR.
Gespeelt op d’ Amsterdamsche Schouwburgh.
[Vignet: fleuron]
t’AMSTERDAM,
______________
By Miciel de Groot, Boeck-verkooper op den Nieuwen-
dijck, tusschen de twee Haerlemmer-sluyssen. 1679.

Ceneton011330
DE
KLUCHT
Van de
Oneenige-trouw,
In ’t Rijm gestelt
Door A.B.
[Vignet: Stadswapen van Amsterdam]
t’AMSTERDAM,
Gedruckt voor Adam Karelsz, 1648.

Ceneton011360
Rosamunda, dochter van Anaxartes koninck van Persien : bly-eyndig treurspel [...] sal speel-wys verthoont worden door eenige vrywillige lief-hebbers , ghevoeght met Dominicus Marti...

Ceneton011380
ALEXANDER
DE GROOTE,
TREURSPEL;
Uit het Fransch van den Heer RACINE nagevolgt
DOOR
ABRAHAM BÓGAERT.
[Vignet: Yver, in liefd’ bloejende].
Te AMSTERDAM,
By de Erfgen: van Jakob Lescailje, op de Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1693.
Met Privilegie.

Ceneton011410
A. BÓGAERTS
ALEXANDER
DE
GROOTE,
TREURSPEL.
Uit het Fransch van den Heere RACINE.
Met Privilegie.

Ceneton011420
DE
GEWAANDE
DROES;
KLUCHTSPEL.
[Vignet: Proficit et recreat].
TE AMSTELDAM,
By de Erfgen. van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1711.
Met Privilegie.

Ceneton011450
MYRRHA,
OF DE
GESTRAFTE
BLOED-SCHANDE;
TREURSPEL.
DOOR
A. BÓGAERT.
[Vignet: Proficit et recreat].
TE AMSTERLDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis, 1743.

Ceneton011460
PHOCION,
TREURSPEL.
door
A. BÓGAERT.
[Vignet: Proficit et Recreat].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis, 1743. Met Privilegie.

Ceneton011470
DE
PLEITERS,
BLYSPEL.
Uit het Fransch van den Heer RACINE.
[Vignet: Proficit et Recreat].
t’AMSTERDAM,
By d’Erven van ALBERT MAGNUS, op de
Nieuwendyk, in den Atlas, 1695.
Met Privilegie.

Ceneton011480
RHADAMISTUS
EN
ZENOBIA,
TREURSPEL;
DOOR
A. BÓGAERT.
[Vignet: Proficit et recreat].
TE AMSTELDAM,
_____________________
By de Erfg: van J: LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis, 1713.
Met Privilegie.

Ceneton011490
A. BÓGAERTS
RHADAMISTUS
EN
ZENOBIA,
TREURSPEL.
Uit het Fransch van den Heere DE CREBILLON.
Met Privilegie.

Ceneton011500
RHADAMISTUS
EN
ZENOBIA,
TREURSPEL.
DOOR
A. BÓGAERT.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
t’AMSTELDAM,
By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1732.
Met Privilegie.

Ceneton011510
RHADAMISTUS
EN
ZENOBIA;
TREURSPEL.
DOOR
A. BOGAERT.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
Om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden het
Stadhuis. Met Privilegie. 1739.

Ceneton011520
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton011530
RHADAMISTUS
EN
ZENOBIA;
TREURSPEL.
DOOR
A. BÓGAERT.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden het
Stadhuis. Met Privilegie. 1739.

Ceneton011560
’t Nieuwsgierige
AEGJE,
KLUCHTSPEL.
Nooit voor deezen,
ZOO,
Op de Amsterdamsche Schouwburg vertoont.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middel-
dam, naast de Vischmarkt. 1679.

Ceneton011570
’t Nieuwsgierige
AEGJE,
KLUCHTSPEL.
Noyt voor desen, soo, op d’ Amsterdamsche
Schouwburg vertoont.
[Vignet: Putje met emmer links].
t’ AMSTERDAM.
By MICHIEL DE GROOT, Boekverkooper tusschen
de beyde Haerlemmer-sluysen, 1679.

Ceneton011620
DOROTHEA
Maeghet ende martelersse.
Speelwys verthoont
Door de Ionkheyt van de Parochie van
S. IORIS.
Met verschwyde Gheestelijcke Liedekens,
ende een van S. Dorothea.
TOE-GHE-EYGENT
Aen den seer Wijsen, Voorsienighen ende Wel-gheleerden
HEER
MYN HEER IAQUES VAN EYCK Schepen deser Stadt van Ant-
werpen, ende Deken van de Edele ende seer treffelijcke Confrerie
van de selve H. DOROTHEA.
[Vignet: fleuron]
T’Antwerpen,
By Jacob Mesens, op de Lombaerde veste, inden
gulden Bybel, Anno 1641.

Ceneton011660
Belegering ende het Ontset
der Stadt
LEYDEN,
Geschiedt inden Jare 1574. Beginnende
den 27. May, ende eyndigde den derden Octobris,
seer levendigh Afgebeeldt
DOOR
REINERIVS BONTIVS.
Gedenckwaerdig voor alle vrome Christenen.
[Gravure: twee mannen die met de ene hand het wapen van Leiden
en in de andere hand respectievelijk een brood en drie vissen
houden].
GEDRVCKT tot LEYDEN.
By Carel Wernerusz. van Tuernhout/
_________________________________________
Voor GYSBERT de VVIT, Boeck-verkooper, Woonende op de
Hooge-woert. Anno 1645
Kolofon: GEDVRCKT [sic] tot LEYDEN. .
.
By Carel Wernerusz. van Tuernhout,
Woonende op ’t Hoeckje van de Heere-steegh/ inde
Gekroonde Vogelen-Sangh. Anno 1645.

Ceneton011670
Belegering ende het Ontset
der Stadt
LEYDEN
Gheschiet in den Jare 1574. Beginnende den 27 May,
ende eyndighde den derden Octobris,
seer levendich Afgebeelt door
REYNERIUS BONTIUS,
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Den tweede druck, vermeerdert, ende verbetert, door den Autheur.
[Vignet: Leidse sleutels].
Gedruckt tot Leyden, by Jacob Tinnekens.
Voor Gijsbrecht de Wit Boeckverkoper, woonende, op de
Breede straet int Groot Schrijf-boeck Anno

Ceneton011680
BELEGERING
Ende Ontsetting der Stadt
LEYDEN.
Gheschiet in den Jare 1574. Beginnende den 27. May,
ende eyndighde den Derden Octobris daer aen volghende.
Seer levendich Affghebeeldt door
REYNERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Den derden Druck,
Door den Autheur op nieuws vermeerdert ende verbetert.
[Vignet: Piero - Trompet; Leidse sleutels].
Tot LEYDEN, by Daniel Burghoorn, Boeck-verkooper, woonende
op ’t Amsterdamsche Veer. In ’t Jaar 1647.

Ceneton011700
Belegering ende Ontsetting
der Stadt
LEYDEN.
Gheschiedt
Inden Jare 1574. beginnende den 27 May, ende
eyndighde den 3 Octobris daer aen volgende.
Seer levendigh afgebeelt door
REYNERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Den sesten Druck:
Door den Autheur op nieuws oversien ende verbetert.
[Vignet: Piero - Trompet; Leidse sleutels].
Tot LEYDEN, by Gijsbert de Wit, Boeck-verkooper, woonende
op de Bree-straet. In ’t Jaer 1652.

Ceneton011710
Belegeringh ende Ontsetting
Der Stadt
LEYDEN,
Gheschiedt
Inden Jare 1574. beginnende den 27 May, ende
eyndighde den 3. Octobris, daer aen volgende.
Seer levendigh afgebeeldt door
REYNERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Den sevensten Druck.
Door den Autheur op nieuws oversien ende verbetert.
[Vignet: Piero - Trompet; Leidse sleutels].
Tot LEYDEN, by Daniel Burghoorn, Boeckverkooper, woonende
op ’t Amsterdamsche Veer, in de Chronijck van Hollandt. 1656.

Ceneton011720
R.B.
BELEG EN ONTSET
DER STADT
LEYDEN.
TREUR-BLY-EYND-SPEL.
Verdeelt in ses extraordinare Actie,
met zijne Vertoningen.
Noyt voor eenige Lief-hebbers soo levendig
af-gebeelt.
In Valckenburg den 5. Septemb. 1659.
[Vignet: Konst baert roem]
Tot Leyden, Uyt de Druckery van Jan Zachariasz.
Baron, woonende op ’t Zandt, by [’t Wage-veer 1659.]

Ceneton011730
Belegeringh ende Ontsetting
Der Stadt
LEYDEN,
Gheschiedt
Inden Jare 1574. beginnende den 27. May, ende
eyndighende den 3. Octobris, daer aen volgende.
Seer levendigh afgebeeldt door
REYNERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Den achtsten Druck.
Door den Autheur op nieuws oversien ende verbetert.
[Vignet: Piero - Trompet; Leidse sleutels].
Tot LEYDEN, by Daniel Burghoorn, Boeckverkooper, woonende
op ’t Amsterdamsche Veer, in de Chronijck van Hollandt. 1659.

Ceneton011740
R.B.
BELEG EN ONTSET
DER STADT
LEYDEN.
TREUR-BLY-EYND-SPEL.
Verdeelt in ses extraordinare Acte, met
zijne Vertoningen.
Alles nae ’t leven ver-beelt, in Valckenburg den 5. 6.
en volgende daegen van September 1659.
Den lesten, besten, en geheel verbeterde en vermeerderde druk.
[Vignet: Konst baert roem]
TOT LEYDEN.
Uyt de Druckery van Jan Zachariasz. Baron, woonende op
’t Zandt, by ’t Wage-veer 1659.

Ceneton011770
R. BONTIUS
BELEG en ONTSET
DER STADT
LEYDEN,
Treur-Bly-eyndend-Spel.
Gespeelt op d’ Amsterdamsche Schouwburg.
Den laetsten Druck, oversien en verbetert.
[Vignet: Perseveranter]
t’ AMSTERDAM,
By Jacob Lescaille, Boekverkooper op den Middel-
dam, naast de Vismarkt, 1660.

Ceneton011800
R. BONTIUS
BELEG EN ONTSET
Beleg En Ontset Der Stadt Leyden. Treur-Bly-eyndend-Spel. Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburg. Den laetsten Druck, oversien en verbetert.
Amsterdam: ’t Amsterdam, Gedruckt by Broer Iansz Bouman, Boeckverkoper op ’t Water in ’t Vlie-boot. Anoo 1661.

Ceneton011820
Belegeringh ende Ontsetting
Der Stadt
LEYDEN,
Geschiedt
In den Jare 1574. Beginnende den 27.
Mey/ ende eyndigende den 3. Octobris/
daer aen volgende.
Seer levendigh Af-gebeeldt door
REYNERIUS BONTIUS.
Treur-Bly-Eynde-Spel.
Den lesten, besten, en gheheel verbeterde en vermeerderden Druck,
Met Koopere Figuren versien.
[Vignet: Piero - Trompet; Leidse sleutels].
Tot Leyden, voor de Weduwe van Daniel Burghoorn, Boeck-verkoopster, woonende
op ’t Amsterdamse Veer, inde Chronijck van Hollandt 1664.

Ceneton011830
R. BONTIUS
BELEG EN ONTSET
DER STADT
LEYDEN.
Treur-Bly-eyndend Spel.
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburgh.
Den laetsten Druck, oversien en verbetert.
[Houtsnede].
t’AMSTERDAM,
By Michiel de Groot, Boekverkooper op den Nieuwen dijck,
tusschen bey de Haerlemmer sluysen. 1667.

Ceneton011840
Belegering ende Ontsetting
Der Stadt
LEYDEN,
Gheschiedt
In den Jare 1574. Beginnende den 27. Mey, ende
eyndighende den 3. Octobris, daer aen volgende.
Seer levendigh Af-gebeelt door
REYNERUS BONTIUS.
Treur-Bly-Eynde-Spel.
Den lesten, besten, en geheel verbeterde en vermeerderde Druck.
Met Kopere Figuren versien.
[Vignet: Piero - Trompet; Leidse sleutels].
Tot LEYDEN, voor PIETER ONDERWATER, Boeckverkooper,
woonende op ’t Amsterdamse-veer, in de Chronijck van Hollandt. 1669.

Ceneton011850
Belegeringh ende Ontsettingh
Der Stadt
LEYDEN,
Geschiedt
Inden Jare 1574. beginnende den 27. May,
ende eyndigende den 3. October, daer aen volgende.
Seer levendigh afgebeeldt door
REYNERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Den lesten Druck veel verbetert, met de Vertooninge voor, in, en na ’t Spel.
[Vignet: Piero - Trompet; Leidse sleutels].
TOT DELFT,
___________________________
Gedruckt by Abraham Dissius, Boeck-verkooper woonende op ’t Marct-
veldt, in ’t Vergulde A.B.C.

Ceneton011860
R. BONTIUS
BELEG en ONTSET
DER STADT
LEYDEN,
Treur-Bly-eyndend-Spel.
Drn laetsten Druck,
Oversien, verbetert, en vermeerdert,
gelijk het nu, in ’t jaer 1670, op ’t nieu Tooneel
van d’Amsterdamsche Schouwburg
wort vertoont.
[Vignet: Perseveranter]
t’ AMSTERDAM,
By Jacob Lescaille, Boekverkoorper [sic] op den Middel-
dam, naast de Vismarkt, 1670.

Ceneton011870
R. BONTIUS
BELEG en ONTSET
DER STADT
LEYDEN,
Treur-Bly-eyndend-Spel.
Drn laetsten Druck,
Oversien, verbetert, en vermeerdert,
gelijk het nu, in ’t jaer 1670, op ’t nieu Tooneel
van d’Amsterdamsche Schouwburg
wort vertoont.
[Vignet: Perseveranter]
t’ AMSTERDAM,
By Jacob Lescaille, Boekverkooper op den Middel-
dam, naast de Vismarkt, 1670.

Ceneton011900
BELEGERING ende ONTSETTING
Der Stad
LEYDEN,
Geschied in den Jare 1574. beginnende den 27. Mey,
ende eyndigende den 3 October daer aen volgende.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Seer levendig af-gebeeld, door
REYNERIUS BONTIUS.
Den Jongsten Druck, seer corect na de ??tste Copye van den
Autheur selfs, versien met schoone Copere Figueren.
[Vignet: Piero - Trompetter; Leidse sleutels].
TOT LEYDEN,
Gedruckt by de WEDUWE PRINS,
onder ’t Stadt-huys, Anno 1676

Ceneton011910
R. BONTIUS
BELEG en ONTZET
DER STADT
LEYDEN,
Treur-Bly-eyndend-Spel.
Gespeelt op d’ Amsterdamse Schouburgh.
Den laetsten Druck, oversien en verbeetert
en met Nieuwe Vertooningen vermeerdert.
[Vignet: Houtsnede].
t’ AMSTERDAM,
_________________________________
Gedruckt by JACOBUS BOUMAN, Boeckverkooper
over de tweede Haerlemmer-sluys, by de Vismarkt, in de
Lely onder de Doornen, Anno 1676.

Ceneton011930
Belegering ende Ontsetting der stadt Leyden (…)
Den Jongsten Druck seer corect na de oude Coppe van den Autheur selfs.
Leyden, by Jacobus Mouke.
Colofon: gedrukt door Maarten van Leeuwen, 1676.

Ceneton011940
Belegeringh ende Ontsettingh
Der Stadt
LEYDEN,
Geschiedt
Inden Jare 1574. beginnende den 27. May/
ende eyndigende den 3. October/ daer aenvolgende.
Seer levendigh afgebeeldt door
REYNERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Den lesten Druck veel verbetert, met de Vertooninge voor, in, en na ’t Spel.
[Vignet: Piero, Trompet.]
TOT DELFT,
___________________________
Gedruckt by Abraham Dissius, Boeck-verkooper woonende op ’t Markt-
Veldt/ in ’t Vergulde A,B,C. 1679.

Ceneton011950
R. BONTIUS
BELEG EN ONTSET
DER STADT
LEYDEN.
Treur-Bly-eyndend Spel.
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburgh.
Den laetsten Druck, oversien en verbetert.
[Houtsnede].
Tot UTRECHT,
____________________________
Gedruckt by Jurriaen van Poolsum, Boeckverkooper, wo-
nende op de Plaets, tegen over ’t Stadthuys. 1682.

Ceneton011960
R. BONTIUS
BELEG en ONTZET
DER STADT
LEYDEN,
Treur-Bly-eyndend-Spel.
Gespeelt op d’ Amsterdamse Schouburgh.
Den laetsten Druck, oversien en verbeetert
en met Nieuwe Vertooningen vermeerdert.
[Vignet: Houtsnede].
t’ AMSTERDAM,
_________________________________
Gedruckt by JACOBUS BOUMAN, Boeckverkooper
over de tweede Haerlemmer-sluys, by de Vismarkt, in de
Lely onder de Doornen, Anno 1682.

Ceneton011970
Belegeringh ende Ontsetting
Der Stadt
LEYDEN,
Geschiedt
In den Jare 1574. beginnende den 27. May,
en eyndigende den 3 October, daar aanvolgende.
Seer levendigh afgebeeldt door
REYNERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
door Reynerius Bontius (…)
Den lesten Druck veel verbetert, verciert met schoone Figueren en de
Vertooninge voor, in, en na ’t Spel.
[Vignet: Piero, Trompet, Leidse sleutels.]
TOT ROTTERDAM,
______________________
Gedruckt by Isaak Kastijn, Boeck-Drucker in de Beggijne-straet, in de
Druckery, Anno 1682.

Ceneton011980
R. BONTIUS
BELEG en ONTSET
DER STADT
LEYDEN,
Treur-Bly-eyndend Spel.
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburg.
[Putje met emmer links].
TOT AMSTERDAM,
By GYSBERT DE GROOT, Boeckverkooper op den
Nieuwen-dijck, tussen de Haerlemmer-Sluysen, 1684.

Ceneton011990
Belegeringh ende Ontsetting
Der Stadt
LEYDEN,
Geschiedt
In den Jare 1574. beginnende den 27. May,
en eyndigende den 3 October, daar aanvolgende.
Seer levendigh afgebeeldt door
REYNERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Den lesten Druck veel verbetert, verciert met schoone Figueren, en de
Vertooninge voor, in, en na ’t Spel.
[Vignet: Piero, Trompet, Leidse sleutels.]
TOT ROTTERDAM,
______________________
Gedruckt by de Weduwe van Isaak Kastijn, in de Bagijne-straet, in de
Druckery, Anno 1685.

Ceneton012000
R. BONTIUS
BELEG en ONTZET
DER STAD
LEIDEN,
BLYEINDEND TREURSPEL.
Gespeeld op de Amsteldamsche Schouwburg.
Den laatsten Druck, oversien en verbetert:
en met de Nieuwe Vertooningen vermeerdert.
[Vignet: houtsnede, beleg van Leiden].
t’AMSTERDAM,
______________________________
Gedrukt by JACOBUS BOUMAN, Boekverkooper tus-
schen de twee Haerlemmer sluysen, in de Lely
onder de Doornen, Anno 1686.

Ceneton012010
Belegering en ontsetting der Stad
LEYDEN,
Geschiet in den Jare 1574. beginnende
den 27. May, en eyndigende den 3. October
daer aen volgende.
Seer levendig afgebeeldt door
REYNERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Desen laetsten Druck veel verbetert, verciert met schoone Figue-
ren, ende al de Vertooningen, soo voor, in, als na het Spel.
[Vignet: Piero - Trompet; Leidse sleutels].
Tot Leyden, by de Weduwe van Johannes Tangena, Boeck- Prent en Kaert ver-
koopster, onder ’t Stadthuys. 1693.

Ceneton012020
Belegeringh, en Ontsetting der Stad
LEYDEN,
Geschiet in den Jare 1574. beginnende
den 27. May, en eyndigende den 3. October
daer aen volgende.
Seer levendig af-gebeeldt door
REYNERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Desen laetsten Druck veel verbetert, verciert met schoone Figu-
ren, ende al de Vertooningen, soo voor, in, als na het Spel..
[Vignet: Piero - Trompet; Leidse sleutels].
Tot Rotterdam, Gedrukt by Joannes van Weert, in de Beggijne-straet,
in de Druckery. 1693.

Ceneton012030
Beleg en ontset der stadt Leyden.
Treur-bly-eyndend spel.

Ceneton012040
Belegering/ en Ontsetting der Stad
LEYDEN,
Geschiet in den Jare 1574. beginnende
den 27 May, en eyndigende den 3. October
daer aen volgende.
Seer levendig af-gebeeld/ door
REYNIERIUS BONTIUS.
TREUL-BLY-EYNDE-SPEL. [sic]
Desen laetsten Druk veel verbetert/ verciert met schoone Figue-
ren/ ende al de Vertooningen, soo voor/ in/ als na het Spel.
[Vignet: Piero - Trompet; Leidse sleutels].
Te Rotterdam, Gedrukt by Gerard van Wyen, Boeckdrucker
over de Groote Kerck/ in ’t Vergulde A, B, C. 1697.

Ceneton012050
R. BONTIUS
BELEG en ONTZET
Der STADT
LEYDEN,
Treur-Bly-eyndend-Spel.
Gespeelt op d’ Amsterdamse Schouwburgh.
Den laetsten Druck, oversien en verbetert.
[Vignet: Putje met emmer links].
t’ AMSTERDAM,
By de Wed. Gysbert de Groot, Boeckverkoopster, op den
Nieuwendijk, tusschen bey de Haerlemmer-sluysen. Anno 1699.

Ceneton012060
Belegering, en Ontsetting der Stad
LEYDEN,
Geschiet in den Jare 1574. beginnende den
27. May, en eyndigenden den 3. October
daer aen volgende.
Seer levendig afgebeelt door
REYNERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Desen laetsten Druk veel verbetert, verciert met schoone Figure,
en al de Vertooningen, soo voor, in, als na het Spel.
[Vignet: Piero - Trompet; Leidse sleutels].
’t AMSTERDAM,
_______________________________________
By de Wed: van GYSBERT DE GROOT, Boekverkoopster op de Nieu-
wen Dijk, tusschen de twee Haerlemmer sluysen, in de Groote Bybel.

Ceneton012070
Belegering, en Ontsetting der Stad
LEYDEN,
Geschied in den Jare 1574. beginnende den
27. May, en eyndigende den 3. en 4.
October daer aen volgende.
Seer levendigh Afgebeeld
DOOR
REYNERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Desen laetsten Druck veel verbetert: Verciert met schoone Figuren,
en al de Vertooningen, soo voor, in, als na het Spel.
[Vignet: Piero, Trompet.]
t’AMSTERDAM,
_______________________________________
By de Wed: van GYSBERT DE GROOT, Boekverkoopster op de Nieu-
wen Dijck, tusschen de twee Haerlemmer-sluysen, in de groote Bybel.

Ceneton012080
Belegering, en Ontsetting der Stad
LEYDEN,
Geschied in den Jare 1574. beginnende den
27. May, en eyndigende den 3. October
daer aen volgende.
Seer levendig Afgebeeld
DOOR
REYNERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Desen laetsten Druck veel verbetert: Verciert met schoone Figuren,
en al de Vertooningen, soo voor, in, als na het Spel.
[Vignet: Piero, Trompet.]
t’AMSTERDAM,
_______________________________________
By de Wed: van GYSBERT DE GROOT, Boekverkoopster op de Nieu-
wen Dijck, tusschen de twee Haerlemmer-sluysen, in de groote Bybel.

Ceneton012090
R. BONTIUS
BELEG EN ONTZET
DER STAD
LEIDEN,
BLYEINDEND TREURSPEL.
Gespeeld op de Amsterdamsche Schouwburg.
Den laatsten Druk.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By de Erfg: van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1702.

Ceneton012100
R. BONTIUS
BELEG en ONTZET
DER STAD
LEIDEN,
BLYEINDEND TREURSPEL.
Gespeeld op de Amsterdamsche Schouwburg.
Den laatsten Druk.
[Vignet: Perseveranter]
Te AMSTELDAM,
By d’Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1702.

Ceneton012120
BELEGERING EN ONTSETTING
DER STADT
LEYDEN.
Geschiet in den Jare 1574. Beginnende
den 27. May, en Eyndigende den 3. October
daer aen volgende.
Seer levendig afgebeeld door
REYNERIUS BONTIUS,
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Verciert met schoone Figuren, en al de
Vertooningen, so voor, in, als na het Spel.
[Vignet: Piero - Trompet; Leidse sleutels].
t’Amsterdam, by Jacobus Conynenberg, Boekverkoper,
op ‘t Water, in de Loots-Man, 1704.

Ceneton012130
R. BONTIUS
BELEG en ONTSET
Der STADT
LEYDEN.
Treur-Bly-eyndend-Spel.
Gestpeelt op d’Amsterdamse Schouwburgh.
[Vignet: Putje met emmer links].
t’AMSTERDAM,
By de Weduwe van Gysbert de Groot, Boeckverkoopster,
op den Nieuwen-dijck, in de groote Bybel. Anno 1704.

Ceneton012140
Belegering, en Ontsetting der Stad
LEYDEN,
Geschiet in den Jare 1574. beginnende
den 27. May, en eyndigende den 3. October
daer aen volgende.
Seer levendigh afgebeelt door
REYNIERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Desen laetsten Druk veel verbetert, verciert met schoone Figuren,
en al de Vertooningen, soo voor, in, als na het Spel.
[Vignet: Piero - Trompet; Leidse sleutels].
Te UTRECHT,
___________________________
Gedrukt by de Wed: van J. van POOLSUM, Ordinaris
Stads Drukster, wonende tegen over ’t stahuys, 1707.

Ceneton012150
BELEGERING, en ONTSETTING
der STADT
LEYDEN,
Geschiet in den Jare 1574. begin-
nende den 27. May, en eyndigende den
3. October daer aen volgende.
Seer levendig afgebeelt door
REYNERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Dese laetsten Druk veel verbetert, verciert met schoone Figure,
en al de Vertoningen, soo voor, in, als na het Spel.
[Vignet: Piero - Trompet; Leidse sleutels].
Te ROTTERDAM,
________________________________
Gedruckt by de Wed: van G. van BEZOYE, Boeck-Druckster,
over de groote Kerck, in ’t Vergulde A,B,C.

Ceneton012160
Belegering, en Ontsetting der Stad
LEYDEN,
Geschied in den Jare 1574. beginnende den 27. May,
en eyndigende den 3. en 4. October
daar aan volgende.
Seer levendig Afgebeeld
DOOR
REYNERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Desen laetsten Druk veel verbetert: Verciert met schoone Figuren,
en al de Vertooningen, soo voor, in, als na het Spel.
[Vignet: Leidse sleutels].
t’ AMSTERDAM,
__________________________________
By JACOB BROUWER, Boekdrukker en Boekverkooper, op de Prince-
gragt, over de Wester-Kerk. 1719.

Ceneton012170
R. BONTIUS
BELEG EN ONTSET
DER STADT
LEYDEN,
Treur-Bly-eyndend Spel.
Gespeelt op d’ Amsterdamsche Schouwburg.
Den laetsten Druck, oversien en verbetert.
[Vignet: fleuron]
Tot AMSTERDAM
________________________________
By KLAAS DE WIT, Boekverkoper, op de Lely-
Graft, 1720.

Ceneton012180
Belegering, en Ontsetting der Stad
LEYDEN,
Geschied in den Jare 1547. beginnende
den 27. May, en eyndigende den
3. en 4. October daer aen volgende.
Seer levendig Afgebeed
DOOR
REYNERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Den laetsten Druck veel verbetert: Verciert met schoone Figuren,
en al de Vertooningen, soo voor, in, als na het Spel.
[Vignet: Piero, Trompet.]
t’ AMSTELDAM,
___________________________________
By d’ Erfgen: van de Wed: Gysbert de Groot, en Anthoni van Dam, op
de Nieuwen-Dijck, tusschen de twee Haerlemmer-sluysen.

Ceneton012190
Belegering, en Ontsetting der Stadt
LEYDEN,
Geschiet in den Jare 1574. beginnende met
den 27 May, en eyndigende met den
3 October daer aen volgende.
Seer levendigh af-gebeeldt, door
REYNIERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Desen laetsten Druck veel verbetert, verciert met schoone Figuren, ende
al de Vertooningen, soo voor, in, als na het Spel.
[Vignet: Piero - Trompet; Leidse sleutels].
Te Rotterdam, Gedrukt by Johannes van Geemert, in de Bagijne-straet.

Ceneton012210
Belegering, en Ontsetting der Stad
LEYDEN,
Geschied in den Jare 1547. beginnende
den 27. May, en eyndigende den
3. en 4. October daer aen volgende.
Seer levendig Afgebeeld
DOOR
REYNERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Desen laetsten Druk veel verbetert: Verciert met schoone Figuren,
en al de Vertooningen, soo voor, in, als na het Spel.
[Vignet: Piero, Trompet.]
t’AMSTERDAM,
_______________________________________
By de Erfgen: van de Wed: Gysbert de Groot, en Anthoni van Dam, op
de Nieuwen-Dijck, tusschen de twee Haerlemmer-sluysen.

Ceneton012220
R. BONTIUS
BELEG EN ONTSET
DER STADT
LEYDEN,
Treur-Bly-eyndend-Spel.
Gespeelt op d’ Amsterdamsche Schouwburg.
Den laetsten Druck, oversien en verbetert.
[Vignet: Eeuwigh].
t’ AMSTERDAM,
____________________________
By d’Erven van de Wed: G: de GROOT, Boekverkoopers
op den Nieuwendijk, 1726.

Ceneton012230
R. BONTIUS
BELEG EN ONTZET
DER STAD
LEIDEN,
BLYEINDEND TREURSPEL.
Gespeeld op de Amsterdamsche Schouwburg.
Den laatsten Druk.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By de Erfg: van J: LESCAILJE, en DIRK RANK,
op de Beurssluis, 1729.

Ceneton012240
R. BONTIUS
BELEG EN ONTZET
DER STAD
LEIDEN,
BLYEINDEND TREURSPEL.
Gespeeld op de Amsterdamsche Schouwburg.
Den laatsten Druk.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By de Erfg: van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1729.

Ceneton012250
R. BONTIUS
BELEG en ONTZET
DER STAD
LEIDEN,
BLYEINDEND TREURSPEL.
Zo als het op den Amsterdamschen Schouwburg
vertoond word.
Den laatsten Druk.
[De Byen storten hier, het eelste dat zy leezen,
om de Oude stok te voen, en de ouderloze Weezen.]
T’ AMSTELDAM,
By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1729.
Met Privilegie.

Ceneton012270
R. BONTIUS
BELEG en ONTZET
DER STAD
LEIDEN,
BLYEINDEND TREURSPEL.
Gespeeld op de Amsteldamsche Schouwburg.
Laatste Druk.
[Vignet: Perseveranter]
Te AMSTELDAM,
___________________________
By de Erfg: van J. LESCAILJE, en D. RANK,
op de Beurs-sluis, 1729.

Ceneton012290
Belegering/ en Ontsetting der Stad
LEYDEN,
Geschied in den Jare 1574. beginnende
den 27 May, en eyndigende den
3. en 4. October daar aan volgende.
Seer levendig Afgebeeld
DOOR
REYNIERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Desen laetsten Druk veel verbetert: verciert met schoone Figueren/
en al de Vertooningen/ soo voor/ in/ als na het Spel.
[Vignet: Piero, Trompet.]
t’AMSTERDAM,
_______________________________________
By de Erve van de Wed: Gysbert de Groot, Boekverkoopers op de Nieu-
wen-Dijck/ tusschen de twee Haerlemmer-sluysen/ in de groote Bybel.

Ceneton012300
BELEGERING en ONTSETTING
DER STADT
LEYDEN,
Geschiet in den Jare 1574 Beginnende
den 27. May, en Eyndigende den 3. October
daer aen volgende.
Seer levendig afgebeelt door
REYNERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Verciert met schoone Figuren en al de
Vertooningen, so voor, in, als na het Spel.
[Vignet: Piero - Trompetter; Leidse sleutels].
t’Amsterdam, by Isaak vander Putte, Papier en
Boekverkoper, op ’t Water. in de Loots-man.

Ceneton012310
Belegering en Ontsetting der stad Leyden (…)
Amsterdam, by de Erve van de Wed. G. de Groot, 1731.

Ceneton012350
BELEGERING en ONTSETTING
DER STADT
LEYDEN,
Geschiet in den Jare 1574. Beginnende
den 27. May, en Eyndigende den 3. October
daer aen volgende.
Seer levendig afgebeelt door
REYNERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Verciert met schoone Figuren, en al de
Vertoningen, soo voor, in, als na het Spel.
[Vignet: Piero - Trompet; Leidse sleutels].
t’Amsterdam, by Isaak vander Putte, Papier en
Boekverkoper, op ’t Water, in de Loots-man.

Ceneton012360
Belegering, en Ontsetting der Stad
LEYDEN,
Geschied in den Jare 1574. beginnende den
27. May, en eyndigende den 3. en 4.
October daer aen volgende.
Seer levendig Afgebeeld
DOOR
REYNERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Desen laetsten Druck veel verbetert: Verciert met schoone Figuren,
en al de Vertooningen, soo voor, in, als na het Spel.
[Vignet: PPiero - Trompet; Leidse sleutels].
t’ AMSTELDAM,
___________________________________
By d’ Erfgen: van de Wed: Gysbert de Groot, en Anthoni van Dam, op
de Nieuwen-Dijck, tusschen de twee Haerlemmer-sluysen.

Ceneton012370
BELEGERING en ONTSETTING
DER STADT
LEYDEN,
Geschiet in den Jare 1574. Beginnende
den 27. May, en Eyndigende den 3. October
daer aen volgende.
Seer levendig afgebeelt door
REYNERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Verciert met schoone Figuren, en al de Vertoonin-
gen, soo voor, in, als na het Spel.
[Vignet: Piero - Trompet; Leidse sleutels].
t’AMSTERDAM,
_______________________________________
By d’ Erve van de Wed: G: de Groot, Boekverkooper op de
Nieuwen-dijck, het derde Huys van de Arm-steeg, 1736.

Ceneton012380
De
BELEGERING, EN ’T ONTSET
DER STADT
LEYDEN,
Gheschiet in den Jare 1574. beginnende den 27. Mey en eindigenden den
3. October daar aan volgende
Naar ’t leven afgebeelt door
REINERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Nieuwelyks overzien,
[Vignet: Leidse sleutels].
TE DORDRECHT,
_________________________________
Gedrukt by HENDRIK WALPOT, Boekdrukker en Boekverkoo-
per by de Beurs, 1731.

Ceneton012400
BELEGERING en ONTSETTING
DER STADT
LEYDEN,
Geschiet in den Jare 1574. Beginnende
den 27. May, en Eyndigende den 3. October
daer aen volgende.
Seer levendig afgebeelt door
REYNIERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Verciert met schoone Figueren/ en al de Vertoonin-
gen/ soo voor/ in/ als na het Spel.
[Vignet: Piero, Trompet].
t’AMSTERDAM,
_______________________________________
By Gysbert de Groot Keur, Boekverkooper op de Nieuwen-
Dyck/ het derde Huys van de Arm-steeg/ 1740.

Ceneton012410
BELEGERING en ONTSETTING
DER STADT
LEYDEN,
Geschiet in den Jare 1574. Beginnende
den 27. May, en Eyndigende den 3.
October daer aen volgende.
Seer levendig afgebeelt door
REYNERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Verciert met schoone Figuren, en al de
Vertoningen, zo voor, in, als na het Spel.
[Vignet: Piero - Trompet; Leidse sleutels].
t’Amsterdam, By Abraham van der Putte, Papier en
Boeck-verkoper, op ’t Water, in de Loots-Man.

Ceneton012420
BELEGERING EN ONTSETTING
DER STADT
LEYDEN,
Geschiet in den Jare 1574. Beginnende
den 27. May, en Eyndigende den 3. October
daar aan volgende.
Seer levendig afgebeelt door
REYNERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Verciert met schoone Figuren, en al de Vertooningen,
soo voor, in, als na het Spel.
[Vignet: Leidse sleutels].
t’AMSTERDAM,
_________________________________
Gedrukt by de Wed: J. VAN EGMONT, Papier en Boekverkoopster
op de Reguliers Breestraat, in de Nieuwe Drukkery.

Ceneton012450
BELEGERING en ONTSETTING
DER STADT
LEYDEN,
Geschiet in den Jaare 1574 Beginnende
den 27. May, en Eyndigende den 3 October
daer aen volgende.
Seer levendig afgebeelt door
REYNERIUS BONTIUS,
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Verciert met schoone Figuren, en al de
Vertooningen, so voor, in, als na het Spel.
[Vignet: Piero - Trompet; Leidse sleutels].
t’Amsterdam, by Isaak vander Putte, Papier en
Boekverkoper, op ’t Water, in de Loots-man.

Ceneton012460
BELEGERING en ONTSETTING
DER STADT
LEYDEN,
Geschiet in den Jare 1574. Beginnende
den 27. May, en Eyndigende den 3. October
daar aan volgende.
Seer levendig afgebeeld door
REYNERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Verciert met schoone Figuren, en al de Vertoo-
ningen, soo voor, in, als na het Spel.
[Vignet: Piero - Trompet; Leidse sleutels].
t’AMSTERDAM,
_______________________________________
By Gysbert de Groot Keur, Boekverkoper op de Nieu-
wen-dyk/ het derde Huys van de Arm-steeg/ 1746.

Ceneton012470
DE BELEGERING EN’T ONTZET
DER STADT
LEYDEN,
Geschied in den Jare 1574. beginnende den 27 Mey, en eyn-
digenden den 3. October daar aan volgende.
Naar ’t leven afgebeeld door
REINERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Nieuwelijks overzien, en van grote fouten gesuyvert en met schone Fi-
guren, nevens alle Vertooningen zoo voor, in, als na het Spel.
[Vignet: Piero, Trompet, Leidse sleutels].
TE UTRECHT,
_______________________________________
Gedrukt by ROBARTUS OUDEMEIJER, Boekver-
kooper naest het Stadhuys, 1747.

Ceneton012480
BELEGERING en ONTSETTING
DER STADT
LEYDEN,
Geschiet in den Jare 1574. Beginnen-
de den 27. May, en eyndigende den 3 October
daer aen volgende.
Seer levendig afgebeeld door
REYNERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Verciert met schoone Figuuren, en al de Vertoonin-
gen, soo voor, in, als na het Spel.
[Vignet: Piero - Trompet; Leidse sleutels].
t’UTRECHT,
Gedrukt by ROBARTUS OUDEMEIJER, Boek-
verkoper naest het Stadhuys, 1750.

Ceneton012490
DE
BELEGERING, en ’t ONTSET
DER STADT
LEYDEN,
Geschiet in den Jare 1574. beginnende den 27. Mey,
en eyndigende den 3. October daer aen volgende.
Naer ’t leven afgebeelt door
REYNERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Op nieuw oversien, en van groote fouten gesuyvert, en met schoone Figuren
verciert, nevens alle de Vertoningen soo voor, in als na het Spel.
[Vignet: Piero - Trompet; Leidse sleutels]
TE SCHIEDAM,
_______________________________
Gedruckt by NIKOLAAS MUYS, Boekdrukker en Boeck-
verkooper op de Haven, over de Beurs.

Ceneton012500
BELEGERING, en ONTSETTING
der STADT
LEYDEN,
Geschiet in den Jare 1574 begin-
nende den 27. May, en eyndigende den
3. October daer aen volgende.
Seer levendig afgebeelt door
REINERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Dese laetsten Druk veel verbetert, verciert met schoone Figure,
en al de Vertooningen soo voor, in, als na het Spel.
[Vignet: Piero - Trompet; Leidse sleutels]
Te SCHIEDAM,
_______________________________
Gedrukt by NICOLAAS MUYS, Boekverkooper
op Overmaasse Marct.

Ceneton012510
BELEGERING EN ONTSETTING
DER STADT
LEYDEN.
GESCHIET IN DEN JARE 1574. BEGINNENDE
den 27. May, en Eyndigende den 3.
October daer aen volgende.
Seer levendig afgebeeld door
REYNERIUS BONTIUS,
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
VERCIERT MET SCHOONE FIGUREN/EN AL DE
Vertoningen, so voor, in, als na het Spel.
[Vignet: Piero - Trompet; Leidse sleutels.]
t’ Amsterdam,
_________________________________
By Gysbert de Groot Keur, Boek-verkoper op de
Nieuwe-dijk/het derde Huys van de Arm-steeg/1753.

Ceneton012530
BELEGERING EN ONTZETTING
DER STAD
LEYDEN.
Geschied in den Jaare 1574. Beginnende
den 27 Mey, en Eyndigende den 3 October
daar aan volgende,
Zeer levendig afgebeeld door
REYNERIUS BONTIUS,
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Vercierd met schoone Figuuren, en al de Vertooningen,
zo voor, in, als na het Spel.
[Vignet: Leidse sleutels.]
Tot AMSTERDAM,
______________________________
By JOANNES KANNEWET, Boekverkooper in de
Nes, in de Gekroonde Jugte Bybel, 1756.

Ceneton012540
BELEGERING EN ONTSETTING
DER STAD
L E Y D E N,
Geschied in den Jaare 1574. Beginnende den
27 Mey, en Eindigende den 3 October daar aan
volgende
Zeer levendig afgebeeld door
REINERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EINDE-SPEL.
Vercierd met schoone Figuuren en al de Vertooningen,
zoo voor, in, als na het Spel.
[Houtsnede].
Te ROTTERDAM,
______________________________________
In de Boekwinkel van Pieter van Bezooyen in de Weste- Wagestraat.

Ceneton012550
Belegering en ontzetting der stad Leyden (…)
Amsterdam, by de Erve de Wed. Jacobus van Egmont, 1759.

Ceneton012560
BELEGERING en ONTSETTING
DER STADT
LEYDEN,
Geschiet in den Jaare 1574. Beginnende
den 27. May, en Eyndigende den 3.
October daer aen volgende.
Seer levendig afgebeeld door
REYNERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Verciert met schoone Figuren, en al de
Vertoningen, zo voor, in, als na het Spel.
[Vignet: Piero - Trompet; Leidse sleutels].
t’Amsterdam, by HENDRIK vander PUTTE,
Papier en Boek-verkoper, op ’t Water, in de Loots-Man.

Ceneton012570
BELEGERING en ONTSETTING
DER STADT
LEYDEN,
Geschiet in den Jaare 1574. Beginnende
den 27. May, en Eyndigende den 3.
October daer aen volgende.
Seer levendig afgebeeld door
REYNERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Verciert met schoone Figuren, en al de
Vertoningen, zo voor, in, als na het Spel.
[Vignet: Piero - Trompet; Leidse sleutels].
t’Amsterdam, by de Wed. HENDRIK van der PUTTE,
Papier en Boeck-verkoopster, op ’t Water, in de Loots-Man.

Ceneton012580
BELEGERING EN ONTZETTING
DER STAD
LEYDEN,
Geschied in den Jaare 1574. Beginnende
den 27 Mey, en Eindigende den 3 October
daar aan volgende,
Zeer levendig afgebeeldt door
REYNERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-BYNDE-SPEL.
Vercierd met schoone Figuuren/ en al de Vertooningen/
zo voor/ in/ als na het na Spel.
[Vignet: Piero - Trompet; Leidse sleutels].
t’AMSTERDAM,
By HENDRIK RYNDERS, Boekdrukker en Boekverkooper
in de Tweede Tuyndwarsstraat by de Angelierstraat.

Ceneton012590
BELEGERING EN ONTSETTING
DER STADT
LEYDEN,
Geschiet in den Jare 1574. Beginnende den 27 Mey, en
eyndigende den 3 October daer aen volgende.
Seer levendig afgebeeld door
REYNERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Verciert met schoone Figuuren, en al de Vertoonin-
gen, soo voor, in, als na het Spel.
[Vignet: Piero - Trompet; Leidse sleutels].
Te DORDRECHT,
_______________________________________
Gedruckt by ADRIAAN WALPOT, Boekdrukker en Boek-
verkooper over ’t Stadhuys in de Groote Bybel 1769.

Ceneton012600
BELEGERING EN ONTZETTING
DER STAD
LEYDEN,
Geschied in den Jaare 1554. Beginnende
den 27 Mey, en Eindigende den
3 October daar aan volgende.
Zeer levendig afgebeeld door
REYNERIUS BONTIUS,
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Verciert met schoone Figuuren, en al de Vertooningen,
zo vóór, in, als na het Spel.
[Vignet: Piero - Trompet; Leidse sleutels].
TE AMSTERDAM,
By de Erven VAN DER PUTTE, Boekverkoopers.

Ceneton012630
Belegering, en Ontsetting der Stad
LEYDEN,
Geschied in den Jare 1574, beginnende den
27 May, en eindigende den 3 October
daer aen volgende.
Seer levendig afgebeelt door
REYNERIUS BONTIUS,
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Desen laetsten Druk veel verbetert, en vermeerdert met de Ver-
tooningen voor, in, en na ’t Spel.
[Vignet: Piero - Trompet, Leidse sleutels.]
Tot DELFT,
____________________________________
Gedrukt by Jacob Kloeting, Boekverkoper woonende op de Markt,
in ’t Vergulde A, B, C.

Ceneton012640
BELEGERING en ONTZETTING
DER STADT
LEYDEN,
Geschiet in den Jaare 1574. Beginnende
den 27. May, en Eindigende den 3.
October daar aan volgende.
Zeer levendig afgebeeld door
REYNERIUS BONTIUS,
TREUR-BLY-EYNDESPEL.
Verciert met schoone Figuren, en al de Vertoningen,
zo voor, in, als na het Spel.
[Vignet: Piero, Trompet, Leidse sleutels]
t’ Amsterdam, by de Erve HENDRIK van der PUTTE en
BASTIAAN BOEKHOUT, Papier en Boekverkoopers,
op ’t Water, in de Lootsman.

Ceneton012650Belegering en Ontsetting Der Stadt Leyden, Geschiet in den Jaare 1574, Beginnende den 27. May, en Eindigende den 3. October daer aen volgenden. Zeer levendig afgebeeld door Reynerius Bontius, Treur-Bly-Eynde-Spel. Verciert met schoone Figuren / en al de Vertoninge / zo voor / in / als na het Spel.
Amsterdam: ’t Amsterdam, by de Erve Hendrik van der Putte en Bastiaan Boekhout, Papier en Boeck-verkoopers / op ’t Water / in de Loots-Man
BELEGERING EN ONTSETTING DER STADT LEYDEN, GESCHIET IN DEN JAARE 1574, BEGINNENDE DEN 27. MAY, EN EINDIGENDE DEN 3. OCTOBER DAER AEN VOLGENDEN. ZEER LEVENDIG AFGEBEELD DOOR REYNERIUS BONTIUS, TREUR-BLY-EYNDE-SPEL. VERCIERT MET SCHOONE FIGUREN / EN AL DE VERTONINGE / ZO VOOR / IN / ALS NA HET SPEL.
AMSTERDAM: ’T AMSTERDAM, BY DE ERVE HENDRIK VAN DER PUTTE EN BASTIAAN BOEKHOUT, PAPIER EN BOECK-VERKOOPERS / OP ’T WATER / IN DE LOOTS-MAN

Ceneton012680
BELEGERING EN ONTZETTING
DER STADT
LEYDEN,
GeschieD in den JaAre 1754. [sic!] Beginnende
den 27 Mey, en Eindigende den
3 October daaraan volgende.
Zeer levendig afgebeeld door
REYNERIUS BONTIUS,
TREUR- BLY- EYNDE-SPEL.
Vercierd met schoone Figuuren, en al de Vertooningen,
zo voor, in, als na het Spel.
[Vignet: Piero - Trompet; Leidse sleutels].
TE AMSTERDAM,
By S. en W. KOENE, Boekdrukkers, Boek- en Papier-
berkoopers, op de Linde-gragt, 1794.

Ceneton012700
BELEGERING EN ONTZETTING
DER STADT
LEYDEN.
Geschied in den Jaare 1574. Beginnende
den 27 Mey, en Endigende de
3 October daar aan volgende,
Zeer levendig afgebeeld door
REYNERIUS BONTIUS,
TREUR-BLY-EYNDE-SPEL.
Vercierd met schoone Figuuren, en al de Vertooningen,
zo voor, in, als na het Spel.
[Vignet: Leidse sleutels]
TE AMSTELDAM,
By S. en W. KOENE, Boekdrukkers, in de Boom-straat, 1805.

Ceneton012720
BELEGERING EN ONTZETTING
DER STAD
LEYDEN,
Voorgevallen in den Jare Vyftien Honderd
Vier-en-zeventig, Beginnende den Zeven-
en-twintigste Mey, en eindigende de
Derde October daar aanvolgende.
ZEER LEVENDIG AFBEBEELD DOOR
REYNERIUS BONTIUS,
TREUR-BLY-EINDE-SPEL.
Versierd met schoone Figuuren, en alle de Vertooningen,
zoo voor, in, als na het Spel.
[Vignet: Leidse sleutels].
TE AMSTELDAM,
By S. en W. KOENE, Boekdrukkers, in de Boom-straat, 1810.

Ceneton012730
BELEGERING EN ONTZETTING
DER STAD
LEYDEN,
Geschied in den Jaare 1554. Beginnende
den 27 Mey, en Eindigende den
3 October daar aan volgende,
Zeer levendig afgebeeld door
REYNERIUS BONTIUS.
TREUR-BLY-BYNDE-SPEL.
Vercierd met schoone Figuuren, en al de Vertooningen,
zoo vóór, in, als na het na Spel.
[Vignet: Leidse sleutels].
Te ROTTERDAM,
Bij T.C. HOFFERS, in de
Pannekoekstraat bij de Nieuwe Markt,
Wijk 1, No. 330.

Ceneton012740
BELEGERING EN ONTZETTING
DER STAD
LEYDEN,
Voorgevallen in den Jare Vyftien Honderd
Vier-en-zeventig, Beginnende den Zeven-
en-twintigste Mey, en eindigende de
Derde October daar aan volgende.
ZEER LEVENDIG AFGEBEELD DOOR
REYNERIUS BONTIUS,
TREUR-BLY-BYNDE-SPEL.
Versierd met schoone Figuren, en alle de Vertooningen,
zoo voor, in, als na het na Spel.
[Vignet: Leidse sleutels].
TE AMSTERDAM,
By B. KOENE, Boekdrukker, in de Boomstraat.
_________
1821.

Ceneton012760
DE BELEGERING
EN
ONTZETTING
DER
STAD LEIJDEN.
Voorgevallen den 27sten Mei, en geëindigd den
3den October 1574.
DOOR
Reynerius Bontius.
[Vignet: fleuron]
Te AMSTERDAM, bij
F.G.L. HOLST.
Rozenstraat bij de Prinsengracht.

Ceneton012770
CORIOLAAN,
TREURSPEL.
Omnia si perdas, faman servare memento.
DOOR
JOHAN BOOGERT.
[Vignet: typografisch ornament]
Te LEIDEN,
By JURIAAN WISHOFF,
Boekverkooper op ’t Rapenburg, 1749.

Ceneton012780
DE
BEDRIEGER,
BEDROOGEN.
BLYSPEL.
[Vignet: typografisch ornament]
T’ AMSTERDAM,
___________________
By CORNELIS SWEERTS, op de Cingel,
aan de Appelmarkt.

Ceneton012790
ESTHER,
TREURSPEL.
ONDER DE ZINSPREUK
NON DATUR AD MUSAS CURRERE LATA VIA.
[Gravure].
Te AMSTELDAM,
By DAVID KLIPPINK,
Boekverkooper 1771.

Ceneton012800
AMINTAS.
HARDERSPEL.
Uit het Italiaensch van T. Tasso.
[Vignet: gravure]
TE DELF,
BY REINIER BOITET
MDCCXXII.

Ceneton012820
AMINTAS.
HARDERSPEL.

Ceneton012860
EEWSPEL,
Op het Treuspel van
ARMINIUS
Toegepast, door
KORNELIS BOON.
[Vignet: Sfeer].
Te Leiden,
By BARTHOLOMEES BOS, Boekverkooper
in de Houtstraat, 1700.

Ceneton012910
LEIDEN
VERLOST.
TREURSPEL.
Door
MR. KORNELIS BOON,
Heer te Engelandt, enz.
[Vignet: drukkersmerk].
TE ROTTERDAM,
____________________
Gedrukt by PIETER de VRIES, Boek-
drukker in de korte Hoofdsteeg. 1711.

Ceneton012920
LEIDEN.
VERLOST.
TREURSPEL.

Ceneton012990
SAPOR,
TREURSPEL.
[gravure]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, 1737.
Met Privilegie.

Ceneton013000Tvvee
TRAGI-COMEDIEN
(g) In prosa/
D’eene van (g) Appollonius (g) Prince van Tyro. (g)
Ende d’ander
(g) Van den zelven/ ende van (g) Tarsia
(g) syn Dochter. (g)
’tKort inhoudt volght naer de Voor-reden.
(g) Wesende niet alleen lustich ende vermackelick om lesen:
maer oock vorderlick om weten/ hoe men hem in voorspoedt ende teghenspoedt
behoort te draghen. (g)
Door P.B.C.
(vignet: zeilschip)
IN ’sGRAVENHAGE,
(g) By Aert Meuris/ Boeck-verkooper
woonende in de Pape-straet/ in
den Bybel. (g) 1617
Begin van het tweede deel: .
(g) Het tweede Deel ende
vervolch van ’tLeven ende geschie-
denissen van den Prince Appollonius van Tyro/
ende van syn Dochter Tarsia. (g)

Ceneton013010
Tvvee
TRAGI-COMEDIEN
(g) In prosa/
D’eene van (g) Appollonius (g) Prince van Tyro. (g)
Ende d’ander
(g) Van den zelven/ ende van (g) Tarsia
(g) syn Dochter. (g)
’tKort inhoudt volght naer de Voor-reden.
(g) Wesende niet alleen lustich ende vermackelick om lesen:
maer oock vorderlick om weten/ hoe men hem in voorspoedt ende teghenspoedt
behoort te draghen. (g)
Door P.B.C.
(vignet: zeilschip)
IN ’sGRAVENHAGE,
(g) By Aert Meuris/ Boeck-verkooper
woonende in de Pape-straet/ in
den Bybel. (g) 1617
Begin van het tweede deel: .
(g) Het tweede Deel ende
vervolch van ’tLeven ende geschie-
denissen van den Prince Appollonius van Tyro/
ende van syn Dochter Tarsia. (g)

Ceneton013020
Tvvee
TRAGI-COMEDIEN
(g) In prosa/
D’eene van (g) Appollonius (g) Prince van Tyro. (g)
Ende d’ander
(g) Van den zelven/ ende van (g) Tarsia
(g) syn Dochter. (g)
’tKort inhoudt volght naer de Voor-reden.
(g) Wesende niet alleen lustich ende vermackelick om lesen:
maer oock vorderlick om weten/ hoe men hem in voorspoedt ende teghenspoedt
behoort te draghen. (g)
Door P.B.C.
(vignet: zeilschip)
IN ’sGRAVENHAGE,
(g) By Aert Meuris/ Boeck-verkooper
woonende in de Pape-straet/ in
den Bybel. (g) 1617
Begin van het tweede deel: .
(g) Het tweede Deel ende
vervolch van ’tLeven ende geschie-
denissen van den Prince Appollonius van Tyro/
ende van syn Dochter Tarsia. (g)

Ceneton013030
Tvvee
TRAGI-COMEDIEN
In prosa,
D’eene van Appollonius Prince van Tyro.
Ende d’ander
Van den zelven, ende van Tarsia
syn Dochter.
’tKort inhoudt volght naer de Voor-reden.
Wesende niet alleen lustich ende vermackelick om lesen:
maer oock vorderlick om weten, hoe men hem in voorspoedt ende teghenspoedt
behoort te draghen.
Door P.B.C.
[Vignet: zeilschip]
IN ’sGRAVENHAGE,
By Aert Meuris, Boeck-verkooper
woonende in de Pape-straet, in
den Bybel. 1617
Begin van het tweede deel:
Het tweede Deel ende
vervolch van ’tLeven ende geschie-
denissen van den Prince Appollonius van Tyro,
ende van syn Dochter Tarsia.

Ceneton013040
JORIS
EN
TRYNTJE;
VOORSPEL.
[Gravure.]
AMSTERDAM,
Gedrukt voor de Liefhebbers. 1768.

Ceneton013050
JORIS EN TRYNTJE;
VOORSPEL.
DOOR C.B.
_____________________________

Ceneton013120
VV. VANDER BORCHTS
ROSIMVNDA
TREVR-SPEL,
Ghespeelt tot eene af-scheydt van de Lief-hebbers der Rijmer-
konste binnen Brussel op het Stadt-huys.
Mitsgaders eene Antwoorde op de Vrage (wat oft beter is peys oft oorloge?)
uyt-ghesonden van weghen den Hooft-man van Onse L. Vrouwe
Krans-kamer binnen Brussel, in ’t jaer 1650.
door den selven Autheur.
[Vignet: Bellenblazende putto op doodshoofd].
TOT BRUSSEL,
By GVILLIAM SCHEYBELS, ghesvvoren Drucker ende Boeck-verkooper, in de Korte-Ridder-strate,
in S. Ian-Baptist.
__________________________
M. DC. LI.

Ceneton013140
A. Bor. M.
KLVCHT
van
DOEDEN.
Yemant gheteugelt als hy rust,
Is als den Kalck die ongeblust,
Gesprengt met water voor den brant,
Ontsteeckt sijn slef an alle kant.
[Gravure].
Gedruckt voor den Autheur,
_________________________
Men vintse te koop, by CORNELIS WILLEMSZ BLAEULAKEN,
woonende op de Nieuwe-zijds Achter-borghwal,
ANNO 1643.

Ceneton013150
DOEDEN.
KLUGTIG BLYSPEL.
OP DEN REGEL
Jmant gheteugelt als hy rust,
Is als den Kalk die ongeblust,
Gesprengt met water voor den brant,
Ontsteekt zyn zelf aan alle kant.
DOOR
A. BORMEESTER.
[Gravure].
Te AMSTERDAM,
By JACOBUS VAN HEUN, Boekverkoper
op de Lely Gragt, tusschen de Heeren en
Keysers-gragt. 1735.

Ceneton013200
A. BORMEESTERS
INFIDELITAS
OFTE
ONTROUWE
DIENSTMAAGT
REGEL:
Kunje wat, dat krijght,
Krijghje wat, dat swijght.
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middeldam,
naast de Vismarkt, in ’t jaer 1669.

Ceneton013220
’t Nieuwsgierig
A E G J E,
DOOR
A. BORMEESTER.
Wie in nieuwsgier’ge lust, lichtsinnig, haast te voet-was,
Dien wees veeltijds het end, dat zijn begin niet goet-was.
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middeldam, naast de Vismarkt.
in ’t jaer 1664.

Ceneton013230
’t Nieuws-gierigh
AEGJE,
DOOR
A. BORMEESTER.
Wie in nieuws-gier’ge lust, lichtsinnig, haast te voet-was,
Dien wees veeltijds het end, dat zijn begin niet goet-was.
Gespeelt op d’Amsterdamse Schouwburg.
[Vignet: fleuron]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Venckel, Boekverkooper, in de History-schryver,
in de oude Leely-straet, in ’t jaer 1664.

Ceneton013240
’t Nieuwsgierig
AEGJE,
DOOR
A. BORMEESTER.
Wie in nieuwsgier’ge lust, lichtsinnig, haast te voet-was,
Dien wees veeltijds het end, dat zijn begin niet goet-was.
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middeldam,
naast de Vismarkt, in ’t jaer 1669.

Ceneton013250
A. Bormeesters
Sijtje Fobers,
In Klucht gespeelt
OP DE
AMSTERDAMSCHE KAMER.
Op den Regel:
Een Plompart vaack deur domme list
Berooftet Nest daar mn ’t niet gist.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
t’AMSTERDAM,
_________________
Voor Cornelis Willemsz Blaeulaken, woonende op de Nieuwe-zij
Achter-borghwal, naest het Aepje, 1643.

Ceneton013260
A. Bormeesters
Zijtje Fobers/
In Klucht gespeelt op de
AMSTERDAMSCHE SCHOUWBURG
[Door Yver In Liefd’ Bloeyende]
t’ Amsterdam, Gedruckt by Tymen Houthaeck,
_________________________________
Voor DIRCK CORNELISZ HOUTHAECK, Boeckvercoper op de
hoeck van de Nieuwe-zijds kolck, in ’t Bourgoens Kruys. 1647.

Ceneton013270
ZYTJE FOBERS,
KLUCHTSPEL.
Op den Regel:
Een Plompart vaack deur domme list
Berooft ’et Nest daar men ’t niet gist.
DOOR
A. BORMEESTER.
[Vignet: Jucunda et idonea].
IN ’s GRAVENHAGE,
___________________
Gedrukt voor de Liefhebbers na de Origi-
neele Copy.

Ceneton013340
L. A. SENECAS
AGAMEMNON .
VERTAELT
door
L. V BOS.
[Vignet: Altijt Neering].
TE DORDRECHT,
________________
Ter Druckerye van GILLIS NEERING, tegen
over de Lomberde-brugh. In ’t Jaer 1661.

Ceneton013350
CAREL DE NEGENDE,
anders
P A R Y S C H E
BRUYLOFT,
Door
L.V.B.
[Gravure: afbeelding van de moord voor de woning van Coligny, wiens lichaam uit het raam geworpen wordt; in de rechterbovenhoek de woorden ‘Parrisse Moort’].
Ghedruckt Anno M. DC. XLV.

Ceneton013370
LINGUA:
Ofte Strijd tusschen de
TONG,
En de
VYF ZINNEN,
Om de Heerschappy.
Gespeelt op de Amsterdamsche Schouburg.
[Typografisch ornament].
t’AMSTELDAM,
__________________________
.
By GERRIT van GOEDESBERG, Boeckverkoper op ’t Water,
tegen over de Nieuwe-brug, in de Delfse Bybel. 1648.

Ceneton013380
L.V. Bos
RAMPZALIGE
LIEFDE
Ofte
Bianca Capellis
TREURSPEL.
Gespeelt op d’Amsterdamze Schouburg den 25 October,
ANNO 1649.
[Typografisch ornament].
t’AMSTERDAM,
____________________________________
Gedrukt by JAN van HILTEN, Boekverkooper in de
Beurs-straat, ANNO 1649.

Ceneton013390
L. VAN DEN BOSCH,
ROODE en WITTE
ROOS.
OF
LANKASTER en JORK.
BLYEINDENT TREVRSPEL.
Qui terret plus ipse timet, sors ista Tyrannis
Convenit. CLAUDIAN.
[Vignet: Fontein met onderschrift ‘Eeuwigh’].
t’AMSTERDAM, Gedrukt by TYMON HOVTHAAK,
Voor Dirck Cornelisz’. Houthaak, Boekverkooper op de hoek
van de Nieuwezijds Kolk. MDC. LI.

Ceneton013400
Wilhem of gequetste vryheyt.
Treur-spel.
Door L. v. B.
Columen patriae, Mora Fatorum Laniata Jacet.
Te Dordrecht, Ter Druckerye van Gillis Neering, tegen over de Lombardebrugh. Anno 1662.

Ceneton013430
HET VADERLANDSCH
GEZELSCHAP,
DOOR
BATAVUS;
VOOR HET
TOONEELGEZELSCHAP,
Ten Zinspreuk voerende:
‘t Tooneel, door Dweepzucht steeds gevloekt,
Strekt hem ten baak, wie deugden zoekt.
_____________________________
_____________________________
IN DEN HAAG,
Bij H. BRONGERS,
1797.

Ceneton013440
HET
HUWELYK
VAN
MARS
MET DE
VREDE,
STAAT-SPEL
Gerijmd door
JOH: de BOTH, Nicolaas Z.
[Vignet: fleuron]
IN ’s GRAVENHAGE,
____________________
By ENGELBRECHT BOUCQUET
boekverkooper woondende inde Halstraat
inde Waarheit. 1703.

Ceneton013450
DE
BALLINGSCHAP
VAN
SCIPIO
AFRIKANUS
TREURSPEL
[Gravure].
t’AMSTERDAM
By Jacob Lescaille, op den Middeldam, in ’t jaar 1658.

Ceneton013460D E
B A L L I N G S C H A P
V A N
S C I P I O
AFRIKANUS.
TREURSPEL.
[SCENE]
t’ Amsterdam, By Jacob Lescaille, op den Middeldam, 1658.

Ceneton013480De
Nederlaagh
Van
HANIBAL.
TREURSPEL.
[Gravure.]
t’AMSTERDAM,
By Paulus Matthysz. inde Stoof-steegh, gedrukt. 1653.

Ceneton013500
DE
NEDERLAAGH
VAN
HANNIBAL.
TREURSPEL.
DERDEN DRUK.
[Gravure].
t’Amsterdam, By Jacob Lescaille, op den Middeldam, 1658.

Ceneton013510
DE
NEDERLAAGH
VAN
HANNIBAL.
TREURSPEL.
DERDEN DRVCK.
[Gravure.]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Lescaille, op den Middeldam, naast de Vismarkt.
M D C L V I I I.

Ceneton013520
DE
NEDERLAAGH
VAN
HANNIBAL.
TREURSPEL.
[Gravure.]
t’AMSTERDAM,
____________________________
Gedrukt by BROER JANSZ BOUMAN, Boekverkoo-
per op ’t Water, over de Kooren-beurs. ANNO 1663.

Ceneton013560
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton013620
Bly-eyndend Spel
van de minder-jarige Heylige
Theresia
en haren Jongsten Broeder
Henrico,
gemaeckt ter eeren van de Eerw. Joff.
JOFFR. ANNA THERESIA BOUVAERT,
Convents- en Novici-Meestersse
in den Berg Sion.
op het Beggyn-Hof t’Antwerpen:
op de 25.ste Jaer-feest, of Halve Jubilé
van haren Intre’ op het selve Hof:
sal vertoont worden door de Leer-suchtige
Jonkheyt
van het voor-schreven Convent
den 11. 13. en 14. Junii, 1740.

Ceneton013630
MARIAMNE,
TREURSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE VAN DEN HEER
DE VOLTAIRE,
DOOR
PIETER VAN BRAAM.
[Typografisch ornament]
Te DORDRECHT,
Gedrukt bij PIETER VAN BRAAM, Boekverkooper,
en Stads Drukker, over de Beurs, 1774.

Ceneton013650
FEDRA
EN
HIPPOLYTUS,
TREURSPEL.
Na het Fransch van RACINE.
Door H. van BRACHT.
[Vignet: Non norunt haec monumenta mori].
t’AMSTELDAM,
By GERARD ONDER DE LINDEN, Boeckverkooper,
1715.

Ceneton013670
VALENTINIAAN.
TREURSPEL.
DOOR
H. van BRACHT.
[Vignet: Turbant, sed extollunt.]
TE AMSTERDAM,
______________________
By HENDRIK VAN DE GAATE, Boekverkooper, op de
hoek vande Warmoesstraat en Vygendam.

Ceneton013690
ZEGEN-PRAEL
VAN DEN HEYLIGEN
PETRUS.
PRINCE DER APOSTELEN,
Zyne gevangenisse onder den koning HERODES;
zynen stryd tegen SIMON MAGUS , ende zyne
glorieuse doodt onder den aldervreedsten ende
Bloed-dorstigen Roomsche Keyzer
DOMITIUS NERO,
Mids-gaders hunne Doodt en ondergang:
BLY-EYNDIG TREUR-SPEL.

Ceneton013710
BLY-EYNDIGH TREURS-SPEL
De Goddelijcke
VOORSIENIGHEYD
BEPROEFT, IN | BERTULPHO
EN
ANSBERTA,
De Deught der Minzaemheyd: en ondersteunt het
Voornemen van een vaste Getrouwigheyd. Wor-
dende alles toe-gevoeght aen de Liefde van
CHRISTI MENSCHEYD.

Ceneton013750LA GITANILLA
(g) Blij-eyndigh-Treur-spel/ (g)
Van Constantia (Dochter van Don Ferdinan-
dus, d’Asseuede Ridder van Calatraua)
Ghenaemt het Spaens HEYDINNEKEN,
Hoe sy ghestolen wende (naer veel seltsame ghe-
vallen,) ten lesten weder bekent gheworden is:
tot groote blijschap van haere Ouders.
Vertoont op de Redenr-ijcke [sic] Camer, van onse Lieve Vrouwe
ghenaemt de GOVD’BLOM:
In Rijm-Conste voor ghestelt,
Door GEERAERD’ VANDEN BRANDE.
(gravure door F. Bouttats)
t’ANTWERPEN.
(g) By Jacob Mesens/ op de Lombaerde veste/ Anno 1649 (g).

Ceneton013780
TRAGICOMEDIE,
ROSALINDE
Hertoginne van Savoyen,
Op den Reghel:
Ghelijck als voor de son den dicken mist verdwijnt,
Soo vliedt de loghen oock, als waerheyts strael verschijnt.
Vertoont, by de Reden-rijcke Gulde, van onse Lieve
Vrouvve, ghenaemt de
GOVD’-BLOM.
In Rijm-Conste voor-ghestelt,
Door Geeraerdum vanden Brande, Facteur der selver Gulde.
[Vignet met het devies ‘Brandt in Liefde’].
T’ANTWERPEN,
By Jacob Mesens/ op de Lombaerde veste/ Anno 1642.

Ceneton013790
Rosalinde, hertoginne van Savoyen.
Treurspel.
Ghecomponeert door Geerardum Van den Brande en ten thoon ghevoert door de Liefhebbers van Antwerpen. Den tweeden druck van veele fouten en mis-slaghen verbetert.
Antwerpen, J.B. Jacops.

Ceneton013800
ROSALINDE
HERTOGINNE VAN SAVOYEN,
TREUR-SPEL.
OP DEN REGHEL:
Ghelijck als voor de Son den dicken mist verdwynt,
Soo vliedt de logen oock als waerheyts strael verschynt.
GECOMPONEERT
Door GERARDUM van den BRANDE.
Door de Konst-minnende Lief-hebbers
van den Olyf-tack verthoont op ’t
Antwerpsche Schouwborgh.
[Vignet: Caritas].
T’ANTWERPEN,
By de Weduwe THIEULLIER, in de Wolstraet.

Ceneton013810
ROSALINDE,
HERTOGINNE VAN SAVOYEN.
TREUR-SPEL.
OP DEN REGEL:
Gelyk als voor de Son den dikken mist verdwynd,
Soo vlied de logen ook, als Waerheyds Strael verschynd.
GECOMPONEERD DOOR
GERARDUM van den BRANDE.
Door Konst-minnende Liefhebberfs van den Olyf-
Tak vertoond op ’t Antwerpsche Schouwburg.
[Vignet: houtsnede].
TOT GEND,
By Jan GIMBLET, Boekdrukker en Boekverkooper, in de
veldstraet, by de PP. Recollecten, in den gulden Bybel.

Ceneton013820
ROSALINDE
HERTOGINNE
VAN
SAVOYEN,
Treurspel, op den Regel:
Gelyk als voor de Zon den dikken mist verdwynt,
Zoo vlied de logen ook, als waerheyds strael verschynt
Door GERARDUM van den BRANDE.
Door de Konst-minnende Lief-hebbers van den Olyf-tak
vertoond op ’t antwerpsche Schouwburg.
[Vignet: typografisch ornament]
TE GEND,
By J.F. KIMPE, Boekdrukker en ver-
kooper, op de Torrebrugge.

Ceneton013830
De
Bekeering van Augustinus
of
Spiegel van Gods
Voorsienigheid;
Blyeindich Treurspel
door
Bernardus Brandt.

Ceneton013840
MUSTAPHA
EN
ZEANGER,
TREURSPEL.
DOOR
CHRISTOFFEL BRANDT.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderloze wezen]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek van
den Voorburgwal en Stilsteeg, 1756. Met Privilegie.

Ceneton013880
De VEINZENDE
TORQUATUS,
TREURSPEL.
La folie dissimulée est en quelque façon
une grande sagesse.
[Vignet: waterput met onderschrift ‘Elk zyn beurt’].
t’AMSTELDAM, Gedrukt by Iacob Lescaille.
_____________________________________
Voor ABRAHAM DE WEES, Boekverkooper op den Mid-
deldam, in ’t Nieuwe Testament, in ’t jaar 1645.

Ceneton013890
DE VEINZENDE
TORQUATUS
TREURSPEL.
La folie dissimulée est en quelque façon une
grande sagesse.

Ceneton013920
DE
VEINZENDE
TORQUATUS,
TREURSPEL.
DEN VIERDEN DRUK,
van ontallijke misslagen verbetert.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTELDAM,
By Jacob Lescaille, Boekverkooper op den Mid-
deldam, naast de Vismarkt, 1657.

Ceneton013930
DE
VEINZENDE
TORQUATUS.
TREURSPEL.
Den vierden Druk, van veel fauten gezuivert.
[Vignet: Eeuwigh]
t’AMSTERDAM,
_________________________
Voor Dirk Cornelisz. Houthaak, Boekverkoper, op de
hoek van de Nieuwzijds Kolk. In ’t jaar 1657.

Ceneton013950
DE
VEINSENDE
TORQUATUS.
TREURSPEL.
Den laatsten Druk, van veel fauten gezui [sic]
[Vignet: Putje met emmer rechts].
t’AMSTERDAM,
___________________________
By Michiel de Groot, Boeckverkoper op de Nieuwen-dijk,
in de Groote Bybel.

Ceneton013960
Den laatsten druk, van feel fauten gezuivert.

Ceneton013990
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton014020
DE
HELLE-VAART
VAN DEN GROOTEN
VIZIER,
KLUCHTE,
GERYMT
Door JONR. HERMANNUS, FRANCISCUS
VANDEN BRANDT.
T’AMSTERDAM
By ALBERT MAGNUS, op den Nieuvven Dyk, in
den Atlas, by Dirk van Hasselts Steeg. 1684.
__________________________________
Men vintze te koop
’t Antwerpen by HENDRICK van DUNWALT,
Boek-verkooper op de Eyer-Markt inde
dry Monicken.

Ceneton014040
HET
VERWEIRDE
SOTHUYS
VAN
ANTVVERPEN,
GHERYMT
DOOR IONR. HERMANNUS, FRANCISCUS
VANDEN BRANT.
[Vignet: typografisch ornament]
T’AMSTERDAM,
________________________________
Gedruckt by BROER JANSZ BOUMAN, Boeckverkoo-
per op ’t Water, over de Kooren-beurs. Anno 1678.

Ceneton014070
LUBBERT LUBBERTZE,
Of, de
GEADELDE BOER.
B L Y S P E L.
[Vignet: Yver, in liefd’ bloejende].
T’AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op den Nieuwendyk,
in den Atlas, by den Dam. 1686.
Met Privilegie.

Ceneton014080
LUBBERT LUBBERTZE,
Of, de
GEADELDE BOER.
BLYSPEL.
Uit het Fransch van Mr. MOLLIERE.
[Vignet: Yver, in liefd’ bloejende].
T’AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op den Nieuwendyk,
in den Atlas, by den Dam. 1686.
Met Privilegie.

Ceneton014100
LUBBERT LUBBERTZE,
OF DE
GEADELDE BOER.
BLYSPEL.
Uit het Fransch van Mr. MOLLIERE.
[Vignet: Yver, in liefd’ bloejende].
T’AMSTERDAM,
By ADRIAAN BASTIAANSZ., Boekverkoper op
de Vygwndam, op de hoek van de Beurspoort. 1721.
Met Privilegie.

Ceneton014110
LUBBERT LUBBERTZE,
OF DE
GEADELDE BOER.
BLYSPEL.
Uit het Fransch van Mr. MOLLIERE.
[Vignet: Muze met Faam].
t’AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkoper op de hoek
van de Voorburgwal en Stilsteeg. 1753.
Met Privilegie.

Ceneton014120
LUBBERT LUBBERTSE,
OF DE
GEADELDE BOER.
BLYSPEL.
Uit het Fransch van Mr. MOLLIERE.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen].
t’AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkoper op de hoek
van de Voorburgwal en Stilsteeg. 1753.
Met Privilegie.

Ceneton014150
VERMEERDERINGH.
EEN ANDER KLVCHT.
Van een Huys-man en een Barbier.

Ceneton014200
VERMEERDERINGH.
EEN ANDER KLVCHT.
Van een Huys-man en een Barbier.

Ceneton014230
G.A. BREDEROOS
GRIANE.
Op zyn Spreuck
Het kan verkeeren.
Eerst Ghespeelt ’t AMSTELREDAM Sondaghs
voor Kermis/ ’t Jaer 1612. doch gedruckt
vier Jaren na dat ’t gespeelt is.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
t’AMSTERDAM,
________________________
Voor CORNELIS LODEVVYCKSZ.
VANDER PLASSE, Boeckverkooper
aande Beurs, in d’Italiaansche Bybel. 1616.

Ceneton014240
G.A. BREDEROOS
GRIANE.
Op zyn Spreuck
Het kan verkeeren.
Eerst Ghespeelt t’ AMSTELREDAM Sondaghs
voor Kermis/ ’t Jaer 1612. doch gedruckt
vier Jaren na dat ’t ghespeelt is.
[Vignet: Fervet opus, redolentque thymo fragrantia mella.
Yver].
t’Amsterdam,
________________________
By CORNELIS LODEVVYCKSZ.
VANDER PLASSE, Boeckverkooper
aande Beurs, in d’Italiaansche Bybel, 1621.

Ceneton014250
G.A. BREDEROOS
GRIANE.
Op zijn Spreuck
Het kan verkeeren.
Eerst Ghespeelt t’Amstelredam sondaghs voor kermis, ’t jaer 1612. doch eerst gedruckt vier iaren na dat’tgespeelt is .

Ceneton014270
G.A. BREDEROOS
G R I A N E,
Op sijn Spreuck,
Het kan verkeeren.
Eerst gespeelt t’AMSTELREDAM, Sondaeghs
voor Kermis, ’t Iaer 1612. doch ghedruckt
vier Iaren nae dattet ghespeelt is.
[Vignet: Portret van Bredero].
t’AMSTELREDAM,
________________________
Voor IOOST HARTGERS, Boeck-verkooper inde
Gast-huys-steegh, in de Boeck-winckel, ANNO 1644.

Ceneton014290
G.A. BREDEROODS
Hoochduytschen
Quacksalver.
[Vignet: Stadswapen van Amsterdam]
Ghedruckt in’t Jaer ons Heeren, 1619.

Ceneton014300
G.A. BREDEROODS
Klucht,
Vanden
HOOGDVYTSCHEN
Quacksalver.
[Vignet: Fervet opus, redolentque thymo fragrantia mella.
Yver].
T’AMSTELDAM,
______________________
Voor Cornelis Lodewijcksz vander Plasse, Boeck-verkoo-
per, woonende op de Beurs in d’Italiaensche Bybel.
ANNO 1620.

Ceneton014330
G.A. BREDEROODS
Klucht,
VANDEN
HOOGDVYTSCHEN
Quacksalver.
[Vignet: Fervet opus, redolentque thymo fragrantia mella.
Yver].
T’AMSTELDAM,
______________________
Voor Cornelis Lodewijcksz vander Plasse, Boec-verkoo-
per, woonende op de Beurs in d’Italiaensche Bybel.
ANNO 1622.

Ceneton014340
Een soete, doch leerlijcke, en belachelijcke klucht, van een
Quacksalver in’t Hoogduyts, ghenaemt Rijckhart vande goude
Mynen, met een out man, genaemt droge Lammert, ende van een siec-
ken, gehaemt Ioost den Drucker, waer van dat Rijckhart aldus voort-
gedaen hebbende, begint te swetsen.

Ceneton014350
G.A. BREDEROOS
Klucht,
Vanden
HOOGDVYTSCHEN
Quacksalver.
[Vignet: Stadswapen van Amsterdam]
’t AMSTERDAM,
______________________
Voor Cornelis Lodewijcksz. vander Plasse, Boeck-ver-
kooper, woonende op de Beurs, in d’Italiaensche Bybel.
ANNO 1637.

Ceneton014390Geen afzonderlijke titelpagina; onderdeel van de klucht van de molenaar en de klucht van de barbier.

Ceneton014410
VERMEERDERINGH.
EEN ANDER KLVCHT.
Van een Huys-man en een Barbier.

Ceneton014450
G. A. BREDEROOS
Over-gesette
LVCELLE.
Ghespeelt by d’ Oude Kamer
IN LIEFD’ BLOEYENDE,
t’AMSTERDAM.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
’tAmsterdam,
Voor Cornelis Lodewijcksz. vander Plasse/
Boeckvercooper aande Beurs/ in d’Italiaen=
sche Bybel. ANNO 1616
Colofon: .
[Vignet: Elias wordt door de raven gevoed].
t’Amsterdam,
_____________________________
Ghedruckt by Paulus van Ravesteyn.
Anno 1616.

Ceneton014480
G. A. BREDEROOS
Over-gesette
LVCELLE.
Op het woort:
SCHYN BEDRIEGT.
[Vignet: Portret van Bredero, “’t kan verkeeren”\
TOT ROTTERDAM,
By Pieter van Waesbergen Boeckverkooper,
Anno 1622.

Ceneton014490
G. A. Brederoods
Overghesette
LVCELLE.
Gespeelt op de Nederduytsche
ACADEMIE.
Op het Woordt:
Schijn Bedrieght.
[Vignet: Fervet opus, redolentque thymo fragrantia mella.
Yver].
T’ AMSTERDAM,
_______________________
Voor Cornelis Lodowijcksz vander Plasse, Boeck-
verkooper, aande Beurs in d’Italiaensche Bybel.
ANNO M. DC. xxxii.

Ceneton014500
G. A. Brederoods
Overghesette
LVCELLE.
Ghespeelt op de Nederduytsche
ACADEMIE.
Op het Woordt:
Schijn Bedrieght.
[Vignet: Wapen van Amsterdam].
T’ AMSTERDAM,
_______________________
Voor Cornelis Lodo wijcksz vander Plasse, Boeck-
verkooper, aande Beurs in d’Italiaensche Bybel.
ANNO CI∑. I∑C. xxxviii.

Ceneton014510
G.A. Brederoods
Overgesette
L U C E L L E,
Gespeelt op de Nederduytsche
ACADEMIE.
Op het Woordt:
Schijn Bedrieght.
[Vignet: Portret van Bredero].
t’AMSTELREDAM,
________________________
Voor IOOST HARTGERS, Boeck-verkooper in
de Gast-huys-steegh, in de Boeck-winckel, 1644.

Ceneton014540
Klucht/
Van
G.A. BREDERO,
Ghenaemt den
MOLENAER.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
T’AMSTELDAM,
____________________________
Voor Niclaes Ellertsz Verberg/ Boeck-verkooper/ wo=
nende inde Beurs-straet, inden Boeck-verkoopers
winckel. ANNO 1618.

Ceneton014550
G.A. BREDEROODS
Meulenaer,
Ghemaeckt in’t Iaer 1613.
[Vignet: Stadswapen van Amsterdam]
Ghedruckt in’t Jaer ons Heeren, 1619.

Ceneton014560
G.A. BREDEROOS
KLVCHT
Van
Den Molenaer.
Gerymt in’t Iaer 1613.
[Vignet: Fervet opus, redolentque thymo fragrantia mella.
Yver].
T’AMSTELDAM,
______________________
Voor Cornelis Lodewijcksz vander Plasse, Boec-verkoo-
per, woonende op de Beurs in d’Italiaensche Bybel.
ANNO 1620.

Ceneton014590
G.A. BREDEROOS
KLVCHT
Van
Den Molenaer.
Gerymt in’t Iaer 1613.
[Vignet: Fervet opus, redolentque thymo fragrantia mella.
Yver].
T’AMSTELDAM,
______________________
Voor Cornelis Lodewijcksz vander Plasse, Boec-verkoo-
per, woonende op de Beurs in d’Italiaensche Bybel.
ANNO 1622.

Ceneton014600
G. A. BREDEROOS
KLVCHT
Uan
Den Molenaer.
[Vignet: Fervet opus, redolentque thymo fragrantia mella.
Yver].
’t AMSTERDAM,
______________________
Voor Cornelis Lodewijcksz. vander Plasse / Boeck-ver=
kooper/ woonende op de Beurs/ in d’Italiaensche Bybel.
ANNO 1629.

Ceneton014650
G.A. BREDEROOS
Moortje,
Waar in hy
TERENTII
EUNUCHUM
heeft Nae-ghevolght.
En is Ghespeelt op de Oude AMSTELREDAMSCHE
Kamer ANNO M.D C.XV.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
t’AMSTERDAM,
__________________________
Voor Cornelis Lodewijcksz vander Plasse,
Boeckverkooper op den hoeck vande Beurs
in d’Italiaansche Bybel. 1617.
Met Privilegie.

Ceneton014660
G.A, BREDEROOS
Moortje/
Waaar in hy
TERENTII
EUNUCHUM
heeft Nae-ghevolght.

Ceneton014710
G.A, BREDEROOS
Moortje/
Waer in hy
TERENTII
EUNUCHUM
heeft nae-gevolght.
Gespeelt op de Amsterdamsche Schouwburg, Anno 1646.
[Vignet: Door Yver in Liefd’ Bloeyende].
t’Amsteldam, Ghedruckt by Nicolaes van Ravesteyn.
__________________________
Voor Dirck Cornelisz. Hut-Haeck, Boeckverkooper op de
Nieuwe-zijds Kolck / in ’t Bourgoens Kruys / 1646.

Ceneton014730
G.A. BREDEROOS
MOORTJE,
Waein in hy de
EUNUCHUS

van TERENTIUS
heeft naegevolght.
Gespeelt op d’ Amsterdamsche Schouwburgh.
Op nieuw oversien, en verbetert.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
_________________________
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middel-
dam, naest de Vismarkt, 1663.

Ceneton014750
G.A. BREDEROOS
(g) Treur-spel (g)
Van
RODD’RICK
ende
ALPHONSVS.
Eerst ghespeelt op de Amsterdamsche Kamer/ in’t
Jaar 1611. Ende daer na vervat 1616.
Op de Reghel:
De Vrunden moghen kyven;
Maar moeten Vrunden blyven.
[Vignet: Wapen van Amsterdam].
t’Amsterdam.
__________________________________
Voor Cornelis Lodewijcksz. vander Plasse/
Boeck-verkooper aande Beurs/ in d’Ita=
liaansche Bybel. Anno 1616.
Achteraan:
Ghedicht en voleyndt int Jaar sesthien-hondert en elf.

Ceneton014760
G.A. BRDEROOS
Treur-spel
Van
RODD’RICK
ende
ALPHONSVS.
Op de Reghel:
De Vrunden mogen kyven;
Maar moeten Vrunden blyven.
[Vignet: Fervet opus, redolentque thymo fragrantia mella. - Yver.]
T’ AMSTELDAM,
_________________________________
Voor Cornelis Lodewijcksz. vander Plasse, Boeckverkooper
aende Beurs/ in d’Italiaansche Bybel. 1620.

Ceneton014780
G.A. BREDEROOS
Treur-Spel
Van
RODDRICK
ende
ALPHONSUS

Ceneton014790
G.A BREDEROOS
Treur-Spel,
Van
RODDRICK
ENDE
ALPHONSUS.
Op de reghel:
De Vrunden moghen kijven,
Maar moeten Vrunden blijven.
[Stadswapen van Amsterdam].
Tot AMSTELREDAM,
______________________________________
Voor Cornelis Lodowijcksz. vander Plasse, Boeckvercooper
aende Beurs, in d’Italiaansche Bybel, 1637.

Ceneton014800
G.A Brederoos
TREUR-SPEL,
Van
RODDRICK
ENDE
ALPHONSUS.
Op de reghel:
De Vrunden moghen kijven,
Maar moeten Vrunden blijven.
[Portret].
T’AMSTELREDAM,
Voor IOOST HARTGERS, Boeck-verkooper in de Gast-
huys-steegh, in de Boeck-winckel, ANNO 1644.

Ceneton014820
G.A. Brederoods,
SCHYN-HEYLIGH.
Op den Regel:
Onder een schijn van heyligheyt,
Soo wort den mensch veeltijts verleyt.
[Vignet: Stadswapen van Amsterdam]
t’AMSTELREDAM,
_________________________
Voor Cornelis Lodowijcksz. vander Plasse, woonende
op de hoeck vande Beurs, in d’Italiaensche
Bybel, Anno 1624.
Met Privilegie voor seven Iaren.

Ceneton014830
G.A. Brederoods,
SCHYN-HEYLIGH.
Op den Regel:
Onder een schijn van heyligheyt,
Soo wort den mensch veeltijts verleyt.
[Vignet: Stadswapen van Amsterdam]

Ceneton014850
G.A. BREDEROOS
SCHYN-HEYLIGH,
Op den Regel:
Onder een schijn van Heyligheyt,
Soo wort den mensch veeltijts verleyt.

Ceneton014860
G.A. Brederoods
Spaanschen Brabander
IEROLIMO.
Ghespeelt op de eerste Duytsche
ACADEMIE.
[Vignet: Fervet opus, redolentque thymo fragrantia mella.
Yver].
T’AMSTERDAM.
_______________ .
Voor Cornelis Lodowijcksz. vander Plassen, Boeck-
verkooper, in d’ Italiaensche Bybel. 1618.

Ceneton014870
G.A. BREDEROODS
Spaanschen Brabander
IEROLIMO.
Ghespeelt
Op de Eerste Duytsche
ACADEMIE.
[Vignet: Fervet opus, redolentque thymo fragrantia mella.
Yver].
T’AMSTELREDAM,
_______________
Voor Cornelis LodEwijcksz. vander Plassen, Boeck-
verkooper, in d’Italiaensche Bybel. 1619.

Ceneton014930
G.A. BREDEROODS
Spaanschen Brabander
IEROLIMO.
Ghespeelt
Op de eerste Duytsche
ACADEMIE.
[Vignet: Stadswapen van Amsterdam]
T’AMSTERDAM,
_______________
.
Voor Cornelis Lodowijcksz. vander Plasse, Boeckverkooper
woonende op de Beurs in d’Italiaensche
Bybel. Anno 1638.

Ceneton014940
G.A. BREDEROODS
Spaanschen Brabander
IEROLIMO.
Ghespeelt
Op de eerste Duytsche
ACADEMIE.
[Vignet: Stadswapen van Amsterdam]
Tot AMSTERDAM,
_______________
.
Voor de Weduwe van Cornelis Lodowijcksz vander Plasse
Boeckverkooper, woonende op de Beurs in d’Italiaensche
Bybel. ANNO 1642.

Ceneton015000
G.A. BREDEROODS
SPAENSCHEN
BRABANDER
JEROLIMO.
[Vignet: Gravure]
t’AMSTERDAM,
_______________
By Michiel de Groot. Boeckverkooper op de Nieuwen Dijck,
tusschen de twee Haerlemmer sluysen. 1677.

Ceneton015040
G.A. BREDEROODS
SPAENSCHEN
BRABANDER
JEROLIMO.
[Vignet: Putje met emmer links]
t’AMSTERDAM,
_______________
By de Erven van de Wed. de GROOT, en A. van DAM,
Boekverkopers op de Nieuwen-Dyk, tusschen de
twee Haarlemmer-Sluysen. 1720.

Ceneton015050
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton015060
G. A. BREDEROODS
(g) Stommen Ridder, (g)
Ghespeelt op de Nederduytsche Academie,
in’t Iaar ons Heeren 1618.
[Vignet: Fervet opus, redolentque thymo fragrantia mella.
Yver].
T’AMSTERDAM.
_______________ .
Voor Cornelis Lodowijcksz. vander Plassen/ Boeckver=
kooper/ aande Beurs/ inden Italiaenschen Bybel. 1619.

Ceneton015110
G.A. BREDEROODS
Stommen
R I D D E R.
Ghespeelt op de
Nederduytsche Academie/ 1618.
En op nieuw herspeelt op d’Amsterdamsche Kamer, ge-
lijck het in sijn leven by hem is gemaeckt, 1635.
[Vignet: Portret van Bredero].
t’AMSTELREDAM,
________________________
Voor IOOST HARTGERS, Boeck-verkooper in
de Gast-huys-steegh, in de Boeck-winckel, Anno 1644.

Ceneton015150
G. A. BREDEROOS
Klucht/
VAN
S Y M E N
Sonder Soeticheydt.
[Vignet: Fervet opus, redolentque thymo fragrantia mella.
Yver].
t’ AMSTERDAM,
______________________
Voor Cornelis Lodewijcksz. vander Plasse / Boeck-ver=
kooper / woonende op de Beurs / in d’Italiaensche Bybel.
ANNO 1637.

Ceneton015160
G. A. BREDEROOS
Klucht,
VAN
SYMEN
Sonder Soeticheyt.
[Vignet: Fervet opus, redolentque thymo fragrantia mella.
Yver].
t’ AMSTELDAM,
______________________
Voor Cornelis Lodewijcksz vander Plasse, Boeck-verkoo-
per, woonende op de Beurs in d’Italiaensche Bybel.
ANNO 1620.

Ceneton015200
Amsterdams Praatjen
Tusschen
SYMEN
Sonder Soetigheyd
EN
TEVNTJEN
(alias)
Roert my niet.
[Vignet:Het huys op een steyn-rotz ghegront,
schaedt geen plas-regen of starcken wint]
T’ AMSTELDAM,
_________________________
Voor Cornelis Lodowhcksz: vander Plasse.
ANNO 1622.

Ceneton015210
G. A. BREDEROOS
Klucht/
VAN
SYMEN
Sonder Soeticheydt.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
’t AMSTERDAM,
______________________
Voor Cornelis Lodewijcksz. vander Plasse / Boeck-ver=
kooper/ woonende op de Beurs/ in d’Italiaensche Bybel.
ANNO 1629.

Ceneton015220
G. A. BREDEROOS
Klucht/
VAN
SYMEN
Sonder Soeticheydt.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
’tAMSTERDAM,
______________________
Voor Cornelis Lodewijcksz. vander Plasse / Boeck-ver=
kooper / woonende op de Beurs / in d’Italiaensche Bybel.
ANNO 1637.

Ceneton015270
G.A. BREDEROOS
KLUCHTEN
Als
Vande Koe.
Symen sonder Soetigheydt.
Den Molenaer. Ende den
Quacksalver.
[Vignet: Fervet opus, redolentque thymo fragrantia mella.
Yver].
T’AMSTELDAM,
______________________
Voor Kornelis Lodewijcksz vander Plasse, Boeckverkoo-
per, wonende op de Beurs in d’Italiaensche Bybel.
ANNO 1620.

Ceneton015290
G.A. BREDEROOS
KLVCHTEN
Als
Vande Koe.
Symen sonder Soetigheydt. Den
Molenaer. Ende den Quacksalver.
[Vignet: Fervet opus, redolentque thymo fragrantia mella.
Yver].
T’AMSTELDAM,
______________________
Voor Cornelis Lodewijcksz vander Plasse, Boec-verkoo-
per, woonende op de Beurs in d’Italiaensche Bybel. 1622.
__________________
Met Privilegie voor ses Iaren.

Ceneton015320
G. A. BREDEROOS
KLVCHTEN
Als
Vande Koe,
Syymen sonder Soeticheydt. Den
Molenaer. Ende den Quacksalver.
En op nieuw wederom vermeerdert.
[Vignet: Fervet opus, redolentque thymo fragrantia mella.
Yver].
’t AMSTERDAM,
______________________
Voor Cornelis Lodewijcksz. vander Plasse / Boeck-verkooper/
woonende op de Beurs/ in d’Italiaensche Bybel. 1622
____________
Met Privilege voor ses Iaren.

Ceneton015360
G.A. BREDEROOS,
KLVCHT
Van de Koe,
Ghespeelt op de Amsterdamsche Schouburgh.
[Vignet: bijenkorf,
Door Yver in Liefd’
Bloeyende].
t’AMSTELDAM,
______________
Voor Dirck Cornelisz. Hout-haeck, Boeckverkooper op de
Nieuwe-zijds Kolck, in ’t Bourgoens Kruys. 1646.

Ceneton015380
G. A. Brederoods
ANGENIET.
Vertoont op d’Oude Kamer
In Liefd’ Bloeijende, den XXij.
October, 1623. In
AMSTELREDAM.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
T’AMSTELREDAM,
.
Voor Cornelis Lodowijcksz vander Plasse, Boeck-
verkooper, wonende op den hoeck vande Beurs,
in d’Italiaansche Bybel. 1623

Ceneton015410
G.A. BREDEROOS
A N G E N I E T,
Vertoont op d’oude kamer/
In Liefd’ Bloeyende, den xxij.
October, 1623.
In AMSTELREDAM.
[Vignet: Portret van Bredero].
t’AMSTELREDAM,
________________________
Voor IOOST HARTGERS, Boeck-verkooper in
de Gast-huys-steegh, in de Boeck-winckel, Anno 1644.

Ceneton015430
G.A. BREDEROODS
Spel, op ’t oud Liedt
Het daget uyt den Oosten,
Op de Reghel,
Die quaet doet, quaet ontmoet.
By hem in sijn overlyden onvolmaeckt ghe=
vonden/en voort ghemaeckt door een Lief=
hebber der Poesye.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
t’ AMSTERDAM,
______________________________________________
Voor Cornelis Lodowijcksz van der Plasse, Boeck-verkooper,
aen de Beurs, in den Italiaenschen Bybel. 1638.

Ceneton015440
G.A. BREDEROODS
Spel, op ’t oud Liedt
Het daget uyt den Oosten,
Op de Reghel,
Die quaedt doet, quaedt ontmoet.
By hem in sijn overlyden onvolmaeckt ghevonden,
en voort gemaeckt door een Liefhebber der Poesye.
[Vignet: Portret van Bredero]
t’ AMSTELREDAM,
______________________________________________
Voor IOOST HARTGERS, Boeck-verkooper in
de Gast-huys-steegh, in de Boeck-winckel, Anno 1644.

Ceneton015460
BEDROGE
JALOUZY,

Ceneton015470
BEDROGE
JALOUZY,
Kluchtswys gemaakt
DOOR
JOOST VAN BREEN.
[Vignet: Labore et diligentia]
TE LEYDEN,
Gedrukt voor de Liefhebbers.

Ceneton015500
DE
KLUCHT
VAN ’T
KALF.
DOOR
JOOST VAN BREEN.
[Vignet: Gravure]
Voor de Liefhebbers.

Ceneton015510
DE
SWARTE
MINNAERS,
KLUGT-SPEL
DOOR
JOOST VAN BREEN.
(Al Rollende.)
[Vignet: De min vindt middel]
Voor de liefhebbers.

Ceneton015520
DE
SWARTE
MINNAERS,
KLUGT-SPEL
DOOR
JOOST VAN BREEN.
(Al Rollende.)
[Vignet: De min vindt middel]
Voor de liefhebbers.

Ceneton015530
DE
ZIENDE
BLINDEMAN,
KLUGT-SPEL.
DOOR
JOOST VAN BREEN.
[Vignet: Paulatim parva crescunt]
Gedrukt te AMSTERDAM,
En te bekomen by JOHANNES SMIT,
Boekverkoper. 1748.

Ceneton015550
ABRAHAM
OP
MORIA;
GODSDIENSTIG ZANGSPEL.
Het Hoogduitsche van den Heere
A.H. NIEMEIJER,
Vry gevolgt,
DOOR
G BRENDER à BRANDIS.
______________________________
Herdrukt uit het TAAL- DICHT- en LET-
TERKUNDIG KABINET. Deel I. N°. III.
______________________________
* * * *
* * *
* *
*
Te AMSTELDAM,
By C. GROENEWOUD, op ’t Water, over
de Koorenbeurs.
MDCCLXXXI.

Ceneton015560
Herdrukt uit het TAAL- DICHT- en LETTERKUNDIG KABINET. Deel I. Nr. III.

Ceneton015590
JEAN CALAS;
TREURSPEL.
MET DESZELFS
GESCHIEDENISSE.
Naar het Hoogduitsche
VAN
C.F. WEISSE;
DOOR
G. BRENDER à BRANDIS.
_______________________________
...... Tantaene animis coelestibus irae?
VIRG. Aen.
_______________________________
Te AMSTERDAM,
By WYNAND WYNANDS, Boekverkooper.
MDCCLXXXI.

Ceneton015610
DE
OUDERLIEFDE,
ZANGSPEL.
DOOR
G. BRENDER à BRANDIS, JUNIOR.
[Gravure].
Te AMSTELDAM, bij
ABRAHAM MARS. 1799.
Met Privilegie.

Ceneton015630
DE
SCHAAKING
UIT HET
SERAIL.
ZANGSPEL.
door
G. BRENDER à BRANDIS.
[vignet: nationaale schouwburg]
Te AMSTELDAM, bij
J. HELDERS en A. MARS. 1797.
Met Privilegie.

Ceneton015640
SENEKA,
TREURSPEL.
IN
DRIE BEDRIJVEN.
NAAR ‘T HOOGDUITSCH VAN DEN HEERE
EWALD CHRIST. von KLEIST.

Ceneton015660HET
VERNIETIGD VERDRAG,
ZANGSPEL.
door
G. BRENDER à BRANDIS.
[illustratie]
Te AMSTELDAM, bij
ABRAHAM MARS, 1799.
Met Privilegie.

Ceneton015680
DE
DOODE GEHUWD,
BLIJSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE
VAN DEN HEER
SEDAINE.
__________________________
ALLES HEEFT ZIJN’ TIJD.
__________________________
Te AMSTERDAM, bij
J. HELDERS en A. MARS.
Boekverkopers in de Nes. 1791.

Ceneton015700
Breughels
Boertighe Cluchten.
Van Bouwen en
Pleun, ende van Gobbert haren
Sone, die met Koten spelende een
Wijff crijcht, ende trout Geyltgen
Met eenen Menisten Koeck.
Met een Cluchte van eenen droncken Boer:
Oock van twee soldaten die eenen Boer plun-
deren, gaende mette Boerinne te bier.
Noch van eenen Cramer met
Veel oubollige Liedekens.
Reden-rijckelijck ghecomponeert: Door
G. H. van B.
[Vignet]
’t Amstelredam.
By Gerrit Hendericxsz van Breughel, voor Wil-
lem Adriaenssz Ockers, Boeckvercooper inde
Warmoes-straet opten hoeck vande
Oude Brugh-steech, 1610.

Ceneton015760
Het tvveede Deel
Van
Breugels boertige
Cluchten, inhoudene vele nieuwe Tafel-
speelen. Als van Jan ende Claer. Oock een
spel van Kees ende Marry zijn Wijf, een
Brandewijns man, ende een droncken Sle-
per met zijn nuchteren Peert. Noch
van eenen Quacksalver: Met
een Batement eens Jongen
Boers wt vryen gaende.
Met eenighe Amoureuse Refereynen ende Liedekens,
ende alles datmen tot Amstelredam langhs der
straten roept om te vercoopen.
[Vignet: Typografisch ornament]
Tot Amstelredam.
By Gerrit Hendericx van Breughel, woonende in
Dirck van Assen steech inde werelt vol drucx, 1612

Ceneton015870
LOMBARDYN,
OF DE
BEDRIEGELYKE
PROCUREUR.
BLYSPEL.
Uit het Fransch vertaald.
[Vignet: Turbant, sed extollunt].
Te AMSTERDAM,
____________________________
By HENDRIK van de GAETE, Boekverkooper op
den hoek van den Vygendam 1714.
Erm

Ceneton015880
DE
NIEUWSGIERIGE
R E Y Z I G E R S
NAAR HET
CAMPEMENT.
KLUCHTSPEL.
Naa het Fransch van den Heere Dancourt;
Door het Konstgenootschap
ARS USU JUVANDA.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis, 1742. Met Privilegie.

Ceneton015910
DE
VRYER KAMENIER,
EN DE
KNECHT MINNEMOER,
OF DE
GELUKTE LIEFDELIST.
Onder de Zinspreuk
ACTA VIROS PROBANT.
[Vignet: gravure]
TE AMSTERDAM,
______________________________________
By HENDRIK BOSCH, Boekverkooper over
het Meisjes Burger Weeshuys, en te Leyden
by G: KNOTTER. 1720.

Ceneton015930
DE
VRYER KAMENIER,
EN DE
KNECHT MINNEMOER,
OF DE
GELUKTE LIEFDELIST.
KLUCHTSPEL.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy Leezen,
om de Oude stok te voen, en de ouderloze weezen]
TE AMSTERDAM,
______________________________________
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, by den Dam. 1733.
Met Privilegie.

Ceneton015950
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton015960
HET
ONTSET
VAN
LEYDEN,
BLY-EINDENT TREURSPEL.
DOOR
H. BROUWER.
[Vignet: Perseveranter]
A°. 1683.

Ceneton015970
De bedrogen voogd.
Blyspel.
Het Fransch van den heer d’Ancourt. vry gevolgd.
[Vignet: typografisch ornament]
Te Dordrecht,
Bij N. van Eysden, & comp.
MDCCXCVII.

Ceneton015990
MONTONI,
OF
HET KASTEEL VAN UDOLPHO;
TOONEELSPEL,
NAAR HET FRANSCH VAN
ALEXANDER DUVAL,
DOOR
A. BRUGGEMANS.
* *
*
Te AMSTERDAM, by
JAN WILLEM SMIT
MDCCXCIX.

Ceneton016010
PETER ALEXOWICZ,
CZAAR VAN RUSLAND,
OF DE
ZAMENZWERING IN MOSCOW;
TOONEELSPEL,
NAAR HET HOOGDUITSCH
VAN
J.M. BABO,
DOOR
A. BRUGGEMANS.
[Typografisch ornament].
Te DORDRECHT, bij
PIETER VAN BRAAM,
MDCCC.

Ceneton016020
AARNOUT
EN
ADOLF VAN EGMOND,
HERTOGEN van GELDER.
TREURSPEL.
DOOR
CL. BRUIN.
[Vignet: Perseveranter]
T’AMSTELDAM,
_________________________
By de Erfg: van J. Lescailje en Dirk Rank,
op de Beurs-luis. 1716.
Met Privilegie.

Ceneton016030
AARNOUT
EN
ADOLF VAN EGMOND,
HERTOGEN van GELDER.
TREURSPEL.
Door CL. BRUIN.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen.].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, met Privilegie. 1736.

Ceneton016040
AARNOUT
EN
ADOLF VAN EGMOND,
HERTOGEN van GELDER.
TREURSPEL.
DOOR
CL. BRUIN.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, met Privilegie. 1736.

Ceneton016050
CL: BRUINS
BYBELSCHE
TOONNEELPOËZY.
[Vignet: Dum spargit sperat]

Ceneton016060
CL: BRUINS
BYBELSCHE
TOONNEELPOËZY.
[Vignet: Dum spargit sperat]
By MARTEN SCHAGEN, 1735.

Ceneton016090
DE
BEKEERING
VAN
SAULUS.

Ceneton016100
DE
BEKEERING
VAN
SAULUS.

Ceneton016110
DE
BEKEERING
VAN
SERGIUS PAULUS,
STADHOUDER VAN CYPRUS.

Ceneton016120
DE
BEKEERING
VAN
SERGIUS PAULUS,
STADHOUDER VAN CYPRUS.

Ceneton016130
HET
BLOEDDORSTIG
VOORNEMEN
VAN
SAULUS.

Ceneton016170
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton016180
DE
D O O D
VAN
JOHAN EN GARCIAS,
OF DE ONZYDIGE REGTSPLEEGING
VAN
COSMOS DE MEDICIS;
GROOTHERTOG van TOSCANEN.
TREURSPEL.
DOOR
CL. BRUIN.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
_____________________________
By de Erfgen. van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis, 1715.
Met Privilegie.

Ceneton016190
DE
D O O D
VAN
JOHAN EN GARCIAS,
OF DE ONZYDIGE REGTSPLEEGING
VAN
COSMOS DE MEDICIS;
GROOTHERTOG VAN TOSCANEN.
TREURSPEL.
DOOR
CL. BRUIN.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
_____________________________
By d’Erfgen. van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis, 1715.
Met Privilegie.

Ceneton016240
DE
DOOD
VAN
PAULUS.

Ceneton016260
DE
DOOD
VAN
WILLEM
DEN EERSTEN,
PRINS VAN ORANJE.
TREURSPEL.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, en D. RANK,
op de Beurssluis, 1726.
Met Privilegie.

Ceneton016270
DE
DOOD
VAN
WILLEM
DEN EERSTEN,
PRINS VAN ORANJE.
TREURSPEL.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By de Erfgen: van J. Lescailje, en D. Rank,
op de Beurssluis, 1726.
Met Privilegie.

Ceneton016280
DE
DOOD
VAN
WILLEM
DEN EERSTEN,
PRINS VAN ORANJE.
TREURSPEL.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, en D. RANK,
op de Beurssluis, 1726.
Met Privilegie.

Ceneton016290
DE
DOOD
VAN
WILLEM DEN EERSTEN,
PRINS VAN ORANJE;
TREURSPEL.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze wezen].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis. 1746.
Met Privilegie.

Ceneton016300
DE
D O O D
VAN
WILLEM DEN EERSTEN,
PRINS VAN ORANJE;
TREURSPEL.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude Stok te voen, en de Ouderloze Weezen.]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis. 1746.
Met Privilegie.

Ceneton016310
DE
D O O D
VAN
WILLEM DEN EERSTEN,
PRINS VAN ORANJE;
TREURSPEL.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen.]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis. 1746.
Met Privilegie.

Ceneton016410
DE
GROOTMOEDIGHEID
VAN
EPAMINONDAS,
VELDHEER DER THEBAANEN

Ceneton016430
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton016450
LUCIUS JUNIUS BRUTUS,
GRONDLEGGER DER
ROOMSCHE
VRYHEID,
TREURSPEL.
Door Cl. BRUIN.
[Gravure]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den Voor-
burgwal, op den hoek van de Stilsteeg. 1754.
Met Privilegie.

Ceneton016460
HET
LYDEN
VAN
PAULUS
EN
SILAS,
IN DEN
KERKER TE PHILIPPIS.

Ceneton016480
PAULUS
VOOR
FELIX
EN
DRUSILLA.

Ceneton016490
PAULUS
VOOR
FELIX
EN
DRUSILLA.

Ceneton016500
SPIEGEL
VAN
EDEMOEDIGE
VRIENDSCHAP.
TREURSPEL.
DOOR
CL. BRUIN.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By de Erfg. van J. LESCAILJE, en DIRK RANK,
op de Beurssluis, 1715.

Ceneton016520
SPIEGEL
VAN
EDELMOEDIGE
VRIENDSCHAP.
TREURSPEL.
Door Cl. BRUIN.
[Vignet: Yver].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, 1737. Met Privilegie.

Ceneton016530
DE
VERHINDERDE WRAAK
VAN
CAJUS MARTIUS
CORIOLANUS.
TREURSPEL.
[Vignet: Yver. In liefde bloejende].
t’AMSTELDAM,
By d’Erfg: van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis. 1720.
Met Privilegie.

Ceneton016540
DE VERHINDERDE
WRAAK
VAN
CAJUS MARTIUS
CORIOLANUS.
TREURSPEL.
[Vignet: Yver].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden het
Stadhuis, 1738. Met Privilegie.

Ceneton016630
====================
MARCUS ANTONIUS
EN
CLEOPATRA.
TREURSPEL.
====================

Ceneton016640
=========================
RICHARD DE TWEEDE,
KONING VAN ENGELAND.
HISTORIE-SPEL.
=========================

Ceneton016720
DE
BEPROEVING,
Of Standvaste
MIN
VAN
LEANDER.
KAMERSPEL.
Onder de Zinspreuk
Rien Sans Peine.
[Typografisch ornament].
t’AMSTERDAM,
By J.W. PRUYS, Boekverkooper op de twe-
de Leidsche Straat.

Ceneton016730
KONDODAD
OF DE
TRIUMPHEERENDE EDELMOEDIGHEID
TREURSPEL
DOOR
FREDRIK DE BRUYN.
Nobilitas Sola est atque unica virtus.
[Gravure: Minerva]
t’AMSTERDAM,
______________________________
By PIETER SPRIET, Boekverkoper, in de
Taksteeg, by ’t Rokkin.

Ceneton016760
DE
AERDIGE
BEDRIEGERYEN
VAN
SCHAPIN,
DOOR
MONSIEUR MOLIERE.
Ende in ’t Nederduytsch vertaelt door N.N.
Vertoont op de
Haeghsche Schouburgh.
[Vignet: fleuron]
IN ’s GRAVENHAGE,
______________________________
Gedruckt by LEVYN van DYCK, op de Burg-
wal, by de Luytersche Kerck.

Ceneton016770
Mr. WILLEM van BRUYNINGENS
Vlaemsche Klucht:
Van sinjoor Jakus Smul/ hoe dat hij wert verraen/
En met sijn blote neers moest in de spinde staen.
En hoe Kallijn Flep-muts van hem wiert uytgestreken/
Ende aen Joos (haer man) haer voet van ’t bed moest steken.
Op het spreek-woort van leer, om leer,
Bedriegje my, ’k bedrieghje weer.
Ghespeelt op’t SCHOU-BURGH tot Amsterdam.
[Gravure].
t’AMSTERDAM,
Gedruckt by Joost Broersz, inde Pijl-steegh. Anno 1645.

Ceneton016810
DE
SPREEKENDE GEEST
VAN
JAN de WIT,
Verschenen op het Theatrum van de Werelt.
TRAGEDISCHER WYS.
[Vignet: fleuron]
Gedruckt na het Jaer des onderganghs der Witten.

Ceneton016840
I. BURCHOORNS
Bataviersche
MEY-SPEL
Gespeelt by de Ionge Batavieren van ’s Graven-
Hage, op het Iaer 1632.
[Vignet: fleuron]
In ’s Graven-Hage,
__________________
Gedruckt by ISAAC BVRCHOORN, Boeck-drucker,
woonende op het Speuy, alder-naest de Keyser. CI∑ I∑ C XXXII.

Ceneton016850
R. VAN BURENS
HYPPOLYTUS,
OF
Gemartelde Kuysheyt,
T R E U R S P E L.
[Vignet: Vryheydt Blyheydt].
t’ AMSTERDAM,
________________
By NICOLAAS van RAVESTEYN,
op de Sint Anthonis Merckt, Anno 1655.

Ceneton016860
DE
GEHORENDE
SCHOUT,
KLUCHTSPEL.
Door
H. V. BURG.
[Vignet: Konst doet meêr als arbeid].
t’AMSTERDAM,
______________________
By Marcelis van Heems, Boekverkoper, op de
Hoek van de Gasthuys Molesteeg. 1712.

Ceneton016890
DE
GELEERDE
VROUWEN.
BLY-SPEL.
Uyt het Frans nagevolgt.
[Vignet: fleuron]
TE THIEL,
Gedrukt by G. van LEEUWEN, 1713.

Ceneton016930
AMPHITRVO,
BLYSPEL.
Door D.B.
Vertoont op de Amsterdamsche
SCHOUWBURG.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middel-
dam, naast de Vischmarkt. 1679.

Ceneton016940
AMPHITRUO,
BLYSPEL.
Door D.B.
Vertoont op de Amsterdamsche Schouwburg.
De tweeden Druk, en vermeerdert.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
By de Erfgenamen van Jacob Lescailje, op de Mid-
deldam, naast de Vischmarkt. 1680.

Ceneton016960
ARLEKYN,
VERSIERDE ERFGENAAM.
KLUCHTSPEL.
DOOR
DIDERIK BUYSERO.
[Vignet: Nulla Quies].
TE LEYDEN,
Gedrukt voor de LEYDSE en HAAGSE
SCHOUWBURGEN, 1719.

Ceneton016970
ASTRATE,
KONING
VAN TYRUS;
TREURSPEL.
De tweede Druk op nieuw overzien.
[Vignet: Perseveranter]
t’ AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op den Middel-
dam, naest de Vischmarckt. 1678.

Ceneton016980
ASTRATE,
KONING
VAN TYRUS;
TREURSPEL.
[Vignet: Putje met emmer links]
t’AMSTERDAM.
By MICHIEL DE GROOT, Boeckverkooper tusschen
de beyde Haerlemmer-sluysen, 1679.

Ceneton016990
ASTRATE,
KONING
VAN TYRUS;
TREURSPEL.
Den darden Druk.
[Vignet: Perseveranter]
t’ AMSTERDAM,
By de Erfgenaam van J. Lescailje, op den Middel-
dam, naast de Vischmarkt. 1693.
Met Privilegie.

Ceneton017000
ASTRATE,
KONING
VAN TYRUS;
TREURSPEL.
Den darden Druk.
[Vignet: Perseveranter]
t’ AMSTERDAM,
By de Erfgenaam van J. Lescailje, op den Middel-
dam, naast de Vischmarkt. 1693.
Met Privilegie.

Ceneton017010
ASTRATE,
KONING
VAN TYRUS.
TREURSPEL.
[Vignet: houtsnede].
t’ AMSTERDAM,
_______________________________________
By de Weduwe, van Gijsbert de Groot, Boekverkoopster op
de nieuwen Dijck tusschen de twee Haer-
lemmer sluysen. 1697.

Ceneton017030
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton017080
PUB. TERENTII
Heautontimorumenos.
OFTE

Ceneton017100
DE
MIN- en WYNSTRYDT,
HERDERSPEL.
IN
MAATZANG.
[Vignet: Frustra. F. Bleyswyck. del: & fec.].
IN ’s GRAVENHAGE,
[Lijn.]
By PIETER VANDER BURG, Boekverkooper op het
Spuy by de Nieuwe Kerk. 1717.

Ceneton017110
MIN
EN
WYN-STRYDT.
HARDERS-SPEL.
In de Muziek gecomponeerd door den
vermaarden Heer en Meester,
ANDERS.
Versierd met uitmuntende
BALETTEN.

Ceneton017120
DE
RYSWYKSE
VREDEVREUGD,
OP MUZYK,
Verciert met Vliegwerken en Baletten
DOOR
DIEDERYK BUYSERO.
[Vignet: Perseveranter]
Uitgegeven in ’t Jaar
1697.

Ceneton017150
De Triomferende
MIN,
VREDESPEL.
Gemengt met Zang- en Snarenspel,
Vliegwerken, en Baletten.
Door
D.B.
[Vignet: Perseveranter.]
t’AMSTERDAM.
Bij Paulus Matthysz gedrukt.
[Lijn.]
Voor d Erfgenamen van Jacob Lescaije, op de Middeldam.
naast de Vischmarkt, 1680.

Ceneton017160
DE
VERLIEFDE
POËET
VASTEN AVOND SPEL
Door den HEER
D: BUYSERO.
[Vignet: Kies Voorzichtig.]
t’AMSTERDAM,
By Hendrik Bosch, Boekverkooper
over het Meisjes Weeshuys. 1721

Ceneton017170
DE
VRYADGE
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton017200
ASTRATE,
Koning van Tyrus;
TREURSPEL.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
t’AMSTERDAM,
By JOHANNES van den BERGH, Boekverkooper
bezijden ’t Stadthuis. 1670.

Ceneton017220
HET
BOERE OPERA,
OF
KLORIS en ROOSJE.
[Gravure].
Gedrukt voor de Liefhebbers in’t
jaar 1700.

Ceneton017240
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton017250
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton017260
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton017270
DE
BRUILOFT
VAN
KLORIS EN ROOSJE.
KLUCHTSPEL.
MET
ZANG EN DANS.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
_____________
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op de Middel-
dam, naast de Vischmarkt, 1707.
Met Privilegie.

Ceneton017280
HET
BOERE-OPERAATJE,
OF DE
BRUYLOFT
VAN
KLORIS EN ROOSJE.
KLUCHT-SPEL.
MET
SANG EN DANS.
[Vignet: Putti].
Te ROTTERDAM,
__________________________________________________________
Gedrukt by PIETER DE VRIES, Boek-
drukker in de korte Hoofdsteeg.

Ceneton017290
DE
BRUILOFT
VAN
KLORIS EN ROOSJE.
KLUCHTSPEL.
MET
ZANG EN DANS.
[Vignet: Houtsnede].
TE ROTTERDAM,
By PIETER DE VRIES, Boekdrukker in de
korte Hoofd-steeg.

Ceneton017300
DE
BRUILOFT
VAN
KLORIS EN ROOSJE.
KLUCHTSPEL.
DOOR JACOB VAN RYNDORP.
[VIignet: Nulla Quies].
Gedrukt voor de LEIDSCHE EN HAAGSCHE
SCHOUWBURGEN, 1727.

Ceneton017310
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton017320
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton017350
DE
BRUILOFT
VAN
KLORIS EN ROOSJE.
KLUCHTSPEL.
MET
ZANG EN DANS.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
Om de oude Stok te voen, en de ouderloze wezen].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis, 1743. Met Privilegie.

Ceneton017360
DE
BRUILOFT
VAN
KLORIS EN ROOSJE.
KLUCHTSPEL.
MET
ZANG EN DANS.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
Om de oude Stok te voen, en de ouderloze wezen].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis, 1743. Met Privilegie.

Ceneton017370
DE
BRUILOFT
VAN
KLORIS EN ROOSJE.
KLUCHTSPEL.
MET
ZANG EN DANS.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
Om de oude Stok te voen, en de ouderloze wezen].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis, 1743. Met Privilegie.

Ceneton017400
DE
BRUILOFT
VAN
KLORIS EN ROOSJE.
KLUCHTSPEL.
MET
ZANG EN DANS.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
Om de oude Stok te voen, en de ouderloze wezen].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis, 1743. Met Privilegie.

Ceneton017420
DE
BRUILOFT
VAN
KLORIS EN ROOSJE,
KLUCHTSPEL.
MET ZANG EN DANS.
[Vignet: De Byen Storten hier, het eelste dat zy leezen,
om de oude stok te voen, en de ouderloze Weezen]
TE AMSTELDAM,
By JAN HELDERS, in de Nes. 1781.
Met Privilegie.

Ceneton017430
Een Vermakelyke
BOEREN
BRUYLOFT.
TAFEL-SPEL.
Dienende tot vermaak van de dof-geestige,
om de Winterse Avonden te passeeren.
[Vignet: houtsnede].
Gedrukt voor de Lief-hebbers

Ceneton017460
CAMOS
OF
D’EUXARTZE
VERWOESTINGE
TREURSPEL.
DOOR
J. DE BYL.

Ceneton017480
DE BEKWAAME
LEERMEESTER.

Ceneton017490
DE BELACHELYKE
INBEELDING.

Ceneton017500
DE DWAAZE
VERKIEZING.

Ceneton017560
DE KLEINE
GOUVERNANTE.

Ceneton017590
DE
SNOEPSTERS.

Ceneton017610
DE
STIEFMOEDER.

Ceneton017680
DE
BISSCHOP
Voor
GRONINGEN;
Op de maniere van
TRAGI-COMEDIE.
Door C.H.
[Vignet: fleuron met beer].
GRONINGERS
Heer Berent tot ons quam om buit of slaeg’ te halen:
Het eerste was gebergt, en ’t laetste kreeg van Galen.

Ceneton017700
C.V.B.
KLVCHT
Van
Lammert met syn Neus.
[Vignet: Stadswapen van Rotterdam].
TOT ROTTERDAM,
__________________
By Isaack Van Waesberghe, Boeckverkooper’ aende
Merckt, op’t Steygher, inde Fame, Anno 1641.

Ceneton017710
Boeckverkoopen’ aende Merckt
op’t Steyghen’ inde Fame.

Ceneton017720
KLVCHT
Van
Lammert met syn Neus.
Den tweeden Druck, oversien, voor een derdepart
vermeerdert ende verbetert.
[Vignet: fleuron]
TOT HOORN,
_____________________________
By Ian Pietersz. Boeck-verkoooper, daer Jose-
phus uyt-hanght. Anno 1645.

Ceneton017750
DE
BEVREDIGDE
VYANDEN,
TONEEL SPEL,
IN DRIE BEDRYVEN,
IN ONRYM,
Waar van het onderwerp is getrokken uit
de HENRIADE van den Heer
de VOLTAIRE.
Gevolgt naar het Fransch.
[Vignet: gravure]
s’GRAVENHAGE,
By H. CONSTAPEL, Boekverkooper.
MDCCLXXII.

Ceneton017770
ERICIA
OF
DE VESTAALE,
TREURSPEL,
IN DRIE BEDRYVEN,
DOOR
M. G. DECAMBON,
GEBOOREN
VAN DER WERKEN.
Voor de eerstemaal op de ’s Graavenhaagsche
Schouwburg vertoont, den 9 Juny 1770.
[Vignet: typografisch ornament]
IN ’s GRAVENHAGE,
By ISAAC DU MEE, Boekverkoper
in de Spuistraat.

Ceneton017820
HET HUWELYK
VAN
FIGARO
of
DE DAG DER ZOTHEYD.
BLYSEL
Jn Vyf Bedryven.
door Mevrouw
M.G. DECAMBON

Ceneton017830
IPHIGENIA
IN
TAURIS,
TREURSPEL,
Gevolgt na het Fransch van den Heere GUY-
MOND DE LA TOUCHE
DOOR
Mevrouwe M.G. DE CAMBON,
GEBOOREN VAN DER WERKEN.
Het welkvoor het eerst vertoont zal worden op den
Haagschen Schouburg den 2 Mey 1771.
[Vignet: gravure]
IN s’ GRAVENHAGE,
By H. CONSTAPEL, Boekverkooper in
de Pooten 1771.

Ceneton017860
Tweede druk

Ceneton017910OeDIPUS
AAN HET HOF VAN
ADMETUS,
TREURSPEL,
DOOR MEVROUWE
M. G. DE CAMBON,
Gebooren
VAN DER WERKEN.
[ornament]
IN ‘s HAGE,
By J.J. d’AGE’ in de Vlamingstraat.

Ceneton018200
DEN
HOUT-KLIEVER,
OFTE
DE DRY WENSCHEN,
BLY-SPEL
IN EEN DEEL,
GEMENGT MET SANGEN,
Uyt het Frans vertaelt ende gerymt
DOOR
JOANNES FRANCISCUS CAMMAERT.
[Vignet: schild]
TOT BRUSSEL,
y J.B. JOREZ, Boeckdrucker ende Boeck-
verkooper, in de Boter-straet. 1770.
___________________________
MET APPROBATIE.

Ceneton018220
DEN KONING
EN
DEN PACHTER,
BLYSPEL
IN DRY DEELEN,
GEMENGT MET SANGEN
Uyt het Fransch vertaelt ende gerymt
DOOR
JOANNES FRANCISCUS CAMMAERT.
[Vignet: schild]

By FRANCISCUS T’SERSTEVENS, Stadts-drucker,
in de Berg-straet. 1764.
___________________________
MET APPROBATIE.

Ceneton018240
DEN
KUYPER,
BOERTIG MUSIECK-SPEL
IN EEN DEEL,
GEMENGT MET SANGEN.
Uyt het Fransch vertaelt ende gerymt
DOOR
JOANNES FRANCISCUS CAMMAERT.
[Vignet: schild]
TOT BRUSSEL,
By J.B. JOREZ, Boeckdrucker ende Boeck-
verkooper, in de Boter-straet. 1768.
___________________________
MET APPROBATIE.

Ceneton018260
DEN
LANDS-SOLDAET,
BLY-SPEL
IN EEN DEEL,
GEMENGT MET SANGEN,
Uyt het Frans vertaelt ende gerymt
DOOR
JOANNES FRANCISCUS CAMMAERT.
[Vignet: schild]
TOT BRUSSEL,
y J.B. JOREZ, Boeckdrucker ende Boeck-
verkooper, in de Boter-straet. 1770.
___________________________
MET APPROBATIE.

Ceneton018410
DEN
TOOVERAER,
BLY-SPEL
IN TWEE DEELEN,
GEMENGT MET SANGEN,
Uyt het Frans vertaelt ende gerymt
DOOR
JOANNES FRANCISCUS CAMMAERT.
[Vignet: schild]
TOT BRUSSEL,
By J.B. JOREZ, Boeckdrucker ende Boeck-
verkooper, in de Boter-straet. 1769.
___________________________
MET APPROBATIE.

Ceneton018440
DEN VALSCHEN
ASTROLOGANT,
BLYSPEL
In dry Deelen,
GEMENGT MET SANGEN.
Van de uytvinding van F. KRAFFT,
Componist ende Musieck-meester in Brussel:
Uyt het fransch vertaelt ende gerymt
DOOR
JOANNES FRANCISCUS CAMMAERT.
[Vignet: schild]
TOT BRUSSEL,
By N. JACOBS, tegen de Baerd-brugge, 1763.
_________________________
Met Approbatie.

Ceneton018530
BRITTANNICUS,
TREURSPEL.
Uit het Fransch van de Heer
RACINE.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
_______________
By de Erfgen: van J: Lescailje, op de Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1693.
Met Privilegie.

Ceneton018540
BRITTANNICUS,
TREURSPEL.
Uit het Fransch van de Heer
RACINE.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
_______________
By de Erfgen: van J: Lescailje, op de Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1693.
Met Privilegie.

Ceneton018560
BRITTANNICUS,
TREURSPEL.
Uit het Fransch van de Heer
RACINE.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderloze Wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek van
den Voorburgwal en Stilsteeg, 1764.
Met Privilegie.

Ceneton018570
DE SOUVERYNITYT
OPGEHELDERT
DOOR
DULLUS SANCTUS
KLUGT-SPEL
IN
DRY ACTEN
DOOR DEN
CAPUCIEN CANONING.
[Typografisch ornament].
===================================================
TOT Mechelen,
Uyt de drukkerye van den jongen Typis geswoo-
ren Drukker van de naemloose stukken van Dullus
Sanctus. Alwaer men vind alle de werken van de
Vonkisten, de welke aldaer onder de correctie van
Dullus Sanctus worden gedrukt ende uytgegeven met
Privilegie exclusief tot spyt van de waerheyd.

Ceneton018590
Baasa delens stirpem Jeroboami tragaedia...
Baasa uytroyende het geslacht van Jeroboam treur-spel
zal vertoont worden door de... jonkheyd van’t collegie van de H. Anna ende Antonius, onder de bestieringe der... Paters Carmeliten... tot Munsterbilsen, den 19 en 20 augusti 1776.
Maastricht : imp. de J.-T. van Gulnen, 1776

Ceneton018600
Baasa delens stirpem Jeroboami tragaedia...
Baasa uytroyende het geslacht van Jeroboam treur-spel
zal vertoont worden door de... jonkheyd van’t collegie van de H. Anna ende Antonius, onder de bestieringe der... Paters Carmeliten... tot Munsterbilsen, den 19 en 20 augusti 1776.
Maastricht : imp. de J.-T. van Gulnen, 1776

Ceneton018610
DEN KLOECKEN VELT-OVERSTEN, | PRINCE, | EN RECHTER DER KINDEREN VAN ISRAEL | JEPHTE

Ceneton018620
Bly-eyndighe-Kyvagie
VAN Mr.
HOUTEBEEN
MET
ELS ZYN WYF
Door P.D. Caron.
[Vignet: fleuron]
In ’s GRAVENHAGE,
___________________________________
By Ian Sonnevelt Boeckverkooper onder de Galerie
van zyn Hoogheyt 1657.

Ceneton018650
PRINCEPS
AURIACUS;
Sive
LIBERTAS DEFENSA:
TRAGOEDIA NOVA.
Auctore
CASPARO CASPARIO.
[Vignet: typografisch ornament]
DELPHIS,
Ex Officinâ Brunonis Schinkelii.
MDIIC.

Ceneton018690
TSHERTOGHENBOSCH
(gravure)
PRESENTACIE

Ceneton018720
HISTORIE
van
Pyramus ende Thisbe,
speel-wijse ghesteltby wijlent
HEER MATHYS DE CASTELEYN,
Priester ende excellent Poët.
[Vignet: portret,
Wacht wel, t’slot Casteleyn]
TOT ROTTERDAM,
By Felix van Sambix, inden
Bybel opt Steygher.
ANNO M.DC.XII.

Ceneton018730
HISTORIE
van
Pyramus ende Thisbe,
Speel-wijse ghestelt by wijlent
HEER MATHYS DE CASTELEYN,
Priester ende excellent Poët.
[Vignet: houtsnede]
TOT ROTTERDAM,
By Jan van Waesberghe, de
Jonghe, op’t Steygher, aen de
Koren-merct. ANNO M.DC.XII.

Ceneton018740
SAULS VAL
TOT
DAVID’S KLEM.

Ceneton018750
Tyrannighe.

Ceneton018760
J. Cats
KONINGKLYKE
HERDERIN
ASPASIA,
BLYEYNDIG-SPEL,
Vertoont op d’ Amsterdamse Schouburg, 1655.
[Vignet: Fleuron]
t’AMSTERDAM,
______________________
By J.I. SCHIPPER, op de Keysers-gracht;
Met Previlegie voor 16. Iaren.

Ceneton018770(met afzonderlijke titelpagina en paginering opgenomen in:)
Alle de
WERCKEN,
So ouden als nieuwe,
van de Heer
IACOB CATS, Ridder,
oudt Raedtpensionaris
van
HOLLANDT, &c.
t’ Amsterdam,
By IAN IACOBSZ SCHIPPER 1655.
Met Privilegie.

Ceneton018780
J. CATS
KONINGKLYKE
HERDERIN
ASPASIA,
BLY-EYNDIG-SPEL,
Vertoont op d’Amsterdamse
Schouburg, 1656.

Ceneton018830
J. CATS
KONINGLICKE
HARDERIN,
ASPASIA,
BLY-EYNDIGH-SPEL,
Vertoont op d’Amsterdamse
Schouwburg, 1656.

Ceneton018880
[Frontispice:]
Aspasia, bly eyndig-spel.
[Boven het spel:]
J. CATS
Konincklijcke Harderin,
ASPASIA,
BLY-EYNDIGH-SPEL.

Ceneton018900
I. CATS / KONINGKLYKE / HERDERINNE / ASPASIA / BLYEYNDEND / SPEL.

Ceneton018990
ASPASIA.

Ceneton019070Geen titelpagina. In margine staat met een andere hand: `het spel van David staet hier naer ende is verbetert ende ghespelt by de Catharinisten int jaer 1682.’
Onder het stuk:
Conste verheught
Caudron
Gheregistreert by mij onderschreuen gulde=
broeder vande Camere vande H maghet
Catharina den tweeden derden & andere
daeghen vande maent septembris i639.
p van Hecke

Ceneton019090Het spel draagt in het handschrift geen titel, heeft dus geen titelpagina.

Ceneton019100ROSIMONDA
treurspel
uyt het Latijn van den Eerw: ende geleerden p:
J van Zevecote Aug int’ Vlaemsche overgestelt bij
Guilliame Caudron dichtsteldere der Camere van S. Catharijne
tot Aelst.

Ceneton019110
LVDOVICI | CELLOTII | PARISIENSIS | E Societate IESV | CHOSROES | TRAGOEDIA.

Ceneton019120
LVDOVICI
CELLOTII
PARISIENSIS
E Societate IESV
S. ADRIANVS
MARTYR
TRAGOEDIA.

Ceneton019130
LVDOVICI
CELLOTII
PARISIENSIS
E Societate IESV
SAPOR
ADMONITVS
TRAGOEDIA.

Ceneton019140
Den Nederduytschen
HELICON,
Eygentlijck wesende der Maet-dicht beminders
Lust-tooneel:

Ceneton019190
Droef-Bly-eyndig Vertoog
OP
’t Beleg en Over-gaen
VAN
MIDDELBURGH,
Onder ’t Beleyt van
WILHELMUS den EERSTEN,
Prince van Oranje, &c.
Gewonnen den 20 Februarij 1574.
Seer levendigh af-gebeeldt
Door J. CLAERBOUT.
[Gravure: belegering].
Tot MIDDELBURGH,
_____________________________
Gedruckt by Henrick Smidt, Boeck-verkooper, woo-
nende op de Wal, in de Nieuwe Kerck. ANNO 1661.

Ceneton019200
Droef-Bly-eyndig Vertoog
OP
’t Belegh en Over-gaen
VAN
MIDDELBURGH,
Onder ’t Beleyt van
WILHELMUS den EERSTEN,
Prince van Oranje, &c.
Gewonnen den 20 Februarij 1574.
Seer levendigh af-gebeeldt
Door J. CLAERBOUT.
[Gravure: belegering].
Tot MIDDELBURGH,
_____________________________
Gedruckt by Henrick Smidt, Boeck-verkooper, woo-
nende op de Wal, in de Nieuwe Kerck. ANNO 1662.

Ceneton019210
’T BELEG EN OVERGAAN
DER STAD
MIDDELBURG,
Onder het Doorluchtige Beleid van
WILLEM DEN EERSTEN,
PRINCE VAN ORANJE EN NASSOUW,
enz., enz., enz.
Of het verwerpen van het Spaansche Juk, ge-
schied op den 20. February 1574.
TREUR-BLY-EINDE-SPEL.
Gevolgd na het Origineele Werk van
J. CLAERBOUT.
Derde verbeterde Druk, verrykt met een op-
merkelyke Voorreden.
[Vignet: Typografisch ornament]
_____________________________
TE VLISSINGEN,
Gedrukt by PIETER ROELOFS,
Boekverkooper. 1788.

Ceneton019220
Klucht van ’t kalf.
Door Joost Claerbout,
[Vignet: Houtsnede, Kalf]
Te Amsterdam,
Pieter Timmers, 1662.

Ceneton019230
DE
Klucht
VAN ’T
KALF.
Gerijmt door
JOOS KLAERBOUT.
[Vignet: houtsnede].
Tot MIDDELBURGH,
____________________
Gedruckt by Henrick Smidt, Boeck-verkooper,
woonende op de Wal, by de Nieuwe-kerck. 1662.

Ceneton019240
Oresto, verdruckte onnooselheyt; en de ramp-salige Sibyna.
Door Claerbout, Joost
[]
Te Amsterdam,
Timmers, Pieter, 1662.

Ceneton019250
ORESTO
Verdruckte Onnoosselheyt;
En de Ramp-salige
SIBYNA.
Treurspel
op de regel
Door geyle min, komt dolle sin.
DOOR
J. CLAERBOUT.
[Gravure: drukkerij].
Te MIDDELBURGH,
_______________
Gedruckt by Henrick Smidt, Boeck-verkooper/ woo-
nende op de Wal/ by de Nieuwe Kerck. Anno 1662.

Ceneton019260
Bly-eyndig vertoog
of
vreede vreugd
tusschen Engeland en de Nederlanden.
Sin-spel.
Door
J. Klaerbout
[Vignet: fleuron]
Tot Vlissingen,
Gedruckt by Jan van Eden, 1654.

Ceneton019300
EDUARD EN ELEONORA,
TREURSPEL.
GEVOLGD NAAR HET ENGELSCH
VAN DEN HEER
JAMES THOMSON.
DOOR
IZAAK DE CLERCQ, H.Z.
[Vignet]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK,
MDCCLXXXVII.

Ceneton019310
MERIONES,
KONING VAN KRETE;
TREURSPEL.
DOOR
IZAAK DECLERCQ, H.Z.
[Vignet: gravure].
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK,
MDCCLXXXVI.

Ceneton019320
SAINT VALORI,
TOONEELSPEL.
DOOR
IZAAK DE CLERCQ, H.Z.
[Vignet]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
MDCCXCI.

Ceneton019370
VANGLENNE,
OF DE
KARAKTERTOETS;
TOONEELSPEL.
GEVOLGD NAAR D’HABITANT DE LA GUADELOUPE,
VAN
MERCIER.
[Vignet: gravure]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
MDCCLXXXVIII.

Ceneton019380
MONTROSE EN AMELIA,
TOONEELSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE.
[Vignet: Kunstmin spaart geen vlyt]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK,
in de Nes, 1786.

Ceneton019400
DEN DOODT
van
KAJUS JULIUS
C AE Z E R,
GRONDLEGGER
DER
ROOMZE MONARCHY.
Treurspel.

Ceneton019410
DE
D W A Z E L I E F D E,
OF
RECHTVAARDIGE
B A L L I N G S C H A P.
TREURSPEL.

Ceneton019430
K A M M A,
of
Spiegel van opregte Trouw.
Treurspel.
Door
JACOB KLEIBURG.
[Vignet met opschrift:
E’Musis AEternitas]
Te Haarlem,
Gedrukt by Mozes van Hulkenroy, aan de Markt,
in Laurens Koster, 1721.

Ceneton019480
KRISPYN
BEDRIEGER,
EN
BEDROOGE
ACTIONIST.
KLUCHTSPEL.
Onder de Zinspreuk.
[Vignet: E’ Musis Aeternitas].
Gedrukt voor den Auteur. 1721.

Ceneton019500
MERODACK
ÉN
SILOUS.
TREURSPÉL.
Onder de Sinspreuk
[gravure met opschrift:
E’ Musis aeternitas].
T’AMSTELDAM,
_________________________
By JORIS VAN DER WOUDE, boedverkoo-
per in de Lombert-steeg, 1720.

Ceneton019510
NEDERLAND
IN
GEKHEIT,
STAAT en ZINNESPEL.
Op de
WIND NEGOTIE.
Door JACOB KLEIBURG.
[Vignet: E Musis Aeternitas].
Gedrukt voor den Autheur.

Ceneton019560
Den
Rampsalige Gunstlingh
Treurspel,
door
Jacob Cleijburgh.

Ceneton019580
DE
TRIOMPHEERENDE
ONNOZELHEIT,
Treurspel,
Door
JAKOB KLEYBURG.
[Vignet met opschrift:
E’Musis Aeternitas].
Gedrukt voor den Autheur.
1721.

Ceneton019590
VALERIUS SEVERIUS,
DEN
STANDVASTIGEN
K R I S T E N.
TREURSPEL.

Ceneton019600
VOORSPEL
OP
NEDERLAND
IN
GEKHEIT.
Nooit na elk zyn zin.

Ceneton019610
DE
WIND NEGOTIE,
OF INVENDUTIE PAPIER.
Onder oud goed te koop.
KLUGTSPEL.
[Vignet: Perseveranter]
Tot UYTRECHT,
_____________________
Gedrukt, by Imant en Niemand, in de Nieuwe
Drukkery, voor aan de Nieuwe aanstaan-
de Vaart, 1720.

Ceneton019660
DE
WIND-NEGOTIE,
OF
INVENDUTIE-PAPIER
Onder oud goed te koop.
KLUGTSPEL.
[Typografisch ornament].
Te AMSTERDAM
___________________________
By HENDRIK BOSCH, Boekverkoper over
’t Meisjes Weeshuis, 1726.

Ceneton019670
DE
BEDRIEGELYCKE
PROCKUREUR
KLUCHTSPEL
DOOR
N.M.D.G.
______________________________________
______________________________________
Gedrukt te Nergenshuyzen.
1731.

Ceneton019680
P. A. Codde
ALFREDA.
Droef-Eyndend’-Toneel-Spel.
Non Hospes ab Hospite tutus.
[Vignet: Wapen van Amsterdam].
t’AMSTERDAM,
_____________________________
Gedruckt by Nicolaes van Ravesteyn,
_____________________________
Voor JACOB HEERMAN, Boeckverkooper op den
Dam, in’t Kruydtboeck. Anno 1641.

Ceneton019690
ALFREDA,
DROEF-EYNDEND’-
TOONEEL-SPEL,
Gerijmt door
Dr. P.A. CODDE.

Ceneton019700
DE
BEDROOGE
SCHAAKERS,
KLUCHTSPEL.
Vertoont op d’Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op den Middel-
dam, naast de Vismarkt 1677.

Ceneton019710
P. A. Coddes,
HERDOOPERS
Anslagh op
AMSTERDAM.
Den x. May: 1535.
TREUR-SPEL.
Plebs furibunda ruit.
[Vignet: Wapen van Amsterdam].
t’AMSTERDAM,
_________________________
Voor Dirck Cornelisz. Hout-haeck, Boeckverkooper
op de Nieuwe-zijdts Kolck, Anno 1641.

Ceneton019720
P. A. Coddes,
HERDOOPERS
Anslagh op
AMSTERDAM.
Den x. May: 1535.
TREUR-SPEL.
Plebs furibunda ruit.
[Vignet: Wapen van Amsterdam].
t’AMSTERDAM,
_________________________
Voor Dirck Cornelisz. Hout-haeck, Boeckverkooper
op de Nieuwe-zijdts Kolck, Anno 1641.

Ceneton019730
P. A. Coddes,
HERDOOPERS
Aenslagh op
AMSTERDAM.
Den x. Mey: 1535.
TREUR-SPEL.
Plebs furibunda ruit.
[Vignet: Houtsnede, Ganymedes]
t’AMSTERDAM,
_________________________
By Michiel de Groot, Boeck-verkooper, op de Nieu-
wen-dijck, tusschen de twee Haerlemmer-sluysen,
in de groote Bybel, Anno 1641.

Ceneton019740
DE
DOOD
VAN
LODEWYK de XVIde
KONING
VAN
FRANKRYK EN NAVARRE
enz. enz. enz.
TREURSPEL.
„De Verraader, en de die tegens het leven van zynen
„Koning samenzweert, wordt voor een grooten Monster
„gehouden dan eenig ander Moordenaar. Al het on-
„schuldig bloed, dat te vooren in de Burgelyke Oorlogen
„was geplengd geworden, verwekte minder verontwaar-
„diging, dan de Dood van Karel de Iste.”
SMITH, Theorie der Zedelyke Gevoelens,
I Deel, Pag. 126.
________________
IN NEDERLAND,
MDCCXCIII.

Ceneton019770
De held voor ’t vaderland, blyspel / naar het Hoogduitsch. Onder de spreuk:
L’Esperance me guide. -
Te Amsteldam : by Willem Coertse, boekverkooper, 1780.

Ceneton019790
KRISPYNS
MISLUKTE ONDERNEEMING
EN
BELACHLYKE SCHAAKING
VAN EEN
LEVENDIGE DOODEN.
KLUGTSPEL.
Onder de Zinspreuk:
[Vignet: L’espérance me guide].
Te AMSTERDAM,
WILLEM COERTSE JUNIOR in de St. Jansstraat
By { E N
DIRK SCHUURMAN, in de Jonge Roelofsteeg.
Boekverkoopers, 1777.

Ceneton019800
MARIE EN EMILIE,
OF DE
ONGELUKKIGE GEVOLGEN
VAN HET
KAARTSPEL.
TREURSPEL.
IN EEN BEDRYF.
Naar het Hoogduitsch.
Onder de Zinspreuk:
[Vignet: L’espérance me guide].
TE AMSTERDAM,
By WILLEM COERTSE JUNIOR,
MDCCLXXIX.

Ceneton019840
DE
REIZENDEN.
TOONEELSPEL.
IN EEN BEDRYF.
DERDE DRUK.
Uit het Hoogduitsch Vertaald.
DOOR
WILLEM COERTSE.
Onder de Spreuk: .
[Vignet: L’Espérance me guide].
Te AMSTERDAM,
BY WILLEM COERTSE, Boekverkooper in
de Barnassteeg, 1787.

Ceneton019850
HET
SLAAVEN
EILAND.
BLIJSPEL.
IN EEN BEDRIJF.
Het Fransche in Dichtmaat vrijelijk gevolgd.
[Vignet: typografisch ornament]
TE AMSTERDAM,
Bij WILLEM COERTSE JUNIOR,
Boekverkooper.

Ceneton019870
HET
WYVENGEKLAP,
OF DE
WEEDERKAATZING.
TOONEELSPEL.
IN EEN BEDRYF.
Gevolgd naar het Hoofduitsche
WEIBERGEKLATSCHE oder ein QUI PRO QUO.
DOOR HET
GENOODSCHAP,
Onder de Zinspreuk:
DOOR OEFFENING WERD VEEL VERKREEGEN.
[Typografisch ornament].
TE AMSTERDAM,
By WILLEM COERTSE JUNIOR,
MDCCLXXIX.

Ceneton019880
I.I. COLEVELTS
Droef=Eyndend’=Spel,
Tusschen
Graef Floris, en Gerrit van Velsen.
Op de Regel:
Eerst ghedaen, daer nae bedacht,
Heeft menigh in ’t verdriet ghebracht.
Gespeelt
Op de Brabantsche Camer, Wt levender Ionst,
in Amsterdam, daeghs naer Nieuwe-Jaer,
Anno 1628.
[Vignet: Wapen van Amsterdam]
T’AMSTELREDAM,
.
Voor Cornelis Willemsz Blaeuw-laken, Boeck-verkooper,
woonende in S. Jans straet, in’t vergulde A.B.C.

Ceneton019890
I.I COLEVELDTS
Hartoginne van
SAVOYEN
Treur-Blyd’-Endend’-Spel.
Hoe seer door valsche Min ’t vergiftigh Hart comt stoocken,
Soo laet Godt nimmermeer het quade onghewroocken.
Ghespeelt op d’Amsterdamsche Camer, den 9. April, 1634.
[Gravure].
t’AMSTERDAM,
.
Voor Dirck Cornelisz Houthaeck, Boeckvercooper op de
Nieuwe-zijdts Kolck. ANNO 1634.

Ceneton019960
BATTAEFSCHE:
Vrienden-Spieghel:
WT LEVENDER IONSTE.
[Vignet: Blazoen van de Brabantsche Kamer van Amsterdam,
Het Wit Lavendel, met devies Wr levender ionst,
en randschrift:
De Brabandtsche Rethorica Camer 1613.]
t’ Amstelredam. By Gerrit H. van Breugel, 1615.

Ceneton019970
Malle Jan Tots
BOERDIGE VRYERI.
Ghespeelt op d’ Amsterdamsche Camer op
Nieu-Iaers dach, 1633.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
’t AMSTERDAM.
__________
Voor Dirck Cornelisz, Houthaeck. Boeck-vercooper
op de Nieuwe zijdts Colck in ’t Bourgoens Cruys.

Ceneton019980
Malle Jan Tots
BOERDIGE VRYERY.
Ghespeelt op d’ Amsterdamsche Camer
op Nieu-Iaers dach, 1633.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
t’ AMSTERDAM.
_________________
Voor Dirck Cornelisz. Houthaeck, Boeckverkooper op de
Nieuwe zijdts Colck, in ’t Bourgoens Cruys.

Ceneton019990
J.S. KOLM,
Malle Jan Tots
BOERTIGE VRYERY.
Ghespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburgh.
Den derden druck.
[Vignet: Door Yver In Liefd’ Bloeyende].
t’ Amsterdam, Ghedruckt by Tymen Houthaeck.
_____________________________________
Voor DIRCK CORNELISZ. HOUTHAECK, Boeckverkooper op de
hoeck van de Nieuwe-zijds-kolck, in’t Bourgoens Kruys. 1647.

Ceneton020000
J.S. KOLM,
Malle Jan Tots
BOERTIGE VRYERY.
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburgh.
Den vierden druck.
[Vignet: Bijenkorf].
t’AMSTERDAM,
___________________
Gedrukt by IAN BOUMAN, Bo
inde Lelye onder de Doornen, Anno 1662.

Ceneton020010
J.S. KLOM,
Malle Jan Tots
BOERTIGE VRYERY.
Ghespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburgh.
Den vijfden druck.
[Vignet: Door Yver In Liefd’ Bloeyende].
t’ AMSTERDAM,
_____________________________________
Voor de Weduwe van Dirck Cornelisz. Houthaak, op de Nieuwe-zijds Kolck
in’t Bourgoens Kruys, Anno 1666.

Ceneton020020
I.S. KOMLS
Nederlants Treur-spel.
Inhoudende
Den Oorspronck der Nederlandsche
Beroerten, ’tscheyden der Ed’len, ’tsterven der
Graven van EGMONT, HOORN,
ende der BATENBORGERS.
Speel-wijs vertoont
By de Brabandtsche Camer
UYT LEVENDER IONST.
Binnen
AMSTELREDAM.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
’tAMSTERDAM,
Ghedruckt by Paulus van Ravesteyn,
__________________________________
Voor Abraham Huybrechtsz., Boeckvercooper
woonende in den Dortsen Bybel inde Eng- Kerck-
Steegh. ANNO L616.

Ceneton020050
ABUFAR,
OF DE
ARABISCHE
WOESTYN-BEWOONERS;
TOONEELSPEL.
VRY GEVOLGD NAAR HET FRANSCH
VAN DEN HEER
DUCIS,
DOOR
Mr. BARENT COMMAN.
[Vignet: Stads Schouwburg]
Te AMSTELDAM, by
ABRAHAM MARS. 1803.
Met Privilegie.

Ceneton020060
DE
TWEE NEEVEN,
OF
DE FRANSCHEN TE SEVILIE;
BLYSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE
VAN DEN HEER
DUMANIANT,
DOOR
MR. BARENT COMMAN.
[Vignet: Yver. De Byen storten hier, het eêlste dat zy leEzen,
om de oude Stok te voên, en de ouderlOoze weEzen].
TE AMSTELDAM, BY
J. HELDERS en A. MARS, in de Nes, 1792.
Met Privilegie.

Ceneton020080
ZOÉ,
TOONEELSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE,
VAN DEN HEERE
MERCIER.
DOOR
BARENT COMMAN.
[Vignet: Yver. De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM, by
J. HELDERS en A. MARS, in de Nes, 1790.
Met Privilegie.

Ceneton020100
DEN
LYDENDEN ENDE STERVENDEN
CHRISTUS.
Door I. D C.
DEN TWEEDEN DRUCK.
By den Autheur verbetert.
[Vignet: Houtsnede, Christus wordt doorstoken].
TOT BRUSSEL,
Voor GUILLIAM SCHEYBELS, ghesworen Drucker, inde
corte Ridders-straet, in S. Jan Baptist.

Ceneton020110
DEN
Lydenden ende Stervenden
CHRISTUS.
Door J. DE CONDE’.
DEN VYFDEN DRUCK,
Vermeerdert ende verbetert.
[Vignet: Ô Mulier miserata tuum tristem aspice natum,
Tu quoque caste puer tristem ne desere matrem].
TOT BRUSSEL,
By de Weduwe GUILLIAM SCHEYBELS, in
de Korte-Ridders-straet, in S. Jan Baptist. 1683.

Ceneton020120
DEN LYDENDEN,
ENDE
STERVENDEN
CHRISTUS.
Door I. D C.
DEN LAESTEN DRUCK.
By den Autheur verbetert.
[Vignet: Houtsnede, Christus wordt doorstoken].
TOT GHENDT,
By CORNELIS MEYER, op d’Hooghpoorte in’t gecroont
Sweert. 1718.

Ceneton020140
DEN LYDENDEN,
ENDE
STERVENDEN
CHRISTUS.
Door J. D C.
DEN TWEEDEN DRUCK.
By den Autheur verbetert.
[Vignet: Houtsnede, Christus , Engel en biddende edelman].
t’ANTWERPEN;
By de Weduwe THIEULLIER, in de Wolstraet,
op den hoeck van de lieve Vrouwe straet.

Ceneton020150
DEN LYDENDEN,
ENDE
STERVENDEN
CHRISTUS.
Door J. D C.
DEN DERDEN DRUCK.
By den Autheur verbetert.
[Vignet: Houtsnede, Christus , soldaat en haveloze man].
T’ANTWERPEN;
En tot GENDT, by P. GIMBLET, op de Kooremerkt,
in den Vlaemschen Bybel.

Ceneton020160
DEN LYDENDEN
ENDE STERVENDEN
CHRISTUS,
Van J.D. CONDÉ, J.U.L.
Van nieuws Overzien, van véle Druk-
feylen gezuyvert, vermeerdert
ende verçiert door A.F.C.
CHRISTI LYDEN EN DOOD VAN
NIEUWS SPEELWYS VERTOONT.
[Houtsnede].
TOT DUYNKERKE,
Gedrukt by BALTHAZAR WEINS, gewoonlijken
Stads-drukker, woonende neffens de Jesuiten, 1743.

Ceneton020190
COMEDIE
OP DEN REGHEL
Bedwongen liefde baert veel onrust’ leet en’ pijn:
Maer vry verkoren trouw is heyl en’ medecijn.
(g) Verthoont den 18. October vanden Jare 1635.
op de Camer der (g)
VIOLIEREN.
Door F.C. de C.
[Gravure: een verliefd paar in een doolhof.]
(g) t’ Antwerpen/ By Jan Huyssens Boeckvercooper/
woonende by de Nieu Borse. (g)

Ceneton020200
Herdersche Ongestadicheyt
Op den Sin
Gheen Liefde sonder strijdt:
SPEELWYS VERTHOONT
OP DE CAMER VANDE GVLDE
VAN
SINT LVCAS
diemen noempt de
VIOLIERE,
binnen Antvverpen.
Den 18. October. 1638.
[Typografisch ornament].
T’ANTWERPEN,
By Jan Huyssens / aende nieuw Borse / 1638.

Ceneton020210
TRAGYCOMEDIE
Op den Reghel.
De Liefde en ’tgeual speelt somvvijl met den mensch:
Maer vvaere trouvv en deucht brenght hem noch tot sijn
wensch.
Vertoont
Op de Camer der Violieren, den eersten
September deur F.C. de C.
[Typografisch ornament].
T’ ANTWERPEN,
By Ian Huyssens, Boeckvercooper aen de nieu Borse.
Anno 1636

Ceneton020220
(g) Liefdens Behendicheyt. (g)
Bestaende
Inde listighe ghelijckvvesendtheyt eens anders,
SPEELWYS VERTHOONT
OP DE CAMER VANDE GVLDE
VAN
SINTE LVCAS
diemen noempt de VIOLIERE,
Ten af-scheyt van
SR. IOAN IANSSENS Prince der selve Gulde,
in Antwerpen den XXXI, May.
(vignet: bloempot)
T’ANTWERPEN,
(g) By Jan Huyssens/ aende nieuw Borse/ 1638. (g)

Ceneton020230
DEN ONDERGANCK
VANDE
MONARCHYE
DER PERSEN, ENDE HET
rampsaligh eynde van Darius, haer-luyder
Coningh, Tragedissche wijse in
Nederduytsch ghedicht
by Th. de Coningh
uyt-gebeeldt.
Nihil est certium quam humanaram
rerum incertitudo.
Niet soo gewis / in ellick dingh,
Op Aerdt is / als veranderingh.
(typografisch ornament)
IN s’GRAVENHAGE,
.
Ghedruckt by Ioost Iansz Verheul, woonende op
de lange Gracht naest de Geele Laers: ANNO 1635.

Ceneton020240
BLINDEMANNETJE,
KLUCHTSPEL.
Gevolgd na het Fransche van den Heer
DANCOURT.
[Vignet: Constantia et Labore]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden het
Stadhuis, 1739. Met Privilegie.

Ceneton020260
DE
VAKANTIE,
KLUCHTSPEL;
Het Fransche van den Heere DANCOURT gevolgd.
[Vignet: Constantia et Labore]
TE AMSTELDAM,
By de Erfg: van J. LESCAILJE, op de Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1707.
Met Privilegie.

Ceneton020280
DE
MOF
MEESTERKNECHT,
of
DE VADER
MET ZYN
ZEEVEN DOCHTERS,
TOONEELSPEL
IN VYF BEDRYVEN,
DOOR
A. CONTRADUC.
[Typografisch ornament].
Gedrukt op BATAVIA,
By WILLEM NEDERLANDER.
1781.

Ceneton020290
DE
MOF
MEESTERKNECHT,
of
DE VADER
MET ZYN
ZEEVEN DOCHTERS,
TOONEELSPEL
IN VYF BEDRYVEN,
DOOR
A. CONTRADUC.
[Typografisch ornament].
Gedrukt op BATAVIA,
By WILLEM NEDERLANDER.
1781.

Ceneton020300
DE
MOF
MEESTERKNECHT,
of
DE VADER
MET ZYN
ZEEVEN DOCHTERS,
TOONEELSPEL
IN VYF BEDRYVEN,
DOOR
A. CONTRADUC.
TWEEDE DRUK.
[Typografisch ornament].
Gedrukt op BATAVIA,
By WILLEM NEDERLANDER.
1781.

Ceneton020330
VERVOLG
VAN DE
MOF
MEESTERKNECHT,
of
DE VADER
MET ZYN
ZEEVEN DOCHTERS,
TOONEELSPEL,
DOOR
A. CONTRADUC.
[Typografisch ornament].
Gedrukt op BATAVIA,
By WILLEM NEDERLANDER.
1781.

Ceneton020380
A B R A H A M S
UYTGANGH.
Argument oft Inhoudt.
Hoe sich die Geloovige tot God moet dragen/
Wyf totten Man/en die beyde tot ‘s vyands lagen.
Sal dese uytganck Abrahams schriftuurlick gewagen/
koopt/leest/verstaet/en doet/’t sal Gode behagen.
[Vignet: Wapen van Amsterdam].
Dit rymde in zyn uytganck buyten druck of smert,
Der menschen verworpen, maer Gods ver-Coornhert.
T’AMSTELDAM,
---------------------------------------------------------------
Men vindse te koop by Claes Gerritsz. op de
Nieuwe Brugh, 1621.

Ceneton020400
Comedie.
Vande Blinde
voor Jericho.
[Typografisch ornament].
Derick Coornhert.
Alle blinden, die hare blintheit bekennen,
niet wetende tot wat leydtsman hen te wennen.
Om dat sy tverleyden der verleyders vreesen:
Moegen hier ondervintlijck tasten en voelen,
En veylich voor der sielen verleyding wesen.
Doort volgen vande ware Leydtsman gepresen,
De self is die wech/tooch/en blintheyts genesen.
[Typografisch ornament].
Ghedruckt int Jaer ons
heeren, 1582.
[Fol. C7r: Ghedruckt toe Haerlem, dorch Antonis Ketel,
woenende inde Sueyerstrate.
Fol C7v: Mem vindtse te Cope, tot Harper Joosten,
inde Papenstraet. Inden Haghe.]

Ceneton020410
COMEDIE
Vande Blinde
voor Jericho.
Dirck Coornhert.

Ceneton020430
Tweelingh
Vanden Bruydt Christi en d’Egipsche
vroeivrouwen
Doet dees tweeling twee Comedien aen-
schouwen.
In Rijm slecht claer en onverwert
ghemaeckt door Dirc Volckherts Coornhert.
[Typografisch ornament].
t’AEMSTERDAM.
Ghedrukt by my Harmen ianszoon Muller.
1582.

Ceneton020440
Tweelingh
Vanden Bruydt Christi en d’Egipsche
vroeivrouwen
Doet dees tweeling twee Comedien aen-
schouwen.
In Rijm slecht claer en onverwert
ghemaeckt door Dirc Volckherts Coornhert.
[Typografisch ornament].
t’AEMSTERDAM.
Ghedrukt by my Harmen ianszoon Muller.
1582.

Ceneton020450
COMEDIE VAN
ISRAEL.
Vertonende Israels zonden/straffin=
ghe/belydinghe/ghebedt/veteringhe ende
verlossinghe/uyt het thiende capit. Ju=
dicum: Als een klare spieghele
der teghenwoordi=
ghen tyden.
Ghemaackt Anno 1575. door
D.V. Coornhert.
Joh.34.30.
Om des volcx zonden willen laat God een hypocrijt regeren.
Esa.3.4.
Ick zal huer kinderen gheven tot Vorsten/ende die ver=
wijfde zullen huer regeren.
Esa.58.3.9.
Zy zoecken my daghelijcx/ende willen mynen weghen we=
ten als een volck dat recht doer ende den rechten zijns
Godes niet en heeft verlaten etc. Dan zuldy my roepen
ende de Heere zal u antwoorden/ als ghy schreven zult
zal hy smeken hier ben ick. Als ghy uwe lasten van u
legt ende uwen vingher nederlaat met het lasterlijck smeken.
Esa.65.24.
Ende het zal wezen/dat ick hen eer zo roepen/zal verhoren:
ende dewyle zy noch spreken zal ickse verhoren/de wolf
ende t’lam zullen te zamen ghelijck weyden/etc.
Ghedruckt ter Goude,int Iaar 1590

Ceneton020470
Comedie,
VAN LIEF EN
Leedt.
D.V. Coornhert.
Die Comedie totten Lesere:
Wildy int cort vveten mijn leerlyck verclaren?
Ick toon den aert van zot Lief en Leedts besvvaren,
Van ydele Hope nae het gevvaende goedt,
Van troerige Vrese voor het quaedt vermoedt,
En van soete rust door sinnen gelyckmoedich,
Voechdy v daedt tot myn vvoordt, dees vindy spoedich.
Ghedruct Int Jaer ons Heeren
M.D. L. XXX.J.J

Ceneton020490
Comedie.
Vande Rijcke-
man.
Ouer langhe iaren in Rijme ge-
stelt door
D.V. Coornhert.
¶ Ghedruckt tot
Haerlem by Antonis Ketel. Wo-
nende inde Suyerstrate,
Anno. 1582.
___________________________

Ceneton020500
T’ROERSPEL
Vande
KETTERSCHE WERELT
DIE METTEN LIPPEN DEN GOD
des Hemels/maar metter herten
t’gheldt; des werelts God; dient
ende eert. Ghemaackt
eertijdts door
D.V.C.
Eccles.10.19.
Alle dinghen zijn t’ghelt ghehoorzaam.
Matth.6.24.
Ghy en kondt Gode niet dienen ende
den Mammon.
TER GOVDE,
By Jaspar Tournay. Int Jaar 1590.

Ceneton020540
Miracle de Nostre Dame de Cambron arrivé en l’an 1326, le 8 avril, représenté en la présente Action, faicte par D. C. à l’honneur de la glorieuse Mère de Diev. A Namur : de l’imprimerie de Iean van Milst imprimeur juré, 1647.

Ceneton020560
La sanglante bataille d’entre les imperiaux et bohèmes donnee au parc de l’estoille La reddition de Prague et ensemble l’origine du trouble de Boheme. Tragedie. Par Denis Coppee bourgeois de Huy. A Liège : chez Leonard Streel, imprimeur iuré, 1624.

Ceneton020570
La tres-saincte et admirable vie de madame saincte Aldegonde patrone de Mavbevge. Tragecomedie. Par Denys Coppee, natif de Huy païs de Liege.
A Liège : chez Christian Ouvverx le jeune, demeurant proche S. Denis à la Patience, 1622.

Ceneton020590
CLAUDINE
van
FLORIAN,
TOONEELSPEL;
gevolgd naar het fransche van
PIGAULT LE BRUN,
door
J.W. VAN CORTENBERGHE.
[vignet]
Te AMSTELDAM, by
ABRAHAM MARS, 1801.
Met Privilegie.

Ceneton020600
CENIE;
BLYSPEL.
Gevolgt naa het Fransche van Madame
D’HAPPONCOURT de
GRAFFIGNY.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze Wezen]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek van de
Voorburgwal en Stilsteeg. 1760. Met Privilegie.

Ceneton020610
TONEELSTUK
OP DE SPREUK,
RAAD
ALS GY
KUNT.
Gevolgt naar het Fransch.
DOOR
GERRIT CORVER.
[Vignet: Typografisch ornament].
Te ROTTERDAM,
en Alömme te bekomen.

Ceneton020630
DE
JONGE
INDIAANE,
BLYSPEL,
In Een Bedryf,
Gevolgt naar het Fransche van
den Heer
DE CHAMFORT.
[Vignet: fleuron]
IN ’s GRAVENHAGE,
By JOHANNES DE GROOT, Boek-
Drukker en Letter-Gieter in de
Harderstraat.

Ceneton020640
DE
JONGE
INDIAANE,
BLYSPEL.
gevolgd naar het fransche
van den heer
DE CHAMFORT.
[Vignet: fleuron]
Te ROTTERDAM.
________________________
Gedrukt voor de LIEFHEBBERY.
1781.

Ceneton020650
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton020680
Duytsche
ACADEMI,
Tot Amsterdam ghespeelt,
Op den eersten dach van Oegstmaant, in ‘t Iaar 1619.
S.A.C.
[Vignet: Over al thvys].
t’ AMSTERDAM,
______________
Voor Cornelis Lodovvicksz. vander plassen, aan
de Beurs inde Italliaansche Bybel. 1619.

Ceneton020690
Ghezelschap der Goden
vergaert
Op de ghewenste Bruyloft van
APOLLO,
Vader en voeder van Consten en Constenaren,
Met
De eenighe en eerste Nederduytsche
ACADEMIE,
Verzaemt op den eersten dach der Oegst-maent, in’t eerste jaer der stichtinghe.
[Vignet: Fervet opus, redolentque thymo fragrantia mella.
Yver].
T’AMSTERDAM, by NICOLAES BIESTKENS, Drucker
der Duytscher Academie, inde Lelie onder de Doornen. 1618.

Ceneton020700
SAMVEL COSTERS
IPHIGENIA
Treur=Spel.
Exod. cap. 4 vers. 16.
Moses ghy sult Aarons Godt zijn.
Aaron ghy sult Moses mondt zijn, &c.
Lactantius.
Homo dum vult videri nimis religiosus
Fit superstisiosus & delirat.
[Typografisch ornament].
Na de Copy.
’t AMSTERDAM,
_____________________ .
By Nicolaas Biestkens, inde Lelie onder de Doornen.
Anno 1617.

Ceneton020710
SAMVEL COSTERS
IPHIGENIA
Treur-Spel.
Exod. cap. 4, vers. 16
Moses ghy sult Aarons God zijn.
Aaron ghy sult Moses mondt zijn, etc.
Lactantius.
Homo dum vult videri nimis religiosus
Fit superstisiosus et delirat.
[Vignet: schildpad met spreuk OVER.AL. THVYS].
t’AMSTERDAM,
.
By Nicolaes Biestkens, inde Lelie onder de Doornen,
ANNO 1617.

Ceneton020720
S. COSTERS
IPHIGENIA.
Treur-Spel.
DEN DERDEN DRUCK.
Exod. cap. 4, vers. 16.
Moses ghy sult Aarons Godt zijn.
Aaron ghy sult Moses mondt zijn, &c.
Lactantius.
Homo dum vult videri nimis religiosus
Fit superstisiosus & delirat.
[Vignet: Iustitia - Religi - De Werelt]
Na de Copye
TOT AMSTELDAM,
_______________________
.
By NICOLAES BIESTKENS, Boeck-drucker,
Anno 1626.

Ceneton020760
S. COSTERS
ISABELLA
Treur-spel.
Vertoont in de Nederduytsche
ACADEMIE.
[Vignet: schildpad met onderschrift ‘Overal Thvys’].
T’AMSTERDAM,
______________
Voor Cornelis Lodovvijcksz. vander Plassen, aan
de Beurs, inden Italiaanschen Bybel. 1619.

Ceneton020770
S. COSTERS
ISABELLA
Treur-Spel.
Vertoont in de Nederduytsche
ACADEMIE.
[Vignet: schildpad met onderschrift ‘Overal Thvys’].
T’ AMSTERDAM,
_____________________________________
Voor Cornelis Lodowijcksz vander Plasse, aan
de Beurs, inden Italiaanschen Bybel. 1627.

Ceneton020800
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton020810
Hollandtsche Kamers tot
Amsterdam,
IN LIEFD’ BLOEYENDE,
ITYS
TREVRSPEL.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
t’ AMSTERDAM,
_____________________________ .
By Cornelis Lodewijcksz. vander Plasse, Boeck-
vercooper op de hoeck vande Beurse, inden Italiaenschen
Bijbel. Anno 1615.

Ceneton020820
Samuel Costers
ITHYS
Treur-spel.
Vertoont inde Nederduydtsche Academie,
int Iaar 1618. Op Kermis.
Tvveede Druck.
(Vignet: schildpad met spreuk ‘OVER.AL THVYS’)
T’AMSTELREDAM,
.
By Nicolaes Biestkens, Drucker der Duytsche
ACADEMIE, inde Lelie onder de Doornen.
ANNO M. DC. XVIII.

Ceneton020840
gespeelt op de Amsterdamse schouburgh

Ceneton020850
Kallefs-Val
Speel-ghewijs voorghe-
stelt den 1. Iunij
ANNO 1628.
Seneca Epist. 36.
Si vis tibi omnia subijcere, te subijcere rationi.
Wilt ghy’t u alles onderdaen
Soo moet ghy in de reden staen.
[Typografisch ornament].
ANNO 1628.

Ceneton020870
KORTE VERKLARING
vande
SES EERSTE
VERTONINGEN,
Gedaen binnen Amsterdam, op de
EEVWIGE VREDE:
Den 5 Iunij 1648.

Ceneton020880
KORTE VERKLARINGH
van de
SES EERSTE
VERTONINGEN,
Gedaen binnen Amsterdam, op de
EEUWIGE VREDE.
Door last der E.E. Heeren
BURGEMEESTEREN,
t’Amsterdam op de Markt vertoont, zyn den 5 Iunij 1648.
Door
Dr. SAMUEL COSTER.
Den tweeden Druck.
[Vignet: Stadswapen van Amsterdam]
t’AMSTERDAM,
Gedruckt voor Ian Bannigh, Boeck-verkooper, by
de Beurs, ANNO 1648.

Ceneton020910
Nederduytsche Academijs
Niemant ghenoemt,
niemant gheblameert.
Ghespeelt den eersten dagh van Oest maant,
het derde Iaar-ghety.
Kneppel onder de Hoenderen.
Wanneer men yet berispt in ’t hondert daar wat an,, is,
Dat treckt hem niemandt aan dan die de rechte man,, is.
Door S.A. Coster.

Ceneton020920
S. COSTERS
POLYXENA
Treur-spel.
Vertoont in de Nederduytsche
ACADEMIE.
[Vignet: Schildpad, Over al thvys].
T’AMSTERDAM,
___________________
.
Voor VVillem Iansz. Cloppenburch, Boeckver-
kooper aande Beurs, inde vergulde Chroniik. 1619.

Ceneton020940
S. COSTERS
POLYXENA.
TREURSPEL.
De vierde Druck, door den Autheur over-
sien en verbetert.
[Vignet: gravure]
t’AMSTELREDAM,
_______________________
Gedruckt voor Abraham de Wees, Boeckverkooper op
den Middel-Dam, in ’t Nieuwe Testament. 1644.

Ceneton020950
Een Boertighe Clucht,
Ofte
Een Tafel-spel van twee
Personagien, te weten, een Quacksalver
met zijn knecht: de Quacksalver is ghenaemt
Meester Canjart, ende de knecht is ghenaemt
Hansje quaet Cruyt.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
t’AMSTERDAM,
________________
By Cornelis Lodewijcksz. vander Plasse, Boeck-
vercooper, op de hoeck vande beursse, inden
Italiaenschen Bybel. 1615.

Ceneton020960
Spel vande
Rijcke-Man
Ghespeelt op de Lotery van ’t Oude
Mannen ende Vrouwen Gast-huys binnen
Amsterdam. 1615
Op Kermisse.
Luce capit. 16, vers. 9.
Maeckt u Vrienden van den onrechtveerdighen Rijckdom, op dat,
wanneer u lieden ontbreken sal, zy u lieden mogen ontfan-
ghen in de eeuwighe Woonstede.
[Vignet: Wapen van Amsterdam].
t’Amsterdam,
By Cornelis Lodewijcksz. vander Plassen Boeck=
vercooper aende Beurs in d’Italiaensche
Bybel. Anno 1615.

Ceneton020970
S. Costers
RYCKE-MAN,
Ghemaect op het misbruyck van tydelijcke Have,
ende op het onbehoorlijck onderhouden
van den Armen.
Ghespeelt op de Loterye van’t oude Mannen
ende Vrouwen Gast-huys.
[Vignet: Over-al thuys]

Ceneton021020
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton021030
SPEL
van
TIISKEN
VANDER
SCHILDEN.
Op ’t spreeckwoordt:
Luy, Lecker en veel te meughen,
Dat zijn drie dinghen die niet en deughen.
[Vignet: Wapen van Amsterdam].
TOT AMSTERDAM,
_____________________
By Willem Iansz. op’t waeter, inde vergulde Sonnewyser.
_____________________
ANNO CI∑ I∑C XIII.

Ceneton021040
SPEL
van
TIISKEN
VANDER
SCHILDEN.
Op ’t spreeckwoordt:
Luy, Lecker en veel te meughen, *
Dat zijn drie dinghen die niet en deughen.
[Vignet: Typografisch ornament].
TOT DELF,
By Ian Andriesz. aen’t Marckt-Veldt, in’t Gulden A.B.C..
_____________________
ANNO M. VIC. XV.

Ceneton021060
Verthooninghen.
Ghedaan by die vande
Nederduytsche Academi.
Door bevel van de E. Heeren deser Stede Amsterdam: tot onthaal van
zyne Koninglijcke Majesteyt van BOHEMEN.
In’t Iaar 1621, den 6 Iunij.
[Vignet:Fervet opus,
redolentque thymo fragrantia mella.1617. - Yver]

Ceneton021070
Vertoninghen,
Tot Amsterdam ghedaan door de Nederduytsche
Academie
op den inkomste van zijn Excellentie Maurits
Prince van Orangien, &c.
Amsterdam

Ceneton021220
COMOE-
DIA SACRA, CUI TI-
lus Ioseph, ad Christianae iuuen-
tutis institutionem iuxta locos in-
uentionis, veteremq; artem, nunc
primum & scripta et edita, per Cor.
Crôcum Amsterodami
ludimagistrum.
Ex Genesios cap. 39. 40. & 41.
Abstine sus, non tibi spiro.
Antuerpiae in aedibus Ioan. Steelsii,
Anno M. D. XXXVII.
Cun gratia & Privilegio.
[Vignet: fleuron]

Ceneton021250
COMOE-
DIA SACRA, CUI TI-
lus Ioseph, ad Christianae iuuen-
tutis institutionem iuxta locos in-
uentionis, veteremq; artem, nunc
primum & scripta et edita, per Cor.
Crôcum Amsterodami
ludimagistrum.
Ex Genesios cap. 39. 40. & 41.
Abstine sus, non tibi spiro.
Antuerpiae in aedibus Ioan. Steelsii,
Anno M. D. XXXVII.
Cun gratia & Privilegio.
[Vignet: fleuron]

Ceneton021260
COMOE=
DIA SACRA, CVI TITV-
lus Ioseph, ad Christianae iuuentutis in=
stitutionem iuxta locos inuentionis
ucteremq; artem, nunc primum
& scripta et aedita, per Cor.
Crôcum Aemstoradmi ludimagistum.
Ex Gene. ca. XXXIX. XL. & XLI.
Abstine sus, non tibi spiro.
Augustae, per Alexandrum Vueissen-
horn, Anno. M. D. XXIX.

Ceneton021340
IOSEPH
Comoedia sacra,
CUM NVNCVPATO=
RIA PARACLESI AD STVDIVM
Sapientiae non minus quàm ipsa
Comoedia vtili.
Recognita vtraque & aucta
per
COR. CROCVM.
[Vignet: Concordia, res parvaet crescvnt].
ANTVERPIAE,
In aedibus Ioannis Steelsil,
M. D. XLV III.
Cum Gratia & Priuilegio.

Ceneton021380
DE
BELACHCHELYKE
HOOFSCHE
JUFFERS.
[Vignet: Bijenkorf voor Helicon].
Te AMSTELDAM,
By d’Erfg: van JACOB LESCAILJE, op de Mid-
deldam, naast de Vischmarkt, 1685.
Met Privilegie.

Ceneton021390
DE
BELACHCHELYKE
HOOFSCHE
JUFFERS.
[Vignet: Yver, in liefd’ bloejende].
t’ AMSTERDAM,
By d’Erfg: van JACOB LESCAILJE, op de Mid-
deldam, naast de Vischmarkt, 1685.
Met Privilegie.

Ceneton021400
DE
BELACHCHELYKE
HOOFSCHE
JUFFERS.
KLUCHTSPEL.
[Vignet: Faam met stadswapen van Amsterdam].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper op den hoek van
den Voorburgwal en Stilsteeg, 1753. Met Privilegie.

Ceneton021410
DE
BELACHCHELYKE
HOOFSCHE
JUFFERS.
KLUCHTSPEL.
[Vignet: Faam met stadswapen van Amsterdam].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper op den hoek van
den Voorburgwal en Stilsteeg, 1753. Met Privilegie.

Ceneton021420
DE
GEWAANDE
ADVOCAAT,
KLUCHTSPÉL.
[Vignet: Yver, in liefd’ bloejende]
By ALBERT MAGNUS, op de Nieuwen Dyk,
in den Atlas, by den Dam. 1682.
Mét Privilégie.

Ceneton021430DE
GEWAANDE
ADVOCAAT,
KLUCHTSPÉL.
[vignet]
Te A M S T E R D A M,
By Johannes Oosterwyk, Boekverkooper
op den Dam, 1717.
Met Privilegie.

Ceneton021440
DE
GEWAANDE
ADVOCAAT,
kluchtspel.
door
yver in liefde bloejende.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de ouderloze Weezen]
t’AMSTELDAM,
By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1731.
Met Privilegie.

Ceneton021450
DE
GEWAANDE
ADVOCAAT,
kluchtspel.
door
yver in liefde bloejende.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
t’AMSTELDAM,
By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1731.
Met Privilegie.

Ceneton021460
DE
GEWAANDE
ADVOCAAT,
kluchtspel.
door
yver in liefde bloejende.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
t’AMSTELDAM,
By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1731.
Met Privilegie.

Ceneton021470
DE
GEWAANDE
ADVOCAAT,
KLUCHTSPEL.
DOOR
YVER IN LIEFDE BLOEJENDE.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker, en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis. 1747.
Met Privilegie.

Ceneton021480
DE
GEWAANDE
ADVOCAAT,
KLUCHTSPEL.
DOOR
YVER IN LIEFDE BLOEJENDE.
[Vignet: gravure]
TE AMSTELDAM, BY
J. HELDERS en A. MARS, in de Nes. 1785.
Met Privilegie.

Ceneton021490
DE
INGEBEELDE ZIEKE.
BLYSPÉL.
[Vignet: Yver, in liefd’ bloejende]
t’AMTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op den Nieuwendyk,
in den Atlas, by den Dam. 1684.
Met Privilegie.

Ceneton021520
DE
INGEBEELDE ZIEKE.
BLYSPÉL.
[Vignet: Yver, in liefd’ bloejende]
t’AMSTELDAM,
By IETER ROTTERDAM, Boekverkooper op de
Vygendam, op de hoek van de Beurspoort. 1715.
Met Privilegie.

Ceneton021530
DE
INGEBEELDE ZIEKE.
BLYSPEL.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
t’AMSTELDAM,
By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1732.
Met Privilegie.

Ceneton021540
DE
INGEBEELDE ZIEKE;
BLYSPEL.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
TE AMSTERDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper op de hoek van de
Voorburgwal en Stilsteeg. 1760. Met Privilegie.

Ceneton021550
DE
INGEBEELDE ZIEKE.
BLYSPEL.
[Vignet: Yver. De byën storten hier, het eêlste dat zy leezen,
Om d’ouden stok te voên, en d’ouderlooze weezen]
Te AMSTERDAM, by
J. HELDERS EN A. MARS, in de Nes. 1786.
Met Privilegie.
_________________
De prys is 6 stuivers.

Ceneton021560
KRISPYN,
MEDICYN.
[Vignet: Yver, in liefd’ bloejende].
T’AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op den Nieuwendyk,
in den Atlas, by den Dam. 1685.
Met Privilegie.

Ceneton021570
KRISPYN,
MEDICYN.
[Vignet: Yver, in liefd’ bloejende].
T’AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op den Nieuwendyk,
in den Atlas, by den Dam. 1685.
Met Privilegie.

Ceneton021580
KRISPYN,
MEDICYN.
[Vignet: Yver. In liefd bloejende.]
t’Amsterdam,
By PIETER ROTTERDAM, Boekverkooper op
de Vygendam, op de hoek van de Beurspoort. 1715.
Met Privilegie.

Ceneton021590
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton021610
KRISPYN
MEDICYN,
BLYSPEL.
[Vignet: ].
TE AMSTELDAM, BY
J. HELDERS en A. MARS, in de Nes. 1764.
Met Privilegie.

Ceneton021620
KRISPYN,
MUZIKANT.
[Vignet: Yver. In liefd’ bloejende].
T’AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op den Nieuwendyk,
in den Atlas, by den Dam. 1685.
Met Privilegie.

Ceneton021630
KRISPYN,
MUZIKANT.
[Vignet: Yver. In liefd bloejende].
t’ AMSTERDAM,
______________________________________
By HENDRIK BOSCH, Boekverkoper, tegen over
’t Burger-Meysjes-Weeshuis, 1727.
Met Privilegie.

Ceneton021640
KRISPYN
MUZIKANT.
BLYSPEL.
[Vignet: gravure]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden het
Stadhuis. Met Privilegie. 1739.

Ceneton021650
DE MEID
JUFFROUW,
KLUCHTSPÉL.
[Vignet: Yver. In liefd’ bloejende].
Te AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op den Nieuwen Dyk,
in den Atlas, by den Dam. 1685.
Met Privilegie.

Ceneton021670
DE MEID
JUFFROUW.
KLUCHTSPEL.
[Vignet: gravure]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden het
Stadhuis. Met Privilegie. 1739.

Ceneton021680
DE
MINNENYDIGE
VAN
HAAR ZELVE
BLYSPEL.
Vertoont op d’ Amsterdamsche Schouwburgh.
[Vignet: Perseveranter]
t‘AMSTERDAM,
By Anthony Lescailje, Boekverkooper, in de Gast-
huys-moolen-steeg. 1678.

Ceneton021690
DE
MINNENYDIGE
van haar zelve,
Vertoond op de Amsterdamsche
SCHOUWBURG.
[Vignet: Elck zyn beurt, putje met emmer rechts]
t‘AMSTERDAM,
_____________________________________
Ny de Weduwe van JOOSST PLUIMER,
in de Kalverstraat, in Seneca, 1678.

Ceneton021710
DE MINNENYDIGE VAN HAAR ZELVE
[DOOR PIETER DE LA CROIX]
VERTOOND OP DE AMSTERDAMSCHE SCHOUWBURG.
T’AMSTERDAM
BY DE ERVEN VAN DE WED. VAN GYSBERT DE GROOT, 1725

Ceneton021720
DE
SCHYNHEILIGE,
Zynde het gevolg van de Blyspeelen,
genaamt;
Het GEDWONGEN HUWELYK,
EN
LUBBERT LUBBERTSZ.
[Vignet: Yver, In liefd’ bloejende]
T’AMSTERDAM.
By ALBERT MAGNUS, op den Nieuwendyk,
in den Atlas, by den Dam. 1686.
Met Privilegie.

Ceneton021730
DE
VERMAKELYKE
ROUW,
KLUCHTSPÉL.
[Vignet: Yver. In liefd’ bloejende].
Te AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op de Nieuwen Dyk,
in den Atlas, by den Dam, 1685.
Met Privilegie.

Ceneton021850
C. vander CRUYSSENS,
Schakinghe van
IUDITH,
Dochter van Keyser OTTO den derden.
Gespeelt op de Amsterdamsche Schouwburgh Anno 1642.
(vignet: bijenkorf met onderschrift `Door Yuer in liefde Bloiende’.
t’AMSTERDAM, Ghedruckt by Nicolaes van Ravesteyn.
.
Voor Dirck Cornelisz. Hout-Haeck, Boeckverkooper op de
Nieuwe-zijdts Kolck, Anno 1642.

Ceneton021860
EZOPUS,
BLYSPEL.
Het Fransche, van den Heer LE NOBLE,
gevolgt.
[Vignet: Perseveranter]
Te AMSTELDAM,
By de Erfg: van J: LESCAILJE, op den Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1697.
Met Privilegie.

Ceneton021870
EZOPUS,
BLYSPEL.
Het Fransche, van den Heer LE NOBLE,
gevolgt.
Den Tweeden Druk
[Vignet: Perseveranter]
Te AMSTELDAM,
By de Erfg: van J: LESCAILJE, op den Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1697.
Met Privilegie.

Ceneton021880
EZOPUS,
BLYSPEL.
Het Fransche, van den Heer LE NOBLE,
gevolgt.
Den Tweeden Druk
[Vignet: Perseveranter]
Te AMSTELDAM,
By de Erfg: van J: LESCAILJE, op den Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1697.
Met Privilegie.

Ceneton021910
Den Laatsten Druk.
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton021920
HET
GOUVERNEMENT
VAN
SANCHE PANCHE,
OP HET EILAND
BARATARIA,
BLYSPEL.
Den Laatsten Druk.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Middel0-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1709.
Met Privilegie.

Ceneton021930
O T H O,
Met
DE DOOD VAN
G A L B A,
Keizer van Romen.
T R E U R S P E L.
Uit het Fransch van den Heer P. KORNEILLE.
[Vignet: Perseveranter]
Te AMSTELDAM,
_____________________
By de Erfg: van J: Lescailje , op de Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1695.
Met Privilegie.

Ceneton021940
DE
WAARSCHYNELYKE
TOVERY,
BLYSPÉL.
[Vignet: Yver, in liefd’ bloejende].
Uit het Fransch
Te Amsterdam, by de Erfg: van J. Lescailje, op de Mid-
deldam, naast de Vischmarkt, 1691.
Met Privilegie.

Ceneton021950
DE
WAARSCHYNELYKE
TOVERY,
BLYSPEL.
Uit het Fransch van den Heer P. CORNEILLE.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
t’AMSTELDAM,
By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1729.
Met Privilegie.

Ceneton022120
DE
BEKEERDE
LICHTMIS.
Of Roskam voor alle Bedelaars: die
zig gebrekkelyk vertoonen, en
niet gebrekkelyk zyn.
KAMERSPEL,
Waar agter gevoegt is het Leven der he-
dendaagsche
SNOEPERS,
OF
GOETKOOP-WYN-DRINKERS.
Die zig dagelyks in de Wyn-Kelders laate
vinden.
Door
D. P. R.
[Typografisch ornament].
TE AMSTERDAM.
By PIETER ALDEWERELD, in de
Wolvestraat, op de hoek van de Keizersgragt.
1736.

Ceneton022130
HET LEVEN
DER HEDENDAAGSCHE
SNOEPERS
OF
GOETKOOP-WYN-
DRINKERS.

Ceneton022150
DE GEWAANDE
CHINAAS-VAARDER
Of ’t ONTEERDE
WEEUTJE GE-EERD.
KLUCHTIG BLYSPEL.
Oner de Zinspreuk,
Die door Bedrog zyn werk begind,
In ’t einde wynig voordeel vind.
DOOR D.V.B.
[Vignet: drukkersmerk].
t’AMSTERDAM.
By PIETER ALDEWERELT, Boek-
verkoper in de Wolvestraat, 1735.

Ceneton022170
KLUCHT
Van de
Aerdige Colicoquelle.
Gerijmt door
JAN van DAALEN.
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouburg.
[Vignet: In Liefd’ Bloeyende].
_______________
t’ AMSTERDAM,
By Dirk Cornelisz. Houthaak, Boek-verkooper op
de Nieuw-zijds Kolk, in ’t Jaar 1654.

Ceneton022180
D’AARDIGE
COLICOQUELLE,
KLUCHTSPEL;
Op de Reegel,
Een die liegt, die wordt belogen.
Die bedriegt, die wordt bedrogen.
Gerijmt door
JAN VAN DAALEN.
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: Perseveranter]
t’ AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middeldam,
naast de Vismarkt, in ’t jaar 1668.

Ceneton022190
D’AARDIGE
COLICOQUELLE,
KLUCHTSPEL;
Op de Reegel,
Een die liegt, die wordt belogen.
Die bedriegt, die wordt bedrogen.
Gerijmt door
JAN VAN DAALEN.
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: Perseveranter]
t’Amsterdam,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middeldam,
naast de Vismarkt, in ’t jaar 1669.

Ceneton022200
KLUCHT
Van de Jaloursze
JONKKER.
DOOR
JAN VAN DALEN.
Gespeelt op de Amsterdamse Schouburg.
[Vignet: Fervet opus,
redolentque thymo fragrantia mella. - Yver]

Ceneton022210
Klucht van de
JALOURSE
JONKKER.
Door
JOANNIS van DALEN.
Gespeelt op de Amsterdamse Schouwburgh.
Den tweeden Druck, door den Autheur veel verbetert, ANNO 1657.
[Vignet: gravure]
T’AMSTERDAM,
By Ian Iansz van Santen, Boeck-verkooper, achter de Oude
Kerck, aen de Zuyd-zy, ANNO 1657.

Ceneton022220
KLUCHT
Van de Ialoursze
JONKKER
DOOR
JAN VAN DAALEN.
Gespeelt op
d’Amsterdamsche Schouburg.
[Vignet: Perseveranter]
TOT AMSTERDAM,
_________________________________
Gedruckt by Otto Barentsz Smient, Boeckdrucker,
op de Regluiers[sic]-Breedestraat, in de nieuwe Druc-
kery. ANNO 1660.

Ceneton022240
Klucht van de
KALE
EDELMAN,
Door
JOANNIS van DALEN.
Gespeelt op de Amsterdamsche Schouburgh.
ANNO 1657.
[Vignet: gravure]
t’AMSTERDAM,
__________________________
By Ian Iansz van Santen, Boeck-verkooper, achter de Oude
Kerck, aen de Zuyd-zy, ANNO 1657.

Ceneton022260
De Klucht
Van de
KALE
EDELMAN.
Door
JOHANNIS van DALEN
Gespeelt op de Amterdam-
sche Schouwburgh.
ANNO 1679.
[Typografisch ornament]
t’AMSTERDAM,
__________________
By MICHIEL de GROOT, Boeck-verkooper,
woonende tusschen de twee Haerlemmer-sluysen,
in de Grooten Bybel, Anno 1679.

Ceneton022270
DE
KALE
EDELMAN,
KLUCHTSPEL,
DOOR
JOHANNIS VAN DALEN.
[Vignet:

Ceneton022300
M. ACII
PLAUTI

Ceneton022310
M.ACCII
P L A V T I
AMPHITRVO.
Overgheset in de Nederduytsche tale
Door
ISAACVS van DAMME.
Den tweeden Druck, vermeerdert ende verbetert door den Autheur.
Ende ghespeelt op de Amsterdamsche Camer, op Kermis,
ANNO 1635.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
T’AMSTERDAM,
_______________________
Voor Dirck Cornelisz Houthaeck, Boeckvercooper,
op de Nieuwe-zijds Kolck int Bourgoens Kruys. 1635.

Ceneton022380Poesis tacens, pictura loquens, quibus occasio arrepta neglecta delineatur : formis aeneis Danielis Manassee.

Ceneton022400
BAPTISTES
OF
DOOPER,
TREVRSPEL.
Getrocken uyt de Latijnsche
Vaersen van G. BUCHANAN.
Door
J. DE DECKER.
Veritas odium parit.
[Vignet: Stadswapen van Amsterdam.]
T’AMSTELREDAM,
____________________
By JACOB COLOM, Boeck-verkooper, op ’t Water,
in de Vyerige Colom, Anno 1654.
[In ms. veranderd in 1656.]

Ceneton022420
BAPTISTES
O F
D O O P E R
TREURSPEL.

Ceneton022430
BAPTISTES
OF
DOOPER.
TREURSPEL.
Uit het Latyn van G. BUCHANAN.
Veritas odium parit.

Ceneton022480
Een Comedia ofte Spel
Van Homulus,
daer in betoont werdt, wat
loon dat de Sonde gheeft, namelijck
de Doot, ende hoe den Mensch van alle
creatueren verlaten werdt, alleene
sijne deucht staet hem
daer by.
Seer ghenoechelijck ende kortswijligh
voor allen Menschen, ende seer nutte-
lijck om te weten.
Der sonden loon is de doot. Rom. 5.
[Houtsnede].
t’AMSTELREDAM,
_______________________
Ghedruckt by Otto Barentsz. Smient, Boeckdrucker
woonende op de Reguliers Bre-
destraet, inde nieuwe Druckery, 1656.

Ceneton022490
Een Comedia ofte Spel
Van Homulus,
daer in betoont werdt, wat
loon dat de Sonde gheeft, namelijck
de Doot, ende hoe den Mensch van alle
creatueren verlaten werdt, alleene
sijne deucht staet hem
daer by.
Seer ghenoegchlijck ende kortswylich
voor allen Menschen, ende seer nutte-
lijck om te weten.
Der sonden loon is de doot. Rom. 5.
[Houtsnede].
t’AMSTELREDAM,
Ghedruckt by Otto Barentsz. Smient, Boeckdrucker
woonende op de Reguliers Bredestraet, inde
nieuwe Druckery, 1661.

Ceneton022500
Een Comedia ofte Spel
VAN
HOMULUS,
daer in getoont werd wat lon dat
de sonde geeft, namelyk de dood, ende hoe
den mensche van alle Creatueren verlaten
werd, alleene sijne deugd staet
hem daer by.
Zeer Genoegelyk ende Kortswylig voor
alle menschen, ende zeer nuttelyk
om te weten.
Der Sonden loon is de Dood, Rom. 5.
[Houtsnede].
t’AMSTERDAM,
_____________________________
Gedrukt by Jacob Konynenberg, Boek-
kooper op ’t Water, in de Lootsman.

Ceneton022530Eup

Ceneton022560
DE GELUKTE
VROUWELIST,
OF DE
BEDROGE MINNAAR.
KLUGTSPEL.
[Vignet]
t’AMSTERDAM,
By WILLEM BARENTSZ, Boekverkooper op de
Voorburgwal, over de Nieuwe-straat. 1722.

Ceneton022580
Der Drie Edelen
VRYAGIE
Na
DORINDE.
KAMERSPEL.
Door A.D.
[Vignet: drukkerij].
_______________________
Te Haarlem, Gedrukt by Aäron van Hul-
kenroy, Boekdrukker aan de Martkt.

Ceneton022670
DE GRAAF
VAN
BOURGONDIËN.
TOONEELSPEL.
in vier bedryven.
door
A. van KOTZEBUE.
* *
*
te AMSTERDAM by
GARTMAN, VERMANDEL en SMIT.
m d c c x c v i i i .

Ceneton022700
DE
WELDADIGE ZWITSER.
TOONEELSPEL.
Vryelyk naar het Fransch gevolgd.
[Vignet: houtsnede]
----------------------------------------------------
Zedelyk Schouwtooneel, 5de Deel, 2de Stuk.
----------------------------------------------------
Te AMSTERDAM,
BY DE WED. J. DÓLL,
in de Kalverstraat. 1798.

Ceneton022710
Argelia,
koninginne
van
Thessalien;
t r e u r s p E l.
Onder de Zinspreuk
GLORIAM TRIBUIT DOCTRINA.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
___________________________
By de Erfg: van J: LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis, 1713.
Met Privilegie.

Ceneton022720
Atys en Sangarida : Treurspel : / (Muziek van Nozeman). - Amsterdam : J. Lescailje en Dirk
Rank, 1723. - 48, [4] p. ; 18!. - Libretto. Treurspel
ATYS
EN
SANGARIDA.
TREURSPEL.
Verçierd met Zang, Musiek, en ver-
scheidene Dans Balletten.

Ceneton022730
DE
BUITENSPOORIGE
WAARD,
KLUCHTSPEL;
Onder de Zinspreuk
GLORIAM TRIBUIT DOCTRINA.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
___________________________
By de Erfg: van J: LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis, 1713.
Met Privilegie.

Ceneton022750
DON BERTRAN
DE
CIGARRAL,
BLYSPEL.
Onder de Zinspreuk
GLORIAM TRIBUIT DOCTRINA
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
______________________
By de Erfg: van J. LESCAILJE, op de Mid-
deldam, op de hoek van de Vischpoort, 1712.
Met Privilegie.

Ceneton022760
HET
DRONKEMANS

TESTAMENT,
OF DE UITVAART VAN
MEESTER ANDRIES;
KLUCHTIG BLYSPEL.
Onder de Zinspreuk,
GLORIAM TRIBUIT DOCTRINA.
Zo als het op de Schouwburg vertoond werd.
[Vignet: Perseveranter]
Te AMSTERDAM,
_______________________________
By de Erfg. van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis. 1720.
Met Privilegie.

Ceneton022770
HABIS,
OF DE
VERNIETIGDE
WRAAKGIERIGHEID;
TREURSPEL.
Onder de Zinspreuk
GLORIAM TRIBUIT DOCTRINA
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
______________________
By de Erfg: van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurs-sluis, 1718.
Met Privilegie.

Ceneton022780
TELEPHON,
KONING VAN MESSENE;
TREURSPEL.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By de Erfg: van J. LESCAILJE, op den Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1707.

Met Privilegie.

Ceneton022820
BESCHRYVING
DER
SIERADEN
Van ’t TOONEEL
Waer op de
VERTOONINGEN
In ’t Bly-eyndend Treur-Spel
Van ’t
Belegh en Ontzet van Leyden
vertoont worden.
Met Verklaringen der zelver Zinnebeelden.
Door T. VAN DOMSELAER.
[Vignet: Bouman].
t’AMSTERDAM,
____________
Gedruckt by JACOBUS BOUMAN, Boeckverkoper
tusschen de twee Haerlemmer-sluysen, in de Lely
onder de Doornen, Anno 1682.

Ceneton022830
BESCHRYVING
DER
SIERADEN
Van ’t TOONEEL
Waer op de Vertoningen in’t Bly-eyndend
Treur-spel van ’t Beleg en Ontzet van Ley-
den, vertoont worden.
Met Verklaringen der selver Zinne-beelden.
Door T. van DOMSELAER.
[Putje met emmer links].
t’ AMSTERDAM,
By de Weduwe van Michiel de Groot, en Gijsbert de Groot, Boek-
verkoopers tusschen de beyde Haerlemmer sluysen, 1682.

Ceneton022870
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton022880
BESCHRYVING
LEIDEN

Ceneton022900
ALEXANDRI
DONATI
E Societate IESV
SVEVIA.
ACTA LVDIS LIBERALIBVS
IN SEMINARIO ROMANO,
EGERE NOBILISSIMI ADOLESCENTES
QUINQVIES; DATA
SEMPER PLACITA.

Ceneton022910
DIONYSII
PETAVII
AVRELIANENSIS
E Societate IESV
CARTHAGINIENSES
TRAGOEDIA.

Ceneton022920
DIONYSII
PETAVII
AVRELIANENSIS
E Societate IESV
SISARAS
TRAGOEDIA.

Ceneton022930
DIONYSII
PETAVII
AVRELIANENSIS
E Societate JESV
VSTHAZANES,
SIVE
MARTYRES PERSICI
TRAGOEDIA.

Ceneton022940
BEVERLY,
OF
DE GEVOLGEN DER SPEELZUCHT;
BURGER TREURSPEL.
gevolgd naar het fransche van den heere
SAURIN.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
Te AMSTERDAM, by
JAN HELDERS, in de Nes. 1781.
Met Privilegie.

Ceneton022950
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton022970
GASTON EN BAYARD,
TREURSPEL.
NAAR HET FRANSCHE,
van den heere
DE BELLOY.
door
J.G. DOORNIK.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
Om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM, by
J. HELDERS en A. MARS, in de Nes. 1785.
Met Privilegie.

Ceneton022990
GASTON EN BAYARD,
TREURSPEL.
NAAR HET FRANSCHE,
van den heere
DE BELLOY,
door
J.G. DOORNIK.
tweede druk.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM, by
J. HELDERS en A.MARS, in de Nes. 1788.
Met Privilegie.
________________
De prijs is 6 stuiv.

Ceneton023000
DE
GRAAF
VAN

STERNFELD,
TOONEELSPEL.
DOOR
J. G. DOORNIK.
[Gravure]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
MDCCXCI.

Ceneton023010
DE
OUDE VRYER,
BLYSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCH
VAN DEN HEER
DU BUISSON.
DOOR
J: G: DOORNIK.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM, by
J. HELDERS en A. MARS, in de Nes, 1791.
Met Privilegie.

Ceneton023020
PEDRO DE WREEDE,
KONING VAN KASTILIËN.
TREURSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCH
VAN DEN HEER
DE BELLOY,
DOOR
J.G. DOORNIK.
[Vignet: Yver. De byen storten hier, het eelste dat zy leezen,
om de oude stok te voen, en de ouderloze weezen]
Te AMSTERDAM, by
J. HELDERS EN A.MARS, in de Nes. 1788
Met Privilegie.
_______________________________
De prys is 6 Stuiv.

Ceneton023040
TIMOLEON,
TREURSPEL.
gevolgd naar het fransch van
CHENIER,
DOOR
J.G. DOORNIK.
[Gravure]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
MDCCXCVI.

Ceneton023050
HET
VERLOREN LAM,
ZANGSPEL.
GEVOLGD NAAR LA CLOCHETTE,
VAN DEN HEERE
ANSEAUME.
.
DOOR
J.G. DOORNIK.
[Vignet: De Byën storten hier het eêlste dat zy leezen,
Om de ouden Stok te voên, en d’ouderlooze weezen]
Te AMSTELDAM, by
J. Helders en A. Mars, in de Nes. 1783.
Met Privilegie.

Ceneton023060
HET AERDIG
JUFFERTJE,
DIVERTISSEMENT.
DOOR
REYNIER DOREMA DE VRIES,
Nooyt voor desen gedrukt.
Onder de Zinspreuk
LABORANTER.
[Vignet: Putje met emmer links].
TE AMSTERDAM,
______________________
By JAN VAN DAALEN, Boekverkooper in de Staal-
straat, het tweede Huys van de Colveniers Burgwal.

Ceneton023070
AERDIGE REYSE
VAN
MR. SIMON,
NA
MADAMME VUYLENDRETA
KLUGT-SPEL.
DOOR
REYNIER DOREMA DE VRIES,
Noyt voor desen gedrukt.
Op de Spreuk
Jn Yver-bloeyendt.
[Vignet: Typografisch ornament].
Amsterdam, Gedrukt voor de Auteur.

Ceneton023080
CALANDRYN
OF DE
MAN
IN
BAARENS NOOD;
KLUGT-SPEL.
DOOR
R. DOREMA.
Nooit voor dezen Gedrukt.
[Vignet: fleuron]
t’ AMSTELDAM,
Gedrukt voor den Aucteur, 1739.

Ceneton023090
PARIS EN AeNONE
BOERIGE COMAeDIE.
DOOR
DEN VERMAARDEN DICHTER
REYNIER DOREMA DE VRIES,
Noyt voor desen gedrukt.
Op de Spreuk
Nulla Quiës.
Geen rust.
[Vignet: fleuron]
Uyt achting voor de Kunst.

Ceneton023100
DE
REGTER
VAN
FLORENTIAE,
KLUGTSPEL.
DOOR
REYNIER DOREMA DE VRIES,
Noyt voor desen gedrukt.
Op de Spreuk
Nulla Quiës,
Geen Rust.
[Vignet: fleuron]
Uyt achting voor de Kunst.

Ceneton023180
I.C. Van DORSTENS
Tragedie
Van
LUCIDAMOR
EN
FLURIA.
Gespeelt op de Amstelredamsche Camer. Anno M. DC.
XXXIII. Den 18. December.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
T’AMSTELREDAM.
.
Voor Dirck Cornelisz Houthaeck, Boeckverkooper op
de Nieuwe-zijts-Kolck. Anno 1633.

Ceneton023190
DE
FABRIKEUR
VAN
LONDEN,
TOONEELSPEL;
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE VAN DEN
HEER DE FALBAIRE.
[Vignet: Pectora mollescunt]
Te AMSTERDAM,
By G. TEN BOEKELAAR, Boekverkoper
bezyden de Beurs. 1775.

Ceneton023280
ADONIAS.
TREUR-SPEL.
[Vignet: fleuron]
IN ’s-GRAVENHAGE,
________________
Gedruckt by GERRIT RAMMAZEYN, Boeckdrucker in
de Houtstraet by ’t Pleyn, in ’t Schermstraetje.

Ceneton023310
ARISTODEMUS.
TREUR-SPEL.
[Vignet: fleuron]
IN ‘s-GRAVENHAGE,
________________
Gedruckt by GERRIT RAMMAZEYN, Boeckdrucker in
de Houtstraet by ‘t Pleyn, in ‘t Schermstraetje.

Ceneton023330
FLORIS de VYFDE
Van die Naem,
GRAEF
VAN
HOLLANDT, &c.
TREUR-SPEL.
[Vignet: fleuron]
IN ‘s-GRAVENHAGE,
________________
Gedruckt by GERRIT RAMMAZEYN, Boeckdrucker
in de Houtstraet by ‘t Pleyn, in ‘t Schermstraetje.

Ceneton023360
DE
HAAGSCHE
KERMIS;
Verçiert met Tusschenspelen en Danssen.
Zo als het op den Amsteldamschen Schouwbug
vertoond werd.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek
van den Voorburgwal en Stilsteeg, 1761.
Met Privilegie.

Ceneton023370
DE HAAGSCHE KERMIS ... : BLYSPEL, VERCIERT MET TUSSCHENSPELEN EN DANSSEN
2DE DRUK. - ’S GRAVENHAGE.

Ceneton023380
MARIAMNE.
TREUR-SPEL.
[Vignet: fleuron]
IN ‘s-GRAVENHAGE,
________________
Gedruckt by GERRIT RAMMAZEYN, Boeckdrucker in
de Houtstraet by ‘t Pleyn, in ‘t Schermstraetje.

Ceneton023390
DE
MINNE-NYDT.
BLY-SPEL.
[Vignet: fleuron]
IN ‘s-GRAVENHAGE,
________________
Gedruckt by GERRIT RAMMAZEYN, Boeckdrucker in
de Houtstraet by ‘t Pleyn, in ‘t Schermstraetje.

Ceneton023410
OLYMPIAS.
TREUR-SPEL.
[Vignet: fleuron]
IN ‘s-GRAVENHAGE,
________________
Gedruckt by GERRIT RAMMAZEYN, Boeckdrucker in
de Houtstraet by ‘t Pleyn, in ‘t Schermstraetje.

Ceneton023430
THESEUS.
TREUR-SPEL.
[Vignet: fleuron]
IN ‘s-GRAVENHAGE,
________________
Gedruckt by GERRIT RAMMAZEYN, Boeckdrucker in
de Houtstraet by ‘t Pleyn, in ‘t Schermstraetje.

Ceneton023440
VROUW
JACOBA
VAN BEYEREN.
GRAVIN van HOLLANDT.
&ct.
TREUR-SPEL.
[Vignet: fleuron]
IN ’sGRAVENHAGE,
Gedruckt by GERRIT RAMMAZEYN, Boeckdrucker in
de Houtstraet by ’t Pleyn, in ’t Schermstraetje, 1710.

Ceneton023450
DE
WEER-HAEN.
BLY-SPEL.
[Vignet: fleuron]
IN ’s-GRAVENHAGE,
________________
Gedruckt by GERRIT RAMMAZEYN, Boeckdrucker in
de Houtstraet by ‘t Pleyn, in ‘t Schermstraetje.

Ceneton023490
Duaci, Ex officina Joannis Bogardi, 1620.

Ceneton023500
Duaci, Ex officina Joannis Bogardi, 1620.

Ceneton023540
Den HEER
JACOBI DUARTES,
WEERDIGEN
GUSTELING.
Verthoont op
t’ Antwerps Schauborgh.
[Vignet: fleuron]
TOT AMSTERDAM.
___________________________
Gedruckt by GERRIT EWAUTS, Bouckdrucker en Bouck-verkooper,
woonende op d’Anthonis Bree-straat, by de Niiuwe Marckt.

Ceneton023550
d’HOOGMOEDIGE
PRINS,
Of gelukkige
STAAT-ZVGT.
BLY EYNDEND’ TREURSPEL.
Gerijmt
DOOR
P.D.
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouburgh,
in ’t Jaar 1655.
[Vignet: fleuron]
t’ AMSTERDAM,
Vyt de Boek-winkel van EVERT NIEUVVENHOF,
Boek-verkoper op ’t Ruslandt in ’t Schrijf-boek.
ANNO 1655.

Ceneton023560
DE
KROONING
VAN
DARIUS.
TREURSPEL.
Gerijmt door
PIETER DUBBELS.
INVIA VIRTVTI NVLLA EST VIA.
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouburg,
den 14. Augusto, in ‘t jaar 1651.
[Vignet: Bibliotheek].
t’AMSTERDAM,
By Lodewijk Spillebout, Boekverkoper in de Kalverstraat,
in d’Amsterdamsche Bibliotheek, in ’t Jaar 1651.

Ceneton023570
DE KROONING
VAN
DARIUS.
TREURSPEL.
Gerijmt door
PIETER DUBBELS.
INVIA VIRTVTI NVLLA EST VIA.
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburg.
Dezen laatsten Druk is door den Auteur overzien
en verbetert.
[Vignet: Perseveranter]
t’ Amsterdam, by Jacob Lescaille, Boekverkooper op
den Middeldam, naast de Vismarkt, 1666.

Ceneton023580
TOONEELSPEL
ZONDER
TOONEELSPEL.
Door P.D.
Vertoont op d’Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Mid-
deldam, naast de Vismarkt, 1671.

Ceneton023590
DE
VERRADERYEN
VAN
ARBIRAN;
TOONEELSPEL
vol heerlijke veranderingen.
Door P.D.
Tandem bona causa triumphat.
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op den Middeldam,
naast de Vismarkt, in ’t jaar 1668.

Ceneton023620
DE BERAAMDE MOORT OP
MAURITS,
PRINS VAN ORANJE.
Door de Zoonen van
JOAN VAN OLDENBARNEVELT.
Met de Strafoeffeninge der Mede-plichtigen.
TREURSPEL;
DOOR
FREDERIK DUIM.
[Vignet: gravure Tijd].
Gedrukt voor den Autheur.
TE AMSTERDAM,
By ISAAK DUIM, Boekverkoper,
bezuiden het Stadshuis. 1745.

Ceneton023630
DE BERAAMDE MOORT OP
MAURITS,
PRINS VAN ORANJE.
Door de Zoonen van
JOAN VAN OLDENBARNEVELT.
Met de Strafoeffeninge der Mede-plichtigen.
TREURSPEL;
DOOR
FREDERIK DUIM.
[Vignet]
Te Amsterdam,
By JAN VAN DER HEYDEN, Boek- en Konst-
verlooper boven de Beurs, na agteren by
de Konstzaal. 1760.

Ceneton023640
DE
BROEDERMOORT,
VAN
KORNELIS EN JOAN DE WIT.
TREURSPEL;
DOOR
FREDRIK DUIM.
[Vignet: gravure Tijd].
TE AMSTERDAM,
By JAN VAN DER HEYDE, Boekverkoper, boven
de Beurs na agteren, by de Konst-Zaal.

Ceneton023650
DE
BROEDERMOORT,
VAN
KORNELIS EN JOAN DE WIT.
TREURSPEL;
DOOR
FREDRIK DUIM.
[Vignet: gravure Tijd].
Gedrukt voor den Autheur.
TE AMSTERDAM,
By ISAAC DUYM, Boekverkooper,
bezuyden het Stadhuys. 1744.

Ceneton023660
DE
BROEDERMOORT,
VAN
KORNELIS EN JOAN DE WIT.
TREURSPEL;
DOOR
FREDRIK DUIM.
[Gravure].
Gedrukt voor den Autheur.
T E A M S T E R D A M,
By ISAAK DUIM, Boekverkoper,
bezuiden het Stadshuis. 1744.

Ceneton023680
DE
GEMARTELDE
DEUGT
BINNEN
THORN.
TREURSPEL.
[Vignet: Yver, in liefd’ bloejende].
TE AMSTERDAM,
By HENDRIK BOSCH, Boekverkoper,
over ’t Meisjes Weeshuis, 1728.

Ceneton023690
HET
HONDERTJAARIGE
JUBILÉE,
Wegens het stichten van den
Amsterdamsche
SCHOUWBURG.
Plechtiglyk geviert den 7 van Loumaant,
in den Jaare 1738.
Door
TREDRIK DUIM.
[Vignet: Typografisch ornament].
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezui-
den ’t Stadhuis, 1738.

Ceneton023710
DE DRY DELEN
VAN

HUIG de GROOT;
Behelzende ’s Mans Levens-Gevallen, na
zyne Vlugt uit het Slot te Loevestein,
tot, en na Zynen Doot.
HET EERSTE DEEL.
BLYSPEL.
DOOR
FREDERIK DUIM.
Den Tweeden Druk.
[Vignet: Staatkunde Religio].
Te AMSTERDAM,
By JAN VAN DER HEYDEN, Boek- en
Konstverkooper, boven de Beurs, na
agteren by de Konstzaal. 1760.

Ceneton023730
DE DRY DELEN
VAN

HUIG DE GROOT;
Behelzende ’s Mans Levens-Gevallen, na
zyne Vlugt uit het Slot te Loevestein,
tot, en na Zynen Doot.
HET DERDE DEEL.
TREURSPEL.
DOOR
FREDERIK DUIM.
Den Tweeden Druk.
[vignet: “Religio - Staatkunde”].
Te AMSTERDAM,
By JAN VAN DER HEYDEN, Boek- en
Konstverkooper, boven de Beurs, na
agteren by de Konstzaal. 1760.

Ceneton023750
DE DRY DELEN
VAN
HUIG de GROOT;
Behelzende ‘s Mans Levens-Gevallen, na
zyne Vlugt uit het Slot te Loevestein,
tot, en na Zynen Doot.
HET TWEEDE DEEL.
TREURSPEL.
door
FREDERIK DUIM.
Den Tweeden Druk.
[Vignet: “staatku ... religio”]
Te AMSTERDAM,
By JAN van der HEYDEN, Boek- en
Konstverkooper, boven de Beurs, na
agteren by de Konstzaal. 1760.

Ceneton023770
DE
KWYNENDE
VRYHEIT
HERSTELT,
IN HET
EILANT
VRYEKEUR.
ZINNESPEL,
VOOR EN NASPEL,
Met ZANG, DANS KUNST, en VLIEGWERK,
DOOR
FREDRIK DUIM.
[Vignet: Typografisch ornament].
Te AMSTERDAM,
_________________________
Gedrukt voor den Auteur, voor aan in de
Nieuwe Lelystraat, 1749.

Ceneton023790
MENALIPPE;
Of, De
BEVECHTER VAN ZICH ZELVE.
TREURSPEL.
DOOR
FREDRIK DUIM.
[Vignet]
TE AMSTERDAM,
Gedrukt
En zyn te Bekomen

Ceneton023800
HET RECHTSGEDING
VAN
JOHAN van OLDENBARNEVELT,
ROMBOUT HOGERBEETS,
EN
HUIG de GROOT.
TREURSPEL.
door
FREDERIK DUIM.
[Gravure].
TE AMSTERDAM,
Gedrukt voor den Autheur.
Vooraan in de Nieuwe Lelystraat. 1745.

Ceneton023810
HET RECHTGEDING
VAN
JOHAN van OLDENBARNEVELT,
ROMBOUT HOGERBEETS,
EN
HUIG de GROOT.
TREURSPEL;
door
FREDERIK DUIM.
[Vignet: gravure: Tijd].
Te AMSTERDAM,
By JAN van der HEYDEN, Boek- en Konst-
verkooper boven de Beurs, na agteren by
de Konstzaal. 1760.

Ceneton023860
DE VLUGT
VAN
HUIG DE GROOT;
Uit het Slot te
LOEVESTEIN.
BLYSPEL.
DOOR
FREDRIK DUIM.
Den Tweden Druk.
[Vignet: “Staatk... Religio”]
Te AMSTERDAM,
________________________
Gedrukt voor den Auteur.
Voor aan in de Nieuwe Lelystraat.
1746.

Ceneton023870
DE VLUGT
VAN
HUIG DE GROOT;
Uit het Slot te
LOEVESTEIN.
BLYSPEL.
DOOR
FREDRIK DUIM.
Den Tweeden Druk.
[Vignet: “Staatk... Religio”].
Te AMSTERDAM,
By JAN VAN DER HEYDEN, Boek- en
Konstverkooper, boven de Beurs, na
agteren by de Konstzaal. 1760.

Ceneton023890
ZAÏRE,
BEKEERDE
TURKINNE.
TREURSPEL.
Het Fransche, van den Heere De Voltaire,
naar de Duitsche vertalinge, niet gevolgt,
om redenen in het Berecht gemelt.
Hier nevens
De Ontmaskerden AMSTELOPHILUS;
naar de vertalinge van den Naamlozen Schry-
ver, en PHILOMUSUS. Met eenige
Aanmerkingen op het befaamde
EEUWGETYDE,
DOOR
FREDRIK DUIM.
[Vignet: fleuron]
Te AMSTERDAM,
Gedrukt voor den Autheur, en zyn te bekomen by
PIETER ALDEWERELDT, Boekverkoper
op de hoek van de Keizersgragt en Wolvestraat.

Ceneton023900
KLVCHT.
VAN
Licht-hartighe Ioosje.
Ghespeeld op de Amsterdamsche Academy, op den 4. Ianuary,
ANNO 1632.
[Vignet: Fervet opus, redolentque thymo fragrantia mella. - Yver].
t’AMSTELREDAM,
________________________
Voor Cornelis Willemsz. Blaeu-laken, Boeck-Vercoo-
per in Sint Jans-straet, in’t vergulde A.B.C.

Ceneton023910
G.A. DVIRKANTS
SISTILIAEN,
Bly-eyndigh-Spel.
Op de Reghel:
Of schoon de Mensch in ’t boos voort gaet:
In’t eynd de straf syn Meester slaet. .
Vertoont
Op de Brabandtsche Camer, Wt Levender Ionst;
Sondaeghs voor Paesschen. Anno 1628.
[Vignet: Wapen van Amsterdam].
T’AMSTELREDAM,
__________________________
Voor Cornelis Willemsz Blaeu-Laken, Boeck-ver-
kooper woonende in Sint Jans-Straet in’t Vergul=
de A.B.C. ANNO 1628.

Ceneton023920
G.A. DVIRKANTS
VIOLENSE
Droef-eyndigh-Spel.
Gespeelt
Op de Amsterdamsche Academy.
Sondachs voor Paesschen den 4. April Anno 1632.
[Vignet: Fervet opus, redolentque thymo fragrantia mella.
Yver]
t’AMSTERDAM,
Voor Cornelis Willemsz Blau-Laken, Boeck-verkooper
woonende in Sint Jans-straet int Vergulde A.B.C. 1632.

Ceneton023990
ALEXANDER
DE
MEDICIS,
OF
’t Bedrooge Betrouwen,
TREURSPEL.
In Duitsche vaarzen gestelt door
J. DULLAART.
[Vignet: Domiger].
T’AMSTERDAM,
__________________________
By Gerrit van Goedesberg, Boekverkoper op ’t Water,
aan de Nieuwebrug, in de Delfze Bybel. 1653.

Ceneton024010
ALEXANDER
DE
MEDICIS,
OF
’t Bedrooge Betrouwen,
TREURSPEL.
In Duitsche vaarzen gestelt door
J. DULLAART.
[Vignet: gravure]
t’AMSTERDAM,
____________________________
Gedrukt by JAN JACOBSZ BOUMAN, Boekverkoo-
per op ’t Water, over de Kooren-beurs. ANNO 1663.

Ceneton024030
ALEXANDER
DE MEDICIS,
OF
‘t Bedrooge Betrouwen,
TREURSPEL.
In Duitsche vaarzen gestelt door
J. DULLAART.
[Vignet]
T’AMSTERDAM,
__________________________
By Michiel de Groot, Boekverkoper op den Nieuwen-
dijk, tusschen beyde Haarlemmer-sluysen. 1679.

Ceneton024040
ALEXANDER
DE MEDICIS,
OF
’t Bedrooge Betrouwen,
TREURSPEL.
In Duitsche vaarzen gestelt door
J. DULLAART.
[Vignet: Putje met emmer links].
TOT AMSTERDAM,
__________________________
By GYSBERT DE GROOT, Boeckverkoopster op
den Nieuwen-dijk, tussen de Haerlemmer-Sluysen, 1685.

Ceneton024050
ALEXANDER
DE MEDICIS,
OF
’t Bedrooge Betrouwen,
TREURSPEL.
In Duitsche vaarzen gestelt door
J. DULLAART.
[Vignet]
Tot AMSTERDAM,
__________________________
By de Wed. van GYSBERT de GROOT, Boeck-
verkoopster op den Nieuwen-dijk, 1713.

Ceneton024070
IFIGENIE
IN AULIS,
TREURSPEL,
Uit het Fransch van den
Heer RACINE
Op gelijk getal van Nederduitsche vaaesen gestelt;
DOOR
J. DULLAERT.
[Vignet: fleuron]
t’AMSTERDAM,
__________________
By MICHIEL de GROOT, Boekverkooper op de
Nieuwendijk, tusschen de twe Haarlemmer Sluizen. 1679.

Ceneton024110
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton024130
J.D.
KAREL STUART,
OF
Rampzalige Majesteit.
TREURSPEL.
O Condemnation, Dieu ne vous
Laisserais pas Impunië.
[Vignet: fontein met onderschrift ‘Eeuwigh’]
t’AMSTERDAM,
By Gerrit van Goedesberg , Boekverkoper op ’t Water, tegen
over de Nieuwebrug, in de Delfze Bybel. 1652.

Ceneton024220
MITRIDATES
KONINGK VAN PONTUS
TREURSPEL,
Uit het Fransch van den Heer
RACINE.
Op gelijk getal van Nederduitsche
Vaarzen gestelt.
Door
J. DULLAART.
[Vignet: fleuron]
Te Leeuwarden,
----------------------------------------
By Hero Nauta, Boekverkoper woonende in de
Peperstraat. M. DC. LXXIX.

Ceneton024240
ORATYN
EN
MASKARILJAS,
OF
Den ontijdigen Loskop;
In Nederduitsche Vaarzen getelt
Door J. DULLAART.
Vertoont op d’ Amsterdamsche Schouburg.
[Vignet: Putje met emmer rechts]
t’ AMSTERDAM,
By Michiel de Groot, Boekverkoper op de Nieuwen-dijk,
tusschen de twee Haarlem’ersluisen.

Ceneton024250
ORATYN
EN
MASKARILJAS,
OF
Den ontijdigen Loskop,
BLYSPEL.
In Nederduitsche Vaarzen getelt
Door J. DULLAART.
Vertoont op d’ Amsterdamsche Schouburg.
[Vignet: Perseveranter]
t’ AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkoper op de Middel-
dam, naast de Vismarkt. 1672

Ceneton024270
ORATYN
EN
MASKARILJAS,
OF DEN
ONTYDIGEN LOSKOP;
BLYSPEL;
In Nederduitsche Vaerzen getelt
DOOR J. DULLAART.
Den Laatsten Druk.
[Vignet: Perseveranter]
T E A M S T E R D A M,
By de Erfgenaamen van J. LESCAILJE, op den
Middeldam, naast de Vischmarkt. 1692.

Ceneton024280
ORATYN
EN
MASKARILJAS,
Of den ontijdigen Loskop,
BLYSPEL.
In Nederduytsche Vaarzen getelt
Door J. DULLAART.
Vertoont op d’ Amsterdamsche Schouburg.
[Vignet: Putje met emmer links].
Tot AMSTERDAM,
___________________________________
By de WEDUWE van GYSBERT de GROOT, Boeck-
verkoopster op de Nieuwen-dijck, tusschen de twee
Haerlemmer-Sluysen.

Ceneton024300
ORATYN
EN
MASKARILJAS,
OF DEN
ONTYDIGEN LOSKOP;
BLYSPEL.
In Nederduitsche Vaerzen getelt
DOOR J. DULLART.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
om de Oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
t’ AMSTELDAM,
By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1732.
Met Privilegie.

Ceneton024310
ORATYN
EN
MASKARILJAS,
OF DEN
ONTYDIGEN LOSKOP;
BLYSPEL.
In Nederduitsche Vaerzen getelt
DOOR J. DULLART.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
t’ AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tusschen de
Warmoesgracht en de Driekoningstraat, 1767.

Ceneton024320
DE
REGEERKUNST,
OF
WYZE LEERMEESTER.
STAATSPEL.
In Nederduitse Vaarzen gestelt.
Door J. Dullaart.
Gspeelt op d’Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middel-
dam, naast de Vismarkt, in ’t jaar 1667.

Ceneton024330
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton024340
Amor en Psyche.
Een
Zangspel.
Op het Koniglyk Tooneel te Berlyn by gelegen-
heid van het zeer gelukkig huwelyk haarer koninglyke hoogheid de princes Frederica Sophia Wilhelmina van Pruissen met Wilhelm den Vyfden, prins van Oranje en Nassau, erfstadhouder der vereenigde Nederlanden, Op bevel zyner Majesteit des Konings geëxecuteerd.
In Dichtmaat vertaald door J.J.D.
________________________
Te Utrecht,
By G.T. van Paddenburg.
1717.

Ceneton024360
DE
NEDERLAAG
VAN
XERXES,
KONING VAN PERSIE;
TREURSPEL.
[Vignet: Perseveranter.]
TE AMSTELDAM,
By de Erfgen: van J: LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis, 1717.
Met Privilegie.

Ceneton024370
DE
NEDERLAAG
VAN
XERXES,
KONING VAN PERSIE;
TREURSPEL.
[Vignet: Perseveranter.]
TE AMSTELDAM,
By de Erfgen: van J: LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis, 1717.
Met Privilegie.

Ceneton024380
Belegheringhe
Der Stadt
ANTWERPEN,
By den Prince van Parma
Vyt crachte van sijne Conincklijcke Majesteyt
van Hispaignen, in den jaere 1584.
Mitsgaders,
Het droevich overgaen der selver Stadt: Tragedische
wjise [sic] in Dichte ghestelt door
IACOB DUYM.
(vignet: wapen van Antwerpen, met het randschrift ‘ANTWERPIA. 1606’)
GHEDRVCKT TOT LEYDEN,
By Henrick Lodowixsoon van Haestens
in den jaere 1606.

Ceneton024390
BENOVDE
BELEGHERINGE
der stad Leyden, uyt bevel des
Machtighen Conincx van Hispaingnen, in den
Iaere 1574. haer aen-ghedaen.
Ende het vvonderbaerlijck ontset daer op den
derden dagh Octobris 1574 ghevolght.
Comedische wijse in Dichte ghestelt, door
IACOB DUYM.
[Vignet: Lugduni Batavorum].
GHEDRVCKT TOT LEYDEN,
By Henrick Lodowixsoon van Haestens,
Int jaer 1606.

Ceneton024400
Benoude Belegheringe,
Der Stad
LEYDEN,
Vyt Bevel des Machtigen Conincx van Hi-
spaingnen, in den Iaere 1574. haer aen-ghedaen.
Ende het wonderbaerlijck Ontset daer op den
Derden Dagh Octobris 1574. ghevolght.
COMEDISCHE Wijse in Dicht ghestelt, Door
IACOB DUYM
[Vignet: Haec libertatis ergo].
GEDRUCKT TE LEYDEN.
By Iospehus Vander Nave, Boeckverkoper, inde Sonnevelt
steech, inde Gekroonde Bybel. Anno 1631.

Ceneton024410
BELEGERIN
Der Stadt Leyden,
Door den Conincx van Spangien
In den jare 1574.
Ende het wonderbaerlijck Ontset op den
Derden Dagh van October 1574.
Door IACOB DUYM
Hervat den 3 October 1634: Gespeelt int
Wees huys te Leyden.
[Vignet: Leidse sleutels].
GEDRUCKT TE LEYDEN.
By Iosephus Vander Nave, Boeckverkoper/ inde Sonne-
veltsteech/ inde Gekroonde Bybel. Anno 1634.

Ceneton024420
EEN
BEWYS
DAT BETER IS
eenen goeden Crijgh, dan eenen
gheveynsden Peys.
Midsgaders t’gene ghebeurt is inden jaere 1600.
Comedische wijse in Dichte ghestelt door
IACOB DUYM.
[Vignet: de Nederlandse leeuw].
GHEDRVCKT TOT LEYDEN,
By Henrick Lodowixsoon van Haestens/
Int jaer 1606.

Ceneton024430
DE
CLOECK-MOEDIGHE
ENDE
Stoute daet, van het innemen des
Casteels van Breda en ver-
lossinghe der Stad.
Onder het beleyd van den Hoogh-Gheboren Prins
Graeff Mauritz van Nassau, etc.
Comedische wijse in Dichte ghestelt door
IACOB DUYM.
[Gravure: het binnenvaren van het turfschip].
GHEDRVCKT TOT LEYDEN,
By Henrick Lodowixsoon van Haestens
Int jaer 1606.

Ceneton024450
HET
MOORDADICH STVCK
VAN
Balthasar Gerards, begaen aen den
Doorluchtighen Prince van Oraingnen. 1584.
Tragedische wijse in Dichte ghestelt door

IACOB DVYM.
[portret van Prins Willem met randschrift:
‘GVILELMVS. DEI GR. PRIN. AVRANI. CO. A. NASSAV. GVB. BEL.’]
GHEDRVCKT TOT LEYDEN,
By Henrick Lodowixsoon van Haestens
Int Jaer 1606.

Ceneton024460
EEN
NASSAVSHCE PERSEVS,
verlosser van Andromeda,
OFTE
de Nederlantsche Maeght.
Nieus ghevonden ende Tragi-Comedische vvijse
voor ijder-mans ooghen ghestelt
Door IACOB DVYM.
[Portret van Prins Willem met randschrift ‘GVILELMVS. DEI GR. PRIN. AVRANI. CO. A. NASSAV. GVB. BEL.’]
Reden Verwindt.
[Dit stuk is opgenomen in het Ghedenck-boeck van J. Duym:]
EEN
GHEDENCK-BOECK,
Het welck ons Leert
aen al het quaet en den grooten moetwil van
de Spaingnaerden en haren aenhanck ons
aen-ghedaen te gedencken.
ENDE
de groote liefde ende trou vande Princen uyt den huyse van
Nassau, aen ons betoont, eevvelick te onthouden.
Speel-wijs in dicht ghestelt door
IACOB DUYM.
[Portret van Prins Maurits met randschrift:
“MAVRITIVS. PR. AVR. CO. NASS. ET. MOERS. CAT. MARC. VERE. ET. VLISSIN.”].
GHEDRVCKT TOT LEYDEN,
By Henrick Lodowijckszoon van Haestens
In den Iaere. 1606.

Ceneton024470
DEN
SPIEGHEL DER
EERBAERHEYT;
Ghenomen uyt seecker Boeck dat ge-
naemt vvort Histoires Tragikes, in dicht
ghestelt op de maniere van een Tragi-comedie,
dat is van heerlicke menschen, vviens
bedrijf eerst droevich, doch de
uytcoemst blijde is.
Door I. DVYM.
Eerbaerheyt is een deucht
Die somtijts ’thert besvvaert,
Maer naer brengt groote vreucht,
Als Elips hier verclaert;
VVel haer die d’eer bevvaert.
[Typografisch ornament].
Reden vervvint. I.D.
Dit stuk is opgenomen in het Spiegelboeck van J. Duym:
EEN
SPIEGELBOECK
INHOVDENDE SES
Spiegels, vvaer in veel deuchden
claer aen te mercken zijn.
Seer cortvvijlich ende stichtelijck voor
alle Menschen om te lesen.
Nieu gevonden, ende Speelwijs in Dicht
ghestelt door IACOB DUYM.
[Vignet: strijd tussen David en Goliath, met randschrift:
“Hy heeft gewelt gedaen doer zynen arm ende de hoveerdige in haers herten gedachten Verstroit”].
TOT LEYDEN,
By Ian Bouvvensz. Anno M. DC.

Ceneton024480
DEN
SPIEGHEL DER
GETROVWICHEYT,
Ghenomen uyt verscheyden Schrij-
vers van ’tgheen in de Duytsche landen is
geschiet, ende in dicht gestelt in de maniere van een
Tragi-comedie, dat is van heerlijcke men-
schen, vviens bedrijf int begin
droevich, doch de uyt-
coemst blijde is.
Door I. DVYM.
Ghetrouwicheyt is een al te groote deucht,
Maer noch boven al voor ghetroude vrouwen,
Een ghetrouwe vrou is des mans meeste vreucht,
Daer den man die heeft is hy meest behouwen,
Maer daer ontrou is raect hy int benouwen
.
[Vignet: typografisch ornament].
Reden vervvint. I.D. Anno 1600

Ceneton024490
DEN
SPIEGHEL DER
LIEFDEN,
Ghenomen so uyt Valerio Maximo, als
uyt andere Schrijvers, in dicht ghestelt op
de maniere van een Tragi-comedie, dat is van
heerlijcke menschen, vviens bedrijf int
beginne droevich, doch de uyt-
coemst blijde is.
Door I. DVYM.
Bewijst doch liefde tot aller stont
Aen u Ouders in dit aertsche dal,
Liefde is van deucht den rechten gront,
Hebt lief, maer uwen God boven al,
Die u liefd’ uyt liefden loonen sal.
[Typografisch ornament].
Reden vervvint. I.D.

Ceneton024500
DEN
SPIEGHEL DER
RECHTVOORDERING,
Ghenomen uyt Valerio Maximo, ende
andere Schrijvers: ende in dicht ghestelt in
de maniere van een Tragedie, dat is van heer-
lijcke menschen, vviens bedrijf int
beginsel blijde, doch opt
lest droevich is.
Door I. DVYM.
Die ’t Recht wil onderhouwen
Behoort van Saleuco te lesen,
Hy leert u ghelt en jonst te schouwen,
De Wetten te laten in haer wesen,
Die ’t Recht wel dient is weirt ghepresen.
[Typografisch ornament].
Reden vervvint. I.D.

Ceneton024510
DEN
SPIEGHEL DER
REYNICHEYT,
Ghenomen uyt den Oudt-Vader
Hieronymo, is in een gedaente van een
Tragedie gestelt, dat is van heerlijcke men-
schen, vviens bedrijf heel droevich
is, ende in Dicht ghestelt
Door I. DVYM.
Een suyver hert is veel eeren waerdich,
Wel haer, die haer heel reyn van herten toont,
Lof en prijs coemt sulck een toe rechtvaerdich,
Oncuys ghedacht’ in haer gheensins en woont,
Een reyn hert wort hier en naermaels gecroont.
[Typografisch ornament].
Reden vervvint. I. D . Anno 1600

Ceneton024520
DEN
SPIEGHEL DES
HOOCHMOETS,
VVesende Troiados, eensdeels uyt Homero,
ende eensdeels uyt Virgilio ghenomen, ende
in de ghedaente van eenTra-
gedie gestelt
Door I. DVYM.
De hoochmoedighe hier / moghen wel nemen acht
Wat der stadt Troyen is / ervaren en misschiet,
Haren hoochmoet heeft haer / gheheel t’onder ghebracht,
En een oorsaeck gheweest / vant jammer en verdriet,
Hoochmoet bringt landen, en / de menschen al te niet.
[Typografisch ornament].
Reden vervvint. I. D. Anno 1600

Ceneton024530
DER
GEHOLPEN WEESEN
Schuldighe danksegginghe.
Over de waerdige weldaet henluyden betoont
met, mildelijck inlegghen in hare loterye, opghestelt
tot op bouwinge van een Nieuw Wees-huys.
Met een vermaninge aen alle staten van menschen tot vorder
liefde.
Ghespeelt binnen Schiedam, opten eerste januarij 1604.
bij de Roode Roosen
[Vignet]
SCHIEDAM.

Ceneton024570
SPAENSCHE COMEDIE
DE MISLUKTE LIEFDE, EN TROUW
van
RUGERO
PRINS van NAVARREN.
Op den Regel.
De liefd’ verandren kan: dies schoon sij sielen strikt
Die heugen endelijk, wie d’hemel t’saemen schikt.
door
E.D.S.M. Overgeset,
Uyt den vermaerden Spaenschen dichter
LOPE DE VEGA CARPIO.
[Vignet: fleuron]
t’AMSTERDAM,
_________________________
Gedruckt voor S.V.B. Anno 1674.

Ceneton024590
DE GEBOOREN
HOLLANDER,
OF
GEFORCEERDE
HENRI QUATRE
met zijn nieuw uitgevondene
ENGELSCHE RAREKIEK,
geplaatst in het perk van
ST. JAMES,
VERTOONENDE
OP DE
ENGELSCHE OORLOGSKERMIS
Een meenigte staaltjes van ENGELSCHE SCHELM-STUK-
KEN gepleegt aan den vroomen HOLLANDERS.
Toegeweid aan de HEEREN
ARNOLDUS RUTGERUS
LAMBERTUS KOOPMANS
EN
PETRUS STATIUS.
______________
Alöm te bekoomen.

Ceneton024640
BELLEROPHON,
TREUR-SPEL
IN
V. BEDRYVEN,
Een der Meester-Stukken van d’Heer
VANDER EECKE, in zyn leven
Deken van het Gilde van RHETO-
RICA, binnen de Stad AUDENAERDE.
EESRTEN DRUK, [sic]
Gevolgt nae ’s Mans eygen Handschrift.
[Vignet: Typografisch ornament]
________________________
M. D. CC. L X X X I V.

Ceneton024650
BELLEROPHON,
TREURSPEL
IN
V. BEDRYVEN.
Een der Meester-stukken van d’Heer
Vander Eecke, in zyn leven
Deken van het Gilde van Retho-
rica, binnen de Stad Audenaerde.
EERSTEN DRUK.
Gevolgt nae ’s Mans eygen Handschrift.
[Vignet: Fleuron]
TE GEND,
By J.F. KIMPE, Boekdrukker en ver-
kooper, op de Torrebrugge.

Ceneton024670
WONDERLYCKE BEKEERINGHE
ENDE KLOECKMOEDIGHE
MARTELIE
Van den seer Edelen en H. Martelaer
ADRIANUS
Door den Heydenschen Keyser
MAXIMILIAEN
GROOTEN VERVOLGHER DER
CHRISTENEN.
In Druck gegeven door LIVINUS VERKRUYSSE,
in ’t Jaer 1743.
[Houtsnede: Putti].
TOT BRUGGHE,
************************
By de Weduwe van JOANNES DE COCK.

Ceneton024690
Den
Getrouwen
HERDER
uyt Arcadien.
Overgestelt uyt de Italiaensche in de Fran-
se sprake, Door BAPTISTA
GUARINI, Ridder.
Ende nu
Uyt de Franse in Neder-duyts vertaeldt
Door
Mr. Govert vander EEMBD.
[Vignet: Typografisch ornament]
t’Haerlem, Gedruct by Vincent Casteleyn.
____________________________________ .
Voor Jan Evertsz. Kloppenburch, op’t
water, in den Vergulden Bybel.
Anno 1618.

Ceneton024700
G. vander EEMBD
Haerlemse Belegeringhs
TREVR-BLY-EYNDE-SPEL.
Gespeelt by de VVijn-gaerd-ranken onder
Liefd’ boven al, tot HAERLEM, op den
26. Iulij, in’t Iaer 1619.
[Vignet: Typografisch ornament]
IN ’sGRAVEN-HAGE.
By Aert Meuris, Boeck-vercooper inde Pape-straet in den
Bybel. Anno M. D C. XIX.

Ceneton024720Mr. G. vander Eembd.
Treur-spel
SOPHONISBA.
Gespeelt by de Oude Kamer binnen
Amsterdam, op den 21. Septemb. 1620.
[Typografisch ornament]
IN s’GRAVEN-HAGHE.
By Aert Meuris, Boeckverkooper in de Papestraet, in den
Bybel, Anno 1621. Met Consent.

Ceneton024770
DE DOOT
VAN
CYRUS
TREURSPEL;
UIT HET FRANSCH
VAN DEN HEER
QUINAULT,
DOOR
MR. WILLEM DEN ELGER.
[]
TE ROTTERDAM,
_______________

Ceneton024790
MANLIUS,
BLY-EINDEND
TREUR-SPEL.
Uit het Fransch, van Mademoiselle
des Jardins.
DOOR
W. DEN ELGER. R.G.
[Vignet: fleuron]
Te ROTTERDAM,
By ABRAHAM vander BOECK,
Boeckverkooper op ’t Steyger. 1699.

Ceneton024800
PYRRHUS
KONING
Van
EPIEREN,
TREUR-SPEL.
Uyt het Fransch van den HEER
T. CORNEILLE
DOOR
W. den ELGER.
[Vignet: Veritas fila Temporis].
Tot Rotterdam,
_______________
By PIETER vander VEER, Boekverkooper
by de Wisselbank, 1698.

Ceneton024820
WAGT ME
Voor dat
L A A N T J E .
KLUGT-SPEL.
door de HEER
MR. WILLEM DEN ELGER.
Den Tweeden Druk na des auteuts Hantschrift ver-
meerdert en verbetert.
Gespeelt op de Amsterdamsche Schouburg.
[Vignet: Typografisch ornament].
Te bekomen te Rotterdam, by PIETER
VANDER VEER, Boekverkoper 1708.

Ceneton024830
WAGT ME
voor dat
LAANTJE.
KLUGT-SPEL.
door de HEER
MR. WILLEM DEN ELGER.
Den Derden Druk na des Auteurs Hantschrift
vermeerdert en verbetert.
Gespeelt op de Amsterdamsche Schouburg.
Te bekomen tot rotterdam, by PIETER
VANDER VEER, Boekverkoper.

Ceneton024840
WAGT ME
voor dat
L A A N T J E ;
KLUCHTSPEL.
Door den Heer
Mr. WILLEM den ELGER.
[Vignet]
t’AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, 1735. Met Privilegie.

Ceneton024850
WAGT ME
VOOR DAT
L A A N T J E ;
KLUCHTSPEL.
DOOR DEN HEER
Mr. WILLEM DEN ELGER.
[Vignet: De bijen storten hier het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderlose Wezen]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, 1735. Met Privilegie.

Ceneton024870
JONKER WINDBUYL,
OF DE
DRIEDUBBELE
MINNAER;
KLUCHTSPEL.
Gevolgt naer het Fransche van den heer DANCOURT.
[Vignet]
T’ AMSTELDAM,
By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1730.
Met Privilegie.

Ceneton024880
JONKER WINDBUYL,
OF DE
DRIEDUBBELE
MINNAER;
KLUCHTSPEL.
Gevolgt naer het Fransche van den heer DANCOURT.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderloze Wezen]
T’ AMSTELDAM,
By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1730.
Met Privilegie.

Ceneton024890JONKER WINDBUIL,
OF DE
DRIEDUBBELE
MINNAAR;
KLUCHTSPEL.
Gevolgd naar het Fransche van den Heere
DANCOURT.
[vignet]
Te Amsterdam, by
J. HELDERS en A. MARS, in de Nes, 1786.
Met Privilegie.
De prys is 4 Stuivers.

Ceneton024900
DE
ONVERWAGTE
WEDERVINDING;
BLYSPEL.
[vignet: perseveranter]
T’ AMSTERDAM,
_____________________
By d’Erfgen. van J. Lescailje en Dirk Rank
op de Beurssluis. 1716.
Met Privilegie.

Ceneton024920
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton024930
DE SCHIPBREUK,
OF DE
LYKSTAETSIE
VAN

KRISPYN;
KLUCHTSPEL.
Gevolgd naar het Fransche van den Heer DE LA FONT.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
T’ AMSTELDAM,
By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1730.
Met Privilegie.

Ceneton024940
DE
SCHIPBREUK,
OF DE
LYKSTAATSIE
VAN
KRISPYN;
KLUCHTSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE
VAN DEN HEERE
DE LA FONT.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM, BY
J. HELDERS EN A. MARS,
IN DE NES. 1784.
Met Privilegie.

Ceneton024950
De
spookende
boer;
KLUCHTSPEL
[Vignet: Perseveranter]
t’Amsterdam,
By de erfgen. van J. LESCAILJE en DIRK
RANK, op de Beurssluis, 1715.
Met Privilegie.

Ceneton024960
De
spookende
boer;
KLUCHTSPEL
[Vignet: Perseveranter]
t’Amsterdam,
By de erfgen. van J. LESCAILJE en DIRK
RANK, op de Beurssluis, 1715.
Met Privilegie.

Ceneton024970
DE
STARREKYKER
BY GEVAL;
BLYSPEL.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
By de Erven van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis. 1721.
Met Privilegie.

Ceneton024980
HET
VERLIEFDE
HUYSGEZIN;
KLVCHTSPEL.
Gevolgt naer het Fransche van den Heer LE GRAND.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude Stok te voen, en de Ouderloze Weezen.]
T’AMSTELDAM,
By DAVID RUARUS, Boekverkoper, 1730.
Met Privilegie.

Ceneton024990
HET
VERLIEFDE
HUYSGEZIN;
KLUCHTSPEL.
Gevolgt naer het Fransche van den Heer LE GRAND.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de oude Stok te voen, en de Ouderloze Wezen.]
T’AMSTELDAM,
By DAVID RUARUS, Boekverkoper, 1730.
Met Privilegie.

Ceneton025030
DE
BEKEERDE
DRONKAARD.
KLUCHTSPEL.
[Vignet: Perseveranter]
Te AMSTERDAM,
________________
By de Erfgenaamen van J. LESCAILJE, op de Middel-
dam, naast de Visch Poort, 1691.
Met Privilegie.

Ceneton025050
DE
ONTVOOGDE
VROUW,
KLUCHTSPEL.
Vertoond op de Amsterdamsche
Schouburg.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
________________
By de Erfgenaam van Lescailje, op de Vygendam,
naast de Visch-poort, 1688.
Met Privilegie.

Ceneton025060
DE
ONTVOOGDE
VROUW,
KLUCHTSPEL.
Vertoond op de Amsterdamsche
Schouburg.
Den tweeden Druk.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
_______________________
By de Erfgenaamen van Lescailje, op de Vygendam,
naast de Visch-poort, 1693.
Met Privilegie.

Ceneton025070
DE
ONTVOOGDE
V R O U W,
KLUCHTSPEL.
De derde Druk.
[Vignet: De bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen.]
T’AMSTELDAM,
By David Ruarus, Boekverkooper, 1730.
Met privilegie.

Ceneton0250901548
.....
Een esbatement van Tielebuys die een Jaer te vroech gheboren is en wert herdraghen p. Willem Elias

Ceneton025130
DE
MEDEVRYSTERS.
BLYSPEL.
[Vignet: Yver, in liefd’ bloejende]
t’AMSTERDAM,
By d’Erfgen: van Jakob Lescailje, op de Middeldam,
op de hoek van de Vischpoort, 1689.
Met Privilegie.

Ceneton025140
DE
MEDEVRYSTERS.
BLYSPEL.
[Vignet: Yver, in liefd’ bloejende]
t’AMSTERDAM,
By d’Erfgen: van Jakob Lescailje, op de Middeldam,
op de hoek van de Vischpoort, 1689.
Met Privilegie.

Ceneton025150
DRONKE BRECHTjE
KLUCHTSPEL,
DOOR
J.V.E.
[Vignet: Laurentius Coster Harlemensis].
TE HAARLEM,
____________________
Gedrukt by de Wed: H. van Hulkenroy, aan de
Markt, in de Letter A.

Ceneton025160
DRONKE
BRECHTJE
KLUCHTSPEL,
Door J.V.E.
[Vignet: Houtsnede].
TE HAARLEM,
____________________
Gedrukt by de ERVE van HULKENROY,
in de Lange Bagynestraat, 1764.

Ceneton025170
DRONKE
JAAP DE BOER,
Op het
CONCERT.
Door J. v. E.
[Vignet: drukpers].
Te Haarlem, Gedrukt by de Wed: Her-
manus van Hulkenroi, aan de Markt.

Ceneton025200
DRONKE
JAAP DE BOER,
Op het
CONCERT.
Door J.v.E.
[[Vignet: fleuron]
t’AMSTERDAM,
By JAN WINKEL, Boekverkoper in de Lange-
brugsteeg, MDCCXXXI.

Ceneton025220
HET
LOTERY LEEVEN
BLYD-SPEL.
Hier achter eenige
BY-RYMEN
Op meest ale de
LOTERYEN
Van deezen tyd.
DOOR
J.V. LANDSLE.
[Vignet: fleuron]
TE HAERLEM,
By IZAAK vander VINNE. Boekverkooper
inde warmoesstaat. 1710.

Ceneton025240
DE
AMERIKAAN;
BLYSPEL.
Gevolgd naar het Fransche.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
TE AMSTELDAM,
__________________
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, by den Dam. 1733.
Met Privilegie.

Ceneton025250
DE
AMERIKAAN;
BLYSPEL.
Gevolgt naar het Fransche,
TWEEDE DRUK,
Merkelyk veranderd en verbeterd.
[Gravure].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, boekverkooper, op de hoek
van de Voorburgwal en Stilsteeg, 1756.
Met Privilegie.

Ceneton025270
ARLEKYN
EDELMAN by GEVAL;
KLUCHTIG BLYSPEL.
door
H. van ELVERVELT.
[gravure]
AMSTERDAM,
Gedrukt voor de Liefhebbers 1768.

Ceneton025280
ARLEQUIN
TAMERLAN;
KLUCHTSPEL.
RIDENDO CASTIGAT MORES.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen.]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, 1737.
Met Privilegie.

Ceneton025290
ARLEQUIN
TAMERLAN;
KLUCHTSPEL.
RIDENDO CASTIGAT MORES.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
Om de oude Stok te voen, en de ouderloze wezen.]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, 1737.
Met Privilegie.

Ceneton025300
DE
BEDROGEN
OFFICIER;
BLYSPEL.
DOOR
H. VAN ELVERVELT.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen
om de oude Stok te voen, en de ouderloze Wezen].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper op den hoek
van den Voorburgwal en Stilsteeg, 1761.
Met Privilegie.

Ceneton025310
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton025320
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton025340
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton025350
CICERO
EN
CATILINA;
TREURSPEL.
Het Fransche van den Heer Crebillon
meerendeels gevolgd,
door
H. van ELVERVELT.
[Vignet: In deugd en vreugd].
Te AMSTELDAM,
By HARMANUS SELLEGER,
Boekverkooper in de Nes, 1775.

Ceneton025360
DE
DANKBAARE
ZOON;
ZEDIG BLYSPEL.
Het Hoogduitsche van den Heer J.J. ENGEL
meerendeels gevolgd,
DOOR
HK. VAN ELVERVELT.
[Gravure: Fortuna met narrenstaf en wereldbol].
Te AMSTELDAM,
By HARMANUS SELLEGER,
op de Vygendam, MDCCLXXVII.

Ceneton025370
DEMOCRITUS,
of de
VERLIEFDE FILOSOOF;
BLYSPEL.
Gevolgt naar ’t Fransche van den Heer REGNARD;
DOOR
H. VAN ELVERVELT.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
Om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis, 1742. Met Privilegie.

Ceneton025380
[Vignet: gravure, Muze en Faam].

Ceneton025390
DE
DRIE GEBROEDERS
MEDEMINNAARS;
KLUCHTSPEL.
Gevolgt naar het Fransche van den Heer de la Font.
[vignet: “de Byen storten hier,...”]
t’AMSTELDAM,
_______________________
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, by den Dam. 1734.
Met Privilegie.

Ceneton025400
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton025440
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton025460
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton025470De GEWAANDE
HEIDIN,
OF DE BEDROGEN
GELUKZOEKER;
KLUCHTSPEL.
Door H. van ELVERVELT.
[gravure]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkoper,
bezuiden het Stadhuis. 1746.
Met Privilegie.

Ceneton025480
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton025490
DE
GLORIEUS,
OF DE
VERNEDERDE
HOOGMOED;
TOONEELSPEL.
Het Fransche van den Heere DESTOUCHES
gevolgd, door H. v. E.
[Vignet: Muze en Faam].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden het
Stadhuis, 1738. Met Privilegie.

Ceneton025500
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton025520
DE
GRAAF
VAN
WARWICK;
TREURSPEL.
Het Fransche van den Heer M. DELA HARPE gevolgd.
Door H. VAN ELVERVELT.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
Om de Oude stok te voen, en de ouderloze wezen.]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek van
den Voorburgwal en Stilsteeg. 1765. Met Privilegie.

Ceneton025530
GUASKAR
EN
ROSAMIRA;
TREURSPEL.
Om te vertoonen,
Als de Vier Kroonen.

Ceneton025540
GUASKAR
EN
ROSAMIRA,
TREURSPEL.
Om te vertoonen,
Als de Vier Kroonen.
TE AMSTERDAM,
Voor een TOONEELLIEVEND GENOOTSCHAP.

Ceneton025560
GUASKAR
EN
ROSAMIRA;
TREURSPEL.
DOOR
H. VAN ELVERVELT.
Om te vertoonen,
Als de Vier Kroonen.
[Gravure].
AMSTERDAM,
Gedrukt voor de Liefhebbers. 1768.

Ceneton025570HENRIK
EN
PERNILLE;
BLYSPEL.
Getrokken uit de Deensche Schouwplaats van den
Heer Baron VAN HOLBERG.
DOOR H. VAN ELVERVELT.
[vignet]
t’AMSTERDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op de hoek van
de Voorburgwal en Stilsteeg. 1758. Met Privilegie.

Ceneton025580
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton025590
DE
HERBERG;
OPERA-PANTOMIME.

Ceneton025610
JAN ROKES,
OF
DE GEWAANDE
DRIE KONINGEN;
KLUCHTIGE OPERA.

Ceneton025620
JAN ROKES,
OF
DE GEWAANDE
DRIE KONINGEN;
KLUCHTIGE OPERA.
DOOR
H. VAN ELVERVELT.
[Vignet: gravure]
AMSTERDAM,
Gedrukt voor de Liefhebbers 1768.

Ceneton025640
DE
MISLUKTE
ONDERNEMING;
BLYSPEL,
Verciert met Zang en Dans.
DOOR
H. VAN ELVERVELT.
[Vignet: zon].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker, en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis. 1747.
Met Privilegie.

Ceneton025650
DE
MISLUKTE
ONDERNEMING;
BLYSPEL,
Verciert met Zang en Dans.
DOOR
H. VAN ELVERVELT.
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker, en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis. 1747.
Met Privilegie.

Ceneton025670
DE
ONTWAPENDE
SCHILDWACHT;
KLUCHTSPEL.
DOOR
H. VAN ELVERVELT.
[Vignet: gravure]
AMSTERDAM.
Gedrukt voor de Liefhebbers. 1768.

Ceneton025680
PHILEMON
EN
BAUCIS;
ZEDIG HERDERS-SPEL.
door
H. van ELVERVELT.
[vignet: ‘door naarstigheid.’]
Te AMSTELDAM,
-----------------------
Gedrukt voor eige Rekening, en te bekomen by
J A N R O M A N,
Boekverkoper in de Kalverstraat.

Ceneton025700
DE
SLAAPENDE
BOER;
KLUCHTSPEL.
DOOR
H. VAN ELVERVELT.
[Vignet: Gravure]
AMSTERDAM,
Gedrukt voor de Liefhebbers.

Ceneton025710
DE
VADER
DES
HUISGEZINS;
TOONEELSPEL.
HET FRANSCHE VAN DEN HEER DIDEROT GEVOLGD.
DOOR
H. VAN ELVERVELT.
[Graure: Tooneel-dichtkunde blyft in staat,
Al word zy door de neid versmaat].
Te AMSTERDAM,
By STEPHANUS KNUEM,
Boekverkooper op de Keyzersgracht, naast den
gewezenen Schouwburg.
MDCCLXXIII.

Ceneton025730
DE
VADER
DES
HUISGEZINS;
TOONEELSPEL.
HET FRANSCHE VAN DEN HEER DIDEROT GEVOLGD.
DOOR H. VAN ELVERVELT.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tusschen
de Warmoesgracht en de Drie-Koningstraat.
Met Privilegie. 1778.

Ceneton025750
DE
VERMAAKELYKE
TWEEGEVECHTEN;
KLUCHTSPEL.
DOOR
H. VAN ELVERVELT.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tuschen de War-
moesgracht en de Drie-Koningstraat, 1767.
Met Privilegie.

Ceneton025760
DE
VERSTANDZOEKSTER.
BLYSPEL.
Verçierd met een Divertissement van Zang en Dans.
De Fransche Opera-Comique, la Chercheuse d’Esprit,
van den Heer FAVART, meerendeels gevolgd.
DOOR
H. VAN ELVERVELT.
[Vignet: gravure, Muze en Faam].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op de hoek van
den Voorburgwal en Stilsteeg. 1758. Met Privilegie.

Ceneton025770
KRISPYN,
SCHILDWAGT
EN
PROCUREUR.
KLUCHTSPEL.
DOOR A. E.
[Vignet: Yver]
Te AMSTERDAM,
By HENDRIK BOSCH, Boekverkoper,
over ’t Meisjes Weeshuis, 1729.

Ceneton025780
DE
ARGLISTIGE JUFFER
BEDROOGEN,
OF
GEVLUGTE
TOONEELSPEELSTER
AGTERHAALT.
KLUCHTSPEL.
[Vignet: fleuron]
Gedrukt voor den Auteur.

Ceneton025790
DE
ARGLISTIGE JUFFER
BEDROOGEN
OF
GEVLUGTE
TOONEELSPEELSTER
AGTERHAALT.
KLUCHTSPEL.
[Vignet: fleuron]
Gedrukt voor den Auteur.

Ceneton025820
DE
BROEKDRAGENDE
VROUW.
KLUCHTSPEL.
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburgh.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Lescaille, Boekverkooper op de Middel-
dam, naast de Vischmarkt, 1666.

Ceneton025830
DE
BROEK-DRAGENDE
VROUW,
KLUGTSPEL.
Opgedragen aan alle rechtschapen
Mannen,
Daar is geen Vrouw quaat,
Soo ’t de man niet toelaat.
[Vignet: Typografisch ornament].
Te UTRECHT,
________________
By HENDRIK SCHOUTEN, Boek-
verkoper by de Maartens-brug, 1722.

Ceneton025850
KLUCHT
VAN
SCHEELE
GRIET,
OF
GESTRAFTE WELLUST.
Gespeelt op d’Amsterdamse Schouwburg.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM.
By JACOB LESCAILLE, Boeckverkooper op den Middeldam,
naast de Vismarkt, in ’t jaar 1662.

Ceneton025860
DE
SPRINGENDE
DOKTER.
KLUCHTSPEL.
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: Perseveranter]
t’ AMSTERDAM,
By Jacob Lescaille, Boekverkooper op de Middeldam,
naast de Vismarkt, in ’t jaar 1666.

Ceneton025880
ANDRIA,
Spel van P. Terentius,
Vertoont in denDoorluchtigen
SCHOUWBURGH
VAN AMSTERDAM,
Door de Latynisten,
Onder het beleit van FRANCISCUS van den ENDEN, M.Dr.
[Vignet: Elck zyn beurt, putje met emmer rechts].
t’AMSTERDAM,
Ter Drukkerye van Tymon Houthaeck, tegenover
de Nieuwezijds Kolk. 1657.

Ceneton025900
PHILEDONIUS
TONEELSPEL;

Ceneton025910
========================
DE VERBETERDE ZOON.
TOONEELSPEL.
IN
DRIE BEDRYVEN.
========================

Ceneton025930
______________________________
DE
EDELMOEDIGEN.
TOONEELSPEL.
IN
DRIE BEDRYVEN.
______________________________

Ceneton025940
DEN CONINCK
VAN
NAPELS
OFTE
IN WANHOOP HOOP.
Speelwys verthoont op de Camer van de
Gulde van S. LUCAS, die men noemt de
Violiere binnen Antwerpen.
[Vignet: fleuron]
MEN VINDTSE TE KOOP,
T’ANTWERPEN, by de WeduweTHEUILLIER, in de
Wolstraet, op den hoeck van de lieve Vrouwe straet.

Ceneton025990
DE
KETELLAPPER
VAN
SAINT-FLOUR:
BLIJSPEL, MET ZANG:
GEVOLGD NAAT HET FRANSCHE VAN
ARMAND-GOUFFÉ, EN HENRYQUEZ;
DOOR,
M.G. ENGELMAN.
[Vignet: gravure]
TE AMSTERDAM, BIJ
H. VAN KESTEREN,
1803.

Ceneton026000
HET
MAGNETISMUS,
BLYSPEL.
GEVOLGD NAAR HET HOOGDUITSCH VAN
WILHELM AUGUST IFFLAND,
door
M. G. ENGELMAN.
[Gravure: Wilhelm August Ifland].
Te AMSTELDAM, by
HENDRIK van KESTEREN,
1798.

Ceneton026040
DE
STRUIKROVERS VAN KALABRIEN,
OF
DE ONVEILIGE WILDERNIS.
TOONEELSPEL.
Gevolgd naar het Fransche van
J.M. LOAISEL-TÉOGATE.
DOOR
M.G. ENGRLMAN.
[Vignet: gravure]
Te AMSTERDAM, by
H. VAN KESTEREN,
1800.

Ceneton026060
DE
TOVERES SIDONIA,
TOONEELSPEL.
gevolgd naar het hoogduitsch van
HEINRICH ZSCHOKKE,
Schryver van Aballino.
DOOR
M. G. ENGELMAN.
[Gravure].
Te AMSTELDAM, by
HENDRIK van KESTEREN,
1799.

Ceneton026080
DE
ADVOCAAT
PATELYN,
BLYSPEL
IN
DRIE BEDRYVEN:
Gevolgd na het Fransch
VAN
DE HEER BRUEYS.
ONDER DE ZINSPREUK:
Audaces fortuna Juvat timidosque repellit.
[Vignet: Typografisch ornament].
IN ’sGRAVENHAGE,
By GERARD DU MEE, I. ZOON,
Boekverkooper 1779.

Ceneton026100
===============================
DE ADVOCAAT
PATELYN,
BLYSPEL
IN
DRIE BEDRYVEN,
Audaces fortuna Juvat timidosque repellit.
===============================

Ceneton026110
DICHTLIEVENDE
UITSPANNINGEN,
BESTAANDE
IN
ZEEDE-GELEEGENHEIDS-KLINK-
EN
MENGEL-DICHTEN,
MITSGADERS
TONEEL-POËZY:
DOOR
J:N: ESGERS.
[...]
IN ’sGRAVENHAGE,
BY JOHANNES NICOLAAS ESGERS,
Boekverkooper, op de groote Zaal van Aet Hof.
1781.

Ceneton026120
GELUKKIGLYK,
BLYSPEL
IN
EEN BEDRYF,
Gevolgd na het Fransch
VAN DE HEER
ROCHON DE CHABANNES.
ONDER DE ZINSPREUK:
Audaces fortuna Juvat timidosque repellit.
[Vignet: Typografisch ornament].
IN ’sGRAVENHAGE,
By GERARD DU MEE, I. ZOON,
Boekverkooper 1779.

Ceneton026130
===============================
GELUKKIGLYK,
BLYSPEL
IN
EEN BEDRYF,
ONDER DE ZINSPREUK:
Audaces fortuna Juvat timidosque repellit.
===============================

Ceneton026140
INCLE EN YÄRICO,
TONEELSPEL
IN
DRIE BEDRYVEN:
ONDER DE ZINSPREUK:
Audaces fortuna Juvat timidosque repellit.
[Vignet: Houtsnede].
IN ’sGRAVENHAGE,
By GERARD DU MEE, I. ZOON,
Boekverkooper 1779.

Ceneton026150
===============================
INCLE EN YÄRICO,
TONEELSPEL
IN
DRIE BEDRYVEN:
ONDER DE ZINSPREUK:
Audaces fortuna Juvat timidosque repellit.
===============================

Ceneton026170
DE ONGEHUWDE,
BLYSPEL
IN
VYF BEDRYVEN,
Na het Fransch gevolgd.
ONDER DE ZINSPREUK:
Audaces fortuna Juvat timidosque repellit.
[Vignet: fleuron]
IN ’sGRAVENHAGE,
By GERARD DU MEE, I. ZOON,
Boekverkooper 1779.

Ceneton026180
===============================
DE ONGEHUWDE,
BLYSPEL
IN
VYF BEDRYVEN,
ONDER DE ZINSPREUK:
Audaces fortuna Juvat timidosque repellit.
===============================

Ceneton026200
HET
SCHOOL
VOOR DE
BURGERS.
BLYSPEL.
IN DRIE BEDRYVEN.

Ceneton026210
==================================
TOM JONES,
TONEELSPEL
IN
DRIE BEDRYVEN,
ONDER DE ZINSPREUK:
Audaces fortuna Juvat timidosque repellit.
==================================

Ceneton026220
TOM JONES,
TONEELSPEL
IN
DRIE BEDRYVEN.
GEVOLGT
Na de Opera TOM JONES
VAN
DE HEER POINSINET,
ONDER DE ZINSPREUK:
Audaces fortuna Juvat timidosque repellit.
[Typografisch ornament].
IN ’sGRAVENHAGE,
By GERARD DU MEE, I. ZOON,
Boekverkooper 1779.

Ceneton026230
===============================
TOM JONES,
TONEELSPEL
IN
DRIE BEDRYVEN.
ONDER DE ZINSPREUK:
Audaces fortuna Juvat timidosque repellit.
===============================

Ceneton026260
ZELOÏDE,
TREURSPEL
IN
EEN BEDRYF.
Gevolgd naar het Fransch.
VAN
DE HEER SAINTFOIX,
ONDER DE ZINSPREUK:
Audaces fortuna Juvat, timidosque repellit.
[Houtsnede].
IN ’sGRAVENHAGE,
By GERARD DU MEE, I. ZOON,
Boekverkooper 1779.

Ceneton026280
===============================
ZELOÏDE,
TREURSPEL
IN
EEN BEDRYF.
ONDER DE ZINSPREUK:
Audaces fortuna Juvat, timidosque repellit.
===============================

Ceneton026300
ABÄLLINO,
DE
GROOTE BANDIET.
TREURSPEL.
GEVOLGD NAAR DE GESCHIEDENIS VAN
DEEZEN NAAM, DOOR DENZELFDEN
SCHRYVER.
[Typografisch ornament].
Te AMSTELDAM,
BY DE WEDUWE J. DÓLL,
in de Kalverstraat.
1796.

Ceneton026310
ABALLINO,
DE
GROOTE BANDIET.
TREURSPEL.
Gevolgd naar de Geschiedenis van deezen naam,
door denzelfden Schryver.
TWEEDE DRUK
[Gravure].
____________________________
Zedelyk Schouwtooneel, 1ste Deel, 2de Stuk.
____________________________
Te AMSTERDAM,
BY DE WEDUWE J. DÓLL,
in de Kalverstraat.
1798.

Ceneton026320
ABÄLLINO,
DE
GROOTE BANDIET.
TREURSPEL.
Gevolgd naar de Geschiedenis van deezen naam,
door denzelfden Schryver.
TWEEDE DRUK
[Gravure].
____________________________
Zedelyk Schouwtooneel, 1ste Deel, 2de Stuk.
____________________________
Te AMSTELDAM,
BY DE WED. J. DÓLL,
in de Kalverstraat.
1798.

Ceneton026330
AUGUSTUS
EN
THEODORUS,
OF
DE TWEE PAGES,
TOONEELSPEL.
NAAR ’T FRANSCH VAN DE HEEREN DEZÈDE EN B.D.M.
[Gravure].
Te AMSTERDAM, bij
WILLEM HOLTROP.
mdcclxxxix.

Ceneton026390
DE
KRUISVAARDERS,
TOONEELSPEL,
IN VIJF BEDRIJVEN;
NAêR HET HOOGDUITSCH
VAN
A. VON KOTZEBUE,
DOOR
J.S. VAN ESVELDT HOLTROP.
_________________
Nieuwe uitgaaf.
_________________
AMSTERDAM,
bij W. Holtrop.

Ceneton026420
KWAADE LUIM.
TOONEELSPEL,
IN VIER BEDRYVEN,
DOOR
A. VAN KOTZEBUE.
_____________________________
Volgends den origineelen druk vertaald.
_____________________________
[Gravure: portret van de schrijver]
Te AMSTERDAM by
H. van KESTEREN,
1799.

Ceneton026430
LOON DER WAARHEID,
TOONEELSPEL;
IN
VIJF BEDRIJVEN,
DOOR
A. VON KOTZEBUE.
[Gravure: lier en bijenkorf].
AMSTERDAM,
bij J. W. Smit, 1801.

Ceneton026450
ROBERT MAXWELL,
OF
DE OFFERDOOD,
TOONEELSPEL.
Naar het Hoogduitsch;
VAN
A. VON KOTZEBUE.
[Vignet: Typografisch ornament].
----------------------------------------------------
Zedelyk Schouwtooneel, 4de Deel, 1ste Stuk.
----------------------------------------------------
TE AMSTERDAM, BY
DE WED. J. DÓLL.
1798.

Ceneton026470
DE
SCHRIJF-LESSENAAR,
OF
DE GEVAAREN DER JEUGD,
TOONEELSPEL;
IN VIER BEDRIJVEN,
DOOR
A. VON KOTZEBUE.
[Gravure: Bijenkorf, lier en bazuin].
AMSTERDAM,
bij W. Holtrop, 1801.

Ceneton026480
DE
VERHINDERDE REIS,
BLIJSPEL,
IN DRIE BEDRIJVEN,
door
L. B. PICARD.
[gravure]
AMSTERDAM
bij W. Holtrop, 1800.

Ceneton026490
DE
VERWARRING,
BLIJSPEL.
IN VIJF BEDRIJVEN,
NAAR HET HOOGDUITSCH VAN
A. VON KOTZEBUE,
DOOR
J.S. VAN ESVELDT HOLTROP.
[Vignet: gravure]
AMSTERDAM
bij W. Holtrop, 1803.

Ceneton026500
DE
VERWARRING,
BLIJSPEL.
IN VIJF BEDRIJVEN,
NAAR HET HOOGDUITSCH VAN
A. VON KOTZEBUE,
DOOR
J.S. VAN ESVELDT HOLTROP.
Tweede druk.
[Vignet: gravure]
AMSTERDAM
bij W. Holtrop, 1803.

Ceneton026560
¶ COMOEDIA ¶
NOVA AC SACRA, CUI
TITVLVS, SOTER
GLORIOSVS.
Auctore
Francisco Eucolo Gandensi.
[Vignet: Cor rectum inovirit scientiam].
LOVANII,
Apud Ioannem Bogardum, sub Biblijs
aureis, Anno
_______________
M. D. LXIII.

Ceneton026940
CORNELIS van EVERDINGENS
SLAGH
IN
VLAENDEREN;
SPAENJENS
TREURSPEL.
[Wapen].
t’UTRECHT, By JOOST van LEEUW, Boeck-
Drucker

Ceneton026960
HET
SURINAAMSCHE
LEEVEN,
TOONEELSCHWYSE VERBEELD
DOOR
DON EXPERIENTIA.
________________________
Hony Soit qui Maly Pence.
________________________

Ceneton026970
VRINDSCHAP
EN
EERZUCHT,
TOONEELSPEL.
NAAR ’T HOOGDUITSCH VAN
A.J. VON GUTTENBERG,
DOOR
HERMANUS FREDRIK EYBEN.
[Vignet: gravure]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
M D C C C.

Ceneton026980
DE
W I S S E L,
B L Y S P E L.
naar ‘t hoogduitsch van
J. F. J U N G E R,
door
HERMANUS FREDRIK EYBEN.
[gravure]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
m d c c x c v i i i.

Ceneton027190
SOLIMAN
SECOND
OU
LES TROIS SULTANES,
COMEDIE
EN TROIS ACTES EN VERS,
PAR M. FAVART,
NOUVELLE EDITION.
Représentée au Theatre Français à la Haye en Decembre
1783, pendant le sejour de Mad. SAINT-VAL
l’ainée, en Hollande.
_________________________________
Le prix est de 11 sols, ou 6 sols les abonnés.
_________________________________
[Typografisch ornament].
A AMSTERDAM & A LA HAYE,
Chéz HENRI CONSTAPEL Libraire.
_________________________________
M. DCC. LXXXIII.

Ceneton027240
P.L.F
TREVR-SPEL VAN LUCIDORUS EN LUCELLA
W. CHRISTIAENS, 1636

Ceneton027250
MEROPE

Ceneton027270
THEMISTOCLES,
TREURSPEL.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze weezen]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis, 1741.
Met Privilegie.

Ceneton027280
THESEUS.
TREURSPEL.
[Vignet: gravure, Muze en Faam].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis. 1740.
Met Privilegie.

Ceneton027300
ALZIRE,
OF DE
AMERIKANEN;
TREURSPEL.
Naar het Fransche van den Heere DE VOLTAIRE
gevolgd, onder de Zinspreuk
STUDIO FOVETUR INGENIUM.
[Vignet: Romeinse wapenrusting].
TE UTRECHT.
Gedrukt voor Rekening van eenige Kunstbeminnaars.
M. DCC. LXX.

Ceneton027310
ALZIRE,
OF DE
AMERIKANEN;
TREURSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCH
VAN DEN HEERE DE VOLTAIRE.
ONDER DE ZINSPREUK:
STUDIO FOVETUR INGENIUM.
[Vignet: ’t Verstand, door kunst ter deugd geleid,
vind lust en rust in werkzaamheid].
TE AMSTERDAM,
BY D’ERVE P. Meijer EN G. Warnars.
M D C C L X X X I.
Met Privilegie.

Ceneton027320
ALZIRE,
OF DE
AMERIKANEN;
TREURSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCH
VAN DEN HEERE DE VOLTAIRE.
ONDER DE ZINSPREUK:
STUDIO FOVETUR INGENIUM.
[Vignet: ’t Verstand, door kunst ter deugd geleid,
vind lust en rust in werkzaamheid].
TE AMSTERDAM,
GERRIT WARNARS
MDCCCIII.
Met Privilegie.

Ceneton027330
Bladz. 85
BRUTUS,
TREURSPEL
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE
VAN DEN HEERE
DE VOLTAIRE.
Nooit te voren gedrukt.

Ceneton027340
BRUTUS,
TREURSPEL
Naar het Fransche van den Heere DE VOLTAIRE
gevolgd, onder de Zinspreuk
STUDIO FOVETUR INGENIUM.
Verbeterd in dezen
TWEEDEN DRUK.
[Vignet: gravure]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek van
den Voorburgwal en Stilsteeg, 1756. Met Privilegie.

Ceneton027370
DE
CHRISTELYKE
WACHT,
ZINNESPEL.
Onder de Zinspreuk:
STUDIO FOVETUR INGENIUM.
[Vignet: Romeinse wapenrusting].
TE UTRECHT.
Gedrukt voor Rekening van eenige Kunstbeminnaars.
M. DCC. LXXII.

Ceneton027390
DARIUS,
TREURSPEL.
Naar het Fransche van den Heere T. Corneille
gevolgd, onder de Zinspreuk
Studio Fovetur Ingenium.
Verbeterd in dezen
Tweeden Druk.
[Vignet: Gravure]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek van
den Voorburgwal en Stilsteeg, 1757. Met Pivilegie.

Ceneton027400
FABRICIUS.
TREURSPEL.
[Vignet: Yver, in liefde bloejende]
t’AMSTERDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, en DIRK RANK,
op de Beurssluis, 1720.
Met Privilegie.

Ceneton027430
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton027450
GABINIA,
TREURSPEL.
Naar het Fransche van den Heere DE BRUEYS
gevolgd, onder de Zinspreuk
STUDIO FOVETUR INGENIUM
Verbeterd in dezen
Tweeden Druk.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderloze Wezen.].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek van
den Voorburgwal en Stilsteeg, 1756. Met Privilegie.

Ceneton027500
DE
MACHABEEN,
TREURSPEL.
Naar het Fransche van der Heere DE LA
MOTTE gevolgd, onder de Zinspreuk
STUDIO FOVETUR INGENIUM.
[Vignet: Romeinse wapenrusting].
TE UTRECHT.
Gedrukt voor Rekening van eenige Kunstbeminnaars.
M. DCC . LXXI.

Ceneton027540
Studio fovetur ingenium

Ceneton027560
PYRRHUS,
TREURSPEL;
Naar het Fransche van den Heer DE CRE-
BILLON gevolgd,
Onder de Zin-spreuk
STUDIO FOVETUR INGENIUM.
[Vignet: Typografisch ornament].
TOT GEND,
By D.J. FERNAND, op den Reep, in den H. Augustinus.
_______
1786.

Ceneton027570
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton027610
ROMULUS,
TREURSPEL.
Derde Druk, verbeterd volgens den Tweeden.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy Leezen,
om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper op den hoek van
den Voorburgwal en Stilsteeg, 1754. Met Privilegie.

Ceneton027630
DE
SCHADELYKE
EIGENLIEFDE,
OF DE
VRIENDSCHAP DER WAERELD;
ZINNESPEL.
Onder de Zinspreuk:
STUDIO FOVETUR INGENIUM.
[Vignet: Romeinse wapenrusting].
TE UTRECHT.
Gedrukt voor Rekening van eenige Kunstbeminnaars.
M. DCC. LXXII.

Ceneton027640
Bladz. 1
STILICO,
TREURSPEL
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE
VAN DEN HEERE
T. CORNEILLE
Nooit te voren gedrukt.

Ceneton027650
STILICO,
TREURSPEL.
Naar het Fransche van den Heere T. CORNEILLE
gevolgd, onder de Zinspreuk
STUDIO FOVETUR INGENIUM.
Verbeterd in dezen
TWEEDEN DRUK.
[Vignet: gravure, Muze en Faam].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek van
den Voorburgwal en Stilsteeg, 1755. Met Privilegie.

Ceneton027680
DE
TRIOMFEERENDE
P O Ë Z Y
EN
SCHILDERKUNST;
ZINNESPEL.
Ars non habet Inimicum, nisi Ignorantem.
[Vignet: Yver in liefde bloejende]
By de Erfgen: van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluys, te AMSTELDAM. 1724. Met Privilegie.

Ceneton027690Ars non habet Inimicum, nisi Ignorantem.

Ceneton027710
C. MUCIUS CORDUS,
OF
DE VERLOSSING VAN ROME,
TREURSPEL.
DOOR
Mr. RHIJNVIS FEITH.
[Vignet: gravure]
TE AMSTERDAM, BIJ
JOHANNES ALLART,
MDCCLXXXXV.

Ceneton027730
INES DE CASTRO.
TREURSPEL
DOOR
Mr. RHIJNVIS FEITH.
[vignet: virtus]
te AMSTERDAM, bij
JOHANNES ALLART,
MDCCLXXXXIII.

Ceneton027740
INES DE CASTRO.
TREURSPEL
DOOR
Mr. RHIJNVIS FEITH.
[Vignet: virtus]
te AMSTERDAM, bij
JOHANNES ALLART,
MDCCLXXXXIII.

Ceneton027750
LADIJ JOHANNA GRAIJ.
TREURSPEL
DOOR
Mr. RHIJNVIS FEITH.
[Vignet: portret]
TE AMSTERDAM, BIJ
JOHANNES ALLART,
MDCCLXXXXI.

Ceneton027770
DE
PATRIOTTEN.
TOONEELSPEL.
[Gravure].
TE AMSTERDAM Bij
JOHANNES ALLART,
MDCCLXXXV.

Ceneton027780
THIRSA,
OF
DE ZEGE VAN DEN
GODSDIENST.
TREURSPEL.
DOOR
Mr. RHIJNVIS FEITH.
[Vignet: gravure]
TE AMSTERDAM, BIJ
JOHANNES ALLART,
MDCCLXXXIV.

Ceneton027790
THIRSA,
OF
DE ZEGE VAN DEN
GODSDIENST.
TREURSPEL.
DOOR
Mr. RHIJNVIS FEITH.
tweede druk.
[vignet]
te AMSTERDAM, bij
JOHANNES ALLART,
MDCCLXXXIV.

Ceneton027800
THIRSA,
OF
DE ZEGE VAN DEN
GODSDIENST.
TREURSPEL.
DOOR
Mr. RHIJNVIS FEITH.
derde druk.
[vignet]
te AMSTERDAM, bij
JOHANNES ALLART,
MDCCXC.

Ceneton027810
GEESSEL
DER
HEDENDAAGSE
PASKWILLANTEN.
BLYSPEL.
DOOR HET
KUNSTGENOOTSCHAP:
Feras, quae tuâ culpâ pateris.
[Vignet: fleuron]
GEDRUKT
voor ‘t
KUNSTGENOOTSCHAP.
1757.

Ceneton027950
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton027960
M. FOCKENS
KLUCHT
Van
DRONKKEN
HANSJE.
Gespeelt op d’ Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: In Liefd’ Bloeyende].
t’AMSTERDAM,
By Dirck Cornelisz. Houthaeck, Boeckverkooper, op de
hoeck van de Nieuwe-zijds Kolck. In ’t Jaer 1657.

Ceneton027970
M. FOCKENS
KLUCHT
Van
DRONKKEN
HANSJE.
Gespeelt op d’ Amsterdamsche Schouburg.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
t’AMSTERDAM,
________________________________
Gedruckt by BROER JANSZ BOUMAN, Boeckverkooper op
’t Water, by de Kapel-steegh, naest ’t Vlie-boot. ANNO 1661.

Ceneton027980
M. FOCKENS
KLUCHT
van
DRONKKEN
HANSJE.
Gespeelt op d’ Amstersche [sic!] Schouburg.
[Vignet: Houtsnede].
t’AMSTERDAM,
________________________________
Gedruckt by OTTO BARENTSZ. SMIENT, Boeck-
drucker op de Reguliers Brede-straet in de nieuwe Druckrey, 1663.

Ceneton027990
KLUCHT
Van den
ITALIAANSCHEN
SCHOORSTEENVEGER.
Door
M. FOKKENS.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
__________________
By Jacob Lescaille, Boekverkooper op den Middel-dam, naast de Vismarkt, in ’t jaar 1662.

Ceneton028000
KLUCHT
VAN DE
VERLIEFDE
GRYSERT.
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
__________________
By Jacob Lescaille, op de Middeldam, naast de Vismarkt.
M. D C. LIX.

Ceneton028010
KLUGHT
VAN
HANS
KEYENVRESSER,
Zijnde een Hooghduytschen Quacksalver,
dewelcke een wonderlijcken Oly getrocken heeft uyt
de Aller-Keyen-Key van Amersfoort, om alle
Keyen te genesen.
Gerijmt door W.C. van Fockenb.
Medicijnen Doctoor.
[Vignet: fleuron]
T’ AMSTERDAM,
_____________________________________
By Jacob Venckel, Boeckverkooper, in d’oude Lely-straet, in de History-schryver. 1665.


Ceneton028030
KLUCHT
VAN DE
QUACKSALVER.
Uyt vermaeck ghespeelt op de
Bruyloft van een paer eer-
lijcke Luy.

Ceneton028080
KLUCHT
VAN DE
KWAKZALVER.
Uit vermaak gespeeld op de Bruiloft van een
paar eerlyke Lui.

Ceneton028120
W.G.V. FOCQUENBROCHTS
MIN
In ’t
LAZARUS-HUYS,
BLYSPEL.
[Gravure].
t’Amsterdam, by JACOB VINCKEL, Boeck-
verkooper in de Beursstraet, in de Histo-
rie-schrijver 1674.

Ceneton028130
W.G.V. FOCQUENBROCHTS
M I N
In’t
LAZARUS-HUYS,
BLYSPEL.
[Gravure]
t’Amsterdam, by JACOB VINCKEL, Boeck-
verkooper in de Beursstraet, in de Histo-
rie-schrijver. 1674.

Ceneton028140
W.G.V. FOCQUENBROCHTS
M I N
in ’t
LAZARUS-HUYS,
B L Y S P E L.
[Vignet: fleuron]
Tot AMSTERDAM,
_____________________
By BALTUS BOECKHOLT,
Boeck-verkooper woonende op de
Haerlemmer-straet.

Ceneton028150
W.G.V. FOCQUENBROCHTS
M I N
In ’t
LAZARUS-HUYS,
B L Y S P E L.
Van nieuws oversien, en verbetert, na de
Oprechte COPYE van den AUTHEUR,
Noyt voor desen soo Gedruckt.
[Vignet: fleuron]
t’ALCKMAER,
_____________________
Gedruckt by Pieter de Wees , Boeck-Druc-
ker by de Vis-marckt, inde Gekroonde
Vinder vande Druck-konst.

Ceneton028170
W.G.V. FOCQUENBROCHTS
M I N
In ’t
LAZARUS-HUYS,
B L Y S P E L.
Van nieuws oversien, en verbetert, na de Oprechte CO-
PYE van den AUTHEUR.
Noyt voor desen soo Gedrukt.
[Vignet: houtsnede, moord op Hendrik IV].
t’AMSTERDAM,
_____________________
By GYSBERT de GROOT, Boekverkooper op den
Nieuwendijk. 1687.

Ceneton028180
W.V. FOCQUENBROCHS
MIN
IN ’T
LAZARUSHUIS,
BLYSPEL.

Ceneton028230
W. G. V. FOCQUENBROCHS
M I N
In ’t
LAZARUS-HUYS,
BLYSPEL.
Van nieuws oversien, en verbetert, na d’ Oprechte
COPYE van den AUTHEUR.
Noyt voor desen soo Gedrukt.
[Houtsnede].
t’ AMSTERDAM,
_______________________________
By d’ Erve van de Wed: GYSBERT de GROOT, Boek-
verkoper op de Nieuwen-dijk, in de Groote Bybel.

Ceneton028240
W.G.V. FOCQUENBROCHTS
MIN
IN ’T
LAZARUS-HUYS,
B L Y S P E L.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
Te AMSTELDAM.
By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1732.
Met Privilegie.

Ceneton028250
W.G.V. FOCQUENBROCHTS
MIN
IN ’T
LAZARUS-HUYS,
BLYSPEL.
[Vignet: de byen storten ...]
t’AMSTELDAM,
By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1732.
Met Privilegie.

Ceneton028260
W.G.V. FOCQUENBROCHTS
MIN
IN ‘T
LAZARUS-HUYS,
BLYSPEL.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderloze Wezen].
Te AMSTELDAM.
By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1732.
Met Privilegie.

Ceneton028270
W.G.V. FOCQUENBROCHTS
MIN
IN ’T
LAZARUS-HUYS,
B L Y S P E L.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
t’ AMSTELDAM.
By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1732.
Met Privilegie.

Ceneton028290
W. V. FOCQUENBROCHS
MIN
IN ’T
LAZARUSHUIS,
BLYSPEL.

Ceneton028300
W. G. V. FOCQUENBROCHTS
MIN
IN ’T
LAZARUS-HUYS,
BLYSPEL.
[Vignet]
Te AMSTELDAM.
By J. HELDERS EN A. MARS, Boekdrukkers,
in de Nes, 1783.
Met Privilegie.

Ceneton028350
TWEEDE DEEL
VAN
THALIA,
OF
GEURIGE
SANG-GODIN,
VAN
W.G.V. FOCQUENBROCH.
Fumus Gloria Mundi.
DAVID LINDENIUS
ANDRIES VINCK.
Boeckverkoopers. 1679.

Ceneton028370
TYMON
VAN
LUCIANUS,
Tooneelschwys uitgebeeld door de zamenspraak
dezer navolgende Perzoonen.

Ceneton028430
DE
VERWARDE
JALOUSY,
BLY-SPEL.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Lescaille, Boeckverkooper op de Middel-
dam, naest de Vismarckt, 1663.

Ceneton028440
DE
VERWARDE
JALOUSY,
BLY-SPEL.
Fumus Gloria Mundi.
[Vignet: fleuron]
t’AMSTERDAM,
________________
By David Lindenius , en Andries Vinck ,
Boeckverkoopers. 1679.

Ceneton028450
DE
VERWARDE
JALOUSY,
BLY-SPEL.
Fumus Gloria Mundi.
[Vignet: Putje met emmer links].
t’AMSTERDAM,
________________
By MICHIEL DE GROOT, Boeckverkooper tusschen
de beyde Haerlemmer-sluysen, 1680.

Ceneton028480
DE
VERWARDE
JALOUZY,
BLYSPEL.
Den laatsten Druk.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTELDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Visch-poort, 1705.
Met Privilegie.

Ceneton028490
DE
VERWARDE
JALOUSY,
BLY-SPEL.
[Vignet: fleuron]
t’AMSTERDAM,
____________________
By de Wed: van GYSBERT de GROOT, Boek-
verkoopster op de Nieuwen-dyk, tusschen de twee
Haarlemmer Sluizen, in de groote Bybel.

Ceneton028500
DE
VERWARDE
JALOUSY,
BLYSPEL.
[Vignet: fleuron]
t’AMSTERDAM,
_____________________________
By de Wed. van Gijsbert de Groot, Boekverkoopster op
de Nieuwen-dijk, tusschen de twee Haarlemmer
Sluizen, in de groote Bijbel.

Ceneton028550
DE
VERWARDE
JALOUZY,
KLUCHTSPEL.
[Vignet: de Bijen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderlose Wezen].
t’AMSTELDAM,
By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1730.
Met Privilegie.

Ceneton028560
DE
VERWARDE
JALOUZY,
KLUCHTSPEL.
[Vignet: de Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voên, en de Ouderloze Weezen]
t’AMSTELDAM,
By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1730.
Met Privilegie.

Ceneton028580
KLUCHT
VANDE
WEYERY.
Gerijmt door W.C. van Fockenb.
Medicijnen Doctoor.
[Vignet: fleuron]
T’ AMSTERDAM,
_____________________________________
By Jacob Venckel, Boeckverkooper, in d’oude Lely-straet, in de History-schryver. 1665.


Ceneton028590
KLUCHT
VAN DE
WEYERY
[Vignet: fleuron]
Gedruckt voor de Liefhebbers
van de Weyery.

Ceneton028600
KLUCHT
VAN DE
WEYERY
[Typografisch ornament]
Gedruckt voor de Liefhebbers van
de Weyery.

Ceneton028700
AANSPRAAK,
AAN DE LEDEN VAN HET
TOONEELLIEVEND GENOODSCHAP,
ONDER DE ZINSPREUK
OEFFENING KWEEKT KUNST;
BY GELEGENHEID DAT DESZELFS
TOONEEL WERD GEOPEND.
Vervaardigd door
A. FOKKE SIMONSZ.
BESCHOUWEND LID,
En Uitgesprooken door
D.E. BENOIST
VOORZITTEND COMMISSARIS
Van het zelve Genoodschap.
[Vignet: Oefening kweekt kunst].
Op en VIIIsten van Oogstmaand, des Jaars
M D C C L X X X I V.

Ceneton028710
DAVIDS
EERSTE ZEGEPRAAL,
DRAMATISCH VOORGESTELD,
IN DRIE HANDELINGEN.
VOLGENDS
I. SAMUEL het geheele zeventiende Hoofddeel.

Ceneton028740
HET
VREDEGEEST,
LANDSPEL
FF2

Ceneton028780
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton028790
MARGARETHA
VAN
HENEGOUWEN,
GRAVIN VAN HOLLAND EN ZEELAND;
TREURSPEL.
DOOR
J. FOKKE.
[Gravure: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de ouderloze Weezen].
TE AMSTERDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tusschen de
Warmoesgracht en de Drie-Koningstraat.

Ceneton028800
WOLFAART
VAN
BORSELEN,
TREURSPEL.
Felix criminibus nullus erit diu.
AUSON.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voên, en de Ouderloze Weezen.]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, by de
Drie Koningstraat, 1780.

Ceneton028810
D’AMERIKANEN
OFT
ALZIRE
TREUR-SPEL.
OP DEN ZIN
Dolen is Menschelyk,
Vergeven Goddelyk.
DOOR
F. DE LA FONTAINE.
[Typografisch ornament].
TOT BRUSSEL,
___________________________
By de Weduwe G. JACOBS, tegen
de Baert-Brugge 1739.
Met Approbatie.

Ceneton028860
HET
VERANDERLYK GEVAL
IN
GARIBALDUS
EN
DAGOBERTUS
TREUR-SPEL.
OP DEN ZIN
Zoo dra geluk,
Zoo dra in druk.
Vertoont voor d’eerste reyse in Brussel
door de Lief-hebbers van den
OLYF-TAK
IN FEBRUARIO 1716.

Ceneton028890
Dr. B. FONTEYNS,
FORTUNATUS
Beurs en vvensch-Hoedt.
BLY-DROEF-EYNDEND SPEL.
Gespeelt op de Amsterdamsche Schouw-burgh.
[Gravure].
t’AMSTERDAM, Gedruckt by Nicolaes van Ravesteyn. _____________________________________
Voor Dirck Cornelisz. Hout-Haeck , Boeckverkooper op de
Nieuwe-zijds Kolck, Anno 1643.

Ceneton028900
Dr. B. FONTEYNS,
FORTUNATUS
SOONEN,
Op en Onder-gangh.
TWEEDE DEEL.
[Gravure].
t’AMSTERDAM, Gedruckt by Nicolaes van Ravesteyn.
.
Voor Dirck Cornelisz. Hout-Haeck,
Boeckverkooper op de
Nieuwe-zijds Kolck, Anno 1643.

Ceneton028910
Mr. Sullemans
SOETE
VRIAGI.
Gespeelt op de Amsterdamsche Camer.
22. Augusti, Anno M. DC.
XXXIII.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
T’AMSTELREDAM.
__________________________
Voor Dirck Cornelisz Houthaeck, Boeckvercooper
op de Nieuwe-zijts Kolck. Anno 1633.

Ceneton028940
De soete Vryagie
van
MONSEUR
SULLEMAN.
Gespeelt op de Amsterdamsche schouwburg.
Den vierden Druck.
[Vignet: In Liefd’ Bloeyende]
t’AMSTERDAM,
______________________
By Dirck Cornelisz Houthaak, Boeckverkooper op de hoeck
van de Nieuwe-zijds Kolck. 1649.

Ceneton028970
ROMILIVS
EN PELAGIA,
Bly-Eyndend’-Spel.
Musica multis est incitamentum Amoris.
Menand. in The.
[Vignet: fontein met onderschrift ‘Eeuwigh’].
t’Amsterdam, Gedruckt by Nicolaes van Ravesteyn.
.
Voor Dirck Cornelisz Hout-haeck, Boeckverkooper op de
Nieuwe-zijds Kolck, in ’t Bourgoens Kruys, Anno 1644.

Ceneton028980
Tranquilli de Mont
Droef
Bly-Eyndent-Spel.
EN
FORTUNATI
Geluck en Ongeluck.
Gespeelt op de Amsterdamsche Camer. Anno M. DC.
XXXIII.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
T’AMSTELREDAM.
.
Voor Dirck Cornelisz Houthaeck, Boeckverkooper
op de Nieuwe-zijts-Kolck Anno 1633.

Ceneton028990Nicolaas Fonteins
ARISTOBULUS.
EXODUS 20. vers. 12.
Ghy sult uwen Vaeder ende uwe Moeder eeren op
dat ghy langhe levet in den Lande dat u
de Heere uwe God geeft.
[Vignet: Wapen van Amsterdam].
’tAMSTELREDAM.
Ghedruckt by Joost Broersz. woonende inde Pijl-
steegh, inde Druckerye, Anno 1638.

Ceneton029000
NICOLAAS FONTEYNS
CASTA,
OFTE
SPIEGHEL
DER
KUYSHEYD.
[Vignet: Wapen van Amsterdam].
t’AMSTELDAM.
.
Ghedruckt by Joost Broersz. Boeck-drucker woonende
inde Pijl-steegh, inde Druckerije.
.
CI) I)XXXVII. [sic]

Ceneton029010
NICOLAAS FONTEYNS
ESTHER,
OFTE
’tBeeldt der Ghehoorsaamheid.
[Vignet: Wapen van Amsterdam].
’tAMSTELREDAM.
.
Gedruckt by Iohannes Iaquet, op de Prince-graft.
Voor Balthazar van Dorsten, Boeckverkooper woonende
op den Nieuwen Dijck, by de Vrouwesteegh,
ANNO 1638.

Ceneton029020D. NICOLAI
FONTANI
Triumphs-Trompet.
Speelghevvijs uytghebeeldt op ’t Veroveren
VAN ’sHERTOGHEN-BOSCH.
(typografisch ornament)
T’AMSTELREDAM,
.
Voor Willem Davidsz Pabrue Boeckvercooper, woonende inde
Stilsteegh naest ’tVergulde Hardt.
By Ian Fredericksz. Stam in de Hope. M. DC. XXIX.

Ceneton029060
DUIFJE
EN
SNAPHAAN.
KLUCHTSPEL.
Vertoont op de Amsterdamsche
SCHOUWBURG.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
By de Erfgenamen van Jacob Lescailje, op de Middel-
dam,naast de Vischmarkt. 1680.

Ceneton029090
DUIFJE
EN
SNAPHAAN.
KLUCHTSPEL.
Den tweden Druk.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
________________
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op de Middel-
dam, naast de Vischmarkt. 1707.
Met Privilegie.

Ceneton029100
DUIFJE
EN
SNAPHAAN.
KLUCHTSPEL.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
t’AMSTELDAM,
By DAVID RUARUS, Boekverkoper, 1731.
Met Privilegie.

Ceneton029410
CLAUDIUS CIVILIS,
HERSTELLER
DER
BATAAFSCHE VRYHEID.
TREURSPEL.
DOOR
JS. Le FRANCQ VAN BERHEY. M: D:
[Gravure].
Te AMSTELDAM,
By YNTEMA EN TIEBOEL.
MDCCLXIV.

Ceneton029450
LEYDEN
VERRUKT,
OP HET
TWEEDE EEUWGETIJDE
der oprichting van de
HOLLANDSCHE
HOOGE SCHOOLE,
binnen haare muuren.
ZINNE-SPEL,
DOOR
JOANNES LE FRANCQ VAN BERKHEY.
[Vignet: Veniam pro laude]
TE LEYDEN,
Gedrukt voor het Genooschap
VENIAM PRO LAUDE,
en wordt uitgegeven
Bij HEYLIGERT EN HOOGSTRAATEN, in Comp.
Boekverkoopers. 1775.

Ceneton029520
I. FRANSSOONS
Giertjen Wouters/
Kluchts-wyse ghespeelt op de oude
Camer in Liefde Bloeyende, binnen
AMSTERDAM A°. 1623.
Mint niet met sinnen op ter loop,
Ghy krycht een blauvve scheen goet coop.
Mint ghy van sinnen heel berooft,
Ghy stoot vvel lichtelijck u hooft.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
’t AMSTELREDAM,
___________________________
By Jan Benningh/ Boeckvercooper woonende
op de Dam-Sluys inde Vergulde Bybel.
Anno 1623.

Ceneton029530
ROMÉO EN JULIA,
TOONEELSPEL;
NAER DEN HEER
WEISZE.
DOOR
B. FREMERIJ.
[Vignet: Scene uit 4e bedrijf, 6e toneel].
TE DORDRECHT,
Bij A. BLUSSÉ en Zoon,
MDCCLXXXVI.

Ceneton029560
DE
COURANT,
KLUCHTIG BLYSPEL.
[Vignet: Ars Superat Fortunam].
In ’s GRAVENHAGE,
_________________________
Gedrukt voor HET KUNSTGENOOTSCHP, en,
te bekoomen by ENGELBERT BOUQUET, 1768.

Ceneton029580
DE
DWEPERY,
OF
MAHOMET
DE PROFEET,
TREURSPEL.
Het Fransch gevolgt van den Hr. A. DE VOLTAIRE.
[Vignet: Ars Superat Fortunam].
Gedrukt voor het KUNSTGENOOTSCHAP,
Te LEYDEN, bij C. HEYLIGERT,
Boekverkooper in de St. Pieters-Choorsteeg, 1770.

Ceneton029590
EDIPUS,
TREURSPEL.
Het Fransch gevolgd van den Heere
A. DE VOLTAIRE.
[Vignet: Ars Superat Fortunam].
Gedrukt voor HET KUNSTGENOOTSCHAP,
te LEYDEN, by CORNELIS HEY-
LIGERT, Boekverkooper in de
St. Pieters-Choorsteeg 1769.

Ceneton029600
DE
ELECTRICITEIT;
OF
PEFROEN,
MET HET
SCHAEPS-HOOFD
GEELECTRICEERD.
KLUCHT-SPEL.
[Vignet: Ars Superat Fortunam].
Gedrukt voor het
KUNSTGENOOTSCHAP, 1746.
En te bekomen t’Amsterdam by A. Olofsen.

Ceneton029610
DE
INËNTING
KLUCHTSPEL.
[Vignet: Ars Superat Fortunam].
IN ’s GRAVENHAGE
____________________
Gedrukt voor HET KUNSTSGENOOTSCHAP,
en, te bekoomen by H.C. GUTTELING.
MDCCLXVIII.

Ceneton029640
DE
LOTERY,
VERLUSTING-SPEL;
VERSIERT
MET ZANG EN DANS.
[Vignet: Ars Superat Fortunam].
Gedrukt voor het KUNSTGENOOTSCHAP.
en zyn te bekoomen by Cornelis van Buren.
Boekverkooper in ’s Gravenhage. 1754.

Ceneton029650
DE
UITVAERT
VAN HET VRYJE
METZELAERSGILDE.
KLUGTSPEL.
_____ _____ _____ Mors
Tector Voluptatis Strucurae.
METZELIUS.
[Vignet: fleuron]
TOT SCHEVENING,
By JAPIK KRYNSZ: PANNEBIER,
in de Babylonsche Verwarring.

Ceneton029660
HET
ZONNE-HOF;
OF HET VERLICHTE
PALEIS VAN PHOEBUS,
VOOR-SPEL,
Ter Verjaringe van Haere
KONINGLYKE HOOGHEID
MEVROUWE DE PRINCESSE
Gouvernante der Vereenigde Nederlanden
&c. &c. &c.
VERTOOND
Op den ’s GRAVENHAEGSCHEN
SCHOUWBURG.
Den 2den van Slachtmaand 1753.
[Typografisch ornament].

Ceneton029680
HET LOON DER MINNEN.
Een Treurspel oft Tragoedie
    Inhoudende de
Historie van Iphis ende
Anaxarete.
Wiens inhoudt vertelt wort in het xiiij. boec
der herscheppinghe ofte transformatie beschreven
door den Hoochgeleerden ende wijdt-
beroemden Poeet,
PVBL, OVIDIVS NASO.
Speelsche wijs in Duyts Overgeset.
[Houtsnede].
Tot Hoorn by Willem Andriesz. woonende
op het Noordt int Schrijfboeck. Anno 1600.

Ceneton029690
DE BARON
ALBERT
VAN
THURNEISEN;
BURGERLYK TOONEELSPEL,
IN VIER BEDRYVEN,
DOOR
W.A. IFFLAND;
ZEER VRY VERTAALD EN VERMEERDERD
DOOR
H. FRIESEMAN.
=======================================
Te AMSTELDAM, by
T. VAN HARREVELT,
Boekverkooper in de Kalverstraat.
1793.

Ceneton029700
CALAS,
OF
DE GEFOLTERDE ONSCHULD,
TOONEELSPEL.
IN VIER BEDRIJVEN.
Vrij vertaald uit het Fransch, naar dat van
den Heere LE MIERRE D”ARGY.
DOOR
H. FRIESEMAN.
* *
*
Te AMSTERDAM, BY
JOHANNES ALLART.
MDCCXCIII.

Ceneton029730
HET
GESTOORDE
NAAYPARTYTJE
VAN
WILLEM DE Vde.
KLUCHTSPEL.
In één Bedryf.
DOOR
HARMODIUS FRISO.
[Vignet: Wapen].
Te ZURICH,
By Orell en Gesner, in Comp. 1786.

Ceneton029760L. De Fuyters
Bedekten
VERRADER.
TREURSPEL.
Malum ad Malum Revertit.
Gespeelt op d’Amsterdamze Schouburgh, den 18 IUNY 1646.
(typografisch ornament)
t’AMSTELDAM.
.
Gedruckt by IAN van HILTEN, Boeck-verkooper in de
Beurs-straat, in de geborduyrde Handt-schoen, ANNO 1646.

Ceneton029770
DON JAN
DE
TESSANDIER,
Treur-Spel.
Gerijmt door L.D. FUYTER.
Ghespeelt in d’Amsterdamsche
SCHOUBURGH.
[Vignet: Noch tyt noch rust]
t’AMSTERDAM,
______________________
Ghedrukt voor Iacob Vincel, Boeck-verkooper in de Lange-
brugh-steegh, in de History-Schryver, 1654.

Ceneton029780
DON JAN
OF DE GESTRAFTE
ONTROUW.
TREUR-SPEL.
[Gravure].
IN ’s GRAVENHAGE,
By GYSBREGT GASINET, Boekverkooper, in
het kort Agterom, 1716.

Ceneton029790
Daar en is geen grooter verlies; als den Tijdt

Ceneton029800
LOPE DE VEGA
CARPIOOS
VERWERDE-HOF.
Gerijmt in Nederduytse vaarzen, door
L. D. FUYTER.
Gespeelt in de Amsterdamse SCHOVBVRGH den 18 Sept. 1647.
(vignet: wijzerplaat met in het midden een Fortunafiguur en het randschrift `NOCH TYT NOCH RUST’)
t’ AMSTERDAM.
Voor JOHANNES JACOT in de vergulde Kronijck, In ’t jaar CI) I) CXLVII.

Ceneton029810
LOPE DE VEGA
CARPIOOS
VERWARDE HOF.
Door L. D. FUYTER.
Den tweeden Druck, vermeerdert, en
van veel Fauten verbetert.
Gespeelt in de Amsterdamse Schou-burgh Anno 1656.
[Gravure].
t’AMSTERDAM,
________________________________________________________
By JAN JANSZ. van SANTEN, Boek-verkooper
achter d’Oude Kerck, Anno 1656.

Ceneton029820
LOPE DE VEGA
CARPIOOS
VERWARDE HOF.
Door L. D. FUYTER.
Den tvveeden Druck, vermeerdert, en van
veel Fauten verbetert.
Gespeelt in de Amsterdamse Schouburgh, Anno 1656.
[Gravure].
t’AMSTERDAM,
________________________________________________________
Ghedruckt by JAN BOUMAN, Boeckverkooper op
’t Water, in de Lelye onder de Doornen, Anno 1665.

Ceneton029870
LOPE DE VEGA
CARPIOOS
VERWARDE
HOF;
door L.D. Fuyter.
Hofspel.
[Gravure].
Te Amsteldam,
By Izaak Duim, Boekverkooper, bezuiden het
Stadhuis. Met Privilegie. 1740.

Ceneton029880
Kluchtighe
COMEDIE
van
ARDELIA
En
FLAVIOOS
VRYAGIE.
Ghespeelt op d’oude Kamer Jn LIEFD BLOEYENDE.
ANNO [Vignet: stadswapen van Amsterdam] 1629.
t’AMSTELREDAM,
_______________________
Ghedruckt voor VVillem Iansz VVijngaert, Boeck-verkoo=
per in de gast-huys-steech/ by ’t Stadthuys/ aen
den Dam. Anno 1629.

Ceneton029890G.C.
IACOBUS VI.
CONINGH
VAN
SCHOTLANDT.
Bly-eyndende
Ongheval, en Perijckel.
Op het Spreeck-woordt,
Haest ghelooft, haest bedrogen.
(gravure: twee duellerende ruiters op zeepaarden)
IN s’GRAVEN-HAGE.
Ghedruckt voor Gijsbrecht Ernst, Boeck-verkooper woonende
inde Vlamingh-straet, Anno 1639.

Ceneton029930
G.K.
Bruylofts-Spel,
van drie Personagien,
TER EEREN
Des Eersamen Ionghmans,
NICOLAES ABEEL,
ende
De Eerbare Ionghe Dochter,
CLAESGEN CLAES,
Ghespeelt den vyfden Ianuary, 1622.
TOT HAERLEM.
[Vignet: houtsnede].
TOT HAERLEM.
Ghedruckt by Vincent Casteleyn, Boeck-drucker
op ’t marckt-veldt, ANNO M.CCCCCC.XXII.

Ceneton029940
DE
VLUCHT
VAN
STANISLAUS LESCINZKIJ,
KONING VAN POOLEN.
TOONEELSPEL,
(Gevolgd naar het Fransche van den Heere J.H.
BARON ECKER DE ECKHOF.)
DOOR HET
DICHTLIEVEND KUNSTGENOOTSCHAP,
Onder de Spreuk:
DOOR OEFFENING WORDT VEEL VERKREEGEN.
[Typografisch ornament].
TE AMSTERDAM,
By WILLEM COERTSE JUNIOR,
Boekverkoper.

Ceneton029950
DE
WEEDERZYDSCHE
PROEF.
TOONEELSPEL.
IN EEN BEDRYF.
Naar het Fransche en Hoogduitsche, van de Heeren
LE GRAND EN MEISNER.
DOOR HET
GENOOTSCHAP,
Onder de Zinspreuk:
DOOR OEFFENING WERD VEEL VERKREEGEN.
[Typografisch ornament].
TE AMSTERDAM,
By WILLEM COERTSE JUNIOR,
MDCCLXXIX.

Ceneton029960
DE
BELACHELYKE
LETTERVITTERS.
BLYSPÉL.
Uit het Kunstgetnootschap,
MELIORA LATENT.
[Vignet: Meliora latent].
Te AMSTELDAM,
__________________
By HENDRIK VANDE GAETE, Boekverkoooper,
op den hoek van den Vygendam en Warmoesstraat.
1717.
*************************************************
DE
BELACHELYKE
LETTERVITTERS.
BLYSPÉL.
DOOR
H. VANDE GAETE.
Te AMSTELDAM,
By HENDRIK VANDE GAETE, Boekverkoooper,
op den hoek van den Vygendam en Warmoesstraat.
1717.

Ceneton029970
DE BRASSENDE
DIENSTMEIDEN.
KLUCHTSPÉL.
Door H. VAN DE GAETE.
[Vignet: gravure]
Geen Nyd noch Afgonst
Weêrhoud de Dichtkonst.
Te AMSTERDAM,
By J. VERHEIDE, Boerkverkooper inde
Hartestraat. 1707.

Ceneton029980
DE BRASSENDE
DIENSTMEIDEN.
KLUCHTSPÉL.
Door H. VAN DE GAETE.
[Vignet: gravure]
Geen Nyd noch Afgonst
Weêrhond de Dichtkonst.
t’AMSTERDAM,
By JACOBUS VERHEIDE, Boerkverkooper,
opCingel, by de Gasthuys Molensteeg. 1709.

Ceneton029990
DE
METSELAAR
DOOR

LIEFDE,
BLYSPÉL,
Uit het Konstgenoodschap,
MELIORA LATENT.
[Gravure: Meliora latent].
Te AMSTERDAM,
_____________________
By, HENDRIK van de GAETE, Boekverkooper,
op den hoek van den Vygendam en Warmoesstraat.
1716.

Ceneton030020
DE
ONTMANTELDE
APOTHEKER,
Met de
GEFOPTE HOORNDRAGER,
BLYSPEL.
[Vignet: fleuron]
Tot GOUDA,
____________________
By de Erven van L. KLOPPENBURG,
in de Gehoornde waarheyd.

Ceneton030080
ALDEGONDA
En
BARSIME,
Of
Dubbelde ontschakingh.
DROEF BLY EYNDENT SPEL.
Door
W.G.
Dees vliet uit suiv’re min haer staet en vaderlant.
Sy waent op ’t spits van eer te stijgen door haer schant.
[Vignet: Typografisch ornament].
t’AMSTERDAM.
Voor de Wedduwe van ABRAHAM de WEES, op den
Middeldam, in ’t Nieuwe Testament. 1663.

Ceneton030110
BOËTIUS
TREURSPEL.
DOOR
WIBRANDUS de GEEST.
[Vignet: So leeft de wetenschap].
Tot LEEUWARDEN,
_____________________________
By JOHANNES TYSENS, Boekdrukker
en Verkoper in de Peperstraat in de
Zaadzaaijer. 1711.

Ceneton030120
DE
GEVEINSDE
ZOTHEID
DOOR
LIEFDE,
BLYSPEL.
[Vignet: Constantia et Labore]
Te Amsteldam, by de Erfgen: van J. Lescailje, op den
Middeldam, op de hoek van de Vischmarkt, 1710.
Met Privilegie.

Ceneton030130
DE
GEVEINSE
ZOTHEID
DOOR
LIEFDE,
BLYSPEL.
[Vignet: Constantia et Labore]
Te Amsteldam, by de Erfgen: van J. LESCAILJE
en D. RANK, op de Beurssluis. 1727.
Met Privilegie.

Ceneton030140
DE
GEVEINSE
ZOTHEID
DOOR
LIEFDE,
BLYSPEL.
[Vignet: Constantia et Labore]
Te Amsteldam, by de Erfgen: van J. LESCAILJE
en D. RANK, op de Beurssluis. 1727.
Met Privilegie.

Ceneton030150
DE
GEWAANDE
TOVERY,
ZANGSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE.
[Vignet: De byën storten hier, het eêlste dat zy leezen,
om d’ouden stok te voên, en d’ouderloze weezen.].
Te AMSTELDAM, by
J. Helders en A. Mars, in de Nes. 1785.
Met Privilegie.

Ceneton030160
DE
MANZIEKE
VRYSTER,
KLUCHTSPEL.
DOOR
W. DE GEEST.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
_______________________
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op de Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1700.

Ceneton030170
PHILANDER
EN
KALISTE.
HARDERS-SPEL.
[Vignet: Nulla Quies].
TE LEYDEN,
Gedrukt voor de LEYDSE en HAAGSE
SCHOUWBURGEN, 1718.

Ceneton030180
DE
TRIOMFEERENDE
MUZYK,
KAMERSPEL.
DOOR
WIBRANDUS DE GEEST.
[Vignet: Perseveranter]
Te AMSTELDAM,
By de Erfg: van J: LESCAILJE, op den Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1698.

Ceneton030190
VALENTINUS
TREURSPEL.
DOOR
WIBRANDUS de GEEST.
[Vignet: Typografisch ornament].
TE LEEUWARDEN,
_____________________________
By PIETER RUIRDS, Boekdrukker
en Verkoper in de Peperstraat in de
Zaadzaaijer. 1707.

Ceneton030200
DE
WEDERSPANNIGE
ZOON,
KLUCHTSPEL.
[Vignet: Typografisch ornament].
TE LEEUWARDEN,
_____________________________
By PIETER RUIRDS, Boekdrukker in
de Peperstraat in de Zaadzaaijer. 1702.

Ceneton030210
DE
SIPIER
VAN
ZICH ZELVEN,
BLYSPEL.
[Vignet: fleuron]
TE AMSTERDAM,
By Anthony Lescailje, Boekverkooper in de Gast-
huis-Molen-steeg, in ’t jaar 1678.

Ceneton030220
DE
SIPIER
VAN
ZICH ZELVEN,
BLYSPEL.
[Vignet: Putje met emmer links].
t’AMSTERDAM,
By MICHIEL DE GROOT, Boeckverkooper tusschen
beyde de Haerlemmer-Sluysen, 1679.

Ceneton030230
DE
SIPIER
VAN
ZICH ZELVEN,
BLYSPEL.
[Vignet: fleuron]
Te AMSTERDAM,
________________________________
By de Wed: van GYSBERT DE GROOT,
Boekverkoopster op den Nieuwendijk,
Anno, 1705.

Ceneton030240
DE
SIPIER
VAN
ZICH ZELVEN,
BLYSPEL.
[Vignet: Muzen, bijenkorf en boek Vondel].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, 1737. Met Privilegie.

Ceneton030260
CINNA.
TREURSPÉL.
Uit het Fransch van de Heer CORNEILLE.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te AMSTELDAM,
By ALBERT MAGNUS, op de Nieuwen Dyk,
in den Atlas. 1683.
Mét Privilégie.

Ceneton030270
C I N N A,
ÓF
GOEDERTIERENHEID
VAN
AUGUSTUS.
TREURSPÉL.
De twéde Druk, mérkelyk verbéterd.
[Vignet: Nil Voléntibus Arduum].
Te AMSTERDAM,
__________________________
Gedrukt voor het KUNSTGENOOTSCHAP, én te
bekomen by de Erven van J. LESCAILJE, enz.
Met Privilegie. 1716.

Ceneton030290
CINNA,
ÓF
GOEDERTIERENHEID
VAN
AUGUSTUS.
TREURSPÉL.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te AMSTELDAM,
By ISAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, met Privilegie. 1736.

Ceneton030310
CINNA,
ÓF
GOEDERTIERENHEID
VAN
AUGUSTUS.
TREURSPÉL.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te AMSTELDAM,
By ISAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkoope r
bezuiden het Stadhuis, met Privilegie. 1736.

Ceneton030320
A. KARELS VAN ZJERMEZ,
EDUARD,
Anders
STANTVASTIGE
WEDUWE.
TREURSPEL.
Vertoond op d’Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM;
By JAKOB LESCAILJE Boekverkooper
op de Middeldam, 1660.

Ceneton030340
ADAM KARELSZ.
VAN ZJERMES,
EDUARD,
OF
STANDVASTIGE
WEDUWE,
BLY-EYNDEND HOF-SPEL.
[Vignet: LHVD - Et Arti Fortuna].
Te LEYDE,
By GILLIS KNOTTER, Boekverkooper
op ’t Rotterdammer-veer, by de Waag. 1716

Ceneton030350
ADAM KARELS
Klaagende
KLEAZJENOR,
En Doolende
DORISTEE.
[Typografisch ornament].
t’AMSTERDAM;
Gedrukt voor d’Autheur, by Jacob Lescaille,
in ’t jaar 1647.

Ceneton030360
ADAM KARELS
KLAAGENDE
KLEAZJENOR,
EN
DOOLENDE
DORISTEE.
Vertoont op d’Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM;
By Jacob Lescaille, Boekverkooper op de Middel-
dam, naast de Vismarkt, 1670.

Ceneton030370
ADAM KARELSZ.
VAN ZJERMES,
KLAAGENDE
KLEAZJENÓR.
EN DOOLENDE
DORISTEE.
BLY-EYNDEND TREURSPEL.
[Vignet: LHVD - Et Arti Fortuna].
.
Te LEYDE,
By GILLIS KNOTTER, Boekverkooper
op ’t Rotterdammer-veer, by de Waag. 1716

Ceneton030380
ADAM KARELS
VERVOLGDE
LAVRA.
[Vignet: wijzerplaat met in het midden een Fortunafiguur
en het randschrift NOCH TYT NOCH RUST].
t’Amsterdam, Gedrukt by Iacob Lescaille.
_______________________________________
Voor JOHANNES JACOT, Boekver-
kooper in de Stilsteeg, in de vergulde kronijk,
in ’t jaer M D CXLV.

Ceneton030400
ADAM VAN ZJERMEZ
VERVOLGDE
LAURA.
Bly-eindig Treurspel.
Vertoont op d’Amterdamsche Schouwburg.
Den derden Druk,
op nieuw overzien, en verbeetert.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middel-
dam, naast de Vischmarkt. 1679.

Ceneton030410
ADAM KARELS
VAN ZJERMEZ
VERVOLGDE
LAURA.
Vertoont op d’ Amterdamsche Schouwburg,
Den vierden Druk,
Op nieuws overzien, en verbeetert.
[Vignet: Aletheia]
t’AMSTERDAM,
By Michiel de Groot, op den Nieuwendijck, 1679.

Ceneton030420
ADAM KARELSZ.
VAN ZJERMES,
VERVÓLGDE
LAURA.
BLY-EYNDEND TREURSPEL.
[Vignet: LHVD - Et Arti Fortuna].
.
Te LEYDE,
By GILLIS KNOTTER, Boekverkooper
op ’t Rotterdammer-veer, by de Waag. 1716

Ceneton030450I. v. GESPERDENS
Wanckelbaer Fortuyn
OFTE
Treur-bly-eyndich-spel
VAN
CROESUS.
Op het woort
Niemant sit soo hooch in eer
Of hy can haest vallen neer.
(vignet: landschap met schildpad op de voorgrond)
T’WTRECHT,
.
Ghedruckt by Amelis Ianssz, Boeck-vercooper inde
Lijnmerckt Anno 1636.

Ceneton030500
* Een Tragedie,
ghenaemt Antigone, bescreven
eerst in Griecxsche, door den gheleerden Poeet
Sophocles, ende daer na int Latine ouer gheset,
ende nu in onser Duytscher talen Rhetorike-
lijck ghetranslateert, door Cornelis
van Ghistele, vol schoonder sen-
tencien, ende goede leerin-
ghen.
[Typografisch ornament].
* Gheprent Thantwerpen op dye Lomnaerde
veste, teghen die Gulden hant ouer: Bi
my Symon Cock.
Int iaer ons Heeren .M. CCCCC. ende .LVJ.
* Met Coninclijcke Preuilegie van .iij. iaren.

Ceneton030540
* Heautontimo
rumenos, de derde Comedie, de welc-
ke .P. Terentius Afer int Latine bescre-
ven heeft, nu eerst Rethorikelijck ouer
ghestelt in onser Duytscher talen.
* *
*
[Typografisch ornament].
* Heautontimorumenos sal u vertellen
Hoe de ouders haer selven quellen:
Wat practijcken dat de jonghe ghesellen
Om heymelick te boelerene voortstellen:
En hoe de menighe coemt in de noot
En bedrogen wort, door zijn vernuftheyt groot.
[Typografisch ornament].

Ceneton030630
ACOLAS=
TVS
* DE FILIO PRODI
GO COMOEDIA ACOLASTI
titulo inscripta, authore Gulielmo Gna=
pheo, Gymnasiarcha Hagiensi.
GODFRIDVS DV-
maeus Antuerpiae excudebat,
Anno M.D. XXIX.
Mense Iulio.
CVM GRATIA ET
Priuilegio Imperiali ad triennium.

Ceneton030730
COMOEDIA
ACOLASTI TITVLO INSCRI-
pta de filio Prodigo, autore Gulielmo
Gnapheo, gymnasiarcha Hagiensi.
Verba prodigi resipientis, Lucae. 15.
Pater, peccavi in coelum & coram te, iam non sum
dignus uocari filius tuus.
[Typografisch ornament].
PARISIIS.
Apud Christianum Wechelium, sub scuto Basiliensi, in
uico Iacobaeo & sub Pegaso, in uico Bellouacensi.
M. D. XLII.

Ceneton030780
ACOLASTUS DE
FILIO PRODIGO, CO-
MOEDIA ACOLASTI, TITVLO INSCRIP-
ta, non iam recognita modò, sed à multis etiam, quibus
scatebat, mendis, ab auctore ipso, Gulielmo Fullo-
nio Gnapheo Gymnasiarcha quodam Ha-
giensi diligenter repugnata, nitorique
suo modò reddita.
[Vignet: Habet & musca splenem. Et formicae sua bilis inest].
ANTWERPIAE,
Apud Viduam Ioannis Loëi,
Anno 1566.
Cun Gratia & Priuilegio ad quadriennem.

Ceneton030820
HYPOCRISIS
DE HYPOCRISI FALSA RELIGIONE, FICTA
Disciplina, en supplcio, deque
Psyches calamitate, & restituta illi per veram
Tragicomoedia, Hipocrisis titulo
inscripta. Auctore Gulielmo Gnapheo Hagiense,
illustrisimi Principi D. Alberti Marchio-
nis Brandeburgensis
BASILEAE,
Anno MD.XLIIII.

Ceneton030870
P. GODEWYCX
Witte-broots-Kinderen,
OF
Bedorve Jongelingen.
BLY-EYNDE SPEL.
Hoc patrium est consuefacere filium suâ sponte rectè
facere, quam alieno metu. Terent. Adelph.
Ut argilla, ita juventus. Plin.
[Vignet: Konst baert roem]
TOT DORDRECHT,
_________________________________________
Voor Françoys Boels, Boeck-verkooper, wonende by’t
Stadt-huys, in de Witte gekroonde Duyf, Anno 1641.

Ceneton030940
C I R C É.
GROOT BALLET PANTOMIME.
IN DRIE BEDRYVEN.
door
R.C. VAN GOENS.
[Vignet: fleuron]
Te AMSTELDAM, by
A. MARS, in de Nes. No. 43. 1798.
Met Pivilegie.

Ceneton030980
DE
LANDMAN,
REGTER.
BLIJSPEL IN VIJF BEDRIJVEN.
Gevolgd naar ’t Spaansche van Calderon
volgens de overzetting van Linguet.

Ceneton030990DE
LANDMAN, RECHTER.
TONEELSPEL,
IN VIJF BEDRIJVEN.
Na het Fransche Stuk
LE PAÏSAN MAGISTRAT.
iets meer dan een vertaling.
---------------------------
---------------------
Te AMSTELDAM, bij
J. van GULIK.
mdccxcv.
Eerste Jaar der Bataafsche Vrijheid.

Ceneton031070
DE
TWEDE TARTUFFE,
OF DE
SCHULDIGE MOEDER.
TOONEELSPEL.

Ceneton031090
ALCANDER,
Koning van Cyprus en Cilicie;
OF
DE GEWAANDE
ZEEROOVER.

TREURSPEL.
Het Fransch gevolgt van den Heer SCARON.
DOOR
J. GOEREE.
[Vignet: Rust ik, zo roest ik].
TE AMSTELDAM,
Bij de Erfg: van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1707.
Met Privilegie.

Ceneton031100
ALCANDER,
KONING VAN CYPRUS EN CILICIË;
OF DE GEWAANDE
ZEEROOVER.
TREURSPEL.
Het Fransch gevolgt van den Heer SCARON;
Door J. GOEREE.
[Vignet: gravure, Muze en Faam].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis, Met Privilegie. 1741.

Ceneton031130
TRAZIL,
OF
OVERROMPELT SINA.
TREURSPEL.
DOOR
J. ANTONIDES vander GOES.
Urbs Antiqua ruit multis dominata per annos.
[Vignet: Omnibus].
t’ AMSTERDAM,
__________________________
By JAN RIEUWERTSZ., PIETER ARENTSZ. en ALBERT
MAGNUS, Boekverkoopers. 1685.

Ceneton031140
T R A Z I L,
OF
OVERROMPELT SINA,
T R E U R S P E L.
D O O R
J. A N T O N I D E S vander G O E S.
Urbs Antiqua ruit multos dominata per annos.

Ceneton031180
T R A Z I L,
OF
OVERROMPELT SINA,
T R E U R S P E L.
D O O R
URBS ANTIQUA RUIT MULTOS DOMINATA PER ANNOS.

Ceneton031190
DE
GELYKE
TWEELINGEN,
KLUCHTIG BLYSPEL;
Uit de Menéchmen van Plautus getrokken.
Nooit op de Amsterdamsche Schouwburg gespeelt.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
t AMSTERDAM,
Gedrukt by JOANNES van den BERG, Boekverkoo-
per bezijden ’t Stadhuis. 1670.

Ceneton031200
DE
GELYKE
TWÉLINGEN.
KLUCHTIG BLYSPÉL;
Uit de Menéchmen van Plautus getrokken.
De twéde Druk verbéterd, én vermeerderd.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op de Nieuwen Dyk,
in den Atlas, by Dirk van Hasselts Steeg. 1677.
Met Privilegie.

Ceneton031210
DE
GELYKE
TWÉLINGEN.
KLUCHTIG BLYSPÉL;
Uit de Menéchmen van Plautus getrokken.
De déden Druk, verbéterd, én vermeerderd.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op de Nieuwen Dyk,
by den Dam, in den Atlas, 1682.
Met Privilegie.

Ceneton031220
DE
GELYKE
TWÉLINGEN.
BLYSPÉL.
Uit de MENECHMEN van PLAUTUS getrokken.
Deeze Vierde Druk merkelyk verbéterd.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
TE AMSTERDAM,
___________________
Gedrukt voor het KUNSTGENOOTSCHAP, én te
bekomen by de Erven van J. LESCAILLE, énz.
Met Privilegie. 1715.

Ceneton031230DE
APOTHECAR
EN DE
DOCTOR,
ZANGSPEL.
gevolgd naar het hoogduitschvan
STEPHANI.
door
I.J.A. GOGEL.
[gravure]
Te AMSTELDAM, by
J. HELDERS en A. MARS, in de Nes. 1796.
Met Privilegie

Ceneton031280
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton031300
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton031320
GUSTAVUS
DE EERSTE,
HERSTELLER
VAN
ZWEEDEN.
TREURSPEL.
[Vignet]
TE AMSTELDAM,
By de Erfgen: van J. Lescailje en Dirk Rank,
op de Beurssluis. 1727
Met Privilegie.

Ceneton031340
HET
SCHEEPS
LEVEN,
BLY-SPEL.
Door
C: vander GON
[moresk]
Te ROTTERDAM.
___________________________
Te bekomen by PIETER vander VEER,
Boekverkooper 1714.

Ceneton031410
DE MARTEL-DOOD
VAN
CATHARINA,
KONINGINNE VAN GEORGIA,
ONDER DEN TYRAN
CHA-ABAS,
KONING VAN PERSIEN.
TREUR-SPEL,
DOOR
PIETER GOSSEY,
(Letter-wissel.)
G’EERT SY POËSI.
[Vignet: Typografisch ornament]
TE GEND,
By J.F. KIMPE, Boedrukker, Boekverkooper
en Boekbinder op de Torre-brugge.

Ceneton031420
DE
MARTELIE
VAN DE
HH. BERARDUS, PETRUS,
OTTO, ACCURSIUS,
ADJUTUS,
EERSTE MARTELAERS DER ORDEN
VAN DEN
H. SERAPHINSCHEN VADER
FRANCISCUS;
Zynde op den 16. Januarii 1220. voor het
Catholyk geloove gedood door den vreeden
MIRAMOLINUS,
Koning van Marocco.
DOOR
PIETER GOSSEY,
Hebbende in naems Letterwissel:
G’EERT SY POËSI.
EERSTEN DRUK.
Tot Dendermonde by J: du Caju 1783.

Ceneton031440
COVDANI.
Baillju van Suydt-Hollandt
OFTE
Ghetoomde Vermetelheyt.
Droefbegin, Bly-eynde-Spel.
SCELERVM POENA COMES.
(gravure: de baljuw steelt de koe van de arme boer)
Ghedruckt tot HAERLEM,
Voor den Autheur tot der Goude. By Adriaen Rooman, woonende
aen ’t Marcktveldt inde Vergulde Parsse.
cI∑. I∑. CXXX

Ceneton031450
Commedy van Baillioot. Ghespeelt van seven Personaige, In de Gouts Bloeme met coraige Jeghens de Baillu Cloot.
Door Goudanus
[]
Te Gouda ,
, 1630 ca..

Ceneton031460
DE
VERMOMDE
KRISPYN.
KLUCHTSPEL.
Door het kunstgenootschap
ARS USU JUVANDA.
[Vignet: Ars Usu Juvanda].
Te AMSTERDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis. Met Privilegie. 1740.

Ceneton031470
AGRIPPA,
Koning van Alba,
OF DE VALSCHE
TIBERINUS,
TREURSPEL,
Door Mr. H. DE GRAEF.
Vertoont op d’Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middeldam,
naast de Vischmarkt. 1669.

Ceneton031480
ALCINEA,
OF
Stantvastige Kuyshedt.
TREUR-BLY-EYND SPEL.
Virtus dum patitur vincit. Chrisost.
[Vignet: Typografisch ornament].
t’AMSTERDAM,
By ADRIAEN VENENDAEL, Boeckver-
koper in de Mol-steegh, in ’t groot Catechismus.
MDCLXXI.

Ceneton031490
ALCINEA,
OF STANDVASTIGE
KUYSHEYD;

Ceneton031500
AURORA,
EN
STELLA,
OF
Zusterlijcke Kroon-zucht.
BLYSPEL.
Gerijmt door
Mr. HENDRICK de GRAEF.
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburgh.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Lescaille, Boekverkooper op de Middel-
dam, naest de Vismarkt, 1665.

Ceneton031510
DEN DULLEN
AMMIRAEL,
OF
STRYT OM D’EER,
BLY-EYND SPEL;
Door Mr. H. DE GRAEF.
Vertoont op d’Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: Perseveranter.]
t’ AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middel-
dam, naast de Vismarkt, 1670.

Ceneton031520
JOANNA
Koningin van Napels,
OF
Den Trotzen Dwinger.
TREUR- BLY- EYNDSPEL.
— Tolluntur in altum
Ut lapsu graviore ruant. Claud.
Door Mr. H.D. GRAEF.
Gespeelt op d’ Amsterdamsche Schouwburgh.
[Vignet: Perseveranter]
t’ AMSTERDAM,
By Jacob Lescaille, Boekverkooper op den Middeldam.

Ceneton031530
JOANNA
Koningin van Napels,
OF
Den Trotzen Dwinger,
TREUR-BLY-EYNDSPEL.
----Tolluntur in altum
Ut lapsu graviore ruant. Claud.
Door Mr. H.D. GRAEF.
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburgh.
Den tweeden druck, op nieuws vermeerdert,
en verbeetert.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middeldam,
naast de Vismarkt, in ’t jaar 1669.

Ceneton031760
M. GRAMBERGENS
Kluchtighe Tragoedie:
Of den
HARTOOG van PIERLEPON.
Vertoont op d’Amsterdamsche Schouburg,
den 17 van Loumaent, 1650.
[Vignet: In Liefd’ Bloeyende].
t’ Amsterdam, Gedruckt by TYMON HOUTHAACK,
______________________________________________
Voor DIRCK CORNELISZ. HOUTHAACK, Boeck-
verkoper op de hoeck vande Nieuwe-zijnds Kolck. 1650.

Ceneton031770
M. GRAMBERGENS
Kluchtighe Tragoedie:
Of den
HARTOOG van PIERLEPON.
Vertoont op d’Amsterdamsche Schouburg,
den 17 van Loumaent, 1650.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
t’AMSTERDAM,
voor Dirck Uyttenbroeck.

Ceneton031790
M. GRAMBERGENS
Kluchtighe
TRAGOEDIE:
Of den
HARTOOG van PIERLEPON.
Vertoont op d’ Amsterdamse Schou-
burgh, den 17 van Loumaent, 1650.
[Typografisch ornament]
t’AMSTERDAM,
__________________
By MICHIEL de GROOT, Boeck-verkooper,
woonende tusschen de twee Haerlemmer-sluysen,
inde Grooten Bybel, Anno 1679.

Ceneton031800
M. GRAMBERGENS
KLUCHT
Van de
Levendighe Doodt,
OF
BEDROOGEN KASSIER.
Gespeelt op de Amsterdamsche Schouburg, 1648.
[Vignet: In Liefd’ Bloeyende].
________________________________
t’AMSTERDAM,
___________________________________________________
By Dirck Cornelisz. Houthaeck, Boeckverkooper op de hoeck van de
Nieuwe-zijnds Kolck. Anno 1649.

Ceneton031820
KRISPYN,
GOEVERNEUR,
EN
STRUYKROVER.
KLUGT-SPEL.
Onder de Zinne Spreuk.
Nihil Zine Errore.
[Vignet: fleuron]
Te UTRECHT.
___________________________
By de Weduwe van PIETER VANDER VEER.

Ceneton031840
DEN RAMPZALIGEN ONDERGANG
VAN
ANNAXARTUS,
KONING VAN PERSIEN,
Veroorzaekt door het weygeren van zyne Dochter
ROZAMONDA,
TEN HOUWELYKE TE GEVEN AEN
APOLIDON, KONING VAN CYPRES,
Welken hy toezegt aen
TERQUILLUS, PRINS VAN ARABIEN,
Die in eenen Slag verslagen word;
ALS MEDE DE BEKEERING DER GENOEMDE ROZAMONDA, OM TE TROUWEN MET ARGAMONDUS, CHRISTEN KONING VAN SYRIEN.
TOT GEND,
By PETRUS ANTONIUS KIMPE, Boekdrukker en
Boekverkooper by de Capucynen N° 47.

Ceneton031950
DEN
B O O M
DES
L E V E N S
DOOR
G. DE GRIECK.
In het Iubel-jaer van het H. Sacrament van Mi-
rakel, van het Iaer 1670. gheviert bin-
nen Brussel, verthoont op desselfs Schouw-
burgh door de vrye Liefhebbers.
[vignet met randschrift:
Spero lvcem post tenebras]
Tot Brussel,
By Hendrick Fricx, achter het Stadt-huys, in de
Druckerye, 1670.

Ceneton031960
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton031980
DEN
GROOTEN
BELLIZARIUS
Treurspel.
In Nederduitsche Vaersen gerijmt
DOOR
CLAVDE de GRIECK.
[Vignet: Ensis Domini ac Gideonis, Jud. 7.20].
TOT LEEUWARDEN,
_______________________
Gedruckt by Gijsbert Sijbes Boeck-Drucker, woonen-
de in de Klock-straet. In’t Jaer 1658.

Ceneton031990Den laatsten druk merkelyk veranderd, zo als het tegenwoordig word vertoond.

Ceneton032000
DEN
GROOTEN
BELLIZARIUS,
TREURSPEL.
Den laatsten Druk,
Merkelyk veranderd, zo als het
tegenwoordig word vertoond.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM.
__________________
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Middeldam,
naast de Vischmarkt, 1697.
Met Privilegie.

Ceneton032010
DEN
GROOTEN
BELLIZARIUS,
TREURSPEL.
Den laatsten Druk,
Merkelyk veranderd, zo als het
tegenwoordig word vertoond.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM.
__________________
By de Erv: van J. LESCAILJE, en D. RANK,
op de Beurs-sluis. 1724.
Met Privilegie.

Ceneton032020
CLAVDII DE GRIEKS
HERAKLIVS
TREVR-SPEL
MET OP-DRAGT
AEN SYNE DOORLVCHTICHEYT
LEOPOLDVS WILHELMVS,
Aertz-hertog van Oosten-rijk, Hertog van
Bourgoignien, Gouverneur general vande
Neder-landen.
[Typografisch ornament]
TOT BRVSSEL,
By Claudius de Griek, Boek-verkooper van zijne Doorluch-
ticheyt den Aerts-Hertog Leopoldus VVilhelmus, woonende
in den Steen-weg in de dry Kroonen 1650.

Ceneton032050
Claudius de Griecks
PALENE
Blij-Eyndend-Treurspel
Gerijmt Ao 1650.

Ceneton032060
G. D. G.
SAMSON,
oft
EDEL-MOEDIGHEN
NAZAREEN.
TREVR-SPEL,
Verthoont op de Brusselsche
TOONNEEL-BURG.
[gravure met opschrift:
Vivimvs ex vno]
Tot Brussel,
By Peeter de Dobbeler, ghesworen
Drucker, ende Boeck-verkooper, in de Keysers-
straet, in den Pellicaen.

Ceneton032070
ULYSSES
IN’T EYLANDT
VAN CIRCE.
oft,
GEEN GROOTER TOOVERY ALS
LIEFDE.
HOF-SPEL.
[vignet met randschrift:
spero lvcem post tenebras]
TOT BRUSSEL,
By Jan Mommaert, achter ‘t Stadt-huys,
in de Druckeye.
-----------------------------
M.DC.LXVLIII.

Ceneton032080
DEN
DOLENDEN
PELGRIM.
Ons ver-toonende door synen val end op-
staen: des Menschen leven niet anders te wesen
als een gheduerighen strydt.
Tooneel-wys af-ghemaelt, tot spieghel
van alle blinde ende wulpsche
JONGHELINGEN.
[Vignet: fleuron]
________________________
TOT BRUSSEL,
Te koop by J. De Grieck, op de Graen-mert.

Ceneton032090
DEN
DOLENDEN
PELGRIM
Ons ver-toonende door synen val ende op-
staen: des Menschen leven niet anders te
wesen als een gheduerighen strydt.
Tooneel-wys af-ghemaelt, tot spieghel
van alle blinde ende wulpsche
JONGHELINGEN.
[Vignet: fleuron]
____________
TOT BRUSSEL,
Te koop by J. de Grieck, op de Graen-mert.

Ceneton032110
KLUCHT,
Van de
GHEDVVONGHE
GRIET
Af-ghe-maelt ende vertoont nae
de Spreucke
Al-waer de Spin-rock dwinght het Sweerd,
Daer staet het quaelyck met den Weerd.
[Vignet: fleuron]
_________________________________
Te koop
Tot Brussel by J. de Grieck op de Graen-mert.

Ceneton032120
Het
BELACCHELYCK
KLUCHT-SPEL
VAN
LEMMEN
MET SYN NEUS.
_____________________
Nieuwt her-vormt tot vreughdt
Der Brusselse Jeughdt.
_____________________
[Vignet: fleuron]
te koop
TOT BRUSSEL
By Joan de Grieck, Boeck-verkooper op de
Graen-merckt.

Ceneton032130
Het
BESLACCHELYCK
KLUCHT-SPEL
VAN
LEMMEN
MET SYN NEUS.
_____________________
Nieuwt her-vormt tot vreughdt
Der Brusselse Jeughdt.
_____________________
[Vignet: fleuron]
te koop
TOT BRUSSEL
By Joan de Grieck, Boeck-verkooper op de
Graen-merckt.

Ceneton032160
DEN
UYT-GHETAPTEN
KOOP-MAN
OFTE
MIS-LUCKTEN
DRAGONDER
Klucht-wys vertoont op de Brusselche
TOONEEL-BURG
____________________________________
Te koop by J. de Grieck op de graen-merckt

Ceneton032190
DE
GESTRAFTE
STAATZUGT.
TREURSPEL.
DOOR
F: GROEN
[Vignet: Perseveranter.]
TE AMSTERDAM,
Gedrukt Voor de Liefhebbers.
1682.

Ceneton032230
DE
MISLUKTE
ONTROUW.
TREURSPEL.
DOOR
F: GROEN.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
Gedrukt Voor de Liefhebbers.
1682.

Ceneton032240
Gespeelt op ’t Haagsche Schouburg.

Ceneton032270
DE VROUWBEWAARDER BEDROOGEN.
KLUCHT-SPEL.
Versiert met verscheide Dansen.
Vignet
[door Floris Groen]
In ’sGRAVENHAGE,
Gedrukt by Gerrit Rammazeyn,
Boekdrukker in de Houtstraat, by
‘t Pleyn, 1707.

Ceneton032280
DE STANDVASTIGE
MINNARES,
Met de Dood van
TANAREDO,
Prins van Selerne.
TREURSPEL.
[Vignet: Houtsnede].
’t Amsterdam by de Erfg: van O.B. SMIENT. 1699.

Ceneton032310
VIOLANTE
EN
VALERAN.
TREURSPEL.
[Vignet: Harlemi. Typographia huc primum inventa
a L. Costero MCCCCXXIIX. Mozes. Aaron].
TE HAARLEM,
_______________________
Gedrukt by de Wed: H: van Hulkenroy,
aan de Markt, in de Letter A.

Ceneton032400
HVGONIS GROTII
SACRA;
IN QVIBVS
ADAMVS EXVL
TRAGOEDIA,
ALIORVMQVE EIVSDEM GENERIS
CARMINVM
CVMVLVS
CONSECRATA FRANCIAE
PRINCIPIS.
[Vignet: fleuron]
Ex Typographio Alberti Henrici, Hagae
Comitatensi, ANNO M D CI.

Ceneton032430
HUGONIS GROTII
TRAGOEDIA
CHRISTUS PATIENS.
[Vignet: muziekboek]
LUGDUNI BATAVORUM,
Ex officina THOMAE BASSON.
M. D. VIII.

Ceneton032440
HVGONIS GROTII
TRAGOEDIA,
CHRISTUS PATIENS.

Ceneton032450
HUGONIS GROTII
TRAGOEDIA
CHRISTVS PATIENS
[Vignet: Typografisch ornament].
MONACHII.
Ab Haeredibus Ioannis Hertsroy
& Cornelio Leysserio, Bibliopola, &
MAXIMILIANI Serenissimi Electo-
ris Typographo.
________________________
ANNO. M. DC. XXVII.

Ceneton032460
HUGONIS GROTII
TRAGOeDIA
SOPHOMPANEAS.
Accesserunt,
Tragoedia ejusdem
CHRISTVS PATIENS,
ET
SACRI ARGUMENTI
ALIA,
Ex editione anni CIC IC CXVII recusa emendatiora.
[Vignet: Indefessus agendo].
AMSTERDAMI,
Apud GVILIELMI BLAEV,
CIC IC CXXXV.

Ceneton032480
HUGONIS GROTII
TRAGOEDIA
SOPHOMPANEAS.
Accesserunt,
Tragoedia ejusdem
CHRISTUS PATIENS,
ET
SACRI ARGUMENTI
ALIA.
Ex editione anni M C CXVII recusa
emendatiora.
AMSTELODAMI,
Apud IOANNEM IANSSONIUM,
M D CXXXV.

Ceneton032540
R.P. JOANNIS BAPTISTAE
GIATTINI PANORMITANI
E SOCIETATE JESU
TRAGOEDIAE
QUATUOR,
Quarum duae priores in Semina-
rio Romano saepius habitae.
EDITIO IN GERMANIA PRIMA.
His accessit Hugonis Grotij Tragoedia
de CHRISTO PATIENTE.
Cum Gratia & Privil. Sac. Caes. Majest.
& facultate Superiorum.
[Vignet: IHS].
DILINGAE,
Typis & Sumpt. JOAN. CASP. BENCARD,
Bibliopolae Academici.
Per JOANNEM FEDERLE.
________________________
ANNO M. DC. LXXXII.

Ceneton032570
HUGONIS GROTII
CHRISTUS
PATIENS
TRAGOEDIA
Notis illustrata
Per
M.H.P. A.T.P.
[Typografisch ornament].
_________________
TUBINGAE,
Typis JOBI FRANCKII.
Anno M DCC XV.

Ceneton032590
EVRIPIDIS
TRAGOEDIA
PHOENISSAE,
Emendata ex manustcriptis,
& Latina facta
AB
HVGONE GROTIO.
[Typografisch ornament].
PARISIIS
Apud JACOBUM RUART
______________
CI∑ I∑ XXX

Ceneton032620
E Y P I I O Y
O I N I A I.
EURIPIDIS
TRAGOEDIA
PHOENISSAE.
_______________________________
INTERPRETATIONEM ADDIDIT H. GROTII; GRAECA
CASTIGAVIT E MSTIS, ATQUE ADNOTANIONIBUS
INSTRUXIT; SCHOLIA, PARTIM NUNC
PRIMUM EVULGATA SUBIECIT
LUDOVICUS CASP. VALCKENAER.
_______________________________
_______________________________
FRANEQUERAE,
TYPIS AND SUMPTIBUS IACOBU BROUWER.
M D CCLV.

Ceneton032650
Ex editione anni CIC IC CXVII recusa emendatiora.

Ceneton032660
HUGONIS GROTII
TRAGOEDIA
SOPHOMPANEAS.
Accesserunt,
Tragoedia ejusdem
CHRISTUS PATIENS,
ET
SACRI ARGUMENTI
ALIA.
Ex editione anni M C CXVII recusa
emendatiora.
AMSTELODAMI,
Apud IOANNEM IANSSONIUM,
M D CXXXV.

Ceneton032670
HUGONIS GROTII
TRAGOeDIA
SOPHOMPANEAS.
Accesserunt,
Tragoedia ejusdem
CHRISTVS PATIENS,
ET
SACRI ARGUMENTI
ALIA.
EDITIO NOVA
ab ipso Autore recognita & emendata,
ut videre est pag. seq.
[Vignet: Indefessus agendo].
AMSTERDAMI,
Apud GVILIELMUM BLAEV,
M D CXXXV.

Ceneton032730
SOPHOMPANEAS
TRAGEDIE
Vertaelt wt het Latijn vanden Heer
H. DE GROOT.
[Vignet: Indefessus agendo].
t’ AMSTERDAM,
By WILHELM BLAEV,
M D CXXXV.

Ceneton032780
DRONKE
BEELY,
ANDERS
HET BEDORVEN
HUISHOUDEN.
KLUGTSPEL.
DOOR
J. DE GROOT.
[Typografisch ornament].
Te NYMEGEN,
By ISAAC VAN CAMPEN, Boekdrukker
en Boekverkooper, 1779.

Ceneton032790
EUGENIA.
TREURSPEL.
DOOR
JACOBUS DE GROOT.
Virtuti Fortuna cedit.
[Houtsnede].
Te AMSTERDAM,
______________________
By SAMUEL SCHOONWALD,
Boekverkoper, in de oude Lely-straat, 1713.

Ceneton032800
ROLANDO,
GEWAANDE
DON PEDRO,
OF DEN
MISLEIDEN
JERONIMO.
Kluchtig Blyspel;
IN DRIE BEDRYVEN
DOOR
J: DE GROOT.
[Typografisch ornament].
Te NYMEGEN,
____________________
Gedrukt by ISAAC VAN CAMPEN,
Boekdrukker en Boekverkooper, 1779.

Ceneton032820
VIRGINIA.
TREUR-SPEL.
Uit het Fransch vertaald.
[Vignet: Veritas filia temporis]
Tot ROTTERDAM,
______________________
By Pieter van der Veer, Boekverkooper, naast de
Wissel-bank. 1698.

Ceneton032860
ALMÉNORADE,
BOERTIG TREURSPEL.
Uit het Fransch vertaelt
DOOR
G. VAN GULIK.
[Vignet: Audaces Fortuna Juvat]
Gedrukt voor de LIEFHEBBERS.

Ceneton032870
ALMÉNORADE,
BOERTIG TREURSPEL.
Uit het Fransch vertaelt
DOOR
G. VAN GULIK.
[Vignet: Fleuron]
Gedrukt voor de LIEFHEBBERS.

Ceneton032910
DER
POËZYE EN PHOEBUS
GUNSTGROET;
VOORSPEL.
Ter gelegenheid van het Openen van het
TOONEEL,
Onder
Zekere Liefhebbers der
TONEELPOËZYE,
Ter Zinspreuke voerende:
UIT LIEFDE TOT DE KUNST.
_____________________________
Gedrukt voor het GEZELSCHAP, 1754.

Ceneton032930
ERICIA
OF DE
VESTAELSCHE MAEGD,
TREURSPEL.
GEVOLGD NAER HET FRANSCHE,
VAN DEN
HEERE DE FONTENELLE,
Met de Voorreden van den Fransche Uitgever,
en Nareden van den Schryver,
DOOR
G. VAN GULIK.
_______________________________
Te LEYDEN,
By FRANS DE DOES, P.Z.
Boekverkoper in de Lange Koornbrugsteeg.
MDCCLXX.
_______________________________

Ceneton033020
VREUGDE
EN
DANKBAERHEID
VAN
LIEFDE TOT DE KUNST
AAN
MELPOMENE, THALIA
EN SCHOUWBURG;
NASPEL.
By het Sluiten van het
TOONEEL,
Onder
Zekere Liefhebbers der
TOONEELPOËZYE;
Ten Zinspreuke voerende:
UIT LIEFDE TOT DE KUNST.
___________________________
Gedrukt voor het GEZELSCHAP, 1756.

Ceneton033050
DE
BETOVERDE
GELDKIST,
KLUCHTSPEL;
DOOR
JAN VAN GYSEN.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
___________________
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op de Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1712.
Met Privilegie.

Ceneton033060
JAN VAN GYSENS’S
BRUILOFTS TAFELSPEL,
TUSSCHEN
APOLLO, MERKUUR, VENUS EN PALLAS.
Ter Bruiloft van de Heer
JACOB VAN OOSTERWYK,
en Jonkvrouwe
ANNA BRUYN.
Ver-eenigt in Amsterdam
den 13. Mey 1708.
[Typografisch ornament].
Voor den Augher, en te bekomen by WILLEM
GOEREE DE JONGE.

Ceneton033070
DE
VREEDEN
Op haar ZEEGEN,
En
MARS
In een
ROLWAGEN.
Toegepast op de Vreede met Spanjen en Nederland, ge-
teekent tot Uyttregt den 26sten Juni 1714.
DOOR JAN VAN GYSEN.
[Vignet: Wapen].
Tot AMSTERDAM,
______________________
Gedrukt by JACOBUS van EGMONT, Boek-
drukker en Boekverkoper, op de Reguliers
Breestraat, in de Nieuwe Drukkery, 1714.

Ceneton033230
HET HOUWELYK
VAN
JORDEN en BAAFJE,
Of de Bedrogen
KONSTVERKOPER;
KLUCHTSPEL.
DOOR
JAN VAN [Vignet: Wapen] GYZEN.
t’AMSTERDAM,
______________
Gedrukt, by JACOBUS VAN EGMONT, Boek-
drukker en Boekverkoper, op de Reguliers Bree-
straat, in de Nieuwe Drukkery, 1714.

Ceneton033250
HET HOUWELYK
VAN
JORDEN en BAAFJE,
Of de Bedrogen
KONSTVERKOPER;
KLUCHTSPEL.
DOOR
JAN VAN [Vignet: Wapen] GYZEN.
t’AMSTERDAM,
______________
Gedrukt, by JACOBUS VAN EGMONT, Boek-
drukker en Boekverkoper, op de Reguliers Bree-
straat, in de Nieuwe Drukkery, 1715.

Ceneton033260
HET HOUWELYK
VAN
JORDEN en BAAFJE,
Of de Bedrogen
KONSTVERKOPER;
KLUCHTSPEL.
DOOR
JAN VAN [Vignet: Wapen] GYZEN.
t’AMSTERDAM,
______________
Gedrukt, by JACOBUS VAN EGMONT, Boek-
drukker en Boekverkoper, op de Reguliers Bree-
straat, in de Nieuwe Drukkery, 1715.

Ceneton033270
DE
OSSE
MARKT,
Of ’t Vervolg van de
VARKE MARKT,
KLUGTSPEL.
DOOR
JAN VAN GYZEN.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
_______________________________
Gedrukt by JAKOBUS VAN EGMONT, Boek-
drukker en Boekverkoper, op de Reguliers Bree-
straat, in de Nieuwe Drukkery, 1712.

Ceneton033280
DE
OSSE
MARKT,
Of ’t Vervolg van de
VARKE MARKT,
KLUGTSPEL.
DOOR
JAN VAN GYZEN.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
_______________________________
Gedrukt by JAKOBUS VAN EGMONT, Boek-
drukker en Boekverkoper, op de Reguliers Bree-
straat, in de Nieuwe Drukkery, 1712.

Ceneton033290
DE
OSSE
MARKT,
Of ’t Vervolg van de
VARKE MARKT,
KLUGTSPEL.
DOOR
JAN VAN GYZEN.
DEN TWEEDEN DRUK.
[Vignet: Houtsnede]
t’AMSTERDAM,
_______________________________
Gedrukt by JACOB BROUWER, Boekdrukker
in de Egelantierstraat, by de tweede Dwars-
straat, 1713.

Ceneton033300
DE
OSSE
MARKT,
Of ’t Vervolg van de
VARKE MARKT,
KLUGTSPEL.
DOOR
JAN VAN GYZEN.
DEN DERDEN DRUK.
[Vignet: Wapen: V.G.].
t’AMSTERDAM,
_______________________________
By JACOB BROUWER, Boekdrukker en
Boekverkooper, op de Prince-gragt,
tegen over de Westerkerk, 1720.

Ceneton033350
DE
VARKE
MARKT,
KLUGTSPEL.
Door
JAN VAN GYZEN.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
______________
Gedrukt, by JACOBUS VAN EGMONT, Boekdrukker
en Boekverkoper, op de Reguliers Breestraat, in de
Nieuwe Drukkery, 1712.

Ceneton033360
DE
VARKE
MARKT,
KLUGTSPEL.
Door
JAN VAN GYZEN.
Den Tweden Druk, van nieuws overzien, en
van verscheyde Druk Fouten verbetert,
door den Autheur.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
______________
Gedrukt, by JACOBUS VAN EGMONT, Boekdrukker
en Boekverkoper, op de Reguliers Breestraat, in de
Nieuwe Drukkery, 1712.

Ceneton033510
HONI
EN
SURDAREG;
BLY-EINDEND
TREURSPEL.
Judicare de aliis
periculosum,
de se utile
quidem, sed
valde difficile.
H.P.T.B.
GEDRUKT,
By NARITAS N.
M D C C L X V I.

Ceneton033620
DIE VIOLIEREN VAN ANDTVVERPEN
Opsetters des Landt-Iuvveels.
(vignet) wt ionsten versaemt
Dese naeruolgende Dichten stonden onder de De-
uijsen de welcke met groote menichte ghestroyt worden in dincomste der Cameren/ende mede telcken male als men speelde duerende die gheheele feeste.
RETROGRADE dwelck ops heeren Tanneel gheschreuen stont met groote Capitalen/ende wert in verscheyden manieren ghelesen.
volgt gedicht

Ceneton033650
DE KLOECKMOEDIGE
MARTELIE
VAN DE H. MAGHET
BARBARA,
SPEEL-WYS OP-GESTELT
Door den Godtvruchtighen Broeder
Petrus Haekt, Eremeydt in de
Eremytase van S. Anna boven
Cortryck.
[Vignet: Typografisch ornament].
TOT BRUGGHE,
By de Weduwe van PHILIPPUS JOSEPHUS VINCENT,
woonende inde Beydel-straete, in S. Augustinus.

Ceneton033700
CRISPYN
EN
CRISPIAAN,
BEDRIEGERS,
OF DE
GESTRAFTE BEURS
EN
KELDERPLAGEN.
[Vignet: Purgat & ornat].
Tot AMSTERDAM,
___________________________
By ENGELBERTUS SOLMANS, Boekverkooper
op de Fluweele Burg-wal, het tweede Huys
van de Hal-steegh. 1708.

Ceneton033710
CRISPYN,
BEDRIEGER,
Of de
GEWAANDE
BARON.
BLY-SPEL.
[Vignet: Purgat & Ornat.]
t’AMSTERDAM,
__________________________
Gedrukt voor den AUTHEUR, en zyn te bekomen by JOANNES
de WEES, en meer Boekverkoopers aan den Dam, 1705.

Ceneton033720
CRISPYN,
BOEK- en KASHOUWER,
BEDRIEGER.
BLY-SPEL.
[Vignet: Purgat & Ornat.]
Tot AMSTERDAM,
__________________________
By ENGELBERTUS SOLMANS, Boekverkooper op de Cingel
by de Jan Roonpoorts-toorn. 1706.
By welke noch eenige weynige Exemplaaren zyn te bekomen van de Zeedemee-
ster, en Kantoor-Knegt, Bedriegers. Wijsheid, en Zotheid. Waarheid, en
Loogen. Crispyn Bedrieger, of de Gewaande Baron.

Ceneton033730
CRISPYN
WEEZENPLAAG
EN
BLOEDVERZAAKER,
ZEEDENSPEL.
[Vignet: Purgat & ornat].
Tot AMSTERDAM,
___________________________
By ENGELBERTUS SOLMANS, Boekverkoo-
per in de Sint Jans straat by de Fluweele Burgwal. 1708.

Ceneton033740
DE
EDELMOEDIGE
VRINDEN,
Gevolgt na de Trinummus van Plautus.
BLYSPEL.

Ceneton033800
Op d’Amsterdamsche Schouwburg meermalen vertoond

Ceneton033860
De onberaaden minnaar gelukkig door ’t geval.
Gevolgd uit Curculio.
Weleer in Latijnsche Vaerzen beschreven door den vermaarden Poëet Plautus.
Blyspel.
[Vignet: Purgat et ornat].
Te Amsterdam,
gedrukt voor den autheur, en zyn te bekomen by Hendrik vande Gaete, enz. 1713,

Ceneton033890
DE
PANLIKKER,
BLYSPEL.
[Vignet: Purgat & Ornat.]
t’AMSTERDAM,
__________________________
Gedrukt voor den AUTHEUR, en syn te bekomen
by Jan de Wees, en meer Boekverkoopers aan den
Dam, 1704.

Ceneton033900
Te Amsterdam,
Voor den autheur, ter drukkerye van Joannes Krellius

Ceneton034010
WAARHEID
EN
LOOGEN,

Ceneton034060
DE
ZEDEMEESTER
EN
KANTOORKNEGT,
BEDRIEGERS.
BLYSPEL.
Den derden Druk, van eenige Druk fouten verbeetert.
[Vignet: Purgat & Ornat.]
Tot AMSTERDAM,
__________________________
By ENGELBERTUS SOLMANS, Boekverkooper
op de Cingel by de Jan Roonpoorts-toorn. 1707.

Ceneton034080
EULALIA MEINAU,
OF DE
GEVOLGEN EENER HEREENIGDE
ECHTVERBINDTENIS;
TOONEELSPEL.
NAAR HET HOOGDUITSCHE VAN
F. WILHELM ZIEGLER,
DOOR
GEORGE JOHANNES HAMMIUS

[Vignet: gravure]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK,
MDCCXCII.

Ceneton034090
EULALIA MEINAU,
OF DE
GEVOLGEN EENER HEREENIGDE
ECHTVERBINDTENIS;
TOONEELSPEL.
NAAR HET HOOGDUITSCHE VAN
F. WILHELM ZIEGLER,
DOOR
GEORGE JOHANNES HAMMIUS

[Vignet: gravure]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK,
in de Nes. 1798.

Ceneton034120
DE
MANSMOÊR,
KLUCHTSPEL.
[Vignet: Paulatim ad fastigium].
Te AMSTELDAM,
By de Erfg: van J: LESCAILJE, op de Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1699.
Met Privilegie.

Ceneton034140
DE
MANSMOÊR,
KLUCHTSPEL.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkoper, op den hoek van
den Voorburgwal en Stilsteeg, 1762.
Met Privilegie.

Ceneton034150
SOPHONISBA,
TREURSPEL.
[Vignet: Paulatim ad fastigium].
Te AMSTELDAM;
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op de Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1698.
Met Privilegie.

Ceneton034160
SOPHONISBA,
TREURSPEL.
Den Tweeden Druk.
[Vignet: Paulatim ad fastigium].
Te AMSTELDAM;
By de Erfg: van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis, 1714.
Met privilegie.

Ceneton034170
SOPHONISBA,
TREURSPEL.
Den Derden Druk.
[Vignet: de Byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
________________________
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, by den Dam. 1733.
Met Privilegie.

Ceneton034180
SOPHONISBA,
TREURSPEL.
Den Derden Druk.
[Vignet: gravure in wapen]
Te AMSTELDAM,
____________________
By IZAAK DUIM, Boekverkoper bezuiden het Stad-
huis, 1733. Met Privilegie.

Ceneton034200
VERLIEFDE
BRECHJE,
KLUCHTSPEL.
[Vignet: Paulatim ad fastigium].
TE AMSTELDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt. 1705.
Met Privilegie.

Ceneton034210
VERLIEFDE
BRECHJE,
KLUCHTSPEL.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By de Erfgen: van J.LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis. 1720.
Met Privilegie.

Ceneton034220
VERLIEFDE
BRECHJE,
KLUCHTSPEL.
[Vignet: Paulatim ad fastigium]
TE AMSTELDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis. 1720.
Met Privilegie.

Ceneton034240HOLLANTS
VREE-TONNEEL
Of
BLY-EYNT SPEEL.
Op den Sin
B’THONTT LAANG VRE. [sic]
Gherijmt over den beslooten VREED tot Munster den 30/20 des Maents JANI. 1648.
De Ratificatien aldaer Publijcq Wt-gewisselt, en Be-eedight den 15/9 May
Gepubliceert den 16/6 dito.
(vignet: met in het midden de woorden: `PaX Maneat patrIae, non
gaVDet beLgIa beLLIs.
Bellicia BELLONAE non sua
BELGA canet.
P.H.)
Tot NYMEGEN,
.
Gedruckt by Nicolaes van Hervelt. 1648.

Ceneton034270
AGON,
SULTHAN van BANTAM
TREURSPEL
IN VYF BEDRYVEN.
DOOR JONKHEER
ONNO ZWIER van HAREN,
FRIES EDELMAN.
Si quis Sinus abditus ultra,
Si qua foret tellus, quae fulvum mitteret aurum,
Hostis erat. Fatisque in tristia bella paratis
Quaerebantur opes.
[Vignet: fleuron]
Te LEEUWARDEN,
By ABRAHAM FERWERDA. 1769.

Ceneton034290
AGON,
SULTHAN van BANTAM.
TREURSPEL
IN VYF BEDRYVEN.
Si quis Sinus abditus ultra,
Si qua foret tellus, quae fulvum mitteret aurum,
Hostis erat. Fatisque in tristia bella paratis
Quaerebantur opes.

Ceneton034300
AGON,
SULTHAN van BANTAM.
TREURSPEL.
DOOR JONKHEER
ONNO ZWIER van HAREN,
FRIES EDELMAN.
____________________________
____________________________
Si quis Sinus abditus ultra,
Si qua foret tellus, quae fulvum mitteret aurum,
Hostis erat. Fatisque in tristia bella paratis
Quaerebantur opes.
_____________________________
_____________________________
Te AMSTELDAM,
Te bekomen by Jan Helders, Boekdrukker,
in de Nes.

Ceneton034320
AGON,
SULTHAN van BANTAM.
TREURSPEL.
DOOR
JONKHEER
ONNO ZWIER van HAREN,
FRIES EDELMAN.
Si quis Sinus abditus ultra,
Si qua foret tellus, quae fulvum mitteret aurum,
Hostis erat. Fatisque in tristia bella paratis
Quaerebantur opes.
[Vignet: Typografisch ornament]
TE LEYDEN,
By CORNELIS HEYLIGERT. 1786.

Ceneton034330
PIETJE, EN AGNIETJE,
OF
DE DOOS VAN
PANDORA.
*
TONNEELSPEL,
TER GELEEGENENDHIED VAN DE
DERDE EEUW,
VAN DE UNIE VAN UTRECHT.
____________________________
MDCCLXXIX.

Ceneton034400
DE
ADELYKE LANDMAN,
BLYSPEL.
GEVOLGD NAAR HET HOOGDUITSCH.
[Vignet]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tuschen
de Warmoesgracht en de Drie-Koningstraat.
Met Privilegie. 1779.

Ceneton034420
MAHOMET,
T R E U R S P E L.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE
VAN DEN HEERE
DE VOLTAIRE.
[Vignet: Oefening Beschaaft de Kunsten].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tusschen de
Warmoesgracht en de Drie-Koning-straat, 1770.
Met Privilegie.

Ceneton034430
MAHOMET,
T R E U R S P E L.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE
VAN DEN HEERE
DE VOLTAIRE.
[Vignet: Oefening Beschaaft de Kunsten].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tusschen de
Warmoesgracht en de Drie-Koning-straat, 1770.
Met Privilegie.

Ceneton034440
MAHOMET,
TREURSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE
VAN DEN HEERE
DE VOLTAIRE.
[Vignet: Oefening Beschaaft de Kunsten]’
TEAMSTELDAM.
By J. HELDERS en A. MARS, in de Nes.
Met Privlegie. 1783.

Ceneton034450
DE MOEDER,
VERTROUWDE
VAN HAARE
D O C H T E R;
Blyspel.
Gevolgd naar het Fransche van den Heere
DE MARIVAUX.
[Vignet]
Te AMSTERDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op de hoek van
den Voorburgwal en de Stilsteeg, 1762.
Met Privilegie.

Ceneton034460
DE MOEDER,
VERTROUWDE
VAN HAARE
DOCHTER;
BLYSPEL.
[fol.1v: blanco]
[fol.2r]
DE MOEDER,
VERTROUWDE
VAN HAARE
DOCHTER;
BLYSPEL.
Gevolgd naar het Fransche van den Heere
DE MARIVAUX.
[vignet: Oefening Beschaaft de Kunsten]
TE AMSTELDAM,
By J. HELDERS EN A. MARS, Boekdrukkers,
in de Nes, 1783.
Met Privilegie.

Ceneton034480
DE VROUW NAAR
DE WAERELD,
BLYSPEL.
GEVOLGD NAAR HET HOOGDUITSCH
VAN DEN HEER
JOH: CHRIST: BRANDES.
[Vignet]
Te AMSTERDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, by de
Drie-Koningstraat. Met Privilegie. 1777.

Ceneton034490DE
VROUW
NAAR DEWAERELD,
BLYSPEL;
gevolgdnaar het hoogduitscg
van den heere
JOH: CHRIST: BRANDES.
[vignet]
Te AMSTELDAM, by
J. HELDERS en A. MARS, in de Nes. 1784.
Met Privilegie.

Ceneton034500
DE
WEDERGEVONDEN
ZOON,
BLYSPEL.
Gevolgd naar het Fransche van den Heere
DE VOLTAIRE.
[Vignet: Yver]
t’AMSTERDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek van
den Voorburgwal en de Stilsteeg. 1759. Met Privilegie.

Ceneton034510
DE
WEDERGEVONDEN
ZOON,
BLYSPEL.
Gevolgd naar het Fransche van den Heere
DE VOLTAIRE.
De tweede Druk.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderloze Wezen]
Te AMSTERDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek van
den Voorburgwal en de Stilsteeg. 1761.
Met Privilegie.

Ceneton034520
DE
WEDERGEVONDEN
ZOON,
BLYSPEL.
Gevolgd naar het Fransche van den Heere
de Voltaire.
De derde Druk.
[Vignet: Oefening beschaaft de kunsten]
Te AMSTERDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den Cingel,
tusschen de Warmoesgracht en Drie-Koning-
straat, 1770.
Met Privilegie.

Ceneton034540
DE
PROFEÉT
MAHOMET
TREURSPEL
IN VYF DEELEN,
Uit het Fransch Stuk van den beruchten
Heer DE VOLTAIRE, in Nederduitsche
Verzen vertaeld.
Uitgegeven door de KRUISBROEDERS der
STAD CORTRYK,
Op op deszelfs Schouwburg op Prys ver-
toond te worden ten Jaere 1783.
[Typografisch ornament]
Tot CORTRYK, by P. CALEWAERT.

Ceneton034550
DE
GRAAF
VAN
WALTRON,
KRYGSSPEL.
GEVOLGD NAAR ’T HOOGDUITSCH
VAN DEN HEER
MÖLLER.
Onder de Zinspreuk:
OEFENING BESCHAAFT DE KUNSTEN.
[Vignet]
Te AMSTELDAM, by
J. HELDERS, en A. MARS, in de Nes, 1789.
Met Privilegie.
De Prys is 8 stuivers.

Ceneton034560
DE
G R A A F
VAN
W A L T R O N,
KRYGSSPEL.
GEVOLGD NAAR ’T HOOGDUITSCH
VAN DEN HEER
M Ö L L E R.
Onder de Zinspreuk:
OEFENING BESCHAAFT DE KUNSTEN.
DE TWEEDE DRUK.
[Vignet: Oefening Beschaaft de Kunsten].
Te AMSTELDAM, by
J. HELDERS, en A. MARS, 1791.
Met Privilegie.
De Prys is 8 stuivers.

Ceneton034580
DE
DEUGDZAAME
ARMOEDE,
ZEEDIG BLYSPEL.
NAAR HET FRANSCHE
VAN DEN HEER MERCIER GEVOLGT,
ONDER DE ZINSPREUK
O LABORUM DULCE LENIMEN.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, by de
Drie-Koningstraat. 1776. Met Privilegie.

Ceneton034590
DE
DEUGDZAAME
ARMOEDE,
ZEEDIG BLYSPEL.
NAAR HET FRANSCHE
VAN DEN HEER MERCIER GEVOLGT,
ONDER DE ZINSPREUK
OLABORUM DULCE LENIMEN.
[Vignet: Yver; De bijen...]
Te Amsterdam, by
J. HELDERS EN A. MARS. 1787.
Met Privilegie.
De Prys is 8 Stuiv.

Ceneton034610
DE
HAGENAAR
TE
ENKHUIZEN,
BLYSPEL.
Gevolgt na de FRANāOIS A LONDRES van de
HEER DE BOUSSY.
Onder de Zinspreuk
O LABORUM DULCE LENIMEN.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderloze wezen].
Te AMSTERDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek van
den Voorburgwal en Stilsteeg, 1758. Met Privilegie.

Ceneton034620
DE
HAGENAAR
TE
ENKHUIZEN,
BLYSPEL.
GEVOLGD NAAR DE FRANāOIS A LONDRES
VAN DE HEER DE BOUSSY.
ONDER DE ZINSPREUK
O LABORUM DULCE LENIMEN.
[Vignet: gravure, Muze en Faam].
TE AMSTERDAM, BY
J. HELDERS EN A. MARS,
IN DE NES. 1784.
Met Privilegie.

Ceneton034630
DE
MINDERJARIGE;
BLYSPEL.
Gevolgt na de PUPILLE van den
HEER FAGAN.
Onder de Zinspreuk
O LABORUM DULCE LENIMEN.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderloze wezen].
Te AMSTERDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op de hoek van
den Voorburgwal en Stilsteeg. 1758. Met Privilegie.

Ceneton034640
DE
MINDERJARIGE;
BLYSPEL.
Gevolgt na de PUPILLE van den
HEER FAGAN.
Onder de Zinspreuk
O LABORUM DULCE LENIMEN.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderloze wezen].
Te AMSTERDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op de hoek van
den Voorburgwal en Stilsteeg. 1758. Met Privilegie.

Ceneton034650
DE
MINDERJARIGE;
BLYSPEL.
Gevolgt na de PUPILLE van den
HEER FAGAN.
Onder de Zinspreuk
O LABORUM DULCE LENIMEN.
DE TWEEDE DRUK
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen].
Te AMSTERDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tusschen de
Wasmoesgracht [sic] en Drie-Koningstraat 1778.
Met Privilegie.

Ceneton034670
DE
ORAKEL-VAAS;
KLUCHTIGE OPERA.
[Gravure].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis. Met Privilegie.1740.

Ceneton034690
DE
VERKEERDE
WAERELDT.
KLUCHTIGE OPERA.
Met Dans Kunst en Vliegwerken.
Ten deelen gevolgt na het Fransche van de Heeren
LE SAGE & D’ORNEVAL.
Door M. v. HATTUM.
[vignet: de byen storten ...]
TeAMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis, 1742. Met Privilegie.

Ceneton034700
BRUTUS,
TREURSPEL;
GEVOLGT NAAR HET FRANSCHE
VAN DEN HEERE
DE VOLTAIRE;
DOOR
J. HAVERKAMP.
[Vignet: Evocat orco].
Te AMSTELDAM,
By ISAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis. 1736.

Ceneton034710
BRUTUS,
TREURSPEL;
GEVOLGT NAAR HET FRANSCHE
VAN DEN HEERE
DE VOLTAIRE;
DOOR
J. HAVERKAMP.
[Gravure]
[Vignet: Melioribus non pluribus]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkoper, op den Voor-
burgwal, op den hoek van de Stilsteeg; 1752.
Met Privilegie.

Ceneton034730
BRUTUS,
TREURSPEL;
GEVOLGT NAAR HET FRANSCHE
VAN DEN HEERE
DE VOLTAIRE;
DOOR
J. HAVERKAMP.
[Vignet: Melioribus non pluribus]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkoper, op den Voor-
burgwal, op den hoek van de Stilsteeg; 1753.

Ceneton034750
CLOTILDE,
TREURSPEL.
Gevolgd naar het Fransche van den Heere
BOYER,
DOOR
J.H.
[Vignet: fleuron]
t’AMSTERDAM,
By ARENT VAN HUISSTEEN,
Boekverkooper in de Beursstraat, by
den Dam, 1732.

Ceneton034760
DE
DOOD
VAN
NERO,
TREURSPEL.
[Vignet]
TE AMSTELDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1709.
Met Privilegie.

Ceneton034770
DE
DOOD
VAN
NERO;
TREURSPEL.
DEN TWÉDEN DRUK.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, en DIRK RANK,
op de Beurssluis. 1720.
Met Privilegie.

Ceneton034780
DE
DOOD
VAN
NERO;
TRURSPEL.
DEN TWÉDEN DRUK.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, en DIRK RANK,
op de Beurssluis. 1720.
Met Privilegie.

Ceneton034790
S A B I N U S
EN

E P O N I N A;
TREURSPEL.
GEVOLGT NAAR HET FRANSCHE,
DOOR
J. H A V E R K A M P.
[Vignet: gravure]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden het
Stadhuis, 1738. Met privilegie.

Ceneton034800
SABINUS
EN
EPONINA;
TREURSPEL.
GEVOLGT NAAR HET FRANSCHE,
DOOR
J. HAVERKAMP.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
Om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis. Met Privilegie. 1741.

Ceneton034810
SABINUS
EN
EPONINA;
TREURSPEL.
GEVOLGT NAAR HET FRANSCHE,
DOOR
J. HAVERKAMP.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
Om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis. Met Privilegie. 1741.

Ceneton034820
SABINUS
EN
EPONINA;
TREURSPEL.
GEVOLGT NAAR HET FRANSCHE,
DOOR
J. HAVERKAMP.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderloze weezen]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis. Met Privilegie. 1741.

Ceneton034840
SERTORIUS,
TREURSPEL;
Gevolgt naar het Fransche van
DEN HEERE
P. CORNEILLE.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By de Erven van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis. 1722.
Met Privilegie.

Ceneton034850
GETA,
OF DE
BROEDERMOORD
VAN
ANTONINUS,
T R E U R S P E L.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
_____________________
By de Erfg: van J: LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis, 1713.
Met Privilegie.

Ceneton034860
G E T A,
OF DE
BROEDERMOORT
VAN
ANTONINUS,
TREURSPEL.
[vignet: ‘De Bijen storten hier, ...’]
t’AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, 1735. Met Privile gie.

Ceneton034870
G E T A,
OF DE
BROEDERMOORT
VAN
ANTONINUS,
TREURSPEL.
[Vignet: ‘De Bijen storten hier, ...’]
t’AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, 1735. Met Privile gie.

Ceneton034880
DE
AANSLAG
OP
ANTWERPEN;
TREURSPEL.
DOOR
WILLEM HAVERKORN, DEN JONGEN.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen]
TE AMSTELDAM,
By J. HELDERS, Boekdrukker in de Nes.
Met Privilegie.

Ceneton034890
ALEID VAN POELGEEST;
TREURSPEL.
DOOR
WILLEM HAVERKORN, DEN JONGEN.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tusschen
de Warmoesgracht en de Drie-Koningstraat.
Met Privilegie. 1778.

Ceneton034910
CLAUDIUS CIVILIS;
TREURSPEL.
door
WILLEM HAVERKORN, den jongen.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tusschen
de Warmoesgracht en de Drie-Koningstraat.
Met Privilegie 1779.

Ceneton034940
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton034970
ROBBERT DE VRIES,
TREURSPEL.
DOOR
WILLEM HAVERKORN, DE JONGE.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op de Cingel, tusschen de
Warmoesgracht en de Drie-Koningstraat, 1777.
Met Privilegie.

Ceneton034980
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton034990
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton035030
DE
QUEL-GEESTEN:
BLY-SPEL.
Nagevolgd uyt het Frans
VAN
Monsr. MOLIERE.
[Vignet: Fleuron]
IN ’sGRAVEN-HAGE,
_____________________________
By PIETER HGEN, Boeckverkoper in de
Hoog-straat, inde Pauw, 1681.

Ceneton035040
DE
QUELGEESTEN:
BLYSPEL.
Nagevolgd uyt het Frans
VAN
Monsr. MOLIERE.
[Vignet: fleuron]
TE AMSTERDAM,
______________________________________
By HENDRIK BOSCH, Boekverkooper over
’t Weeshuys. En
Te Leide, By GILLIS KNOTTER. 1720.

Ceneton035070ABSALON,
OF DE
GESTRAFTE
HEERSCHZUCHT.
TREURSPEL.
[vignet]
________________________________
Te HAARLEM,
Gedruckt by WILHELMUS van KESSEL.

Ceneton035090
De verduytste
CID.
Bly-Eyndend
TREUR-SPEL.
Midtsgaders
Het gantsche Leven en bedrijf
van den selven CID.
Op t’ nieuws daer by ghevoeght.
[Vignet: typografisch ornament].
TOT HOORN.
.
Ghedruckt voor Barent Adriaensz.
Berentsma. Anno 1641.

Ceneton035100
De verduytste
CID.
Bly-Eyndend
TREUR-SPEL.
Midtsgaders
Het gantsche leven en bedrijf
van den selven CID.
Op ’t nieuws daer by ghevoeght.
[Typografisch ornament].
t’ AMSTERDAM,
____________________
By NICOLAES van RAVESTEYN,
M. DC. XLI.

Ceneton035110
DE
CID.
Bly-Eyndend
TREURSPEL.
In Franse vaersen gestelt door d’Heer
CORNEILLE.
Nu in Nederlandse Rijmen vertaald.
[Vignet: Elck zyn beurt, putje met emmer rechts].
t’AMSTERDAM, by Dominicus vander Stichel.
___________________________________
.
Voor Abraham de Wees, Boeckverkooper op den Middel-dam,
in ’t Nieuwe Testament. Anno 1641.

Ceneton035120
De verduytste
C I D,
Bly-Eyndend
TREUR-SPEL.
Gespeelt op d’Amsterdamse Schouburg.
[Vignet: Eeuwigh.]
t’Amsterdam, Gedrukt by TYMEN HOUTHAECK,
___________________________________________
Voor Dirck-Cornelisz. Houthaeck, Boekverkoper op de Nieuwe-
zijds Kolck, in ’t Bourgoens Kruis. Anno 1650.

Ceneton035140
De verduytste
CID,
Bly-Eyndend
TREUR-SPEL.
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouburg.
[Vignet: Houtsnede, Ganymedes]
t’AMSTERDAM,
_________________________
By Michiel de Groot, Boeck-verkooper, op de Nieu-
wen-dijck, tusschen de twee Haerlemmer-sluysen,
in de groote Bybel, Anno 1662.

Ceneton035190
De verduytste
CID,
Bly-eyndend
TREURSPEL.
Vertoont op d’ Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: Putje met emmer links].
t’AMSTERDAM,
By GYSBERT de GROOT, Boeckverkooper tusschen
beyde de Haerlemmer-Sluysen, 1683.

Ceneton035200
DE
CID,
TREURSPEL;
Uit het Fransch van den Heer CORNEILLE.
Vertoond op de Amsteldamsche Schouwburg.
Den laatsten druk
[Vignet: Perseveranter]
Te AMSTELDAM,
By d’Erfgen: van J. LESCAILJE, op de Mid-
deldam, naast de Vischmarkt, 1697.

Ceneton035210
DE
CID,
TREURSPEL;
Uit het Fransch van den Heer CORNEILLE.
Vertoond op de Amsteldamsche Schouwburg.
Den laatsten Druk
[Vignet: Perseveranter]
Te AMSTELDAM,
_______________________
By d’Erfgen: van J. LESCAILJE, op de Mid-
deldam, naast de Vischmarkt, 1697.

Ceneton035220
DE
CID,
TREURSPEL;
Uit het Fransch van den Heer CORNEILLE.
Vertoond op de Amsteldamsche Schouwburg.
Den laatsten Druk
[Vignet: Perseveranter]
Te AMSTELDAM,
By d’Erfgen: van J. LESCAILJE, op de Mid-
deldam, naast de Vischmarkt, 1697.

Ceneton035240
De verduytste
CID,
Bly-eindend
TREUR-SPEL.
[Vignet: Elck zyn beurt, putje met emmer rechts].
t’AMSTERDAM,
By de Wed: Gysbert de Groot, Boeck-verkoopster op de Nieu-
wen-dijk, tusschen de twee Haerlemmer-sluysen.

Ceneton035250
De verduytste
CID,
Bly-eindend
TREUR-SPEL.
Vertoont op d’ Amsterdamsche Schouburg.
[Vignet: Putje met emmer links]
t’AMSTERDAM,
______________________________
By de Wed: Gysbert de Groot, Boek-verkoopster op de Nieu-
wen-dijk, tusschen de twee Haerlemmer-sluysen.

Ceneton035260
De Verduytste
CID,
Bly-Eyndend
TREUR-SPEL.
[Vignet: Eeuwigh].
t’AMSTERDAM,
By de Erven van de Wed: Gysbert de Groot, op de Nieu-
wen-Dyk, tusschen de Haerlemmer-Sluysen. 1725.

Ceneton035280
DE
CID
TREURSPEL.
Uit het Fransch van den Heer CORNEILLE.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By ISAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, 1736.
Met Privilegie.

Ceneton035290
DE
CID,
TREURSPEL.
Uit het Fransch van den Heer CORNEILLE.
Zo als het zelve op den Amsteldamschen Schouwburg
word vertoond.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper

Ceneton035300
W. HEEMSKERKS
HEBREEUSCHE
HELDINNE.
TREUR-SPEL.
Vertoont op de Amsterdamsche
SCHOUBURG.
[Typografisch ornament].
Tot ROTTERDAM,
______________________________
Gedruckt by JOANNES NAERANUS, Boeckverkooper, woo-
nende op ’t Steyger, in den Boeckbinder, 1647.

Ceneton035310
CHRYSEIDE
EN
ARIMANTS
TREVR-BLY-EYNDE-SPEL.
[Vignet: Wapen van Amsterdam].
T’AMSTELREDAM,
Gedruckt by Nicolaes van Ravesteyn.
_______________________________
Voor Iacob Heerman, Boeck-verkooper op den Dam, op den
hoeck van de Voghel-steech, in ’t Cruydt-Boeck, 1639.

Ceneton035350
DANIELIS HEINSII
HERODES
INFANTICIDA,
Tragoedia.
[Vignet: Non solus]
LUGD. BATAVORUM,
ex Officinâ ELZEVIRIANA.
________________
M D C XXXII.

Ceneton035380
DINOMACHÉ,
OF
DE VERLOSSING VAN ATHENE;
TREURSPEL.
DOOR
JAN FREDERIK HELMERS.
[Vignet: “Nationaale Schouwburg, Bataafsche Republiek”]
Te AMSTELDAM, by
ABRAHAM MARS, 1798.
Met Privilegie.

Ceneton035390
DE VERDRUCKTE GODVRUGTIGHEYT
AFGEBEELD
In het Houwelijck, Lyden en Doodt van de
H. MAGET EN MARTELAERESSE
GODELIEVE,
TREUR-SPEL.
Speel-wys opgestelt en ten Tonneel gevoert
Door J.B. HENDRIX, Scholmeester
tot ZELE, Lande van Dendermonde.
Daer liefd’ is daet is Godt, Godts liefd’ is over al
Soo moet daer wesen liefd’ dat God’liev’wesen sal.
[Vignet: fleuron]
TOT GHENDT,
by CORNELIS MEYER, op d’Hoogh-poorte in t
gekroont Sweerdt. 1722.

Ceneton035400
DE VERDRUCKTE GODVRUGTIGHEYD
AFGEBEELD
In ’t Houwelyck, Lyden, en Dood van de
H. MAEGD
EN
MARTELAERESSE
GODELIEVE,
TREURSPEL.
Speelwys opgesteld en ten Tonneel gevoerd
Door J.B. HENDRIX, Scholmeester
tot ZELE, Lande van Dendermonde.
Daer liefd’ is daet is Godt, Gods liefd’ is over al
Soo moet daer wesen liefd’ dat God’liev’ wesen sal.
[Vignet: fleuron]
TOT GHEND,
by JAN MEYER, op d’Hoogpoorte in ’t gekroont
Zweird.

Ceneton035440
CHRISTIAEN HENRICX
Treur-Spel,
van
DAVID
Ende
ABSALON.
O consulentis rebus humanis Dei
Spectamen ingens! o supremi vindicis
Miranda virtus exstat & piis honor,
Et clauda tandem poena noxios premit.
[Vignet: Houtsnede: Koning David]
t’Arnhem,
Ghedruckt by Ian Ianssen, Boeck-verkooper.
_________________
Anno M DC XXV.

Ceneton035460
E. GERCKMANS [sic]
Slach van Vlaenderen
Gheschiedt tusschen den
PRINCE VAN
ORANIEN
ENDE
den Doorluchtighen Eerts-Hertogh
ALBERTVS.
OP DEN REGEL
Eendracht Maeckt Macht.
[Vignet: Wapen van Amsterdam].
’t AMSTELREDAM,
_______________________________
Voor Ian Evertsz. Cloppenburgh/ woonende op ’t Water
over de Kooren-Beurs/ 1624.

Ceneton035470TYRUS
BELEGHERINGHE EN ONDERGANGK
door
De laeste veroveringhe van Alexander de Groote
Coninck van Macedonien de Derde
Monarch der bewoonder werelt.
Anno salutis 1627. Idiis februarij
IN
AMSTERDAM
op het spreekwoort
HOOGHMOET KOMT VOOR
DEN VAL.

Ceneton035560
DE
GEKROONDE
NA HAAR
DOOD,
TREURSPEL.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1701.
Met Privilegie.

Ceneton035580
DE
GEKROONDE
NA HAAR
DOOD.
TREURSPEL.
De Laatsten Druk.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy lezen;
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen.]
TE AMSTELDAM,
_____________________________
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, by den Dam. 1733.
Met Privilegie.


Ceneton035590
DE
GEKROONDE
NA HAAR
DOOD.
TREURSPEL.
De Laatste Druk.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy lezen;
om de oude Stok te voên, en de ouderloze Wezen.]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis Met Privilegie. 1740.

Ceneton035600DE
GEKROONDE
NA HAAR
DOOD.
TREURSPEL.
De Laatste Druk.
[vignet]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis. Met Privilegie. 1740.

Ceneton035620
DE
ONBEDREEVE
MINNAAR
KLUCHTSPEL.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By de Erfg: van J. LESCAILJE, op den Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1699.

Met Privilegie.

Ceneton035640
Lydia of De zegepraalende deugd.
Toneelspel.
Onder de zinspreuk: Contentio dat habilitatem.

Ceneton035650
DE
BEDROGEN
HOUT-VESTER,
OF HET
MISLUKTE
KOLYK.
BLY-SPEL.
ONDER DE ZINSPREUK.
Ridendo dicere Verum, quis vetat?
[Vignet: fleuron]
GEDRUKT onder de Pers, en zyn alöm te
Bekoomen, daar men ze vinden kan.
MDCCLVIII.

Ceneton035660
DE
BEDROGEN
HOUT-VESTER,
OF HET
MISLUKTE
KOLYK.
BLY-SPEL.
ONDER DE ZINSPREUK.
Ridendo dicere Verum, quis vetat?
TWEEDE DRUK.
[Vignet: Typografisch ornament].
GEDRUKT onder de Pers, en zyn alöm te
bekoomen, daar men ze vinden kan.
MDCCLVIII.

Ceneton035690
DE
VRYE
HAND-OPENING
VERDEDIGT.
KAMER-SPEL.
DOOR HET
KUNST-GENOOTSCHAP,
Ridendo dicere verum, quis vetat?
[Vignet: fleuron]
GEDRUKT
VOOR HET
KUNST-GENOOTSCHAP.
1756.

Ceneton035740
ANNETTE EN LUBIN,
OF
DE EENVOUDIGE
NATUUR,
LANDSPEL.
[Vignet: Kunst Wordt door Arbeid Verkregen].
Te L E Y D E N,
Voor het KUNSTGENOOTSCHAP,
M D C C L X V I I I.

Ceneton035750
ANNETTE EN LUBIN,
OF
DE EENVOUDIGE
NATUUR,
LANDSPEL.
DOOR
HET KUNSTGENOOTSCHAP,
Onder de Zinspreuk:
KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREGEN.
[Typografisch ornament].
Te LEYDEN,
Voor het KUNSTGENOOTSCHAP,
MDCCLXVIII.

Ceneton035760
BATAEFSCHE VELDVREUGD,
ter gelegenheid van het
HUWELIJK
ZIJNER DOORLUCHTIGE HOOGHEID
WILLEM DEN VIJFDE,
PRINSE VAN ORANJE EN NASSAU,
ERFSTADHOUDER ENZ. ENZ. ENZ.
EN HAERE KONINGLIJKE HOOGHEID
FREDERICA SOPHIA
WILHELMINA,
PRINSESSE VAN PRUISSEN.
[Vignet: Kunst Wordt door Arbeid Verkregen].
Te LEYDEN,
Gedrukt voor het Kunstgenootschap, 1767.

Ceneton035780
DE
DOOD
VAN
CALAS;
TREURSPEL.
DOOR
HET KUNSTGENOOTSCHAP,
Onder de Zinspreuk:
KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEGEN.
[Vignet: Kunst Wordt door Arbeid Verkregen].
Te LEYDEN,
Voor het KUNSTGENOOTSCHAP.
1767.

Ceneton035790
DE
DOOD
VAN
CALAS;
TREURSPEL.
DOOR
HET KUNSTGENOOTSCHAP,
Onder de Zinspreuk:
KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEGEN.
[Vignet: Kunst Wordt door Arbeid Verkregen].
Te LEYDEN,
Gedrukt voor het KUNSTGENOOTSCHAP.
MDCCLXVII.

Ceneton035800
DE
DOOD
VAN
CALAS;
TREURSPEL.
DOOR
HET KUNSTGENOOTSCHAP,
Onder de Zinspreuk:
KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEGEN.
[Typografisch ornament].
Te LEYDEN,
Gedrukt voor het KUNSTGENOOTSCHAP.
MDCCLXVII.

Ceneton035810
DE
DOOD
VAN
CALAS;
TREURSPEL.
DOOR
HET KUNSTGENOOTSCHAP,
Onder de Zinspreuk:
KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEGEN.
[Typografisch ornament].
Te LEYDEN,
Gedrukt voor het KUNSTGENOOTSCHAP.
MDCCLXVII.

Ceneton035820
DE
DOOD
VAN
CALAS;
TREURSPEL.
[Vignet: Kunst Wordt door Arbeid Verkregen].
Te LEYDEN,
Voor het KUNSTGENOOTSCHAP.
1767.

Ceneton035830
DE
DOOD
VAN
CALAS;
TREURSPEL.
DOOR
HET KUNSTGENOOTSCHAP,
Onder de Zinspreuk:
KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEGEN.
[Vignet: Kunst Wordt door Arbeid Verkregen].
Te LEYDEN,
Gedrukt voor het KUNSTGENOOTSCHAP.
MDCCLXVII.

Ceneton035840
DE
DOOD
VAN
CALAS;
TREURSPEL.
DOOR
HET KUNSTGENOOTSCHAP,
Onder de Zinspreuk:
KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEGEN.
TWEEDE DRUK.
[Typografisch ornament].
Te LEYDEN,
Gedrukt voor het KUNSTGENOOTSCHAP.
MDCCLXVII.

Ceneton035850
DE
DORPSCHOOLMEESTER,
KLUCHTSPEL.
[Vignet: Kunst Wordt door Arbeid Verkregen].
Te L E Y D E N,
Voor het KUNSTGENOOTSCHAP,
MDCCLXVIII.

Ceneton035860
DE
DORPSCHOOLMEESTER,
KLUCHTSPEL.
DOOR
HET KUNSTGENOOTSCHAP,
Onder de Zinspreuk:
KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREGEN.
[Typografisch ornament].
Te LEYDEN,
Gedrukt voor het KUNSTGENOOTSCHAP,
MDCCLXX.

Ceneton035870
DE
EERLIJKE
MISDADIGE
BURGER TREURSPEL.
Gevolgd naer het Fransche van den Heere
FENOUILLOT DE FALBAIRE
[Vignet: Kunst Wordt door Arbeid Verkreegen].
Te LEYDEN,
Voor het KUNSTGENOOTSCHAP.
MDCCLXVIII.

Ceneton035880
DE
EERLIJKE
MISDADIGE
BURGER TREURSPEL.
Gevolgd naer het Fransche van den Heere
FENOUILLOT DE FALBAIRE.
[Vignet: Kunst Wordt door Arbeid Verkregen].
Te L E Y D E N,
Voor het KUNSTGENOOTSCHAP,
M D C C L X V I I I.

Ceneton035890
DE
EERLIJKE
MISDADIGE
BURGER TREURSPEL.
Gevolgd naer het Fransche van den Heere
FENOUILLOT DE FALBAIRE.
DOOR
HET KUNSTGENOOTSCHAP,
Onder de Zinspreuk:
KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEGEN.
[Typografisch ornament].
Te LEYDEN,
Gedrukt voor het KUNSTGENOOTSCHAP.
M D C C L X V I I I.

Ceneton035900
DE
EERLIJKE
MISDADIGE
BURGER TREURSPEL.
Gevolgd naer het Fransche van den Heere
FENOUILLOT DE FALBAIRE.
[Vignet: Kunst Wordt door Arbeid Verkreegen].
Te LEYDEN,
Voor het KUNSTGENOOTSCHAP.
MDCCLXVIII.

Ceneton035910
DE
EERLIJKE
MISDADIGE
BURGER TREURSPEL.
Gevolgd naer het Fransche van den Heere
FENOUILLOT DE FALBAIRE.
[Vignet: Kunst Wordt door Arbeid Verkreegen].
Te LEYDEN,
Voor het KUNSTGENOOTSCHAP.
MDCCLXVIII.

Ceneton035920
FANNY,
OF HET
GELUKKIG BEROUW.
ZEDENSPEL.
[Vignet: Kunst wordt door arbeid verkregen].
Te LEYDEN,
Voor het KUNSTGENOOTSCHAP.
MDCCLXX.

Ceneton035950
HET
FEESTVIEREND
LEYDEN;
EEUWSPEL.
DOOR HET
TAEL- EN DICHTLIEVEND
GENOOTSCHAP,
Onder de Spreuk:
KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEGEN.
Met Octroi van de Ed. Groot Mog. Hereren Staeten van
Holland en Westfriesland.
[Vignet: Kunst Wordt door Arbeid Verkregen].
[of: Typografisch ornament].
TE LEYDEN,
By C. VAN HOOGEVEEN, JUNIOR.
MDCCLXXIV.

Ceneton035960
HET
FEESTVIEREND
LEYDEN;
EEUWSPEL.
DOOR HET
TAEL- EN DICHTLIEVEND
GENOOTSCHAP,
Onder de Spreuk:
KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEGEN
Met Octroi van de ed. Groot Mog. Hereren Staeten van
Holland en Westfriesland.
[Vignet: Typografisch ornament].
TE LEYDEN,
By C. VAN HOOGEVEEN, JUNIOR.
MDCCLXXIV.

Ceneton035980
MELANIE,
OF DE
RAMPZALIGE
KLOOSTERDWANG.
TREURSPEL.
Gevolgt na het Fransche van den Heere
DE LA HARPE
DOOR HET
KUNSTGENOOTSCHAP
Onder de Zinspreuk:
[Vignet: Kunst wordt door arbeid verkregen].
Te LEYDEN,
Voor het KUNSTGENOOTSCHAP.
MDCCLXX.

Ceneton035990
MELANIE,
OF DE
RAMPZALIGE
KLOOSTERDWANG.
TREURSPEL.
Gevolgt na het Fransche van den Heere
DE LA HARPE
DOOR HET
KUNSTGENOOTSCHAP
Onder de Zinspreuk:
[Vignet: Kunst wordt door arbeid verkregen].
Te LEYDEN,
Voor het KUNSTGENOOTSCHAP.
MDCCLXX.

Ceneton036010
MELANIE,
OF DE
RAMPZALIGE
KLOOSTERDWANG.
TREURSPEL.
Gevolgd na het Fransche van den Heere
DE LA HARPE
DOOR HET
KUNSTGENOOTSCHAP,
Onder de Zinspreuk:
KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEGEN.
[Typografisch ornament].
Te LEYDEN,
Gedrukt voor het KUNSTGENOOTSCHAP.
MDCCLXX.

Ceneton036020
TER INWYDINGE
VAN HET
KUNSTGENOOTSCHAP,
Onder de Zinspreuk:
KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEGEN.
Opgerecht binnen LEYDEN op den 11. van
Slachtmaend des Jaers 1766.

Ceneton036030
TER VERJARINGE
VAN HET
KUNSTGENOOTSCHAP,
Onder de Zinspreuk:
KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEGEN.
Opgerecht binnen Leyden op den 11. van Slagt-
maend, des Jaers 1766..
[Vignet: Kunst Wordt door Arbeid Verkregen].
Te L E Y D E N,
Voor het KUNSTGENOOTSCHAP,
M D C C L X V I I I.

Ceneton036040
THEONOÉ;
TREURSPEL.
[Vignet: Kunst Wordt door Arbeid Verkregen].
TE LEYDEN,
Voor het KUNSTGENOOTSCHAP.
MDCCLXXI.
NMI:
THEONOÉ;
TREURSPEL.
DOOR HET
KUNSTGENOOTSCHAP,
Onder de Apreuk:
KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEGEN.
[Typografisch ornament].
Te LEYDEN,
Voor het Kunstgenootschap, bij C. VAN HOO-
GEVEEN, Junior, en C. HEYLIGERT.
MDCCLXXI.

Ceneton036050
DE
ZEGEPRAEL DER REDEN,
OVER
DE LIEFDE;
HERDERSSPEL IN MAETZANG.
[Vignet: Kunst Wordt door Arbeid Verkregen].
Te L E Y D E N,
Voor het KUNSTGENOOTSCHAP,
M D C C L X V I I I.

Ceneton036060
DON LOUIS
DE VARGAS,
of
Edelmoedige Wraek;
TREURSPEL.
Gespeelt op d’ Amsterdamsche Schouburgh.
Hor. lib. 3. Carm. Ode 2.
Raro antecedentem scelestum
Deseruit pede poena claudo.
[Vignet: Perseveranter]
t’A M T E R D A M, [sic]
____________________
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middeldam, naast de
Vismarkt, in ’t jaar 1668.

Ceneton036090
DON LOUIS
DE
VARGAS,
Of
Edelmoedige WRAEK;
TREURSPEL.
Gespeelt op d’ Amsterldamsche Schouburgh.
Hor. lib. 3. Carm. Ode 2.
Raro antecedentem scelestum
Deseruit pede poena claudo.
[Vignet: Typografisch ornament].
Tot AMSTERDAM,
____________________
By de WEDUWE van GYSBERT de GROOT, Boeck-
verkoopster op de Nieuwen-dijck, tusschen de twee
Haerlemmer-Sluysen.

Ceneton036100
DON LOUIS
DE
VARGAS,
OF
EDELMOEDIGE WRAEK;
TREURSPEL.
Gespeelt op d’ Amsterdamsche Schouburgh.
Hor. lib. 3. Carm. Ode 2.
Raro antecedentem scelestum
Deseruit pede poena claudo.
[Vignet: fleuron]
t’ AMSTERDAM,
____________________
By de Wed: van GYSBERT DE GROOT, Boekverkoop-
ster op de Nieuwendijk. 1701.

Ceneton036110
DON
LOUIS DE VARGAS,
OF
EDELMOEDIGE WRAEK;
TREURSPEL.
DOOR
D. HEYNCK.
Den laatsten Druk.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
_____________
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op de Middeldam,
naast de Vischmarkt, 1707.

Ceneton036120
DON
LOUIS DE VARGAS,
OF
EDELMOEDIGE WRAEK;
TREURSPEL.
DOOR
D. HEYNCK.
Den laatsten Druk.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
_____________
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, en DIRK RANK,
op de Beurssluis, 1725.

Ceneton036130
DON
LOUIS DE VARGAS,
OF
EDELMOEDIGE WRAAK;
TREURSPEL.
DOOR
D. HEYNK.
De laatste Druk.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
P. Tanjé fecit 1729.
t’AMSTELDAM,
By DAVID RUARUS, Boekverkoper, 1729.
Met Privilegie.

Ceneton036140
DON
LOUIS DE VARGAS,
OF
EDELMOEDIGE WRAAK;
TREURSPEL.
Zo als het op den Amsterdamschen Schouwburg
word vertoond.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
t’ AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek van
den Voorburgwal en de Stilsteeg. 1762.
Met Privilegie.

Ceneton036150
DON
LOUIS DE VARGAS,
OF
EDELMOEDIGE WRAAK;
TREURSPEL.
Zo als het op den Amsterdamschen Schouwburg
word vertoond.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
t’ AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek van
den Voorburgwal en de Stilsteeg. 1762.
Met Privilegie.

Ceneton036160
DON
LOUIS
DE VARGAS,
OF
EDELMOEDIGE WRAEK;
TREUR-SPEL.
_______________________
Hor. Lib. 3. Carm. Ode 2.
Raro antecedentem scelestum
Deseruit pede poena claudo.
_______________________
[Typografisch ornament].
TOT DENDERMONDE,
By Jacobus J: du Caju 1783.

Ceneton036170
DE GESTRAFTE
KROONZUGT.
TREURSPEL.
Gerijmt door
DIRCK HEINK PIETERSZ’.
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: Fontein met onderschrift ‘Eeuwigh’].
t’AMSTERDAM, Gedrukt by TYMON HOUTHAAK,
Voor Dirck Cornelisz. Houthaak, Boekverkooper op de hoek
van de Nieuwezijds Kolck. MDC. L.

Ceneton036180
L’amour peut tout

Ceneton036190
VERANDERLIK
GEVAL,
Of
Stantvastige Liefde.
BLY-SPEL.
L’AMOUR PEUT TOUT.
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouburg.
Den derden Druck, op nieuws verbeetert.
[Vignet: fleuron]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Venckel, Boeckverkooper, in de oude Lelystraet,
in de History-schrijver. ANNO 1663.

Ceneton036230
Veranderlijk
geval,
of
stantvastige liefde;
Bly-spel
L’AMOUR PEUT TOUT
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburg.
t’Amsterdam,
By Gysbert de Groot, Boeckverkooper tusschen
de beyde Haerlemmer-sluysen, 1692.

Ceneton036250
HET
VERANDERLYK
GEVAL,
OF
STANTVASTIGE LIEFDE;
BLYSPEL.
L’AMOUR PEUT TOUT.
Gespeelt op d’ Amsterdamsche Schouwburg.
Den tweeden druk.
[Vignet: Perseveranter]
By de Erfgenamen van JACOB LESCAILJE, op
den Middeldam, naast de Vischmarkt. 1697.

Ceneton036260
VERANDERLYCK
GEVAL,
OF
Stantvastige Liefde;
BLY-SPEL.
L’AMOUR PEUT TOUT.
Gespeelt op ’t Amsterdamsche Schouburg.
t’ AMSTERDAM,
By de Wed: van GYSBERT DE GROOT, Boekverkoopster
tusschen de twee Haerlemmer-sluysen, 1701.

Ceneton036270
VERANDERLYCK
GEVAL,
OF
Stantvastige Liefde;
BLYSPEL.
L’AMOUR PEUT TOUT.
Gespeelt op ’t Amsterdamsche Schouburg.
[Vignet: Houtsnede]
’t AMSTERDAM,
______________________________
By de Wed: van GIJSBERT DE GROOT, Boekver-
koopster woonende op den Nieuwendijk. 1709.

Ceneton036290
HET
VERANDERLYK GEVAL,
OF
STANDVASTIGE LIEFDE;
BLYSPEL.
L’AMOUR PEUT TOUT.
Den Derden Druk.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy Leezen,
om de Oude stok te voen, en de ouderloze Weezen]
TE AMSTELDAM,
________________________
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, by den Dam. 1733.
Met Privilegie.

Ceneton036300
HET
VERANDERLYK GEVAL,
OF
STANDVASTIGE LIEFDE;
BLYSPEL.
L’AMOUR PEUT TOUT.
Den Derden Druk.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy Leezen,
om de Oude stok te voen, en de ouderloze Weezen]
TE AMSTELDAM,
________________________
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, by den Dam. 1733.
Met Privilegie.

Ceneton036310
HET
VERANDERLYK GEVAL,
OF
STANDVASTIGE LIEFDE;
BLYSPEL.
L’AMOUR PEUT TOUT.
Den Derden Druk.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy Leezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderloze Weezen]
TE AMSTELDAM,
________________________
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, by den Dam. 1733.
Met Privilegie.

Ceneton036390
DEVCHDEN-SCHOLE
ofte
Spieghel der jonghe-dochteren.
Waer inne verthoont wort het verscheel ende d’uyt-
komste van de deuchdige, zedige ende wanckelba-
re wulpsche Dochters, Speelsche-
wijse in Rijm gestelt.
Door
ZACHARIAS HEYNS.
[Vignet: gravure]
TOT ROTTERDAM,
By Pieter van Waesberghe,
Anno 1625.

Ceneton036400
Sinne-Spel van de
DRY HOOFDEVCHDEN.
Onder het spreec-woort
Sic itur ad astra.
DOOR
ZACHARIAS HEYNS.
VVie na den vleesche leeft, in eeuwicheyt zal sterven,
Maar wie de Deuchden heeft; sal Godes Rijck beérven.
[Vignet: gravure]
TOT ROTTERDAM,
By Pieter van Waes-berghe, ANNO 1625.

Ceneton036420(het spel heeft geen eigen titelpagina, het is opgenomen in:)
Vlaerdings
Redenrijck-bergh
met middelen beplant
Die noodigh sijn ’tGemeen, en voorderlijck het Landt.
(gravure: Mercurius en Minerva tegenover Apollo en de Muzen op de Parnassus)
t’AMSTERDAM,
.
Gedruckt by Kornelis Fransz. Boeckdrucker wonen=
de by de Zuyder kerck Anno 1617
Met privilegie.

Ceneton036430
Vriendts-Spieghel.
Waer in de Hi=
storie Joannis Bocatij de vriendt=
schap prysende, Speelsche wyse klaer=
lijck t’aenschouwen voor ooghen
ghestelt wordt, door
Z. Heijns.
Mids dat d’onvast geval den mensch brenght duy-
sent wonden,
De vriendtschap over al zeer kostlijck wordt be-
vonden.
.
Ghespeelt by de Camer uyt LEVENDER IONSTEN,
den 25. februarij, Anno 1602.
[Vignet: Bloem met aan beide zijden een naakte figuur].
t’ AMSTERDAM, by Zacharias Heijns, in de
Hooft-deuchden. 1602.

Ceneton036440
EEN
Claer ende Doorluchtich
Vertooch van d’Alckmaersche
Kerckelicke gheschillen.
 
Gheresen soo voor-heen, als insonderheyt int Iaer 1608 ende 1609.
Rijms-wyse als een Spel van sinnen ghestelt.
 
Wtghegheven tot contentement van allen Liefhebbers, die
Cornelius Hillenius tot het lesen des selven, al eer het in ’t licht was gecomen,
begeerich mocht hebben ghemaeckt, ghevende hier van inde
Voorreden zijns Boecks ghetuychenis:
 
Dat het handelt
De proceduren vande op-sienders der Ghemeynte van Alckmaer,
ende eenighe personen int bysonder; niet anders verwachtende, dan
dat de selve door den druck openbaer gemaect
sullen worden.
 
Ghelijck (op dat niemant den selven Hillenium van onwaerheyt ofte ontrou-
wicheyt in desen souden beschuldighen) teghenwoordelijck, hoe wel
anders ongeerne, ende geensins van voornemen wesende,
tot zijnder ontlastinghe gheschiedt.
 
Te voren byden selven Hillenium ghelesen ende ghevisiteert.
 
[Typografisch ornament]
Ghedruckt in’t Jaer ons Heeren, 1611.

Ceneton036510
DE GESTRAFTE
COMPTOIRNAR
OF HET
BEDROGEN
JUFFERTJE,
KLUCHTSPEL.
Onder de Zinspreuk:
LOON NAAR WERK.
* * * * * *
* * * * *
* * * *
* * *
* *
*
Gedrukt voor ’t
GENOOTSCHAP.

Ceneton036570
RITMER DE JONGE,
OF HET BEDERF
DER
NEDERLANDSCHE ZEDEN,
TOONEELSPEL,
IN
VYF BEDRYVEN,
DOOR
P.T.H.
[Vignet: Typografisch ornament].
Te AMSTERDAM,
BY H. BRONGERS,
1793.

Ceneton036580
HET BELEG VAN ALKMAAR,
OF
De HELDIN.
TONEELSPEL,
IN DRIE BEDRIJVEN.

Ceneton036590
HET BELEG VAN ALKMAAR,
OF
De HELDIN.
TONEELSPEL,
IN DRIE BEDRIJVEN.

Ceneton036610
HET
BOERE-GESELSCHAP
OF DE GEHEKELDE
HEKELAARS,
KLUGTSPEL,
1. BEDRIJF.
5. TONEELEN.
Behandelende op eene vrije en onzijdige trant ’t ver-
heerlijk Leijden van Dr. J. LE FRANCQ
VAN BERHHEIJ, en desself bevegters
van
[Vignet: fleuron]
Zijn te bekoomen.
Lijden, J. le Maire. P. V. D. Eyck, D. Vygh.
Amst. Erve Houttuijn, V. D. Kroe, M. de Bruijn.
s’ Hage, Thierrij. Utrecht, S. de Waal. Rotterd.
Holstijn, Arrenberg, Dordr. Blussée : en allomme
bij de voornaamste Boekverkoopers, in de meeste
Steden.

Ceneton036670
FREDERIK EN CHARLOTTE,
OF DE
EDELMOEDIGE BELOONING DER DEUGD.
TONEELSPEL;
IN DRIE BEDRYVEN.

Ceneton036700
DE
GOEDHARTIGE
LIGTZINNIGE,
TOONEELSPEL,
IN
VYF BEDRYVEN,
DOOR
P.T.H.
[Vignet: Typografisch ornament].
Te AMSTERDAM,
BY H. BRONGERS,
1793.

Ceneton036740Toneelstuk ter verbetering van de Nederlandse zeden

Ceneton036890
Arlequyn
Phaëton.
Blyspel.
DOOR
EMANUEL vander HOEVEN.
[Vignet: Kies Voorzigtig].
t’AMSTERDAM,
By HENDRIK BOSCH, Boekverkoper,
tegen over ’t Meisjes Weeshuis. 1724.

Ceneton036900
DE DRIE
HAMBURGERS,
KLUGTSPEL.
Door den Heer
EMANUEL VANDER HOEVEN.
[Vignet: gravure]
t’AMSTERDAM,
By HENDRIK BOSCH, Boekverkoper,
tegen over ’t Meisjes Weeshuis. 1727.

Ceneton036920
DE
HOVENIER
DOOR
LIEFDE.
BLYSPEL.
[Vignet: In magnis voluisse sat est].
t’AMSTELDAM,
__________________
By de Erven van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis. 1725.
Met Privilegie.

Ceneton036930
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton036940
TRAPOLYN.
KLUCHTSPEL.
Uit het Fransch gevolgd
Door
E. v. HOEVEN.
[Vignet: Yver in liefde bloeiende].
By d’Erf: van J. LESCAILJE, op den Mid-
deldam, naast de Vischmarkt, 1688.
Met Privilegie.

Ceneton036960
HET
VIERVOUDIG
HUWELYK.
KLUGTIG BLYSPEL.
DOOR
EMANUËL VAN DER HOEVEN.
[Vignet: Kies Voorzigtig].
t’ AMSTERDAM,
By HENDRIK BOSCH, tegen over ’t Meisjes
Weeshuis.

Ceneton036970
DE
WAARZEGSTER,
BLYSPEL;
Vercierd met Konstwerken, Zang en Dans.
[Vignet: In magnis voluisse sat est].
TE AMSTELDAM,
____________________
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op de Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1712.
Met Privilegie.

Ceneton036980
De waarzegster, blyspel. Vercierd met konstwerken, zang en dans
Te Amsteldam.
By de Erfgen. van J. Lescailje en D. Rank
op de Beurssluis

Ceneton036990
DE
WAARZEGSTER,
BLYSPEL;
Vercierd met Konstwerken, Zang en Dans.
Den Tweede Druk.
[Vignet: In magnis voluisse sat est].
TE AMSTELDAM,
_________________________
By de Erfgen: van J. LESCAILJE en D. RANK,
op de Beurssluis, 1715.
Met Privilegie.

Ceneton037020
ARLEQUIN,
TOVENAAR,
EN
BARBIER.
KLUCHTSPEL.
[Vignet: De Bijen storten hier het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen].
T’AMSTELDAM,
By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1730.
Met Privilegie.

Ceneton037030
ARLEQUIN,
TOVENAAR,
EN
BARBIER.
KLUCHTSPEL.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen].
T’AMSTELDAM,
By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1730.
Met Privilegie.

Ceneton037040
DE
BELACHCHELYKE
LOTERY,
BLYSPEL.
DOOR
W. VANDER HOEVEN.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
___________________
By de Erfg. van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beussluis, 1719.
Met Privilegie.

Ceneton037050
DE
DOOD
VAN
SULTAN SELIM,
TURKSEN KEIZER;
TREURSPEL.
DOOR
WILLEM VAN DER HOEVEN.
[Vignet: Perseveranter]
T’AMSTERDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, en DIRK RANK,
op de Beurssluis, 1717.
Met Privilegie.

Ceneton037060
DE
DOOD
VAN
SULTAN SELIM,
TURKSEN KEIZER;
TREURSPEL.
DOOR
WILLEM VAN DER HOEVEN.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
t’AMSTERDAM,
By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1731.
Met Privilegie.

Ceneton037080
DE
DOODELYKE
MINNENYD,
TREURSPEL.
DOOR
WILLEM VANDER HOEVEN.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
______________________
By de Erfg van J: LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis, 1714.
Met Privilegie.

Ceneton037100
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton037110
DE
DOODELYKE
MINNENYD;
TREURSPEL.
Door WILLEM VAN DER HOEVEN.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
Om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen.]
TE AMSTERDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper bezuiden
het Stadhuis, 1743.

Ceneton037130
DE
DOODELYKE
MINNENYD;
TREURSPEL.
Door WILLEM VANDER HOEVEN.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen.]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis, 1743.

Ceneton037150
DE
DOODELYKE
MINNENYD;
TREURSPEL.
Door WILLEM VANDER HOEVEN.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen.]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper bezuiden
het Stadhuis, 1743.

Ceneton037190
FILIPYNS
BELACHCHELYKE
SCHAAKING,
KLUCHTSPEL;
DOOR
WILLEM VANDER HOEVEN.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
___________________
By de Erfg: van J: LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurs-Sluis, 1712.
Met Privilegie.

Ceneton037220
ISABELLA
PRINCESSE
VAN
IBERIË,
HOF EN LANDSPEL;
DOOR
W. VANDER HOEVEN.
[Vignet: Perseveranter]
Te AMSTELDAM,
By de Erfg. van J: LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis, 1720.
Met Privilegie.

Ceneton037230
’T KOFFYHUIS,
KLUCHTSPEL.
DOOR
W. VANDER HOEVEN.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
________________________________
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1712.
Met Privilegie.

Ceneton037240
’T KOFFYHUIS,
KLUCHTSPEL.
DOOR
W. VANDER HOEVEN.
[Vignet]
TE AMSTELDAM,
--------------------------------------
By de Erfg: van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurs-sluis, 1715.
Met Privilegie.

Ceneton037250
‘T KOFFYHUIS,
KLUCHTSPEL.
DOOR
W. van der HOEVEN.
[gravure]
t’AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en boekverkooper,
bezuiden ‘t Stadhuis, 1734.
Met Privilegie.

Ceneton037260
‘T KOFFYHUIS,
KLUCHTSPEL.
DOOR
W. van der HOEVEN.
[gravure]
t’AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en boekverkooper,
bezuiden ‘t Stadhuis, 1734.
Met Privilegie.

Ceneton037270
’T KOFFYHUIS,
KLUCHTSPEL.
DOOR
W. VAN DER HOEVEN.
[Gravure: De Byen storten hier, het eelste dat zy Leezen,
om de Oude stok te voen, en de Ouderloze wezen].
t’AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, 1734.
Met Privilegie.

Ceneton037280
DE NIEUWE BELAGCHELYKE LOTERY
GETROKKEN UIT HET OUDE BLYSPEL VAN W. VANDER HOEVEN

Ceneton037300DE
RECHTER
IN ZYN
EIGEN ZAAK.
B L Y S P E L.
DOOR
WILLEM VANDER HOEVEN.
[vignet: perseveranter]
TE AMSTERDAM,
-----------------------------------------
By de Erfg: van J. Lescailje en Dirk Rank,
op de Beurssluis, 1718.
Met Privilegie,

Ceneton037310
DE
SCHRANDERE
TOONEELSPEELDER.
BLYSPEL.
door
W. vander HOEVEN.
[Vignet: Perseveranter]
Te AMSTERDAM,
____________
By de Erfgenamen van JACOB LESCAILJE,
op den Middel-Dam, 1693
Met Privilegie

Ceneton037330
DE
SCHRANDERE
TOONEELSPEELDER,
BLYSPEL.
door
W. VANDER HOEVEN.
Den tweden Druk.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
_____________
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam, naast de Vischmarkt, 1707.
Met Privilegie.

Ceneton037340
DE
SCHRANDERE
TOONEELSPEELDER,
BLYSPEL.
door
W. VANDER HOEVEN.
Den derde Druk.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
Om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen]
t’AMSTERDAM,
By de DAVID RUARUS, Boeckverkooper, 1729.
Met Privilegie.

Ceneton037360
DE
VERMOMDE
MINNAAR;
BLYSPEL.
DOOR
WILLEM VAN DER HOEVEN.
[vignet]
TE AMSTERDAM,
----------------------------------------------------
By de Erfg. van J. Lescailje, en Dirk Rank,
op de Beurssluis, 1714.
Met Privilegie

Ceneton037370
DE
VERMOMDE
MINNAAR;
BLYSPEL.
DOOR
WILLEM VAN DER HOEVEN.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
______________________________
By de Erfg. van J. LESCAILJE, en DIRK
RANK, op de Beurssluis, 1717.
Met Privilegie.

Ceneton037380
DE
VERMOMDE
MINNARES;
BLYSPEL.
DOOR
WILLEM VAN DER HOEVEN.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTELDAM,
___________________________________
By d’Erfgen: van J. LESCAILJE, en DIRK RANK,
op de Beurssluis, 1717.
Met Privilegie.

Ceneton037410
AL STOND ’ER DE GALG OP!
OF DE
VERYDELDE TOONEELKOMPARITIE;
BLYSPEL.
DOOR
O. C. F. HOFFHAM
[Vignet]
Te AMSTELDAM, by
DE ERVEN VAN DAVID KLIPPINK,
in de Nes. 1783.

Ceneton037440
JUSTUS HOFLANDTS
MOORDAADIGE
KROONZUCHT,
OF
Yzere Koning.
TREURSPEL.
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburg.
Innumeris spinis Regia serta scatent.
[Vignet: Perseveranter]
Amsterdam
By Jacob Lescailje, boekverkooper op de Middeldam,
naast de Vischmarkt, in ’t jaar 1666.

Ceneton037450
JUSTUS HOFLANDTS
MOORDAADIGE
KROONZUCHT,
OF
Yzere Koning.
TREURSPEL.
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburg.
Innumeris spinis Regia serta scatent.
[Vignet: Perseveranter]
Amsterdam
By Jacob Lescailje, boekverkooper op de Middeldam,
naast de Vischmarkt, in ’t jaar 1666.

Ceneton037520
DEN
ONBERMHARTIGEN
SCHULD-EISSCHER,
OF DE
DEUGDZAAME IN ARMOEDE,
TOONEEL-SPEL IN DRY BEDRYVEN;
DOOR J.B.J. HOFMAN.
In Druk gegeven door het Gilde der KRUIS-BROEDERS
binnen CORTRYK, en op deszelfs Schouwburg voor de
eerste maal Vertoond ten voordeele van den Armen, den
Een-en dertigsten des jaars 1796 [sic].
[Typografisch ornament]
TOT CORTRYK,
By R. GAMBAR, ZOON, Boek-drukker, Boek-verkooper
en Koopman in Papieren, op de groote Merkt.

Ceneton037560(het spel heeft geen eigen titelpagina, het is opgenomen in:)
Vlaerdings
Redenrijck-bergh
met middelen beplant
Die noodigh sijn ’tGemeen, en voorderlijck het Landt.
(gravure: Mercurius en Minerva tegenover Apollo en de Muzen op de Parnassus)
t’AMSTERDAM,
.
Gedruckt by Kornelis Fransz. Boeckdrucker wonen=
de by de Zuyder kerck Anno 1617
Met privilegie.

Ceneton037570
TREVR-SPEL
Van de Moordt,
begaen aen
WILHELM
by der Gratie Gods Prince
van Oraengien, etc.
Ghedicht door
G. van Hoghendorp.
[Vignet: Gravure]
t’AMSTERDAM, Voor Cornelis vander Plasse,
Boeckvercooper, wonende aen de Beurs, 1617.

Ceneton037580
TREUR-SPEL
Van de Moordt,
Begaen aen
WILHELM
By der Gratie Gods,
PRINCE van ORAENGIEN, etc.
Ghedicht door
G. van HOGHENDORP.
[Vignet: Gravure]
T’ AMSTELREDAM,
Gedruckt by Nicolaes van Ravesteyn.
________________________________________
Voor Dirck Cornelisz Hout-haeck, Boeckverkooper,
op de Nieuwe zijds Kolck, Anno 1639.

Ceneton037690
HET
LEVEN ENDE DOOD
VAN DEN HEYLIGEN
ENDE
GLORIEUSEN
PEST-PATROON
ROCHUS
VAN
MONTPELLIER.
TREUR-SPEL.
[Vignet: fleuron]
TOT BRUGGE,
===================================
By PIETER VANDE CAPELLE, in de Breydel-straete
in het gekroont Sweerd.

Ceneton037700ABEN-ZAID,
KEIZER DER MOGOLLEN;
TREURSPEL.
Gevolgt naar het Fransche van den Heere Abt Le Blanc.
DOOR
N.W. op den HOOFF.
[vignet]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden het
Stadhuis, 1738. Met Privilegie.

Ceneton037710
AMELIA;
TREURSPEL.
Gevolgd naar het Fransche van den Heere
DE VOLTAIRE,
DOOR
N. W. OP DEN HOOFF.
[Gravure].
Te LEYDEN,
Gedrukt voor den UITGEEVER,
en te bekomen
BY FRANS DE DOES, Pz.
MDCCLXXVII.

Ceneton037720
AMELIA,
TREUR-SPEL,
Gevolgd naar het Fransche van den Heer
DE VOLTAIRE,
DOOR
N.W. OP DEN HOOFF.
[Vignet]
TOT GEND,
By C.J. FERNAND, Boekdrukker, in
S. Augustinus.
_______________________
M.DCC.LXXXVI.

Ceneton037730
ARTAXERXES,
of de
BEZOEDELDE ONSCHULD.
TREURSPEL.
PAR GOůT ET PAR ZELE.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderlose Wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tusschen de War-
moesgracht en de Drie-Koningstraat, 1767.
Met Privilegie.

Ceneton037740
ARTAXERXES,
OF DE
BEZOEDELDE ONSCHULD.
TREURSPEL.
PAR GOůT ET PAR ZELE.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tusschen de War-
moesgracht en de Drie-Koningstraat, 1767.
Met Privilegie.

Ceneton037760
De
Babbelaar;
Blyspel.
Gevolgt naar het Fransche
door
N:W: Opden Hooff.

Ceneton037770
BLYDE AANKOMST
Van zyn
HOOGVORSTELYKE DOORLUCHTIGHEID,
WILLEM KAREL HENDRIK FRISO,
Prins van Oranje en Nassau, enz. enz. enz.
Als STADHOUDER, ADMIRAAL- en KAPITEIN-
GENERAAL DER VEREENIGDE NEDER-
LANDEN;
VREUGDE FEEST.
DOOR
N. W. OP DEN HOOFF.
[Vignet: Perseveranter]
Te AMSTERDAM,
By JOHANNES SMIT,
Boekverkoper 1747.

Ceneton037780
DEUCALION
EN
PIRRHA;
BLYSPEL.
Gevolgd naar het Fransche,
d o o r
N: W. OP DEN HOOFF.
[Gravure met bijenkorf].
Te AMSTELDAM,
Gedrukt voor de Liefhebbers, 1770.

Ceneton037790
DE DOOD
VAN
SEMIRAMIS;
TREURSPEL.
Gevolgd naar het Fransche van den Heere
DE CREBILLON.
DOOR
N.W. OPDEN HOOFF.
[Vignet: gravure]
Te AMSTERDAM,
By GERRIT TIELENBURG, Boekver-
kooper,in de Gasthuismoolen steeg. 1741.

Ceneton037800
FAUSTA;
TREURSPEL.
Gevolgd naar den Franschen MAXIMIAAN
van den Heere
NIVELLE DE LA CHAUSSÉE.
DOOR
N:W: OP DEN HOOFF.
[Gravure Yver].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis. 1744.
Met Privilegie.

Ceneton037830
DE GETROUWDE
PHILOSOOPH,
OF DE
BESCHAAMDE ECHTGENOOT;
BLYSPEL.
Gevolgt naar het Fransche van den Heere
NERICAULT DESTOUCHES.
DOOR N. W. OPDEN HOOFF.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker, en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis. 1747. Met Privilegie.

Ceneton037840
DE GETROUWDE
PHILOSOOPH,
OF DE
BESCHAAMDE ECHTGENOOT;
BLYSPEL.
Gevolgt naar het Fransche van den Heere
NERICAULT DESTOUCHES,
DOOR N.W. OPDEN HOOFF.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen, om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tusschen de War-
moesgracht, en de Drie-Koningstraat, 1765.
Met Privilegie.

Ceneton037860
DE
GRAAF
VAN
WARWIK;
TREURSPEL.
Gevolgt naar het Fransche van den Heere
DE LA HARPE.
TOT LEERZAAM TYDVERDRYF.
[Typografisch ornament].
GEDRUKT VOOR HET TOONEEL VAN
Mrs. CORVER EN BOUHON.
1764.

Ceneton037870
DE

GROOTE
BELLIZARIUS;
TREURSPEL.
Verändert en herrymt
DOOR N:W: OPDEN HOOFF.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderloze Weezen]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper op den hoek van de
Voorburgwal en Stilsteeg. 1763. Met Privilegie.

Ceneton037910
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton037920
MAHOMET
DE
TWEEDE;
TREURSPEL.
Gevolgd naar het Fransche van den Heere DE LA NOUE.
DOOR
N: W: OP DEN HOOFF.
Laudem a crimine sumit. Ovid. Met. lib. VI.
[Vignet: gravure]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis. Met Privilegie. 1740.

Ceneton037930
N.W. op den Hooff

Ceneton037940
MELANIDE;
BLYSPEL.
Gevolgt naar het Fransche van den Heere
NIVELLE DE LA CHAUSSÉE,
DOOR
N: W: OPDEN HOOFF.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderloze Wezen]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper op den hoek van de
Voorburgwal en Stilsteeg. 1759. Met Privilegie.

Ceneton037950
MELANIDE;
BLYSPEL.
Gevolgt naar het Fransche van den Heere
NIVELLE DE LA CHAUSSÉE,
DOOR
N: W: OPDEN HOOFF.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderloze Weezen]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper op den hoek van de
Voorburgwal en Stilsteeg. 1762. Met Privilegie.

Ceneton038000
NANINE,
OF HET
VERWONNEN VOORÖORDEEL;
B L Y S P E L.
Gevolgt naar het Fransche van den Heere
DE VOLTAIRE,
DOOR N.W. OPDEN HOOFF.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderloze Weezen]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper op den hoek van de
Voorburgwal en Stilsteeg. 1760. Met Privilegie.

Ceneton038010
NANINE,
OF HET
VERWONNEN VOORÖORDEEL;
B L Y S P E L.
Gevolgd naar het Fransche van den Heere
DE VOLTAIRE,
DOOR
N.W. OPDEN HOOFF.
[Vignet: Yver. De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de ouden Stok te voen, en de ouderloze Weezen]
Te AMSTELDAM, by
J. HELDERS, EN A. MARS, 1786.
Met Privilegie.
De Prys is 6. Stuivers.

Ceneton038020
DE
NIEUWE
BEPROEVING;
BLYSPEL.
Gevolgt naar het Fransche van den Heer de
MARIVEAUX,
DOOR
N: W: OP DEN HOOFF.
[Vignet: De bijen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderloze wezen]
t’AMSTERDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op de hoek van
den Voorburgwal en Stilsteeg. 1758. Met Privilegie.

Ceneton038030
DE
NIEUWE
WAERELD;
BLYSPEL.
Met Zang, Dans, Konst en Vliegwerk.
Gevolgt naar het Fransche
Door N: W: opden Hooff.
[vignet: de Byen storten hier ...]
t’ AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek van
den Voorburgwal en Stilsteeg. 1759. Met Privilegie.

Ceneton038040
DE
ONBESCHEIDENE
MINNAAR;
BLYSPEL.
Gevolgt naar het Fransche van den Heer de
VOLTAIRE.
DOOR N: W: OPDEN HOOFF.
[Vignet: Yver].
t’AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op de hoek van
den Voorburgwal en Stilsteeg. 1759. Met Privilegie.

Ceneton038060
HET
ORAKEL;
BLYSPEL.
Gevolgt naar het Fransche van den Heere
DE SAINTE FOY.
Versierd met Zang, Dans, en verandering van Tooneelen.
DOOR

N. W. OPDEN HOOFF.
[Vignet]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker, enBoekverkooper,
bezuiden het Stadhuis. 1747.
Met Privilegie.

Ceneton038070
HET
ORAKEL;
BLYSPEL.
Gevolgt naar het Fransche van den Heere
DE SAINTE FOY.
Versierd met Zan, Dans, en verändering van Tooneelen.
DOOR
N.W. OP DEN HOOFF.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tusschen de War-
moesgragt, en de Drie-Koningstraat, 1767.
Met Privilegie.

Ceneton038100
Het Slaven Eiland;
Blijspel.
Gevolgt naar het Fransche,
door
N:W: Opden Hooff.

Ceneton038110
TIMON
DE
MENSCHENHATER;
BLYSPEL.
Gevolgt naar het Fransch van den Heer de L’ISLE.
DOOR N. W. OPDEN HOOFF.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
Om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den Voor-
burgwal, op den hoek van den Stilsteeg, 1749.
Met Privilegie.

Ceneton038130
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton038140
DE
NIEUWE
WAERELD;
BLYSPEL.
Met Zang, Dans, Konst en Vliegwerk.
Gevolgt naar het Fransche
DOOR N:W: OPDEN HOOFF.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude stok te voen, en de ouderloze Wezen]
t’ AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek van
den Voorburgwal en Stilsteeg. 1759. Met Privilegie.

Ceneton038150
TIMON
DE
MENSCHENHATER;
BLYSPEL.
Gevolgt naar het Fransch van den Heer de L’ISLE.
DOOR N. W. OPDEN HOOFF.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
Om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den Voor-
burgwal, op den hoek van den Stilsteeg, 1749.
Met Privilegie.

Ceneton038160
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton038170
DE VORSTELYKE

WEES,
OF HET VERÖVERD
CHINA;
TREURSPEL.
Gevolgt naar l’Orphelin de la Chine van den Heer
de VOLTAIRE.
PAR GOůT ET PAR ZÈLE.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderloze Wezen]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tuschen de War-
moesgragt, en de Drie-Koningstraat, 1765.
Met Privilegie.

Ceneton038190
ZELMIRE;
TREURSPEL.
Gevolgt naar het fransche van den Heere
DE BELLOY.
PAR GOůT ET PAR ZÈLE.
Abstulit hunc tandem Rufini poena tumultum
Absolvitque Deos.
[Typografisch ornament].
GEDRUKT VOOR HET TOONEEL VAN
Mrs. CORVER EN BOUHON,
MDCCLXIII.

Ceneton038210
HET
FEEST
DER
ZOTTEN;
DIVERTISSEMENT.
Te zamengesteld door B. LE ROY, Balletmeester
van den Schouwburg.
En berymt door N.W. OP DEN HOOFF,
[Vignet: De Bijen storten hier,het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den Voor-
burgwal, op en hoek van de Stilsteeg. 1749.
Met Privilegie.

Ceneton038220
ADELHEIDE
BOSCH-TONNEEL-SPEL
DOOR
C. HOOFMAN.
[Vignet: Turbant, sed extollunt.]
Te AMSTELDAM,
By HENDRIK VANDE GAETE, Boekverkooper,
op de hoek van den Vygendam en Warmoesstraat.
1717.

Ceneton038230
AMINTAS
BOSCH-TONNEEL-SPEL
van
TORQUATO TASSO,
Uit het Italiaansch vertaald.
[Vignet: fleuron]
tot AMSTERDAM,
_____________________
Te bekomen by d’Erfgenaamen van J. Lescailje, op den
Middeldam, op de hoek van de Vis-markt, 1711.

Ceneton038240
PAPINIANUS
OF
REGTS-GELEERDE HELDENMOED.
TREURSPEL
[Vignet: fleuron]
TOT KONINGSBERG
______________
Gedrukt by Johan David Zaencker,
In ’t Jaer MDCCXXIII.

Ceneton038270
P.C. HOOFTS,
ACHILLIS
en

POLYXENAS
Treur-spel.
Met AYAX en Vlisses Reden-strijdt.
[Typografisch ornament].
TOT ROTTERDAM,
_____________________
Voor David Iacobsz. van Hakendover, Boeckverkooper int Westnieulant.
____________
ANNO 1614.

Ceneton038310
P.C. HÓÓFTS
BAETO,
Oft
Oórsprong der Hóllanderen.
TREVRSPEL.
[Vignet: Stadsapen van Amsterdam].
’t AMSTERDAM,
Gedruckt by Willem Iansz. Blaeuw, op’t Water,
in de gulde Zonnewyzer.
MDC XXVI.

Ceneton038350
P.C. HOOFTS
BAETO,
oft
Oorsprong der Hollanderen.
TREVRSPEL.
Met de dood van zijn gemaalin
RYCHELDIN.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
t’Aemsteldam, Gedrukt by Iacob Lescaille.
Voor IOOST HARTGERS, Boekverkooper in de
Gasthuissteeg, in de Boekwinkel, in ’t jaar
M D C XLIV.

Ceneton038360
P.C. HOOFTS
BAETO,
Oft
Oorsprong der Hollanderen.
TREURSPEL.
Met de dood van zijn Gemaalin
RYCHELDIN.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
T’AMSTERDAM,
Uyt de Boekwinkkel van Ian van Duisberg, op de
hoek van de Stil-steeg, achter ’t Stadthuys;
M. DC. LVII.

Ceneton038410
P.C. HOOFTS
GEERAERDT
van
VELSEN
Treurspel.
[Vignet: Wapen van Amsterdam].
TOT AMSTERDAM,
____________________________
By Willem Iansz. op ’t waeter, inde vergulde Sonnewyser.
_______________
ANNO CD DC XIII.

Ceneton038420
Geeraerdt van Velsen treurspeI[!].

Ceneton038430
P.C. HOOFTS
GEERAERDT
van
VELSEN
Treurspel.
[Vignet: Typografisch ornament].
TOT LEYDEN.
___________
Voor Ian Iansz. vanden Rijn, Boeckvercooper,
Anno 1622.

Ceneton038500
P.C. HOOFTS
GEERAERDT
VAN VELZEN
TREVRSPEL;
Met de dood van
GRAAF FLORIS
VAN HOLLANDT.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
t’Aemsteldam, Gedrukt by Iacob Lescaille.
Voor IOOST HARTGERS, Boekverkooper in de
Gasthuissteeg, in de Boekwinkel, in ’t jaar
M D C XLIV.

Ceneton038520
P.C. HOOFTS
GEERAERDT
VAN VELZEN
TREURSPEL;
Met de dood van
GRAAF FLORIS
VAN HOLLANDT.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
T’AMSTERDAM,
Uyt de Boekwinkkel van Ian van Duisberg, op de
hoek van de Stil-steeg, achter ’t Stadthuys;
M. DC. LVII.

Ceneton038580
P.C. HOOFTS
GEERAARDT
VAN
VELSEN;
TREURSPEL.
[Vignet: Putje met emmer links]
t’AMSTERDAM,
By de Weduwe van Michiel de Groot en Gijsbert de Groot, op den
Nieuwendijk, tusschen de Haerlemmer-sluysen, 1681.

Ceneton038600
P.C. HOOFTS
GEERAARDT
VAN
VELZEN;
MET DE DOODT VAN
FLORIS DEN VYFDEN,
GRAAF VAN HOLLANDT;
TREURSPEL.
Den laatsten Druk.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1706.
Met Privilegie.

Ceneton038610
P.C. HOOFTS
GEERAARDT
VAN
VELZEN;
MET DE DOODT VAN
FLORIS DEN VYFDEN,
GRAAF VAN HOLLANDT;
TREURSPEL.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By ISAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, 1736. Met Privilegie.

Ceneton038640
P.C. HOOFTS
GRANIDA
SPEL.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
TOT AMSTERDAM,
_________________
.
By Willem Iansz. op ’t water, inde vergulde Sonnewyser.
_______________
.
ANNO M D [C] XV.

Ceneton038690
P.C. HOOFTS
GRANIDA
TOONNEELSPEL.
Behelzende de vryaadje van
TISIPHERNES
en
DAIFILO.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
t’Aemsteldam, Gedrukt by Iacob Lescaille.
Voor IOOST HARTGERS, Boekverkooper in de
Gasthuissteeg, in de Boekwinkel, in ’t jaar
M D C XLIV.

Ceneton038700
P.C. HOOFTS
GRANIDA
TOONNEELSPEL.
Behelzende de vryaadje van
TISIPHERNES
En
DAIFILO.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
T’AMSTERDAM,
Uyt de Boekwinkkel van Ian van Duisberg, op de
hoek van de Stil-steeg, achter ’t Stadthuys;
M. DC. LVII.

Ceneton038860
PARIS OORDEEL
TAFEL-SPEL.
’T AMSTERDAM.
Bij Willem Jans, op’t water
In de Zonnewijser. Anno 1611.

Ceneton038870
PARIS
OORDEEL.
TAFELSPEL.
Door
P.C. HOOFT,
Drost van Muiden.
[Vignet: gravure]
t’ AMSTERDAM,
By P. en J. BLAEU, J. en G. JANSSONIUS van WAES-
BERGE, BOOM, en GOETHALS.
M DCC III.

Ceneton038910
HET SPEL
van

THESEVS
ende
ARIADNE
P.C. Hoofts.
[Vignet: Wapen van Amsterdam].
TOT AMSTELREDAM,
___________________
By Jan Gerritsz. Boeckvercooper/ op den Dam/ inde
Cas/ onder ’t Stadt-huys. 1614.

Ceneton039010
Op de
VERTOONINGEN
Over het
TWAELFJARIGE BESTANDT,
Gedaen by de Oude Kamer
In Liefd’ Bloeyende,
T’AMSTERDAM,
Den 5den May, des Iaers 1609.
Opschrift boven het Toonneel.
WIl boven eygenbaet, elk een de Vryheydt minnen,
Uw t’zaem-gevlechte Staet geen vyandt mag ontginnen.

Ceneton039050
Vvare-nar,
Dat is:
Aulularia van Plautus
Nae ’s Landts gheleghentheyt verduytschet:
En ghespeelt in de eenighe en eerste
NEDERDUYTSCHE ACADEMI.
[Vignet: Fervet opus, redolentque thymo fragrantia mella.
Yver].
t’ Amsterdam,
___________________
Voor Cornelis Lodowijcksen vander Plassen, aande
Beurs, inde Italiaansche Bybel. 1617.

Ceneton039060
Cluchtighe - Comedie,
Van Vvare-nar,
Dat is:
AULULARIA van PLAUTUS
Nae ’s Landts gheleghentheyt verduytschet:
Ende ghespeelt in de enighe en eerste
NEDERDUYTSCHE ACADEMI.
[Vignet: Fervet opus, redolentque thymo fragrantia mella.
Yver].
t’ A M S T E R D A M,
___________________
Ghedruckt by Gerrit Hendricksz. van Brueghel/
woonende in Dirck van Asten/Straat/ inde Werelt vol
Druckx. Anno. 1626.

Ceneton039090
Kluchtighe - Comedie
Van Vvare-nar,
Dat is
Aulularia van Plautus
Nae ’s Landts gheleghentheyt verduytscht,
Ende ghespeelt tot Amsterdam, op de eerste
Nederduytrsche Academie.
[Vignet: Stadswapen van Rotterdam].
Tot ROTTERDAM,
___________________
By Ian van VVaesberge, op ’t Steygher, aen de
koorn-merckt, Anno 1630.

Ceneton039100
Cluchtighe - Comedy,
Van Vvare-nar,
Dat is:
AULULARIA
Van
PLAUTUS
Nae ’s Landts gheleghentheyt verduytscht:
Ende ghespeelt in de eenighe en eerste
NEDERDUYTSCHE ACADEMI.
En nu gespeelt op d’ AMSTERDAMSCHE CAMER, 1638.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
T’ AMSTELREDAM,
Gedruckt by Nicolaes van Ravesteyn,
_______________________
Voor Dirck Cornelisz Hout-haeck, Boeckverkooper,
op de Nieuwe-zijds Kolck, Anno 1638.

Ceneton039140
AULULARIA van PLAUTUS,
Dat is:
WARE-NAR
MET DE POT.
Gerijmt door
P.C. HOOFT.
Gespeelt op d’ Amsterdamsche Schouwburgh.
Op nieuws oversien en verbetert.
[Vignet: Putje met emmer rechts].
t’ AMSTERDAM,
_______________________________
By Michiel de Groot, Boeckverkooper op de Nieuwen-
dijck, tusschen de twee Haerlem’er sluysen.

Ceneton039180
AULULARIA van PLAUTUS,
Dat is,
WARENAR
MET DE POT,
Gerymt door
P.C. HOOFT.
Gespeeld op d’ Amsteldamsche Schouwburg.
De laatste Druk.
[Vignet: gravure]
Te Amsteldam, by de Erfgen: van Jacob Lescailje, op den
Middeldam, naest de Vismarkt, in ’ t jaer 1695.

Ceneton039190
AULULARIA van PLAUTUS,
Dat is:
WARE-NAR
MET DE POT
Gerijmt door
P.C. HOOFT.
Gespeelt op d’ Amsterdamsche Schouburg.
Op nieuws oversien en verbetert.
[Vignet: fleuron]
Tot AMSTERDAM.
______________
By de Wed’we van Gysbert de Groot, Boeckverkoopster op
den Nieuwen-Dijck,inde Groote Bybel. 1698.

Ceneton039220
AULULARIA van PLAUTUS,
Dat is:
WARE-NAR
MET DE POT,
Gerijmt door
P. C. HOOFT,
GESPEELT OP D’AMSTERDAMSCHE SCHOUBURG.
OP NIEUWS OVERS. EN VERBetert.
TOT AMSTERDAM : BY D’ERVEN VAN DE WED. G. DE GROOT [ETC.], 1724.

Ceneton039230
De laatste Druk.

Ceneton039250
W.D. HOOFTS
Cluchtigh-Spel/
Andrea de Piere, Peerde-kooper:
Op de Regel/
Hoe seer den armen Mensch in ’t onluck is verlegen,
Noch komter (soo men seyt) wel een geluk weer tegen.
Vertoont op de Brabantsche Kamer/ Anno 1628.
Nu weder op nieuws gespeelt op de Amsterdamsche Kamer,
ANNO 1634.
Vermeerdert ende verbetert door den Autheur.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
T’AMSTELREDAM.
_________________________________
Voor Dirck Cornelisz Houthaeck, Boeckverkooper op
de Nieuwe-zijts-Kolck. Anno 1634.

Ceneton039270
VV. D. HOOFTS
Clucht
Door-trapte Meelis
de Metsselaer.
Op de Reghel.
Als de Man in Zee is varen,
Komt de Buerman ’t Wijf bewaren.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
’T AMSTELREDAM,
Voor Cornelis VVillimsz. Blauw-Laken/ Boeck-ver=
cooper in ’t Sint-Jans-straet/ int vergult A.B.C.

Ceneton039300
W.D. HOOFTS
Jan Saly/
Ghespeelt op d’oude kamer
IN LIEFD’ BLOYENDE.
Tot Amstelredam, den 13. November 1622.
Het spreeck-woort seyt/ dieder minst toe doen/
Die moeten ghemeenlijck de kinderen voen.
[Vignet: Typografisch ornament].
t’AMSTELREDAM,
______________
Voor Cornelis VVillemsz. Blau-laken, Boeck-verkooper
wondende in Sint-Ians straet, int vergulden
A.B.C. Anno 1622.

Ceneton039310
W.D. HOOFTS.
Jan Saly.
Gespeelt op d’Amsterdamsche
Camer den 30. Ianuarij Anno 1633.
Het Spreekwoort seyt: Dieder minst toe doen,
Die moeten ghemeenlijck de kinderen voen.
DEN TWEEDEN DRUCK
Op een nieu vermeerdert en verbetert.
[Vignet: Wapen van Amsterdam].
t’AMSTELREDAM.
Voor Dirck Cornelisz. Houdthaeck, Boeckverkooper op de
Nieuwe zyds Colck int Bourgoens cruys, 1633.

Ceneton039330
VV. D. HOOFTS
KLUCHT
Van
Styve Piet,
Gespeelt
Op de Brabandtsche Kamer/ Wt Levender Ionst,
In AMSTERDAM, Sondaghs na Pingster/
ANNO 1628.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
t’AMSTELREDAM,
___________________________
Voor Cornelis Willemsz Blaeu-Laken, Boeck-verkooper/ woo-
nende in Sint Jans-Straet/ in ’t vergulde A.B.C.
ANNO 1628.

Ceneton039350
VV. D. HOOFTS
KLUCHT
Van
Styve Piet,
[Vignet: Door Yuer in liefde Bloiende].
t’AMSTELDAM, Gedruckt by Nicolaes van Ravesteyn,
_________________________________
Voor Dirck Cornelisz Hout-haeck, Boeckverkooper
op de Nieuwe-zijdts Kolck / Anno 1642.

Ceneton039370
Den derden druck, oversien en verbetert.

Ceneton039380
HOOFT, WILLEM DIRCKSZOON.
W. D. HOOFTS KLUCHT VAN STIJVE PIET.
4DE DR. / OVERS. EN VERB.
T’AMSTERDAM
BY MICHIEL DE GROOT, 1679.

Ceneton039390
W.D. HOOFTS
KLUCHT
Van
Stijve Piet.
Den vierden Druck, oversien en verbeetert.
[Vignet: Houtsnede]
t’Amsterdam,
______________
By de Wedue van Michiel de Groot, en Gijsbert
de Groot, Boeck-verkoopster, tusschen bey-
de de Haerlemmer-Sluysen, 1682.

Ceneton039420
DE
DANKBAARE ZOON,
TOONEELSPEL;
GEVOLGD NAAR HET HOOGDUITSCH
VAN DEN HEERE
J.J. ENGEL.
Onder de Zinspreuk
SINE DIFFICULTATE NIHIL.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
Te AMSTERDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, by de
Drie-Koningstraat. Met Privilegie. 1777.

Ceneton039440
DE
DANKBAARE ZOON,
TOONEELSPEL;
GEVOLGD NAAR HET HOOGDUITSCH
VAN DEN HEERE
J.J. ENGEL.
Onder de Zinspreuk
SINE DIFFICULTATE NIHIL.
[Vignet: Yver.
De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
Om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM, by
J. HELDERS, en A. MARS, in de Nes, 1788.
Met Privilegie.
De prys is 6 stuivers.

Ceneton039450
DE
TREURENDE
MELPOMENE,
over het afsterven
der Kunstrijke JUFFER
PETRONELLA VAN TIL.
Vertoond in het
KUNSTGENOOTSCHAP,
onder de Spreuk:
VENIAM PRO LAUDE.
[Vignet: gravure]
Gedrukt voor het
KUNSTGENOOTSCHAP,
M D C C L X X I I.

Ceneton039460
DE
BELACHELYKE
WYNPROEF,
BLYSPEL.
Door DAVID HOOGHUYSEN.
[Vignet: gravure]
Te AMSTERDAM,
___________________________
By H. BOSCH, Boekverkooper over ’t Meisjes
Weesuis. 1725.

Ceneton039470
Den Verrezen
HONDSCHEN
DIOGENES,
Eerstmael, tot opscherping der
aenkomende Leerlingen, in’t La-
tijn gestelt deur
J.A. KOMENIUS;
En nu, ten dienst der Leesgierigen,
nieuwelijks in Nederduits vertaelt,
Deur F. v. H.
[Houtsnede].
Tot Rotterdam:
Bij FRANCOIS VAN HOOGSTRATEN,
Boekverkooper op den Hoek van de
Weeze-straet, 1660.

Ceneton039480
I.A. Comenius
VERREZEN
HONDSCHEN
DIOGENES
OF
Beknopte verhandeling van de Wijsheid
Uyt het Latijn vertaelt
Door F.v.H.
-- -- Ridentem dicere verum
Quid vetat? -- -- --
[Typografisch ornament].
Tot ROTTERDAM,
__________________
By FRANSOIS van HOOGSTRAETEN, Boek-
verkooper tegen over de Vlasmarkt. 1672.

Ceneton039490
I.A. Comenius
VERREZEN
HONDSCHEN
DIOGENES,
OF
Beknopte verhandeling van Wysheid.
HEEKEL-SPEL.
Uyt het Latyn vertaalt
door
F. van HOOGSTRATEN.
[Vignet: fleuron]
T’AMSTERDAM,
______________________
By Pieter Visser, op de Leli-gragt,
En Johannes van Heekeren, op de
Haarlemmerdyk, Boekverkopers, 1710.

Ceneton039500
I.A. Comenius.
VERREZEN
HONDSCHEN
DIOGENES,
OF
Beknopte verhandeling van Wysheid.
HEEKEL-SPEL.
Uyt het Latyn vertaalt
door
F. van HOOGSTRATEN.
[Gravure: engeltje].
T’AMSTERDAM,
_______________________
By Jan van Heekeren, op de Haarlem-
merdyk, over d’Eenhoorn-sluys, 1719.

Ceneton039510
DAFNIS
VELDZANG.
TAFELSPEL.
DOOR
J. VAN HOOGSTRATEN.
[Gravure].
T’ AMSTERDAM,
Gedrukt voor de Liefhebbers, 1748.

Ceneton039520
ENÉAS
OF
Ondergang van Troje,
TREURSPEL.
Ruit alto à culmine Troja.
[Vignet: fleuron]
TER GOUDE.
_________________
By LUKAS KLOPPENBURG, Boek-
verkooper. 1710.

Ceneton039540
DE
GELEERDE
ADVOKAAT,
OF
DE BESPOTTE
DRUIVEDIEF;
BLYSPEL.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By de Erfg: van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1707.
Met Privilegie.

Ceneton039550
MEDOR
EN
ANGELICA,
Of de Schaking in de
OPERA.
KLUGTSPEL.
Na het Frans van de Heer
DANCOURT.
[Typografisch ornament].
TOT GOUDA,
________________________
By LUKAS KLOPPENBURG,
___________
M D CC XI.

Ceneton039570
TYS ONVERSTAND,
OF
DE BRUILOFT
VAN
ANNE MET ’ER BAARD.
KLUCHTSPEL.
[Vignet: fleuron]
Te AMSTERDAM,
____________________________
By HENDRIK BOSCH, Boekverkoper over
’t Meisjes Weeshuis, 1724.

Ceneton039580
DE
VERLIEFDE KÓK;
KLUCHTIG BLYSPEL.
[Vignet: Svavis ubique].
TE ABDERA,
Voor KORNELIS TESSERS.
In het Kookboek.

Ceneton039590
DE
VOOGD GEK
TEGENS DANK.
BLYSPEL.
Na het Frans van de Heer
DANCOURT.
[Typografisch ornament].
TOT GOUDA,
________________________
By LUKAS KLOPPENBURG,
___________
M D CC X.

Ceneton039610
DIERYK
En
DOROTHÉ,
Of de
Verlossing van Dordrecht,
TREURSPEL:
Berijmt door
SAMUEL van HOOGSTRATEN.
[Vignet: fleuron]
IN ’sGRAVEN-HAGE,
By Henricus Hondius, Boeck ende Konst-verkooper,
woonende in de Hof-straet. Anno 1666.

Ceneton039630
DE ROOMSCHE
PAULINA,
Ofte Bedrooge
KUISHEIT.
TREUR-SPEL.
DOOR S. V. H.
[Vignet: fleuron]
Tot SCHOONHOVEN,
__________________________
Gedrukt by LEENDERT van HEK, 1660.

Ceneton039640
VRYHEIT
Der
Vereenighde Nederlanden,
Berijmt door
S. V. HOOGSTRATEN.
[Vignet: Doe seyde de Heere tot Mose:
Schrijft dit ter gedachtenisse in een Boeck.
Exod. 17 īs 14].
TOT DORDRECHT,
______________________
Gedruct, by Abraham Andriessz. Boeck-verkooper, woonende
by ’t Stadthuys, Int Schrijf-boek, 1648.

Ceneton039650
BRUYLOFTS TAFEL-SPEL, OF PARNASSUS EER-GAEF, Aan de Edele Heere MATTHYS Pompe, heer van Slingelandt &c. bailliu van Zuydt-Hollandt, &c. ende d’edele jonck-vrouwe Maria Elisabeth Musch van Waelsdorp, in huwelyck vereenight den 22. november 1654. in ‘s Graven-hage. By Anthoni Tongerloo, boekverkooper in de Veenstraat.

Ceneton039660
KLUCHT-SPEL
VAN
’T BEDROGE
VALS JANSJE.
Gespeelt door de Liefhebbers VAN
den Leysen DAM.
[Vignet: fleuron]
Gerukt in de Stad NUSQUAM:
By BAART NEMO.
Anno 1707.

Ceneton039700
DE
HALVE RING
TOONEELSPEL;
IN VIJF BEDRIJVEN.
NAAR HET HOOGDUITSCH,
VAN
W: THOMBRINK;
DOOR
[Vignet: Mr. A.H.V.]
=====================
TE ROTTERDAM,
Bij J. MEIJER, 1794.

Ceneton039710
HET
HOOGSTE LOT,
BLYSPEL.
VRY NAAR HET HOOGDUITSCH
GEVOLGD
DOOR
DEN BURGER
A. HORDYK VERSTOLK.
[Gravure.]
Te AMSTELDAM, by
J. HELDERS en A. MARS, in de Nes. 1795.
Met Privilegie.

Ceneton039720
DE
WOESTIJN.
TOONEELSPEL,
IN VIJF BEDRIJVEN.
NAAR HET HOOGDUITSCH
VAN
D: BEIL;
DOOR
Mr. A.H.V.
[Lijn.]
TE ROTTERDAM,
Bij J.P. VAN HEEL, 1794.

Ceneton039730
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton039810
DE
DOOD
VAN
SENECA,
TREURSPEL,
IN DRIE BEDRYVEN
DOOR
W:t:H.
[Vignet: gravure]
Het Hoogduitsch van den Heere
EWALD CHRISTIAN von KLEIST,
Vry Gevolgd.
Te AMSTERDAM,
BY J.L. VAN LAAR MAHUET, Boekverkoper
op het Rokkin, over de Beurs.

Ceneton039820
ZOUTMAN,
of
DE DOGGERBANKSCHE HELDEN.
TREURSPEL.
DOOR
WILLEM TEN HOUTE.
====================
Men magh dees zege aan ’t licht betrouwen,
Men zalze in raethuis marmer houwen,
VONDEL.
====================
Te AMSTERDAM,
Bij J.L. VAN LAAR MAHUET,
Boekverkoper, in de Beurstraat.

Ceneton039840
HET
ONVERWACHTE
HUWELIYK,
KLUCHTSPEL.
Met Zang en Dans.
[Gravure.]
MDCCLXII.
Zyn te bekomen te Amsterdam by Bom, Baelde
en van der Kroe, Haerlem van Lee en Bosch,
Utrecht Spruit en de Meyere, ‘s Hage de Cros
en Bakhuyzen, Leyden de Pecker, Le Mair
en Hoogeveen, Rotterdam Bothall en Visch.

Ceneton039850
CLEMENTINA;
TONEELSPEL.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By JAN HELDERS, in de Nes 1781.
Met Privilegie.

Ceneton039860
DE
DOORTRAPTEN,
BLYSPEL.
NAAR HET FRANSCH VAN DEN HEER
DUMANIANT
[Gravure].
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK,
MDCCXCIII.

Ceneton039880
DE
INDIANEN
IN
ENGELAND;
BLYSPEL.
NAAR HET HOOGDUITSCH VAN DEN HEER
AUGUST VAN KOTZEBUE.
DOOR
J. HOUTMAN, THZ.
[Gravure].
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
MDCCXCI.

Ceneton039900
IRENE,
TREURSPEL.
[Vignet]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK,
in de Nes, 1784.

Ceneton039910MONTROSE EN AMELIA,
TOONEELSPEL.
[Vignet: fleuron]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
MDCCLXXXVIII.

Ceneton039920
DE
S C H O O L
voor
DE VADERS,
BLYSPEL.
gevolgd naar het fransch
van den heer
P I E Y R E.
[Vignet: ‘de Byen storten hier ...’]
Te AMSTELDAM, by
J. HELDERS en A. MARS, in de Nes, 1791.
Met Privilegie.

Ceneton040040
HET VIERDE BOECK,
vanden
Handel der Amoureusheyt:
Inhondende [sic] vier schoone Spelen van
Zinnen van Leander ende Hero.
Poetelijcken gheinventeert, ende Rethorijckelijcken
ghecomponeert door Heer ende Meester
Iohan Baptista Houwaert.
[Gravure: Ingenio superatur.]
TOT ROTTERDAM,
_______________
By Ian van Waesberghe de Ionghe op’t Steygher,
aen de Koren-marct. 1621.

Ceneton040180
HET TWEEDE BOECK,
vanden
Handel der Amoureusheyt:
Inhondende [sic] verscheyden schoone Spelen
van Zinnen van Narcissus ende Echo, &c.
Poetelijcken ghinventeert, ende Rethorijckelijcken
ghecomponeert door Heer ende Meester
Iohan Baptista Houwaert.
[Gravure: Ingenio superatur.]
TOT ROTTERDAM,
_______________
By Ian van Waesberghe de Ionghe op’t Steygher,
aen de Koren-marct. 1621.

Ceneton040210
HET EERSTE BOECK,
vanden
Handel der Amoureusheyt:
Inhondende [sic] verscheyden schoone Spelen
van Zinnen van Aeneas ende Dido.
Poëtelijcken gheinventeert, ende Rethorijckelijcken
ghecomponeert door Heer ende Meester
Iohan Baptista Houwaert.
[Gravure: Ingenio superatur.]
TOT ROTTERDAM,
_______________
By Ian van Waesberghe de Ionghe op’t Steygher,
aen de Koren-marct. 1621.

Ceneton040230
HET DERDE BOECK,
vanden
Handel der Amoureusheyt:
Inhondende [sic] verscheyden schoone Spelen
van Zinnen van Mars ende Venus, &c.
Poetelijcken gheinventeert, ende Rethorijckelijcken
ghecomponeert door Heer ende Meester
Iohan Baptista Houwaert.
[Gravure: Ingenio superatur.]
TOT ROTTERDAM,
_______________
By Ian van Waesberghe de Ionghe op’t Steygher,
aen de Koren-marct. 1621.

Ceneton040260
DE
GELUKTE
VERMOMMING,
KLUCHTSPEL.
Tandem fit surculus arbor.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1701.

Met Privilegie.

Ceneton040270
LOF der MUSYK
KAMER-SPEL,
Door Lief-hebbers vertoond op de
KOLVERNIERS - DOELEN
tot Amsterdam,
Na het eindigen van het
CONSERT,
Gehouden door de Kunst-lievende HEER
JOSUA SANDERUS.
Zamen-gesteld onder de Spreuk,
Tandem fit surculus arbor.
[Vignet: gravure]
t’AMSTERDAM.
By ABRAHAM BOEKHOLT,
Boekverkoper op de Beurs-sluys 1699.

Ceneton040280
SABINUS,
TREURSPEL.
TANDUM FIT SURCULUS ARBOR.
[Vignet: Perseveranter]
Te AMSTELDAM,
By de Erfgen: van J: LESCAILJE, op de Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1702.
Met Privilegie.

Ceneton040290
De STUDENT,
STAL-KNECHT,
KLUGT-SPEL.
[Vignet: Tandem fit surculus arbor].
t’AMSTERDAM.
____________________
By THOMAS MYLS, Boekverkooper,
in de Kalver-straat, by de Kapell, 1700.

Ceneton040300
DE
VERWARDE
MINNAARS,
BLYSPEL.
DOOR
Ae. V. H.
[Vignet: Tandem fit surculus arbor].
TE AMSTELDAM,
By JOANNES STRANDER, Boekverkooper, by
het Stadhuis, op de hoek van de Pypemarkt, 1704.

Ceneton040330
DE
GEWAANDE
KRYGSMAN:
OF
NIEUWMODESCHE MINNAAR.
KLUCHT-SPEL.
[Vignet: Adnitimur pro viribus. D. Coster sculp.]
IN ’S GRAVENHAGE,
By GYSBRECHT GASINET,
Boekverkooper in ’t Kort-Achterom, 1715.

Ceneton040340
HET
HUUWELYK
DOOR
WEDDENSCHAP.
KLUCHTSPEL.
[Viget: Adnitimur pro viribus]
IN ’sGRAVENHAGE,
By JACOBUS GEZELLE, Boekverkoper
in ’t kort Achterom, 1718.

Ceneton040350
J: VAN HOVENS
SCHILDERY
in ’t Lang-Achterom, 1715.

Ceneton040380
DE
TREURENDE THEEMS
HERSTELD,
Door de KROONING van
GEORGE DEN EERSTEN,
Koning van Grootbrittanje, Vrankryk,
Yrland, enz. enz. enz.
TOONNEELSPEL.
Versiert met Kunst- Vliegwerk, en Baletten.
Vertoont op de Haagse en Leidse Schouwburgen.
[Vignet: Turbant, sed extollunt].
TE AMSTERDAM,
By HENDRIK VANDE GAETE, Boek-
verkooper, 1714.

Ceneton040410
VOORSPEL,
OP
AGAMEMNON.
KONING VAN MYCENE.
[Vignet: fleuron met poeta laureatus].
_________________________
Gedrukt voor de Liefhebbers, 1718.

Ceneton040420
VOORSPEL
OP
AGAMEMNON.
Koning van Mycene.
[Vignet: Nulla Quies].
Gedrukt voor de LEIDSE en HAAGSE
SCHOUWBURGEN.

Ceneton040450
DE
GELUKTE LIST,
Op
DRIEKONINGEN AVOND.
KLUCHTSPEL.
[Vignet: Konst doet meêr als arbeid]
t’AMSTERDAM.
By Marceelis van Heems, Boekverkooper op ’t
Rokkin, by de Taksteeg, in Vondel, 1715.

Ceneton040540
’T BOERE
BEDROG,
KLUCHTSPEL.
[Vignet: Per gradus ad scientiam].
IN ’S GRAVENHAGE,
_________________
By ENGELBRECHT BOUCQUET,
Boekverkooper in de Halstraet,
in de Waarheyt.

Ceneton040550
DE
GEWAANDE
ASTROLOGIST.
BLYSPÉL.
[Vignet: Per Gradus ad Scientiam].
IN ’s GRAAVENHAAGE,
Te bekoomen by GYSBRECHT GASINET,
Boekverkooper, in het Kortachterom.
1715.

Ceneton040570
DE
DUBBELDE
SCHAKING.
BLYSPEL.
[Vignet: Per Gradus Ad Scientiam].
IN ’S GRAVENHAGE,
______________
By ENGELBRECHT BOUCQUET,
Boekverkoper in de Halstraat, In de Waarheit.

Ceneton040590
DE
DWARSDRYFSTER.
KLUCHTIG BLYSPEL.
[Vignet: Per gradus ad scientiam].
TE AMSTELDAM,
_______________________________
By de Erfg. van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis, 1718.
Met Privilegie.

Ceneton040600
DE
DWARSDRYFSTER.
KLUCHTIG BLYSPEL.
Onder de Zinspreuk,
PER GRADUS AD SCIENTIAM.
[Vignet: Bijenkorf met Faam].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis. 1746.
Met Privilegie.

Ceneton040620
DE
DWARSDRYFSTER.
KLUCHTIG BLYSPEL.
ONDER DE ZINSPREUK,
PER GRADUS AD SCIENTIAM.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM, BY
J. HELDERS EN A. MARS,
IN DE NES. 1784.
Met Privilegie.

Ceneton040630
ZAÏDA.
TREURSPEL.
[Vignet: Per gradus ad scientiam].
TE AMSTERDAM,
___________________
By de Erfg: van J: LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis, 1718.
Met Privilegie.

Ceneton040640
ACHILLES,
TREURSPEL.
Quicquid delirant Reges, plectuntur
Achivi.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
___________________
By de Erfg. van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beussluis, 1719.
Met Privilegie.

Ceneton040650
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton040660
ACHILLES,
TREURSPEL.
Quicquid delirant Reges, plectuntur
Achivi.
Derde Druk.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis. Met Privilegie. 1742.

Ceneton040670
ACHILLES,
TREURSPEL.
Quicquid delirant Reges, plectuntur
Achivi.
Derde Druk.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis. Met Privilegie. 1742.

Ceneton040680
ACHILLES,
TREURSPEL.
Quicquid delirant Reges, plectuntur
Achivi.
Derde Druk.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis. Met Privilegie. 1742.

Ceneton040690
ACHILLES,
TREURSPEL.
Quicquid delirant Reges, plectuntur
Achivi.
Derde Druk.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis. Met Privilegie. 1742.

Ceneton040710
ACHILLES,
TREURSPEL.
Quicquid delirant Reges, plectuntur
Achivi.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM, by
J. HELDERS en A. MARS, in de Nes. 1786.
Met Previlegie.

Ceneton040720
ARZASES,
OF ’T
EDELMOEDIG VERRAAD.
TREURSPEL.
Justos nec ipse Juppiter spernit dolos.
Grotius ex Aeschylo, ap. Stob.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
By de Erven van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beussluis, 1722.
Met Privilegie.

Ceneton040740
ARZASES,
OF ’T
EDELMOEDIG VERRAAD,
TREURSPEL.
Justos nec ipse Juppiter spernit dolos.
Grotius ex Aeschylo, ap. Stob.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de Ouderloze Weezen]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis, 1743. Met Privilegie.

Ceneton040750
ARZASES,
OF ‘T
EDELMOEDIG VERRAAD,
TREURSPEL.
Justos nec ipse Juppiter spernit dolos.
Grotius ex Aeschylo, ap. Stob.
[Gravure].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis, 1743. Met Privilegie.

Ceneton040770
ARZASES,
OF ’T
EDELMOEDIG VERRAAD,
TREURSPEL.
Justos nec ipse Juppiter spernit dolos.
Grotius ex Aeschylo, ap. Stob.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de Ouderloze Weezen]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis, 1743. Met Privilegie.

Ceneton040780
ARZASES,
OF ’T
EDELMOEDIG VERRAAD,
TREURSPEL.
Justos nec ipse Juppiter spernit dolos.
Grotius ex Aeschylo, ap. Stob.
[Vignet: gravure]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis, 1743. Met Privilegie.

Ceneton040800
EDIPUS,
TREURSPEL.
Uit het Fransch van
P. CORNEILLE.
[Vignet: Perseveranter]
T’ AMSTERDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, en DIRK RANK,
op de Beurssluis. 1720.
Met Privilegie.

Ceneton040810
EDIPUS,
TREURSPEL.
Uit het Fransch van
P. CORNEILLE.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
Om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis. 1735.
Met Privilegie.

Ceneton040830
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton040860
TRYNTJE CORNELIS.
KLUCHT.
DOOR
CONSTANTIN HVYGENS,
Heere van Zuylichem.
[Vignet: Hic noctis tenebras, hic pectoris aufert].
In ’s-GRAVEN-HAGE.
_________________
By ADRIAN VLACK. 1657.
Met previlegie.

Ceneton040870
TRYNTJE CORNELIS.
KLUCHT.
DOOR
CONSTANTIN HVYGENS,
Heere van Zuylichem.
[Vignet: Ex morte immortalitas].
In ’s-GRAVEN-HAGE.
_________________
By ADRIAN VLACK. 1657.
Met previlegie.

Ceneton040880
XIX. BOECK.
TRYNTJE CORNELIS.
KLUCHT.

Ceneton040910
De dubbelde
KINDERLIEFDE
Tooneelspel
in drie bedrijven
Naar het Hoogduytsche
van
F.G. v Nesselrode
door I.C.A.
[Gravure: Door eene deugd getrokken].
In ’s Gravenhage
Bij I.C. Leeuwestijn.
MDCCLXXXIX

Ceneton040920
I.I.V.N.
Nederlantsche
OORLOGEN.
Met de Wrede Tieranni van
Duc d’Alba.
Menich acht/ het landt ghewonnen
Eer den Oorloch/ is beghonnen.
[Vignet: leeuw met in de linkerklauw het schild van Leiden
en in de rechter een zwaard; met randschrift
‘Haec libertatis ergo’].
GEDRUCKT TOT LEYDEN.
___________________
By Iosephus vander Nave, Boeckvercoper inde Sonne
velt straet inde Gekroonde Bybel Anno. 1632.

Ceneton040930
De Bedriegery
van
DE LICHT-VERKEERDE
BOEF.
kluchtsgewys gerymt
door
I.N.S.L.M.N.S.
[Vignet: Dichter met lauwerkrans]
t’AMSTERDAM,
_______________
Door IACOB VINCKEL, Boeckverkooper inde oude Lely-straet,
in de History-schryver, Anno 1662.

Ceneton040970
DELIA EN ADELAÏDE,
TOONEELSPEL.
DOOR
WILLEM IMME.
[Vignet: gravure]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK,
MDCCLXXXVI.

Ceneton040990
IRENE;
TREURSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE
VAN DEN HEERE
A. DE VOLTAIRE.
___________________________
Otia delectant admoneantque mei.
OVIDIUS.
___________________________
Te AMSTELDAM,
By J.L. VAN LAAR MAHUET.
Boekverkoper.
___________________________
1783.

Ceneton041000
IRENE,
TREURSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE
VAN DEN HEERE
A. DE VOLTAIRE.
___________________________
Otia delectant admoneantque mei.
OVIDIUS.
___________________________
Te AMSTELDAM,
By J.L. VAN LAAR MAHUET.
Boekverkoper.
___________________________
1784.

Ceneton041020
LUCAS EN LUCINDE;
TOONEELSPEL,
IN
DRIE BEDRYVEN,
DOOR
WILLEM IMME.
_________________________
Otia delectent, admonantque mei.
OVIDIUS.
_________________________
[Typografisch ornament].
TE AMSTERDAM,
By A. VAN DER KROE, op den Dam.
MDCCLXXVIII.

Ceneton041030
_________________
LUCAS EN LUCINDE;
TOONEELSPEL,
IN
DRIE BEDRYVEN,
DOOR
WILLEM IMME.
_________________________
Otia delectent, admonantque mei.
OVIDIUS.
_________________

Ceneton041040
DE
TOETS
DER
GEHOORZAAMHEID.
TOONEELSPEL;
IN
DRIE BEDRYVEN.
__________________________________
Otia delectent, admoneantque mei.
OVIDIUS.
__________________________________
[Vignet: Typografisch ornament].
TE AMSTERDAM, BY
A. VAN DER KROE, en A. CAPEL,
op den Dam.
MDCCLXXXVIII.

Ceneton041080
DE
GOEDERTIERENHEID
VAN
TITUS.
TONEELSPEL.
DOOR
J. IMMERZEEL, JUNIOR.
*
IN DEN HAGE,
BY I. VAN CLEEF.
1801.

Ceneton041090
DE
GOEDERTIERENHEID
VAN
TITUS.
TONEELSPEL.
DOOR
J. IMMERZEEL, JUNIOR.
[Vignet: Keizersportret].
IN DEN HAAGE,
Bij I. VAN CLEEF.
MDCCCI.

Ceneton041100
GODEN TWIST,
OFTE
PARIS OORDEEL.
TREURSPEL.
Met Konst en Vliegwerken.
Door het Konstgenootschap.
[Vignet: Industria et Labore]
T’ AMSTERDAM,
Gedrukt voor het Konst-genootschap 1721.

Ceneton041110
SABINUS,
TREURSPEL.
DOOR
HET KONST-GENOOTSCHAP.
[Vignet: Industria et Labore]
TE AMSTERDAM,
Voor het Konst-genootschap.

Ceneton041120
DE SPAENSCHE
AMASONEN,
OF
STRYD OM D’EER.
BLY-EYNDEND’ TREURSPEL.
Door het Konst-genootschap.
[Vignet: Industria et Labore]
T’ AMSTERDAM,
Gedrukt voor het Konst-genootschap, 1722.

Ceneton041170
De Snoepende Minnaar
In de
Turf-Back.
Klugt Spel
door
I.D.R.

Ceneton041230
DRIE VERMAKELYKE
KLUGT-SPELLE,
Als een
BUURE-KLUGT;
Of Verhaal van de Hedendaagse Babbelagtige Wyven
en de gevolge van de onderdanige en Reven-
sie zoekende Mannen.
Gespeelt voor ’t huis van KLORIA.
Als meede een
KERMIS-KLUGT
Of Vermakelyke Zamenspraak tusschen JAN EN
KRELIS, over de Amsterdamse Ker-
mis-Vreugd.
En een
VERMAKELYKE KLUGT
Van de Hoogmoedige MOF in zijn Levry-Pak,
ondekt door zyn Lands-Meisjes.
Alle op een Vrolyke Trant Beschreeven
Door J.W.
Gedrukt voor de Liefhebbers.
En zyn te bekomen te Amsterdam, by H. de Wit, Weege, Baal-
de en Timman, Rotterdasm Vis, Burgvliet en Hutte, Dordrecht
Walpot en Koning, Middelburg Taillefert en van Dable, Ut-
recht J.S. Bosch en Visch, Gouda Staal, Delft van der Smout,
s’Hage O. en P. van Thol, Bakhuysen, Thily en van Os, Lei-
den Schouten en de Pekker, Haarlem van Lee, Saendam Scho-
neveld, Alkmaar Halfman, Hoorn Talingius, en te Purmerent
by Jordaan.

Ceneton041240
DRIE VERMAKELYKE
KLUGT-SPELLE,
Als een
BUURE-KLUGT;
Of Verhaal van de Hedendaagse Babbelagtige Wyven
en de gevolge van de onderdanige en Reven-
sie zoekende Mannen.
Gespeelt voor ’t huis van KLORIA.
Als meede een
KERMIS-KLUGT
Of Vermakelyke Zamenspraak tusschen JAN EN
KRELIS, over de Amsterdamse Ker-
mis-Vreugd.
En een
VERMAKELYKE KLUGT
Van de Hoogmoedige MOF in zijn Levry-Pak,
ondekt door zyn Lands-Meisjes.
Alle op een Vrolyke Trant Beschreeven
Door J.W.
Gedrukt voor de Liefhebbers.
En zyn te bekomen te Amsterdam, by H. de Wit, Weege, Baal-
de en Timman, Rotterdasm Vis, Burgvliet en Hutte, Dordrecht
Walpot en Koning, Middelburg Taillefert en van Dable, Ut-
recht J.S. Bosch en Visch, Gouda Staal, Delft van der Smout,
s’Hage O. en P. van Thol, Bakhuysen, Thily en van Os, Lei-
den Schouten en de Pekker, Haarlem van Lee, Saendam Scho-
neveld, Alkmaar Halfman, Hoorn Talingius, en te Purmerent
by Jordaan.

Ceneton041250
DRIE VERMAKELYKE
KLUGT-SPELLE,
Als een
BUURE-KLUGT;
Of Verhaal van de Hedendaagse Babbelagtige Wyven
en de gevolge van de onderdanige en Reven-
sie zoekende Mannen.
Gespeelt voor ’t huis van KLORIA.
Als meede een
KERMIS-KLUGT
Of Vermakelyke Zamenspraak tusschen JAN EN
KRELIS, over de Amsterdamse Ker-
mis-Vreugd.
En een
VERMAKELYKE KLUGT
Van de Hoogmoedige MOF in zijn Levry-Pak,
ondekt door zyn Lands-Meisjes.
Alle op een Vrolyke Trant Beschreeven
Door J.W.
Gedrukt voor de Liefhebbers.
En zyn te bekomen te Amsterdam, by H. de Wit, Weege, Baal-
de en Timman, Rotterdasm Vis, Burgvliet en Hutte, Dordrecht
Walpot en Koning, Middelburg Taillefert en van Dable, Ut-
recht J.S. Bosch en Visch, Gouda Staal, Delft van der Smout,
s’Hage O. en P. van Thol, Bakhuysen, Thily en van Os, Lei-
den Schouten en de Pekker, Haarlem van Lee, Saendam Scho-
neveld, Alkmaar Halfman, Hoorn Talingius, en te Purmerent
by Jordaan.

Ceneton041270Troost-Spel.
Vvaer in de gena=
de Christi den Gheloovigen
toegheseydt speels-ghewyse voor ooghen ghe=
steldt wort: Wtwysende de
de [sic] Historie:
Vant Vrouken by den put,
Siet wat ’tgheloof vermach:
’t Wordt tot veel menschen nut
Ghegheven aenden dach.
Door Rutgaert Iansen.
(vignet: de drie hoofddeugden, met devies `SIC ITVR AD ASTRA’)
t’Amsterdam by Sacharias Heyns inde
drie Hooft-deuchden. 1602.

Ceneton041570
ARLEKYN HULLA;
KLUCHTSPEL.
Gevolgt naar het Fransche van den Heere
D’ALLAINVAL.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis. 1747.
Met Privilegie.

Ceneton041580
DE
LASTIGHEID
DER
RYKDOMMEN;
BLYSPEL.
Gevolgd naar het Fransche van den Heere
d’ALLAINVALLE.
[Gravure].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkoper, bezuiden het
Stadhuis. Met Privilegie, 1739.

Ceneton041590
DE
LASTIGHEID
der
RYKDOMMEN;
BLYSPEL.
Gevolgd naar het Fransche van den Heere
d’ALLAINVAL.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper op de hoek van
de Voorburgwal en Stilsteeg. Met Privilegie. 1751.

Ceneton041600
DE
LASTIGHEID
DER
RYKDOMMEN;
BLYSPEL.
Gevolgd naar het Fransche van den Heere
d’ALLAINVAL.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper op de hoek van
de Voorburgwal en Stilsteeg. Met Privilegie. 1751.

Ceneton041610
DE
WOEKERAAR
EDELMAN;
KLUCHTSPEL.
Gevolgt naar het Fransche van den Heere LE GRAND.
[Vignet: ‘de Byen storten hier ...’]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis. Met Privilegie. 1740.

Ceneton041620
DE
WOEKERAAR
EDELMAN;
KLUCHTSPEL.
Gevolgt naar het Fransche van den Heere LE GRAND.
[Vignet: gravure]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis. Met Privilegie. 1740.

Ceneton041630
DE
WOEKERAAR
EDELMAN;
KLUCHTSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE
VAN DEN HEERE
LE GRAND.
[Vignet: gravure met faam, oude mannen en wezen].
TE AMSTELDAM, BY
J. HELDERS EN A. MARS, 1785.
Met Privilegie.

Ceneton041670
DAVID
CADENS ET RESURGENS,
TRAGICÈ
EXHIBITUS.
A
R.D. GUILLIELMO JENNYN,
Pastore in Waestcappelle
prope SLVsaM DIoeCesIos BrUgensIs.
[Vignet: IHS].
BRUGIS.
Ex officina Lucae kerckhovii, viâ Breydeliâ,
in angulo Magni Fori, 1663.
TertIo CaLenDas MensIs AVgVstI.

Ceneton041820
TRAGI-COMÉDIE
DE L’EMPEREUR HENRY
ET KUNÉGUNDE.
Représentée par les estudians de la Compagnie de Jésus, à Malines, le 15 juillet 1616.
En Abvers, chez les héritiers de Martinus Nutius et Jean de Meurs.
M DC XVI.

Ceneton041850
OCCASIO.
DRAMA,
P. Ioannis David,
Societatis Iesu Sacerdotis.

Ceneton041860
TRAGOEDIA
ABSALON
Exhibenda à Poësios studiosis Collegij
SOCIETATIS
IESV.
Gandaui [ ] Martij, 1625

[Vignet: IHS]
GANDAVI.
Typis, IOANNIS KERCKHOVII
ANNO M. DC. XXV.

Ceneton041890
ABRAHAM | IMMOLATURUS FILIUM

Ceneton041900
ABRAHAM | VERMAENT TOT DEN SLACHT-OFFER

Ceneton041910
ACTION THEATRALE
DES DEVX CONTRAIRES ESTANDARTS: A SCAVOIR
DE IESVS CHRIST
ET DE LVCIFER
OV
S. IGNACE DE LOYOLA
Portant par tout le monde de Victorieux Estandart
de IESU contre celuy de Lucifer durant le Pre-
mier Siecle de la Compagnie de IESV.

Ceneton041920
ADAM
EN
EVA
TREUR-SPEL

Ceneton041930
ADOLESCENS | AD MELIOREM FRVGEM | CONVERSVS | VI | DOMINICAe PASSIONIS.

Ceneton041940
Adonibezec.

Ceneton041950
ADONIBEZEC
TRAGOEDIA

Ceneton041960
AGAR | TRAGOEDIA

Ceneton041970
TRAGEDIE
ALBERT,
CARDINAL ET EVESQVE DE LIEGE

Ceneton041980
ALEXANDER
IN SCENAM DABITUR
A
CLASSIS HUMANITATIS
STUDIOSIS
IN
GYMNASIO SOCIETATIS
JESU
IPRIS 14. & 15. Februarii 1731.
[Vignet: Typografisch ornament].
IPRIS, apud PETRUM JACOBUM DE RAVE.

Ceneton041990
Alexander et Aristubulus.
Tragoedia.

Ceneton042000
Alexandre | et | Aristobule, | Tragedie,

Ceneton042010
ALLEGORIA | PASTORITIA

Ceneton042020
Als niet comt tot iedt [...] den hooghveirdighen Faustulus.

Ceneton042030
AMAN
TRAGOEDIA

Ceneton042040
AMAN ET MARDOCHAEUS | TRAGOEDIA
AMAN EN MARDOCHAEUS | TREUR-SPEL

Ceneton042050
AMAN ET MARDOCHAEUS | TRAGOEDIA
AMAN EN MARDOCHAEUS | TREUR-SPEL

Ceneton042060
Les grands seront petits, & les petits seront grands. Luc. 18.
CE QUI SE VERIFIE DANS LES
PERSONNES
D’AMAN
ET
MARDOCHÉE,
TRAGI-COMEDIE,

Ceneton042070
Amantes commilitones.

Ceneton042080
A M A N T E S
COMMILITONES
IN
SCENAM DABUNTUR
A
MEDIAe CLASSIS GRAMMATICES
STUDIOSIS
IN
GYMNASIO SOCIETATIS
J E S U
Brugis 26. Junii 1733.
[Vignet: IHS].
=========================================================
BRUGIS Typis Jacobi Beernaerts in Via Beydelia.

Ceneton042090
AMBITIO ,
SIVE
ATHALIA,
CRUDELIS, JMPIA,
JNFELIX.

Ceneton042100
Amicitia foedere sancita, duris rebus probata, morte firmata Griphum inter et Tindaridem nobiles Schythas.

Ceneton042110
AMICITIA
IN
PHAEDRO & CHARINO
DABITVR
A STUDIOSIS HVMANITATIS IN COLLEGIO SOC.tis IESV
MECHLINIAE 23. FEBRVARII 1645.
ILLVSTRISSIMO ADOLESCENTI
D. FRANCISCO PAVLO DE LALAING
COMITI D’HOOCHSTRATE, DE RENNEBOVRQ,
HORNES, ET DE BALLOEVL,
BARONI DE LEVSE, PECQ, ET EYNNE,
Toparchae d’Wert, Territorij d’Altena de Brech &
Eyckre, Vimij, Farbu, S. Martini, Hocoche &c.
Capitaneo cohortis cataphractorum pro obsequio suae
Maiestatis Catholicae.
ELOQVENTIAE IN MECHLINIENSI COLLEGIO AVDITORI
Cuius munificentiâ annua ariae iuuentuti praemia
distribuentur.

Ceneton042120
AMICITIA
VINCULUM INDISSOLUBILE
IN
ASMUNDO
ET
ASVITO.

Ceneton042130
AMICITIA
IN
PHAEDRO & CHARINO
DABITVR
A STUDIOSIS HVMANITATIS IN COLLEGIO SOC.tis IESV
MECHLINIAE 23. FEBRVARII 1645.
ILLVSTRISSIMO ADOLESCENTI
D. FRANCISCO PAVLO DE LALAING
COMITI D’HOOCHSTRATE, DE RENNEBOVRQ,
HORNES, ET DE BALLOEVL,
BARONI DE LEVSE, PECQ, ET EYNNE,
Toparchae d’Wert, Territorij d’Altena de Brech &
Eyckre, Vimij, Farbu, S. Martini, Hocoche &c.
Capitaneo cohortis cataphractorum pro obsequio suae
Maiestatis Catholicae.
ELOQVENTIAE IN MECHLINIENSI COLLEGIO AVDITORI
Cuius munificentiâ annua ariae iuuentuti praemia
distribuentur.

Ceneton042140
Amor
Filii Dei
In Genus Humanum

Ceneton042150
ANNIBAL
TRAGOEDIA

Ceneton042180
Arcus.

Ceneton042190
Arimandus
Tragoedia

Ceneton042200
ARISTOBULUS
TRAGOEDIA
IN
SCENAM DABITUR
AB
HUMANITATIS

Ceneton042210
ARMINIUS
GERMANIAe VINDEX
Primus Augusti Caesaris
VICTOR

Ceneton042220
ASMUNDUS
ET
ASUITUS
TRAGOeDIA.

Ceneton042240
ASTYANAX | TRAGOeDIA

Ceneton042250
ATHALIA
TRAGOEDIA
DABITUR
A
CLASSIS HUMANITATIS
STUDIOSIS
GYMNASII SOCIETATIS
JESU
ANTVERPIAE DIE XXII. FEBRUARII M D CC XXXII.
LUDIS BACCHANALIBUS
AD MEDIUM TERTIAE.
[Vignet: IHS].
ANTVERPIAE, Apud Viduam PETRI JACOBS.

Ceneton042260
ATHANES

Ceneton042290
Baana
Et
Rechab
Tragoedia

Ceneton042300
Baasa delens stirpem Jeroboami.

Ceneton042310
BAASA | VERNIETIGENDE HET GESLAGHT | VAN | JEROBOAM

Ceneton042320
BAIAZETES
OTTOMANNVS
TVRCARVM IMPERATOR.
TRAGOEDIA

Ceneton042330
BALTASSAR
TREUR-SPEL
OPGEDRAAGEN
Aan de Edele, Wijse, ende voorsienige Heeren de Heeren
Borgemeester, Schepenen, ende Raad der
Stad, ende Hoofd Geregt
RUREMONDE.
Door Welker Mildheyt de Jaarlyksche Prijsen sullen
uytgedeelt worden,
Sal Vertoont worden door de Jonkheyt van de Latijnsche
Schoolen der SOCIETEYT
J E S U
Tot Ruremonde, Den 5. ende 6. September 1730.
[Vignet: IHS].
22222222222222222222222222222
Tot RUREMONDE, By FR. MAX. OPHOVEN Gezwoor. Druck.

Ceneton042340
BALTASSAR
TRAGOEDIA.

Ceneton042350
BALTASSAR | KONINCK VAN BABYLONIEN,
BALTHASAR | ROY DE BABYLONE.

Ceneton042360
BALTASSAR | KONINCK VAN BABYLONIEN,
BALTHASAR | ROY DE BABYLONE.

Ceneton042370
Balthassar | Tragoedia

Ceneton042380
Battus
Comoedia

Ceneton042390
BEGINTSEL | ENDE VOORT-GANCK | VANDE | Societeyt | IESV,

Ceneton042400
De bekeeringe van
Theodorús
Den Jonghelinck

Ceneton042410
Belofte van noyt te lieghen.

Ceneton042420
Benjamin
Dans Les Fers
Tragedie
representée par les ecoliers du college de la Compagnie de Jesus à Lille, le 2. de septembre 1726. à une heure & demie apres-midi pour les dames seulement, & le 4. pour les messieurs à la même heure

Ceneton042430
BENJAMIN
DUCENDUS IN AEGYPTUM

Ceneton042440
BERTVLFVS
TRAGICOMEDIE

Ceneton042460
Blanda patrúm segnes facit indúlgentia natos.

Ceneton042470
Blyde weder-komste.

Ceneton042490
Boëtius.

Ceneton042500
Caeecus | A | Nativitate | Comoedia

Ceneton042510
CAROLUS
DEN GROOTEN
KEYSER
ENDE
CONINCK VAN VRANCKRYCK,
Verbreydende het Catholijck Gheloof in den Noorden.
CHARLE-MAGNE
EMPEREUR
ET
ROY DE FRANCE,
Propagateur de la Foy Catholique dans le Nord.

Ceneton042520(Vide Asarhaddon)

Ceneton042530
Certamen
Tragoediam
Inter Et
Comoediam

Ceneton042540
Chaerea | TragICo-Comoedia

Ceneton042550
Charle-Magne.

Ceneton042560
CAROLUS
DEN GROOTEN
KEYSER
ENDE
CONINCK VAN VRANCKRYCK,
Verbreydende het Catholijck Gheloof in den Noorden.
CHARLE-MAGNE
EMPEREUR
ET
ROY DE FRANCE,
Propagateur de la Foy Catholique dans le Nord.

Ceneton042570
BALTASSAR
TREUR-SPEL
OPGEDRAAGEN
Aan de Edele, Wijse, ende voorsienige Heeren de Heeren
Borgemeester, Schepenen, ende Raad der
Stad, ende Hoofd Geregt
RUREMONDE.
Door Welker Mildheyt de Jaarlyksche Prijsen sullen
uytgedeelt worden,
Sal Vertoont worden door de Jonkheyt van de Latijnsche
Schoolen der SOCIETEYT
J E S U
Tot Ruremonde, Den 5. ende 6. September 1730.
[Vignet: IHS].
22222222222222222222222222222
Tot RUREMONDE, By FR. MAX. OPHOVEN Gezwoor. Druck.

Ceneton042580
CHOSROES | TRAGOEDIA

Ceneton042600
De Christelycke leeringhe verdruckt door de onachtsaemheydt, herstelt door de neerstigheydt ende kloecken iever van het dochterken Theophila

Ceneton042610
CHRISTELYCKE Stantvastighijt
VAN
TITVS
Iaponooschen edelman
Ende
Van Syne Sonen
SIMON ende MATTHAeVS
Sal vertoont worden
...

Ceneton042620
HET
CHRISTEN-SAET
VAN IAPONIEN.
Oft de Martelie van Paulus Michi, Ioannes de Goto, ende
Didacus Guizai Iaponoisen, Religiusen der
SOCIETEYT IESV.

Ceneton042640
CHRISTI | SERVATORIS NOSTRI | ADVENTUS.

Ceneton042650
Christiana | Ansolonii | In | Hostem Pietas

Ceneton042660
Christus
Judex

Ceneton042680
CHRISTUS
REDEMPTOR
ALLEGORICÈ ADUMBRATUS

Ceneton042690
ALEXANDER
IN SCENAM DABITUR
A
CLASSIS HUMANITATIS
STUDIOSIS
IN
GYMNASIO SOCIETATIS
JESU
IPRIS 14. & 15. Februarii 1731.
[Typografisch ornament].
IPRIS, apud PETRUM JACOBUM DE RAVE.

Ceneton042700
Chrysomisus | Comoedia

Ceneton042710
1717 Lille La Clemence | De Cyrus | Tragedie

Ceneton042720
CLVCHTIGH | ENDE | IAMMERLYCK EYNDE | VAN | KERMISSEN | ENDE | MAELTYDEN

Ceneton042730
CODRI
REGIS
IN
PATRIAM
PIETAS.

Ceneton042740
Coliphonius
Comoedia

Ceneton042750
Comoedia e corretione calendarii.

Ceneton042770
Constans
Pythiae et Damonis
Amor

Ceneton042780Constantini | Orientis Imperatoris | Tragoedia

Ceneton042800
Core,
Dathan Et Abiron.
Tragoedia.

Ceneton042810
CORRIOLANUS.

Ceneton042820
Craesus | Lydorum Rex | Tragoedia

Ceneton042830
Crispus.

Ceneton042840
Cultus | Deiparae

Ceneton042850
Cyri in Armenium clementia.

Ceneton042860
CYRUS

Ceneton042870
D. SERVATII
Tungrensium, Trajectensiumque Episcopi
ELECTIO, PROTECTIO, GLORIA
Reuerendissimo Domino
D. SERVATIO QVYNVKERO
Septimo Brugensium
EPISCOPO
initiatio, inauguratoque

Ceneton042880
Daniel | Tragoedia

Ceneton042890
Daniel | Treur-spel | sal vertoont worden | door de studenten| van de | Societeyt Jesu | Tot Cassel | Den 6 en 7 Februarius 1725 | [sierstrook] | Daniel | Tragedie | sera representée | par les ecoliers | de la | Compagnie de Jesus | A Cassel le 6 & 7 Fevrier 1725. | - | A Ipres, chez Pierre Jaques de Rave, demeurant a la Ruë de Messine.

Ceneton042900Daniel.

Ceneton042910Daniel.

Ceneton042920
Daniël

Ceneton042930
DARIUS
A SUIS
CRUDELITER OCCISUS,

Ceneton042940
DAVID

Ceneton042950
David

Ceneton042970
David | Ad Speluncam Engaddi | Tragoedia

Ceneton042980
DAVID | AVULSUS A | JONATHA

Ceneton042990
DAVID
PASTOR REX,
CITHARA MULCENS SAULIS FUROREM,
FUNDA TRIUMPHANS GOLIATUM.
TYPUS
CHRISTI
HOMINIS DEI,
CRUCE FUROREM NEMESIS PLACANTIS,
CRUCE PECCATUM TRIUMPHANTIS.

Ceneton043000
David | Profugus | Et | Restitutus

Ceneton043010
ANDRONICUS
TRAGOEDIA
EXHIBEBITUR
Nobilissimis, Amplissimisque Viris, Dominis,
CONSULI, & SCABINIS
URBIS CORTRACENAE
MUNIFICIS MECOENATIBUS PERPETUIS
A
STUDIOSA JUVENTUTE GYMNASII
SOCIETATIS JESU
Cortraci 31. Augusti & 1. Septembris 1745.
LUDIS AUTUMNALIBUS.
=============================================================
ANDRONICUS
TREUR-SPEL
OPGEDRAEGEN
Aen de seer Edele, Wyse en Voorsienige Heeren, Myn Heeren
BURGMEESTER ende SCHEPENEN der Stad
CORTRYK
Door welkers mildheyt zullen uytgedeelt worden de Jaerlyksche Prysen
aen de Jonheyt van de Schoolen der
SOCIETEYT JESU
Sal vertoont worden den 31. Ougst ende 1. September 1745.
[Vignet: IHS].
=============================================================
Tot Cortryk, Gedrukt by JOANNES BEERNAERTS.

Ceneton043020
DE BLYDE INKOMSTE | VAN | SYNE CONINCKLYCKE | HOOGHEYDT | DEN | CARDINAEL | FERDINANDVS | INFANTE | VAN SPAIGNIEN,

Ceneton043030
DE | GHEVEYNSTHEYT | WORT ONDECKT | In eenen Doctoor van Parijs.

Ceneton043040
DE ROEDE | VAN | AARON | VERANDERT IN SLANGE

Ceneton043050
SALOMON
UNCTUS
Mechelen

1749

Ceneton043060
DE WAERHEYT | ENDE | DE LIEFDE

Ceneton043070
Dei Matris
in Philo Simonis
benignitas.

Ceneton043100
DEN HEYLIGHEN | MARTINVS | BISSCHOP VAN TOVRS, | ENDE PATROON VAN | CORTRYCK.

Ceneton043110
DEN VRVCHTBARIGHEN AERBEYT | DER SOCIETEYT IESV | DOOR DE VIER DEELEN DES WERELDTS

Ceneton043120
DESCRIPTION | DE LA | CAVALCADE, | ACCOMPAGNÉE | DE | CHARS DE TRIOMPHE, | QUI SERA EXÉCUTÉE | PAR LES | ÉCOLIERS DU COLLEGE | DE LA | COMPAGNIE DE JESUS | A L’OCCASION | DU JUBILÉ | DE QUATRE CENTS ANS | DU TRÈS-SAINT | SACREMENT DE MIRACLES, | à Bruxelles le 16 & le 29 de Juillet 1770.

Ceneton043130
Desiderius

Ceneton043140
Dido | Tragoedia

Ceneton043150
Diederick.

Ceneton043170DIOGENES
ROMANUS
TREUR-SPEL,
OP-GHEDRAGHEN
Aen de Edele, Wijse, ende Voorsienighe Heeren, Mijn Heeren
Vooght ende Schepenen der Stede van IPRE.
Door welckers miltheyt de Iaerlijcksche Prijsen uytghedeelt sullen worden.
SAL VERTOONT WORDEN
Door de Ionckheyt vande Scholen der SOCIETEYT JESU
binnen IPRE, den 7. ende 9. September 1702.

Ceneton043180
Distractus.

Ceneton043190
Divina providentia.

Ceneton043200
DE DOOT
VAN
MARIA
STUARTA,
CONINGINNE VAN SCHOTLANT,
DOOR HET BEVEL VAN
ELIZABETH
CONINGINNE VAN ENGELANT.

Ceneton043210
DRAMA COMICVM
AMPVTANDVM PVTABAM.

Ceneton043220
DRAMA | S. THEODORVS | MARTYR

Ceneton043230
DEN DROEVEN VALL | VAN DEN | GROOTEN KEYSER | AQVILONIVS | ENDE | D’ONNOOSELE ONWETENTHEYD’ VAN SYNEN SOON | ALBANVS.

Ceneton043240
DUELLUM | INTER | CHRISTUM, | ET | SAULUM.

Ceneton043250
DUNSTAN,
OPERA IN 3 DEELEN
ZAL VERBEELD WORDEN
VAN DEN MINDER-JARIGE JONKHEID
ONDER DE BESTIERINGE VAN DE PP. DER SOCIETEIT
JESU
Den 18 en 19 Mey 1769.
[Typografisch ornament].
t’ANTWERPEN,
By MICHIEL BRVERS, in S. Ignatius.

Ceneton043260
Duo Vexilla | unum Christi | alterum Luciferi

Ceneton043270
D’ EERE GODTS | OVER | DE VIER GEWESTEN DES WERELTS | DOOR | DE SOCIETEYT IESV | IN HAER’ EERSTE EEVWE | VERBREEDT.

Ceneton043280
Eleazarus | Tragoedia

Ceneton043290
Eleazarus | Tragoedia

Ceneton043300
Etheocles.

Ceneton043310
Euclio.

Ceneton043330
EUSTACHIVS
DRAMA
COMO-TRAGICVM
AUCTORIBUS
GUILIELMO VAN SCHOONE.
LAURENTIO VAN SCHOONE.
PETRO BOELE.
IOANNE MARTINO DE LA FAILLE.
FRANCISCO DE LA DEVSE.
ANDREA DE VVULF.
FRANCISCO VANDEN VIVERE.
RHETORIBUS
GYMNASII GANDENSIS
SOCIETATIS IESU.
GANDAVI,
Ex Officina Iudoci Doomsij, ad insigne praeli Typographici, 1629.

Ceneton043340
Eustachius | tragoedia

Ceneton043350
Eustachius | Tragoedia

Ceneton043360
Everwachus | Tragico-Comoedia

Ceneton043370
Excidium
hierosolymitanum

Ceneton043380
EXERCITATIO
SCHOLASTICA
QVINQVE CLASSIVM

Ceneton043390
Exodus
tragoedia

Ceneton043410
Fidei.

Ceneton043420
FIDES | JNEXPUGNABILIS | D. CATHARINAe | A | MAXIMINO | VARIE TENTATA | MINIS ET PROMISSIS OPPUGNATA | SEMPER INVICTA.

Ceneton043430
FILII JAMBRI
TRAGOEDIA
DE
ZONEN VAN JAMBRI
TREURSPEL

Ceneton043440
FILIUS | PRODIGUS

Ceneton043450
FORTUNAe | ET | AMORIS | INCONSTANTIA | IN | EUDOCIA.

Ceneton043460
[Geen titelblad, stuk over de broeders Machabeeën].

Ceneton043470
1725 Kortrijk Fremundus

Ceneton043480
Fuga Mundi
In Bernardo
Et Fratribus.
Typis Johannes van Gulpen, in platea vulgo de Munt.

Ceneton043500
Gamostelus

Ceneton043520
GLORIA
S. BENEDICTI
MONTES SACRI
CASSINVS, SERRATVS, BLANDINIVS.
In quibus, illius auspicijs, expulsis idolis, Dei,
Deiparaeque cultus fundatus est.

Ceneton043530
Godtvruchtigh ende Vermaeckelick | Bedrogh. | De Naturelijcke Liefde |
vvort bedrogen | van de Goddelijcke Liefde | inden Heylighen Ionghelingh |
IOANNES CALYBITA.

Ceneton043540
GUALBERTI
IN
HOSTEM
CLEMENTIA

Ceneton043550
Guatzettus
bly-spel

Ceneton043560H. Propheet Daniel.

Ceneton043570
HAEMA-CHRISTIAS
OFT
TRAGICOMEDIE, van het H. Bloet ons Heeren Iesv
Christi, Hoe het selue ghegheuen is van den Machtigen
Coninc van Hierusalem Baldvinvs, aen den Hooch-
gheboren Graue van Vlaenderen Theodoricus van
Alsaten, die dat vvt het H. Lant gebrocht heeft
ende ghestelt in de stadt van Brugghe in Vlaenderen, anno ons Heeren 1148.

Ceneton043580
HECUBA
TREUR-SPEL

Ceneton043590
Heliodorus

Ceneton043610
Henricus | Daniae, Sueciae, et Norvegiae | rex | tragoedia

Ceneton043620
Henricus
Koninck van Denemarcken Noort-
wegen ende Sweeden
treur-spel op-gedraeghen aen de seer edele Heeren, Myn Heeren, Hoogbailliu, Edele Vassaelen, Gedeputeerde [...]
Belle.

Ceneton043630
Herina.

Ceneton043640
Hermenegildus.

Ceneton043650
Hermenegildus verae fidei defensor.

Ceneton043660
Hermenigildus den oudtsen sone.

Ceneton043670
HERMENIGILDVS
HISPANIAe PRINCEPS
MARTYR
LEOVIGILDI VISIGOTHORVM REGIS
FILIVS.
NOBILISSIMIS
AMPLISSIMISQVE
DOMINIS
CONSVLIBVS
CAeTERISQVE REIPVB. ANTVERP.
SENATORIBVS
PERPETVIS SVIS MAeCENATIBVS
DABITVR
A STVDIOSA IVVENTVTE
COLLEGII
SOCIETATIS JESV
ANTVERPIAe
Die 2. Septemb. 1658.

Ceneton043680
HERMENIGILDUS | PRINCEPS HISPANIAe | PRO FIDE | CERTANS, PATIENS, | OCCUMBENS.

Ceneton043700
Den Heyligen | Ludovicus | Coninck van Vranckryck | sal verthoont worden | door de Jonckheyt van de Scholen der Societeyt | Jesu, binnen Belle | Den 1 en 2 Juny M. DCC. XXIII.
Saint Loius | Roy de France | sera repesenré | par les Ecoliers du College de la Compagnie de Jesu | a Baillieul | le 1 & le 2 de juin M. DCC. XXIII. | [vignet met motto IHS] | A Dunkerque, | Chez la Veuve du Sr. Ant. Franc. van Ursel.

Ceneton043710
Heylighen Joannes Baptista.

Ceneton043730
HOLOFERNES | CAPITE | MINUTUS.

Ceneton043740
COMEDIE | DE L’HONNEVR, | INDVSTRIE, ET TRAVAIL QVI EXCITENT | LES HOMMES | A INVENTER ET EXERCER DES ARTS | ET CHOSES BONNES.

Ceneton043760
A DOUAY
Chez ALBERT TOSSANUS, de l’Imprimerie DES BELELRE,
au Compas d’Or 1730.

Ceneton043780
IEROBOAM

Ceneton043790
ILLUSTRISSIMO | AC | REVERENDISSIMO | DOMINO | D. HENRICO JOSEPHO | VAN SUSTEREN | Decimo quarto Brugensium | EPISCOPO | PERPETUO FLANDRIAe CANCELLARIO &c. | FELICIBUS AUSPICIIS | MECHLINIAe INAUGURATO | BRUGENSES INFULAS GRATULATUR | & applaudit l GYMNASIUM MECHLINIENSE | SOCIETATIS JESU | ANNO MDCCXVI. [achteraan, blz. 15:] ARGUMENTUM | CONVIVALIS APPLAUSUS.

Ceneton043800
Innocentia puerilis in Puero Spirensi pro Ientaculo Caeleste Convivium à Jesulo referente.

Ceneton043810
INNOCENTIAe
CONVIVIVM.

Ceneton043820
JNSIGNE PIETATIS MONUMENTUM, | IN | JEPHTE, | DEVICTIS AMMONITIS | FILIAM SUAM UNIGENITAM | DEO | IMMOLANTE.

Ceneton043830
Intecta [?] | S. Adriani et nataliae | Constantia

Ceneton043840
IOANNES | ZEMISCES | KEYSER VAN | CONSTANTINOPELEN, | VERVVINDER OVER SYNE VYANDEN | DOOR HVLPE VAN DE MOEDER GODTS | MARIA;

Ceneton043850
IOANNES | ZEMISCES | KEYSER VAN | CONSTANTINOPELEN, | VERVVINDER OVER SYNE VYANDEN | DOOR HVLPE VAN DE MOEDER GODTS | MARIA;

Ceneton043860
IONATHAS
TRAGOEDIA

Ceneton043870
De ionckheydt vanden H. Ioannes Baptista.

Ceneton043880
Iperuncus.

Ceneton043890
Iperúncús.

Ceneton043900
ISAAC.
A DUNKERQUE,
Chez la Veuve de PIERRE WEINS, Imprimeur ordinaire de la Ville,
proche les RR. PP. Jesuites.

Ceneton043910
ISAACIVS
ANGELVS
KEYSER VANDEN OOSTEN
OM
Sijn vvulps, en overdadigh leven
VAN
ALEXIVS SYNEN BROEDER
UYT DEN THROON IN EENEN KERCKER
GHESTOOTEN Eñ D’OOGHEN UYTGHESTEKEN
VAN
ALEXIVS SYNEN SOON
DOOR BYSTANT VAN BALDVINVS GRAEF
VAN VLAENDEREN HERSTELT
Sal vertoont worden door de Studenten van het Collegie der
Societeyt IESU binnen IPRE,
Den [ ] Maerte 1666.
Ghedruckt tot Ipre, By Antheunes de Backer, woonende
inde Zuyd-straete, inde goude Vele. 1666.

Ceneton043930
Ismael.

Ceneton043940
IUSTUS | UCONDONUS | JAPON | SIVE | INVICTA IN FIDE | CONSTANTIA

Ceneton043950
Jacob
et
Esau

Ceneton043960
Jacobi et Francisci | in | Jesulum | Pietas, | ejusque in pios fratres | mutuus amor | drama

Ceneton043970
JACOBUS | DEN JONGSTEN VAN DE | MACHABEEN | TREUR-SPEL

Ceneton043980
JACOBUS
MACHABAEORUM
NATU-MINIMUS

Ceneton044000
Jaromirus getrauw
aen
sijnen broeder
Vdalricus,
Vdalricus ongetrauw
aen sijnen broeder
Jaromirus.

Ceneton044010
Jdomeneus

Ceneton044020
JEPHTE
TRAGOEDIA
JEPHTE
TREUR-SPEL

Ceneton044030
JEPHTE
TRAGOEDIA
JEPHTE
TREUR-SPEL

Ceneton044040
FIDES | JNEXPUGNABILIS | D. CATHARINAe | A | MAXIMINO | VARIE TENTATA | MINIS ET PROMISSIS OPPUGNATA | SEMPER INVICTA.

Ceneton044050
Jephte | tragoedia

Ceneton044060
Jephthe.

Ceneton044070
Jesulum
inter et
Mariam
ac
Josephum
quotidianum
commercium

Ceneton044090
Jhs Mra Jph Falco.

Ceneton044100
JOAKIM
REX JUDA
TRAGOEDIA

Ceneton044110
Joannes Baptista

Ceneton044120
Joannes Calybita

Ceneton044140
JOAS | GEDOODT | TREUR-SPEL

Ceneton044150
Joas
Konink van Juda

Ceneton044160
JOB

Ceneton044170
Jonathas.
TRAGI-COMOEDIA

Ceneton044180
JONATHAS.
TRAGEDIE.
A DUNKERQUE,
Chez la Veuve de PIERRE WEINS, Imprimeur ordinaire de la
Ville, proche les RR. PP. Jesuites.

Ceneton044190
Jonathas.
Tragoedia.

Ceneton044200
JONATHAS
BLY-EYNDIG TREUR-SPEL

Ceneton044220
JONATHAS
TRAGI-COMOEDIA

Ceneton044230
JONATHAS
ET
DAVID,
Par Amicorum.
IN SCENAM DABITUR
A
SYNTAXIANIS
In Gymnasio Societatis
JESU;
Bruxellae 23. Aprilis 1663.
_______________________
BRUXELLAe,
Typis IOANNIS MOMMARTI.

Ceneton044240
Jonckheijt.

Ceneton044250
Jonckheyt.

Ceneton044260
JOSEPH

Ceneton044270
Joseph

Ceneton044300
JOSEPH | FRATRES AGNOSCENS

Ceneton044310
JOSEPH
PATRIARCHA
VENDITUS
EXALTATUS HONO=
RATUS
AGNITUS
ET
ADORATUS.

Ceneton044320
JOSEPH
PATRIARCHA,
DEPRESSUS,
ET
DEPLORATUS.

Ceneton044330
JOVIEN.
TRAGEDIE.
A DUNKERQUE,
Chez la Veuve de PIERRE WEINS, Imprimeur ordinaire de la
Ville, proche les RR. PP. Jesuites.

Ceneton044350
Jovinianus
comoedia
1725 Brugge

Ceneton044360
Judas-Machabée.
Tragédie.
Représentée par les Ecoliers du College de la Compagnie de Jesus à Lille, le 19. de Février
à une heure & demie après midi.

Ceneton044370
JUDICIUM
SALOMONIS
HET OORDEEL VAN
SALOMON
1768 Gent

Ceneton044380
Judith.

Ceneton044390
Judith.

Ceneton044400
Justinus.

Ceneton044440
Klucht-spel getrokken uit de verbeteringe van den Almanach.

Ceneton044450
DE KRACHT VANDE GOEDE
Ende quaede op-voedinghe, bethoont in
WENCESLAVS
ENDE BOLESLAVS GEBROEDERS,
PRINCEN VAN BEMERLANDT

Ceneton044460
La Terre
abandonée
et
visitée de nouveau
par la paix

Ceneton044470
LA VIERGE | MARIE | DAME DES HONGROIS | OV | ESTIENNE: | Premier Roy de Hongri

Ceneton044490
Landelinus
in
scenam dabitur
a
mediae classis grammatices
studiosis
in gymnasio
societatis Jesu
Brugis 28 Junii 1719.
[Vignet met motto IHS]
Brugis,
Typis Petri vande Cappelle, ad Insigne Nominis Jesu.

Ceneton044500
Lapsus | Angelorum

Ceneton044520
Lazarus a mortuis exitatus
exhibebitur a studiosa juventute gymasii Societatis Jesu
23 Julii 1728.
Ipris , apud Petrum Jacobum de Rave.
Lazarus | a | mortuis excitatus | exhibebitur | ab | infimae classis grammaticae | studiosis | gymnasii societatis | Jesu | Ipris 23. Julii 1728. | Ipris, apud Petrum Jacobum de Rave.

Ceneton044530
Le | malade | imaginaire | comedie | Sera representée par la Jeunesse de la Sodalité de | l’Enfant Jesus au College de la | Compagnie de Jesus. | A Bruxelles le 12., 16. & 17. d’Octobre 1724. | Sous les Auspices & la Protection | De S.A. Monseigneur Anselme Francois | Prince de La Tour, Tassis, & du St. Empire, Comte | de Valsassine, Baron d’Impden, Seigneur des Seigneuries | franches de l’Empire d’Eglingen & Osterhoffen, de Wol- | verthem, Rossum & Meusegem, Marechal hereditaire de la | Souveraine Province d’Haineau & General hereditaire des | Postes du St. Empire, de Bourgogne & des Pa¨s-bas, &c. &c. | A Bruxelles, Chez Antoine Claudinot, | Imprimeur sur la Cantersteen, 1724.

Ceneton044540
LE MARTYR | DE THEODORE | GENERAL D’AR- | ME’E DE L’EMPEREVR | Licine, & Gouuerneur | d’Heraclée.

Ceneton044550
LEGIO | THEBAeA | TRAGICOCOMOEDIA,

Ceneton044570
LIEFDE
DES
ZONE GODS
TOT HET
MENSCHELYK GESLACHT
AFGEBEELD
IN EEN KONINGS ZONE
STERVENDE VOOR SYN KNECHT

Ceneton044580
LIS | INTER | NEPTUNUM | ET | BACCHUM | JUDICE | APOLLINE | COMPOSITA.

Ceneton044610
LVDI SECVLARES | SOCIETATIS IESV | ANNO DOMINI M.DC.XL. | SEPTEM BVCCINAE | SEV MEDIA | Quibus ad finem suum, salutem ac perfectionem | suam, & proximorum, vtitur.

Ceneton044620
Ludus.

Ceneton044630
ludus | divinae providentiae | in | Jacob et Esaú

Ceneton044640
LVDVS SAECVLARIS
DE
ORTV ET PROGRESSV
SOCIETATIS IESV

Ceneton044660
Machabaei | tragoedia, | in scenam dabitur | a studiosa juventute | regii gymnasii Brux: | societatis Jesu, | Die 10. Septembris M. DC. XCI. | Ludis, et proemiis autumnalibus. | [vignet met motto IHS] | Bruxellis, | Apud Viduam Petri de Cleyn, è regione Gymnasi Societatis Jesu.

Ceneton044690
MANASSES
CONINCK VAN IVDA
DOOR
VVEELDE VERKEERT
DOOR
ELLENDE BEKEERT.
ZAL VERTOONT WORDEN
DOOR DE STVDENTEN
VANDE DERDE SCHOLE
INT COLLEGIE DER SOCIETEYT IESV
Tot Cortrijck den 14 Mey 1660.
[Vignet: IHS].
Tot CORTRYCK, by Ian van Mullem inde Ley-straete
In den zoeten naem IESVS.

Ceneton044700
Manasses Coninck van het Ioodsche landt.

Ceneton044710
MANASSES
FILIUS EZECHIAe
REGIS JUDA
POENITENS.
In Scenam Dabitur
AB
HUMANITATIS STUDIOSIS
GYMNASII
SOCIETATIS JESU
MECHLINIAe
Die 3. Martii 1666.

Ceneton044720
MANASSES
REGNO RESTITUTUS
MANASSES
HERSTELT IN SYN RYK

Ceneton044730
MANASSES
PII EZECHIAe FILIUS IMPIVS,
OB PECCATA REGNO PRIVATUS;
SED OB POENITENTIAM
SIBI RVRSVS ET IMPERIO
RESTITVTVS.
Exhibebitur ab Auctoribus & Actoribus. Elo-
quentiae studiosis, in Collegio Societatis
IESV Antverpiae, 3. Martij, anno 1632.

Ceneton044740
MANASSES | REGNO RESTITUTUS
MANASSES | HERSTELT IN SYN RYK

Ceneton044750
MANASSES
REX IVDA
OB PECCATA REGNO PRIVATVS,
SED OB POENITENTIAM
RESTITVTVS
SERENISSIMAe RRINCIPI [sic]
CHRISTINAe
POTENTISSMIAe, AVGVSTISSIMAeQVE
SVECORUM, GOTHORVM,
VANDALIORVMQVE
ANTE HAC
R E G I N Ae
EXHIBEBITVR
A STVDIOSA IVVENTVTE
COLLEGII SOCIETATIS IESV
Antuerpiae Die & Septembr. M. DC. LIV.

Ceneton044760
MANASSES | KONINCK VAN JUDA | BLY-EYNDIGH TREUR-SPEL,
MANASSES | ROY DE JUDE | TRAGI-COMEDIE,

Ceneton044790
Manichaeus | comoedia | exhibebitur | a | mediae classis grammatices | studiosis | in | gymnasio societais | Jesu | Gandavi | Die XXVII. Junii MDCC. XXVII. | [vignet met motto IHS] | Gandavi, | Typis Petri de Goesin, viâ dictâ de Veltstraete sub signo quatuor | Evangelistarum.

Ceneton044800
MARCII
CORIOLANI
PIETAS
In Matrem.
Mechtelen
1699.

Ceneton044810
Mardochaeus auctoribus eloquentiae studiosis, in scenam dabitur a juventute collegii Soc. Jesu Antverpiae, die 9. et 10. Septembris 1647...
typ. J. Meursii

Ceneton044820
MARDOCHÉE
ENLEVÉ PAR LES ADVERSITÉS
AV COMBLE D’HONNEURS,
TRIOMPHE
DE L’ARROGANT
A M A N.
Sera representé
par les Escoliers du College
de la Compagnie de Iesvs
A DVNQVERQVE
LE & de Septembre 1662.
LES PRIX
Seront distribuez par la liberalité ordinaire
de Messieurs du Magistrat de laditte ville.

Ceneton044830
Maria
Magdalenae
ad
sepulchrum domini
exhibebitur | a | mediae classis grammatices | studiosis | gymnasio societatis | Jesu | Ipris 27. Junii 1729. | Ipris, apud Petrum Jacobum de Rave.

Ceneton044840
MARIA | MAGDALENE | AD | SEPULCHRUM DOMINI
exhibebitur | ab | infimae classis grammaticae | studiosis | in gymnasio societatis | Jesu | Antverpiae 10. Aprilis 1726. | circa medium tertiae | [vignet met motto IHS] | Antverpiae Apud Viduam Petri Jacobs.

Ceneton044860
MARIA STUARTA
KONINGHINNE VAN SCHOTLANDT
Door het Bevel van haere Nichte
ELIZABETH
KONINGHINNE VAN ENGHELANDT
GHEDOODT.
Sal verthoont worden door de Jochkheyt vanden Catechismus
der Societeyt JESU.
Binnen Audenaerde, op den Mey 1698.
ccccccccccccccccccccccccccccccccccc
MARIE STUART
REINE D’ ECOSSE
Mise à mort par ordre
D’ELISABETH
REINE D’ANGLETTERRE
SA PARENTE
TRAGEDIE.
Representée par la Jeunesse de la Doctrine Chrestienne au
College de la Compagnie de JESUS.
A Audenaerde le May 1698.
____________________________________
TE GHENDT, Ghedruckt by JAN DANCKAERT. 1698.
________________________________________

Ceneton044870
MAVRICE | EMPEREVR | DV | LEVANT | TRAGEDIE
ANTHOINE DE BACKER

Ceneton044880
Mauritius, dabitur in scenam a scholo humanitatis Soc. Jesu. Antverpiae, die 5. Maii 1636.

Ceneton044890
Tragico-comedie Mauritius den Keyser, die verthoont Sal worden den 10. September 1631, door de Jonckheydt van het collegie der Soc. Jesu, tot Cortryck...
by J. van Ghemmert
1631

Ceneton044900
MAURITIUS
IMPERATOR,

Ceneton044910
MAURITIUS
KEYSER VANDEN OOSTEN
TREUR-SPEL

Ceneton044920
Mauritius orientis imperator (Latijn).

Ceneton044930
Mauritius
Orientis imperator
in scenam dabitur ab eloquentiae studiosis in gymnasio
Societatis Jesu
Ipris, apud Petrum Jacobum de Rave, sub signo S. Augustini.
1722.

Ceneton044940
MAURITIVS
ROMANORVM
JMPERATOR
METVENS,
FVGIENS, CAPTUS,
ET
MORIENS.

Ceneton044950
Megadorus.

Ceneton044960
MEGADORUS | COMEDIE
A DUNKERQUE
Chez PIERRE WEINS, demeurant proche les RR. PP.
Jesuites.

Ceneton044970
Menechmi
Plautina . contracta .

Ceneton045010
Midas | comoedia

Ceneton045020
ADIATORIX
TRAGOEDIA
AMPLISSIMIS
NOBILISSIMISQUE DOMINIS
CONSULIBUS
Caeterisque Antverpiensis Reipublicae
SENATORIBUS
PERPETUIS SUIS MECOeNATIBUS
EXHIBETUR
A STUDIOSA JUVENTUTE
GYMNASII SOCIETATIS JESU
Antverpiae die 9. Septembris 1711. horâ 3. post meridiem
Ludis Autumnalibus.
[Vignet: IHS].
ANTVERPIAe, Apud Viduam Petri Jacobs.

Ceneton045030
COMOeDIE
MIRAKEL
VAN CALVINVS
Ghedaen tot bevestinghe ende slot van sijne bedrie-
ghelijcke, botte ende valsche Ketterye.

Ceneton045050
Mithridates
Treur-spel opghedraghen aen de
baillu, schepenen ende edele vassalen
van Ipre
Sal vertoont worden door de jonckheyt vande scholen der
Societeyt Jesu binnen Ipre, den 7. ende . september 1695.

Ceneton045060
Mithridates.

Ceneton045070
MORS | Divitibus | Superbis | Voluptariis | AC | CRUCIS CHRISTI CONTEMPTORIBUS | INFELIX | Pauperibus | Humilibus | paeneitentibus | AC | CRUCIS CHRISTI CULTORIBUS | FELIXa

Ceneton045080
Mundi | Diluvium

Ceneton045090
Mustapha
ende
Ziangir
treur-spel
te Bailleul

Ceneton045100
Naas
tragoedia

Ceneton045120
N E O K E F A L A I V S E V S
ERROR
COMOEDIA
DABITUR
A
MEDIAe CLASSIS GRAMMATICES
STUDIOSIS
IN
GYMNASIO SOCIETATIS
J E S U
ANTVERPIAe, DIE XXVII. JUNII. M D CCXXXII.
A MERIDIE CIRCA TERTIAM.
[Vignet: IHS].
ANTVERPIAe, Apud Viduam PETRI JACOBS.

Ceneton045130
Numitor
et
Amulius
tragoedia.
in scenam dabitur a classis humanitatis studiosis
in gymnasio
Societatis Jesu
Ipris die 25 et 26 Februarii MDCCXXII.
Ludis Bacchanalibus
Ipris, apud Petrum Jacobum de Rave.

Ceneton045140
TRAGICO-COMOeDIA
Occupationem pessimam dedit Deus
filiis hominum.
Mundum tradidit disputationi eorum.
Eccles. cap. i. & iij.

Ceneton045150
OMNIBUS | AMICITIAe VERAe | CULTORIBUS | INGENS AMORIS, ET FIDEI EXEMPLUM, | IN | TYNDARO | ET | GRYPHO.

Ceneton045160
Onnoosele

Ceneton045170
De onnooselheyt | van | Hermenigildús | door sijnen vader | Levigildús | Coninck der Gothen

Ceneton045180
JUDICIUM
SALOMONIS
HET OORDEEL VAN
SALOMON
1768 Gent

Ceneton045190
A DOUAY
Chez ALBERT TOSSANUS, de l’Imprimerie DES BELELRE,
au Compas d’Or 1730.

Ceneton045210
PAeNA TALIONIS | IN VINITORE

Ceneton045220
Pamphilus.

Ceneton045230
PARALLELUM
INTER
CHRISTUM
ANIMAM PECCATIS SOLVENTEM
AB INGRATA VULNERA FERENTEM,
POeNITENTI CONDONANTEM, ET IMMORIEN:
ET JORAMIRUM,
BOHEMIAe REGEM
VDALRICUM
FRATREM VINCULIS LIBERANTEM
AB INGRATO VULNERA FERENTEM
POeNITENTI CONDONANTEM ET PRAe AMORE
TANTUM NON IMMORIENTEM.

Ceneton045240
Pastor
Bonus

Ceneton045250
Pastor Bonus

Ceneton045260
Patrocinium.

Ceneton045270
Paulus
fugiens

Ceneton045280
Paulus Kien.

Ceneton045290
Pergentini et Laurentini in fide constantia.

Ceneton045320
POENA TALIONIS | IN | POLYPHONTE | MESSENIORUM REGE | TRAGOEDIA

Ceneton045340
Potitus

Ceneton045350
POTITUS PUER
PATRE
DOeMONE
TYRANNO
MAIOR.

Ceneton045360
SALOMON
UNCTUS
Mechelen

1749

Ceneton045370
SISARA
TRAGOEDIA
IN
SCENAM DABITUR
AB
HUMANITATIS STUDIOSIS
IPRIS
In Gymnasio Societatis
JESU.
LUDIS BACCHANALIBUS.
DIE XXVI. ET XXVII. FEBRUARII M. D. CC. XXXIII.
[Typografisch ornament].
IPRIS, apud PETRUM JACOBUM DE RAVE.

Ceneton045380
Rebecca | a | creditoribus vexata

Ceneton045400
RECTA | EDVCATIO

Ceneton045410
REPRESENTATIONS
PIEVSES
FAICTES EN LA REPRESENCE ROYALE DE LA
SERENISSIME INFANTE
ISABELLA
CLARA EVGENIA
LORS QV’ELLE CONDVISOIT DE SON
PALAIS A LA RELIGION DE LA
S. MERE TERESE DE IESV
EN LA VILLE DE GAND CINCQ DAMES,
ET CE AV IOVR DE LA
PRESENTATION DE LA GLORIEVSE
MERE DE DIEV, VNICQVE PATRONESSE
DE LADICTE RELIGION, IOVR AVSSY DV GLORIEVX MARTYR

Ceneton045420
Romulus et Remus

Ceneton045430
RUSTICO-NOBILIS
COMOEDIA

Ceneton045440
S. Aloysius
Gonzaga

Ceneton045450
S. HENRICVS
Pius, fortis, pacificus,
IMPERATOR
In scenam dabitur
A Studiosis supremae classis Grammatices Societatis
IESV
Ipris 11. Martij anno 1655. hora 3. pomeridianâ.
[Typografisch ornament].
IPRIS
Typis Antonij de Backer, in platea Meessenensi.

Ceneton045470
S. Joannes | Gualbertus

Ceneton045480
S. Sigismundus Burgundiae Rex.

Ceneton045490
S. | SIGISMUNDUS | BURGUNDIAe REX | PECCANS | PAeNITENS, | PUNITUS.

Ceneton045500
S. STANISLAVS | CRACOVIENSIS | EPISCOPVS | ET MARTYR, | TRAGOeDIA,

Ceneton045510
SALAMONA
SEPTEM MACHABEORV[M]
MATER
GLORIOSE CVM FILIIS
SVB ANTIOCHO
PATIENS

Ceneton045520
Salome

Ceneton045530Salomon | et | Adonias | tragoedia

Ceneton045540
SALOMON
UNCTUS
Mechelen

1749

Ceneton045550
SALOMON
UNCTUS
Mechelen

1749

Ceneton045560
SALOMONA | ET | JACOBUS | TRAGOeDIA

Ceneton045570
SALOMONA
MET HAER
ZEVEN ZONEN MACHABEEN
MINDER-JARIGE JONKHEYD
VAN DE
SODALITEYT
VAN HET PROFESSEN-HUIS DER SOCIETEYT
JESU

Ceneton045580
SALOMONIS
ET
ADONIAE
RECONCILIATO

Ceneton045590
Samaritana

Ceneton045600
Samaritanus

Ceneton045610
SAMUEL

Ceneton045620
Samuel

Ceneton045630
Samuel | puer

Ceneton045640
SANCTUS FRANCISCUS XAVERIUS

Ceneton045650
SAPIENS
ET
FATUUS

Ceneton045660
Saul | tragedie

Ceneton045670
SAUL

Ceneton045690
SEBASTIANVS
REX
MONOMOTAPAe
TRAGOeDIA

Ceneton045700
Ghetrocken uuyt het vierde boeck der Coninghen, | aen het laetste Capittel.

Ceneton045710
SEDECIAS
TRAGEDIE

Ceneton045720Sedecias | tragoedia

Ceneton045730
SEDECIAS
TRAGOeDIA
SEDECIAS
TREUR-SPEL

Ceneton045740
SEDECIAS | TREUR-SPEL,
SÉDÉCIE | TRAGÉDIE,

Ceneton045750
SEDECIAS
TREUR-SPEL,
SÉDÉCIE
TRAGÉDIE,

Ceneton045760
Sedecias
tragoedia

Ceneton045770
Sedecias
tragoedia

Ceneton045780
SEDECIAS
TRAGOeDIA
SEDECIAS
TREUR-SPEL

Ceneton045790
SEDECIAS
JVDAE
ET
BENIAMIN
ULTIMUS REX
REBELLIS
CAPTVS
EXCOECATVS

Ceneton045800
Sennacherib

Ceneton045810
Septem Fratres | Machabaei | tragoedia | Nobilissimis, Sapientissimis, ac Prudentissimis Dominis | Dominis | Summopraetori, advouato, scabinis, | et consilio urbis | Iprensis | Munificis moecenatibus, | exhibebitur | a studiosa juventute gymnasi | societatis Jesu | Ipris die 2. et 3. septembris 1726. | Ludis Autumnalibus. | Ipris, apud, Petrum Jacobum de Rave.

Ceneton045820
SEPTENARIVS | BRVXELLAe | IN | SEPTIMONTIO | ROMANO | ILLUSTRATUS | ET | PATRIAe SVAe

Ceneton045830
Sergius Paulus

Ceneton045840
SERVUS MALUS

Ceneton045850
SERVUS NEQUAM

Ceneton045860
Servus Nequam

Ceneton045870
De seven broeders Machabeen.

Ceneton045880
SEVERUS | ROMANORUM IMPERATOR
SEVERE | EMPEREUR DES ROMAINS

Ceneton045890
Severinus Boëtius.

Ceneton045900
Severus.

Ceneton045910
SEVERUS | ROMANORUM IMPERATOR
SEVERE | EMPEREUR DES ROMAINS

Ceneton045920
SICATORA | PRINCEPS JAPONIAe

Ceneton045930
Siet voor eerst.

Ceneton045940
Siet voor eerst wie ghy betrouwt
Op dat op t’lest u niet berouwt
COMEDIE

Ceneton045950
SIGISMUNDUS
BURGUNDIONUM
REX.

Ceneton045960
SIGISMVNDVS
CONINCK
VAN BVRGVNDIEN,

Ceneton045970
Simon et Matheús, Titi Japonis filli.

Ceneton045980
Simon et Mattheús | Titi Japonis | filii | Tragi-comoedia

Ceneton045990
SISARA
TRAGOEDIA
IN
SCENAM DABITUR
AB
HUMANITATIS STUDIOSIS
IPRIS
In Gymnasio Societatis
JESU.
LUDIS BACCHANALIBUS.
DIE XXVI. ET XXVII. FEBRUARII M. D. CC. XXXIII.
[Typografisch ornament].
IPRIS, apud PETRUM JACOBUM DE RAVE.

Ceneton046000
Sisaras.

Ceneton046010
DE SOCIETEYT
IESV
In haer eerste eeuvve cloeckelijck strijdende
teghen de Ketterye, Afgoderye,
ende Sonden.

Ceneton046020
DE SOCIETYT
IESV
VAN IESVS ONSEN HEERE
INGHESTELT
ENDE
ONDER DIEN NAEM
NV HONDERT IAEREN LANGH
BESCHERMT
TEGHEN HAERE VYANDEN,

Ceneton046030
SOLEMNELEN
ENDE
TRIUMPHANTEN
ANTWERPSCHEN
EXTRAORDINARISCHEN
OMME-GANCK
Vertooninghe der triumph-waghens,
nieuwe Cavalcade door de studenten
vande Paters der Societeyt Jesu, ende
Processie: ghelijck den selven hem sal
verthoonen ter oorsake vanden lanck-
ghewensten becomen Vrede. Den 25. | Maij 1698.

Ceneton046040
Solijmús | Inocens Parricida | Et | Nocens Parricidij | Vindex

Ceneton046050
SOLYMANNUS
TRAGOEDIA

Ceneton046070
Solymus.

Ceneton046080
Stanislaus
Kostka

Ceneton046090
Stantvastighijt.

Ceneton046100
Stratiophilus.

Ceneton046120
SVSANNA BELGICA,
SIVE
VI DEPRESSA, SED NON OPPRESSA
INNOCENTIA
IN
GENOVEVA
DUCUM BRABANTIAe FILIA,
VXORE SIFRIDE.

Ceneton046130
SVBIECT | DE LA | TRAGICOMEDIE | DE | IOSEPH, | TIREE DV CHAPITRE TREN- | TE-SEPTIESME, TRENTE-NOEVFIESME, &c. | IVSQVES AV QVARANTE-HVICTIESME | DE LA | GENESE. | Laquelle se representera le lendemain de la | Procession, en la court du College de la Ville de Tovrnay, | PAR | Les escoliers de la Compagnie de Iesvs.

Ceneton046140
Sydrach, Misach,
et
Abdenago
tragoedia

Ceneton046150
SYRUS | COMOEDIA

Ceneton046160
ASTARCHES
ET
NEARCHES
DABITUR
A
SUPREMAE CLASSIS GRAMMATICES
S T U D I O S I S
IN GYMNASIO SOCIETATIS
JESU
ANTVERPIAE XX. MAII M. D. C. C. XXXIII.
CIRCA TERTIAM.
[Vignet: IHS].
ANTVERPIAE, Apud Viduam PETRI JACOBS.

Ceneton046170
Tarachus | comoedia

Ceneton046180
Terballus
tragoedia

Ceneton046190
TERBALLUS | BULGARIAe | REX | JMPIUS, | CAPTUS | EXCAeCATUS

Ceneton046200
TERBALLVS | TRAGOeDIA.

Ceneton046220
1696 Ieper THEMISTOCLES | BLY-EYNDIGH TREUR-SPEL,
THEMISTOCLES | TRAGI-COMEDIE,

Ceneton046230
Themistocles.

Ceneton046240
Themistocles | tragoedia

Ceneton046250
THEMISTOCLES
bly-eyndigh treur-spel, op-ghedraghen aen de [...] vooght ende schepenen [...] van Ipre [...] Sal vertoont worden door de jonckheyt vande scholen der societeyt Jesu binnen Ipre, den 10. ende 11. septembre 1696.

Ceneton046270
TRAGEDIE
THEODORICVS
ARIANS-KETTER
KONINCK DER GOTHEN
ENDE VAN ITALIEN.

Ceneton046280
Theodorus | De Wereldt versmaedende

Ceneton046290
Theophili | Mira | Per beatam virginem

Ceneton046300
Theophilus

Ceneton046320
Theresia
Begheirigh tot de Martelie

Ceneton046330
Theresia
Begheirigh tot de Martelie

Ceneton046340
Thestylis levende ende stervende uyt liefde tot de H. Maghet Maria.

Ceneton046350
Thijestes
Drama Tragicúm.

Ceneton046360
Thijestes.

Ceneton046370
TRAGOeDIA.
THOMAS MORVS.

Ceneton046380
Tijpus
Veri Amoris
Sive
Gualbertus
de Vindicta subactâ
Triumphans

Ceneton046390
Tiridate.

Ceneton046400
Tite | Japon

Ceneton046410
TITUS JAPON | ET, | DUO EIVS FILII, | SIMON | ET | MATTHAeUS | NON SUPPLICIO SED VOTO | MARTYRES.

Ceneton046420
TOBIAS
REDUX

Ceneton046430
TRAGEDIE: | vanden | H. THOMAS | Aerts-Bisschop van Cantelbergh, | ende Martelaer.

Ceneton046440
TRAGI-COMAeDIE | THEOPHILVS.

Ceneton046450
TRAGI-COMOEDIA | S. WERNERVS | MARTYR

Ceneton046460
TRAGICOMEDIE
S. SEBASTIEN
MARTYR

Ceneton046470
Trebellius
Rex Bulgarorum
Tragoedia
In scenam dabitur etc:

Ceneton046480
TREBELLIVS | ROY | DE BVLGARIE

Ceneton046490
TRIOMPHE | DER GODDELYCKE | LIEFDE

Ceneton046500
Triumph der waerheydt.

Ceneton046510
Triumph
vande broederlycke liefde
over den haedt
behaelt van
Naramoinus
ende
Neaubeadora
sonen van den koningh
triumphara.

Ceneton046520
Triumphante crooninghe vanden Keyser ende Keyserinne der Christelycke leeringhe door de H. Kercke.

Ceneton046530
Triumphantelycken jubilé.

Ceneton046540
TRIUMPHUS CRUCIS
SIVE
MAXENTIUS
A
CONSTANTINO
DEBELLATUS.

Ceneton046550
TRIUMPHUS
JUSTITIAe
ET
AMORIS
IN
ZALEUCO
LOCRENSIUM LEGISLATORE

Ceneton046560
TRIUMPHUS
VERI AMORIS
IN
FRANCISCO DE SOLIS
ET
JOANNE LAURENTIO
MILITIBUS HISPANIS
AD
CAPELLAM
PUGNANTIBUS ET OCCUMBENTIBUS.

Ceneton046570
TRYPHONIS
IN
JONATHAM
PERFIDIA
TRAGOEDIA
DE TROUWLOOSHEYD VAN
TRYPHON
TOT
JONATHAS
TREURSPEL:

Ceneton046580
Tweedracht

Ceneton046590
Tweedracht
Tusschen de andere wetenschappen
Ende
Christelycke Leere met haeren aenhanck
naer
het bij brenghen van wederseijtsche vrúchten
Wort minnelyck geslist
Tot Schande der Weirelt
Tot voordeel vande christelycke leer ende haere
Liefhebsters
Door het onwederlegghelyck vonnis
Vande Goddelycke Wijsheijt.

Ceneton046600
TWIST
TUSSCHEN
DE TRAGAeDIE
ENDE
COMAeDIE
OVER HET GHEBRUYCK
DES TONNEELS

Ceneton046620
Usumcassanus | Persarum Rex

Ceneton046630
Veerdighen

Ceneton046640
Veerdighen wille

Ceneton046650
DE VERDRUCKTE
CHRISTELYCKE LEERINGE
IN STAET HERSTELT
DOOR DEN
STANTVASTIGHEN YVER
VAN
HET DOCHTERKEN
CATHARINA CLERX
KEYSERINNE
VANDE
SCHIPPERS CAPEL

Ceneton046660
Verheffinghe van t’ H. Cruys door Heraclius verwinder van Cosrhoes.

Ceneton046670
Het Verlost | Bethulien

Ceneton046680
Villicus | comoedia

Ceneton046690
VINDICTA CHRISTIANA
DE PEREANDRO
A
NICOCLE
SVMPTA

Ceneton046700
Vinitor
comico-tragoedia

Ceneton046710
VIRGA
AARONIS
VERSA IN COLUBRUM

Ceneton046720
VITUS
PUER

Ceneton046730
Vlúchte
der weirelt
Inden H. Petrus de
Morono

Ceneton046740
VOLVPTAS
SOMNIVM.

Ceneton046750
De vrúcht
Der
Christelijcke Leeringhe
sal
verbeelt worden
in
De heijlige Theresia
ende
haren broeder Jacobús.

Ceneton046760
Waerachtige.

Ceneton046770
Wambanus

Ceneton046780
Wambanus

Ceneton046790
Wambanus
tragi-comoedia
1728 Kortrijk

Ceneton046800
Wederlycke liefde van Nisus ende Euryalus.

Ceneton046810
Wet Godts.

Ceneton046820
BLY-EYNDIGH
TREUR-SPEL.
XENOPHON
MET SYNE TWEE SONEN
IOANNES ende ARCADIVS.
Verthoont door de Studenten van de derde
Schole, op de Sale van het College der
Societeyt IESU tot Aelst.
DEN XIX MEY M.DC. LXII.
Tot Brussel, By Guill. Hacquebaud,
teghen-over de Scholen der
PP. Iesuiten.

Ceneton046830
Zacharias
Tragoedia.

Ceneton046840
TRAGEDIE
van den goddeloosen Keyser
ZENO ISAVRICVUS,
Wonderlijcken ende schrickelijcken spieghel der godde-
lijcker straffe van Ketterije, ende Dronckenschap,
Levendich in die staet begraeven door ’tbevel van
sijn huysvrouwe Ariadna, anno 491

Ceneton046850
FILII JAMBRI
TRAGOEDIA
DE
ZONEN VAN JAMBRI
TREURSPEL

Ceneton046860
ZOPYRUS

Ceneton046870
DE HEYLIGHE
GLAPHYRA
MAGHET
Het waerachtigh geloove beleydende
ende met alle pracht en eere des werelts spottende
Vertreckt uyt het Hof.
Sal worden verthoont
DOOR DE JONCKHEYDT
VAN DEN CATECHISMUS
VAN DE
H. LUCIA
In haer Capelle,
als oock door die van S. Martini
ende Croonenborgh.
Onder de bestieringe van de PP. der Societeyt Jesu,
binnen Antwerpen den [11] en [12] Julii 1697.
T’ANTWERPEN,
By de Weduwe en Ergenamen van HENDRICK THIEULLIER, op
de Goddaert of Minderbroeders-ruy, in de witte Hin 1697.

Ceneton046880
AUGUSTA
STERVENDE
VOOR HET GELOOF

Ceneton046890
Groote vrúcht vande Christelijcke leeringhe | Inde bekeeringhe vande | S-S. Flavia Domitilla | Roomsche Princesse | Door twee haere Camenieren | Marcellina ende Eúphrosijna

Ceneton046900
JEPHTIAS
TREUR-SPEL

Ceneton046910
ROSALIA | TREUR-SPEL

Ceneton046920
RVTH
OFTE
DE ZIELE SICH BEREYDENDE
TOT HET
H. SACRAMENT
DES AVTAERS;
TER OORSAKE VANDE EERSTE
COMMVNIE,
Te Brugge, Gedrukt by Nicolaes Breygel,
inde Phlips-Stok-strate.

Ceneton046930
De stantvastigheyt in het Christen gheloof van Magdalena ende haere dochter Theresia.

Ceneton046940
Thestylis | stervende van liefde | tot de H. Maget | Maria

Ceneton046950
Iphigénie | en Tauride | tragédie en trois actes, | suivie de | l’école des jeunes gens | comédie,

Ceneton046960
FRATRVM DISCORDIA FELIX
Siue
STANISLAVS
FVGA VICTOR.
Drama

Ceneton046970
SANGVIS | SANGVINEM. | TRAGOEDIA.

Ceneton046990
Aalst / als niet compt tot [tot] iedt | En kent niet sijn selven niet | ofte | Den hooghen gedempten moet | sal vertoondt worden | In den hooghveirdighen Faústilús

Ceneton047000
ANTICHRIST
Zal vertoont worden
DOOR DE
JONCKHEYT
VAN DE
LATYNSCHE SCHOOLEN
DER
SOCIETEYT JESU,
BINNEN
AELST
Den 30. Januarius 1728.
[Vignet: IHS].
TOT GHENDT,
Gedruckt by PETRUS DE GOESIN, woonende in de Veltstraete
in de vier Evangelisten.

Ceneton047010
BERMHERTIGE STRAFFE GODTS | AENDEN | KEYSER TIBERIVS | MAVRITIVS | Overgesonden, ende met gewilligheyt aengenomen. | Tot onderrichtinghe hoemen alle straffen ende teghenspoet in danck | moet nemen

Ceneton047020
De Christelycke Sterckheydt
OFTE
MARCVS
ENDE
MARCELLIANVS |
GHEBROEDERS ENDE MARTELAERS.
GHENDT: Ghedruckt byde Weduwe van
Ian vanden Kerchove, in t’ghecroont Sweerdt.

Ceneton047030
CLODOALDUS
PRINCE
VAN
DENEMARCKEN
Sal vertoont worden door de Jonckheyt der
Societeyt JESU tot AELST.
Toe-gheeyghent
AENDE EDELE, WYSE ENDE VOORSIENIGE HEEREN
MYN-HEEREN
BORGHEMEESTER,
Ende SCHEPENEN der selver Stadt.
Door wiens mildtheyt de Iaerlycksche prijsen sullen
uytghedeylt worden den 9. September 1680.
[Vignet: IHS].
____________________________________
TE GHENDT,
By Bauduyn Manilius , Stadts-drucker wonende inde witte Duyve.

Ceneton047040
CLODOVAEUS
Van de dolinghe der
AFGODERYE
Keerende
TOT HET
WAERACHTIGH
GHELOOF,
Sal verthoont worden door de Studenten
van het Gymnas. der Societeyt Iesu,
Binnen AELST den 9. September 1698.
[Vignet: IHS]
TE GHENDT,
Ghedruckt by JOANNES DANCKAERT, opde Coore-Merckt.

Ceneton047050
CN. POMPEIUS | TREUR-SPEL

Ceneton047060
DAVID
EN
GOLIATH.

Ceneton047080
1729 Aalst Fremundus | sone van den | hertog van Algaria | de wereld vluchtende

Ceneton047090
TRAGI-COMEDIE
GHEDAGHTENISSE
DES DOOTS,
VERTOONT INDEN PERSOON
VANDEN
KEYSER HENRICVS
DEN EERSTEN.
TE GHENDT.
By IAN vanden KERCHOVE, Anno. 1624

Ceneton047100
DE
H. PELAGIA
ONGHELUCKIGH
IN HAERE YDELHEYT,
GHELUCKIGH
IN HAERE BEKEERINGHE,
HEYLIGH LEVEN ENDE DOODT.
Sal vertoont worden Door de Jonckheyt vanden Catechismus der Societeyt Jesul Binnen Aelst den 10 en 11 Iulij 1697.

Ceneton047110
ISAACIVS ANGELVS
Keyser van Griecken-landt
Van synen B[r]oeder ghedreven uyt het Ryck,
van synen Sone weder-ghestelt.
Tot Brussel, By Guilliam Hackebaut.

Ceneton047120
Jepthe.
Te Ghendt, by d’Erfghenaemen van Max. Graet, inden Enghel.

Ceneton047140
DE
LEERSUCHT ONGESTADIGH
SAL
SPEEL-WYS
VERTHOONT WORDEN IN DEN
TOOM-LOOSEN
ACEPHALOS.
De leersucht ongestadigh,
sal speel-wys verthoont worden in den toom-loosen Acephalos.
Door de studenten van het Gymnasium der Societeyt Jesu.
Binnen Aelst, den 7 Februarij 1698.
Te Ghendt, Ghedruckt by Jan Danckaert
woonende op de Coore-merct. 1698.

Ceneton047150
LUCIUS
CINNA
TREUR-SPEL,

Ceneton047160
MANASSES
KONINGH VAN JVDA,
GODDELOOS, GESTRAFT, ENDE BEKEERT
TOE-GHE-EYGHENT
AEN DE EDELE, WYSE, ENDE VOOR-SIENIGHE HEEREN,
MYNE HEEREN
BORGH-MEESTER ENDE SCHEPENEN
DER
STADT VAN AELST:
Door welcker midlheydt de jaerlycksche Pry-
sen sullen uyt-ghedeylt worden,

AEN DE JONGHEYDT VAN DE SCHOLEN
DER
SOCIETEYT JESU
BINNEN AELST.
Sal vertoont worden den 9. Septembris 1665.
[Typografisch ornament].
TOT BRUSSEL,
By GUILLIAM SCHEYBELS, ghesworen Drucker, in de
Korte-Ridder-straet, in S. Jan-Baptist.

Ceneton047190
TITEL TRAGEDIE
NICEPHORVS
ENDE
SAPRICIVS
Ghemaeckt door de rhetores van de Societeyt Iesv binnen Aelst. [f. 8 verso:] Dese tragedie hebben ghemaeckt Adrianus Beeckman Alostanus Carolus Boel Ninouiensis Dominicus Schutyser Antuerpiensis perill. adolescens Eugenius de Boustu Bruxellensis Gerardus Iacobus Wtersprockt Alostanus Guilielmus Tibaut Silvius Ioannes Noortgate Elckanus Ioannes Sanchez Silvius.
OPGEDRAGEN AAN Jan Vilain, burgemeester, Gabriel Piersene, eerste schepen, en de andere schepenen van Aalst

Ceneton047200
Pergentinus
en
Laurentius
broeders

Ceneton047210
Petrus
van
Luxemborgh
een kindt,

Ceneton047220
Oordeel sonder bermhertigheydt sal hem ghe-
schieden, die geen bermhertigheydt ghe-
daen en heeft. Iac. cap. 2 vers. 13.
DEN
RYCKENVRECK
ENDE
LAZARVS.
TE GHENDT: by Ian vanden Kerchove, woonen-
de op d’Hoogh-poorte, in’t ghecroont Sweerdt.

Ceneton047230
SALOMON
CONINCK
VAN ISRAËL

Ceneton047240
Saul.

Ceneton047250
ANTICHRIST
Zal vertoont worden
DOOR DE
JONCKHEYT
VAN DE
LATYNSCHE SCHOOLEN
DER
SOCIETEYT JESU,
BINNEN
AELST
Den 30. Januarius 1728.
[Vignet: IHS].
TOT GHENDT,
Gedruckt by PETRUS DE GOESIN, woonende in de Veltstraete
in de vier Evangelisten.

Ceneton047270
THEODORICVS
CONINCK VAN ITALIEN.
TREVR-SPEL

Ceneton047280
THERESIA | MET HAEREN BROEDER | JACOBUS,

Ceneton047290
Thomas
Coninck van Arima
uyt haet van het catholyck
gheloof
door de vreetheyt vanden keyser van Japonien
Daifusama
omghebracht
zal verthoont worden door de Dochters van den Catechismus onder de bestieringe van de Paters der Societeyt Jesu binnen aelst den [ ] Mey MDCCXXIX.

Ceneton047300
Triumph van het Christen Gheloove in Titus Prince van Japonien, ende de stantvastigheyt van syne sonen Simon ende Mattheus, van den Koninck van Bungo verscheydentlijck bevochten, altydt onvervvinnelijck, eyndelijck los ghelaten.
VERTOONT
Door de Studenten vande derde Schole, in het Col-
legie der Societeyt IESV
Binnen Aelst den 30. Mey 1664.
__________________________________
Tot Brussel by de Weduwe van Guill. Hacquebaut.

Ceneton047310
DEN TRIUMPHE
VAN
IACOBUS
ENDE
JUSTUS,
GEBROEDERS ENDE MARTELAERS
VAN IAPONIEN.
Sal verthoont worden door de Studenten
van de derde Schole,
Tot Aelst, den Mey 1661.
__________________________
TOT BRUSSEL,
By Guilliam Hacquebaut, teghen-over het Collegie
der PP. Jesuieten.

Ceneton047320
De tydelycke VVellusten,
GHE-EYNDIGHT
Met de eeuvvighe Onghenuchten,
VERTHOONT
in den Rycken Vreck.

Ceneton047330
VRUCHTEN VAN
LEET-WESEN
IN
HENRICUS DEN II.
CONINCK VAN ENGHELANT
ENDE
HENRICUS DEN III.
SYNEN SOON
TOE-GHE-EYGHENT
Aende Edele, Wyse, ende Voorsienighe Heeren,
Myn Heeren de Ghedeputeerde vande twee
Steden ende Landen
VAN AELST
Door welcker miltheyt de jaerlicksche prijsen sullen worden uyt
ghedeelt, aen de jonck-heyt van de Scholender Societey IESV.
Binnen AELST, Den September 1666.
[Typografisch ornament].
________________________________________
TE GHENDT, By BAUDUYN MANILIUS, 1666.

Ceneton047350
MARIA STUARTA
KONINGINNE VAN SCHOTLANT
Door het Bevel van haere Nichte
ELIZABETH
KONINGINNE VAN ENGELANDT
GHEDOODT.
Sal vertoont worden door de Jonckheyt vanden Catechismus
in het Collegie der Societeyt JESU.
Binnen Aelst, den 15 ende den 16 Juny 1699.
TE GHENDT, Ghedruckt by JAN DANCKAERT.

Ceneton047360
ZEDELYCK SCHOU-SPEEL
OP
Dese woorden
_______ Nemo, quam sibi sortem
Seu ratio dederit, seu sors objecerit illâ
Contentus vivit. _____ Horat. lib. I. serm. I.
DAT IS.
Niemant is met ’tsijn te vreden.
SAL VERTOONT WORDEN
DOOR DE STUDENTEN VANDE
DERDE SCHOLE
In het Collegie der Societeyt JESU
Binnen AELST den Mey
M. DC. LXVJ.
_________ Vltra, citraque nequit consistere | Middel-maet,
| Dat haut staet.
+
_________________________
TE GHENDT,
Ghedruckt by BAUDUYN MANILIUS, inde witte Duyve.

Ceneton047370
Abel. Opgedraegen aen de zeer Edele, wyze ende Voorzienige Heeren, de Heeren Borger-meesters ende Schepenen van Antwerpen. Zal vertoont worden Door de Jonkheid van de Scholen der Societeit Jesu binnen Antwerpen.

Ceneton047380
Abel tragoedia, nobilissimis amplissimisque dominis Consulibus … exhibebitur a studiosa juventute Gymnasii Societatis Jesu.

Ceneton047390
ADIATORIX
TRAGOEDIA
AMPLISSIMIS
NOBILISSIMISQUE DOMINIS
CONSULIBUS
Caeterisque Antverpiensis Reipublicae
SENATORIBUS
PERPETUIS SUIS MECOeNATIBUS
EXHIBETUR
A STUDIOSA JUVENTUTE
GYMNASII SOCIETATISJESU
Antverpiae die 9. Septembris 1711. horâ 3. post meridiem
Ludis Autumnalibus.
[Vignet: IHS].
ANTVERPIAe, Apud Viduam Petri Jacobs.

Ceneton047400
AMAN
ET
MARDOCHAEVS
NOBILISSIMIS
AMPLISSIMISQUE
DOMINIS
C O N S V L I B V S
CETERISQ. REIP. ANTVERP.
SENATORIBVS
PERPETVIS SVIS MECOeNATIBVS
DABITVR
A STVDIOSA IVVENTUTE
COLLEGII SOCIETATIS JESV
ANTVERPIAe
Die 5. & 7. Septemb. M. DC. LXV.

Ceneton047420
ASARHADDON,
REX
ASSYRORUM
EXHIBEBITUR
A
CLASSIS HUMANITATIS
ALUMNIS
IN GYMNASIO SOCIETATIS
J E S U
ANTVERPIAE II. MARTII M D CCXXX.
LUDIS BACCHANALIBUS
AD MEDIUM TERTIAE.
[Vignet: IHS].
ANTVERPIAE, Apud Viduam PETRI JACOBS.

Ceneton047430
ASTARCHES
ET
NEARCHES
DABITUR
A
SUPREMAE CLASSIS GRAMMATICES
S T U D I O S I S
IN GYMNASIO SOCIETATIS
JESU
ANTVERPIAE XX. MAII M. D. C. C. XXXIII.
CIRCA TERTIAM.
[Vignet: IHS].
ANTVERPIAE, Apud Viduam PETRI JACOBS.

Ceneton047440
Athanes

Ceneton047450
B. MACARIVS
SIVE
HAYTO
EX
REGE ARMENIAe
SACRI ORDINIS
PRAeMONSTRATENSIS
CANONICVS
IN
SCENAM DABITVR.

Ceneton047460
Balthasar, sone van Nabuchodonosor, den lesten coninck van Babylonien, verthoont door de studenten van’t collegie der societeyt Iesv, den [ ] september anno 1629

Ceneton047480
CONSTANTIA
PLUS QUAM SENILIS
IN ELEAZARO SENE NONAGENARIO;
PLUS QUAM PUERILIS
IN VII MACHABAeIS FRATRIBVS;
PLUS QUAM FEMINEA
IN SALOMONA MACHABAeORVM MATRE
DE
ANTIOCHO EPIPHANE
TRIVMPHANS
IN SCENAM DABITVR
A
STVDIOSIS HVMANITATIS
Gymnasii Societatis IESV
ANTVERPIAe
Die 18. Martii 1680. Hora 3. post meridiem.

Ceneton047490
D. ANTONIVS
MAGNVS EREMI CVLTOR

Ceneton047520
DEN GHESTRAFTEN
SAUL
SAL VERTHOONT WORDEN
DOOR
DE IONGHEYT DER SCHOLEN
VANDE
SOCIETEYT JESV
TOT ANTWERPEN
Den 6. ende 7. Septembris 1660.

Ceneton047530
ILLUSTRISSIMO
AC
REVERENDISSIMO DOMINO
D. GUILIELMO
PHILIPPO
E
MARCHIONIBUS DE HERZELLES
EX
ABBATE MERITISSIMO
Perantiquae ac Nobilissimae Abbatiae
DIVAE GERTRUDIS
XIII. ANTVERPIENSIUM
EPISCOPO
RECENS INAUGURATO
IN SOLEMNI AD CATHEDRAM SUAM ADVENTU
[achteraan, blz. 38:]
APPLAUSUS
CONVIVALIS

Ceneton047540
IMPIETATIS
TALIO,
SIVE
POLYPHONTES
Patris ac filiorum Interfector
à filio interfectus.
IN SCENAM
DABITVR
A
SVPREMA CLASSE GRAMMATICES
COLLEGII
SOCIETATIS JESV
ANTVERPIAe
30. & 31. Maij 1661.

Ceneton047550
INIMICITIAe FRVCTVS
GLORIOSVS
S. NICEPHORO
REMITTENTI,
LVCTVOSVS
SAPRICIO
RETINENTI,
EXHIBEBITVR
A SVPREMAe CLASSIS
GRAMMATICAe STVDIOSIS
GYMNASII
SOCIETATIS IESV
ANTVERPIAe
1. & 2. Iunij Anno 1660.

Ceneton047590
JOAS
T R A G OE D I A
EXHIBEBITUR
A Studiosa Juventute Gymnasii
SOCIETATIS JESU,
Bruxellis 10. Septembris 1663.
NOBILISSIMIS ET AMPLISSIMIS
DOMINIS
AMPTMANNO, CONSULI,
Urbisque Bruxellae Senatoribus.
Quorum minificentiâ annua meritis praemia
distribuentur.
_______________________
BRUXELLAe,
Typis IOANNIS MOMMARTI, ad Insigne
Typographiae.

Ceneton047600
JACOB

Ceneton047610
JOSEPH

Ceneton047620
JUSTUS
ET
PASTOR

Ceneton047630
M. ATTILIUS
REGULUS
TRAGOEDIA
EXHIBEBITUR
A
SUPREMAE CLASSIS GRAMMATICES
STUDIOSIS
GYMNASII SOCIETATIS
J E S U
ANTVERPIAE XXII. MAII M D CC XXX.
CIRCA TERTIAM.
[Vignet: IHS].
ANTVERPIAE, Apud Viduam PETRI JACOBS.

Ceneton047640
MAVRITIVS | ORIENTIS IMPERATOR
AMPLISSIMIS | NOBILISSIMISQVE DOMINIS | CONSVLIBVS | CAeTERISQVE | ANTVERPIENSIS REIPVBLICAe | SENATORIBVS | PERPETVIS SVIS | MAeCENATIBVS

Ceneton047660
MOYSES

Ceneton047670
MOYSES | ADOPTATUS

Ceneton047680
MOYSES | LEGIFER

Ceneton047690
NEDERLANDT
DOOR OORLOGH VERDRVCKT
VERBLYDT DOOR PEYS
SAL VERBEELDT WORDEN
IN ’T IODTS-VOLCK
ONDER DE MACHABEEN
MATHATIAS ENDE JVDAS
(Ghetrocken uyt de boecken der Machabeen)
Door de Ionckheydt der Scholen vande Societeyt
IESV tot Antwerpen den 5. ende 6.
Septembris 1659.
TOE-GHE-EYGHENT
D’EDELE HEEREN MYNE HEEREN
BORGHEMEESTEREN
ENDE
SCHEPENEN
DER STADT
VAN ANTVVERPEN
GHESTADIGHE WELDOENDERS
DESER SCHOLEN.

Ceneton047710
PSEUDO-ALEXANDER

Ceneton047720
RECONCILIATIO | JACOB | ET | ESAU

Ceneton047730
REGNVM | Deo rebellem respuit, subditum asciscit. | DABITVR | IN SAVLE AC DAVIDE

Ceneton047740
S. STEPHANUS | PER DEIPARAM | PRIMVS HVNGARIAe REX, | DEIPARA |
PER S. STEPHANUM | HVNGARIAe PATRONA

Ceneton047750
SANCTA | ROMANA ET APOSTOLICA | ECCLESIA | A | TRIPLICI HOMINUM STATU | HIERARCHICO | RELIGIOSO | CIVILI | Ad eam, quâ nunc spectabilem laeti veneramur, | dignitatem & gloriam | EVECTA

Ceneton047760
Sanctus pier
Jesus
Singulari crucis amore ardens

Ceneton047780
Serenissimo Archeduci Ernesto, Belgii supremo Gubernatori. Societatis Iesu Iuventus studiosa.

Ceneton047790
SIMEON | OBSES | IN AeGYPTO

Ceneton047800
Themistocles

Ceneton047810
Themistocles.

Ceneton047820
ASARHADDON,
REX
ASSYRORUM
EXHIBEBITUR
A
CLASSIS HUMANITATIS
ALUMNIS
IN GYMNASIO SOCIETATIS
J E S U
ANTVERPIAE II. MARTII M D CCXXX.
LUDIS BACCHANALIBUS
AD MEDIUM TERTIAE.
[Vignet: IHS].
ANTVERPIAE, Apud Viduam PETRI JACOBS.

Ceneton047840
VERSA EST
IN LVCTVM
CYTHARA MEA.
Iob : 30.
EXHIBEBITVR
AB HVMANITATIS STVDIOSIS
IN GYMNASIO
COLLEGII SOCIETATIS
IESV
ANTVERPIAe
16. & 17. Februarij
M. DC. LXII.

Ceneton047850
VICTORIA
MARTYRVM
DE
FEROCIA
TYRANNORVM
IN
PROCOPIO
ET
THEODOSIA.
IN SCENAM DABITVR
AMPLISSIMIS NOBILISSIMISQVE
DOMINIS
CONSVLIBVS,
Caeterisque Reipubl. Antverp. Senatoribus
perpetuis suis Maecenatibus.
A Studiosâ Iuventute Collegij Societatis IESV
Antverpiae, die 2. Septembris 1664.

Ceneton047860
WAMBANI
DE
ERVIGIO
VINDICTA CHRISTIANA
1713 Antwerpen

Ceneton047870
Sedecias
tragedie

Ceneton047880
ACHAN
TREUR-SPEL
sal vertoont worden door de jonckheyt van de scholen der
Societeyt Jesu binnen Belle den (25) en (26) February
MDCCXXII
Tot Ypre, by Petrus Jacobus de Rave.
Achan
Treur-spel
sal verthoont worden
door
de jonckheyt van de scholen
der
Societeyt
Jesu,
binnen Belle
Den 25 en 26 February
MDCCXXII.
[vignet met monogram IHS]
Tot Ipre, by Petrus Jacobus de Rave.

Ceneton047890
ALEXANDER
DEN GROOTEN

Ceneton047900Athalia | Treur-spel

Ceneton047910
BERTVLFVS
TRAGICOMEDIE
Sal vertoont worden door de Ionckheyt der Soc.t IESV.
BINNEN BELLE
Op den 9. ende 10. Septembris 1661.
TOE-GE-EYGENT
Aen den Doorluchtighsten Heer,
MYN HEER FRANCHOIS DE BERMENICOVRT
Burgh-grave van La Theiu-loye &c.
Hoog-Balliu der Stede ende Casselrie van Belle.
MITSGADERS
Aen de Edele, Weirde, ende seer Voorsinnige Heeren
Baillu ende Schepenen ders Lants ende
Ambachts van Belle.
Door welcker goet-jonstigheyt de jaerlijcksche Prijsen aen de
Ionckheyt uytgedeylt sullen worden.
[Typografisch ornament].
Te Brugghe,
Gedrukt by Nicolaes Breygel/ in de Phlips-Stok-Strate
aen den Ingangh van Sint Donaes.

Ceneton047920
Clodovaeus
Coninck van
Vranckryck
sal vertoont worden door de jonckheyt van de scholen der Societeyt Jesu, binnen Belle den [10] en [11] junii MDCCXXII

Ceneton047930
DANIEL,
tragedie
sal vertooght worden inde stede van Belle door de sudenten der Soceiteyt Jesu, den 10 sept. 1624.
Ipre, Segher van den Berghe.

Ceneton047980
ISAACIVS
ANGELVS
Keyser van Grieckenlandt

Ceneton047990
JOSEPH
DOOR SYNE BROEDERS VERCOGHT
AEN D’ ISMAËLITEN
BINNEN BELLE

Ceneton048000
Salomona.

Ceneton048010
SAUL | Ghestraft om sijne onghehoorsaemheydt | teghen Godt door het bevvaeren van | den besten buyt der veroverde | STADT AMELEC | Volghens de Schrifture. 1. Reg. Cap. 15 &c.

Ceneton048020
Sedecias

Ceneton048030
TREBELLIVS
CONINCK VAN BVLGARIEN
Gevende, ende ontnemende sijn rijck
aen sijnen oudsten soon
TERBALLVS.
ENDE
PHILIPPVS BONVS
GRAEVE VAN VLAENDEREN
Gevende, ende ontnemende sijn Graesfchap [sic] aen eenen droncken boer
TOE-GHE-EYGHENT
Aen den Seer Edelen Heer, Mijn Heer AUGUSTINUS DELLA
FAILLE Heere van Selsaete, &C. Hoogh-Bailliu der Stede
ende Casselrije van BELLE
Ghedruckt tot Ipre, By Antheunis de Backer / inde Zuydstraete. 1678.

Ceneton048040
TYCHO

Ceneton048060
DEN
Verloren Soon
Blij-eyndigh Treur-spel
VVulps door de Rijckdommen:
Aerm door de VVulpsheyt:
Bekeert door de Aermoede.

Ceneton048080
ACTIO
DECLAMATORIA
Habenda in aula Societatis IESV,
die 4. Ianuarij anno 1627. hora 2.
DABVNT
FIGVRISTAe
L. Sept. Seuerum Iudicem inter pueros agen-
tem:
GRAMMATICI
Papyrium Praetextatum taciturnitatis laude cla-
rum:
SYNTAXIANI
Vim imaginatiuam in Ambibionsis, Deliciosis,
Acephalo, & Rege phantastico:
POETAE
Vnum minus, alterum plus aequo sollicitum:
RHETORES
Imperatorem Palaeologum, ad vim morbi de-
pellendam, iussu vxoris diuexatum.
AD MAIOREM DEI GLORIAM.

Ceneton048090
AGATHOCLES
ET
AMYNTAS
TRAGOEDIA
Brugge 1715.

Ceneton048100
AMBROSIUS
NOBILITATE, SAPIENTIA, VIRTUTE
DVCIBVS
Ad Episcopatum promotus Mediolanensem
DICATUS
Illustrissimo ac Reverendissimo Domino
D. ROBERTO DE HAYNIN
Ex Baronibus d’Hamelincour, &c.
NOBILITATE ITIDEM, SAPIENTIA, VIRTUTE
DVCIBVS
Ad Episcopatum nuper Brugensem evecto
EXHIBEBITUR
A Studiosâ Iuventute Gymnasii Societatis IESV Brugis
die 29. 30. 31. Ianuarii M. DC. LXIII.
______________________________
Brugis, Typis Nicolai Breyghelii.
______________________________

Ceneton048110
CLODOALDVS
VISV AC PROLE ORBATVS
VTRIVSQVE RESTITVTIONE
FELIX
IN SCENAM DABITVR
A
SVPREMAe CLASSIS GRAMMATICES
STVDIOSIS
GYMNASII SOCIETATIS IESV
BRVGIS
M. DC. LXVI. XXI. MAII.
Horâ post meridiem quintâ.
_____________________________________
Typis Nicolai Breyghelii.
_____________________________________

Ceneton048120
D. IOANNIS | CHRYSOSTOMI | Patriarchae Constantinopolitani | GLORIOSA REDVCTIO, | INCONCVSSA LIBERTAS, | PIISSIMA MORS, | Perillustri ac Reverendissimo Domino | DOMINO | CAROLO VANDEN BOSCH | Nono Brugensium Episcopo, Perpetuo Flandriae Cancellario | FELICIBVS AVSPICIIS | OPTATISSIMAe INAVGVRATIONIS

Ceneton048130
DAMON | ET | PYTHIAS | TRAGOEDIA

Ceneton048160
ILLUSTRISSIMO
AC
REVERENDISSIMO DOMINO
D. GUILIELMO BASSERY
DECIMO TERTIO
BRUGENSIUM
EPISCOPO
Perpetuo Flandriae Cancellario &c.
GYMNASIUM BRUGENSE
SOCIETAS JESU.
M.D.C.LXXXXI.
[achteraan blz. 20vv.:]
HERCULIS
AVERNO DOMITO
AC
CAeLO SUSTENTATO
APOSTHEOSIS
RELATA
AD
Illustrissimum ac Reverendissimum
DOMINUM
D. Guilielmum Bassery
DECIMUM TERTIUM
BRUGENSIUM
EPISCOPUM.

Ceneton048170
Verborghen Schat in’t openbaer ghebroght,
OFTE VANDE
Herstellinghe over 100. Jaeren
VAN HET WEERDIGH
H. BLOEDT
INDE STADT BRUGGHE BEWAERT,
Ende vande Triomph-Feest’, oft Honderdt-jaerigh Jubilé, met
een Solemnele ende prachtighe Processie gheviert
Binnen Brugghe op den 3. van Mey 1686.
Beschreven tot meerder kennis van het Jubilé selve, ende van het ghene inde
Processie vertoont wordt.

Ceneton048190
I E P H T E
ISRAELIS IVDEX
TRAGOEDIA,
DABITVR
A STVDIOSA IVVENTVTE
COLLEGII SOCIETATIS IESV
BRVGIS SVI AVGVSTI
M. CD. LXVI.
AMPLISSIMIS NIBILISSIMISQVE
DOMINIS
QVA BRVGAe, QVA FRANCONIAe
CONSVLIBVS,
AC
SENATORIBVS,
PERPETVIS SVIS MAeCENATIBVS.
______________________________
BRVGIS, Excudebat Nicolaus Breyghelius.
______________________________

Ceneton048200
Inexpectati | comoedia

Ceneton048210
INGRATUS | IN | PATREM FILIUS

Ceneton048220
Innocentia
beatissimae virginis ope
triumphans.

Ceneton048230
ISAAC
IN
SCENAM DABITUR
AB
BRUGIS

Ceneton048240
JACOB | ET | ESAU

Ceneton048250
JONATHAS

Ceneton048260
Joseph venditus
Tragoedia

Ceneton048280
MANASSES
Goddeloos, Gestraft, ende Bekeert
SAL VERTOONT WORDEN
Door de Studenten vande Vierde Schole
IN HET COLLEGIE DER SOC: IESV
Binnen Brugghe.
DEN XXII. FEBR. M.DC. LXIV.
[Typografisch ornament].
TE BRVGGE,
Wt de Druckerye van Nicolaus Breygel,
inde Phlips-Stock-strate.

Ceneton048290
MANLIUS
TORQUATUS
TREUR-SPEL

Ceneton048310
MUCIUS
SCOEVOLA

Ceneton048320NABUCHODONOSOR | IN ZYN RYK HERSTELT

Ceneton048330
ONGHELUCKIGH
EYNDE VAN
SAÜL
Eersten Coningh van Israel.
TREUR-SPEL,

Ceneton048350
TRAGICOMOEDIE
SALOMON,
WYS
Door Godts gave;
SOT
Door Vrauwen-liefde;
GESTRAFT
Door Oorloghe ende andere plaghen.

Ceneton048360
SAPOR
BLY-EYNDIGH
TREUR-SPEL

Ceneton048370
Sedecias
tragoedia
in
scenam dabitur
ab
humanitatis studiosis
in gymnasio Soctis
Jesu
Brugis Die 20
decembris 1730

Ceneton048380
SIDRACH, | MISACH | ENDE | ABDENAGO, | TREUR-SPEL

Ceneton048400
SUSANNA

Ceneton048420
Voorspoedighe Wapenen | van de | VREESE DES HEEREN, | In de geluckige verlossinge van Vlaendren | DOOR SYNE KEYSERL. HOOGHEYT | LEOPOLDVS | afgebeelt | in de Victorie van den Kloecken Helt | IVDAS MACHABAeVS | behaelt over | NICANOR | 2. Machab. cap. 15.

Ceneton048430
ADAM ET EVA
TRAGOEDIA

Ceneton048440
ALEXANDER
ET
MECHTILDIS
ALEXANDRI REGIS SCOTORUM
LIBERI
DRAMA.

Ceneton048450
ASARHADDON | REX ASSYRIORUM | TRAGI-COMOEDIA

Ceneton048460
Assuerus deprimens Amanum exaltans Mardochaeum.

Ceneton048480
In: TRAGEDIE ALBERT, CARDINAL ET EVESQVE DE LIEGE,
COMEDIE
ISABELLE,
FILLE D’ANDRE II.
ROY D’HONGRIE,
A BRVXELLES,
Par Rutger Velpius, & Hubert Anthoine, Imprimeurs
iurez, pres de la Court, l’an 1613.

Ceneton048490
CONVERSIO | S. AVGVSTINI

Ceneton048500
DE DVOBVS VEXILLIS
IESV CHRIST [?]
ET LVCIFERI [?]
SIVE
S. IGNATIVS DE LOYOL [?]
IESV CHRISTI vexillum per orbem circumferens,
ADVERSUS
Vexillum Luciferi, primo saeculo Societatis I[ESU?]

Ceneton048520
Euclio | Comoedia

Ceneton048530
NOVAe TRIADI
AVREI VELLERIS.
LVSVS POETICVS
ALLVSVS
[achteraan, blz. 28vv.:]
IASON
COMEDIA
LEONINA.

Ceneton048540
IOSEPH
AeGYPTI PROREX
A FRATRIBUS AGNITVS

Ceneton048550
IVVENTVS
EDMVNDI
EXHIBEBITVR
A SOLIS FIGVRISTIS
IN GYMNASIO
SOCIETATIS IESV.
Bruxellis die 10. Iulij.
[Vignet: IHS].
BRVXELLAE,
Typis LUCAE MEERBECII, 1637.

Ceneton048560
JOANNES
IN DE WILDERNISSE

Ceneton048570
JOAS
TRAGOEDIA
EXHIBEBITUR
A Studiosa Juventute Gymnasii
SOCIETATIS JESU,
Bruxellis 10. Septembris 1663.
NOBILISSIMIS ET AMPLISSIMIS
DOMINIS
AMPTMANNO, CONSULI,
Urbisque Bruxellae Senatoribus.
Quorum minificentiâ annua meritis praemia
distribuentur.
_______________________
BRUXELLAe,
Typis IOANNIS MOMMARTI, ad Insigne
Typographiae.

Ceneton048590
Joseph | agnitus

Ceneton048600
JOSUE
DVX ISRAEL

Ceneton048610
JUDITH

Ceneton048620
Justus Ucondonus
Sive
Invicta in fide Constantia

Ceneton048630
PUERI | HEBRAeORUM

Ceneton048640
ROMANVS
DIOGENES
CONSTANTINOPOLITANVS
IMPERATOR
BRVXELLAE,
Apud Viduam HVBERTI ANTONII Velpij, Typog. jur.
sub Aquila aurea circa Palatium. M. DC. XXXIII.

Ceneton048650
S. Petrus | vinculis solutus

Ceneton048660
SAINCT
GALLICAN
COMICO-TRAGEDIE:
A BRVXELLES,
Chez Iean Pepermans, Libraire Iuré, & Imprimeur
de la Ville, à la Bible d’Or, 1630.

Ceneton048680
TRAGICO-
MEDIA DE SAN
ANTONIO MAGNO.
SACADA DE LA VIDA DE SAN
Antonio, segun la escriuieron S. Atanasio, S. Ge-
ronymo, Baronio, y otros Autores.

Ceneton048690
SANCTVS
FRANCISCVS
XAVERIVS
Apostolus
INDIAe ET IAPONIAe.
EXHIBEBITUR
A
Studiosa Juventute Gymnasii Societatis
JESV Bruxellae 10. Sept. 1660.
BRVXELLAe,
Apud GVILLIELMVM HACQUEBAVT.

Ceneton048700
SANCTVS
HERMENIGILDVS
HISPANIAe
PRINCEPS,
Catholicae fidei adversus Arianos propugnator,
ET
CHRISTI MARTYR.

Ceneton048720
VIER-HONDERT-JARIGHEN ZEGHEN-PRAEL
NAER DEN GHELUCKIGHEN SLAGH VAN
WOERINGHEN,
DOOR
JOANNES,
Van dien naem
eersten Hertogh van Brabandt, met by-
naem DEN OVERWINNER,
Den 30. Mey in’tjaer ons Heeren M.CC.LXXXVIII.

Ceneton048730
WAMBANUS | Gloriosè adeptus regnum | GLORIOSIUS ABDICANS

Ceneton048740
ABRAHAM
LE PACIFIQUE
SERA REPRESENTÉ
par les écoliers
de la troisième classe
Au Collège de la Compagnie de
Jesus
a Bergues St. Winnoc
le 10. & 11. juin
M DCC XXVII.
A deux heures après midi.
[vignet met monogram ’IHS’]
A Dunkerque,
Chez la Veuve de Pierre Weins, Imprimeur ordinaire de la Ville,
proche les RR. PP. Jesuites.

Ceneton048750
CHRISTELYCKE VRAECKE | IN | WAMBA | CONINCK DER GOTHEN | IN SPAIGNIEN
Ghedruckt tot Ipre, by ANTHEUNES DE BACKER, woo-
nende inde Zuyd-straete, inde goude Vele. 1662.

Ceneton048760
DAVID | EN | JONATHAS | Malkandren beminnende

Ceneton048770
David
Treurspel
Sal vertooght worden door de jonckheyt van het collegie der Societeyt Jesu tot Cassel. Anno MDC.XXXI
Ter eeren van den seer Eerweerdighen ende Edelen Heere, Myn Heere Martinus della Faille, Proost der Edele ende wyt-vermaerde collegiale kercke van Sinte Pieters, tot Cassel, door wiens liberaelheydt de jaerlycksche prysen sullen uytghedeylt worden aen de voorseide jonckheyt.
Tot S.-Omaers, by de weduwe Charles Boscart, in den soeten naem Jesus. Anno 1631.
David voor-vluchtisch sal vertooght worden door de Jonkheyt van het Collegie der Societeyt Jesu tot Cassel anno M.DC.XXXI den ( ) septembris. Ter eeren van den seer eerweerdighen ende edelen Heere myn Heere Martinus della Faille, Proost der edele ende wyt-vermaerde Collegiale kercke van Sinte Peeters tot Cassel Door wiens liberaelheydt de Jaerlycksche prysen sullen uytghedeylt worden aen de voorseyde Jonckheidt. Tot S. Omaers, by deWeduwe Charles Boscart, 1631.

Ceneton048780
DEN VREEDSAMIGHEN | ABRAHAM
ABRAHAM | LE PACIFIQUE
Den Vreedsamighen
Abraham
Sal Vertoont worden
Door de Jonckheyt der scholen van de Societeyt Jesu
tot Cassel den ende September 1073. [sic]
op-ghedraeghen.
Aen de seer Edele Heeren Mijn Heeren Hoogh-Bailliu Edele
Vassaelen ende Mannen van Leene, van den Hove
Stede ende Casselrije van Cassel.
Door welckers goetjonstigheyt de Iaerlijcksche Prijsen sullen
uytghedeylt worden.
[idem in het Frans]
Tot Iper, uyt de Druckerye van Ian Bapt. Moerman inden Bijbel.

Ceneton048790
DRAMA. | DE WAERHEYT

Ceneton048810
DEN
H. XAVERIVS
APOSTEL
VANDEN OOSTEN
Ondervvijser eñ Patroon der Ionckheyt
Sal vertoont worden door de Studenten vande derde ende
tweede schole in het Collegie der Societeyt IESV
BINNEN CASSEL.
Den 15. 16. 17. Februarij 1662.
_______________________________________
TOT YPRE,
Ghedruckt by ANTHEUNES DE BACKER, woonende
inde Zuyd-straete, inde goude Vele. Año 1662.

Ceneton048840
LE MAL RETOURNE ň SON AUTHEUR
Seneca
REPRESENTÉ
en la personne de
POLYPHON
ROY DE SICILE.
Par la Jeunesse de la Compagnie de Jesus.
A Cassel le (2) et (3) de septembre 1698.
Dediée a Messieurs Grand-Bailly, Nobles Vassaux et Hommes fe Fief de la Cour de Cassel. Par la libéralité desquelles les prix seront distribués.
A Ipre, de l’Imprimer de Jean Baptisa Moerman, 1698.

Ceneton048850
Manasses | sal vertoont worden | door de jonckheyt | Van de Scholen der Societeyt Jesu, | Tot Cassel den 2 ende 3 September 1721. | op-gedragen | Aen de seer Edele Heeren, Mijn-Heeren Hoog-Bailliu, Edele Vassalen | ende Mannen van Leene van den Hove, Stede en Casselerye van Cassel. | Door welckers miltheyt de Prijsen sullen uyt-gedeylt worden.
Manasse | sera representé | par la jeunesse | du college de la compagnie de Jesus, | A Cassel le 2 & 3 Septembre 1721. | dedié | Aux très-Nobles Messieurs, Messieurs le Grand-Bailly, Nobles Vassaux | & Hommes de Fief de la Cour, Ville & Châtelenie de Cassel, | Par la Liberalité desquels les Prix seront distribuez. | Imprimé à Dunkerque, chèz la Veuve de P. Weins.

Ceneton048860
NABOTH | TREUR-SPEL
NABOTH | TRAGEDIE

Ceneton048870
De ongheluckighe Eersucht
VAN ADONIAS
HET RYCK SYNS VADERS VOOR DEN TYT
BETRACHTENDE
IN WIENS PLAETSE
SALOMON
GHESTELT WORT
SAL VERTHOONT WORDEN
Door de Studenten van het Collegie der Societeyt IESV
binnen CASSEL den 6. ende 7. September 1666.
TOE-GHE-EYGHENT
Aende Seer Edele Heeren, Mijne Heeren
Bailliu, Edele Vassallen, ende Mannen
vanden Leene vande Hove ende Casteele
VAN CASSEL.
Door wiens goe-jonstighe miltheyt de jaerlijcke Prijsen aende
Ionckheyt uytghedeylt sullen worden.
________________________________________
Ghedruckt tot Ipre, By Antheunes de Backer, woonende
inde Suyd-straete, inde goude Vele. Año 1666.
________________________________________

Ceneton048880
P. Gonzalvus Silveira.
Tot S.-Omaers,
by Pieter Geubels, boeck-drucker, in den Vergulden Bybel,
1630.

Ceneton048900
L’AMOVR TRIOMPHANT
de la Mort dans la personne
D’ ASMONDE
Mourant
Sur le cadavre de son Amis
ASVITE.
à DUNKERQUE
Imprimé chez Jean Weins, demeurant proche les
R.R.P.P. Jesuites.

Ceneton048910
LA COMPAGNIE DE
IESVS
ESPARSE PAR TOVT LE MONDE
Representée en son IVBILE, c’est
a dire, la centiesme année de
sa Confirmation du | S. Siege.

Ceneton048920
Comedie
DEMIPHO
Pour un jour Comte Imaginaire de
Flandre par la plaisante invention
DE
PHILIPPE LE BON
COMTE DE FLANDRE.
Imprimé à Dunkerque chez JEAN WEINS 1682.

Ceneton048940
De Gheboorte ons Heeren
JESU CHRISTI
Lanck ghewenscht, en gegeeven
Aen
het Menschelijcke gheslachte,
Ghedruckt tot Duynkercke by Jan Weins, woonende by de
P.P. Jesuiten.

Ceneton048950
Den heyligen Guillielmus, hertogh van Aquitanien. Sal vertoont worden door de studenten van de derde schole der Societeyt Jesu, binnen Duynkercke.

Ceneton048970
JEPHTIAS
TRAGEDIE
A DUNKERQUE,
Chez la Veuve de PIERRE WEINS,
Imprimeur ordinaire de la Ville,
proche les RR. PP. Jesuites.

Ceneton048980
Jephtias | tragedie

Ceneton048990
LE MAL RETOURNE A’ SON AUTHEUR.
Seneca
REPRESENTE’
en la personne de
POLYPHON
ROY DE SICILE.
A DUNKERQUE.
Imprimé chez Pierre Weins, proche les R. R. P. P. Jesuites.

Ceneton049000
MOŔSE
EXPOSÉ ET TROUVÉ
SERA REPRESENTÉ
PAR LES ÊCOLIERS
Du Collége de la Compagnie de
JESUS
A DUNKERQUE
Le
21. & 22. Fêvrier M. D. CC. XXXII.
A DUNKERQUE.
Chez JEAN OCTAVE LAURENZ, Imprimeur-libraire proche
le Gouvernement dans la grande Rüe de l’Eglise.

Ceneton049010
Abraham.
GANDAVI, Typis JOANNIS ETON, sub Viridi Cruce.

Ceneton049020
ADIATORIX
in scenam dabitur ab studiosa juventute supremae classis grammatices Gymnasii Societatis Jesu Gandavi 27 Maii M. DCC. IX.
Gandavi, ex Typographia Haeredum
Maximilani Graet, 1709.

Ceneton049030
Aepytus tragoedia exhibebitur...
A studiosa juventute Gymnasii Societatis Jesu Gandavi
Septembris M. DCC. XXIII. Ludis autumnalibus.
Gandavi,
ex Typographia Joannis Eton, sub viridi Cruce.
1723.

Ceneton049040
AGATHA
ET TRES EJUS FILII
JOANNES MICHAEL
IGNATIUS
TRAGOEDIA
1749 Gent

Ceneton049060
ALEXANDER
MACEDO
EXPVGNATO ORBE,
AB
EBRIETATE ET IRA
VICTVS.
In scenam dabitur à Poëtis Col-
legii Societatis Iesu Gandavi
13. Februarii 1654.
[Vignet: Legitime certanti].
GANDAVI: Typis Ioannis Kerchovii.

Ceneton049070
Aman

Ceneton049080
AMASIAS
TRAGICOMOEDIA

Ceneton049090
AMOR
FILII DEI
IN GENUS HUMANUM
IN
MESAE FILIO
ADUMBRATUS.
EXHIBEBITUR
A
FIGURISTIS MAJORIBUS
IN
GYMNASIO SOCIETATIS
JESU.
GANDAVI DIE 31. MARTII 1751.
[Vitnet: IHS]
GANDAVI,
Typis Viduae PETRI DE GOESIN & FILII, Typographi, sub
signo quatuor Evangelistarum.

Ceneton049110
AMOR
SIVE
DEI FILIUS
RURSUS
A PECCATORIBUS
CRUCIFIXUS

Ceneton049120
ANDRONICUS
TRAGOEDIA

Ceneton049130
ARISTOBULUS | ET | ANTIGONUS | TRAGOeDIA

Ceneton049140
ATHALIA
T R A G OE D I A
NOBILISSIMIS AMPLISSIMISQUE VIRIS
DOMINIS
SUMMO PRAeTORI
ET
SENATORIBUS
URBIS GANDAVENSIS
MUNIFICIS MECOENATIBUS
EXHIBEBITUR
A Studiosa Juventute Gymnasii Societatis
J E S U
GANDAVI 9. SEPTEMBRIS, 1733.
LUDIS AUTUMNALIBUS.
[Vignet: IHS].
GANDAVI,
Typis PETRI DE GOESIN, Typographi viâ dictâ de Veltstraete,
sub signo quatuor Evangelistarum.

Ceneton049150
Avari comoedia in scenam dabitur ab Eloquentiae Studiosis Gymnasii Societatis Jesu Gandavi 26. Januarii 1750.
Gandavi, Typis Viduae Petri De Goesin & Filii,
viâ dictâ de Veltstraete, sub signo quatuor Evangelistarum.

Ceneton049160
BAASA | DELENS STIRPEM | JEROBOAMI

Ceneton049180
Bamba | Hispaniae Rex | Tragoedia

Ceneton049190
BENJAMIN
DUCENDUS IN AeGYPTUM
E X H I B E T U R
A
SUPREMAe CLASSIS GRAMMATICES
S T U D I O S I S
GYMNASII SOCIETATIS
J E S U
Gandavi IX Maii MDCC. XXXI.
[Vignet: IHS].
GANDAVI,
Typis PETRI DE GOESIN, Typographi viâ dictâ de Veltstraete,
sub signo quatuor Evangelistarum.

Ceneton049220
Caecus á nativitate | â | christo | visu donatus

Ceneton049230
CONSTANTIUS
IN
SCENAM DABITUR

Ceneton049240
CRESPHON | TRAGOEDIA

Ceneton049250
Cyrinus

Ceneton049260
CYRUS | TRAGOEDIA

Ceneton049310
David | Tragoedia

Ceneton049320
De doodt aen rycke, hooveerdighe, wulpsche en versmaeders des Cruys Christi ongheluckigh aen aerme, ootmoedighe, leetwesighe en minnaers des cruys Christi. Geluckigh wort op-ghedragen aen de seer edele, wijse ende voorsienighe Heeren, mijn Heeren Hoogh-balliu ende Schepenen der stadt van Ghentdt. Vertoont door de Jonkheydt der Schôlen van ’t Collegie der Societyt Jesu, binnen de selve Stadt den 9. 10. en 11. september 1682.

Ceneton049330
CRESPHON | TRAGOEDIA

Ceneton049340
DIVINA MISERICORDIA
PECCATORIEM IN GRATIAM RECIPIENS
IN
ABSALONE,

Ceneton049350
DE DOODT
VAN
AGATHOCLES
TOT VERDERF VAN SYNEN VADER
LYSIMACHUS
KONINCK VAN MACEDONIEN
ENDE THRACIEN

Ceneton049370
EUSTACHIUS
TREUR-SPEL

Ceneton049380
Filiorum
Infelix in Parento rebellio
Exhibebitur
In Jarba
Natu maioris Regis persarum filio

Ceneton049390
DE WYSHEYT
HEEFT VOOR HAER EEN HUYS GHEBOUWT
Prov: 9.
DE GODDELYCKE WYSHEYT
VOOR DEN | GODTS-DIENST
DOOR DEN CONINCK
SALOMON;
DE MENSCHELYCKE WYSHEYT
VOOR DE
LETTER-KONST
DOOR DE STADT
VAN
GHENDT.

Ceneton049400
Heliodorus

Ceneton049430
ILLVSTRE
FIDEI CONIVGALIS
EXEMPLVM
IN
ANSBERTA
CONJUGEM SUUM
BERTVLFVM
JUGO
SERVITVTIS TVRCICAe EXEMPTVM
IN
PATRIAM REDUCENTE

Ceneton049460
INFIDA
REGNI SOCIETATIS
SUB
ANTONINO CARACALLA
ET
GETA
IMPERATORIBUS

Ceneton049490
JOAS
INTERFECTUS
GANDAVI,
Typis Viduae PETRI DE GOESIN Typographi, viâ dictâ de |
Veltstraete, sub signo quatuor Evangelistarum.

Ceneton049500
JONATHAS
APPHUS
TRAGOEDIA

Ceneton049510
JONATHAS
APPHUS
TRAGOEDIA

Ceneton049520
JOSEPH
A
FRATRIBUS ADORATUS
TRAGOEDIA
EXHIBEBITUR
A
MEDIAE CLASSIS GRAMMATICES
STUDIOSIS
IN
GYMNASIO SOCIETATIS
JESU
Gandavi die 26. Junii 1733.
[Vignet: IHS].
GANDAVI,
Typis PETRI DE GOESIN, Typographi viâ dictâ de Veltstraete,
sub signo quatuor Evangelistarum.

Ceneton049530
IOSEPH DEN PATRIARCH
Verthoont ende op-gedraghen

Ceneton049560
JOSEPH | VENDITUS

Ceneton049580
JUDAS | MACHABAeUS

Ceneton049600
JUDITH | JUDAICAe LIBERTATIS | VINDEX

Ceneton049610
Judocus

Ceneton049620
ATHALIA
T R A G OE D I A
NOBILISSIMIS AMPLISSIMISQUE VIRIS
DOMINIS
SUMMO PRAeTORI
ET
SENATORIBUS
URBIS GANDAVENSIS
MUNIFICIS MECOENATIBUS
EXHIBEBITUR
A Studiosa Juventute Gymnasii Societatis
J E S U
GANDAVI 9. SEPTEMBRIS, 1733.
LUDIS AUTUMNALIBUS.
[Vignet: IHS].
GANDAVI,
Typis PETRI DE GOESIN, Typographi viâ dictâ de Veltstraete,
sub signo quatuor Evangelistarum.

Ceneton049640
LAPSUS
ANGELORUM

Ceneton049670
MANASSES
REGNO RESTITUTUS
MANASSES
HERSTELT IN SYN RYK

Ceneton049690
MICHAEL
ET
LINUS

Ceneton049700
MITHRIDATES
TRAGOEDIA
IN
SCENAM DABITUR
AB
ELOQUENTIAE CLASSIS
STUDIOSIS
IN
GYMNASIO SOCIETATIS
JESU
GANDAVI
DIE XXVII. JANUARII M. DCC. LI.
Horâ secundâ.
[Vitnet: IHS]
GANDAVI,
Typis Viduae PETRI DE GOESIN & FILII, Typographi viâ
dictâ de Veldtstrate, sub signo quatuor Evangelistarum.

Ceneton049710
MOYSES | GESTELT OP DEN NILUS

Ceneton049720
NABUCHODONOSOR
REGNO RESTITUTUS

Ceneton049760
Pantamatesterus | comoedia

Ceneton049770
PARTHENOPHILA
IN
SCENAM DABITUR
A
FIGURISTIS MINORIBUS
GYMNASII SOCIETATIS
JESU
GANDAVI
DIE XXVI. JULII 1730.
[Vignet: IHS].
GANDAVI,
Typis PETRI DE GOESIN, Typographi viâ dictâ de Veltstraete,
sub signo quatuor Evangelistarum.

Ceneton049790
Polycrito | sive | criticus | comoedia

Ceneton049800
PRUSIAS
TRAGOEDIA
IN SCENAM DABITUR
A MEDIAE CLASSIS GRAMMATICES
STUDIOSIS IN GYMNASIO SOCIETATIS JESU GANDAVI,
Die XXVII Junii M. D. CC. XLIX.

Ceneton049820
COMOEDIA.
RUSTICO-PHILOSOPHUS.

Ceneton049830
SAPOR
EXHIBEBITUR
GANDAVI

Ceneton049860
SOPHIA | MET HAERE DRY DOCHTERS | FIDES, SPES, | ENDE | CHARITAS;

Ceneton049910
TIMOTHEUS
TRAGOEDIA.

Ceneton049920
TITUS
ENDE
DOMITIANUS
BLY-EYNDIG TREUR-SPEL

Ceneton049930
TITUS
ET
DOMITIANUS
TRAGI-COMOEDIA

Ceneton049940
TITUS MANLIUS
TRAGOEDIA
GANDAVI

Ceneton049950
TRYPHONIS
IN
JONATHAM
PERFIDIA
TRAGOEDIA
DE TROUWLOOSHEYD VAN
TRYPHON
TOT
JONATHAS
TREURSPEL:

Ceneton049960
VERVS ET SINCERVS
AMOR
DAVIDIS
ET
JONATHAE
REBUS PROSPERIS CONCILIATVS
ADVERSIS MAGIS ACCENSVS
JN MORTE NON EXTINCTUS

Ceneton049970
VERVS ET SINCERVS
AMOR
DAVIDIS
ET
JONATHAE
REBUS PROSPERIS CONCILIATVS
ADVERSIS MAGIS ACCENSVS
JN MORTE NON EXTINCTUS

Ceneton049980
VINITORES
DRAMA

Ceneton049990
VOOR DEN ARMEN.
______________________________
MARIA STUART
TREUR-SPEL
ZAL VERTOONT WORDEN
DOOR DE DOCHTERS
VAN DEN
CATECHISMUS,
Opgerecht onder de Bescherminge van
D’ALDERSUYVERSTE MAGET
M A R I A
IN HET COLLEGIE DER SOCIETEYT
J E S U,
Binnen GENDT op den Theater van de Confrerie van den
H. SEBASTIAEN
Op den 15. en 16. Juni 1750. ten dry uren naer middag.
[Vignet: IHS].
Tot GENDT, by JAN MEYER, in ’t gekroont Sweirdt.

Ceneton050000
Asmodaeus | veritati inimicus | Exhibebitur in | Menedemo

Ceneton050020
Gloriosa e Regno | Fuga | In | Alexandri Scotie Regis liberis | Mathilde et Alexandro

Ceneton050040
Pompei Magni
de grandi fortuna
Catastrophe
alludet
Joco
De nimia Granditate
Centio Grandio

Ceneton050070
A C H A N
T R A G OE D I A
IN
SCENAM DABITUR
AB
ELOQUENTIAe STUDIOSIS
IN
Gymnasio Societatis
J E S U
IPRIS XXVI JANUARII. M. D. C.C. XXXIII.
[Typografisch ornament].
IPRIS, apud PETRUM JACOBUM DE RAVE.

Ceneton050080
ACHIOR
DUX
AMMONITARUM
EXHIBEBITUR
AB
HUMANITATIS STUDIOSIS
IN
GYMNASIO SOCIETATIS
JESU
IPRIS, die 23. & 24. Februarii 1724.
[Vignet: Typografisch ornament].
IPRIS, apud Petrum Jacobum de Rave.

Ceneton050090
ADAM ET EVA
TRAGOEDIA

Ceneton050100
ADIATORIX
OP-GHEDRAEGHEN
AEN DE EDELE, ENDE VOORSIENIGHE HEEREN, MYN HEEREN BAIL-
LIU, SCHEPENEN ENDE EDELE VASSALLEN DER ZALE ENDE
CASSELRIE VAN I P R E,
Door welckers Mildtheyt de jaerelijcksche Prijsen sullen uytghedeelt
worden
Sal vertoont worden
Door de Jonckheydt vande Scholen der Societeyt JESU
binnen I P R E.
Den 3. ende 4. Septembre 1711.
______________________________________________
ADIATORIX
DEDIE’
Aux Nobles, Sages, & Prudens Messieurs, Messieurs, Bailly, Eche-
vins & Nobles Vassaux de la Sale & Châtellenie d’ I P R E.
Par la liberalité desquels les Prix annuels seront distribuez
Sera representé
Par la Jeunesse du Collêge de la Compagnie de JESUS a IPRE
Le 3. & 4. de Septembre 1711.
______________________________________________
Ghedruckt, tot Ipre by de Weduwe Jaecques de Rave,
woonende inde Suyd’-straete in S. Augustinus.

Ceneton050110
Alexander.

Ceneton050120
ANTIPHO
ET
PHAeDROMUS
COMOEDIA
EXHIBEBITUR
AB
Infimae Classis Grammatices
S T U D I O S I S
IN GYMNASIO SOCIETATIS
J E S U
IPRIS 13. JULII 1731.
[Vignet: gravure]
IPRIS, apud PETRUM JACOBUM DE RAVE.

Ceneton050130
TRAGOEDIA
APOLLONIVS
TYANAEVS.
sal vertoont worden door de discipelen vande scholen der societeyt Iesv binnen Ypre ten 3. uren en half den 30. mey 1627.
Zegher vanden Berghe.

Ceneton050140
ASARHADDON
T R A G OE D I A
Nobilissimis, Sapientissimis ac Prudentissimis Dominis
Dominis
PRAETORI, SCABINIS, ET NOBILIBUS
VASSALLIS, CURIAE, ET TERRITORII
IPRENSIS
MUNIFICIS MUSARUM MAeCENATIBUS
EXHIBEBITUR
A
STUDIOSA JUVENTUTE
GYMNASII SOCIETATIS
JESU
IPRIS, die 4. & 5. Septembris 1731.
L U D I S A U T U M N A L I B U S.
[Typografisch ornament].
IPRIS, apud PETRUM JACOBUM DE RAVE.

Ceneton050150
ACHIOR
DUX
AMMONITARUM
EXHIBEBITUR
AB
HUMANITATIS STUDIOSIS
IN
GYMNASIO SOCIETATIS
JESU
IPRIS, die 23. & 24. Februarii 1724.
[Vignet: Typografisch ornament].
IPRIS, apud Petrum Jacobum de Rave.

Ceneton050160
DEN BEWAER-ENGHEL | VERTHOONT IN | RAPHAËL | den mede-geselle van den Ionghen TOBIAS

Ceneton050170
Blind-recht. Lideryc opperste jagher ofte forestier van Vlaendren, doet synen oudsten sone Ioseram onthoofden, die door den Raedt van Doornick verwesen was, om dat hy, uytstellende de betalinghe van d’appelen, die hy van een arm vrauken hadde gekocht, beyde hare kinderen de doot versoorsaeckt hadde. Zal vertoont worden door de jonckheyt van ’t collegie der societeyt Jesu binnen Ipre den … mey 1634.

Ceneton050180
CATILINA
IN SCENAM DABITUR
AB
HUMANITATIS STUDIOSIS
IN
GYMNASIO SOCIETATIS
JESU
IPRIS die 20. & 21. Februarii 1727.
[Houtsnede].
IPRIS, apud Petrum Jacobum de Rave.

Ceneton050190
JADDUS
EXHIBEBITUR
A
CLASSIS HUMANITATIS
STUDIOSIS
IN
GYMNASIO SOCIETATIS
JESU
IPRIS, die 16. & 17. Februarii 1730.
LUDIS BACCHANALIBUS
[Vignet: Houtsnede].
IPRIS, apud Petrum Jacobum de Rave.

Ceneton050200
CONSTANTIA
IN
SCENAM DABITUR
AB
ELOQUENTIAE
STUDIOSIS
IN
GYMNASIO SOCIETATIS
JESU
IPRIS, die 27. Januarii 1723.
IPRIS, apud PETRUM JACOBUM DE RAVE.

Ceneton050210
Cosmophila
treur-spel
sal vertoont worden door de jonckheyt van de
christelyke leeringhe onder de bestieringhe van de paters der
Societeyt Jesu tot Ipre, den (7) ende (8) Mey 1722.
Ghedruckt tot Ipre, by Petrus Jacobus de Rave.

Ceneton050220
JAROMIRUS
EXHIBEBITUR
AB
ELOQUENTIAE STUDIOSIS
AUCTORIBUS ET ACTORIBUS
IN
Gymnasio Societatis
JESU
IPRIS DIE XXIII. JANUARII M. D. CC. XLIII.
[Vignet: IHS]
IPRIS apud PETRUM JACOBUM DE RAVE,
Typographum Illustrissimi Domini Episcopi.

Ceneton050230
Demetrius

Ceneton050240
DEN | H. MARTINVS | BISCHOP VAN TOVRS

Ceneton050250
T’is beter onbekent te leven op het landt,
Als in een machtich Rijck oock t’hebben d’overhandt.
VERTOONT
INDEN EER-VLVCHTIGHEN
ALEXANDER
Ionghsten Sone des Konincks
VAN
SCHOTLANT
Ghedruckt tot Ypre, By Antheunes de Backer, woonende inde
Zuyd-straete, inde goude Vele. Anno 1665.

Ceneton050260
ESTHER
TREUR-SPEL

Ceneton050280
Fremundus
in scenam dabitur ab infimae classis grammatices studiosis
in gymnasio societatis Jesu
Ipris 29 Julij 1722.
Ipris, apud Petrum Jacobum de Rave.

Ceneton050290
FUGA SAECULI
IN
PETRO DE MORONO
EXHIBEBITUR
A
MEDIAe CLASSIS GRAMMATICAe
STUDIOSIS
GYMNASII SOCIETATIS
JESU
IPRIS, 19. Junii 1730.
[Houtsnede].
IPRIS, apud PETRUM JACOBUM DE RAVE.

Ceneton050300
GABINIA
TRAGOeDIA

Ceneton050310
DEN GLORIEVSEN STRYDT
VOOR DE WET GODTS
ENDE VICTORIE
VAN
ELEAZARVS
ENDE DE SEVEN
MACHABEEN
GHEBROEDERS MET HVNNE
MOEDER
OVER DEN TYRAN
ANTIOCHVS
SAL VERTHOONT WORDEN
Door de Studenten vande derde schole van het Collegie der Societeyt
IESV binnen Ipre den 23. Mey 1664. ten dry uren naer noene.
_______________________________________
Ghedruckt tot Ipre, by ANTHEUNES DE BACKER, woonende
inde Zuyd-straete, inde goude Vele. Año 1664.

Ceneton050320
HENOCH
ET
ELIAS
IN SCENAM DABUNTUR
AB
ELOQUENTIAe CLASSIS
STUDIOSIS
IN
GYMNASIO SOCIETATIS
JESU
IPRIS die 25 Januarii 1730.
[Houtsnede].
IPRIS, apud Petrum Jacobum de Rave.

Ceneton050330
HERMENEGILDUS
TRAGOEDIA
Nobilissimis, Sapientissimis, ac Prudentissimis
Dominis
SUMMO PRAETORI, ADVOUATO
SCABINIS ET CONSILIO
URBIS IPRENSIS
MUNIFICIS MAECENATIBUS
IN SCENAM DABITUR
A
STUDIOSA JUVENTUTE GYMNASII
SOCIETATIS JESU
IPRIS DIE 2. ET 3 [= 3 ET 4] SEPTEMBRIS 1722.
LUDIS AUTUMNALBUS.
[Vignet: Typografisch ornament].
IPRIS, apud PETRUM JACOBUM DE RAVE.

Ceneton050340
Herodes
tragoedia

Ceneton050350
Herodes tragoedia.
In scenam dabitur a supremae classis grammatices studiosis
in gymnasio Societatis Jesu
Ipris 29 Mai 1725.
Ipris, apud Petrum Jacobum de Rave.

Ceneton050360
ILLUSTRISSIMO
ET
REVERENDISSIMO DOMINO
DOMINO
GUILIELMO
DELVAULX
DECIMO SEXTO
IPRENSIUM
EPISCOPO

Ceneton050370
IOACHIMVS
Met sijnen Sone
IECHONIAS
TOT YPRE,
By PHILIPS DE LOBEL, inden gulden Bybel

Ceneton050380
IONATHAS
MACHABAeVS
OPPERSTEN PRIESTER
En Capiteyn van het volck des Heeren.
Verthoont door de Studenten van t’Collegie der Societeyt
IESU, den 9. ende 11. September 1662. ten dry uren
naer de noene.
TOE-GHE-EYGNENT
Aende Edele, VVijse, ende Voorsienighe
Heeren, Mijn Heeren Hoogh-Bailliu,
Vooght ende Schepenen der Stede van
I P R E.
Door welcker goet-jonstighe miltheyt de jaerlijcke Prijsen aende
selve Ionkheyt uytghedeelt sullen worden.
_______________________________________
Ghedruckt tot Ipre, by ANTHEUNES DE BACKER, woo-
nende inde Zuyd-straete, inde goude Vele. 1663.

Ceneton050390
JADDUS
EXHIBEBITUR
A
CLASSIS HUMANITATIS
STUDIOSIS
IN
GYMNASIO SOCIETATIS
JESU
IPRIS, die 16. & 17. Februarii 1730.
LUDIS BACCHANALIBUS
[Vignet: Houtsnede].
IPRIS, apud Petrum Jacobum de Rave.

Ceneton050400
JAROMIRUS
EXHIBEBITUR
AB
ELOQUENTIAE STUDIOSIS
AUCTORIBUS ET ACTORIBUS
IN
Gymnasio Societatis
JESU
IPRIS DIE XXIII. JANUARII M. D. CC. XLIII.
[Vignet: IHS]
IPRIS apud PETRUM JACOBUM DE RAVE,
Typographum Illustrissimi Domini Episcopi.

Ceneton050420
Joseph
Treur-spel

Ceneton050440
Landelinus
in
scenam dabitur
a
mediae classis grammatices
studiosis
in
gymnasio societatis
Jesu
Ipris 25. Junij 1723.
Ipris apud Petrum Jacobum de Rave.

Ceneton050450
Leander | in Senam dabitur | ab | infimae Classis Grammatices | studiosis | in Gijmnasio Soctis Jesu | ipris 20 martii A° 1730

Ceneton050470
MANASSES
CONINCK VAN IERUSALEM
OM SYNE BOOSHEYT
VAN HET RYCK BEFROOFT,
DOOR LEEDT-WESEN
WEDEROM VERHEVEN,
SAL VERTOONT WORDEN
Door de Ionckheyt der Societeyt IESU
binnen Ipre.
Den 28. Februarij 1658.
TOT YPRE,
Ghedruckt by ANTHEUNES DE BACKER,
Ghesworen boeck-drucker ende boeck-verkooper,
Woonende in de Zuyd-straete, inde goude Vele. 1658.
_______________________________________________

Ceneton050480
MANASSES
KONINCK VAN JUDA
BLY-EYNDIGH TREUR-SPEL,
OP-GHEDRAGHEN
Aen de Edele, Wijse, ende Voorsienighe Heeren, Mijn Heeren
Balliu ende Schepenen der Zaele ende Casselrye van IPRE.
Door welckers miltheyt de jaerlijcxsche Prijsen uyghedeelt zullen worden.
ZAL VERTOONT WORDEN
Door de Jonckheyt vande Scholen der SOCIETEYT JESU binnen
IPRE, den 9 ende 10. September 1693.
________________________________________
MANASSES
ROY DE JUDE
TRAGI-COMEDIE,
DEDIE’E
Aux Nobles, Sages, & Prudens Messieurs, Messieurs Bailly,
& Eschevins de la Zale & Châtellenie d’IPRE.
Par la liberalité desquels seront distribuëz les Prix annuels.
SERA REPRESENTE’E
Par la Ieunesse du College de la Compagnie de JESUS à IPRE,
le 9. & 10. Septembre 1693.
[Typografisch ornament].
Tot IPRE, uyt de Druckerye van Ioannes Baptista Moerman, in den Bijbel.

Ceneton050520
NOYT-GEHOORDE
VREEDHEYT
VAN DE ALDERQUAEDSTE ONDER
ALLE DE VRAUWEN
ELISABETH
KONINGINNE VAN ENGELAND,
TEGEN
HAERE NICHTE
STUARTA
KONINGINNE VAN SCHOTLAND.
TREUR-SPEL.
GEMAEKT DOOR DEN E. P. **** DER
SOCIETEYT JESU BINNEN IPRE.
[Typografisch ornament]
TOT IPRE,
By T.F. WALWEIN, woonende op de Leet.

Ceneton050530
DE OFFERANDE VAN | ABRAHAM | Verbildende het lijden Onses | SALICHMAEKERS,

Ceneton050540
PHILOMACHUS | COMOEDIA

Ceneton050570
Solymannus
tragoedia

Ceneton050590
Thebais

Ceneton050600
THEMISTOCLES

Ceneton050620
THOMAS
MORUS
TRAGOEDIA

Ceneton050630
TORQUATUS
IN
FILIUM SEVERUS PATER
A
SUPREMAe CLASSIS GRAMMATICES
STUDIOSIS
EXHIBEBITUR
IPRIS IN GYMNASIO
SOCIETATIS JESU
19. Maii 1730.
[Houtsnede].
IPRIS, apud Petrum Jacobum de Rave.

Ceneton050640
TRAGOEDIE
EVSTACHIVS
In alle teghenspoet, onvvinbaer ende
standtvastich.
Sal vertoont worden door de studenten van het Collegie der
Societeyt IESV, den 10. ende 11. September 1663.
ten drie uuren naer noene.
TOE-GHE-EYGNENT
Aende Edele, VVijse, ende Voorsienighe
Heeren, Mijn Heeren Bailliu, Schepenen,
ende Edele Vassallen vande Zaele ende
Casselrije van .
I P R E.
Door welcker goet-jonsticheyt de jaerlijcke Prijsen aen de selve
Studenten uytghedeelt sullen worden.
_________________________________________
Ghedruckt tot Ipre, by ANTHEUNES DE BACKER, woonen-
de inde Zuyd-straete, inde goude Vele. 1663.

Ceneton050660
A C H A B
P OE N I T E N S
T R A G OE D I A
EXHIBEBITUR
A
CLASSIS HUMANITATIS
STUDIOSIS
IN GYMNASIO
SOCIETATIS JESU
Cortraci 27. Februarii 1737.
LUDIS BACCHANALIBUS
[Vignet: IHS].
Cortraci, Typis Andreae Moreel.

Ceneton050670
ADELPHOPHILUS | COMOEDIA

Ceneton050680
ADIATORIX
Tragoedia
In
Scenam Dabitur
A
Classis Eloquentiae
Studiosis
in
Gymnasio Societatis
Jesu
Cortraci Die 22a. xbris 1730

Ceneton050690
ALAMUS,
In
scenam dabitur
A
Classis humanitatis
Studiosis
In Gymnasio Societatis Jesu
Cortraci die 19 decembris 1729

Ceneton050700
Amantium fides
Exhibebitur
Jn
Niso et Eurijalo

Ceneton050710
Amicitia vera | Jn duobus | Mercatoribus | Europeo et Jndo

Ceneton050720
Amor | In Parentem | In Tribus japoniae fratribus

Ceneton050730
ANDRONICUS
TRAGOEDIA
EXHIBEBITUR
Nobilissimis, Amplissimisque Viris, Dominis,
CONSULI, & SCABINIS
URBIS CORTRACENAE
MUNIFICIS MECOENATIBUS PERPETUIS
A
STUDIOSA JUVENTUTE GYMNASII
SOCIETATIS JESU
Cortraci 31. Augusti & 1. Septembris 1745.
LUDIS AUTUMNALIBUS.
=============================================================
ANDRONICUS
TREUR-SPEL
OPGEDRAEGEN
Aen de seer Edele, Wyse en Voorsienige Heeren, Myn Heeren
BURGMEESTER ende SCHEPENEN der Stad
CORTRYK
Door welkers mildheyt zullen uytgedeelt worden de Jaerlyksche Prysen
aen de Jonheyt van de Schoolen der
SOCIETEYT JESU
Sal vertoont worden den 31. Ougst ende 1. September 1745.
[Vignet: IHS].
=============================================================
Tot Cortryk, Gedrukt by JOANNES BEERNAERTS.

Ceneton050740
ANDRONICUS
TRAGOEDIA
EXHIBEBITUR
Nobilissimis, Amplissimisque Viris, Dominis,
CONSULI, & SCABINIS
URBIS CORTRACENAE
MUNIFICIS MECOENATIBUS PERPETUIS
A
STUDIOSA JUVENTUTE GYMNASII
SOCIETATIS JESU
Cortraci 31. Augusti & 1. Septembris 1745.
LUDIS AUTUMNALIBUS.
=============================================================
ANDRONICUS
TREUR-SPEL
OPGEDRAEGEN
Aen de seer Edele, Wyse en Voorsienige Heeren, Myn Heeren
BURGMEESTER ende SCHEPENEN der Stad
CORTRYK
Door welkers mildheyt zullen uytgedeelt worden de Jaerlyksche Prysen
aen de Jonheyt van de Schoolen der
SOCIETEYT JESU
Sal vertoont worden den 31. Ougst ende 1. September 1745.
[Vignet: IHS].
=============================================================
Tot Cortryk, Gedrukt by JOANNES BEERNAERTS.

Ceneton050750
A S A M I
IN
DIOGENEM CLEMENTIA
IN SCENAM DABITUR
A
CLASSIS HUMANITATIS
STUDIOSIS
GYMNASII SOCIETATIS
JESU
Cortraci 27. Februarii 1737.
LUDIS BACCHANALIBUS
[Vignet: IHS].
Cortraci, Typis Andreae Moreel.

Ceneton050760
ASMUNDUS
ET
ASUITUS
TRAGOEDIA.

Ceneton050770
ATHALIA
EXHIBEBITUR
Nobilissimis, Amplissimisque viris Dominis,
Consuli, & Scabinis
URBIS CORTACENAE
A
STUDIOSA JUVENTUTE GYMNASII SOCIETATIS
JESU
Cortraci 5. & 6. Septembris 1730.
Ludis Autumnalibus.
___________________________________
A T H A L I A
OPGEDRAGEN
Aen de Edelse, Wyse, en voorsienige Heeren, Mynheeren Burgemee-
ster, ende Schepenen der Stede van Cortryck,
Door welckers midtheydt sullen uytgedet worden de Iaerlyksche prysen aen
de Jonckheyt der Scholen vande Societeyt JESU.
Sal vertoont worden tot Cortyck den 5. en 6. September 1730.
[Vignet: IHS].
Tot Cortryck gedruckt by Andries Moreel, in de Vrouwestraete Stadts Drucker.

Ceneton050780
ATHALIA
EXHIBEBITUR
Nobilissimis, Amplissimisque viris Dominis,
Consuli, & Scabinis
URBIS CORTACENAE
A
STUDIOSA JUVENTUTE GYMNASII SOCIETATIS
JESU
Cortraci 5. & 6. Septembris 1730.
Ludis Autumnalibus.
___________________________________
A T H A L I A
OPGEDRAGEN
Aen de Edelse, Wyse, en voorsienige Heeren, Mynheeren Burgemee-
ster, ende Schepenen der Stede van Cortryck,
Door welckers midtheydt sullen uytgedet worden de Iaerlyksche prysen aen
de Jonckheyt der Scholen vande Societeyt JESU.
Sal vertoont worden tot Cortyck den 5. en 6. September 1730.
[Vignet: IHS].
Tot Cortryck gedruckt by Andries Moreel, in de Vrouwestraete Stadts Drucker.

Ceneton050790
TRAGI-COMOEDIA
BALDVINVS
IMPERATOR
CONSTANTINOPOLITANVS.
BAVDEVVYN
Graeff van Vlaenderen ende
Henegauwe,
Keyser van Constantinopolen.
Instelder vande E.E. H.H.
mijne Heeren de Canonic-
ken ende Collegiale Kercke onser L.V. MARIAE
tot Cortrijck.
Ghedruckt T’YPRE, By Franssois Bellet.

Ceneton050800
TRAGEDIE
BOËTIVS
BORGHMEESTER VAN ROOMEN.

Ceneton050810
Calvinus
Comoedia
exhibebitur a mediae classis grammatices studiosis in gymnasio Societatis Jesu Cortraci die 28. Junii 1729

Ceneton050820
Charmides
Comoedia
exhibebitur
ab
infimae Classis Grammatices
Studiosis
Gymnasii societatis jesu
Cortraci 14 Julii 1732

Ceneton050830
Christus Patiens
jn
jsaaco
exhibebitur
ab
Eloquentiae Studiosis
jn
Gijmnasio societatis jesu
Cortraci Die 16 martii 1731

Ceneton050840
Christus Patiens
pro
Philota, servulo mortis reo.
Ex pio Divi Bernardi Apologo.

Ceneton050850
CLINIA

Ceneton050860
TRAGEDIE.
CLODOALDE
PRINCE
Du Royaume de Dčnemarck.
Ieu & Conduite admirable de la Diuine Providence,
dediee č messieurs les nobles & prudens seigneurs les bourguemester et echevins de la ville de Courtray

Ceneton050870
Contentio | Figuristas inter et alias Classis | De | Patrocinio | Sancti Josephi

Ceneton050880
CORT-RYCK
VAN
DEMIPHO;
Voor eenen dagh versierden graef van Vlaenderen,
Door het ghenoeghlijck beleydt
VAN
PHILIPPVS DEN GOEDEN,
Graef van Vlaenderen,
Tot stichtelijcker leven gebrocht:
Comedie-vvijs vertoont
Op desen sin;
’T is een prijsbaer man, die sonder jemandt leedt te doen,
een anders fauten verbetert. Senec. de irâ lib. 2.
Door de studenten vande vierde schole,
In ’t collegie der Societeyt IESV,
tot CORTRYCK.
Den 3en, ende 4en Meert. 1666.
[Vignet: IHS].
Tot CORTRYCK, by Ian van Mullem inde Leystraete,
In den zoeten naem IESVS. M. DE. LXVI.

Ceneton050890
CYRUS

Ceneton050900
ANDRONICUS
TRAGOEDIA
EXHIBEBITUR
Nobilissimis, Amplissimisque Viris, Dominis,
CONSULI, & SCABINIS
URBIS CORTRACENAE
MUNIFICIS MECOENATIBUS PERPETUIS
A
STUDIOSA JUVENTUTE GYMNASII
SOCIETATIS JESU
Cortraci 31. Augusti & 1. Septembris 1745.
LUDIS AUTUMNALIBUS.
=============================================================
ANDRONICUS
TREUR-SPEL
OPGEDRAEGEN
Aen de seer Edele, Wyse en Voorsienige Heeren, Myn Heeren
BURGMEESTER ende SCHEPENEN der Stad
CORTRYK
Door welkers mildheyt zullen uytgedeelt worden de Jaerlyksche Prysen
aen de Jonheyt van de Schoolen der
SOCIETEYT JESU
Sal vertoont worden den 31. Ougst ende 1. September 1745.
[Vignet: IHS].
=============================================================
Tot Cortryk, Gedrukt by JOANNES BEERNAERTS.

Ceneton050910
DE GODTVRVCHTICHEYT DER KINDEREN | STRECKENDE TOT GHELVCK DER OVDERS | WORDT BEWESEN IN | XENOPHON | RAEDTS-HEERE VAN CONSTANTINOPOLEN.

Ceneton050920
Divae Theresae | Martyrium Expetentis | Amor | Et | Puerilis Innocentia.

Ceneton050930
DOMITIANUS
TRAGOEDIA
CORTRACI.
Apud Andream Moreel Sub signo St. Ambrosii.

Ceneton050940
ATHALIA
EXHIBEBITUR
Nobilissimis, Amplissimisque viris Dominis,
Consuli, & Scabinis
URBIS CORTACENAE
A
STUDIOSA JUVENTUTE GYMNASII SOCIETATIS
JESU
Cortraci 5. & 6. Septembris 1730.
Ludis Autumnalibus.
___________________________________
A T H A L I A
OPGEDRAGEN
Aen de Edelse, Wyse, en voorsienige Heeren, Mynheeren Burgemee-
ster, ende Schepenen der Stede van Cortryck,
Door welckers midtheydt sullen uytgedet worden de Iaerlyksche prysen aen
de Jonckheyt der Scholen vande Societeyt JESU.
Sal vertoont worden tot Cortyck den 5. en 6. September 1730.
[Vignet: IHS].
Tot Cortryck gedruckt by Andries Moreel, in de Vrouwestraete Stadts Drucker.

Ceneton050950
A S A M I
IN
DIOGENEM CLEMENTIA
IN SCENAM DABITUR
A
CLASSIS HUMANITATIS
STUDIOSIS
GYMNASII SOCIETATIS
JESU
Cortraci 27. Februarii 1737.
LUDIS BACCHANALIBUS
[Vignet: IHS].
Cortraci, Typis Andreae Moreel.

Ceneton050960
Eduardus | et | Elfreda | Tragoedia

Ceneton050970
ELEAZARVS
ENDE DE SEVEN HEYLIGHE
MACHABAeI
VOORVECHTERS VAN GODTS WET,
DES OVDEN TESTAMENT.
OPGHEDRAGHEN
Aende EDELE, WYSE, VOORSIENIGHE HEEREN,
MYN HEEREN
BORGHMEESTER
ENDE
SCHEPENEN
DER STEDE VAN CORTRYCK.
Door welcker goede gunste zullen uytghedeylt worden
De jaerlijcksche Prijsen.
VERTOONT DOOR DE IONKHEYT
VAN ’T COLLEGIE DER SOCIETEYT IESV.
Den [ ] September 1663.
________________________________
Tot Cortryck, by Ian van Mullem in den zoeten naem IESVS.

Ceneton050980
EPICUREUS
LARVATUS
COMOEDIA
EXHIBEBITUR
A
MEDIAe CLASSIS GRAMMATICES
STUDIOSIS
IN
GYMNASIO SOCIETATIS
JESU
CORTRACI Junii 1726.
[Vignet: IHS].
IPRIS, apud PETRUM JACOBUM DE RAVE.

Ceneton050990
TRAGEDIE
EVSTACHIVS,
Ende sijne huysvrouvve
THEOPISTA,
Met hun soonen
AGAPIVS, ende THEOPISTVS
Door teghenspoedt, eñ voorspoedt beproeft,
Met de martelie ghecroont.
OPGHEDRAGHEN AEN DE
Edele, Wijse, Voorsienighe Heeren,
MYN HEEREN
Den BORGHMEESTER ende SCHEPENEN
Der Stede van CORTRYCK.
Door welcker goede gunste sullen uytghedeylt
worden de jaerlijcksche prijsen.
Sal vertoont worden door de Ionkheyt van het Collegie
der Societeyt IESV.
tot Cortrijck den [9] September. 1665.
[Typografisch ornament met IHS].
________________________________
Tot CORTRYCK, by Ian van Mullem, inde Ley-straete,
In den zoeten naem IESVS. 1665.
________________________________

Ceneton051000
Fraterna Charitas
Martijrii
Palma Coronata
exhibebitur
Jn Justino novenni puero

Ceneton051010
TRAGEDIE
DE GHESTRAFTE GHIERICHEYT
Wordt vertoont in
MAVRITIVS
KEYSER
VANDEN OOSTEN.
Tot CORTRYCK,
by Ian van Mullem inde Ley-straete
In den zoeten naem IESV 1657.

Ceneton051020
Den Heylighen Franciscus Xaverius, Apostel van Indien ende Iaponien.

Ceneton051030
illustri Japonum familia
Thomas A Justina
Coniuges:
Jacobus A Justus
filii
pro Christo patiens

Ceneton051040
Innocentia puerilis
Beatissime virgini
ad modum grata
In B hermanno

Ceneton051050
Isaacus
Christi Patientis
tijpus

Ceneton051070
Jnvicta
Alphonsi Cartheiae praefecti
In Regem fides

Ceneton051080
JONATHAS
TRAGI-COMOEDIA
EXHIBEBITUR
A
SUPREMAe CLASSIS GRAMMATICES
STUDIOSIS
IN
GYMNASIO
SOCIETATIS JESU
Cortraci 26. Maii 1730.
[Vignet: IHS].
CORTRACI,
Typis Andreae Moreel, Typographi viâ dictâ de Vrauwestraete.

Ceneton051090
Joseph | A | fratribus venditus

Ceneton051110
IUSTVS
UCONDONUS
IN
BALLINCKSCHAP GESONDEN
DOOR
TAYCOSAMA
KEYSER VAN IAPONIEN
Om syne onbevvegelycke stantvastigheyt
In het Catholyck Geloof

Ceneton051120
DEN LAETSTEN NACHT | VAN DEN CONINGH DER ASSYRIEN | BALTHASAR, | MET ZYNEN | MANE, THECEL, PHARES, | Verklaert door de ghelijckenisse vanden QVAEDEN KNECHT. Matth. 24. | Ende ghestelt tot leeringhe voor den sondaer | Door de parabole vanden | RYCKEN-GHERVSTEN. Lucae 12.

Ceneton051130
Landelinus.

Ceneton051140
Laus Deo Semper
Pecuniae obediunt omnia
Sive
Plutus
Commedia
in Gijmnasio Societatis Jesu Cortraci
11 Decembris
1693

Ceneton051150
Leo
Orientis imperator.

Ceneton051160
LOT
AB
ANGELIS
DUCTUS É SODOMA

Ceneton051170
M A R D O C H Ae U S
Over den doodt-vyandt der Ioden
AMAN,
Door Godts ende ESTHERS goede gratie,
triomferende.
Op-ghedraghen aen de Edele, wyse, voorsienige Heeren,
mijn Heeren
BORGHMEESTER
ENDE
SCHEPENEN
der Stede van CORTRIJCK,
Door welcker goede gunste zullen uyt-ghedeylt wor-
den de Iaerlycksche Prysen.
Vertoont door de Jonckheyt van’t Collegie der Societeijt
IESU.
Tot CORTRYCK den September 1664.
[Vignet: IHS].
________________________________________
TE GHENDT, ghedruckt by BAVDVYN
MANILIUS, woonende inde witte Duyve.

Ceneton051200
De Menaechmi
Comedie van Plautus

Ceneton051210
MENECRATES
COMOEDIE
Qui sera representëe
PAR
Les escoliers de la Poësis
A COVRTRAY
Dans le College de la Compagnie de IESV
Le I. de Mars 1680.
[Vignet: IHS, In hoc nomine Jesus].
____________________________
A Courtray chez Ian van Mullem Imprimeur,
au nom de IESVS. 1680.
_____________________________

Ceneton051220
MOROPHILUS
COMOEDIA
EXHIBEBITUR
AB
INFIMAe CLASSIS GRAMMATICES
STUDIOSIS
IN GYMNASIO
SOCIETATIS JESU
Cortraci 18. Julii 1731.
[Vignet: IHS].
CORTRACI
Apud Andream Moreel, viâ dictâ de Vrauwestraete sub signo sancti Ambrosii.

Ceneton051230
Mtr Curtius | Liefhebbers des vaderlant | afbeelsel | van Jesus christus
sal verthoont worde door de studenten
...
Tot Cortrijk
...
1686

Ceneton051240
MULIER VIDUA
IN
SCENAM DABITUR
A
MEDIAe CLASSIS GRAMMATICES
STUDIOSIS
IN
GYMNASIO
SOCIETATIS JESU
CORTRACI XXII JUNII M.DCC.XXX.
[Vignet: IHS].
CORTRACI,
Typis Andreae Moreel, Typographi viâ dictâ de Vrouwestraete.

Ceneton051270
NEOPHYTUS
MARTYR
IN
SCENAM DABITUR
AB
INFIMAe CLASSIS
GRAMMATICES
STUDIOSIS
CORTRACI die Julii 1726.
[Houtsnede].
IPRIS, apud PETRUM JACOBUM DE RAVE

Ceneton051300
OPRECHTE LIEFDE
Van een moeder tot haeren sone
IN DEN H. MARTELAER
CALLIOPUS
Ende sijne moeder
THEOCLIA.
Sal vertoont worden door de Ionckheyt van de
Vierde, ende leeghere scholen.
In het Collegie der Societeyt IESV.
Tot Cortrijck den 5. ende 6. van Februarius 1671.
[Vignet: IHS, Laudabile nomen Domini].
__________________________________
Ghedruckt tot CORTRYCK, by Ian van Mullem, vvoonende
in de Ley-straete in den zoeten naem IESVS. 1671.
__________________________________

Ceneton051320
A C H A B
P OE N I T E N S
T R A G OE D I A
EXHIBEBITUR
A
CLASSIS HUMANITATIS
STUDIOSIS
IN GYMNASIO
SOCIETATIS JESU
Cortraci 27. Februarii 1737.
LUDIS BACCHANALIBUS
[Vignet: IHS].
Cortraci, Typis Andreae Moreel.

Ceneton051330
PHILARGYRVS | AMENTIAe HVMANAe EXEMPLVM

Ceneton051340
pueri Duo lusitani | Cum praeceptore | A | Jesu jnvitati

Ceneton051350
PUTAGIUS
COMOEDIA
CORTRACI
Apud Andream Moreel, sub signo St. Ambrosii.

Ceneton051360
S. ALOYSIUS
CORTRACY’
Apud ANDREAM MOREEL.

Ceneton051370
S. HERMENEGILDE
Fils de Leouigilde Roy de Visi-Gots
Martyr pour la Foy,

Ceneton051380
S. Josephus
Perditum Jesulum quaeritans,
et
in templo disputantem inveniens

Ceneton051390
Salutaris
Mortis et Judicij
Recordatio
Jn Saladino
Et Eius fratre
simbaldo

Ceneton051400
SAMUEL | DEI NUNCIUS | TRAGOeDIA / SAMUEL | DEN BODE VAN GOD | TREUR-SPEL

Ceneton051410
SAMUEL | DEI NUNCIUS | TRAGOeDIA / SAMUEL | DEN BODE VAN GOD | TREUR-SPEL

Ceneton051420
Sancti Adriani
in
fid
Constantia

Ceneton051430
Sancti | Landelini | Infelix fuga | felicior reditus

Ceneton051440
Sancto Patri
Joanni chrysostomo
Greciae Limini
Deuoti
Lumen oculorum per Jesum ceco-nato
restitutum
pro lumine ad litteras grecas addiscendas
supplices
Doctori Tirones
Clientes Praesidi
exhibebant
Rhetores et Poëte
graece composuit Rhetorum ~mis
Joannes Baptista Boudrij
Cortraci Anno 1667

Ceneton051450
SERPENS
IN DESERTO EXALTUS
TRAGOEDIA
CORTRACI,
Apud Andraeam Moreel, viâ dictâ de Vrouwestraete sub signo
Sancti Ambrosii

Ceneton051460
SIGISMVNDVS
CONINCK VAN BVRGONDIEN
TREVR-SPEL
OPGHEDRAGHEN
Aen de Edele, Wyse, Voorsienighe Heeren,
MYN HEEREN
BORGHMEESTER
ENDE
SCHEPENEN
Der Stede van Cortryck.
Door welckers mildtheydt sullen uytghedeylt worden
De Iaerlycksche Prysen
Aen de Ionkheydt van het Collegie der
Societeyt IESV.
Den 9 September. 1678.
[Typografisch ornament].
________________________________
Tot CORTRYCK, by Ian van Mullem, woonende
Inde Leystraete in den naem IESVS.
________________________________

Ceneton051470
Singularis in P: V: Pietas
in Thestili
Exhibebitur
Ab
infimae classis grammatices studiosis
Cortraci 24 Julij
1693

Ceneton051480
Solijmannus
Treurspel

Ceneton051500
THEOPHILUS

Ceneton051510
THOMAS
APOSTOLUS

Ceneton051520
THOMAS | JAPON

Ceneton051530
TITUS
MANLIUS
TRAGOEDIA

Ceneton051540
TITUS MANLIUS
TRAGOEDIA

Ceneton051550
TRAGEDIE
ROMANVS DIOGENES,
EMPEREVR DE L’ORIENT.
Dediée à messieurs les nobles, sages & prudens seigneurs les Bourguemaistre et echevins de la ville de Courtray

Ceneton051560
TREBELLIVS | CHRISTEN CONINCK VAN BVLGARIEN, | OVERWINDER ZYNS SELFS, | ENDE VAN ZYNEN WEDERSPANNIGEN SONE.

Ceneton051570
Triumphus
Verae
Amititiae
Jnter
Nicomachum et Emilianum

Ceneton051580
Vita
Aduersis Emendata
in
Manasse
Judaea Rege

Ceneton051590
TREVR-SPEL | DER VYANDTSCHAP | ONSALIGH | AEN | SAPRICIVS | BLY-EYNDIGH | AEN | NECEPHORVS

Ceneton051600
DE
CHRISTELYCKE LEERINGHE
VAN VELE
MISACHT, ENDE VERLATEN,
WORDT
SPEELS-GEWYS
VERTROOST, ENDE OMHELST
Tot Loven, by HIERONYMUS DE GOSIN Anno 1691.

Ceneton051610
CELSE | TRAGEDIE

Ceneton051630
ADONIBEZEC
TREUR-SPEL.
SAL VERTOONT WORDEN

Ceneton051640
Curtius
Amans patriae
Christus
Amans naturae humanae
In Scenam dabitur
A
Classis Humanitatis Studiosis
In Gijmnasio Societ. Jesu
Traiecti 25 26 februarij
Anno 1693

Ceneton051660
Otto, Derden Keyser van dien naeme.

Ceneton051710
JPHIGENIA

Ceneton051720
Joseph
Aegijpti Prorex
Drama Tragicum

Ceneton051740
MUTUS
DAeMONIUM HABENS

Ceneton051750
Otto, Derden Keyser van dien naeme.

Ceneton051770
TREVRSPEL | IN | VRSICIVS.

Ceneton051780
ABIA | TRAGOeDIA

Ceneton051790
ACHAB | MORIENS | TRAGOEDIA

Ceneton051800
ACHAN
TRAGOeDIA

Ceneton051810
ACHAS
IN
SCENAM DABITUR
AB
INFIMAE CLASSIS GRAMMATICES
STUDIOSIS
IN
GYMNASIO SOCIETATIS
JESU
MECHLINIAE die XXIV. Julii
M. DCC. XXI.
Circa tertiam post meridiem.
[Vignet met monogram IHS]
MECHLINIAE, Typis LAURENTII VANDER ELST.

Ceneton051820
ADONIAS
EXCELLENTISSIMO
AC
REVERENDISSIMO
DOMINO
JOANNI HENRICO

Ceneton051830
ADONIBEZEC | TRAGOeDIA

Ceneton051840
ALEXANDER
EN
MATHILDIS
TREUR-SPEL

Ceneton051850
ALEXANDER
ET
MECHTILDIS
REGIS SCOTORUM LIBERI
In Scenam dandi
A
SYNTAXIANIS
COLLEGII
SOCIETATIS IESV
MECHLINIAE.
Die 18. May Anno M. DC. LVIII.

Ceneton051860
ALEXANDER
ET
MECHTILDIS
REGIS SCOTORVM LIBERI

Ceneton051870
NABUCHODONOSOR | REGNO RESTITUTUS

Ceneton051880
AmasiAs

Ceneton051890
Mechelen AMASIAS
REX JUDAe

Ceneton051900
AMICITIA | FOEDERE SANCITA | DVRIS REBVS PROBATA | MORTE FIRMATA | GRIPHVM | INTER ET | TINDARIDEM | NOBILES SCYTHAS

Ceneton051910
AMICITIA | IN | PHAeDRO & CHARINO

Ceneton051920
AMIRAS | TRAGOeDIA

Ceneton051930
ANDREAS
ET
BELA

Ceneton051940
ANDRONICUS | TRAGOeDIA

Ceneton051960
ASA

Ceneton051970
ASAMI
IN
ROMANUM DIOGENEM
CLEMENTIA
IN SCENAM DABITUR
A STUDIOSA JUVENTUTE
GYMNASII SOCIETATIS
JESU
LUDIS AUTUMNALIBUS
Mechliniae 4. & 5. Septembris 1753.
Horâ secundâ pomeridianâ.
[VignetL IHS]
MECHLINIAE, Apud Laurentium Vander Elst, Typographem.

Ceneton051980
ASARHADDON

Ceneton051990
ATHALIA
TRAGOeDIA
Mechelen
1702

Ceneton052000
ATHALIA | TREUR-SPEL

Ceneton052010
BAASA | DELENS STIRPEM | JEROBOAMI

Ceneton052020
BALTASSAR
TREUR-SPEL

Ceneton052030
BAMBA

Ceneton052040
Bertulfus.

Ceneton052050
HET KINDEKEN
JESUS
GEVONDEN
IN DEN
TEMPEL

Ceneton052060
CYRI | IN | CROeSUM | CLEMENTIA

Ceneton052070
SAMARIA
FAME ET OBSIDIONE
LIBERATA

Ceneton052080
CLODOALDE | TRAGEDIE

Ceneton052090
CLODOALDUS
TRAGOEDIA

Ceneton052100
Clodoaldus.

Ceneton052110
CLODOALDUS

Ceneton052130
CYRI | IN | CROeSUM | CLEMENTIA

Ceneton052140
DAMON
ET
PYTHIAS
TRAGOeDIA

Ceneton052150
DANIEL
SUPER
SAPIENTES BABYLONI
CONSTITUTUS

Ceneton052160
DARIUS MEDUS
VERI DEI CULTUM IN ORIENTE RESTITUENS

Ceneton052170
DARIUS MEDUS
VERI DEI CULTUM IN ORIENTE RESTITUENS

Ceneton052190
DAVID | TRAGOeDIA

Ceneton052200
DAVID
GOLIATHI
VICTOR.

Ceneton052220
DE BRUYD | DER | GEZANGEN

Ceneton052230
SALOMONA
MET HAER
ZEVEN ZONEN MACHABEEN

Ceneton052240
DEBITOR | EVANGELICUS

Ceneton052260
JONATHAS | BLY-EINDIG TREUR-SPEL

Ceneton052270
DEN VAL | DER | ENGELEN | TREUR-SPEL

Ceneton052280
JONATHAS

Ceneton052290
DANIEL
SUPER
SAPIENTES BABYLONI
CONSTITUTUS

Ceneton052300
BAASA | DELENS STIRPEM | JEROBOAMI

Ceneton052310
ELEAZARUS | TRAGOeDIA

Ceneton052320
ELEAZARUS
TRAGOeDIA

Ceneton052330
ELIACIM | ET | JOACHAZ

Ceneton052340
ELIAS | IN COELUM | RAPTUS

Ceneton052350
EVILMERODACHI
IN JOACHIN
CLEMENTIA

Ceneton052360
EVLOGIVS | TRAGICOMEDIE

Ceneton052370
FLAVIUS
BELISARIUS
TRAGOeDIA

Ceneton052380
FUR DELUSUS | COMOeDIA

Ceneton052400
GONZALVS SILVERIA
VAN DE SOCIETEYT IESV
APOSTEL VAN MONOMOTAPA
Verthoont in de Sale van’t Collegie
Tot MECHELEN den 14. ende 15. Septembr. 1638.
Toegheeyghent
Aen de seer Eerweerdighen ende Edelen
HEERE
Mijn Heere
IAN VAN WACHTENDONCK
Deken van de Metropolitane Kercke
ende
Raedtsheere van sijne Conincklijcke Maiesteyt
inden Grooten Raedt binnen Mechelen
Door wiens mildheyt de jaerlijcksche Prijsen sullen
uytghedeyt worden.
[Vignet: Noctu incubando diuque]
T’ANTWERPEN,
By IAN VAN MEVRS.
Anno M.DC.XXXVIII.

Ceneton052410
TREBELLIUS | BULGARORUM REX

Ceneton052420
BAMBA

Ceneton052430
HELI | TRAGOEDIA

Ceneton052440
HELI | TRAGOEDIA

Ceneton052450
1730 Mechelen HERMENIGILDUS | TREUR-SPEL

Ceneton052460
HORATIUS | SORORICIDA

Ceneton052470
Humfredus.

Ceneton052480
HYPOCRITA | COMOeDIA

Ceneton052490
HYRCANUS

Ceneton052510
Mechelen AMASIAS
REX JUDAe

Ceneton052520
INNOCENTIA
A
DANIELE
DEFENSA
IN
SCENAM DABITUR
A
SUPREMAE

Ceneton052540
IVSTVM DEI IVDICIVM
IN REBELLES PARENTIBVS FILIOS;
IN
IARBA
PERSARVM REGIS FILIO
IN SCENAM DABITUR

Ceneton052550
JACOBUS | MACHABAeORUM | NATU MINIMUS

Ceneton052560
JACOBUS
MACHABAEORUM
NATU MINIMUS
TRAGOEDIA.
EXHIBEBITUR
A STUDIOSA JUVENTUTE
GYMNASII SOCIETATIS
JESU
Mechlinae 9 Septembris 1740.
LUDIS AUTUMNALIBUS.
[Vignet: IHS]
MECHLINAE, augd LAURENTIUM VANDER ELST, Typographus.

Ceneton052570
JEPHTIAS | TREUR-SPEL

Ceneton052580
Joannes damascenus
Mariani Cultus
Defensor egregrius

Ceneton052590
JOAS
TREUR-SPEL

Ceneton052600
JOAS
CONINCK
VAN
JUDA
TREUR-SPEL

Ceneton052610
JOAS
CORONATUS

Ceneton052620
Jonathas | Tragedia

Ceneton052630
JONATHAS

Ceneton052640
JONATHAS
BLY-EINDIG TREUR-SPEL
sal vertoont worden door de minderjarige
den

Ceneton052650
JONATHAS
ET
TRYPHON
TRAGOEDIA

Ceneton052660
JONATHAS
TRAGOEDIA

Ceneton052670
JOSEPH | UXOREM DUCENS | ASENETH

Ceneton052680
JOVIANUS | IMPERATOR

Ceneton052700
JUDICIUM
SALOMONIS

Ceneton052710
JUDITH | TRAGICOMOeDIA

Ceneton052720
JUDITHAe | DE | HOLOFERNE | TRIUMPHUS

Ceneton052730
SENNACHERIB

Ceneton052740
HET KINDEKEN
JESUS
GEVONDEN
IN DEN
TEMPEL

Ceneton052750
HET KINDEKEN
JESUS
GEVONDEN
IN DEN
TEMPEL

Ceneton052760
L. JUNIUS BRUTUS
TRAGOEDIA

Ceneton052780
LIDERICVS | SIVE | IVSTITIA INCORRVPTA, | TRAGOEDIA

Ceneton052810
MAURITIUS
ORIENTIS IMPERATOR
ob Avaritiam & Crudelitatem
PUNITUS

Ceneton052820
MECHELEN
UYT-MUNTENDE
DOOR GODTS-DIENSTICHEYDT,
VERMAERT
DOOR GELEERTHEYDT,
EDEL
DOOR WAPENEN,
Wordt verthoont door de Ionkheijdt vande Scholen
DER SOCIETEYT JESU,
den 12. ende 13. September 1679.
[Typografisch ornament]
______________________________________
TOT MECHELEN,
Gedruckt by Jan Jaye gesworen Stadts Boeck-Drucker.
______________________________________

Ceneton052830
MECHLINIA
PIA,
DOCTA,
NOBILIS,

Ceneton052840
DARIUS MEDUS
VERI DEI CULTUM IN ORIENTE RESTITUENS

Ceneton052870
ACHAN
TRAGOeDIA

Ceneton052880
MISER E POTENTE | E MISERO POTENS | AMAN | MARDOCHAeUS

Ceneton052890
MORHELIUS | COMOEDIA

Ceneton052900
MORS
XERXIS
PERSARUM REGIS
TRAGOEDIA
Mechliniae, Typis Joannes Francisci Vander Elst, Typographi.

Ceneton052910
MOYSES

Ceneton052920
NABUCHODONOSOR | REGNO RESTITUTUS

Ceneton052930
NABVCHODONOSOR | TRAGI-COMEDIE,

Ceneton052940
NICOCLES
ET
PERIANDER
TRAGOEDIA

Ceneton052950
OSTANUS
EN TAPHERNES
BLY-EINDIG TREURS-SPEL

Ceneton052960
JOSEPH | UXOREM DUCENS | ASENETH

Ceneton052980
POLYEUCTUS | TRAGOeDIA

Ceneton052990
PUNITA | SAULIS | POSTERITAS | TRAGOeDIA

Ceneton053000
DE BRUYD | DER | GEZANGEN

Ceneton053010
RARVM | CHRISTIANAe | PAVPERTATIS | DOCVMENTVM | IN | CHRYSOMISO

Ceneton053020
RYKS-VERSMADING | VAN DE DRY KINDEREN | VAN JACOBUS | KONINK VAN SCHOTLAND

Ceneton053030
Salomona
tragoedia

Ceneton053040
SALOMONA
TRAGOeDIA

Ceneton053050
SALOMONA
MET HAER
ZEVEN ZONEN MACHABEEN

Ceneton053060
SAMARIA
FAME ET OBSIDIONE
LIBERATA

Ceneton053070
SAMARIA
FAME ET OBSIDIONE
LIBERATA

Ceneton053080
SAMARIA
FAME ET OBSIDIONE
LIBERATA

Ceneton053090
SAMARIA
FAME ET OBSIDIONE
LIBERATA

Ceneton053100
SENNACHERIB

Ceneton053110
ELIACIM | ET | JOACHAZ

Ceneton053120
DARIUS MEDUS
VERI DEI CULTUM IN ORIENTE RESTITUENS

Ceneton053140
STANISLAUS | KOSTKA | DE WERELT VERLAETENDE

Ceneton053160
STAVROSTROPHVS | DOOR DE VREESE TE VERGEEFS | BEVOCHTEN | DOOR DE GODDELYCKE LIEFDE | OVER-WONNEN

Ceneton053170
Stratiophilus | Comedia

Ceneton053180
HORATIUS | SORORICIDA

Ceneton053190
TITVM IAPONEM | TRAGICO-COMOEDIAM | S. FRANCISCO | XAVERIO | PRIMO IAPONVM APOSTOLO | SACRAM

Ceneton053200
TREBELLIUS | BULGARORUM REX

Ceneton053220
JACOBUS
MACHABAeORUM
NATU MINIMUS
TRAGOeDIA.

Ceneton053230
Verbeeldinghe
VAN DER ARBEYDT, ENDE VRVCHTEN, DER
SOCIETEYT IESV
In haere eerste eeuvve
Door het beschermen, ende veruoorderen
DES H. GHELOOFS
In de vier deelen des Werelts.
[Vignet: IHS]
Sal vertoont vvorden door de Studenten der selvuer
SOCIETEYT IESV binnen Mechelen
den [ ] August. 1640.

Ceneton053240
VERVOLGINGE | VAN HET KINDEKEN | JESUS | AFGEBEELD | IN DE VERVOLGINGE VAN HET KIND | MOYSES

Ceneton053250
victrix innocentia
in
leone
orientis imperatore.

Ceneton053260
JUDICIUM
SALOMONIS

Ceneton053270
OSTANUS
EN TAPHERNES
BLY-EINDIG TREURS-SPEL

Ceneton053280
ZOYDONO

Ceneton053290
DEN HEYLIGHEN
SIGISMVNDVS
Coningh van Burgundien

Ceneton053300
EXCELLENTISSIMO
AC
REVERENDISSIMO DOMINO
D. JOANNI
HENRICO
COMITI A FRANCKENBERG
ARCHIEPISCOPO MECHLINIENSI DECIMO
PRIMATI BELGII
SACRAE CAESAREAE AC REGIAE APOSTOLICAe MAJESTATIS SUAE
CONSILIARIO ACTUALI INTIMO &c. &c.
IN SOLEMNI AD CATHEDRAM SUAM
ADVENTU
[achteraan, blz. 31-32:]
JoannI henrICo
antIstItI
saCrI gregIs pastorI
DraMa
pastoraLe.

Ceneton053310
CRISPE,
TRAGEDIE DEDIÉE
A MESSIEURS
MESSIEURS DU MAGISTRAT
DE LA VILLE DE MENIN.
Par la liberalité desquels les prix seront distribuez.
REPRESENTÉE
Par les Ecoliers du College de S.Jean-Baptiste, le
28 Aoust 1731. pour les Dames, & le 29. pour
les Messieurs, à deux heures après midi.
[Typografisch ornament].
A LILLE,
Chez JEAN-BAPTISTE HENRY, Imprimeur & Libraire de Messieurs du
Magistrat, entre la grande & petite Place vis-à-vis la Bourse.

Ceneton053320
CRISPE,
TRAGEDIE DEDIÉE
A MESSIEURS
MESSIEURS DU MAGISTRAT
DE LA VILLE DE MENIN.
Par la liberalité desquels les prix seront distribuez.
REPRESENTÉE
Par les Ecoliers du College de S.Jean-Baptiste, le
28 Aoust 1731. pour les Dames, & le 29. pour
les Messieurs, à deux heures après midi.
[Typografisch ornament].
A LILLE,
Chez JEAN-BAPTISTE HENRY, Imprimeur & Libraire de Messieurs du
Magistrat, entre la grande & petite Place vis-à-vis la Bourse.

Ceneton053350
Heden is’t dat ghy sijne Stemme hoort en vvilt
uvve herten niet verharden. Psalm 94.
SAL VERTHOONT WORDEN IN
RADBODUS
CONINCK VAN VRIESLANDT
Door de Studenten vande Vyfde en Vierde Schole der
SOCIETEYT IESU,
Binnen Audenaerde op het Stadt-Huys den ende Februarij 1699.
____________________________________________________________________
Le Chatiment de la Penitence differée
DANS LA PERSONNE DE
RADBODUS
ROI DE FRISE,
Representé par les Ecoliers de la Cinquiême & Quatriême Ecôle,
DU COLLEGE DE LA COMPAGNIE DE JESUS,
A Audenaerde à l’Hotel de Ville le & de Fevrier 1669.
___________________________________________
TE GHENDT, Ghedruckt by Jan Danckaert opde Cooremerct.

Ceneton053360
 David de Gabaoniten bevredigende, treur-spel... Zal vertoont worden door... de Latynsche schoolen der societeyt Jesu binnen Audenaerde den 26. en 27 augusti 1771

Ceneton053370
COMEDIE
LE
DIABLE
ENNEMY DE LA VERITÉ
SERA REPRESENTÉ EN
DEMIPHO
par les Escoliers du College
de la Compagnie de Jesus a Audenarde
le … et le … de Septembre 1694.
Dediée à Messieurs Grand-Bally,
Bourge-Maistre et Eschevins de la Ville d’Audenarde.
Par la Liberalitee desquels les Priz seron donnéz.
A Gand, imprimé chez Jean dankaert, sur le Marché de Grain.

Ceneton053380
GODEFRIDUS BULLIONIUS
CONINCK
VAN
JERUSALEM,
GODEFROY DE BOUILLON
ROY
DE
JERUSALEM,
TE GHENDT,
Ghedruckt by Jan Danckaert, woonende
op den Hoeck vande Magdaleyn-straet, by de PP. Jesuiten.

Ceneton053390
GODEFRIDUS BULLIONIUS
CONINCK
VAN
JERUSALEM,
GODEFROY DE BOUILLON
ROY
DE
JERUSALEM,
TE GHENDT,
Ghedruckt by Jan Danckaert, woonende
op den Hoeck vande Magdaleyn-straet, by de PP. Jesuiten.

Ceneton053420
MARIA STUARTA
KONINGHINNE VAN SCHOTLANDT
Door het Bevel van haere Nichte
ELIZABETH
KONINGHINNE VAN ENGHELANDT
GHEDOODT.
Sal verthoont worden door de Jochkheyt vanden Catechismus
der Societeyt JESU.
Binnen Audenaerde, op den Mey 1698.
ccccccccccccccccccccccccccccccccccc
MARIE STUART
REINE D’ ECOSSE
Mise à mort par ordre
D’ELISABETH
REINE D’ANGLETTERRE
SA PARENTE
TRAGEDIE.
Representée par la Jeunesse de la Doctrine Chrestienne au
College de la Compagnie de JESUS.
A Audenaerde le May 1698.
____________________________________
TE GHENDT, Ghedruckt by JAN DANCKAERT. 1698.
________________________________________

Ceneton053440
HET ONNOOSEL BLOEDT
VERGOTEN
DOOR
UGOLINUS,
PRINCE VAN HETRURIE
In hem, ende syne Sonen
ghestraft:
SAL VERTHOONT WORDEN
Door
De Ionckheydt van het Collegie der Societet IESU binnen
AUDENAERDE.
Den September 1666.
[Vignet: IHS].
________________________________________
TE GHENDT, Ghedruckt by BAUDUYN MANILIUS.

Ceneton053450
Heden is’t dat ghy sijne Stemme hoort en vvilt
uvve herten niet verharden. Psalm 94.
SAL VERTHOONT WORDEN IN
RADBODUS
CONINCK VAN VRIESLANDT
Door de Studenten vande Vyfde en Vierde Schole der
SOCIETEYT IESU,
Binnen Audenaerde op het Stadt-Huys den ende Februarij 1699.
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Le Chatiment de la Penitence differée
DANS LA PERSONNE DE
RADBODUS
ROI DE FRISE,
Representé par les Ecoliers de la Cinquiême & Quatriême Ecôle,
DU COLLEGE DE LA COMPAGNIE DE JESUS,
A Audenaerde à l’Hotel de Ville le & de Fevrier 1669.
___________________________________________
TE GHENDT, Ghedruckt by Jan Danckaert opde Cooremerct.

Ceneton053460
DEN | RYCKEN VRECK | IN | WEELDE GHESTRAFT | ENDE | LAZARUS | IN | ELLENDE GHELOONT.

Ceneton053470
Theodedemena.

Ceneton053480
TRIOMPHE | De la Foy Catholique | Representée l DANS LES PERSONNES | DE | MARC | ET | MARCELLIAIN

Ceneton053490
ZOPYRUS,
BLY-EYNDIGH TREUR-SPEL.
VERTOONT
Door de Jonckheyt der Scholen van de Societeyt JESU,
DER STADT VAN AUDENAERDE.
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ZOPYRUS,
TRAGI-COMEDIE.
Representée par les Ecoliers du College de la Compagnie de Iesus,
ET DEDIęE
A MESSIEURS
LE BOURGE-MAITRE
ET ESCHEVINS
DE LA VILLE D”AUDENARDE.
__________________________________________
A GAND, Imprimé chez JEAN DANCKAERT, 1699.

Ceneton053500
ZOPYRUS,
BLY-EYNDIGH TREUR-SPEL.
VERTOONT
Door de Jonckheyt der Scholen van de Societeyt JESU,
DER STADT VAN AUDENAERDE.
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ZOPYRUS,
TRAGI-COMEDIE.
Representée par les Ecoliers du College de la Compagnie de Iesus,
ET DEDIęE
A MESSIEURS
LE BOURGE-MAITRE
ET ESCHEVINS
DE LA VILLE D”AUDENARDE.
__________________________________________
A GAND, Imprimé chez JEAN DANCKAERT, 1699.

Ceneton053520
ALEXANDER
Soone van
ALEXANDER
Koninck van Schotlandt
GHELVCKIGER
Door ’t Ryck te derven,
Als te be-erven.
Sal verthoont worden door de Studenten vande
vierde Schoole, in het Collegie der Societeyt
IESU, binnen Ruremonde den 12. en 13.
Februarij des Iaers 1660.
[Vignet: IHS].
TOT RUREMONDE
By GASPAR DU PREE, Boeck-drucker van den Souverainen Raedt
des Koninckx in Gelderlandt.

Ceneton053540
CYRUS
PERSARUM REX

Ceneton053560
Gloriosa e Regno
Fuga
In
Alexandri Scotiae Regis liberis
Mathilde et Alexandro
In
Scenam dabitur
Ab
Humanitaits
Studiodis
Gijmnasij Soctis JESV
Ruremonde

Ceneton053570
HYMENAeUM
SERENISSIMIS PRINCIPIBVS
GUILIELMO HYACINTHO
NASSAVIO
AC
MARIAe FRANCISCAe
FURSTENBERGICAe
NEO-SPONSIS
ACCINEBAT
Gymnasium Societatis Jesu Ruraemundae
[ ]
Aprilis 1687.

Ceneton053580
INTERLUDIVM CONVIVIALE
PERILLVSTRI AC REVERENDISSIMO DOMINO
D. ANDREAE CRVESENO
QUARTO RURAeMONDENSIVM EPISCOPO
Exhibendum | JN EPISCOPALE AVLA | Quâ Exellentissimos Amplissimos | Nobilissimosque Dominos | Superioris Geldriae Gubernatorum &c. | nec non Supremos Statuum Ordines, huiusque | Provinciae ac Urbium Optimates &c. | in Solenne inaugurationis auspicium | epulo excipit.

Ceneton053610
TRAGI-COMEDIE.
TREBELLIVS
KONINCK VAN BVLGARIEN.
TOT LVYCK,
By IAN OVWERX, Gheswooren Boeck-drucker,
woonende by de
PP. der Societeyt IESV.
M. DC. XVII.

Ceneton053630
ABRAHAM

Ceneton053640
Benedictus

Ceneton053650
DANIEL
TRAGEDIE

Ceneton053670
Esther.

Ceneton053680
Eutropius

Ceneton053690
Hermannus

Ceneton053700
JEAN
CALYBITE
SERA REPRESENTÉ
PAR LES ÉCOLIERS
DE LA GRAMMAIRE
Du Collége de la Compagnie de
JESUS
A BERGUES St. WINNOC le 16. May 1732.
[Vignet: IHS].
A DUNKERQUE,
Chez la Veuve de PIERRE WEINS, Imprimeur ordinaire de la
Ville, proche des RR. PP. Jesuites.

Ceneton053710
JEPTHE’
TRAGEDIE

Ceneton053720
Joseph
van syne
broeders
ghekent

Ceneton053730
JUSTE UCONDONE
Deposé de toute Charge & Banny
PAR
TAYCOSAMA
Empereur du Japon
Pour sa constance inebranlable dans la Foy Catholique

Ceneton053760
Palimbius
Verweckt van de Doodt

Ceneton053780
SALOMON
KONINCK VAN ISRAEL
VAN SYNEN VADER GHESTELT IN HET RIICK,
VAN GODT MET WYSHEYT BEGHAEFT,
VAN DE VROVWEN VERLEYT TOT AFGODERYE,
VAN GODT OM SYN SONDEN GHESTRAFT,
GHESTORVEN MET ONSEKERHEYT VAN SYN SALIGHEYT.

Ceneton053790
SAVL | ONGHEHOORSAEM | WORT BEROOFT VAN SIIN | RIICK ENDE LEVEN, NAER DAT | HY TE VERGEEFS GESOCHT HADDE DAVID | sijnen naervolgher des rijckx om te brenghen.

Ceneton053800
SIGERICUS
TREUR-SPEL
SAL VERTOONT WORDEN
Door de Studenten van de derde Schole van het Collegie
der Societeyt JESU,
Tot Berchem St. Winnox den 28. ende 29. Mey 1717.
____________________________________
SIGERICUS
TRAGEDIE
SERA REPRESENTÉE
Par les Écoliers de la troisiéme Classe du College de la Compagnie de JESUS,
A BERGUES St. WINNOCQ,
[IHS].
_____________________________________
A DUNKERQUE, chez la Veuve de P. Weins.

Ceneton053810
SIGERICUS
TRAGEDIE

Ceneton053820
TRIOMPHE
DE
L’AMOUR DIVIN
SVR L’AMBITION
SERA REPRESENTÉE
EN
Alexandre Fils du Roy d’Ecosse

Ceneton053830
ABRAHAM

Ceneton053840
DE WERELT
bedrogen ende overvvonnen
VAN DEN
H. IOANNES CALYBITA.
Gedruckt tot Berghe S. VVinnocx by P. van Ouwen Gesvvoren
Boeck-drucker der voorsz. Stede.

Ceneton053850
Esther.

Ceneton053860
Philotas | sive | perfidia punita. | tragoedia.

Ceneton053890
FIËSKO;
OF,
DE SAMENZWEERING TE GENUA.
REPUBLIKEINSCH TREURSPEL,
VAN
F. SCHILLER;
VOOR HET TOONEEL BEARBEID
DOOR
C.M. PLUMICKE.
[Vignet: Stads Schouwburg].
Te AMSTELDAM, by
ABRAHAM MARS, 1801.
Met Privilegie.

Ceneton053990
ADONIBEZEC
TRAGOEDIA

Ceneton054090
DEN
Trotsen Eedelman
OF
Verstoorden Minnaar.
TREUR-SPEL.
DOOR
YEDE JURJENS.
Toneelswijse tot ARUM vertoont.
[Vignet: fleuron met beer].
Te HARLINGEN,
_________________________
Gedrukt by Frederik Schotsman, Boek-drukker aan
de Voorstraat. 1709.
Zijn meede te bekoomen tot Arum by den Autheur.

Ceneton054110
DEN
Trotsen Eedelman
OF
Verstoorden Minnaar.
TREUR-SPEL.
DOOR
YEDE JURJENS.
Toneelswijse tot ARUM vertoont.
Den Derden Druk.
[Vignet: fleuron met beer].
Te HARLINGEN,
_________________________
By FREDERIK SCHOTSMAN, Boek-
drukker aan de Voorstraat. 1740.

Ceneton054120
DEN
Trotsen Eedelman
OF
Verstoorden Minnaar.
TREUR-SPEL.
Door YEDE JURJENS.
Toneels-wijse te ARUM vertoont.
Den vyfden druk.
[Vignet: Houtsnede].
TE WORKUM,
Gedrukt by de Wed: van PETRUS OLINGIUS, Boek-en-
Papier-Verkoopster, in ’t Vergulden Hooft.

Ceneton054130
DE
KLUGT
VAN HET
VERKEN.
DOOR
YEDE JURJENS.
Vertoont tot ARUM.
[Vignet: fleuron met beer].
Te HARLINGEN,
_________________________
Gedrukt by Frederik Schotsman, Boek-drukker aan
de Voorstraat. 1709.
Zijn meede te bekoomen tot Arum by den Autheur.

Ceneton054150
KLUGT
VAN ’T
VERKEN.
DOOR
YEDE JURJENS.
Vertoont tot ARUM.

Ceneton054180
DE
GESTRAFTE
ONDEUGD,
TONEELSPEL
IN
EEN BEDRYF
DOOR
JUSTUS JUST.
Op het Eiland Rechtvaerdigheid,
BY
Die wat verdiend, moet wat hebben.
____________________________________
Te CLEVE,
By N. STOFRAAT,
En zyn te bekomen in de meeste Holandsche Steeden.

Ceneton054190
DE

DUBBELE
VERMOMMING,
KLUCHTSPEL.
Het Fransche van den Heer Dancourt gevolgd.
[Vignet: Constantia et Labore]
Te AMSTELDAM,
By de Erfg: van J: LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1703.
Met Privilegie.

Ceneton054210
HET
Groot vermoogen van Juffers oogen,
OF DE
BETOVERDE KELK,
KLUCHTSPEL.
Uit het Fransche van de Heer Dancourt gevolgd.
[Vignet: Constantia et Labore]
Te AMSTELDAM,
By de Erfg: van J: LESCAILJE, op de Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1699.
Met Privilegie.

Ceneton054220
HET GROOT VERMOOGEN
VAN JUFFERS OOGEN,
OF DE
BETOVERDE KELK;
KLUCHTSPEL.
Het Fransche van de Heere Dancourt gevolgd.
[Vignet: Constantia et Labore]
TE AMSTELDAM,
By de Erfg: van J: LESCAILJE, op de Middeldam,
Met Privilegie. 1707.

Ceneton054230
HET GROOT VERMOOGEN
VAN JUFFERS OOGEN,
OF DE
BETOVERDE KELK;
KLUCHTSPEL.
Het Fransche van de Heere Dancourt gevolgd.
[Vignet: Constantia et Labore]
TE AMSTELDAM,
_________________________
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, by den Dam, 1733.
Met Privilegie.

Ceneton054240
HET GROOT VERMOOGEN
VAN JUFFERS OOGEN,
OF DE
BETOVERDE KELK;
KLUCHTSPEL.
Het Fransche van de Heere Dancourt gevolgd.
[Vignet: Constantia et Labore]
TE AMSTELDAM,
_________________________
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, by den Dam, 1733.
Met Privilegie.

Ceneton054250
CYRUS,
KONING der PERSSEN en MEDEN.
TREURSPEL.
Gevolgd naar het Fransche van den Heere
DANCHET.
[Vignet: Constantia et labore]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis, Met Privilegie. 1741.

Ceneton054260
DON
FELIX DE MENDOZA,
OF DE
VERWARDE ARGWAAN;
BLYSPEL.
Gevolgt na het Spaansche van DON LOPES DE
VEGA CARPIO.
[Vignet: Constantia et Labore]
TE AMSTERDAM,
By d’Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Mid-
deldam, naast de Vischmarkt, 1708.
Met Privilegie.

Ceneton054270
DE
GEKROONDE
NA
HAAR DOOD.
TREURSPEL.
Gevolgd na het Spaans van
DON LOUIS VELES DE GUEVARRA.
[Vignet: Constantia et Labore]
t’AMSTERDAM,
Gedrukt voor het Konstgenootschap.
En te bekomen by de Wed. ALBERT MAGNUS. 1701.

Ceneton054280
DE
GEWAANDE
BLINDE;
KLUCHTSPEL.
[Vignet: Constantia et Labore]
Te AMSTERDAM.
_________________
By HENDRIK van de GAETE, Boekverkoper, op
den hoek van den Vygendam en Warmoesstraat.

Ceneton054290
MELEAGER,
TREURSPEL;
Gevolgt na het Fransche van den Heer
DE LA GRANGE.
[Vignet: Constantia et Labore]
TE AMSTERDAM,
_____________
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Vischpoort, 1708.
Met Privilegie.

Ceneton054300
DE
MINNELISTEN,
BLYSPEL.
[Vignet: Constantia et Labore]
t’AMSTERDAM,
_____________
By de Erfgen: van J: Lescailje, op de Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1694.
Met Priviliegie.

Ceneton054310
HET
ONTDEKTE
GEHEIM;
KLUCHTSPEL.
Het Fransche van den Heere Palaprat gevolgd.
[Vignet: Constantia et Labore]
t’AMSTELDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Visch-poort, 1707.
Met Privilegie.

Ceneton054320
REGULUS,
TREURSPEL.
Uit het Fransch van de Heer PRADON.
[Vignet: Constantia et Labore]
Te AMSTELDAM,
By de Erfg: van J: LESCAILJE, op den Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1699.
Met Privilegie.

Ceneton054330
DE
VERSTOORDE
SERENADE,
KLUCHTSPEL.
[Vignet: Constantia et Labore]
TE AMSTERDAM,
-------------------------
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Middeldam,
naast de Vischmarkt, 1708.
Met Privilegie.

Ceneton054340
DE
VERSTROOIDE
VAN
GEDACHTEN.
BLYSPEL.
[Vignet: Constantia et Labore]
TE AMSTERDAM,
By HENDRIK VANDE GAETE, Boekverkooper,
op den hoek van den Warmoestraat, en Vygendam.
Met Privilegie. 1713.

Ceneton054360
DE
VERSTROOIDE
VAN
GEDACHTEN.
BLYSPEL.
[Vignet: Constantia et Labore]
T’ AMSTELDAM,
By David Rarus, Boekverkooper, 1729.

Ceneton054420
CODRUS,
TREURSPEL.
DOOR
P.J. KASTELEIJN.
TWEEDE DRUK.
_____________________________________________
PROFICIT ET RECREAT.
_____________________________________________
Te AMSTELDAM, bij
PIETER JOHANNES UYLENBROEK,
in de Nes, 1785.

Ceneton054440
EDUARD DE DERDE,
TREURSPEL.
DOOR
P.J. KASTELEIJN.
[Gravure: J. Buys inv. Rein. Vinkeles sculp.]
Te AMSTERDAM, bij
WILLEM HOLTROP,
MDCCLXXXVI.

Ceneton054470
ELFRIDE,
TREURSPEL.
___________________
PROFICT ET RECREAT.
___________________
Te AMSTELDAM, bij
DE ERVEN VAN DAVID KLIPPINK.
MDCCLXXXIII.

Ceneton054480
ELFRIDE,
TREURSPEL.
DE TWEEDE DRUK.
_________________
PROFICT ET RECREAT.
_________________
Te AMSTELDAM, bij
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
MDCCLXXXVII.

Ceneton054520
ERASTES EN LUCINDE,
TOONEELSPEL,
MET ZANGEN.
DOOR
P.J. KASTELEIJN.
[Gravure: J. Buys inv. Rein. Vinkeles sculp.]
TE AMSTERDAM, bij
WILLEM HOLTROP,
MDCCLXXXVI.

Ceneton054530
DE
GRAAF VAN OLSBACH,
OF DE
BELOONING DER DEUGD.
TOONEELSPEL.
door
P.J. KASTELEIJN.
[Vignet]
Te AMSTELDAM.
Bij IZAAK DUIM, op den Cingel, bij de Drie-
Koningstraat 1778.
Met Privilegie.

Ceneton054560
MOLIERE,
BLIJSPEL.
door
P.J, KASTELEIJN.
______________
_____________________
PROFICIT ET RECREAT.
____________________
____________________
Te AMSTERDAM,
Bij A. BORCHERS, Boekverkoper.
MDCCLXXXI.

Ceneton054570
OLINTES,
TREURSPEL.
DOOR
P.J. KASTELEIJN.
[Vignet: gravure]
Te AMSTERDAM, by
WILLEM HOLTROP,
MDCCLXXXVI.

Ceneton054620
DE SCHADELYKE SOON
OF DE JOODSE
LICHTMIS.
BLYSPEL.
Het Blyspel eindigt met een Gezang.
Door C. KASTRICUM.
[Vignet: fleuron]
t’AMSTERDAM,
Gedrukt voor den Autheur.
En syn te bekomen
By PIETER ALDEWEERELDT,
Boekverkoper in de Wolvestraat, op de Hoek
van de Keizers-Gragt 1732.

Ceneton054630
DE
JALOERSCHE
DRONKAART;
KLUGTIG BLYSPEL.
DOOR
F. K. J.
Onder de Zinspreuk:
ON APREND PAR LE TEMPS.
[Vignet: typografisch ornament].
TE ROTTERDAM,
BY HOFHOUT EN WOLFSBERGEN.

Ceneton054660
A. KEMPS,
BLY-EIND-SPEL.
Van wegen de Gorkomze Kamer,
VERNIEVD’ uit LIEFDE
Tot Antwoord op de Vraag van de Kaamer tot
RYSWYK,
Beeld’ af hoe Bataviers, soo veel en lange tijden,
Kloek hebben weder-staan, haar vyant in het strijden,
Met d’Antwoorden, op alle d’ and’re vragen, in de selve
KAART, door verscheyden Konst-Liefhebbers, tot
GORINCHEM.
Eerst Gespeeld tot Gorinchem, den 6. van
Somer-Maand s’Iaars, 1643.
[Vignet: Blazoen van ’t Segelbloemken].
Tot Gorinchem, Voor Helmich van Cappel, Boeck-verkooper
woonende op de Merckt ANNO 1643,

Ceneton054680
A. KEMPS
Droeff-eyndich Spel /
vande Moordt van Sultan Osman, Keyser
van Turckijen: gheschiet den 20sten Mey 1622.
ende eerstemael vertoont by de Camer Vernieut uyt Liefden,
binnen Gorinchem, op den 20sten Mey 1623.
Op den zin
Beter bemindt, dan ghevreest.
[Vignet: Blazoen van ’t Segelbloemken].
GHEDRUCKT TOT GORINCHEM.
Voor Adriaen Helmichsz. Boeck-verkooper / woonende
aent Mercktvelt int Schrijf-boeck. Anno 1623.

Ceneton054690
A. KEMPS
Droeff-eyndich-Spel,
Van de Moort van
SULTAN OSMAN,
Keyser van Turckyen:
Gheschiet den twintichsten Mey, Anno 1622.
Op den sin/
Beter bemint, dan gevreest.

Ceneton054700
KLUCHT
VAN DE
BEDROGEN
SMITH.
Gerijmt door
JACOBUS KEMP.
Gespeelt op d’ Amsterdamsche Schouwburgh,
Op het Spreeckwoort
Die eens verliest sijn Faem en Eer
Die krijghtse Noyt of Selden weer.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
___________________________
By JACOB LESCAILLE, Boeckverkooper/ op de Vijgen-Dam/
by de Vischmarkt. ANNO 1661.

Ceneton054740
KLUCHT VAN DE BEDROOGEN SMITH ; GERIJMT DOOR JACOBUS KEMP ; GESPEELT OP D’AMSTERDAMSCHE SCHOUBURGH. - T’AMSTERDAM : BY D’ERVEN VAN DE WED. VAN GIJSBERT DE GROOT, 1726.

Ceneton054750
JACOB KEMPS
MEDEA,
Off
Wraek van Verlaete Min.
Uit SENECA.
TREURSPEL.
[Vignet: Stadswapen].
Tot GORINCHEM.
_____________________________
Gedrukt, en te koop by Alexander Haensbergh, woonende
inde Zusteren-straet, inde Boek-drukkerije, 1665.

Ceneton054800
HELENA
IN EGIPTE;
OF DE
GEWAANDE-ONTROUWE
GETROUW BEVONDEN,
UIT
EURIPIDES:
DOOR
G. KEMPHER.
[Typografisch ornament].
TE ALKMAAR, by S. van HOOLWERF,
Boekverkooper, 1737.

Ceneton055000
ERICIA,
OF DE
VESTAALSCHE MAAGD.
KERMISTREURSPEL
INGERICHT OM IN
DE MIN IN ’T LAZARUSHUYS
INGELYFD TE WORDEN,
DOOR
Mr. J. KINKER.
[Houtsnede met luit].
TE AMSTELDAM,
[By J. TEN BRINK, GERRITSZ.
In de Warmoesstraat, over de St. Anne Straat.
1799.

Ceneton055010GABRIËLA VAN FAIËL,
geboren van VERGY,
KATJENSSPEL .
VRYGEVOLGD, NAAR HET VIERDE EN
VYFDE Bedryf van Gabriëla van
Vergy,
TREURSPEL.
door
Mr. J. KINKER.
Te AMSTELDAM, bij
J. ten BRINK, gerritsz.
Boekverkooper in de Warmoesstraat, 1798.

Ceneton055080
ELEONORE VAN ROSALBA,
of de
PUINHOPEN VAN PALUZZI;
T O N E E L S P E L .
naar ‘t fransch van
PUJOS en DABAYTUA,
door
J. K I S S E L I U S.
[gravure]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
m d c c x c i x.

Ceneton055100
DE
VERTROUWELING,
OF
DE GEWAANDE DOODE;
KLUCHTIG TREURSPEL.
DOOR
TOONEELIANUS VAN KLEURENRYM.
[Vignet: gravure].
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
MDCCXCIV.

Ceneton055120
ADOLPH EN CLARA,
OF DE
TWEE GEVANGENEN;
BLYSPEL, met ZANG,
VRY GEVOLGD NAAR HET FRANSCH,
VAN
B.J. MARSOLIER:
DOOR
H.H. KLYN.
[Vignet: Stadsschouwburg].
Te AMSTELDAM, by
ABRAHAM MARS, 1802.
Met Privilegie.

Ceneton055130
ZAÏRE,
OF DE
KONINGKLYKE SLAVIN,
TREURSPEL.
Gevolgt na het Fransche van de Hr. de Voltaire,
DOOR
G: KLINKHAMER.
[Vignet: Serere ne dubites].
t’ AMSTELDAM,
By JACOBUS HAYMAN, Boekverkoper, aan
de Oostzyde van de Beurs, over het Zee-
lands Comptoir. 1734.

Ceneton055140
ZAÏRE,
OF DE
KONINGKLYKE SLAVIN,
TREURSPEL.
Gevolgt na het Fransche van de Hr. de Voltaire,
DOOR
G: KLINKHAMER.
DEN TWEEDEN DRUK.
[Vignet: Garvure met Vondel].
t’ AMSTELDAM,
By DIRK SCHUURING, Boekverkoper, aan
de Oostzyde van de Beurs, over het Zee-
lands Comptoir. 1761.

Ceneton055150
ZAÏRE,
OF DE
KONINGLYKE SLAVIN,
TREURSPEL.
Gevolgt naar het Fransche van de Hr. de Voltaire,
DOOR
G: KLINKHAMER.
DEN DERDEN DRUK.
[Vignet: gravure]
t’ AMSTELDAM,
By DIRK SCHUURING, Boekverkoper,
aan de Oostzyde van de Beurs, over het
Zeelands-Comptoir. 1768.

Ceneton055210
DE MILDADIGE
MINNAER,
EN
KUISCHE SLAVIN,
Bly-indend Treurspel;
Door J. KOENDERDING.
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middeldam,
naest de Vismarkt, in ’t jaer 1668.

Ceneton055220
KRISPYN,
MEDEVRYER
VAN ZYN
HEER.
KLUCHTSPEL.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
_______________________
By de Erfgen: van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beursluis, 1717.
Met Privilegie.

Ceneton055230
KRISPYN,
MEDEVRYER
VAN ZYN
HEER.
KLUCHTSPEL.
[vignet: de byen storten hier, ...]
TE AMSTELDAM,
------------------------------------------
By IZAAK DUIM, Boekverkooper op den hoek
van de Voorburgwal en Stilsteeg. 1750.
Met Privilegie.

Ceneton055240
KRISPYN,
MEDEVRYER
VAN ZYN
HEER.
KLUCHTSPEL.
[vignet: de byen storten hier, ...]
TE AMSTELDAM,
------------------------------------------
By IZAAK DUIM, Boekverkooper op den hoek
van de Voorburgwal en Stilsteeg. 1750.
Met Privilegie.

Ceneton055250
KRISPYN,
MEDEVRYER
VAN ZYN
HEER.
KLUCHTSPEL.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM, BY
J. HELDERS EN A. MARS,
IN DE NES. 1784.
Met Privilegie.

Ceneton055270
Alhardt L. Kóks
RADT
van
avondtuuren.
[]
Te Amsterdam,
Fonteyn, Thomas, 1653.

Ceneton055300
JODELET,
OF DE
KNECHT MEESTER
EN DE
MEESTER KNECHT.
BLYSPEL.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tusschen de
Warmoesgracht en de Drie-Koningstraat.
Met Privilegie. 1771.

Ceneton055310
ARTEMINIA,
TREURSPEL;
DOOR
HARMANUS KONING.
[Vignet: Nulla Quies]
IN ’s GRAVENHAGE,
Gedrukt voor de LEIDZE en HAAGSCHE
Schouwburgen.

Ceneton055320
JUPITER
EN
AMPHITRION,
OF
DE TWEE GELYKE
SOSIAAS.
BLYSPEL.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
t’AMSTELDAM,
By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1732.
Met Privilegie.

Ceneton055350als 1618 zonder streep onder het adres

Ceneton055470
SIMSONS TREURSPEL.
T’AMSTERDAM : VOOR ABRAHAM DE KONINGH, KONST-VERKOOPER WONENDE OP DE BEURS, IN DE KONINGS-HOEDT, 1618.

Ceneton055480
’t Spel van Sinne,
Vertoont op de
Tweede Lotery van d’Arme Oude
Mannen ende Vrouwen Gast-huys.
Tot
Lof, Eere en Leere de Wijt-Beroemder
COOPSTADT
AMSTELREDAM.
REGEL.
Laet Meest Elck Een door Liefd’ tot d’Armen hem beweghen
Soo Erft hy Godes Rijck, en hier zyn Milde zeghen.
[Vignet: Stadswapen van Amsterdam]
t’AMSTERDAM,
Gedruckt, by Paulus van Ravesteyn.
___________________________________
Voor Abraham de Koningh woonende aen de
Beurse inden Koninghs Hoedt.
ANNO 1616.

Ceneton055510
DIEVERINA VAN KOUWENHOVENS
CLEOPATRA
TREURSPEL
MET
VLIEGHWERCKEN.
[Vignet: fleuron]
t’AMSTERDAM,
By ADRIAEN VENENDAEL, Boeckverkooper in
de Molsteegh, in’t Groot Catechismus. 1669.

Ceneton055540
DEN SPIEGEL
DER VROUWEN
VERBEELT IN DE MANMOEDIGE
ILDEGERTE
KONINGINNE VAN NORWEGEN,
BLY-EYNDIG TREUR-SPEL.
Verciert met diversche uytmuntende Vertoogen
SPEEL-WYS OP-GESTELT
DOOR J.L. KRAFFT.

Ceneton055560
ALONZO
OF DE
ZEGEPRAAL DER LIEFDE.
TREURSPEL
DOOR
A. KRAFT.
[Titelgravure door D. Vrydag
naar een ontwerp van J. Buys].
TE AMSTEDAM, Bij
JOHANNES ALLART
MDCCXCVIII.

Ceneton055570
CZAAR
PETER III.
TREURSPEL.
DOOR
A. KRAFT.
[Titelvignet door Daniel Vrydag naar Reinier Vinkeles]
Te AMSTERDAM, bij
JOHANNES ALLART.
MDCCCI.

Ceneton055580
WILLEM EN WILLEMYNTJE,
KONING EN KONINGIN
DER
SCHOPPEN,
OF DE
MISLUKTE REIS
NAAR DE REPUBLIEK
DER
KEEZEN;
STAATKUNDIG BLYSPEL.
____________
________
____
NYMEEGEN
Te { EN } in Comp.
AMERSFOORT.
1787.

Ceneton055590De Bedroge Bedriegers
Treurspel
Door Marten Frank Besteben.
Achteraan:
’t Kruijs verheerlijkt:
1646

Ceneton055600
BALÉUS

Ceneton055610
DE
BOEREKERMIS,
KLUCHTSPEL.
Met Zang en Dans.
DOOR YVER BLOEID DE KONST.
[Vignet: Yver, in liefd’ bloejende].
TE AMSTELDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Mid-
deldam, op de hoek van de Vischpoort, 1709.
Met Privilegie.

Ceneton055620
DE
BUITENSPOORIGE
TOEBAKSNUIVER,
OF
HET HUWELYK
DOOR
SNUIFTOEBAK.
KLUCHTSPEL.
[Vignet: Perseveranter]
Te AMSTELDAM,
By de Erfg: van J. LESCAILJE, op de Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1697.
Met Privilegie.

Ceneton055630
CLEOMEDES
EN
SOPHONISBA,
BLYEINDEND TREURSPEL.
[Vignet: Door yver bloeit de kunst].
Te AMSTELDAM,
By de Erfg: van J. LESCAILJE, op de Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1699.
Met Privilegie.

Ceneton055640DAMON
EN
PYTHIAS,
TREURSPEL.
DOOR YVER BLOEID DE KUNST.
[Vignet: YVER IN LIEFDE BLOEIJENDE.]
TE AMSTELDAM,
By de Erfg: van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1704.
Met Privilegie.

Ceneton055650
DE
HEDENDAAGSCHE
WAERELD,
ZINNESPEL.
uit het Kunstgenootschap
DOOR YVER BLOEID DE KUNST.
[Vignet: Yver in liefd’ bloeiende].
Te Amsteldam, By de Erfgen. van J. Lescailje, op den
Middeldam, op de hoek van de Vischmarkt, 1710.
Met Privilegie.

Ceneton055660
DE
HEDENDAAGSCHE
WAERELD,
ZINNESPEL.
uit het Kunstgenootschap
DOOR YVER BLOEID DE KUNST.
[Vignet: Yver in liefd’ bloeiende].
Te Amsteldam, By de Erfgen. van J. Lescailje, op den
Middeldam, op de hoek van de Vischmarkt, 1710.
Met Privilegie.

Ceneton055670
HET
HERSTELDE
KROONRECHT
DOOR KEIZER
KAREL DE VYFDE,
TREURSPEL.
[Vignet: YVER IN LIEFDE BLOEIJENDE.]
TE AMSTELDAM,
By de Erfg: van J: LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1703.
Met Privilegie.

Ceneton055680
JAN CREDIET,
ZINNEKLUCHTSPEL.
DOOR YVER BLOEID DE KONST.
[Vignet: Door yver bloeit de kunst]
TE AMSTELDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam op de hoek van de Vischmarkt, 1706.
Met Privilegie.

Ceneton055690
MEIAVOND,
Kluchtspel
Onder de Zinspreuk,
DOOR YVER BLOEID DE KONST.
[Vignet: Yver, in liefd’ bloejende].
TE AMSTELDAM,
By de Erfgen: van J: LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1701.
Met Privilegie.

Ceneton055700
MEI-AVOND,
Kluchtspel.
Onder de Zinspreuk,
DOOR YVER BLOEID DE KONST.
[Vignet: Yver]
TE AMSTELDAM,
_________________
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis. 1744.
Met Privilegie.

Ceneton055710
DE
ONDERGANG
VAN
EIGENBAAT,
ZINNESPEL.
Zynde een Gevolg van de
TIERANNY VAN EIGENBAAT.
DOOR YVER BLOEID TE KONST,
[Vignet: “Yver in liefde bloeiende.”]
TE AMSTELDAM,
By de Erfg: van J. LESCAILJE, op den Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1707.
Met Privilegie.

Ceneton055720
PARIS
Treurspel;
Versiert met Zang, Dans, Vlieg en
Konstwerken.
DOOR yver bloeid de KUNST
[V

Ceneton055750
SPIEGEL
DER
WANSCHIKKELYKE
TOONEEL STUKKEN.
POTZIG BLYSPEL.
Versierd met Zang en Dans.
Uit het Spaansch van den Heer Moretto.
DOOR YVER BLOEID DE KUNST.
[Vignet: Perseveranter]
Te AMSTELDAM,
By de Erfg: van J: LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis, 1715.
Met Privilege.

Ceneton055770
DE
SPYT
DER
VERLIEFDEN,
BLYSPEL.
[Vignet: YVER IN LIEFDE BLOEIJENDE.]
TE AMSTELDAM,
By de Erfgen. van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1708.
Met Privilegie.

Ceneton055780
STAATKUNDE,
VREDESPEL.
Versierd met verscheidene Vertooningen,
Zang, Dans en Vliegwerken.
Onder de Zinspreuk,
DOOR YVER BLOEID DE KUNST.
[Vignet: Bijenkorf].
TE AMSTELDAM,
___________________
By de Erfg: van J: LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis, 1713.
Met Privilegie.

Ceneton055790
DE
TRIOMFEERENDE
MEDEMINNAARS,
IN HET
KONSTPALEIS;
BLYSPEL.
Versierd met verscheide veranderingen van
Tooneelen, Zang, Dans en Konstwerken.
[Vignet: Yver in liefd’ bloeyende]
TE AMSTELDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1706.
Met Privilegie.

Ceneton055800
DE
TRIOMFEERENDE
MEDEMINNAARS,
IN HET
KONSTPALEIS;
BLYSPEL.
Versierd met verscheide veranderingen van
Tooneelen, Zang, Dans en Konstwerken.
[Vignet: Yver in liefd’ bloeyende]
TE AMSTELDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1706.
Met Privilegie.

Ceneton055810
DE
TRIOMFEERENDE
MEDEMINNAARS,
IN HET
KONSTPALEIS;
BLYSPEL.
Versierd met verscheide veranderingen van
Tooneelen, Zang, Dans en Konstwerken.
[Vignet: Yver in liefd’ bloeyende]
TE AMSTELDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1706.
Met Privilegie.

Ceneton055820
DE
TRIOMFEERENDE
MEDEMINNAARS,
IN HET
KONSTPALEIS;
BLYSPEL.
Versierd met verscheide veranderingen van
Tooneelen, Zang, Dans en Konstwerken.
Den Tweeden Druk.
[Vignet: Yver in liefd’ bloejende].
TE AMSTELDAM,
By de Erfg: van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis, 1719.
Met Privilegie.

Ceneton055830
DE
TRIOMFEERENDE
MEDEMINNAARS,
IN HET
KONSTPALEIS;
BLYSPEL.
Versierd met verscheide veranderingen van
Tooneelen, Zang, Dans en Konstwerken.
Den Derden Druk.
[Vignet: Yver in liefd’ bloejende].
TE AMSTELDAM,
By de Erfg: van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis, 1719.
Met Privilegie.

Ceneton055860
HET VERLOSTE
BRABAND
EN
VLAANDEREN,
DOOR DEN
VELDSLAG
by
RAMMELLIES;
OORLOGSSPEL.
Versierd met verscheidene Vertooningen, Zang,
Dans, Vliegwerken, en een Muzyk van
Oorlogsspeeltuigen.
DOOR YVER BLOEID DE KONST.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTELDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Visch-poort, 1706.
Met Privilegie.

Ceneton055870
HET VERLOSTE
BRABAND
EN

VLAANDEREN,
DOOR DEN
VELDSLAG
by
RAMMELLIES;
OORLOGSSPEL.
Versierd met verscheidene Vertooningen, Zang,
Dans, Vliegwerken, en een Muzyk van
Oorlogsspeeltuigen.
DOOR YVER BLOEID DE KONST.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTELDAM,
By de Erfgen: van J. Lescailje, op den Middel-
dam, op de hoek van de Visch-poort, 1706.
Met Privilegie.

Ceneton055880
DE
WISPELTUURIGE
MINNAAR,
BLYSPEL
DOOR YVER BLOEID DE KONST
[Vignet: Yver in liefd’ bloejende].
t’AMSTERDAM,
By de Erfgen: van J: Lescailje, op den Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1705.
Met Privilegie.

Ceneton055890
KRISPYN,
BARBIER, DANSMEESTER,
PAGIE, EN GRAAF;
KLUCHTSPEL
DOOR YVER BLOEID DE KONST
[Vignet: Yver in liefd’ bloejende].
TE AMSTELDAM,
By de Erfg: van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1705.
Met Privilegie.

Ceneton055900
KRISPYN,
BARBIER, DANSMEESTER,
PAGIE, EN GRAAF;
KLUCHTSPEL.
DOOR YVER BLOEID DE KONST.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze wezen].
T’AMSTELDAM,
By DAVID RUARUS, Boekverkoper, 1729.
Met Privilegie.

Ceneton055910
KRISPYN,
BARBIER, DANSMEESTER,
PAGIE, EN GRAAF;
KLUCHTSPEL.
DOOR YVER BLOEID DE KONST.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de oude Stok te voen, en de Ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By DAVID RUARUS, Boekverkoper, 1729.
Met Privilegie.

Ceneton055920
AGIS,
Koning van Lacedemoniën;
TREURSPEL.
[Vignet: Yver in liefde bloeijende].
TE AMSTELDAM,
_________________
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1701.
Met Privilegie.

Ceneton055930
HET
BEDURVEN
HUISHOUWEN,
KLUCHTSPEL.
DOOR YVER BLOEID DE KUNST.
[Vignet: YVER IN LIEFDE BLOEIJENDE].
TE AMSTELDAM,
By de Erfg: van J: LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1703.
Met Privilegie.

Ceneton055940
HET
BEDURVEN
HUISHOUWEN,
KLUCHTSPEL.
DOOR YVER BLOEID DE KUNST.
[Vignet: YVER IN LIEFDE BLOEIJENDE].
TE AMSTELDAM,
By de Erfg: van J: LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1703.
Met Privilegie.

Ceneton055960
HET
BEDURVEN
HUISHOUWEN,
KLUCHTSPEL.
DOOR YVER BLOEID DE KUNST.
[Vignet: gravure, Muze en Faam].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden het
Stadhuis, 1738. Met Privilegie.

Ceneton055980
DE
NEDERLAG
DER
SEINE,
DOOR DEN VELDSLAG BY
OUDENAARDEN,
’T BEMAGTIGEN VAN
RYSSEL,
EN VERDERE
OVERWINNIGEN;
OORLOGSSPEL.
Versierd met verscheidene Vertooningen, Zang en Dans.
DOOR YVER BLOEID DE KONST.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
__________________
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam, naast de Vischmarkt, 1709.
Met Privilegie.

Ceneton055990
DEN
ROEMRUCHTIGEN
ZEGENPRAAL
VAN DEN
VELDSLAG
BY
HOOGSTET;
OORLOGSSPEL.
Versierd met verscheidene Vertooningen, Zang,
Dans, Konst- en Vliegwerken.
DOOR YVER BLOEID DE KUNST.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1704.
Met Privilegie.

Ceneton056000
DEN
ROEMRUCHTIGEN
ZEGENPRAAL
VAN DEN
VELDSLAG
BY
HOOGSTET;
OORLOGSSPEL.
Versierd met verscheidene Vertooningen, Zang,
Dans, Konst- en Vliegwerken.
DOOR YVER BLOEID DE KUNST.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1704.
Met Privilegie.

Ceneton056010
DE
THEEZIEKE
JUFFERS,
KLUCHTSPEL.
Onder de Zinspreuk
DOOR YVER BLOEID DE KONST.
[Vignet: Door yver bloeit de kunst].
Te AMSTELDAM,
By de Erfg: van J. LESCAILJE, op de Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1701.
Met Privilegie.

Ceneton056020
DE
TOETS DER MINNAARS
IN HET
KONSTPALEIS
VAN
FENIX,
BLYSPEL.
Versiert met verscheidene Balletten, Zang, Muzyk
en Konstwerken.
[Vignet: Yver in liefd’ bloejende]
Te Amsteldam, by de Erfgen: van J: Lescailje, op de
Middeldam, op de hoek van de Vischmarkt, 1700.
Met Privilegie.

Ceneton056030
DE
TOETS DER MINNAARS
IN HET
KONSTPALEIS
VAN
FENIX,
BLYSPEL.
Versierd met verscheidene Balletten, Zang, Muzyk
en Konstwerken.
[Vignet: Yver in liefd’ bloejende]
Te Amsteldam, by de Erfgen: van J: Lescailje, op de
Middeldam, op de hoek van de Vischmarkt, 1700.
Met Privilegie.

Ceneton056040
DE
TOETS DER MINNAARS
in het
KONSTPALEIS
van
FENIX,
BLYSPEL.
Versierd met verscheidene Baletten, Zang, Muzyk
en Konstwerken.
[Vignet: Yver in liefd’ bloejende]
Te Amsteldam, by de Erfgen. van J. Lescailje, en
Dirk Rank, op de Beurs-sluits. 1716.
Met Privilegie.

Ceneton056050
DE
TOETS DER MINNAARS
in het
KONSTPALEIS
van
FENIX,
BLYSPEL.
Versierd met verscheidenen Baletten, Zang, Muzyk
en Konstwerken.
[Vignet: yver in liefd’ bloejende]
Te Amsteldam, by de Erfgen. van J. Lescailje, en
Dirk Rank, op de Beurs-sluits. 1724.
Met Privilegie.

Ceneton056060
DE
TOETS DER MINNAARS
IN HET
KONSTPALEIS
VAN
FENIX,
BLYSPEL.
Versierd met verscheidene Balletten, Zang, Muzyk
en Konstwerken.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze wezen].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis. 1746.
Met Privilegie.

Ceneton056090
J.H. K
Vor Cornelis Danckertsz van Zeevnhoven Paier, Kunst, Caert en Boeck-verkooper op de flueweele Burgh wasl by S; as Brugh 1639

Ceneton056150
ALCIP EN AMARILLIS.

Ceneton056160
ALCIP EN AMARILLIS.

Ceneton056170
I. KRVLS
Vermaeckelijcke uuren.
EERSTE DEEL,
Waer in
Amsteldamsche Vryage.
[Vignet: vurige kolom, met randschrift:
Ende de Heere tooch voor hen
des daechs in een wolck-colomme,
des nachts in een vierige colomme. Exod. 14.]
TOT AMSTELDAM,
________________________
By Iacob Aertsz. Colom, Bock-verkooper, woonende
op ’t Water, inde vyerighe Colom, 1628.

Ceneton056360
J. H. KRULS
DIANA,
BLY-EYNDE-SPEL.
Op den Sin:
GEDENCKT TE STERVEN.
Hermaeckt en verbetert in ’t Jaer 1643.
Gespeelt op d’ Amsterdamsche Schouburg.
Den jongsten Druck, op nieuws verbetert.
[Vignet: fleuron]
Tot AMSTERDAM,
_______________________________
By de WEDUWE van GYSBERT de GROOT, Boeck-
verkoopster op de Nieuwen-dijck, tusschen
bey de Haerlemmer Sluysen.

Ceneton056370
J.H. KRULS
KLVCHT.
VAN
Drooghe Goosen.
Ghespeelt op de Amstelredamsche Kamer
Den 5. December 1632.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
t’AMSTELREDAM,
_________________
Voor Dirck Cornelisz, Houthaeck, Boeckvercooper
op de Nieuwe zyts Colc, in ’t Borgoens Cruys 1632.

Ceneton056380
J. H. KRULS
Klucht van Drooghe
GOOSEN.
Gespeelt op de Amsteldamsche Schouwburg. 1651.
[Vignet: In Liefd’ Bloeyende].
____________________________
t’AMSTERDAM,
Voor Dirck Cornelisz. Houthaeck, Boeckverkooper op de hoeck
van de Nieuwe-zijds Kolck, Anno 1651.

Ceneton056390
J. H. KRULS
Klucht van
DROOGE
GOOSEN.
Gespeelt op de Amsteldam-
sche Kamer. Den 5. December 1632.
[Vignet: houtsnede].
t’AMSTERDAM,
________________
By Gijsbert de Groot, Boeck-verkooper, op de
Nieuwen-dijk, tusschen de Haerlem-
mer Sluysen, 1685.

Ceneton056400
J. H. KRULS
Klucht van
DROOGE
GOOSEN.
Gespeelt op de Amsteldamsche
Kamer. Den 5 December 1632.
[Vignet: Houtsnede].
t’AMSTERDAM,
__________________________
By d’Erven van de Wed: van G. de GROOT,
Boekverkoopers op de Nieuwendijk. 1727.

Ceneton056490
I. KRULS
HELENA
Op het spreeck-woort:
Wat d’Hemel t’samen voeght,
dat sal de Mensch niet
scheyden.
[Vignet: vurige kolom]
TOT AMSTELDAM,
_____________________
By Iacob Aertsz Colom, Boek-verkooper, wonende
op’t Water, inde Vyerighe Colom, 1629.

Ceneton056500
I.H. KRULS
HELENA
BLY’-EYNDEND’-SPEL.
OP DE SPREUCK:
Wat Godt te samen voeght,
Dat sal den Mensch niet scheyden.
[Vignet: gravure]
t’AMSTELREDAM,
_____________________
Gedruckt by PIETER IANSZ. SLYP, Boek-drucker
in de Nieuwe-zijds achter Borch-wal inde Goude Knoop. 1634.

Ceneton056510
I.H. KRULS
HELENA
BLY-EYNDEND’-SPEL.
Op de Spreuck:
Wat Godt te samen voeght,
Dat sal den Mensch niet scheyden.
[Vignet: gravure]
t’AMSTERDAM,
_____________________
Gedruckt by Cornelis van Breugel, Boek-drucker
in de Oude-Brugh-steegh in de Werelt vol vreught. 1635.

Ceneton056560
J.H. KRULS
Hellevaert van Rodomond.
Gerijmt in ’t Jaar 1645
Toneelspel.
[Vignet: Wapen van Amsterdam].
’t Aemstelredam.
Gedruckt by Nicolaes van Ravesteyn,
Ende men vintse te koop, by Pieter de la Burght,
in den Yvel Anno 1645

Ceneton056670
KRACHT DER
DEVGHDEN:
Bestaende in de overwinninghe van
TEGEN-STRYDENDE MINNE-LUSTEN.
Tusschen POPHYRUS, en ROZETTE.
[Gravure]
t’AMSTELREDAM,
____________________________
Gedruckt BY PIETER IANSZ. SLYP, Boeck-drucker
op de Nieuwe-zijds achter Borch-wal, inde Goude Knoop. 1634.

Ceneton056710
PASTOREL
BLY-EINDEND-SPEL,
VAN
CLORIS
en
PHILIDA.
OP DE SIN,
Een Maeght die voor haer kuyscheidt strijdt
Noyt af-breck in haer Eere lijdt.
[Vignet: Houtsnede]
t’AMSTELREDAM,
____________________________
Gedruckt by PIETER IANSZ. SLYP, Boeck-drucker
op de Nieuwe-zijds achter Borch-wal, inde Goude Knoop. 1634.

Ceneton056740
I.H. Kruls
PASTOREL
van
CLORIS
EN
PHILIDA.
Bly-eynd-Spel.
OP DE SIN:
Een Maeght die voor haer kuysheydt strijdt,
Noyt af-breeck in haer eere lijdt.
[Gravure].
t’Amsteldam, Gedruckt by Nicolaes van Ravesteyn.
_______________________________________
Voor Dirck Cornelisz Hout-haeck, Boeckverkooper
op de Nieuwe-zijdts Kolck, Anno 1647.

Ceneton056820
ROSEMONT
EN
RANICLIS,
Bly-Eynd-Spel.
OP DE SPREUCK:
De Liefde is een wonder dingh,
Sy werckt veel veranderingh.
[Gravure].
t’AMSTERDAM, Gedruckt by Nicolaes van Ravesteyn.
_______________________________________
Voor Dirck Cornelisz Hout-haeck, Boeckverkooper
op de Nieuwe-zijdts Kolck, Anno 1647.

Ceneton057000
TIRANNIGE
LIEFDE,
Bly-eindend Treurspel,
Uit de Fransche Taal in Nederduitsche
Rijmen gestelt
door
J A N H E R M A N S K R U L,
Vertoont op d’ Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Lescaille, Boekverkooper op de Middel-
dam, naest de Vismarkt, 1671.

Ceneton057010
TIRANNIGE
LIEFDE,
Bly-eindend Treurspel,
Uit de Fransche Taal in Nederduit-
sche Rijmen gestelt
door
JAN HERMANS KRUL,
Vertoont op d’ Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: putje].
t’ Amsterdam, By Michiel de Groot, Boeckverkooper
op den Nieuwen-dijck. 1679.

Ceneton057020
TIRANNIGE
LIEFDE,
Bly-eindend Treurspel,
Uit de Fransche Taal in Nederduitsche
Rijmen gestelt
door
JAN HERMANS KRUL,
[Vignet: Typografisch ornament].
t’ AMSTERDAM,
________________________
By de Wed: van GYSBERT de GROOT, Boekverkoop-
ster op de Nieuwendijk. 1702.

Ceneton057040
J.H. Kruls,
Vrolikke en Leersame Oeffeningen,
bestaende in de
ITALIAENSCHE SCHOORSTEEN-
VEGER.
RAMPSALIGEN MINNAER.
BEMINDEN DIEF.
ENDE
Tirannische Liefde.
Beneven eenige Zang-Rijmen en
Minne-Dichten.
Verrijkt met een Nieuw Pots-Spel, be-
werckt door een Moris, genaemt:
ZABYNAIA.
[Typografisch ornament]
t’AMSTERDAM.
____________________________
By Cornelis Iansz; Boek-verkooper aen de
Nieuwe Kerk, by ’t Groot-School in’t
Nieuwe Testament, 1647.

Ceneton057140
DAVID EN BATSEBA
OF
OORLOG, PEST OF HONGERSNOOD,
Groot Beroemd Zedespel
in
Drie Bedrijven
door
LULLIUS KUTTASIUS.
[Vignet: fleuron]
Gedrukt te Haarburg,
Bij Lubbert Neukgraag,
In de Gekroonde Lijfmoeder.

Ceneton057160
KRUYS -TOCHT
DOOR
DIEDERYCK van ELSATIEN,
GRAVE VAN VLAENDEREN,
EN
LUDOVICUS den GOEDEN
KONINGH VAN VRANCKRYCK.
BLY EYNDIGH TREURSPEL.
DOOR
JAN LABARE.
[Houtsnede: twee druivendragende putti].
______________________________
Voor den Autheur.

Ceneton057180
DE TRAUWE VAN
MARIE DE VALOIS,
PRINCESSE
VAN
BOURGONGNE,
En Vrauwe van de seven-thien
Neder-landsche
PROVENTIEN.
BLY-EYNDIGH TREUR-SPEL.
Voor d’eerste-mael ten Tooneele gebracht; en vertoont
door de Brughsche Lief-hebbers van de
Nederduytsche Rijm-en-reden-Konst
Op den 9. January 1727.
[Vignet: fleuron met letters J.B.V.].
TOT BRUGGE,
======================================
By de Weduwe van JAN BAPTIST VERHULST,
in de Breydel-straet in S. Antonius. 1727.

Ceneton057190
Het leven, wonderlyke bekeeringe en glorieuze dood van den H. martelaer
OSWALDUS,
koning van Northumberland. Zal Speelwys ten Tonneele gevoerd worden door de Minnaers der Reden-Konst, gezeyd Rethorica, binnen de Prochie ende Graefschappe van
D’EERLYK,
Op den 24, 25 en 26 September, den 1., 2., 8., 9. en 15 October
des Jaers hier onder aangetoond.

Ceneton057200
CLEMENTINE EN DESORMES,
TOONEELSPEL.
UIT HET FRANSCH
VAN DEN HEER
DE MONVEL,
door
LAURENS JACOBUS LAMAISON.
[Vignet: Kunstmin spaart geen vlyt]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK,
in de Nes, 1786.

Ceneton057230
DE
BEDROOGEN
GELD-ZOEKER.
BLY-SPEL
Qui Stat, Videat, ne Cadat.
[Vignet: Typografisch ornament].
TE LEYDEN,
By JACOBUS MEUL, Boekverkooper.
____________________
MDCCXVI.

Ceneton057260
Rachel ofte Thooneel van oprechte liefde: Verthoonende door een Herders-Spel, Den aerbeyt, ende getrouvve Liefde vanden Aerts-Vader Jacob. Ghetrocken uyt het H. Boeck Genesis, Cap. 27. &c. Ghespeelt binnen Brugghe, o den derden Mey 1659. Voor sijn Heeghweerdigheyt Carolus vanden Bosch, als dan Bisschop van Brugge, ende nu van Gent. Ten by wesen vn veel ander Eerweerdighe, Hooghe, ende treffelicke persoonen. Die t’hert vol Liefde heeft, In Vreucht en Vrede leeft. Brugge, voor de Wed. Joannes Clouwet in de Breydel-straete 1662.

Ceneton057280
DE
ADVOCAAT
PATELIJN,

Ceneton057290
DE
STEM
DER
NATUUR.
TOONEELSPEL,
IN EEN BEDRIJF.
NAAR HET FRANSCHE
VAN
DEN HEER
ARMAND.
[Vignet: fleuron]
=============================
Gedrukt voor het GENOOTSCHAP
Te DORDRECHT,
Bij N. VAN EYSDEN & Comp.
Boekverkoopers, 1783.

Ceneton057300
DE
STEM DER
NATUUR.
TONEELSPEL IN EEN BEDRIJF.
Naar ’t Fransche van den Heer
Armand.

Ceneton057430
ARLEQUYN
ACTIONIST.
KLUCHTIG BLYSPÉL.
Gevolgd naar het Theater Italien.
Door PIETER LANGENDYK.
[Vignet: fleuron]
TE AMSTERDAM,
By de Erven van J. LESCAILJE en DIRK RANK.
En mede te bekoomen by JOANNES OOSTERWYK.

Ceneton057440
ARLEQUYN
ACTIONIST.
KLUCHTIG BLYSPÉL.
Gevolgd naar het Theater Italien.
DOOR
PIETER LANGENDYK.
[Vignet: Perseveranter]
t’A M S T E R D A M,
By de Erven van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis. 1720.
Met Privilegie.

Ceneton057460
ARLEQUYN
ACTIONIST.
KLUCHTIG BLYSPÉL.
Op de wyze van het Italiaansch Tooneel.

Ceneton057480
DE BEDRIEGERY
VAN
CARTOUCHE,
OF DE
FRANSCHE ROOVERS;
BLYSPEL.
Zo als het gespeeld is op den Amsterdamschen Schouwburg.
Gevolgd naa ‘t Fransch, door P. LANGENDYK.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
t’A M S T E L D A M,
By David Ruarus, Boekverkooper, 1732.
Met Privilegie.

Ceneton057490
DE BEDRIEGERY
VAN
CARTOUCHE,
OF DE
FRANSCHE ROOVERS;
BLYSPEL.

Ceneton057510
BOERTIGE BESCHRYVING
VAN DEN
AMSTERDAMSCHEN
SCHOUWBURG,
EN HET VERTOONEN VAN
ARAN EN TITUS.

Ceneton057540
Boertige Beschryving
Van den
AMSTERDAMSCHEN
SCHOUBURG,
En het Vertoonen van
ARAN EN TITUS.
[Vignet: fleuron]
Te HAERLEM,
____________________
Gedrukt by HERMANUS V. BRUSSEL,
aan de Markt, in Laurens Koster.

Ceneton057560
BOERTIGE BESCHRYVING
VAN DEN
AMSTERDAMSCHEN
SCHOUWBURG,
EN HET VERTOONEN VAN
ARAN EN TITUS.

Ceneton057570
JAAP DE BOER
IN DEN
SCHOUWBURG,
OF
BOERTIGE BESCHRYVING
EENER REPRESENTATIE
VAN HET
TREURSPEL
ARAN EN TITUS,
EN HET
KLUCHTSPEL
DE KWAÊ GRIETEN.
DOOR
PIETER LANGENDYK.
Nieuwe Druk.
[Vignet: gravure]
De Prys is 4 Stuivers.

Ceneton057590
DON QUICHOT
OP DE BRUILOFT
VAN
KAMACHO.
BLYSPEL.
Door P. L.
[Vignet: Turbant, sed extollunt.]
t’ AMSTERDAM,
Gedrukt voor den Autheur.
En zyn te bekomen by HENDRIK VAN DE GAETE,
op den Vygendam. 1712.

Ceneton057600
DON QUICHOT
OP DE BRUILOFT
VAN
KAMÁCHO.
BLYSPEL.
DOOR
P. LANGENDYK.
[Vignet: Turbant, sed extollunt.]
Te AMSTERDAM,
______________________
By HENDRIK VAN DE GAETE, Boekverkooper,
op de hoek vande Warmoesstraat en Vygendam. 1712.

Ceneton057610
DON QUICHOT
OP DE BRUILOFT
VAN
KAMÁCHO;
BLYSPÉL.
DOOR
P. LANGENDYK.
De Derde Druk merkelyk verbeterd.
[Vignet: Turbant, sed extollunt].
Te AMSTELDAM.
________________________________
By HENDRIK VAN DE GAETE, Boekverkoper,
op den hoek van de Warmoesstraat en Vygendam. 1714.

Ceneton057630
DON QUICHOT
OP DE BRUILOFT
VAN
KAMÁCHO.
BLYSPEL.
DOOR
P. LANGENDYK.
De Vyfde Druk merkelyk verbéterd.
[Vignet: kies voorzichtig]
Te AMSTELDAM.
____________________
By HENDRIK BOSCH, Boekverkooper,
over ’t Meisjes Weeshuis, 1721.

Ceneton057640
DON QUICHOT
OP DE BRUILOFT
VAN
KAMÁCHO;
B L Y S P E L.
DOOR
P. LANGENDYK.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
Te A M S T E L D A M,
By IZAAK DUIM, Boedrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, met Privilegie. 1736

Ceneton057650
DON QUICHOT
OP DE BRUILOFT
VAN
KAMÁCHO;
B L Y S P E L.
DOOR P. LANGENDYK.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
Te A M S T E L D A M,
By IZAAK DUIM, Boedrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, met Privilegie. 1736

Ceneton057660
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton057680
DON QUICHOT
op de bruiloft van
KAMACHO;
BLYSPEL.
door
P. LANGENDYK.
[gravure]
Te AMSTELDAM, by
J. HELDERS en A. MARS, in de Nes. 1786.
Met Privilegie.

Ceneton057700
JULIUS CEZAR,
EN
K A T O.
TREURSPÉL.
DOOR
PIETER LANGENDYK.
[Vignet: Perseveranter]
Te AMSTERDAM,
By de Erfgen. van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op deBeurssluis, 1720.
Met Privilegie.

Ceneton057720
JULIUS CEZAR,
EN
KATO.
TREURSPEL
DOOR
PIETER LANGENDYK.
[Vignet: gravure]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden het
Stadhuis, 1738. Met Privilegie.

Ceneton057730
JULIUS CEZAR,
EN
KATO.
TREURSPEL
DOOR
PIETER LANGENDYK.
[Vignet: Bijenkorf met stadswapen van Amsterdam]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden het
Stadhuis, 1738. Met Privilegie.

Ceneton057750
KRELIS LOUWEN
OF
ALEXANDER DE GROOTE
OP HET POËETEMAAL
KLUCHTIG BLYSPÉL
[Vignet: Vis vnita fortior].
Te AMSTERDAM,
______________
JOHANNES OOSTERWYK
By en 1715
HENDRIK VAN DE GAETE.

Ceneton057770
KRELIS LOUWEN,
OF
ALEXANDER DE GROOTE,
OP HET POËETEMAAL.
KLUCHTIG BLYSPÉL
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
t’ AMSTELDAM,
____________
By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1730.
Met Privilegie.

Ceneton057780
KRELIS LOUWEN,
OF
ALEXANDER DE GROOTE
OP HET POËETEMAAL
KLUCHTIG BLYSPÉL.
[Gravure: Faam].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis. Met Priviligie. 1740.

Ceneton057790
KRELIS LOUWEN,
OF
ALEXANDER DE GROOTE
OP HET POËETEMAAL
KLUCHTIG BLYSPÉL.
[Gravure: De Byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderloze Wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis. Met Priviligie. 1740.

Ceneton057800
KRELIS LOUWEN,
OF
ALEXANDER DE GROOTE
OP HET POËETEMAAL
KLUCHTIG BLYSPÉL.
[Gravure: Faam].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis. Met Priviligie. 1740.

Ceneton057810
KRELIS LOUWEN,
OF
ALEXANDER DE GROOTE
OP HET POËETEMAAL
KLUCHTIG BLYSPÉL.
[Gravure: De Byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderloze Wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis. Met Priviligie. 1740.

Ceneton057850
PAPIRIUS,
OF HET
OPROER DER VROUWEN
BINNEN ROMEN.
BLYSPEL.

Ceneton057900
QUINCAMPOIX,
OF DE
WINDHANDELAARS.
BLYSPÉL.
DOOR
PIETER LANGENDYK.
Zo als het op den Amsterdamschen
Schouwburg vertoont wordt.
[Vignet: Perseveranter]
t’A M S T E R D A M,
By de Erven van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis. 1720.
Met Privilegie.

Ceneton058030
HET
WEDERZYDS
HUWELYKS BEDROG.
BLYSPÉL.
DOOR
PR. LANGENDYK.
[Vignet: Turbant, sed extollunt]
Te AMSTELDAM.
______________________
By HENDRIK VAN DE GAETE, Boekverkoper, op den
hoek van de Warmoes-straat en den Vygendam 1714.

Ceneton058040
HET
WEDERZYDS
HUWELYKSBEDROG.
BLYSPÉL.
DOOR
PR. LANGENDYK.
De laatste druk
door den Dichter van veele drukfouten gezuiverd.
[Vignet: vigilanter et quiete].
Te AMSTELDAM,
By Joannes Oosterwyk, Boekverkooper op den
Dam 1720.
kkk

Ceneton058070
HET
WEDERZYDS
HUWELYKSBEDROG.
BLYSPÉL.
DOOR
PR. LANGENDYK.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper op den hoek van
den Voorburgwal en Stilsteeg, 1754. Met Privilegie.

Ceneton058080
HET
WEDERZYDS
HUWELYKSBEDROG.
BLYSPEL.
DOOR
PR. LANGENDYK.
[Vignet: gravure]
Te AMSTERDAM, by
J. HELDERS en A. MARS, in de Nes. 1795.
Met Privilegie.

Ceneton058090
DE
WISKUNSTENAARS,
OF ’T
GEVLUCHTE
JUFFERTJE,
KLUCHTSPÉL.
DOOR
PR: LANGENDYK.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
_____________________________
By de Erfgen: van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis, 1715.
Met Privilegie.

Ceneton058110
DE
WISKUNSTENAARS,
OF ’T
GEVLUCHTE
JUFFERTJE,
BLYSPÉL.
DOOR
PR: LANGENDYK.
De derde druk, van den Dichter overzien.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude Stok te voen, en de Ouderloze Weezen.]
T’AMSTELDAM,
By DAVID RUARUS, Boekverkoper, 1730.
Met Privilegie.

Ceneton058120
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton058160
XANTIPPE,
OF HET
BOOZE WYF DES FILOZOOFS
SOKRATES
BETEUGELD.
BLYSPEL.
DOOR P. LANGENDYK.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de ouderloze Weezen]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek van
den Voorburgwal en Stilsteeg, 1756. Met Privilegie.

Ceneton058170
XANTIPPE,
OF HET
BOOZE WYF DES FILOZOOFS
SOKRATES
BETEUGELD.
BLYSPEL.
Door P. LANGENDYK.
[Gravure].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek van
den Voorburgwal en Stilsteeg, 1756. Met Privilegie.

Ceneton058190
DE
ZWETSER;
KLUCHTSPEL;
D O O R
P. LANGENDYK.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By de Erfg: van J: LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurs-Sluis, 1712.
Met Privilegie.

Ceneton058210
DE
ZWETSER;
KLUCHTSPEL.
D O O R
P. L A N G E N D Y K.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy Leezen,
om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
Te AMSTELDAM,
________________________________
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, by den Dam. 1733.
Met Privilegie.

Ceneton058290
DE
BELEGERING
VAN
HAERLEM.
TREURSPEL.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
TE AMSTERDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tusschen de
Warmoesgracht en Drie-Koningstraat.
Met Privilegie. 1770.

Ceneton058300
DE
BELEGERING
VAN
HAERLEM.
TREURSPEL.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen].
Te AMSTERDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tusschen de
Warmoesgracht en Drie-Koningstraat.
Met Privilegie. 1770.

Ceneton058320
Cleopatra,
koningin van Syriën.
TREURSPEL.
[]
Te Amsterdam,
Duim, Izaak.
Met Privilegie

Ceneton058330
CLEOPATRA
KONINGIN VAN SYRIEN
ZAL VERTOOND WORDEN
Door de achthien vereenigde Reden-ryke Gilden op het
Stads Schouwburg binnen Poperinge,
IN DRUK GEGÉVEN
Door de Oud Geoctroieerde Gilde van den H. VICOR,

Ceneton058340
LEO DE GROOTE,
TREURSPEL.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tusschen de War-
moesgracht en de Drie-Koningstraat, 1767.
Met Privilegie.

Ceneton058400
MILES

Ceneton058420
MILES

Ceneton058430
MILES

Ceneton058550DE
AMERIKAAN,
OF DE
EDELMOEDIGE VYAND.
TOONEELSPEL.
DOOR
JOAN LEERIUS.
_________________
_______________
Alöm te Bekomen.
1777.

Ceneton058570
BROERSHERT,
KLUCHTSPEL.
Door
A. LEEUW.
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: Perseveranter]
t’ AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Mid-
deldam, naast de Vismarkt, 1668.

Ceneton058580
BROERSHERT
KLUCHTSPEL
Door
A. LEEUW
Gespeelt op d’ Amsterdamsche Schouwburg.
DEN TWEEDEN DRUK.
[Vignet: Perseveranter]
T’ AMSTERDAM,
______________
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middel-
dam, naast de Vischmarkt. 1679.

Ceneton058590
BROERSHERT.
KLUCHTSPEL.
DOOR
A. LEEUW
Gespeelt op d’ Amsterdamsche Schouwburg.
DEN DERDEN DRUK.
[Vignet: fleuron]
t’ AMSTERDAM,
______________
By Miciel de Groot, Boekverkooper op den Nieuwendijk,
tusschen de twee Haarlemmer sluysen. 1679.

Ceneton058600
BROERSHART,
KLUCHTSPEL.
Door
A. LEEUW.
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburg.
DEN LAATSTEN DRUK.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
_______________________
By de Erfgen. van J. Lescailje, op den Middeldam,
naast de Vismarkt, 1683.

Ceneton058610
BROERSHART,
KLUCHTSPEL.
Door
A. LEEUW.
Gespeelt op d’ Amsterdamsche Schouwburg.
DEN LAATSTEN DRUK.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
_______________________
By de Erfgen. van J. Lescailje, op den Middeldam,
naast de Vismarkt, 1683.

Ceneton058620
BROERSHERT.
KLUCHTSPEL.
DOOR
A. LEEUW
Gespeelt op d’ Amsterdamsche Schouwburg.
DEN VIERDEN DRUK.
[Vignet: fleuron]
t’ AMSTERDAM,
______________
By de Wed: van GYSBERT DE GROOT, Boekver-
koopster op den Nieuwendijk. 1697.

Ceneton058630
BROERSHERT,
KLUCHTSPEL.
DOOR
A. LEEUW.
Gespeelt op d’ Amsterdamsche Schouwburg.
DEN VYFDEN DRUK.
[Vignet: Putje met emmer links]
t’AMSTERDAM,
_________________________________
By de Erven van de Wed. G. de Groot, en A.
VAN DAM, in Compagny. 1720.

Ceneton058640
BROERSHART,
KLUCHTSPEL.
DOOR
A. LEEUW.
De Laatste Druk.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voên, en de Ouderloze Weezen]
t’AMSTERDAM,
By DAVID RUARUS, Boekverkoper, 1729.
Met Privilegie.

Ceneton058660
LEO ARMENIUS,
TREURSPEL.
DOOR
ADRIAAN LEEUW.
Vertoont op d’ Amsterdamsche Schouwburgh.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Lescaille, Boekverkoper op de Mid-
deldam, in ’t jaar 1659.

Ceneton058680
DE
LIEFDENDOKTER,
KLUCHTSPEL.
Door
A. LEEUW.
Gespeelt op d’ Amsterdamsche Schouwburg.
Den tweeden Druk.
[Vignet: Perseveranter]
t’ AMSTELDAM,
_______________
By de Erfgen: van J: Lescailje, op de Middeldam,
naast de Vischmarkt, in ’t jaar 1680.

Ceneton058690
DE
LIEFDENDOKTER,
KLUCHTSPEL.
Door
A. LEEUW.
Gespeelt op d’ Amsterdamsche Schouwburg.
Den tweeden Druk.
[Vignet: Perseveranter]
t’ AMSTERDAM,
By de Erfgenamen van Jacob Lescailje, op de Mid-
deldam, naast de Vismarkt, in ’t jaar 1680.

Ceneton058700
DE
LIEFDENDOKTER,
KLUCHTSPEL.
DOOR
A. LEEUW.
Gespeelt op d’ Amsterdamsche Schouwburg.
Den laatsten Druk.
[Vignet: Perseveranter]
t’ AMSTELDAM,
_______________
By de Erfg: van J: Lescailje, op de Middeldam,
naast de Vischmarkt, in ’t jaar 1696.

Ceneton058720
DE TOVERES
CIRCE,
TREURSPEL.
Op de Spreuk
Geen groter tovery als liefde.
Met Konstwerken en Gedierten.
Door A. LEEUW.
Vertoont op d’Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: Perseveranter]
t’ AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkoper op de Middel-
dam, naast de Vismarkt, 1670.

Ceneton058730
DE
TOVERÉS
CIRCE,
TREURSPÉL;
Mét Kunst én Vliegwérken, Nieuw Muzyk
én Balétten enz.
Door
A. LEEUW.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
By d’Erfg: van JACOB LESCAILJE, op de
Middeldam, naast de Vischmarkt 1690.
Met Privilegie.

Ceneton058740
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton058750
DE
TOVERÉS
CIRCE,
TREURSPÉL.
Mét Kunst én Vliegwérken, Nieuw Muzyk
én Balétten enz.
Door
A. LEEUW.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
By d’Erfg: van JACOB LESCAILJE, op de
Middeldam, naast de Vischmarkt 1690.
Met Privilegie.

Ceneton058760
De Vryer-zieke
VRYSTER,
OF
’t HUWELIK
VAN NIET.
KLUCHTSPEL.
Door ADRIAAN LEEUW.
Vertoont op d’ Amsterdamsche Schouwburgh.
[Vignet: Perseveranter]
t’Amsterdam, By Jacob Lescaille, Boekverkooper op
Middeldam, in ’t jaar 1662.

Ceneton058770
De Vryer-zieke
VRYSTER,
OF
’t HUWELIK
VAN NIET.
KLUCHTSPEL.
Door ADRIAAN LEEUW.
Vertoont op d’ Amsterdamsche Schouwburgh.
[Vignet: Perseveranter]
t’Amsterdam, By Jacob Lescaille, Boekverkooper op
den Middeldam, naest de Vismaerkt. 1666.

Ceneton058780
HET
HUWELIK
VAN
NIET,
KLUCHTSPEL.
Door A. LEEUW.
Den derden Druk, overzien en vermeerdert.
Vertoont op d’Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: Perseveranter]
t’Amsterdam, by Jacob Lescailje, Boekverkooper op
de Middeldam, naast de Vischmarkt, 1671.

Ceneton058790
HET
HUWELIK
VAN
N I E T,
KLUCHTSPEL.
Door A. LEEUW.
Den vierden Druk, oversien en vermeerdert.
Vertoont op d’Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
t’ AMSTERDAM,
By MICHIEL DE GROOT, Boekverkooper
op de Nieuwen-Dijk, in de groote Bybel. 1678.

Ceneton058800
HET HUWELIK VAN NIET : KLUCHT-SPEL / DOOR A. LEEUW. - 5DE DR., OVERS. EN VERM. / VERTOONT OP D’AMSTERDAMSCHE SCHOUWBURG. - T’AMSTERDAM : BY DE WED. VAN GIJSBERT DE GROOT, 1701

Ceneton058810
HET
HUUWELYK
VAN
N I E T,
KLUCHTSPEL.
DOOR
A. LEEUW.
Den Laatsten Druk.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1710.

Ceneton058830
HET
HUUWELYK
VAN
N I E T,
KLUCHTSPEL.
DOOR
A. LEEUW.
Den Laatsten Druk.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
t’AMSTELDAM,
By DAVID RUARUS, Boekverkoper, 1729.
Met Privilegie.

Ceneton058840
HET
HUUWELYK
VAN
N I E T,
KLUCHTSPEL.
DOOR
A. LEEUW.
Den Laatsten Druk.
[vignet: “De Bijen storten hier, ...”]
t’AMSTELDAM,
By DAVID RUARUS, Boekverkoper, 1729.
Met Privilegie.

Ceneton058900
DE
BOERE
KOOPMAN.
KLUCHTSPEL.
Vertoond op de Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
By de Erfgenamen van Jacob Lescailje, op den Middel-
dam, naast de Vischmarkt. 1682.

Ceneton058910
HET
GASTHUIS
DER
GEKKEN,
TOONEELSPEL.
Vertoond op de Amsterdamsche
Schouwburg.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
___________________
By de Erfgen: van J: Lescailje, op de Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1694.
Met Privilegie.

Ceneton058920
HET
GASTHUIS
DER
GEKKEN,
TOONEELSPEL.
Vertoond op de Amsterdamsche
Schouwburg.
[Vignet: Perseveranter]
Te AMSTERDAM,
___________________
By d’Erfgen: van J: Lescailje, op de Vygendam,
op de hoek van de Vischpoort.
Met Privilegie.

Ceneton058930
De
JALOURSE
LAMMERT,
KLUCHTSPEL.
Vertoond op de Amsterdamsche
SCHOUWBURG.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
By de Ergenamen van Jacob Lescailje, op de hoek van
de Vischmarkt, op den Middeldam. 1680.

Ceneton058960
De
JALOURSE
LAMMERT,
KLUCHTSPEL.
Vertoond op de Amsterdamsche
SCHOUWBURG.
[Vignet: Putje met emmer links].
t’ AMSTERDAM,
By d’Erven van de Wed: van G. de GROOT,
Boekverkoopers op de Nieuwendijk. 1727.

Ceneton058970
HET
NOODZAAKELYK
BEDROG,
BLYSPEL.
DOOR
J. LEMMERS.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
___________________
By de Erfgen: van J: Lescailje, op de Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1694.
Met Privilegie.

Ceneton058990
SCIPIO EN OLINDE
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton059000
SCIPIO,
EN
OLINDE,
TREUR-B;Y-EINDEND-
SPEL.
Vertoont op d’ Amsterdamsche Schouwburgh.
[Vignet: Perseveranter]
t’ AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middeldam,
naest de Vismarkt, 1671.

Ceneton059020
HOVAARDYE
IN
ARMOEDE.
BLYSPEL.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderloze Wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek
van den Voorburgwal en de Stilsteeg, 1764.
Met Privilegie.

Ceneton059030
HOVAARDYE
IN
ARMOEDE.
BLYSPEL.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderlose Wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek
van den Voorburgwal en de Stilsteeg, 1764.
Met Privilegie.

Ceneton059040
LUCIUS VALERIUS
POTITUS.
TREURSPEL.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, by de
Drie-Koningstraat, 1775.
Met Privilegie.

Ceneton059050
ARIADNE,
TREURSPEL.
Uit het Fransch van de Heer CORNEILLE.
Gerymd door
KATARYNE LESCAILJE.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
__________________
By de Erfgen: van J: Lescailje, op de Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1693.
Met Privilegie.

Ceneton059060
ARIADNE,
TREURSPEL.
UIT HET FRANSCH
VAN DEN HEERE T. CORNEILLE,
DOOR
KATHARYNE LESCAILJE.

Ceneton059080
GENSERIK,
TREURSPEL.
[Vignet: Yver, in liefd’ bloejende].
t’AMSTERDAM,
By de Erfgenaamen van Jacob Lescailje, op de
Middeldam naast de Vischpoort, 1685.
Met Privilegie.

Ceneton059090
GENSERIK,
TREURSPEL.
UIT HET FRANSCH
VAN MADAME DESHOULIERES,
DOOR
KATHARYNE LESCAILJE.

Ceneton059110
GETA,
OF DE
BROEDERMOORD
VAN
ANTONINUS,
TREURSPEL.

Ceneton059120
HERKULES
EN

DIANIRA,
TREURSPEL.
Gerymd door
KATARYNE LESCAILJE.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By de Erfgenaamen van J. Lescailje, op de
Middeldam, naast de Vischpoort, 1688.
Met Privilegie.

Ceneton059130
HERKULES
EN
DIANIRA,
TREURSPEL.
UIT HET FRANSCH
VAN DEN HEERE LA TUILLERIE,
DOOR
KATHARYNE LESCAILJE.

Ceneton059150
HERKULES
EN

DIANIRA,
TREURSPEL.
Gerymd door
KATARYNE LESCAILJE.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis. 1744.
Met Privilegie.

Ceneton059160
HERKULES
EN

DIANIRA,
TREURSPEL.
Gerymd door
KATARYNE LESCAILJE.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis. 1744.
Met Privilegie.

Ceneton059180
HERODES
EN
MARIAMNE;
TREURSPEL.
DOOR
KATARYNE LESCAILJE.
[Vignet]
TE AMSTELDAM,
______________________
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1685.
Met Privilegie.

Ceneton059190
HERODES
EN
MARIAMNE.
TREURSPEL.
DOOR
KATRYNE LESCAILJE.
[Vignet: Bijenkorf, Door Yver in Liefd’ Bloeyende]
t’AMSTELDAM,
By de Erfg: van Jacob Lescailje, op den Middeldam,
naast de Vischmarkt, 1685.
Met Privilegie.

Ceneton059200
HERODES
EN
MARIAMNE;
TREURSPEL.
DOOR
KATARYNE LESCAILJE.
[Vignet: gravure]
t’AMSTELDAM
________________
By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1730.
Met Privilegie.

Ceneton059220
HERODES
EN
MARIAMNE,
TREURSPEL.
UIT HET FRANSCH VAN DEN HEERE
F. TRISTAN L’HERMITE,
DOOR
KATHARYNE LESCAILJE.

Ceneton059240
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton059260
[Vignet: Yver, De byen storten hier, het eelste dat zy lezen, om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen].

Ceneton059270
KASSANDRA,
TREURSPEL.
UIT HET FRANSCHE
VAN P. D’ASSEZAN;
GERYMD DOOR
KATHARYNE LESCAILJE.

Ceneton059290
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton059300
NICOMEDES,
TREURSPEL.
Uit het Fransch van den Heer P. CORNEILLE
gerymd door
KATARYNE LESCAILJE.
[Vignet: Perseveranter]
Te AMSTELDAM;
By de Erfg: van J: LESCAILJE, op de Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1692.
Met Privilegie.

Ceneton059310
NICOMÉDES,
TREURSPEL.
UIT HET FRANSCH
VAN DEN HEERE P. CORNEILLE,
DOOR
KATHARYNE LESCAILJE.

Ceneton059320
NICOMEDES,
TREURSPEL.
Uit het Fransch van den Heere P. Corneille,
Door Kataryne Lescailje.
[vignet]
t’A M S T E L D A M,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, by den Dam. 1734.
Met Privilegie.

Ceneton059340
WENSESLAUS
Koning van Poolen.
TREURSPEL.
Gerymd door
KATRYNE LESCAILJE.
[Vignet: Yver, in liefd’ bloejende].
t’AMSTERDAM,
__________________
By d’Erfgen: van Jakob Lescailje, op de Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1686.
Met Privilegie.

Ceneton059350
WENSESLAUS,
Koning van Poolen.
TREURSPEL.
Gerymd door
KATRYNE LESCAILJE.
[Vignet: Yver, in liefd’ bloejende].
t’AMSTERDAM,
__________________
By d’Erfgen: van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beursluis, 1715.
Met Privilegie.

Ceneton059360
WENSESLAUS,
Koning van Poolen.
TREURSPEL.
Gerymd door
KATRYNE LESCAILJE.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By de Erfgen. van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis. 1715.
Met Privilegie.

Ceneton059370
WENSESLAÜS,
KONING VAN POOLEN;
TREURSPEL.
UIT HET FRANSCH
VAN DEN HEERE DE ROTROU,
DOOR
KATHARYNE LESCAILJE.

Ceneton059390
CEZAR’S
DOOD,
TREURSPEL.
DOOR
R: VAN LEUVE.
Met kontryke Plaaten verciert,
En met Privilegie van haar Ed: gr: mogende.

Ceneton059420
EUDOCHIA,
KEYZERINNE te KONSTANTINOPOLEN.
TREURSPEL.
DOOR
R: VAN LEUVE.
Met kontryke Plaaten verciert,
En met Privilegie van haar Ed: gr: mogende.

Ceneton059450
GESTRAFTE
BOOSHEID,
TREURSPEL.
DOOR
R: VAN LEUVE.
Met Privilegie.

Ceneton059460
[Randornament]
L. JUNIUS BRUTUS
VADERLIJKE GESTRENGHEIT,
OF
VRYHEID
WAARDIGER
ALS
BLOED.
TREURSPEL.
DOOR
R.V.L.
[Ornament]
t’AMSTERDAM,
____________________
By H. BOS, over het Meysjes-Weeshuis, 1725
Met Previlegie.

Ceneton059470
DE DOODT
VAN
JULIUS CEZAR.
TREURSPEL.
[Vignet: Natura et arte].
TE ROTTERDAM
BY JAN DANIEL BEMAN,
Boekverkooper op de Blaek, 1728.

Ceneton059480
DE DOODT
VAN
JULIUS CEZAR.
TREURSPEL.
[Vignet: Natura et arte].
Te AMSTELDAM,
By ISAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis. 1736.
Met Privilegie.

Ceneton059520
R.P.
IACOBI
LIBENI
ANTVERPIANI
E SOCIETATE IESV
IOSEPH
TRAGOEDIA II.

Ceneton059540
R.P.
IACOBI
LIBENI
ANTVERPIANI
E SOCIETATE IESV
IOSEPH
TRAGOEDIA I.

Ceneton059550
Umfredus tragedie vertoont door de Jonckheyt der scholen van de Sopc. Jesu tot Duynkerke.
Den (16) Maerte in het Jaer 1624.
Tot Ypre,
By Segher van den Berghe.

Ceneton059580
Dido, tragoedia nova, ex quatuor prioribus (potissimum primo et quarto) libris Eneidos Virgilii desumpta et Lovanii olim publice exhibita, authore Petro Ligneo Gravelingano, adjectis... ab eodem authore nonnullis annotatiunculi.

Ceneton059590
DE
MINNAAR
POËET EN KNECHT;
BLYSPEL.
Van verre het Fransche gevolgt, onder de
Zinspreuk:
DE GUSTIBUS NON EST DISPUTANDUM.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderloze wezen].
t’AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper op de hoek van
den Voorburgwal en Stilsteeg. 1760. Met Privilegie.

Ceneton059600
DE
MINNAAR
POËET EN KNECHT;
BLYSPEL.
Naar het Fransche gevolgt, onder de Zinspreuk:
DE GUSTIBUS NON EST DISPUTANDUM.
Tweede en verbeterde Druk.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tusschen de
Warmoesgracht en de Drie-Koningstraat, 1774.
Met Privilegie.

Ceneton059610
DE
WEDERGEVONDENE
DOCHTER,
EN
EDELMOEDIGE MINNAAR;
BLYSPEL.
Het Fransche LE CAFFE OU L’ECOSSAISE
gevolgd.
Onder de Zinspreuk:
DE GUSTIBUS NON EST DISPUTANDUM.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderloze wezen].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek van
de Voorburgwal en Stilsteeg, 1761. Met Privilegie.

Ceneton059620
DE
WEDERGEVONDENE
DOCHTER,
EN
EDELMOEDIGE MINNAAR;
BLYSPEL.
Het Fransche LE CAFFÉ OU L’ECOSSAISE
gevolgd.
Onder de Zinspreuk:
DE GUSTIBUS NON EST DISPUTANDUM.
Tweede en verbeterde Druk.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy lezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, by de Drie-
Koningstraat, 1774. Met Privilegie.

Ceneton059630
DE
WEDERGEVONDENE
DOCHTER,
EN
EDELMOEDIGE MINNAAR;
BLYSPEL.
Het Fransche LE CAFFÉ OU L’ECOSSAISE
gevolgd.
Onder de Zinspreuk:
DE GUSTIBUS NON EST DISPUTANDUM.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Wezen].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek van
de Voorburgwal en Stilsteeg, 1761. Met Privilegie.

Ceneton059660
CLEOMENES.
TREURSPEL.
DOOR
D. LINGELBACH.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
_________________________
By d’ Erfgen: van Jakob Lescailje, op de Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1687.
Met Privilegie.

Ceneton059690
De DOOD van
MARIA STUART,
Koningin van Engeland.
VERTOONINGSPEL.
Door
DAVID LINGELBACH.
AMSTERDAM,
A.° 1695.

Ceneton059700
DE LIEFDE VAN AMINTAS EN AMARILLIS.

Ceneton059710
AMARILLIS.
BLY-SPEELEND
HARDERS-SPEL.
Met Danssen en Kunstwerken.
[Vignet: Nulla Quies].
IN ’s GRAVENHAGE,
___________________
Gedruckt by GERRIT RAMMAZEYN, Boekdruk-
ker in de Houtstraet, in ’t Schermstraetje.

Ceneton059730
DE LIEFDE
VAN
DIANA
EN
ENDIMION,
TREURSPEL
Met Konst- en Vlieghwerken.
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburgh.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middeldam,
naast de Vismarkt, 1669.

Ceneton059750
SARDANAPALUS,
TREURSPEL.
DOOR
D. LINGELBACH.
[Vignet: Atlas].
t’ AMSTERDAM,
By de Wed: en Erven van ALBERT MAGNUS, op
den Nieuwendyk, in den Atlas, by den Dam. 1699.
Met Privilegie.

Ceneton059760
SARDANAPALUS,
TREURSPEL.
DOOR
D. LINGELBACH.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy Leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
Te AMSTELDAM,
By ISAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, 1737.
Met Privilegie.

Ceneton059810
DE
SPOOKENDE
MINNAER,
Treur-bly-eynde-Spel.
Gespeelt op d’ Amsterdamse Schouwburg.
[Vignet: Elck zyn beurt, putje met emmer rechts].
t’ AMSTERDAM,
By de Wed. van GYSBERT DE GROOT, Boekver-
koopster op de Nieuwen-dijk, in de Groote Bybel. 1708.

Ceneton059840
DE BEKEERDE
ALCHIMIST,
ÓF
BEDROOGEN BEDRIEGER,
KLUCHTSPÉL.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
te AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, Boekverkooper op
de Nieuwendijk, in den Atlas, 1680.
Mét Privilégie.

Ceneton059850
DE
BEKEERDE
ALCHIMIST;
óf
BEDROOGEN BEDRIEGER.
KLUCHTSPÉL.
Nooit op deeze wyze in ’t licht gegeeven.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
TE AMSTERDAM,
_____________________
Gedrukt voor het KUNSTGENOOTSCHAP, én te
bekomen by de Erven van J. LESCAILJE, énz.
Met Privilegie. 1714.

Ceneton059860
DE
ONTDEKTE
SCHYN DEUGD,
BLY-SPEL.
DOOR
D. LINGELBAGH.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
___________________________
By de Erfgen: van Jakob Leskailje, op de Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1687.
Met Privilegie.

Ceneton059870
DE
ONTDEKTE
SCHYN DEUGD,
BLYSPEL.
DOOR
D. LINGELBAGH.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By de Erfg: van J. LESCAILJE, op den Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1702.
Met Privilegie.

Ceneton059880
DE
ONTDEKTE
SCHYN DEUGD,
BLYSPEL.
DOOR
D. LINGELBAGH.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By de Erfg: van J. LESCAILJE, op den Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1702.
Met Privilegie.

Ceneton059960
DE
EMIGRANT
TE
HOBOKEN.
EERSTE VERTOOG;
BEHELZENDE:
KEES EN KLAARTJE,
OF,
DE VROUW IS BAAS.
KLUCHTISEL;
ZONDER BEDOELING.
____________
_____
ANTWERPEN,
Bij J. STREMBACH
M D C C L X X X V I I I .

Ceneton059980
DE
EMIGRANT
TE
HOBOKEN.
DERDE VERTOOG;
BEHELZENDE:
ARLEKIJN,
BURGEMEESTER
TE
UBENHAUZEN.
KLUCHTIG BLIJSPEL;
ZONDER BEDOELING.
____________
_____
ANTWERPEN,
J. STREMBACH
M D C C L X X X I X.

Ceneton059990
KRISPYN,
TESTATEUR EN GELEGATEERDE,
OF DE
ERFGENAAM
DOOR LIST;
BLYSPEL.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
By de Erven van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis. 1725.
Met Privilegie.

Ceneton060000
KRISPYN,
TESTATEUR EN GELEGATEERDE,
OF DE
ERFGENAAM
DOOR LIST;
BLYSPEL.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
By de Erven van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis. 1725.
Met Privilegie.

Ceneton060010
SURENA,
VELDHEER
DER PARTHEN;
TREURSPEL.
[Vignet: gravure, Muze en Faam].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden het
Stadhuis, 1738. Met Privilegie.

Ceneton060060
PLAUTIANUS.
TREURSPEL.
DOOR
GERARD van LOON.
[Vignet: fleuron]
TE ROTTERDAM.
_____________________
Gedrukt by PIETER de VRIES, Boek-
drukker in de korte Hoofdsteeg 1711.

Ceneton060140
ELEONORA HAMILTON,
TREURSPEL.

Ceneton060180
DE
GEBROEDERS
NAEREBOUT,
TOONEELSPEL.
IN DRIE BEDRIJVEN.
DOOR
A. LOOSJES Pz.
Braave Naerebouten! —— Mogelijk zal Neerlands
Schouwtoneel ten eenigen tijde van uwen naam en deugd
gewagen.
LAMBRECHTSEN.
*
TE HAERLEM.
By A. LOOSJES Pz.
MDCCXCII.

Ceneton060190
GEVAARTS en GYZELAAR.
TOONEELSPEL.
door
A. LOOSJES, Pz.
-----------------------------------------
Motto: Wat dorperheit...
-----------------------------------------
[gravure]
Te HAERLEM ,
By A. Loosjes, Pz. 1786.

Ceneton060200
DE GOUDEN MEDAILLE,
BLIJSPEL.
DOOR
A. LOOSJES Pz.
[Vignet: Typografisch ornament]
TE HAERLEM,
By A. LOOSJES Pz.
MDCCXCIII.

Ceneton060250
DE HULK
OF DE
HERVINDING,
TOONEELSTUK.
DOOR
A. LOOSJES Pz.
[Vignet: Typografisch ornament]
TE HAERLEM,
By A. LOOSJES Pz.
MDCCXCIII.

Ceneton060280
DE
SENTIMENTEELE.
____________________________________
TOONEELSTUKJE.
____________________________________
[Typografisch ornament].
TE HAERLEM,
Bij A. LOOSJES, PZ.
1785.

Ceneton060290
DE
SLAG BIJ NIEUWPOORT,
HELDENSPEL,
en
EMILIA VAN NASSAU,
TREURSPEL,
door

A. L O O S J E S Pz.
[Vignet: fleuron]
Te HAERLEM,
Bij A. Loosjes Pz.
1786.

Ceneton060320
VLUCHT
VAN
HUIG DE GROOT.
__________________
BURGER-SPEL.
__________________
[Typografisch ornament].
TE HAERLEM,
Bij A. LOOSJES PZ.
1785.

Ceneton060340
DE
VROOME.
ZEDENSPEL.
IN DRIE BEDRIJVEN.
door
A. LOOSJES Pz.
TE HAERLEM.
By A. LOOSJES Pz.
MDCCXCII.

Ceneton060360
WAT TYLER,
TREURSPEL.
DOOR
A. LOOSJES Pz.
[Vignet: Typografisch ornament]
TE HAERLEM,
By A. LOOSJES Pz.
MDCCXCIII.

Ceneton060380
DE
WATERGEUZEN,
HELDENSPEL.
DOOR
A. LOOSJES, P.z.
Valet ima summis
Mutare, et insignem attenuat Deus
Obscura promens.
Horatius.
[Vignet: Gravure]
TE HAERLEM,
bij A. LOOSJES, P.Z.
MDCCLXC.

Ceneton060390
DE
WATERGEUZEN,
HELDENSPEL.
DOOR
A. LOOSJES, Pz.
[Vignet: Nationaale Schouwburg]
TE AMSTERDAM, BY
J. HELDERS en A. MARS. 1796
.
Met Privilegie.

Ceneton060460
ARMOEDE
EN
GROOTHEID
TOONEELSPEL
IN DRIJ BEDRIJVEN.
GEVOLGD NAAR HET HOOGDUITSCH
VAN DEN HEER
A. VON KOTZEBUE.
[Typografisch ornament].
TE ROTTERDAM.
_______________
M. D. CC. XCVII.

Ceneton060470
ARMOEDE EN GROOTHEID,
TOONEELSPEL.
NAAR HET HOOGDUITSCH VAN
AUGUST VON KOZEBUE,
DOOR
CORNELIS LOOTS.
DERDE DRUK.
[Vignet: gravure]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
M C CCXCIX.

Ceneton060480
DE
INDIANEN,
TREURSPEL.
HET ENGELSCH
VRY GEVOLGD
DOOR
CORNELIS LOOTS.
______________________________
NEDERDUITSCHE
SCHOUWBURG
___________________________
Te AMSTELDAM, by
ABRAHAM MARS, 1799.
Met Privilegie.

Ceneton060570
TOM JONES
TOONEELSPEL.
GEVOLGD NAAR DE FRANSCHE
COMEDIE LYRIQUE,
VAN DEN HEERE
M. POINSINET.
DOOR
CORNELIS LORIÉ,
* * *
* *
*
-
Te AMSTERDAM,
By CORNELIS LORIÉ,
MDCCLXXXV.

Ceneton060580
_____________
GARTHER
OF HET
VERWARDE HUISHOUDEN.
IN
VYF BEDRYVEN.
DOOR
H.W. LOZEMAN. J.U.D.
_____________

Ceneton060630
KLUCHT
VAN DE
LIST SONDER
VOORDEEL
Gerijmt door
E. LUYDENS.
[Typografisch ornament].
t’Amsterdam, Gedruckt by Pieter Timmers, Boeck-
verkooper, inde Kalver-straet, aende Kerck.

Ceneton060650
apud Cornelium Marium

Ceneton060810
Herstelde
HONGERS-DWANGH,
OF
Haerlems langh en strenghe Belegeringhe,
Ende het overgaen der selver Stadt, door het
scherpe Swaerdt der ellenden.
TREUR-SPEL,
Met zijn VERTOONINGHEN;
In vier Treur-deelen.
Hersteldt door STEVEN vander LUST.
Ghespeelt tot Haerlem, op den 29 Junij, Anno 1660.
[Vignet: Gravure]
Ghedruckt tot Haerlem, by Kornelis Theunisz Kas, op de
Marckt, in de Nieuwe Druckery, Anno 1660.

Ceneton060820
DE HERSTELDE
HONGERS-DWANGH,
OF
Haarlems lang en strenge
BELEEGERINGE,
Ende het overgaan der selver Stadt, door het
scherpe zwaard der ellenden.
TREUR-SPEL,
Met zyn VERTOONINGEN;
IN VIER TREUR-DEELEN.
Herstelt door
STEVEN VANDER LUST.
Gespeelt tot Haarlem, op den 29. Juny, Ao. 1660.
[Vignet: Vicit vim virtus]
TOT HAARLEM,
Gedrukt by WILHELMUS VAN KESSEL
Boekverkooper, aan de Markt, 1706.

Ceneton060840
Kinder-moort van Herodes, begaen aen de Bethlehemsche suyghelinghen; speels-wijs
vertoont [...] by de reden-camer van Liefd’ Boven Al.

Ceneton060880
Steven Theunisz vander Lusts
Ongheblanckette
Maria
Stuart,
Coninginne van Schotlandt,
en
ghewaende Coninghin van Engelandt;
gedoemt ende gestraft.
Vertoont by Liefd’ bovenal, binnen Haerlem. 1652.
[Vignet: Portret van Maria Stuart; quaat werk quaat loon]
Tot Haerlem,
ghedruckt by Isaac van Wesbusch, boeck-drucker, woonende in de korte Zijel-straet, in ’t Klooster, 1652.

Ceneton060900
CANUT,
TREURSPEL.
GEVOLGD NAAR HET HOOGDUITSCH VAN DEN HEERE
JOHANN ELIAS SCHLEGEL.
DOOR
JACOB LUTKEMAN.
[VIGNET]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK,
in de Nes. 1785.

Ceneton060920
CODRUS,
OF DE
GRONDLEGGING
VAN HET
ATHEENSCH GEMEENEBEST;
TREURSPEL.
GEVOLGD NAAR HET HOOGDUITSCH VAN DEN HEERE
JOH. FR. VRYHEER VAN CRONEGK.
DOOR
JACOB LUTKEMAN.
[Vignet: Oefening Beschaaft de Kunsten].
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK,
in de Nes, 1785.

Ceneton060940
DE
HERACLIDEN,
TREURSPEL.
Gevolgd naar het Fransche van den Heere
MARMONTEL.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek van
den Voorburgwal en Stilsteeg, 1756. Met Privilegie.

Ceneton060950
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton060960
HET
VERKEERD VERTROUWEN,
BLYSPEL.
[Vignet: Oefening Beschaaft de Kunsten]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tusschen
de Warmoesgracht en de Drie-Koningstraat.
Met Privilegie. 1780.

Ceneton060980
ZAMA,
TOONEELSPEL.
GEVOLGT NAAR ’T HOOGDUITSCH VAN
den Heere
JOHANN FRIEDRICH KRAUSENECK.
[Vignet: oefening beschaaft de kunsten].
Te AMSTERDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, by de
Drie-Koningstraat. Met Privilegie. 1777.

Ceneton061000
KLUGT.

Ceneton061020
DE
PRINCELYKE
SLAAF.
BLYSPEL.
(a)

Ceneton061040
DE
KORTE DWALING,
TOONEELSPEL;
MET ZANG.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE VAN
VAN DEN HEER
MONVEL.
ONDER DE ZINSPREUK:
KUNSTMIN SPAART GEEN VLYT.
[Vignet: Yver. De byën storten hier het eêlste dat zy leezen,
Om de ouden stok te voên, en d’ouderloze weezen]
Te AMSTELDAM, by
J. HELDERS en A. MARS, in de Nes, 1791
Met Privilegie.

Ceneton061050
ANNETTE EN LUBYN,
TOONEELSPEL;
MET ZANG.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE,
DOOR
P.F. LYNSLAGER.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By JAN HELDERS, in de Nes, by de Pieter-
Jacobstraat, 1780.
Met Privilegie.

Ceneton061080
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton061090
ROOSJE en COLAS,
KLUCHTSPEL;
met zang.
gevolgd naar het fransche,
door
P. F. LYNSLAGER.
[vignet: de byen storten hier ...]
Te AMSTELDAM, by
J. HELDERS en A. MARS, in de Nes. 1783.
Met Privilegie.

Ceneton061100
DE
SOLDAAT DOOR DWANG,
KLUCHTIG BLYSPEL;
VERRYKT MET ZANG
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE
DOOR
P.F. LYNSLAGER.
[Vignet: Yver. De byën storten hier, het êelste dat zy leezen,
om d’oude stok te voên, en de ouderloze weezen]
Te AMSTELDAM, by
JAN HELDERS, in de Nes. 1782.
Met Privilegie.

Ceneton061110DE SOLDAAT DOOR DWANG,
KLUCHTIGE OPERA.
gevolgd naar het fransche,
door
P.F. LYNSLAGER.
[vignet]
Te AMSTELDAM.
MDCCLXXIX.

Ceneton061120
HET
TROMMELEND
HUISSPOOK,
OF
DE ECHTGENOOT WAARZEGGER;
BLYSPEL.
[Vignet: Kunstmin spaart geen vlyt].
Te AMSTERDAM.
MDCCLXXVI.

Ceneton061130
DE
TWEE JAAGERS
EN HET
MELKMEISJE,
KLUCHTIGE OPERA.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE
[Vignet: Kunstmin spaart geen vlyt].
Te AMSTELDAM.
MDCCLXXVIII.

Ceneton061140
DE
TWEE JAAGERS
en het
MELKMEISJE,
KLUCHTSPEL;
met zang.
Gevolgd naar het Fransche,
door
P.F. LYNSLAGER
[vignet]
Te AMSTELDAM, by
J. HELDERS en A. MARS in de Nes. 1783.
Met Privilegie.

Ceneton061150
DE
TWEE JAAGERS
EN HET
MELKMEISJE,
KLUCHTSPEL;
MET ZANG.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE
DOOR
P.F. LYNSLAGER
[Vignet: Yver. De byen storten hier, het eêlste dat zy leezen,
Om de oude stok te voên, en de ouderloze weezen]
TE AMSTELDAM, by
J. HELDERS en A. MARS in de Nes. 1783.
Met Privilegie.

Ceneton061160
DE
TWEE JAAGERS
EN HET
MELKMEISJE,
KLUCHTSPEL;
MET ZANG.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE,
DOOR
P. F. LYNSLAGER.
TWEEDE DRUK.
[Vignet: De byën storten hier, het êelste dat zy lezen,
om d’ouden stok te voên, en d’ouderlooze weezen]
Te AMSTELDAM, by
J. HELDERS en A. MARS, in de Nes. 1794.
Met Privilegie.

Ceneton061170
DE VLUGT VAN ENEAS,
OF
DE DOOD VAN DIDO;
TREURSPEL,
IN STRAATLIEDJES.
[Vignet: De byën storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om d’ouden stok te vôen, en d’ouderlooze weezen]
TE AMSTELDAM, BY
J. HELDERS EN A. MARS. 1785.
Met Privilegie.

Ceneton061180
[Typografisch ornament].
DE VLUGT VAN ENEAS,
OF
DE DOD VAN DIDO;
TREURSPEL.
Zynde dit toneelstuk zo geschikt, dat ieder
Vertooner die zich op ’t Toneel vertoont,
t’elkens zyn Les met byzondere en be-
kende Wyzen ter uitvoer brengt;
daarom zeer vermakelyk in
publyke Gezelschappen.

Ceneton061190
DE VLUGT VAN ENEAS,
OF
DE DOOD VAN DIDO;
TREURSPEL,
IN STRAATLIEDJES.
TWEEDE DRUK.
[Vignet: De byën storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om d’ouden stok te vôen, en d’ouderlooze weezen]
TE AMSTELDAM, BY
J. HELDERS en A. MARS. 1792.
Met Privilegie.

Ceneton061200
ZOÉ,
TOONEELSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE,
van den heere
MERCIER.
[Vignet: ‘Kunstmin spaart geen vlyt’]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK,
in de Nes. 1785.

Ceneton061230
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton061250
Merope.
Uyt het Fransch vertaalt van de Heer D. V***
Door M.**.
[Crescamus vetera novando].
Te Gent,
Ph. Gimblet, 1776.

Ceneton061290
CLUCHT
VAN
GEORGE DANDIN
Vyt het Frans ghetranslateert door M.M.
Ghecalculeert naer den hedendaegschen
MEREDIAEN
[Vignet: fleuron]
ANNO M.DC.LXIJ.

Ceneton061300
De rampsalige min, treurspel voor Kupido.
boeckverkooper in ’t Martelaersboeck

Ceneton061310
DE
RAMPSALIGE
MIN.
TREURSPEL
Voor Kupido.
HET TWEEDE DEEL.
Miseri nondum tibi finis amoris.
[Vignet: fleuron]
’s GRAVEN-HAGE,
_________________________
Jan Pietersz. van Dam, Boeckver-
kooper, in ’t Maertelaers Boeck. 1661.

Ceneton061320
DE
RAMPSALIGE
MIN.
TREURSPEL
voor Kupido.
Quot sunt in amore dolores?
[Vignet: fleuron]
’sGRAVEN-HAGE,
_________________________
Gedruckt by Jan Pietersz. van Dam, Boeckverkooper,
in ’t Martelaers Boeck. 1661.

Ceneton061340
DE
RAMPSALIGE
M I N
TREURSPEL
voor Kupido.
Quot sunt in amore dolores?
[Vignet: fleuron]
’s GRAVEN-HAGE,
_________________________
Gedruckt by Ian Pietersz. van Dam, Boeckver-
kooper in ’t Martelaers Boeck. 1661.

Ceneton061350
DE
RAMPSALIGE
MIN.
TREURSPEL
Voor Kupido,
HET TWEEDE DEEL.
Miseri nondum tibi finis amoris.
[Vignet: fleuron]
’s GRAVEN-HAGE,
By Ian Pietersz. van Dam, Boeck-verkooper, in ’t
Martelaers Boeck, 1661.

Ceneton061360
DE
RAMPSALIGE
MIN.
TREURSPEL
Voor Kupido.
HET TWEEDE DEEL.
Miseri nondum tibi finis amoris.
[Vignet: fleuron]
’s GRAVEN-HAGE,
_________________________
Jan Pietersz. van Dam, Boeckver-
kooper, in ’t Maertelaers Boeck. 1661.

Ceneton061380
DE
GRAAF VAN OLSBACH,
OF DE
BELOONING DER DEUGD.
TOONEELSPEL.
Onder de Zinspreuk:
KUNST WORDT DOOR YVER AANGEKWEEKT.
[Vignet: Door ijver vruchtbaar].
TE ROTTERDAM,
By D. VIS, op de Noordblaak, 1778.

Ceneton061390Kunst word door yver aangekweekt
Hier word het hart gevormd door deugd,
Terwyl ‘t vermaak den geest verheugd.

Ceneton061400
DE
MASKERADE.
BLIJSPEL,
Onder de Zinspreuk:
KUNST WORDT DOOR IJVER AANGEKWEEKT.
[Vignet: Door ijver vruchtbaar]
TE ROTTERDAM,
By ARY VIS, op den Visschersdyk, 1777.

Ceneton061410DE
OPENING
VAN
APOLLOOS TEMPEL;
ZINNEBEELDIG VOORSPEL.
Met Zang en Dans.
[vignet: Finis coronat opus]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tusschen de
Warmoesgracht en de Drie-Koningstraat, 1773.

Ceneton061420SAINT-FAR EN SOPHIA,
OF DE
ONVERWACHTE WEDERVINDING;
TOONEELSPEL.
gedeeltelyk gevolgd naar eene
fransche vertelling van
den heer
DE LA DIXMERIE.
DOOR A.M.
onder de zinspreuk:
kunst wordt door yver aangekweekt.
[gravure]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
1799.

Ceneton061440
DE
WANTROUWIGE,
BLYSPEL.
naar het hoogduitsch
van den heer
VAN CRONEGK,
onder de zinspreuk:
kunst word door yver aangekweekt.
[gravure]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
m d c c x c i v.

Ceneton061450
ARRIA
EN
PETUS.
TREURSPEL.
Uit het Fransch vanMejuffrouw M. A. BARBIER.
[Vignet: Harlemi. Typographia huc primum
inventa a L. Costero MCCCCXXIIX.].
Te Haarlem, Gedrukt by MOZES van HULKENROI,
aan de Markt, in Laurens Koster, Uitvinder
van de Boekdrukkunst. En mede te bekomen,
Te Amsterdam by HENDRIK BOSCH, over ’t Meisjes
Weeshuis. 1719.

Ceneton061480
HET
DOLHUIS
DER
ACTIONISTEN.
KLUCHTSPEL.
[Vignet: fleuron]
_________________________
Gedrukt voor JAPIK VAER.

Ceneton061530
DON JAN
OF DE
GESTRAFTE VRYGEEST.
ZINNESPEL.
Naar ’t Fransch van den Heere MOLIERE.
[vignet: Harlemi. Typographia huc primum inventa a L. Costero MCCCCXXIIX.]
Te HAARLEM.
_____________________________
Gedrukt by Mozes van Hulkenroy,
aan de Markt, in Laurens Koster, 1719.
en is mede te bekomen
Te Amsterdam by HENDRIK BOSCH, over
’t Meisjes Weeshuis.

Ceneton061540
FILIDA
HERDERSSPEL.
Onder de Zinspreuk,
A MUSIS IMMORTALITAS.
[Vignet : Laurentius Coster Harlemensis]
TE HAARLEM,
_______________________
Gedrukt by Mozes van Hulkenroy, aan de Markt, in
Laurens Koster, 1720. en mede te bekomen,
Te Amsterdam by Hendrik Bos, over ’t Meisjes Weeshuis.

Ceneton061580
ALVTA
MACROPEDII FA-
bula admodum iucunda &
lepida, denuo recogni-
ta, & Traiectinae
iuuentuti de-
nuo nuncu
pata.

Ceneton061610
COMICA
RVM FABVLARV
GEORGII MACROPEDII
duae, Rebelles uidelicet & Aluta: pueris tum ad eru
ditionem, tum ad pios mores non parum
profuturae.
[Vignet: Discite iustitiam moniti]
Coloniae Ioannes Gymnicus excudebat
Anno M. D. XLIIII.

Ceneton061620
COMICA-
RUM FABULARUM
GEORGII MACROPEDII
duae, Rebelles uidelicet & Alutas: pue
ris tum ad eruditionem, tum ad
pios mores non parum
profuturae.
[Vignet:

Ceneton061630
COMICA-
RUM FABULARUM GE-
ORGII MACROPEDII TOMVS
SECUNDUS, qui continet Alutam, Rebelles, Pe-
.
[Vignet: Superantur ingenio vires]
VLTRAJECTI,
Harmannus Borculous excudebat, anno
1553.

Ceneton061650
¶ GEORGII
MACROPEDII
ANDRISCA FA-
bula lepidis-
sima.
[Vignet: Tempus]
¶ ANTVERPIAE APVD MICHAE-
lem Hillenium, in Rapo. Anno
M. D. XXXVIII.

Ceneton061660
GEOR-
GII MACROPE
DII Andrisca fa-
bula lepidis-
sima.
BVSCIDVCIS apud
Gerardum Hatardum.
Anno 1538.
14:03:37

Ceneton061690
¶ Georgij Ma-
CROPEDII ANDRISCA.
Fabula lepidissima.
[Vignet: Tempus]
ANTVERPIAE.
Apud Michaelem Hillenium, in Rapo. Anno
___________________
M. D. XLV.

Ceneton061720
¶ ASO-
TUS EVAN-
gelicus, seu euangelica
de filio Prodigo pa-
rabola, a Geor-
gio Macro-
pedio
co-
mice
descripta.
¶ ANTVER-
piae apud Ioannem
Hillenium in
Rapo AN.
M. D.
XL.


Ceneton061740
ASO-
TVS EVANGELI-
cus, seu euangelia de
filio prodigo para-
bola, à Georgio
Macropedio
comice de-
scripta.
Iohannes Schoeffer excudebat
Anno virginei partus. 1541.
Mense vero Iulio.

Ceneton061800
Bassarus, Fabula festiuissima
apud Ioannem Hillenium

Ceneton061960
LAZA-
RUS MEN-
DICUS,
GEORGII
MACROPEDII.
¶ APUD SYLVAM DUCIS
Ioannes Schoeffer excudebat
Anno 1542.
Mense Iunio.

Ceneton062080
Macropedii fabula longe iucundissima, rudibus adhuc ac tenellis Trajectinae scholae auditoribus nuncupata.

Ceneton062110
COMICA
RVM FABVLARV
GEORGII MACROPEDII
duae, Rebelles uidelicet & Aluta: pueris tum ad eru
didionem, tum ad pios mores non parum
profuturae.
[Vignet: Discite iustitiam moniti]
Coloniae Ioannes Gymnicus excudebat
Anno M. D. XLIIII.

Ceneton062130
REBELLES
MACROPEDII FABV-
LA LONGE IVCVNDISSIMA,
rudibus adhuc & tenellis Traiecti-
nae scholae auditoribus
nuncupata.

Ceneton062200
CAROLI
MALAPERTII
MONTENSIS BELGAE
E SOCIETATE IESV
POEMATA.
[Vignet: IHS].
ANTVERPIAE,
EX OFFICINA PLANTINIANA,
Apud Viduam & Filios Io. Moreti.
M. DC. XVI.

Ceneton062210
CAROLI
MALAPERTII
MONTENSIS BELGAe
E Societate IESV
SEDECIAS
TRAGOEDIA.

Ceneton062230
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton062240
ELEKTRA,
TREURSPEL.
Het Fransche van den Heer DE CREBILLON gevolgd,
DOOR
PHILIP MALFAIT.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
t’AMSTELDAM,
By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1732.
Met Privilegie.

Ceneton062250
ELEKTRA;
TREURSPEL.
Het Fransche van den Heer DE CREBILLON gevolgd,
DOOR
PHILIP MALFAIT.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy Leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den Voor-
burgwal, op den hoek van de Stil-Steeg. 1751.
Met Privilegie.

Ceneton062280
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton062290
MANLIUS
CAPITOLINUS;
TREURSPEL.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By de Erfgen. van J. LESCAILJE, op den Mid-
deldam, op de hoek van de Visch-markt, 1711.
Met Privilegie.

Ceneton062300
MANLIUS
CAPITOLINUS;
TREURSPEL.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By de Erfgen. van J. LESCAILJE, op den Mid-
deldam, op de hoek van de Visch-markt, 1711.
Met Privilegie.

Ceneton062330JANSJE,
OF DE
ONVERWACHTE
TERUGKOMST.
TOONEELSPEL.
Onder de Spreuk:
Taal, Poëzij en Kunstbeleid
Is ‘t doel van onze werkzaamheid.
___________________________
___________________________
gedrukt voor de
TOONEELLIEFHEBBERIJ;
TE ROTTERDAM, 1782.

Ceneton062370
FARNABAZES,
OF DE
EDELMOEDIGE
GUNSTELING.
TREURSPÉL.
Gevolgd naer het Fransch.
[Gravure Yver].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis, 1744.

Ceneton062380
JUGURTHA,
TREURSPEL.
Gevolgd naar het Fransche van den Heere
DE LA GRANGE-CHANCEL.
DOOR
RUDOLPH MARCUS.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderloze Wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek van
den Voorburgwal en Stilsteeg. 1759. Met Privilegie.

Ceneton062410
HET
EEUWGETYDE
VAN DEN
AMSTELDAMSCHEN
SCHOUWBURG,
(Volbouwd in den Jare 1637, en voor den eerstemaal
geöpend den derden van Loumaand, 1638.)
ZINNESPEL.
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden het
Stadhuis, 1738. Met Privilegie.

Ceneton062420
HET
FEEST
DER
LIEFDE;
HARDERSSPEL, IN MUZIEK.
Met Baletten, en Tooneelsieraden.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen].
[Ook: Vignet: Melioribus e pluribus].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis. Met Privilegie. 1741.

Ceneton062430
JACOBA
VAN
BEIEREN,
GRAVIN VAN HOLLAND
EN ZEELAND.
TREURSPEL.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eêlste dat zy lezen;
om de oude Stok te voen, en de ouderloze wezen]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis. 1736. Met Privilegie.

Ceneton062450
JACOBA
VAN
BEIEREN,
GRAVIN VAN HOLLAND
EN ZEELAND.
TREURSPEL.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze Wezen].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek van
den Voorburgwal en Stilsteeg. 1761. Met Privilegie.

Ceneton062460
JACOBA
VAN
BEIEREN,
GRAVIN VAN HOLLAND
EN ZEELAND.
TREURSPEL.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze Wezen].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek van
den Voorburgwal en Stilsteeg, 1761. Met Privilegie.

Ceneton062470
JACOBA
VAN
BEIEREN,
GRAVIN VAN HOLLAND
EN ZEELAND.
TREURSPEL.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
Om de Oude Stok te voên, en de Ouderloze Weezen]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek van
den Voorburgwal en Stilsteeg. 1761. Met Privilegie.

Ceneton062480
JACOBA
VAN
BEIEREN,
GRAVIN van HOLLAND
en ZEELAND.
TREURSPEL.
[vignet]
te AMSTELDAM, by
J. HELDERS en A. MARS, in de Nes. 1786.
Met Privilegie.

Ceneton062490
MARCUS
CURTIUS.
TREURSPEL.
t’A

Ceneton062500
MARCUS
CURTIUS,
OF
LIEFDE VOOR ’T VADERLAND.
TREURSPEL.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op de hoek van
den Voorburgwal en Stilsteeg 1758.

Ceneton062510
MARCUS
CURTIUS,
OF
LIEFDE VOOR ’T VADERLAND.
TREURSPEL.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op de hoek van
den Voorburgwal en Stilsteeg 1758.

Ceneton062530
PRUDENTIA GENEROSA,
Zegepraelende over den Heydenschen
MARADANUS,
BLYD EYNDIGH TREUR-SPEL.
Op-gedraghen aende Edele, Wyse, ende Voorsienighe Heeren
Myn Heeren Burgh-meester ende Schepenen der Stadt
CORTRYCK.
Door de Redenrijcke Gulde ghenaemt CRUYS-BROEDERS; onder
den Tytel gheseydt
MINNELYCK VAN HERTEN,
DOOR ’T CRUYS ONS HEEREN.
In Cortijck op het Tonneel vertoont den [...] Juny 1725.
Ghecomponeert door
J. MATTELAER.
Anagramma
AL MET RAET.
[Typografisch ornament].
Tot GHENT, by CORNELIS MEYER, op d’Hooghpoorte in’t gecroont Sweert.

Ceneton062540
STRAFFE
DER
GODDELOOSE ONDANCKBAERHEYT
IN
IOAS
CONINCK VAN IERVSALEM EN IVDA
Anno Mundi
3120
OpGHEDRAGHEN
Ande
EDELE, WYSE, ende ACTBAERE HEEREN
BVRGHMEESTER
SCHEPENEN, ENDE RAEDT DER STEDE VAN
CORTRYCK.
Eerste Subalterne Stede Des Graefschaps Van
VLAENDER
Vertoondt
Op dn 24 Mey 1663
Door de Gulde vande CRUYSBROEDERS
Ionghste CAMER van de Reden-Rycke
Binnen der Voorseyde STEDE
Door I MATTELAER
Annagr.
AL MET RAEDT.
Tot CORTRYCK, by Ian van Mullem inde Leystraete
In den zoeten naem IESVS 1663.

Ceneton062550
HET
CAMPEMENT,
TOONEELSPEL.
Vercierd met Zang, Dans, en Vliegwerken.
PER HAEC AD ALTIORA .
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de oude stok te voen, en de ouderloze weezen]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis, 1742.

Ceneton062560
EUROPA
VERKWIKT OP ’T GEZICHT DER
VREDE,
TOONEELSPEL,
Hebbende gestrekt tot eene Inwydinge van den
Nederduitschen Schouwburg te Utrecht.
Versierd met Zangen, Danssen, en Vlieg-werken.
PER HAEC AD ALTERIORA.
[Vignet: Turbant, sed extollunt.]
TE AMSTELDAM,
______________________
By HENDRIK VAN DE GAETE, Boekverkooper op den
hoek van den Vygendam en Warmoesstraat,
1712.

Ceneton062570
EUROPA VERKWIKT OP’T GEZICHT DER VREDE, TOONEELSPEL, HEBBENDE GESTREKT TOT EENE
INWYDINGE VAN DEN NEDERDUITSCHEN SCHOUWBURG TE UTRECHT.

Ceneton062580
HET
LEIDSCHE
STUDENTEN LEEVEN.
KLUCHTIG BLYSPÉL.
PER HAeC AD ALTERIORA.
[Vignet: Turbant, sed extollunt.]
TE AMSTERDAM,
By HENDRIK van de GAETE, Boekverkooper,
op den hoek van den Vygendam en Warmoes-straat.
1717.

Ceneton062590
HET
LEIDSCHE
STUDENTENLEEVEN
KLUCHTIG BLYSPÉL.
PER HAeC AD ALTIORA.
[Gravure].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, 1735. Met Privilegie.

Ceneton062640
PIMPINON,
KLUCHTIG ZINGSPEL.
PER HAEC AD ALTIORA.
[Gravure].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis, 1745.

Ceneton062650
DE
PROMOTIE
VAN DEN
INGEBEELDEN
ZIEKEN,
HET FRANSCHE NAGEVOLGD.
PER HAeC AD ALTIORA.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de oude stok te voen, en de ouderloze weezen]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis, 1742.

Ceneton062660
DE
PROMOTIE
VAN DEN
INGEBEELDEN
ZIEKEN,
HET FRANSCHE NAGEVOLGD.
PER HAeC AD ALTIORA.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de oude stok te voen, en de ouderloze weezen]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden
het Stadhuis, 1742.

Ceneton062680
SESOSTRIS,
KONING
Van
EGIPTE,
TREURSPEL.
PER HAEC AD ALTERIORA.
[Vignet: Turbant, sed extollunt.]
TE AMSTELDAM,
By HENDRIK van de GAETE, Boekverkooper
op den hoek van den Vygendam en Warmoes-straat,
1712.

Ceneton062690
SESOSTRIS,
KONING
VAN
EGIPTE,
TREURSPEL,
Den Franschen AMASIS nagevolgd.
PER HAeC AD ALTIORA.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy Leezen
om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, 1735. Met Privilegie.

Ceneton062700
SESOSTRIS,
KONING
VAN
EGIPTE,
TREURSPEL,
Den Franschen AMASIS nagevolgd.
PER HAeC AD ALTIORA.
[Vignet: de Byen storten hier, het eelste dat zy lezen
om de oude Stok te voên, en de ouderloze Wezen].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, 1735. Met Privilegie.

Ceneton062720
SESOSTRIS,
KONING
VAN
EGIPTE,
TREURSPEL,
Den Franschen AMASIS nagevolgd.
PER HAeC AD ALTIORA.
[Vignet: Yver. De Byen storten hier, het eelste dat zy Leezen
om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
Te AMSTERDAM by,
J. HELDERS EN A. MARS. 1786.
Met Privilegie.
De prys is 6 Stuivers.

Ceneton062770
DE
VREUGDE,
VOORSPEL,
Vertoond op den Haagschen NEDERDUIT-
SCHEN SCHOUWBURG, ter eere der
Doorluchtigste Verjaarfeesten
van den 28. Febr. en 8. Maart 1754.
[Vignet: Helikon].
IN ’S GRAVENHAGE,
BY JOHANNDES DE CROS,
M. DCC. LIV.

Ceneton062780
DE
VREUGDE,
VOORSPEL,
Vertoond op den Haagschen NEDERDUIT-
SCHEN SCHOUWBURG, ter eere der
Doorluchtigste Verjaarfeesten
van den 28. Febr. en 8. Maart 1754.
[Vignet: Helikon].
IN ’S GRAVENHAGE,
BY JOHANNDES DE CROS,
M. DCC. LIV.

Ceneton062790
DE
BEDROGE
MENING.
BLYSPEL.
[Vignet: Turbant, sed extollunt].
Te AMSTERDAM,
_____________________
By HENDRIK VANDE GAETE, Boekverkoper op den
hoek van den Vygendam en Warmoes-straat.

Ceneton062810
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton062820
CORIDON EN SILVIA
OF DE
GETROUWE
HARDER EN HARDERIN.
TREURSPEL.
DOOR
H. M.
[Vignet: gravure]
t’AMSTERDAM,
__________________
By GERRIT DE GROOT. 1738.

Ceneton062840
’T HUWELYK
TEGEN
WIL EN DANK,
Van J: B: P: DE MOLIERE.
BLYSPEL.
Overgezet uit ’t Fransch door
J: MEERMAN.
MDCCLXIV.

Ceneton062860
ZAIRE,
TREURSPEL.
[Vignet: Kunstmin spaart geen vlyt].
TE AMSTELDAM.
MDCCLXXVII.

Ceneton062870
DE
HOEFSMIT;
BLYSPEL;
MET ZANG.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE
VAN DEN HEERE
QUÉTANT.
DOOR
J. MENKEMA, JUNIOR.
[Vignet: Yver.
De byën storten hier het eelste dat zy leezen,
om d’ouden stok te voên, en d’ouderlooze weezen]
TE AMSTELDAM, BY
J. HELDERS en A. MARS, in de Nes. 1785.
Met Privilegie.

Ceneton062890
BRUTUS
EN ZYNER
ZOONEN
TREURSPEL.
[Vignet: Expectat apes].
Te AMSTELDAM,
By BALTHAZAR LAKEMAN,
Boekverkooper by de Nieuwe Kerk,
over de Molsteeg. 1725.

Ceneton062980
SIET DE REDEN-SPREUK NU BLOEYT, VOL GLANS WEDER IN CASTER GROEYT.

Ceneton063030
EDELMOEDIGE LIEFDE
VAN
DOM PEDRO
INFANT VAN PORTUGAEL,
ENDE
AGNETA
VAN CASTRO.
HELDADIG TREUR-SPEL.
In het Fransch uytgegeven door den Geleerden Heer
HOUDART DE LA MOTTE.
Ende nu in ’t Nederduyts over-ghesteldt door C. MEYER.
OP DEN ZIN:
De dwang in Trouw
Baert naer-berouw.
[Vignet: Typografisch ornament].
TOT GENDT,
By CORNELIS MEYER op d’Hoogh-poorte in ’t
gekroont Sweirt.

Ceneton063060
DEN
GHEVEYNSDEN
BLINDEMAN,
KLUCHT-SPEL.
[Vignet: fleuron]
Men vint-ze te koopen tot GHENDT, by
CORNELIS MEYER, op d’Hoogh-
poorte in ’t ghekroont Sweirt.

Ceneton063070
DEN
GEWILLIGHEN
HOORENDRAEGHER
OFTE
SCHOLE
DER
JALOUSY.
KLUCHT-SPEL.
Uyt het Fransch vertaelt.
[Vignet: Typografisch ornament].
TOT GENDT,
By CORNELIS MEYER op d’Hoogpoorte in ’t
gekroont Sweirt.

Ceneton063090
Tonneel-wys opgesteld door de voor zinsperuck voert
Altyd besigh.

Ceneton063110
ZEGEN-PRAEL VAN
CAREL DEN VI.
KEYSER VAN ’T CHRISTENRYK.
OFTE
NEDERLAEG VAN
ACHMET DEN III.
TURCKSCHEN SULTAN,
Door den Onverwinnelyken Held
PRINS EUGENIUS
VAN
SAVOYEN.

Ceneton063120
ZEGEN-PRAEL VAN
CAREL DEN VI.
KEYSER VAN ’T CHRISTENRYK.
OFTE
NEDERLAEG VAN
ACHMET DEN III.
TURCKSCHEN SULTAN,
Door de Onverwinnelyken Held
PRINS EUGENIUS
VAN
SAVOYEN,
OPPER VELD-OVERSTEN DER CHRISTENEN.
Tonneel-wys opgestelt door C. MEYER.
Den vierden druck oversien en verbetert.
[Vignet: putti]
Tot GENDT, by JAN MEYER, op d’Hoog-poorte
in ’t gekroont Sweirdt..

Ceneton063140ZEGEN-PRAEL
VAN
KAREL DEN VIEN.
ROOMSCH KEYSER,
OFTE
NEDERLAEGH VAN ACHMET DEN III.
TURCKSCHEN SULTAN,
DOOR DEN
ONVERWINNELYCKEN HELDT
Prins EUGENIUS van Savoyen,
OPPER-VELD-OVERSTEN DER CHRISTENEN,
SPEEL-WYS VERTOONT
DOOR DE
JONCKHEYT VAN STEENVOORDE,
Op den 12en Mey 1720.
OP-GEDRAGEN
AEN DEN
SEER EDELEN HEERE
Mr Hr. FRANCOIS JOSEPH Marquis de la Viefville,
ende van Steenvoorde, Heer van Oudenhove, Hoflande, Pa-
mele, Natoy, Uchtezeele, ’t Hof ten Bogaerde, &c.
ENDE
Aen den seer Edele HEERE, M’ Hr. FRANCOIS JOSEPH,
jonghen Marquis de la Viefville, sijnen oudsten Soone.
MIDTSGAEDRS
Aen de HEEREN BALLIU, Greffier, ende SCHEPENEN van ’t
Dorp ende Marquisat van Laviefville, ende van Steenvoorde voor-seit.
[Typografisch ornament]
Gedruckt tot Duynkercke, by PIETER LABUS, Boeck-verkooper inde Bloem-korf.

Ceneton063150
’T ZEGEN-PRAELENDE
GELOOF
AFGEBEELT IN
THOMAS MORUS
CANCELIER VAN ENGELANT,
ONDER DE DWINGELANDY
VAN
HENRICUS DEN VIII.
EN
ANNA BOLENA.
TREUR-SPEL.
Den tweeden Druck oversien en verbeterd naer het Fransch
van den Heer BELLAY, door C. MEYER.
[Vignet: Typografisch ornament].
TOT GENDT,
By CORNELIS MEYER, op d’Hoog-poorte in ’t ge-
kroont Sweirdt.

Ceneton063170
DE
AMSTELDAMSCHE
SPEELPOP.
BLYSPEL.
[Gravure].
TE AMSTERDAM,
By JACOBUS BREMER, Boekverkoper, op de
Vygendam, tusschen de twee Vispoorten.
1748.

Ceneton063180
DE BEDROGEN
SCHOOLVOS,
OF
GELUKKIGE
DRIE-KONINGS-DAG.
KLUCHT-SPEL.
Onder de Zinspreuk
Omnia conando docilis solertia vincit.
[Vignet: Nut en vermaakelyk].
TE AMSTELDAM,
___________________________
------------------------------------------------------
By THEODORUS CRAJENSCHOT, Boek-
verkooper op den hoek van de Heisteeg en Heerengraft.
MDCCXLVII.
___________________________
------------------------------------------------------

Ceneton063190DE GELUKKIGE
SCHAAKING,
OF
DRIEDUBBELE
WEDERVINDING.
BLYSPEL.
[VIGNET]
________________________________________
--------------------------------------------------------
Te AMSTERDAM,
By PIETER SPRIET, Boekverkooper, 1746.

Ceneton063200
DE
HERSTELDE
TROUW,
IN HET EILAND
VRYENDAAL;
LAND en ZINNE-SPEL.
[Vignet: Gravure]
Te AMSTERDAM,
By JACOBUS BREMER, Boekverkoper, op de
Vygendam, tusschen de twee Vispoorten. 1748.

Ceneton063210
IBRAHIM
EN

ISABELLA
TREURSPEL.
[Vignet: Omnia conando docilis solertia vincit].
__________________________
----------------------------------------------------
Te AMSTERDAM,
By PIETER SPRIET, Boekverkooper. 1746.

Ceneton063220
DE
NIEUWMODISCHE
KERMIS,
OF
VRYHEIDS
MARKTDAG.
KLUGTIG TOONEEL-SPEL.
[Vignet: fleuron]
Te AMSTERDAM,
By JACOBUS BREMER, Boekverkoper, op de
Vygendam, tusschen de twee Vispoorten.
1748.

Ceneton063270
VROLYKE BYEENKOMST,
OF
VERHANDELING,
TUSSCHEN
Een WATERLANDER BOER
[...]
TER GELEGENTHEID
VAN DE VERHEFFINGE ZYNER DOORLUCHTIGE
HOOGHEID, DEN HEERE
PRINSE VAN ORANJE EN NASSAU,
enz. enz. enz.
TOT
STADHOUDER, KAPITEIN EN ADMIRAAL-

Ceneton063280
HET TWEDE DEEL OF VERVOLG
DER
VROLYKE BYEENKOMST,
OF
VERHANDELING,
TUSSCHEN
Een WATERLANDER BOER
[...]
TER GELEGENTHEID
VAN DE VERHEFFINGE ZYNER DOORLUCHTIGE
HOOGHEID, DEN HEERE
PRINSE VAN ORANJE EN NASSAU,
enz. enz. enz.
TOT
STADHOUDER, KAPITEIN EN ADMIRAAL-

Ceneton063330
de
VERLOOVING,
of
HOE DEEDT DE OOM IN DE
COMEDIE?
BLYSPEL.
Naar het Hoogduitsch van frikke.
door
J. C. M E Y E R.
[gravure]
Te AMSTELDAM, by
HENDRIK van KESTEREN.
1800.

Ceneton063350
L. MEIJERS
GHULDE VLIES,
TREURSPEL
Met Konst- en Vlieghwerken,
Vertoondt op de Amsterdamsche
Schouwburgh.
[Vignet: Perseveranter]
t’ AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middeldam, naast de
Vismarkt, in ’t jaar 1667.

Ceneton063360
L. MEIJERS
GHULDE VLIES,
TREURSPEL
Met Konst- en Vlieghwerken,
Vertoondt op de Amsterdamsche
Schouwburgh.
[Vignet: Perseveranter]
t’ AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middeldam,
naast de Vismarkt, in ’t jaar 1667.

Ceneton063370
L. MEIJERS
GHULDE VLIES,
TREURSPEL
Met Konst- en Vlieghwerken,
Vertoondt op de Amsterdamsche
Schouwburgh.
[Vignet: Perseveranter]
t’ AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middeldam, naast de
Vismarkt, in ’t jaar 1668.

Ceneton063390
L. MEIJERS
GULDE VLIES,
TREURSPEL,
Met Konst- en Vlieghwerken,
Vertoont op de Amsterdamsche
Schouwburgh.
[Vignet: fleuron]
t’ AMSTERDAM,
____________________________
By Michiel de Groot, Boekverkooper op den Nieuwen
dijk, tusschen de twee Haerlemmer Sluysen. 1679.

Ceneton063400
L. MEIJERS
GULDE VLIES,
TREVRSPEL,
Met Konst- en Vliegwerken.,
Vertoont op de Amsterdamsche
Schouwburg.
[Vignet: putje links].
TOT AMSTERDAM,
By GYSBERT DE GROOT, Boeckverkooper op den
Nieuwen dijk, tussen de Haerlemmer-Sluysen, 1684.

Ceneton063410
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton063420
DE
LOOGHENAAR,
BLYSPEL.
De tweede Druk, overzien en verbeeterdt.
[Vignet: Perseveranter]
t’ AMSTERDAM,
____________________
By de Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middeldam,
naast de Vischmarkt, 1667.

Ceneton063430
DE
LOOGENAAR,
BLYSPEL.
De laatste Druk.
[Vignet: Perseveranter]
t’ AMSTERDAM,
____________________
By de Erfg: van J: LESCAILJE, op de Middeldam,
naast de Vischmarkt, 1699.
Met Privilegie.

Ceneton063440
DE
LOOGENAAR,
BLYSPEL.
De laatste Druk.
[Vignet: Perseveranter]
t’ AMSTERDAM,
____________________
By de Erfg: van J: LESCAILJE, en DIRK RANK,
op de Beurssluis. 1721.
Met Privilegie.

Ceneton063470
L. MEIJERS
VERLOOFDE
KONINKSBRUIDT.
TREURSPEL,
Vertoondt op de Amsterdamsche
Schouwburg.
[Vignet: Perseveranter]
t’ AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middeldam, naast de
Vismarkt, in ’t jaar 1668.

Ceneton063480
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton063500
AGRIPPA,
KONING VAN ALBA;
ANDERS,
DE GEWAANDE TIBERINUS.
TREURSPEL.
Uit het Fransch van de Heer QUINAULT vertaalt.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
t’AMSTERDAM,
By PIETER ARENTSZ. Boekverkoper in de
Beursstraat, in de drie Rapen. 1669.

Ceneton063510
AGRIPPA,
ÓF
DE GEWAANDE TIBÉRINUS,
TREURSPÉL.
Uit het Fransch van den Heer QUINAULT.
DE TWÉDE DRUK.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
TE AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op den Nieuvven Dyk,
in den Atlas, by Dirk van Hasselts Steeg.
Met Privilegie.

Ceneton063520
AGRIPPA,
ÓF
DE GEWAANDE TIBÉRINUS,
TREURSPÉL.
Uit het Fransch van den Heer QUINAULT.
DE TWÉDE DRUK.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op den Nieuvven Dyk,
in den Atlas, by Dirk van Hasselts Steeg. 1678.
Met Privilegie.

Ceneton063550
AGRIPPA,
OF DE
GEWAANDE TIBERINUS.
TREURSPEL.
Uit het Fransch van den Heer QUINAULT.
De Vierde Druk, op nieuws naar het Fransch naauw-
keuriger gevolgd, en verbeterd.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
t’AMSTELDAM,
____________________
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, by den Dam. 1734.
Met Privilegie.

Ceneton063560
AGRIPPA,
OF DE
GEWAANDE TIBERINUS.
TREURSPEL.
Uit het Fransch van den Heer QUINAULT.
De Vierde Druk, op nieuws naar het Fransch naauw-
keuriger gevolgd, en verbeterd.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
t’AMSTELDAM,
____________________
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, by den Dam. 1734.
Met Privilegie.

Ceneton063570
DE
AMSTERDAMSCHE
DRAGONNADE.
BLYSPÉL.
[Vignet: NIL VOLÉNTIBUS ARDUUM].
TE AMSTERDAM,
___________________
Gedrukt voot het KUNSTGENOOTSCHAP, én
te bekomen by de Erven van J. LESCAILJE, énz.
Met Privilegie. 1714.

Ceneton063590
ANDROMACHÉ,
TREURSPÉL.
Uit het Fransch van den Heer RACINE.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op de Nieuwen Dyk,
in den Atlas, 1678.
Mét Privilegie.

Ceneton063610
ANDROMACHÉ,
TREURSPÉL.
Uit het Fransch van den Heer RACINE.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op de Nieuwen Dyk,
in den Atlas, 1678.
Met Privilegie.

Ceneton063620
ANDROMACHÉ.
T R E U R S P É L.
Uit het Fransch van den Heer RACINE.
De twéde Druk overgezien én merkelyk verbéterd.
[Vignet: Nil Voléntibus Arduum].
T E A M S T E R D A M,
________________________________
Gedrukt voor het KUNSTGENOOTSCHAP, én te
bekomen by de Erven van J. LESCAILJE, énz.
Met Privilegie, 1715.

Ceneton063640
ANDROMACHÉ.
TREURSPÉL.
Uit het Fransch van den Heer RACINE.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis. 1744.
Met Privilegie.

Ceneton063650
ANDROMACHÉ.
TREURSPEL.

Uit het Fransch van den Heer RACINE.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis. 1744.
Met Privilegie.

Ceneton063660
ANDROMACHÉ.
TREURSPEL.

Uit het Fransch van den Heer RACINE.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis. 1744.
Met Privilegie.

Ceneton063670
ANDROMACHÉ.
TREURSPEL.

Uit het Fransch van den Heer RACINE.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis. 1744.
Met Privilegie.

Ceneton063690
VOORSPÉL.
Mét Muzyk, én Danssen.
Vertoond op de Amsterdamsche Schouwburg,
Den 3. van Louwmaand des Jaars 1689. én eenige vol
gende dagen.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, Boekverkooper op de
Nieuwe Dyk, in de Atlas, 1689.
Mét Privilégie.

Ceneton063700
DE DICHTKUNST EN DE SCHOUWBURG VOORSPEL MET MUZYK EN DANSSEN, DEN 3DE EN EENIGE VOLGENDE DAGEN IN JANUARY 1689 VERTOOND .... TWEDE DRUK... VERBETERD, TE AMSTERDAM, GEDRUKT VOOR HET KUNSTGENOOTSCHAP, 1719.

Ceneton063720
FIELEBOUT,
ÓF
DE DÓKTER TÉGENS DANK,
KLUCHTIG BLYSPÉL.
[Vignet: NIL VOLÉNTIBUS ARDUUM].
Te AMSTERDAM,
____________
By ALBERT MAGNUS, op de Nieuwen Dyk
in den Atlas, by Dirk van Hasselts Steeg. 1680.
Met Privilegie.

Ceneton063730
FIELEBOUT,
ÓF
DE DÓKTER TÉGENS DANK,
KLUCHTIG BLYSPÉL.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum.
Te AMSTERDAM,
By

Ceneton063740
FIELEBOUT,
ÓF DE
DÓKTER TÉGEN DANK,
BLYSPÉL.
De Twéde Druk, overgezien, vermeerderd, én
van veele misslagen gezuiverd
[Vignet: NIL VOLÉNTIBUS ARDUUM].
Te AMSTERDAM,
____________
Gedrukt voor het KUNSTGENOOTSCHAP, én
te bekomen by de Erven van J. LESCAILE, énz.
Met Privilégie. 1711

Ceneton063760
FIELEBOUT,
ÓF DE
DÓKTER TEGEN DANK.
BLYSPÉL.
Deze Dérde Druk, overgezien en
merkelyk verbétert.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
TE AMSTERDAM,
_______________________
Gedrukt voor het KUNSTGENOOTSCHAP, én
te bekomen by de Erven van J. LESCAILJE, enz.
Met Privilegie. 1712.

Ceneton063770
FIELEBOUT,
ÓF
DE DÓKTER TÉGENS DANK,
KLUCHTIG BLYSPÉL.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te AMSTERDAM,
By PIETER ROTTERDAM, Boekver-
kooper op de Vygendam, op de hoek van de
Beurspoort. 1716.
Mét Privilégie.

Ceneton063780
FIELEBOUT,
ÓF DE
DÓKTER TEGEN DANK.
BLYSPÉL.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
TE AMSTELDAM,
______________________________
By IZAAK DUIM, Boekverkoper op den hoek
van de Voorburgwal en Stilsteeg.
Met Privilegie. 1752.

Ceneton063810
DE
GELUKTE LIST,
óf
BEDROOGE MOF.
KLUCHT-SPÉL.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
T’AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op de Nieuwendyk,
in de Atlas, by den Dam. 1689.
Met Privilegie.

Ceneton063820
DE
GELUKTE LIST,
óf
BEDROOGE MOF.
BLYSPÉL
De Tweede Druk, overzien, vermeerderd, én van veele
misslagen gezuiverd.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
TE AMSTERDAM,
Gedrukt voor het KUNSTGENOOTSCHAP, én te bekomen
by de Erven van J. LESCAILJE, enz. 1702.
Met Privilegie.

Ceneton063830
DE
GELUKTE LIST,
óf
BEDROOGE MOF.
BLYSPÉL
De Tweede Druk, overzien, vermeerderd, én van veele
misslagen gezuiverd.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
TE AMSTERDAM,
Gedrukt voor het KUNSTGENOOTSCHAP, én te bekomen
by de Erven van J. LESCAILJE, enz. 1702.
Met Privilegie.

Ceneton063840
DE
GELUKTE LIST,
óf
BEDROOGE MOF.
BLYSPÉL.
De Derde Druk, overzien, vermeerderd, én van veele
misslagen gezuiverd.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
TE AMSTERDAM,
Gedrukt voor het KUNSTGENOOTSCHAP, én te bekomen
by de Erven van J. LESCAILLE, enz. 1704.
Met Privilegie.

Ceneton063850
DE
GELUKTE LIST,
óf
BEDROOGE MOF.
BLYSPÉL.
De Derde Druk, overzien, vermeerderd, én van veele
misslagen gezuiverd.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
TE AMSTERDAM,
Gedrukt voor het KUNSTGENOOTSCHAP, én te bekomen
by de Erven van J. LESCAILLE, enz. 1704.
Met Privilegie.

Ceneton063860
DE
GELUKTE LIST,
ÓF
BEDROOGE MOF.
BLYSPÉL.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis. 1744.
Met Privilegie.

Ceneton063870
Het huwelijk van Orondates en Statira.
Nooit op de Amsterdamsche schouburg vertoont:
nevens een dichtkunstig onderzoek en oordeel over een spel van de zelfde naam, dat daar gespeelt wordt.
[Nil Volentibus Arduum]
Te Amsterdam,
Adriaan van Gaasbeek, 1670.

Ceneton063880
HÉT HUWELYK
VAN
ORONDATES én STATIRA,
TREURSPÉL.
DE TWÉDE DRUK.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op de Nieuwen Dyk,
in den Atlas, by Dirk van Hasselts Steeg. 1678.
Met Privilegie.

Ceneton063910
HET HUWELYK
VAN
ORONDATES
EN
STATIRA.
TREURSPÉL.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te AMSTELDAM,
By ISAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, met Privilegie. 1736.

Ceneton063920
HET HUWELYK
VAN
ORONDATES
EN
STATIRA.
TREURSPÉL.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te AMSTELDAM,
By ISAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, met Privilegie. 1736.

Ceneton063930
HÉT HUWELYK
VAN
ORONDATÉS én STATIRA,
TREURSPÉL.
DE TWÉDE DRUK.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op de Nieuwen Dyk,
in den Atlas, by Dirk van Hasselts Steeg. 1678.
Met Privilegie.

Ceneton063940
DE
MALLE WEDDING,
Of
GIERIGE GEERAARDT,
BLYSPEL,
In Vaerzen aan bezondere maat noch rijm gebonden.
Nooit op de Amsterdamsche Schouwburg vertoont.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
t’AMSTERDAM,
By ADRIAAN van GAASBEEK, op de Voor-
burgwal, by ’t Stadthuis. 1671.

Ceneton063950
DE
MALLE WÉDDING,
ÓF
GIERIGE GEERAARD,
BLYSPÉL,
In Vaerzen aan bezondere maat, nóch rym gebonden.
DE TWÉDE DRUK.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op de Nieuwen Dyk,
in de Atlas, by Dirk van Hasselts Steeg. 1679.
Mét Privilegie.

Ceneton063960
DE
MALLE WEDDING,
OF
GIERIGE GEERAARD,
BLYSPÉL.
In Vaerzen aan bezondere maat, nóch rym gebonden.
DE DERDE DRUK.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te AMSTERDAM
By ALBERT MAGNUS, op de Nieuwe Dyk,
in den Atlas. 1681.
Met Privilegie.
1096 H 28

Ceneton063970
DE
MALLE WEDDING,
OF
GIERIGE GEERAARD,
BLYSPÉL.
In Vaerzen aan bezondere maat, nóch rym gebonden.
DE DERDE DRUK.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te AMSTERDAM
By ALBERT MAGNUS, op de Nieuwe Dyk,
in den Atlas. 1681.
Met Privilegie.
1096 H 28

Ceneton063980
DE
MALLE WEDDING,
óf
GIERIGE GEERAARD.
BLYSPÉL.
De VIERDE DRUK, MÉRKELYK VERBÉTERD.
Vermeerderd met een VOOR én NAASPÉL.
[Vignet: Nil Voléntibus Arduum].
TE AMSTERDAM,
_____________________
Gedrukt voor het KUNSTGENOOTSCHAP, én
te bekomen by de Erven van J. LESCAILJE, énz.
Met Privilegie. 1713,

Ceneton063990
DE
MALLE WÉDDING,
ÓF
GIERIGE GEERAARD,
BLYSPÉL,
In Vaerzen aan bezondere maat, noch rym gebonden.
DE VIERDE DRUK.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te AMSTERDAM,
By de ERVEN van de WEDUWE G: DE GROOT,
Boekverkoopers op de Nieuwen Dyk, 1727.
Met Privilegie.

Ceneton064000
DE
MALLE WEDDING,
óf
GIERIGE GEERAARD,
BLYSPÉL.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
TE AMSTERDAM
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den Voor-
burgwal, op den hoek van de Stilsteeg.
Met Privilegie, 1750.

Ceneton064010
DE
MALLE WEDDING,
óf
GIERIGE GEERAARD.
BLYSPÉL.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
TE AMSTERDAM
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den Voor-
burgwal, op den hoek van de Stilsteeg.
Met Privilegie, 1750.

Ceneton064020
DE

SCHAAKINGEN,
BLYSPEL.
DOOR
Het Konst-Genootschap,
NIL VOLENTIBUS ARDUUM.
[Vignet: Latet Utilitas]
tAMSTERDAM,
By ADRIANUS HUPKES, Boekverkooper,
over de Trappen van de Beurs, 1763.

Ceneton064030
HET
SPOOKEND
WEEUWTJE.
BLYSPEL;
Nooit op de Amsterdamsche Schouwburgh vertoont.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
t’ AMSTERDAM,
By ADRIAAN van GAASBEEK, op de Voor-
burgwal, by ’t Stadthuis, 1670.

Ceneton064040
HET SPOOKEND WEEUWTJE
De twéde druk, verkort, én verbéterd
Te Amsterdam,
by Albert Magnus

Ceneton064070
Het spoockend weeuwtje
Blyspel
Nooit op de Amsterdamse Schouwburg vertoont.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
By Michiel de Groot, Boeckverkooper, tusschen beyde de Haerlemmer-Sluysen, 1678.

Ceneton064080
HET
SPOOCKEND
WEEUWTJE.
BLYSPEL.
Noyt op den Amsterdamsche Schouburg vertoont.
[Vignet: Putje met emmer links].
t’ AMSTERDAM,
By GYSBERT DE GROOT, Boeckverkooper tusschen
de beyde Haerlemmer-sluysen, 1684.

Ceneton064090
HET
SPOOCKEND
WEEUWTJE.
BLYSPEL.
Noyt op den Amsterdamsche Schouburg vertoont.
[Vignet: Konst baert roem]
t’ AMSTERDAM,
_______________________________
By de Wed: van GYSBERT DE GROOT, Boek-
verkoopster tusschen de twee Haerlemmer
Sluysen, 1697.

Ceneton064100
HET
SPOOCKEND
WEEUWTJE,
BLYSPEL.
Noyt op den Amsterdamsche Schouburg vertoont.
[Vignet: Konst baert roem]
t’AMSTERDAM,
_________________________
By de Wed. van GYSBERT DE GROOT, Boek-
verkoopster tusschen de twee Haerlemmer
Sluisen, 1705.

Ceneton064110
HET
SPOOCKEND
WEEUWTJE,
BLYSPEL.
Noyt op de Amsterdamsche Schouburg vertoont.
[Vignet: fleuron]
t’AMSTERDAM,
_________________________
By Jacobus en Jan Bouman, Boeckverkoopers op de
Nieuwen-dijck, in de Lely onder de Doornen. 1706.

Ceneton064120
HET
SPOOKEND
WEEUWTJE.
BLYSPÉL.
Deeze Dérde Druk verändert, én veel verbéterd.
[Vignet]
TE AMSTERDAM,
-----------------------------------------------
Gedrukt voor het KUNSTGENOOTSCHAP,
én te bekomen by de Erven van J. Lescailje, énz.
Met Privilegie. 1713.

Ceneton064130
HET

SPOOKEND
WEEUWTJE.
B L Y S P É L .
De Vierde Druk, mérkelyk verbéterd.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
TE AMSTERDAM,
_____________________________
Gedrukt voor het KUNSTGENOOTSCHAP,
én te bekomen by de Erven van J. Lescailje, énz.
Met Privilegie. 1715.

Ceneton064140
HET

SPOOKEND
WEEUWTJE.
B L Y S P É L .
De Vierde Druk, mérkelyk verbéterd.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
TE AMSTERDAM,
_____________________________
Gedrukt voor het KUNSTGENOOTSCHAP,
én te bekomen by de Erven van J. Lescailje, énz.
Met Privilegie. 1715.

Ceneton064150
HET

SPOOKEND
WEEUWTJE,
BLYSPÉL.
[Vignet: P.R.].
Te AMSTERDAM,
By PIETER ROTTERDAM, Boekverkooper op de
Vygendam, op de hoek van de Beurspoort. 1720.
Met Privilegie.

Ceneton064160
TIERANNY
Van
EIGENBAAT
In het Eiland van
VRIJEKEUR,
ZINNESPÉL.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
te AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, Boeckverkooper, op
de Nieuwendijk, in den Atlas, 1679.
Mét Privilégie.

Ceneton064180
TIERANNY
Van
EIGENBAAT
In het Eiland van
VRIJEKEUR,
ZINNESPÉL.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
te AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, Boeckverkooper, op
de Nieuwendijk, in den Atlas, 1679.
Mét Privilégie.

Ceneton064200
TIERANNY
Van
EIGENBAAT
In het Eiland van
VRIJEKEUR,
ZINNESPEL.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Tot ANTWERPEN.
By Pieter Knobbert, Boekverkooper by de Socie-
teyt Jesus, volgens de Copye van Amsterdam ge-
drukt. 1679.
*

Ceneton064210
TIERANNY
Van
EIGENBAAT
In het Eiland van
VRIJEKEUR,
ZINNESPÉL.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
te AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, Boekverkooper op
de Nieuwendyk, in den Atlas, 1680.
Mét Privilégie.

Ceneton064220
TIERANNY
Van
EIGENBAAT
In het Eiland van
VRIJEKEUR,
ZINNESPÉL.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
te AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, Boekverkooper op
de Nieuwendyk, in den Atlas, 1680.
Mét Privilégie.

Ceneton064230
TIERANNY
Van
EIGENBAAT
In het Eiland van
VRYEKEUR,
ZINNESPÉL.
De Twéde Druk, op nieuws overgezien, verbéterd, én van
veele Drukfeilen, énz. gezuiverd.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
TE AMSTERDAM,
____________________
Gedrukt voor het KUNSTGENOOTSCHAP, én
te bekomen by de Erven van J. LESCAILJE, énz.
Met Privilegie. 1705.

Ceneton064240
TIERANNY
Van
EIGENBAAT
In het Eiland van
VRYEKEUR,
ZINNESPÉL.
De Dérde Druk, naauwkeurig naagezien.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
TE AMSTERDAM,
____________________
Gedrukt voor het KUNSTGENOOTSCHAP, én
te bekomen by de Erven van J. LESCAILJE, énz.
Met Privilegie. 1705.

Ceneton064250
TIERANNY
Van
EIGENBAAT
In het Eiland van
VRYE KEUR,
ZINNESPÉL.
De Dérde Druk, naauwkeurig naagezien.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
TE AMSTERDAM,
____________________
Gedrukt voor het KUNSTGENOOTSCHAP, én
te bekomen by de Erven van J. Lescailje, énz.
Met Privilegie. 1706.

Ceneton064260
TIERANNY
Van
EIGENBAAT
In het Eiland van
VRIJEKEUR,
ZINNESPEL.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Tot AMSTERDAM,
By JACOB VAN ZAAN, Boekverkooper in
de Gasthuys-Molesteeg. 1728.
Met Privilegie.

Ceneton064270
TIERANNY
VAN
EIGENBAAT
IN HET EILAND VAN
VRYEKEUR,
ZINNESPÉL.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden het
Stadhuis, Met Privilegie. 1738.

Ceneton064280
VOOR- én NASPEL,
Gemaakt en vertoond te worden by
DE MALLE WÉDDING,
ÓF
GIERIGE GEERAARD,
BLYSPÉL,
Op den 28 van Léntemaand, 1679.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op den Nieuwendijk,
In den Atlas, by Dirk van Hasselts Steeg. 1679.
Mét Privilegie.

Ceneton064290
VOOR-
én
NAASPÉL,
Gemaakt om vertoond te worden by
Gierige Geeraard.
BLYSPÉl.
Op den 28en van Maert, 1679.
DE VIERDE DRUK, MÉRKELYK VERBÉTERD.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te Amsterdam,
________________________
Voor het KUNSTGENOOTSCHAP, by de Erven
van J. Lescailje, énz. Met privilegie. 1713.

Ceneton064320
DE
VRYER
IN DE
KIST,
KLUCHTSPÉL.
De Twéde Druk, overgezien, verbétert, én van
veele misslaagen, én drukfeilen, gezuivert.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
TE AMSTERDAM,
___________________________
Gedrukt voor het KUNSTGENOOTSCHAP, én te bekomen
by de Erven van J. LESCAILLE, enz. 1704.
Met Privilegie.

Ceneton064330DE
VRYER
IN DE
KIST;
KLUCHTSPÉL.
[vignet]
Te AMSTELDAM
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden het
Stadhuis, Met Privilegie. 1739.

Ceneton064340
DE
V R Y E R
IN DE
K I S T;
K L U C H T S P É L.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te AMSTELDAM,
By ISAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden het
Stadhuis, Met Privilegie. 1739.

Ceneton064360
DE
WANHÉBBELYKE
L I E F D E.
KLUCHTSPÉL.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op de Nieuwen Dyk,
in den Atlas, by Dirk van Hasselts Steeg. 1678.
Mét Privilegie.

Ceneton064370
DE
WANHÉBBELYKE
LIEFDE.
KLUCHTSPÉL.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op de Nieuwendyk, in de
Atlas, by Dirk van Hasselts Steeg. 1678.
Mét Privilegie.

Ceneton064380
DE
WANHÉBBELYKE
L I E F D E,
KLUCHTSPÉL.
De Twéde druk, overgezien, verbéterd, én van
veele mislagen, én drukfeilen gezuivert.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
TE AMSTERDAM,
___________________________
Gedrukt voor het KUNSTGENOOTSCHAP, én te bekomen
by de Erven van J. LESCAILLE, enz. 1704.
Met Privilegie.

Ceneton064400
DE
WANHÉBBELYKE
LIEFDE,
KLUCHTSPÉL.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper op den hoek
van den Voorburgwal en Stilsteeg, 1753.
Met Privilegie.

Ceneton064410
DE
WANHEBBELYKE
LIEFDE,
KLUCHTSPEL.
DOOR HET KUNSTGENOOTSCHAP
Onder de Zinspreuk:
NIL VOLENTIBUS ARDUUM.
[Vignet: Yver.
De byën storten hier het eelste dat zy leezen,
om d’ouden stok te voên, en d’ouderlooze weezen]
TE AMSTELDAM, BY
J. HELDERS en A. MARS, in de Nes. 1789.
Met Privilegie.

Ceneton064420
DE
VERMISTE
MOLENAAR.
KLUCHTSPÉL.
[Vignet: Per gradus ad scientam]
TE AMSTERDAM,
________________________________________
Te bekomen by de Erven van J. LESCAILJE, D. RANK,
en H. VAN DEN GAETE, enz. op de Middeldam.
Met het Octroi van N.V.A. 1713.

Ceneton064430
DE
VERMISTE
MOLENAAR.
KLUCHTSPÉL.
De twéde Druk, overgezien, én verbéterd.
[Vignet: Per gradus ad scientam].
TE AMSTERDAM,
________________________________________
Te bekomen by de Erven van J. LESCAILJE, D. RANK,
én H. VAN DE GAETE, énz. op de Middeldam.
Met Privilegie, 1714.

Ceneton064440
HET
ONBESTURVEN’
WEEUWTJE.
KLUCHTIG BLYSPÉL.
[Vignet: Per gradus ad scientiam].
TE AMSTERDAM,
___________________
By de Erfg: van J: LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis, 1718.
Met Privilegie.

Ceneton064450
HET
ONBESTURVEN’
WEEUWTJE.
KLUCHTIG BLYSPEL.
[Vignet]
Te AMSTELDAM,
_________________________
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, by den Dam. 1733.
Met Privilegie.

Ceneton064460
HET
ONBESTURVEN’
WEEUWTJE.
KLUCHTIG BLYSPEL.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de ouderloze Weezen]
TE AMSTELDAM,
____________________________
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, by den Dam. 1733.
Met Privilegie.

Ceneton064470
HET
ONBESTURVEN’
WEEUWTJE.
KLUCHTIG BLYSPEL.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
Om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
TE AMSTELDAM,
____________________________
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, by den Dam. 1733.
Met Privilegie.

Ceneton064480
HET
ONBESTURVEN’
WEEUWTJE.
KLUCHTIG BLYSPEL.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eêlste dat zy Leezen,
Om de Oude stok te voen, en de ouderloze Weezen]
TE AMSTELDAM,
____________________________
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis, by den Dam. 1733.
Met Privilegie.

Ceneton064500
IFIGENIA.
TREURSPÉL.
Uit het Fransch van de Heer RACINE.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op de Nieuwen Dyk,
in den Atlas, by den Dam. 1682.
Mét Privilégie.

Ceneton064510
IFIGENIA.
TREURSPÉL.
Uit het Fransch van de Heer RACINE.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op de Nieuwen Dyk,
in den Atlas, by den Dam. 1682.
Mét Privilégie.

Ceneton064540
IFIGENIA,
IN
AULIS.
TREURSPEL.
Uit het Fransch van de Heer RACINE.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis. 1736.
Met Privilegie.

Ceneton064550
IFIGENIA,
IN
AULIS.
TREURSPEL.
Uit het Fransch van de Heer RACINE.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis. 1736.
Met Privilegie.

Ceneton064560
IFIGENIA,
IN
AULIS.
TREURSPEL.
Uit het Fransch van de Heer RACINE.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis. 1781.
Met Privilegie.

Ceneton064570
IFIGENIA,
IN
AULIS.
TREURSPEL.
Uit het Fransch van de Heer RACINE.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
T’ AMSTERDAM,
By JAN HELDERS, Boekdrukker, in de Nes, 1781.
Met Privilegie.

Ceneton064580
ROELAND,
TREUR-SPÉL.
Het Frans Opera gevolgt.
Door
T. ARENDSZ.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum met Apollo en Pan].
T’AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op den Nieuwendyk,
in den Atlas, by den Dam. 1686.
Met Privilegie.

Ceneton064620
Hemelsch Land-Spel,
Of
GODEN KOUT,
Der Amersfoortsche Landdouwen.
Bevattende den buytensten Opstal van’t
NIEUWE STAD-HUYS.
EERSTE DEEL,
Zong E.M. in Nimmerdor.
Der Amsterdamsche Borger-Heeren,
En, die van Amersfoort ter eeren.
[Gravure, landhuis].
t’AMSTERDAM,
______________________
Gedruckt voor de Lief-hebbers. 1655.

Ceneton064630
Het tweede Deel
van ’t
Hemelsch Land-spel,
Bevattende all’ ’t binnenst’ onder van’t
NIEU STAD-HUYS
binnen Amsterdam.
Door E.M Gerijmt in NIMMER-DOR.
En pia Curia Divûm.

Ceneton064650
Klucht van de spits-hoedige menschen. By E.M. [= Everard Meyster] . Uiterecht,
aen den eersten dam, door hoogh-hoedenaers, en Robbeknols, [1671].
KLUCHT VAN DE SPITS-HOEDIGE MENSCHEN. BY E.M. [= EVERARD MEYSTER] . UITERECHT,
AEN DEN EERSTEN DAM, DOOR HOOGH-HOEDENAERS, EN ROBBEKNOLS, [1671].

Ceneton064660
Thamars-Ontschakingh,
OF,
De Verdoolde-Liefde van
AMNON.
Op de Sin,
Waer de Liefde heftigh brant,
Daer is dwaesheyt in ’t verstant.
[Vignet: Houtsnede].
Tot HOORN,
_________________________________
Voor Arent Jansz Chalon, Boeck-verkooper op de drie-
boomde Singel. Anno 1646.

Ceneton064690
Thamars
ff1

Ceneton064720
Thamars Ontschakingh,
OF
De Verdoolde-Liefde van
AMNON.
Op de zin:
Waer de Liefde heftig brand,
Daer is dwaesheyt in ’t verstand.
[Vignet: Verdoolde Liefde,
2. Samuels 13.
Door I.C. Meyvogel].
t’AMSTERDAM,
_________________________________
By GYSBERT de GROOT. Boeckverkoper
op den Nieuwen-dijckl, 1691.

Ceneton064730
Thamars Ontschakingh,
OF DE
VERDOOLDE LIEFDE
VAN
AMNON.
Op de zin:
Waer de Liefde heftig brand,
Daer is dwaesheyt in ’t verstand.
[Vignet: Verdoolde Liefde,
2. Samuels 13.
Door J.C. Meyvogel].
t’AMSTERDAM,
_________________________________
By HENDRIK HARMENSZ. Boeckverkoper
op ’t Water, regt over de Nieuwen Brug, in de
Delfse Bybel, 1696.

Ceneton064740
Thamars Ontschakingh
OF
De Verdoolde Liefde van
AMNON.
Op de sin:
Waar de Liefde heftigh brandt,
Daar is dwaesheydt in ’t verstandt.
[Vignet: Verdoolde Liefde
2. Samuels 13
Door
J.C. Meyvogel].
t’AMSTERDAM,
_________________________________
Gedruckt by de Weduw’ van Theunis Jacobsz. Loots-Man,
Boeckverkoopster op ’t Water, in de Loots-man.

Ceneton064750
Thamars Ontschakingh
OF
De Verdoolde Liefde van
AMNON.
Op de sin:
Waar de Liefde heftigh brandt,
Daar is dwaesheydt in ’t verstandt.
[Vignet: Verdoolde Liefde
2. Samuels 13
Door
J.C. Meyvogel].
t’AMSTERDAM,
_________________________________
Gedrukt by de Weduw’ van Theunis Jacobsz. Loots-Man,
Boeckverkoopster op ’t Water, in de Loots-man.

Ceneton064760
Thamars Ontschakingh
OF
De Verdoolde Liefde van
AMNON.
Op de sin:
Waar de Liefde heftigh brand,
Daar is dwaesheyt in ’t verstand.
[Vignet: Verdoolde Liefde
2. Samuels 13
Door
I.C. Meyvogel].
t’AMSTERDAM,
_________________________________
By de Weduw’ van GYSBERT de GROOT, Boek-
verkoopster op den Nieuwendyk tusschen de twee
Haerlemmer sluysen, Anno 1695

Ceneton064780
Thamars Ontschakingh
OF
De Verdoolde Liefde van
AMNON.
Op de Sin,
Waer de Liefde heftigh brandt,
Daer is dwaesheyt in ’t verstandt.
[Vignet: Verdoolde Liefde
2. Samuels 13.
Door
J.C. Meyvogel].
t’AMSTERDAM,
_________________________________
Gedrukt by Casparus Loots-Man, Boekverkooper
In de Loots-man, op ’t Water.

Ceneton064800
Thamars Ontschakingh
OF
De Verdoolde Liefde van
AMNON.
Op de sin:
Waer de Liefde heftigh brandt,
Daer is dwaesheyt in ’t verstandt.
[Vignet: Verdoolde Liefde
2. Samuels 13
Door
I.C. Meijvogel].
t’AMSTERDAM,
_________________________________
By de Weduw’ van GYSBERT de GROOT, Boekverkoop-
ster op den Nieuwen-dijck tussche de twee Haerlemmer
sluysen, Anno 1701.

Ceneton064810
Thamars Ontschakingh
OF
De Verdoolde Liefde van
AMNON,
Op de sin:
Waer de Liefde heftigh brandt,
Daer is dwaesheyt in ’t verstandt.
[Vignet: Verdoolde Liefde 2 Samuel 13.
Door I.C. Mayvogel].
t’AMSTERDAM,
__________________
By de Weduwe van GYSBERT DE GROOT, Boekverkoopster
op den Nieuwen-dijk tusschen de twee Haerlemmer-sluysen. 1707.

Ceneton064820
Thamars Ontschaaking
OF
De Verdoolde Liefde van
AMNON,
Op de Zin:
Waar de Liefde heftig brand,
Daar is Dwaasheid in ’t Verstand.
[Vignet: Verdoolde Liefde. 2. Sam. 13.
Door J.C. Meyvogel].
t’AMSTERDAM,
__________________
Gedrukt by Casparus Loosts-Man, Boekverkooper,
Op ’t Water, in de Lootsman.

Ceneton064840
Thamars Ontschakingh
OF
De Verdoolde Liefde van
AMNON,
Op de zin:
Waar de Liefde heftigh brandt,
Daar is dwaesheid in ’t verstandt.
[Vignet: Verdoolde Liefde 2 Samuel 13.
Door J.C. Mayvogel].
t’AMSTERDAM,
__________________
By de Wed. van GYSBERT de GROOT, Boekver-
koopster, woonende op den Nieuwen-dijk, 1715.

Ceneton064850
Thamars Ontschakingh
OF
De verdoolde Liefde van
AMNON.
Op de sin:
Waer de Liefde heftigh brant,
Daer is dwaesheit in ’t verstand.
[Vignet: Verdoolde Liefde
2 Samuel 13.
DOOR
J.C. MAYVOGEL].
t’AMSTERDAM,
_________________________________
By de Erve de Wed: Gysbert de Groot, Boek- en Papier-
verkoopster, op den Nieuwen-Dijk.

Ceneton064860
Thamars Ontschaaking
OF
De verdoolde Liefde van
AMNON,
Op de Zin,
Waer de Liefde heftig brand,
Daer is Dwaesheyt in ’t Verstand.
[Vignet: Verdoolde Liefde 2 Samuel 13.
Door J.C. Meyvogel].
t’AMSTERDAM,
__________________
Gedrukt by Isaak vander Putte, Boekverkooper
Op ’t Water, in de Lootsman.

Ceneton064870
Thamars Ontschakingh
OF
De Verdoolde Liefde van
AMNON.
Op de zin:
Waer de Liefde heftigh brandt,
Daer is dwaesheid in ’t verstandt.
[Vignet: Verdoolde Liefde
2 Samuel 13.
DOOR
J.C. MAYVOGEL]
t’AMSTERDAM,
_________________________________
By d’ Erven van de Wed: Gysbert de Groot, en Antony
vanm Dam, Boekverkopers op den Nieuwen-dijk, 1724.

Ceneton064880
Thamars Ontschaaking;
OF
De Verdoolde Liefde van
AMNON,
Op de Zin:
Waar de Liefde heftig brand,
Daar is Dwaasheyt in ’t Verstand.
[Vignet: Verdoolde Liefde.
2 Samuëls 13.
Door J.C. MEYVOGEL]
t’AMSTERDAM,
____________________________________
By ISAAC VANDER PUTTE, Boekverkooper op ’t Water,
in de Lootsman.

Ceneton064890
Thamars Ontschakingh;
OF
De verdoolde Liefde van
AMNON,
Op de sin:
Waer de Liefde heftigh brant,
Daer is dwaesheit in ’t verstant.
[Vignet: Verdoolde Liefde. 2. Sam. 13.
Door J.C. Mayvogel].
Te Dordrecht,
__________________
Gedrukt by HENDRIK WALPOT, Boekverkooper op
de Voorstraet, over ’t Stadthuys 1735.

Ceneton064930
Thamars Ontschaking
OF
De verdoolde Liefde van
AMNON,
Op de zin:
Waar de Liefde heftig brand,
Daar is dwaasheyd in ’t Verstand.
[Vignet: Verdoolde Liefde. 2 Samuel 13.
Door J.C. Mayvogel].
t’AMSTERDAM,
__________________
By JOANNES KANNEWET, Boek-verkooper in
de Nes, in de Gekroonde Jugte Bybel.

Ceneton064940
Thamars Ontschaking
OF
De verdoolde Liefde van
AMNON,
Op de zin:
Waar de Liefde heftig brand,
Daar is dwaasheyd in ’t Verstand.
[Vignet: Houtsnede].
TE LEEUWARDEN,
__________________
By ABRAHAM FERWERDA, Boekdrukker en Boek-
verkoper in de Peperstraat, in de Zaad-zaaijer. 1752.

Ceneton064950
Thamars Ontschakingh;
OF
De verdoolde Liefde van
AMNON,
Op de sin:
Waar de Liefde heftigh brant,
Daer is dwaesheid in ’t verstandt.
[Vignet: Verdoolde Liefde. 2. Sam. 13.
Door J.C. Mayvogel].
Te DORDRECHT,
__________________
Gedrukt by HENDRIK WALPOT, Boekdrukker en Boek-
verkooper op de Voorstraet, over ’t Stadnuys in de
Groote Bybel, 1759.

Ceneton064970
Thamars Ontschakingh;
OF
De Verdoolde Liefde van
AMNON,
Op de Zin:
Waar de Liefde heftig brant,
Daar is dwaasheyd in ’t Verstant.
[Vignet: Verdoolde Liefde. 2. Sam. 13.
Door J.C. Mayvogel].
t’AMSTERDAM,
__________________
By JOANNES KANNEWET, Boek-verkooper in
de Nes, in de Gekroonde Jugte Bybel.

Ceneton064990
Thamars
ff3

Ceneton065000
Thamars Ontschaking;
OF
De Verdoolde Liefde van
AMNON,
Op de Zin:
Waar de Liefde heftig brand,
Daar is dwaasheyd in ’t Verstand.
[Vignet: Verdoolde Liefde. 2. Sam. 13.
Door J.C. Mayvogel].
t’AMSTERDAM,
__________________
By de Erve H. vander PUTTE, en B. BOEKHOUT,
Boek- en Papierverkoopers op ’t Water, in de
Lootsman.

Ceneton065010
Thamars Ontschaking,
OF
De Verdoolde Liefde van
AMNON,
Op de Zin:
Waar de Liefde heftig brand,
Daar is dwaasheyt in ’t Verstand.
[Vignet: Verdoolde Liefde.
2 Samuel. 13.
Door J.C. MAYVOGEL]
t’AMSTERDAM,
____________________________________
By de Erve H. van der PUTTE, en B. BOEKHOUT,
Boek-en-Papierverkoopers op ’t Water, in de
Lootsman.

Ceneton065020
Thamars Ontschaking;
OF
De Verdoolde Liefde van
AMNON,
Op de Zin:
Waar de Liefde heftig brand,
Daar is dwaasheid in ’t Verstand.
[Vignet: Verdoolde Liefde. 2. Sam. 13.
Door J.C. Mayvogel].
Te DORDRECHT,
____________________________________
Gedrukt by Adriaan Walpot en Zoon, Boek en Konst-
handelaars op de voorstraat over het Stadhuis.

Ceneton065030
Thamars Ontschaking
OF
De verdoolde Liefde van
AMNON,
Op de Zin:
Waar Liefde heftig brand,
Daar is dwaasheid in ’t Verstand.
[Vignet: Verdoolde Liefde. 2. Samuel 13.
Door J.C. Mayvogel].
__________________
TE AMSTELDAM,
By S. en W. KOENE, Boekdrukkers, Boek- en
Papierverkoopers, in de Boom-straat. 1801.

Ceneton065120
A.V. MILDERS,
Boertighe Clucht:
Van
Sr. GROEN-GEEL.
Op ’t spreeck-woordt:
Niemant draeght Groen of Geel,, Of hy is Sot, of Eel.
[Vignet: Door Yver in Liefde Bloiende].
t’AMSTERDAM,
____________________________
Voor Dirck Cornelisz. Hout-Haeck. Boeckverkooper op de Nieuwe-
zijds Kolck, in ’t Borgoens Cruys, Anno 1643.

Ceneton065140
De goddeloose sententie
des doodts
van den tyran
Maximus
over
Calliopius
Sal speel-wys vertoont worden door de | studenten | van het college van Poperinghe | Onder de bestieringhe van de PP. Minder- | Broeders Recolletten | Op-ghedraeghen aen den Doorluchtighen ende seer Eerweerdighen | Heere Benedictus Petipas, Abt van t’ oudt vermaert | Clooster van den H. Bertinus, immediatelyck onderwor- | pen aen den Apostolycken Stoel, Grave van Arcke, ende | Heere van Poperinghe. | Oock toe-gheeyghent aen den seer Eerweerdighen Heere An- | selmus De Vos, Proost, midts-gaeders aen de Edele | ende Voorsienighe Heeren Balliu, Amptman, Burgh-meesters | ende Schepen der selve Stede. | Door welckers miltheyt de Jaerelycksche Prysen sullen uyt- | ghedeelt worden. | Den en Sptember 1725. | Ghedruckt tot Ipre, | by Petrus Jacobus de Rave.

Ceneton065150
De ongheluckighe hoogmoedigheyt | van | Longinaldus | sal speel-wys vertoont worden | door de | studenten | van het collegie van | Poperinghe | onder de bestieringhe vande | paters | minderbroeders recollecten. | op-ghedraeghen | Aen den Doorluchtighen ende seer Eerweirdighen Heere Benedictus | Petitpas, Abt van t’oudt vermaert Clooster van den H. Ber- | tinus, immediatelyck onderworpen aen den Apostolycken Stoel, | Grave van Arcke, ende Heere van Poperinghe. | Oock toe-gheeyghent Aen den seer Eerweirdighen Heere Christo- | phorus Werbies Proost, Midts-gaeders Aen de Edele | ende Voorsienighe Heeren Bailliu, Amptman, Burgh-meesters, | ende Schepenen der selve Stede. | Door welckers miltheyt de Jaerlycksche Prysen sullen uyt-gedeelt worden. | Den 1 en 2 Sptembre 1727. | Ghedruckt tot Ipre, by Petrus Jacobus de Rave.

Ceneton065190
JOHANNA GRAY,
TREURSPEL,
DOOR
PETRONELLA MOENS.
EN
DOLSEY EN AMELIA,
TREURSPEL,
DOOR
ADRIANA VAN OVERSTRATEN.
* * *
* *
*
Te HAARLEM,
Bij A. LOOSJES.
M D C C L X X X I X.

Ceneton065290
BEDROGEN
LICHTMIS,
gerijmt door
J. DE MOL.
Op de reegel:
Een snoepende kat
Wort eens gevat.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boeckverkooper op de Middel-
dam, naest de Vismarkt, 1671.

Ceneton065380
De Krollende Ritzaart,
Met de Gulde legenden
van
JAN VAN TONGEREN.
KLUCHT.
Suigt over al den besten zin,
Gelyk de By, niet als de Spin.
[Vignet: typografisch ornament].
Tot AMSTERDAM,
__________________________________
Gedruckt by Iacob Waermond, Boeckverkooper woonen-
de op de Nieuwe-mart, 1658.

Ceneton065390
De Krollende Ritzaart,
Met de Gulde legenden
van
JAN VAN TONGEREN.
KLUCHT.
Suigt over al den besten zin,
Gelyk de By, niet als de Spin.
[Vignet: typografisch ornament].
Tot AMSTERDAM,
__________________________________
Gedruckt by Iacob Waermond, Boeckverkoo-
per woonende op de Nieuwe-mart. 1659.

Ceneton065480
D: M:
MARIAMNE.
TREURSPEL.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
t’AMSTERDAM,
____________________________
Gedrukt by Nicolaes van Ravesteyn,
_________________________________
Voor JACOB HEERMAN, Boekverkooper op den Dam,
in ’t Kruydt-boek, A°. 1640.

Ceneton065490
Th: Ag:
TREURSPEL.
De Moord der Onnoozelen.
[Vignet: Stadswapen van Amsterdam]
t’Amsterdam, by Dominicus vander Stichel.
______________________________________
Voor JACOB HEERMAN, boekverkooper op den Dam,
in ’t Kruydt-boek. A°. 1639.

Ceneton065500
Th: Ag:
TREVRSPEL.
De Moord der Onnozelen.
[Vignet: Fontein met devies: ‘Eeuwigh’].
t’AMSTERDAM; Gedruckt by Nicolaes van Ravesteyn.
_____________________________________
Voor Dirck Cornelisz Hout-haeck, Boeckverkooper op de
Nieuwe-zijds Kolck, in ’t Bourgoens kruys, 1643.

Ceneton065520
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton065530
DE
LICHTMIS,
OF
Mal Mortje mal Kindje
KLUCHTSPEL
DOOR
A. du MOULIN.
[Vignet: Perseveranter]
t’ AMSTERDAM,
_________________________
By d’Erfgenaamen van J. Lescailje, op de Mid-
deldam, naast de Vischpoort, 1687.
Met Privilegie.

Ceneton065550
DE
LICHTMIS,
OF
Mal Mortje mal Kindje
KLUCHTSPEL
DOOR
A. du MOULIN.
[Vignet: Perseveranter]
t’ AMSTERDAM,
_________________________
By d’Erfgenamen van J. Lescailje, op de Middel-
dam, naast de Vischpoort, 1687.
Met Privilegie.

Ceneton065560
DE
LICHTMIS,
OF
Mal Mortje mal Kindje
KLUCHTSPEL
DOOR
A. du MOULIN.
Den tweden Druk.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op de Middel-
deldam, op de hoek van de Vischmarkt, 1700.
Met Privilegie.

Ceneton065570
DE
LICHTMIS,
OF
Mal Mortje mal Kindje;
KLUCHTSPEL.
DOOR A. DU MOULIN.
[Vignet: De BIJen storten hier, het eelste dat zy Leezen,
om de Oude stok te voen, en de ouderloze Weezen]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den Voor-
burgwal, op den hoek van de Stilsteeg. 1751.
Met Privilegie.

Ceneton065580
DE
LICHTMIS,
OF
Mal Mortje mal Kindje;
KLUCHTSPEL.
DOOR A. DU MOULIN.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderloze Wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den Voor-
burgwal, op den hoek van de Stilsteeg. 1751.
Met Privilegie.

Ceneton065610
DE
AMSTERDAMSE
HARTDRAVERYE
OF HET
LEEVEN
DER
VLEESHOUWERS.
Waar in op een vrolyke Trant geredeneert wert, over
de Hartdraver- en Vet weyjery, als meede over
’t bestaan van de hedendaagsche Vrouwtjes, Huys-
houdsters, Dienstmeysies in haar gedrag ontrent
’t Huyshouden.
En tot besluyt het kugtig huwelyksluyten van seeker diensmeysie met een slager knegt, onder ’t eeten van een stukje worst.
1759.

Ceneton065660
BLY-EYNDIG TREUR-SPEL
Van het alderheyligste
en onwaerdeerlyk
BLOED,
VAN ONSEN SALIGMAEKER JESUS
CHRISTUS GEBENEDYD.
Naer een droeve Tragoedie, aengerecht in ’t Land van Pa-
lestynen, onder BOUDEWYNUS Koning van Jerusalem,
door den bloed-gierigen en verwaenden Tyran NORADYN
Koning der Saladynen; maer zynen hoogmoed wierd ge-
dempt en uyt-geroeyt door den onverwinnelyken THEO-
DORICUS van Elsatien, Graeve van Vlaenderen, met
hulpe van COENRAET Keyzer van Oostenryk en LUDO-
VICUS Koning van Vrankryk door beleyd van Syne
Heyligheyd EUGENIUS Paus van Romen.
[Vignet: Typografisch ornament]
TOT IPRE,
____________________________________
Men vint-se te koopen tot Gendt, by PHILIPPE
GIMBLET op de Koore-merkt.

Ceneton065670
Bly-eyndigh treur-spel
van het
Alderheyligste en onwaerderelyk bloed van onsen saligmaker Jesus Christus gebenedyd.
Tot Ypre, by Walwein, woonende op de Lentemarkt.

Ceneton065700
BLY-EYNDIG TREURSPEL
Van het alderheyligste en onwaerdeerlyk
BLOED,
VAN ONZEN ZALIGMAEKER JESUS
CHRISTUS GEBENEDYD.
Naer een droeve TRAGEDIE, aengerecht in ’t Land van
PALESTYNEN, onder BOUDEWYNUS, Koning
van JERUSALEM, door den bloeddorstigen en ver-
waenden Dwingeland NORADYN, Koning der SALA-
DYNEN; maer zynen hoogmoed wierd gedempt en uyt-
geroeyd door den onverwinnelyken THEODORICUS
VAN ELSATIEN, Graeve van VLAENDEREN, met
hulpe van COENRAET, Keyzer van OOSTENRYK,
en LUDOVICUS, Koning van VRANKRYK, door
beleid van Zyne Heyligheyd EUGENIUS Paus van
ROOMEN.
In dezen laetsten druk verbeterd naer den nieuwen
Styl.
[Vignet: Typografisch ornament]
TE GEND,
By P. KIMPE, Boekdrukker en Boekverkooper op
de Torre-brugge.

Ceneton065730
KLVCHT
vande
KETEL-BOETER,
gemaect door H. vander Muyr.
Op’t Spreeck-woort:
              Wie dat d’onkuyze min,, wellustich wil hanteren,
              Die moet somwylen in,, een vercken-schot logeren.
Ghespeelt by de Camer VERNIEUT UYT
LIEFDEN, binnen Gorinchem.
[Vignet: Vernieut uyt liefde].
Tot GORINCHEM.
Voor Jan Willemsz. Boek-vercooper, woo-
nende aende Merct, inden vergulden Boom, Anno 1644.

Ceneton065740
H. V. MUYRS
KLVCHT
Van Frans Ioppen en Gerritge de Licht.
Op’t Spreeck-woort:
VVie dat d’oncuysche Min: wellustigh wil hanteeren,
Die moet Somwijlen in een Verckens-kot logeeren.
Eerst gespeelt by de Kamer, vernieut
uyt liefden, tot Gornichem op vasten-
avont ’s Iaers, 1643.
[Vignet]
TOT GORNICHEM.
_________________________
Voor Paulus Vinck, Boeck-verkooper/ aen de Merckt/ tegen
over de Waegh/ Anno 1644.

Ceneton065750
Vreeds-Triumph-gedicht,
Gecomponeert eñ
Retorijckelijcken vertoont
by de Camer, Vernieut wt
Liefden, tot Gorinchem, op
den generalen Vreeds-triumph
dach, ghecelebreert den 5. Mey 1609.
Handelende van tghemeen
Wantrouwich gevoelen, contrarie
opinien ende andere vruchten, spruy-
tende wtet waelff Jarich Be-
stant over de ghemeene
Nederlanden.
[Typografisch ornament].
TOT CORINCHEM,
Ghedruct voor Adriaen Helmich Boec-
verkooper, woonende op’t Merckt
velt in’t Schrijfboek, 1609.

Ceneton065760
Gommarvs Mvysenhol
excudebat Arminius Bockhorinc, sumptibus Iani Ruytgersij

Ceneton065770
DE
BLYSCHAP,
VOORSPEL,
TER GELEGENHEID VAN DE PLEGTIGE
VERJAARING VAN HAARE
KONINGLYKE HOOGHEID,
MEVROUWE
DE PRINCESSE GOUVERNANTE
ENZ. ENZ. ENZ.
TWEEDE DRUK.
[Vignet: J. Beloet inv. fec.]
IN ‘S GRAVENHAGE
By JOHANNES DE CROS,
M.DCC.LIV.

Ceneton065780
DE
BLYSCHAP,
VOORSPEL,
TER GELEGENHEID VAN DE PLEGTIGE
VERJAARING VAN HAARE
KONINGLYKE HOOGHEID,
MEVROUWE
DE PRINCESSE GOUVERNANTE,
ENZ, ENZ, ENZ.
TWEEDE DRUK.
[Vignet: gravure]
IN ’S GRAVENHAGE,
BY JOHANNES DE CROS,
M. DCC. LIV.

Ceneton065790
DANKZEGGING
VAN DEN
SCHOUWBURG
AAN DE ED: ACHTB: HEEREN
REGEERDERS
DER STAD UTRECHT;
En allen, die met hunne tegenwoordigheid deszelfs
Vertooningen vereerd hebben;
DIVERTISSEMENT.
NIL SINE VITIIS.

Ceneton065810
HET GERED
VENETIË,
TREURSPEL.
Naar ’t Fransch gevolgt.
[Vignet: Tempore et studio].
Te UTRECHT
By WILLEM en WILLEM HENRIK KROON,
Boekverkopers, 1755.

Ceneton065830
EDUARD
DE
DERDE,
TREURSPEL.
Getrokken uit het Fransch van den heer
GRESSET.

Ceneton065840
EDUARD
DE
DERDE,
TREURSPEL.
Getrokken uit het Fransch van den Heer
GRESSET,
Door wylen den Heer
GERARD MUISER.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze Weezen]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper op den hoek
van den Voorburgwal en Stilsteeg, 1761.
Met Priviliegie.

Ceneton065860
DE
GRIEKSE
ANTIGÓNE,
TREURSPEL.
Vertoont op d’ Amsterdamsche Schouwburg.
Met een
VOOR- en NABERICHT
tegens de Dichtkunstige Onderzoekers.
[Vignet: Perseveranter]
t’ AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middel-
dam, naast de Vismarkt, 1670.

Ceneton065890
BROEDER-MOORT,
Gepleeght aen
JAN de WIT,
Raet-Pensionaris van Hollandt,
EN
CORNELIS de WIT,
Ruwaardt van Putten,
Geschiedt den 20. Augusti 1672. in ’s Gravenhage.
t’AMSTERDAM,
___________________________________________
By de Weduwe van Gijsbert de Groot, Boeckverkoopster
op den Nieuwen-dijck, in de groote Bybel. 1699

Ceneton065910
N.V.M.
TRAGOEDIE
VAN DEN
BLOEDIGEN HAEG,
OFTE
BROEDER-MOORT
VAN
JAN en CORNELIS DE WIT,
Geschiedt den 20 van Ooghst-maendt 1672.
BINNEN
’sGRAVENHAGE.
[Vignet: fleuron]
t’HANTWERPEN,
Gedruckt by Claes Voorvechter, in ’t Witte Hooft.

Ceneton065930
STEVEN VANDER KLOK,
Schoolmeester, Koster, Dootgraever,
en Klokkeluider, enz. enz.
TE SLAGVOORT,
Op het klinkent Eilant;
MITSGADERS
DE UITVAERT
VAN ZYN
GROOTJE.
KLUCHTIG BLYSPEL.
[Vignet]
TE ROTTERDAM,
_____________________
Gedrukt by PIETER DE VRIES, Boek-
drukker en Boekverkooper op de Kaes-
mart, schuin over de Waeg 1722.

Ceneton065960HET
TOEVALLIGH BEDROG
MISLUKT.
KLUCHTSPEL.
[vignet]
TE ROTTERDAM,
___________________
By de Wed: NIKOLAES BOS, Boekverkoopster
op de Hoogstraet, in Homerus 1719.

Ceneton065970
DE
UITVAART
VAN
STEVEN VANDER KLOK,
In zyn leven Schoolmeester, Koster, Doot-
graver, mitsgaders Klokkeluier, te
Slagvoort op ’t klinkende Eilant.
BOERTIGE TRAGEDIE.
Onder de Zinspreuk:
DULCEDO ME ATTRAHIT.
[Vignet: fleuron]
t’AMSTERDAM,
By HENDRIK BOSCH, Boekverkooper, over
het Meysjes Weeshuys. 1728.

Ceneton065980
DE
VERWAENDE
LUIAERT;
OF DE
GETROUWE
TEGENS DANK.
BLYSPEL.
[Vignet: Perseveranter]
TE ROTTERDAM,
_____________________
Gedrukt by PIETER de VRIES, Boek-
drukker en Boekverkooper op de Kaes-
mart, schuin over de Waeg 1722.

Ceneton066010
LES
CHINOIS,
COMEDIE
EN UN ACTE, EN VERS,
MÊLÉE D’ARIETTES,
PARODIE DEL CINESE,
Par MR. NAIGEON.
[Typografisch ornament].
A LA HAYE,
Chez H. CONSTAPEL, Libraire,
M. DCC. LIX.

Ceneton066020
DE
NOORD AMERIKAAN
IN
HOLLAND,
OF DE
BEDROGEN HOOGMOED,
IN
VIJV BEDRIJVEN,
DOOR
N.L.
---------------------------------------
Ridendo dicere verum.
---------------------------------------
TWEEDE DRUK.
[Vignet: fleuron]
Te UTRECHT,
bij GISBERT TIMON van PADDENBURG,
MDCCLXXVIII.

Ceneton066030
’t VERWARDE
HUWELYK,
BLY-EINDENT-SPEL.
Door P. NEDERHOVEN.
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburgh.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middel-
dam, naast de Vismarkt, in ’t Vredejaar 1667.

Ceneton066050
De onafscheydbaere en standvaste liefde van Abila, dogter van den wreeden Heraclius Koning van Persiën, en Aristides, Persiaens edelman, om welke liefde zy beyde het leven verloren hebben.
In Rhetorike verzen gestelt door Pieter van de Neste, schoolmeester tot Meerendré.
Noyt voor dezen gedrukt.
Te Gend, by J.F. Kimpe, boekdrukker en boekverkooper op de Torre-brugge.

Ceneton066060
CHILDERIK,
TREURSPEL.
Gevolgd naar het Fransche van den Heere
DE MORAND.
[Gravure].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden het
Stadhuis. Met Privilegie. 1738.

Ceneton066070
CHILDERIK,
TREURSPEL.
Gevolgd naar het Fransche van den Heere
DE MORAND.
[Gravure].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, bezuiden het
Stadhuis. Met Privilegie. 1738.

Ceneton066130
DE
ADELYKE
TUINIERSTER,
OPERA IN DRIE DEELEN.
HET ITALIAENSCHE STUK
LA BUONA FIGLIUOLA
NAGEVOLGT.
DOOR
J. T. NEYTS.
[Vignet: fleuron]
Gedrukt voor den AUTEUR.

Ceneton066180
DEN
BEDROOGEN
BAILLIUW,
OPERA-BOUFFON.

Ceneton066200
DE
BOHEEMSTER,
OPERA-BOUFFON.

Ceneton066230
DE
CHINEESEN,
OPERA-BOUFFON.

Ceneton066250TWEEDE DRUK

Ceneton066260
DEN DOCTOOR
SANGRADO,
OPERA-BOUFFON.

Ceneton066270
HET
DORPSCHE
WEEZ-MEISJE.
OPERA
IN EEN DEEL.
Het Fransche Stuk, Les deux miliciens, ou
l’orpheline villageoise, nagevolgd
DOOR
J.T. NEYTS
[Vignet.]
Gedrukt voor den AUTHEUR.

Ceneton066280
DE
DWAALING VAN EEN OOGENBLIK,
OF
HET VERVOLG VAN
JULIE,
OPERA
IN EEN DEEL.
Het Fransche Stuk l’Erreur d’un Moment,
Nagevolgd
DOOR
J.T. NEYTS
[Typografisch ornament].
Gedrukt voor den AUTHEUR.

Ceneton066310
DE
HURON.
OPERA.
IN TWEE DEELEN.
Het Fransche Stuk nagevolgd.
DOOT
J.T. NEYTS.
[Typografisch ornament].
Gedrukt voor den AUTHEUR.

Ceneton066340
DE
KONING
EN DE
PAGTER
OPERA,
IN DRIE DEELEN
Het Fransche stuk Le Roi et le Fernier nagevolgd.
DOOR
J: T: NEYTS.
[Vignet: Fleuron]
Gedrukt voor den AUTEUR.

Ceneton066360
DE
KUIPER.
OPERA BOUFFON
IN EEN DEEL.
Het Fransche stuk Le Tonnelier nagevolgd
door J: T: NEYTS.
[Typografisch ornament].
Gedrukt voor den AUTEUR.

Ceneton066410
MIMI IN HET HOF
OPERA COMIQUE
IN DRY ACTEN
TRANSLAET VAN
NINETTE A LA COUR
DOOR
J.T. NEYTS.
_________________
M. D. CC. LVI.

Ceneton066530
ROSA, EN COLAS,
OPERA
IN EEN DEEL.
DOOR
J.T. NEYTS.
[Vignet: Houtsnede].
Te AMSTERDAM,
By B. VLAM, Boekverkooper
MD CC XIX.

Ceneton066600
DE
SPREEKENDE
SCHILDERY.
OPERA IN EEN DEEL.
HET FRANSCHE STUK
LE TABLEAU PARLANT
Nagevolgd.
DOOR J.T. NEYTS.
[Typografisch ornament].
Gedrukt voor den AUTEUR.

Ceneton066610
DE
S Y M P A T H I E,
OPERA
IN EEN DEEL.
Het Muzieq gecomponeert door Mr. J.H. Juft,
Muzieq-Meester van haere Koninglyke Hoog-
heid, Mevrouwe de Princesse van Oran-
ge en Nassau, &c. &c. &c.
Door
J. T. N E Y T S.
[gravure]
Gedrukt voor den Autheur.

Ceneton066620
DE
TOETS
DER
VRIENDSCHAP,
OPERA
IN TWEE DEELEN.
Het Fransche Stuk, l’Amitié à l’Epreuve,
nagevolgd.
DOOR
J. T. NEYTS.
[Vignet: fleuron]
Gedrukt voor den AUTHEUR.

Ceneton066630
T O M J O N E S,
OPERA
I N D R I E D E E L E N.
Het Fransche Stuk Nagevolgt.
DOOR
J. T. N E Y T S.
[Typografisch ornament].
Gedrukt voor den AUTEUR.

Ceneton066640
TOM JONES,
OPERA
IN DRIE DEELEN.
Het Fransche Stuk Nagevolgt.
DOOR
J.T. NEYTS.
[Typografisch ornament].
Gedrukt voor den AUTEUR.

Ceneton066670
DE
TWEE GIERIGAERDS.
OPERA
IN TWEE DEELEN.
HET FRANSCHE STUK
LES DEUX AVARES
Nagevolgd.
Door J.T. NEYTS.
[Typografisch ornament].
Gedrukt voor den AUTEUR.

Ceneton066680
De twee Jagers, en het melk-meysje.

Ceneton066690
DE
TWEE JAGERS,
EN HET
MELK-MEYSJE,
OPERA BOUFFON
In een deel.
Het Fransche Stuk les deux Chasseurs
& la laitiere nagevolgd,
Door J.T. NEYTS.
[Vignet: Finis coronat opus].
Te AMSTERDAM,
By B. VLAM, Boekverkooper, 1770.

Ceneton066720
HET
VERLOOREN
LAM,
OPERA-BOUFFON,
In een Deel.
Het Fransche Stuk LA CLOCHETTE
nagevolgd,
DOOR
J.T. NEYTS.
[Vignet: fleuron]
Te AMSTERDAM,
By A. VLAM, Boewkverkoper,
M. DCC. LXVIII.

Ceneton066750
ZEMIRE

Ceneton066780
ARLEQUIN
ENDIMEON;
KLUCHTSPEL.
Uyt het Fransch van de Heeren LE SAGE,
FUZELIER & D’ORNEVAL; uyt Le
Theatre de la Foire, ou L’opera comique.
Verrykt met een
VOORSPEL
Het Fransche van deselve Heeren van verre
gevolgd, en op onse Tyden en Zee-
den toegepast.
Onder de Zinspreuk
Le bon sens Corrige les mauvaises Moeurs.
[vignet: ‘op hoope.’]
t’AMSTERDAM,
By ANTONI WALDORP, op het Rokkin.
1743.

Ceneton066810
DE
BEDROOGE DOCTOOR,
OF DE
VLUGT VAN ARLEQUIN,
EN
COLOMBINE,
IN HET EYLAND LILIPUT.
PANTOMIMESCHE VERMAAKELYKHEEDEN.
Voorgesteld door de
KLEINE HOLLANDSE KINDEREN,
LEERLINGEN van d’Heer NICOLINI G***.
In verscheyde Hoven van Europa.
[Houtsnede].
IN ’s GRAVENHAGE,
Gedrukt by CORNELIS van ZANTEN,
Ord. Stads en Kleinzegel Drukker. 1742.

Ceneton066830
DE
GEBOORTE
VAN
ARLEQUIN,
OF HET
PROEFSTUK DER DWAASHEID.

Ceneton066840
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton067000
DE
VERWOESTINGE
VAN
JERUZALEM,
(door CHRISTUS voorzeyd)
ONDER DEN BLOEDZUGTIGEN
TIRAN NERO,
VESPASIANUS EN TITUS,
Keyzers van Roomen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Non relinquetur hîc Lapis super Lapidem
qui non destruatur. Matt. 24 vs. 2.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EERSTEN DRUK.
[Typografisch ornament].
TOT DENDERMONDE
***************************
by JACOBUS J: DU CAJU. 1782.

Ceneton067020
DIANA
EN
ENDIMION.
PANTOMIME.
Versiert met verscheide Baletten, Zang,
Muzyk en Konstwerk.
Door Mr. LA CHAUSSÉE.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen.]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkoper bezuiden
’t Stadhuis, 1742. Met Privilegie.

Ceneton067110
URBANUS EN ISABEL,
DUO DRAMA.
Zoo als het zelve vertoond is op den Amster-
damschen Schouwburg, tusschen een der
Bedryven, van de
MIN IN ’T LAZARUSHUYS,
Op de Kermis van ’t Jaar
1778.
DOOR MARTEN EN CLAASJE.
[Vignet: Profugium Musis].
OP PARNAS,
Voor eenige Liefhebbers 1778.

Ceneton067120
AMELIA,
TREURSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE VAN DEN HEERE
DE VOLTAIRE,
DOOR
J. NOMSZ.
[Vignet: gravure]
TE AMSTELDAM,
By DAVID KLIPPINK,
Boekverkooper. 1771.

Ceneton067130
AMELIA,
TREURSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE VAN DEN HEERE
DE VOLTAIRE,
DOOR
J. NOMSZ.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tusschen de
Warmoesgracht en Drie-Koningstraat. 1772.
Met Privilegie.

Ceneton067140
A M E L I A,
TREURSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE VAN DEN HEERE
DE VOLTAIRE
DOOR J. NOMSZ.
DE TWEEDE DRUK.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tusschen de
Warmoesgracht en Driekoningstraat. 1775.
Met Privilegie.

Ceneton067150
AMELIA,
OF
DE HERTOG VAN FOIX,
TREURSPEL.
DOOR
J. NOMSZ.
DERDE DRUK.
[Vignet: Yver.
De byën storten hier, het êelste dat zy leezen,
om de oude stok te voên, en de ouderloze weezen.
De Vries sculp.]
TE AMSTELDAM, BY
J. HELDERS EN A. MARS, 1784.
Met Privilegie.

Ceneton067160
AMOSIS,
TREURSPEL.
DOOR
J. NOMSZ.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze weezen]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tusschen de War-
moesgragt, en de Drie-Koningstraat, 1767.
Met Privilegie.

Ceneton067170
AMOSIS,
TREURSPEL.
DOOR
J. NOMSZ.
DE TWEEDE DRUK.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze weezen]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tusschen de War-
moesgragt, en de Drie-Koningstraat, 1777.
Met Privilegie.

Ceneton067180
ANTONIUS HAMBROEK,
OF
DE BELEGERING
VAN
FORMOZA,
TREURSPEL.
DOOR
J. NOMSZ.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tusschen de
Warmoesgracht, en de Drie-Koningstraat. 1775.
Met Privilegie.

Ceneton067190
ANTHONIUS HAMBROEK,
of
DE BELEGERING
van
FORMOZA,
TREURSPEL.
door
J. NOMSZ.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tusschen de
Warmoesgracht, en de Drie-Koningstraat. 1775.
Met Privilegie.

Ceneton067200
ANTONIUS HAMBROEK,
OF
DE BELEGERING
VAN
FORMOZA,
TREURSPEL.
DOOR
J. NOMSZ.
[Vignet: Yver. De byën storten hier, het eelste dat zy leezen,
om d’oude stok te voen, en d’ouderloze weezen]
Te AMSTELDAM, by
J. HELDERS en A. MARS, in de Nes. 1795.
Met Privilegie.

Ceneton067210
APOLLOOS WELKOMGROET
AAN
ZYNE DOORLUCHTIGE HOOGHEID,
WILLEM DEN VYFDEN,
PRINSE VAN ORANGE EN NASSAU,
ERFSTADHOUDER, KAPITEIN
ADMIRAAL EN GENERAAL
DER
VEREENIGDE NEDERLANDEN,
ENZ. ENZ. ENZ.
UITGESPROKEN DOOR J. PUNT,
TOEN ZYNE DOORL: HOOGHEID DEN AMSTELDAMSCHEN
SCHOUWBURG
MET HOOGST DESZELFS TEGENWOORDIGHEID VEREERDE.
DEN EERSTEN JUNY, MDCCLXVIII.
BENEVENS
DE DANKZEGGING VAN DEN SCHOUWBURG
DESWEGENS AAN DIEN VORST,
UITGESPROKEN DOOR I. DUIM,
DEN DERDEN VAN DEZELFDE MAAND.
OPGESTELD OOD DEN HEERE
NOMSZ.

Ceneton067220
ATHALIA,
TREURSPEL.
getrokken uit de H. Scrifture,
door den Heere
RACINE.
uit het Fransch overgezet,
door
J. NOMSZ.
[Gravure].
TE AMSTELDAM,
By DAVID KLIPPINK,
Boekverkooper. 1771.

Ceneton067240
BAJAZET,
TREURSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE VAN DEN HEERE
RACINE.
DOOR
J. NOMSZ.
[Gravure].
Te AMSTELDAM,
By D A V I D K L I P P I N K
Boekverkooper. 1771.

Ceneton067250BARTHOLOMEUSLASCASAS,
TREURSPEL.
DOOR
J. NOMSZ.
[gravure]
Te AMSTELDAM, by
WILLEM HOLTROP,
MDCCLXXXV.

Ceneton067260
DE
C I D,
TREURSPEL.
van den Heere P. CORNEILLE.
verrykt met leerzame aanteekeningen,
door den Heere De Voltaire, enz.
het Fransch gevolgd,
door
J. NOMSZ.
[Gravure].
TE AMSTELDAM,
By DAVID KLIPPINK,
Boekverkooper. 1771.

Ceneton067300
DE
DOGGERBANKERS,
TOONEELSPEL.
DOOR
J. NOMSZ.
Heureux qui dans ses vers sait, d’une voix légère,
Passer du grave au doux, du plaisant au sévère!
Te AMSTELDAM,
By JAN HELDERS, in de Nes.
MDCCLXXXII.

Ceneton067320DE
DRIFTIGE,
BLYSPEL.
DOOR
J. NOMSZ.
[vignet: de byen storten ...]
Te AMSTELDAM, by
JAN HELDERS, in de Nes. 1782.
Met Privilegie.

Ceneton067330
HET
EIGENBELANG
TOONEELSPEL,
DOOR
J. NOMSZ.

Ceneton067340
FERDINAND CORTEZ,
OVERWINNAAR van MEXICO;
T R E U R S P E L.
Gevolgd naar het Fransche van den Heere
A L E X I S P I R O N.
[Vignet]
Te A M S T E L D A M,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek
van den Voorburgwal en de Stilsteeg, 1764.
Met Privilegie.

Ceneton067360
FERDINAND CORTEZ,
OVERWINNAAR VAN MEXICO;
T R E U R S P E L.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE VAN DEN HEERE
A L E X I S P I R O N.
DE TWEEDE DRUK.
[Vignet]
Te A M S T E L D A M,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek
van den Voorburgwal en de Stilsteeg, 1764.
Met Privilegie.

Ceneton067370
GABRIËLA VANVERGY,
TREURSPEL.
DOOR
J. NOMSZ.
[Vignet: gravure]
Te AMSTELDAM, by
WILLEM HOLTROP.
MDCCLXXXIX.

Ceneton067400
DE GRAAF VAN RENNENBERG,
TREURSPEL.
DOOR
J. NOMSZ.

Ceneton067450
DE HEMELVAART
VAN
SEBALDUS:
BLIJSPEL.

Ceneton067460
DE
HERTOGIN
VAN
CORALLI
TREURSPEL.
DOOR
J. NOMSZ.
TWEEDE DRUK.
[Vignet: Gravure]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
MDCCXCVI.

Ceneton067480
DE
HUIGCHELAAR,
BLYSPEL.
NAAR DEN TARTUFFE,
van
MOLIERE.
door
J. NOMSZ.
[Vignet: Yver. De byen storten hier, het eelste dat zy leezen,
om de oude stok te voen, en de ouderloze weezen]
TE AMSTELDAM, BY
J. HELDERS en A. MARS, in de Nes. 1789.
Met Privilegie.
________________
De Prys is 8 stuivers.

Ceneton067490
I E M A N T
EN
N I E M A N T,
Z I N S P E L.
door
J. N O M S Z.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tusschen de War-
moesgragt, en de Drie-Koningstraat, 1768.
Met Privilegie.

Ceneton067510
JEPHTAH,
OF DE
LIEFDE TOT HET VADERLAND,
TREURSPEL.

Ceneton067530DE
LANDLOOPSTER,
OPERA,
in twee deelen.
gevolgd naar la bohemienne, van den heere
FAVART,
door
J. NOMSZ.
[gravure]
Te AMSTELDAM,
MDCCLXXVI.

Ceneton067550DE
MAN
VAN
VERTROUWEN,
KLUCHTSPEL.
DOOR
J. NOMSZ.
[gravure]
Te AMSTELDAM,
By Jan Helders, in de Nes.
MDCCLXXXI.

Ceneton067570
MARIA VAN LALAIN,
OF
DE VEROVERING VAN DOORNIK;
TREURSPEL.
DOOR
J. NOMSZ.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
Om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, by de
Drie Koningstraat. 1778.
Met Privilegie.

Ceneton067580
MARIA VAN LALAIN,
of
DE VEROVERING VAN DOORNIK;
TREURSPEL.
door
J. NOMSZ.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, by de
Drie-Koningstraat. 1778.
Met Privilegie.

Ceneton067590
MARIA VAN LALAIN,
OF
DE VEROVERING VAN DOORNIK;
TREURSPEL.
DOOR
J. NOMSZ.
TWEEDE DRUK.
[Vignet]
Te AMSTELDAM,
By J. HELDERS en A. MARS, Boekdrukkers,
in de Nes. 1783.
Met Privilegie.

Ceneton067600
MARIA VAN LALAIN,
OF
DE VEROVERING VAN DOORNIK;
TREURSPEL.
DOOR
J. NOMSZ.
[Vignet: Holl. Schouwburg].
Te AMSTERDAM, by
A B R A H A M M A R S,
Met Privilegie.

Ceneton067610
MICHIEL ADRIAANSZ DE RUITER,
TREURSPEL.
DOOR
J. NOMSZ.
[Gravure]
TE AMSTELDAM,
By JAN HELDERS, in de Nes.
Met Privilegie, 1780.

Ceneton067620
MICHIEL ADRIAANSZ DE RUITER,
TREURSPEL.
DOOR
J. NOMSZ.
DE TWEEDE DRUK.
---- sur le point d’honneur peu de gens sont d’accord:
L’un pense qu’il suffit d’oser braver la mort;
Il pousse un fanatique à faire un crime atroce,
L’ambitieux le croit une valeur féroce,
etc.

Ceneton067630
MICHIEL ADRIAANSZ DE RUITER,
Treurspel.
door
J. Nomsz.
Derde druk.
[Gravure: Yver. De byen storten hier, het eelste dat zy leezen,
om de oude stok te voen, en de ouderloze weezen].
TE AMSTERDAM, BY
J. HELDERS EN A. MARS. 1793.
Met privilegie.

Ceneton067640
NINA.
OF
DE DOOR LIEFDE GEWORDENE ZINLOZE.
TOONEELSPEL,
MET ZANG.

Ceneton067660
OLDENBARNEVELD,
TREURSPEL.
DOOR
J. NOMSZ.
TWEEDE DRUK.
[Vignet: gravure]
Te AMSTELDAM, by
WILLEM HOLTROP,
MDCCLXXXVII.

Ceneton067680
RIPPERDA,
OF
DE INNEMING VAN HAARLEM;
TREURSPEL.
DOOR
J. NOMSZ.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
Om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, by de
Drie-Koningstraat. 1779.
Met Privilegie.

Ceneton067720
SEMIRAMIS,
TREURSPEL.
NAAR HET FRANSCH VAN
VOLTAIRE,
DOOR
J. NOMSZ.
[Vignet: gravure]
TE AMSTELDAM, BY
DE WED. J. DÓLL.
In de Kalverstraat. 1801.

Ceneton067730
SIMSON,
TREURSPEL.

Ceneton067740
SOLIMAN
DE TWEEDE,
OF
DE DRIE SULTANES;
BLYSPEL.
door
J. NOMSZ.
[gravure]
Te AMSTELDAM,
By de Wed. DAVID KLIPPINK,
Boekverkoopster. 1775.

Ceneton067750SOLIMAN
de Tweede,
OF
DE DRIE SULTANES;
BLYSPEL.
DOOR
J. NOMSZ.
[gravure]
Te AMSTELDAM,
By de Wed. DAVID KLIPPINK,
Boekverkoopster. 1775.

Ceneton067760
TITUS,
TREURSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE VAN DEN HEERE
DE BELLOY.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderloze Wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tusschen de War-
moesgragt, en de Drie-Koningstraat, 1765.
Met Privilegie.

Ceneton067770
TITUS,
TREURSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE VAN DEN HEERE
DE BELLOY.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderloze Wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tusschen de War-
moesgragt, en de Drie-Koningstraat, 1765.
Met Privilegie.

Ceneton067780
TITUS,
TREURSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE VAN DEN HEERE
DE BELLOY.
DE TWEEDE DRUK.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tusschen de War-
moesgragt, en de Drie-Koningstraat, 1767.
Met Privilegie.

Ceneton067790
TITUS,
TREURSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE VAN DEN HEERE
DE BELLOY.
DE DERDE DRUK.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de Oude stok te voen, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By JAN HELDERS, in de Nes.
Met Privilegie.

Ceneton067820
HET
WEESKIND
VAN
CHINA,
TREURSPEL.
DOOR
J. NOMSZ;
NAAR DEN HEERE DE VOLTAIRE.
[Vignet: Yver.
De byën storten hier, het êelste dat zy leezen,
om de oude stok te voên, en de ouderloze weezen.
De Vries sculp.]
TE AMSTELDAM, by
JAN HELDERS, in de Nes. 1782.
Met Privilegie.

Ceneton067830
ZAIRE,
TREURSPEL.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den Cingel
tusschen de Warmoesgracht en Drie-Koningstraat.
Met Privilegie. 1777.

Ceneton067840
ZAÏRE,
TREURSPEL.
DE TWEEDE DRUK.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy leEzen,
om de Oude stok te voen, en de ouderloze Weezen]
TE AMSTELDAM,
By JAN HELDERS, in de Nes. 1781
Met Privilegie.

Ceneton067850
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton067860
ZAÏRE,
TREURSPEL
IN VYF DEELEN;
Uyt het Fransch van den Heer
DE VOLTAIRE,
DOOR Nz.
[Vignet: Putto]
TE GEND,
By J.F. VANDER SCHUEREN, by den
Berg van Barmhertigheyd.

Ceneton067880ZOROASTER,
TREURSPEL.
DOOR
J. NOMSZ.
[gravure]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tusschen de War-
moesgracht en de Drie-Koningstraat, 1768.
Met Privilegie.

Ceneton067890
ZOROASTER,
TREURSPEL.
DOOR
J. NOMSZ.
DE TWEEDE DRUK.
[Vignet: De byën storten hier, het eêlste dat zy leezen,
Om de oude stok te voën, en de ouderlooze weezen]
TE AMSTELDAM,
By JAN HELDERS, Boekdrukker, in de Nes.
Met Privilegie. 1781.

Ceneton067900
DE
Gelukkige
BEDRIEGERY.
Gerijmt door
JAN NOOZEMAN
Gespeelt op d’Amsterdamze Schouwburg, den 31en in
Bloeimaand, 1649.
[Vignet: fleuron]
t’ AMSTERDAM,
_________________________
By GERRIT van GOEDESBERG, Boekverkoper op ’t Water,
tegen over de Nieuwe-Brug, in de Delfze Bybel. 1649.

Ceneton067920
J. Noozemans
GETEMDE
SNORKER,
Kluchts-gewijs, Gespeelt op d’ Amsterdamsche
SCHOUBURG.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
t’ AMSTERDAM,
_______________________
By DIRCK UITENBROECK, Boeckdrucker, woonende by de
Nieuwendijck, inde Colck-steegh. ANNO 1650

Ceneton067930
J. NOOZEMANS
GETEMDE
SNORKER,
Kluchts-gewijs gespeelt op d’Amsterdamsche
SCHOUWBURG.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
t’AMSTERDAM,
__________________________
Gedruckt by BROER JANSZ BOUWMAN, Boeckverkooper op
’t Water/ by de Kapel-steegh/ naest ’t Vlie-boot. ANNO 1661.

Ceneton067950
ROMBOUD,
OF DE
GETEMDE
SNORKER.
KLUCHT-SPEL.
[Vignet: fleuron]
IN ’s-GRAVENHAGE,
________________________
By JACOBUS GEZELLE, Boekver-
koper in het Achterom, op de hoek
Van ’t Hof poortje.

Ceneton067970
HOLLEBOLLIGE
ROMBOUT,
Of de
GETEMDE SNORKER.
KLUCHTSPEL.
[Vignet: fleuron].
TE AMSTERDAM,
By HENDRIK BOSCH, Boekverkoper, over
’t Meysjens Weeshuys, by de Blommarkt. 1724.

Ceneton067980
DE HOLLEBOLLIGE
ROMBOUD,
Of de
GETEMDE SNORKER.
KLUCHT-SPEL.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eêlste dat zy leezen,
om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
t’AMSTELDAM,
By DAVID RUARUS, Boekverkooper 1732.
Met Privilegie.

Ceneton067990
J. NOOZEMANS
BEDROOGE DRONKKAART,
Of Dronkke-Mans
HEL.
Gespeelt op de Amsterdamsche Schouburg.
[Vignet: In Liefd’ Blieyend’]
t’AMSTERDAM,
By Dirk Kornelisz. Houthaak, Boekverkooper op de hoek van
de Nieuwe-zijds Kolk. 1649.

Ceneton068000
J. NOOZEMANS
Bedrooge Dronkkaart/
Of Dronkke-Mans
H E L.
Gespeelt op de Amsterdamsche Schouburg.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Lescaille , Boeckverkooper op den Middeldam, op de hoek
van de Vismarkt.1663.

Ceneton068010
J. NOOZEMANS
Bedrooge Dronkkaart,
Of Dronkke-Mans
HEL.
Gespeelt op de Amsterdam-
sche Schouburg.
[Vignet: fleuron met eekhoorn].
IN LIEFD’ BLOEYEND’.
t’AMSTERDAM,
____________________
By MICHIEL de GROOT, Boekverkooper op de
Nieuwen-dijk, tusschen bei de Haarlemmer
sluizen. 1679.

Ceneton068020
J. NOOSEMANS
BEROYDE
STUDENT.
Gespeelt op d’Amsterdamse Schouburg
den 7 Augusti, 1646.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
t’ AMSTERDAM,
Voor JOSUA REX, Boeckbinder in de Wolve-straet.
Anno 1646.

Ceneton068030
J. NOOSEMANS
BEROYDE
STUDENT.
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouburg.
Den Tweeden druck.
[Vignet: In Liefd’ Bloeyende].
t’Amsterdam,
By Dirck Cornelisz Houthaeck, Boekverkooper/ op de
hoeck van de Nieuwe-zijds Kolck. In ’t Jaer 1657.

Ceneton068050
J. NOOSEMANS
BEROYDE
STUDENT.
Cespeelt op d’Amsterdamsche
Schouburg.
DEN DERDE DRUCK.
[Vignet: Typografisch ornament].
In Liefd’ Bloyende.
____________________
t’AMSTERDAM,
By MICHIEL de GROOT, Boeck-verkooper,
woonende tusschen de twee Haerlemmer-sluysen,
inde Grooten Bybel, Anno 1679.

Ceneton068070
J. Nosemans
HANS van TONGEN,
Razende-Liefdens-Eynd.
Het Spreeckwoort seyt:
Die soeckt te snoepen in de Echt,
Wert dickmael qualijck af-gherecht.
[Vignet: Door Yver in Liefd’ Bloeiende].
t’AMSTERDAM, Gedruckt by Nicolaes van Ravesteyn.
_____________________________________
Voor Dirck Cornelisz Hout-haeck, Boeckverkooper op d
Nieuwe-zijds kolck, in ’t Bourgoens kruys, Anno 1644.

Ceneton068080
J. Nosemans
HANS VAN TONGEN,
OF
Kluchtige Toover-liefde.
Op het Spreeckwoort,
Die soeckt te snoepen in de Echt,
Wert dickmael qualijck af-gherecht.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Lescaille, Boekverkooper op de Middeldam, naast de
Vismarkt, in ’t jaer 1660.

Ceneton068100
J. NOSEMANS
KLUCHT
VAN
Krijn Onverstant,
of Vrouwen Parlement.
Op den Regel,
Daar is geen vrou quaet,, soo ’t de man niet toelaet.
Gespeelt op d’ Amsterdamsche Schouburg.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boeckverkooper op de Middel-
dam, naest de Vismarckt, 1671.

Ceneton068120
J. NOSEMANS
KLUCHT
VAN
Krijn Onverstandt,
of Vrouwen Parlement.
Op den Regel,
Daar is geen vrou quaat,, so ’t de man niet toelaat.
Gespeelt op de Amsterdamsche Shouburg.
[Vignet: fleuron]
AMSTERDAM,
_______________________________
By Michiel de Groot, Boeckverkooper, tusschen
de twee Haerlemmer sluysen, 1680.

Ceneton068130
J. Nosemans Klucht van Krijn Onverstandt, of vrouwen parlement
Gespeelt op de Amsterdamsche Schouburg.
t’Amsterdam
By d’Erfgenamen van de Wed. Gysbert de Groot, 1726.

Ceneton068140
I. NOOSEMANS
LICHTE
KLAERTjE.
Gespeelt op d’ Amsterdamse Schouburg,
den 16 October, 1645.
[Vignet: Perseveranter]
t’ AEMSTELDAM,
By Jacob Lescaille, Boekverkooper op den Middeldam, in ’t
Schultboek, in ’t jaer M DC XLV.

Ceneton068150
J. NOOZEMANS
LICHTE
KLAARTJE
Gespeelt op d’ Amsterdamsche Schouburg,
den 16 October, 1645.
Den tweeden druck, oversien en verbetert.
[Vignet: In liefd’ bloeyend].
t’ AMSTERDAM,
By Dirk Kornelisz. Houthaak, Boekverkooper op de hoek van
de Nieuwe-zijds Kolk. 1650.

Ceneton068170
J. NOOZEMANS
LICHTE
KLAERTJE.
Op het Spreeckwoort:
Sieje ’t visje tast het aen,
Of anders sal ’t u wel ontgaen.
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburg.
Op nieuw oversien en verbetert.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middeldam,
naast de Vismarkt, 1669.

Ceneton068190
P. NOOTMANS SPEL,
Van den Bloedigen
Slach van Pavyen,
GHESLAGEN,
Tusschen den Vicorieusten Roomschen
Keyser CAREL de Vijfde,
Ende den Stoutmoedighen
Coninck FRANCISCUS Primus
van Vranckrijck.
M. D. XXV. den XXIV. Februarij.
[Gravure].
t’AMSTELREDAM,
______________________
Voor Hessel Gerrritsz. Boeck-vercooper, woonende op de
hoeck van de Doele-straet. Anno 1627.

Ceneton068200
P. NOOTMANS
BORIAS,
OFTE
WULPSCHE-MINS-TOCHT
TREVR-SPEL.
Eerst Vertoont op de Amsterdamse Academie, Anno 1627.
Ende nu wederom vertoont op de Ionge Bataviersche Kamer
van ’s-Gravenhage, Anno 1635.
OP DEN REGEL,
Door geyle Min,, komt dolle zin.
[Vignet: Haga].
IN s’GRAVENHAGE,
____________________________
Ghedruckt by Ioost Iansz Verheul, woonende inde Zuylen-straet,
naest de Bancquet Schotel, Anno 1635.

Ceneton068210
P. NOOTMANS
VLYSSES.
Treur-spel.
Op den Regel:
Wie Echt en ware liefd, deur overspel verset,
Breekt deugd, mint lust, en kneust oock Godes wet.
Verthoont by de jonge Bataviers in s’Graven-Hage
den 27 Martij. 1629.
IEVGHT [Vignet: Dum stabant pisae, sic viguere fabae] NEEMT AN.
IN s’GRAVEN-HAGE,
______________________________________
Voor Ian Philipsz van Steen-wegen, Boeck-vercooper op
de Sael, 1629.

Ceneton068220
P. NOOTMANS
VERTHONINGEN,
Over de Heerlijcke, en noyt voor desen verkrege
Victorie van
’s HERTOGEN-BOSCH.
Beleydt door FREDRICK HENRICK, Prince van
Orangien, Grave van Nassa : den eersten Mey, 1629.
Ende over-gegaen den 17. September, 1629.
Vertoont by de Iohge Baraviers
den 20. September, 1629.
IONGE [Vignet: Dum stabant pisae, sic viguere fabae] BATAVIERS
TOT DELF, Gedruckt by Ian Pietersz Waelpot,
woonende aen’t Marct-veldt, inde Druckerye,
Anno 1629.

Ceneton068230
P. Nootmans Verthooninghspel ter eeren van... den prince Fredrick Hendrick, grawe van Nassaw... over ’t kloeckmoedig inneemen der sterke stadt’s Hartogen-Bos

Ceneton068240
DE
LISTIGE MINNAARS
OF DE
JONKER BOER,
EN
BOER JONKER.
BLYSPEL.
DOOR R. N.
[Vignet: fleuron]
T’AMSTELDAM,
By Gerrit Kuyper, Boekverkooper be-
zuyden ‘t Stadhuys. 1705.

Ceneton068270
HET SCHOOL DER ZEDEN,
of
DE GEVOLGEN VAN EEN SLECHT
LEVENSGEDRAG;
GEVOLGD NAAR HET FRANSCH VAN
DEN HEERE
DE FALBAIRE DE QUINGEY
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen, om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen].
Te AMSTERDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel by de
Drie-Koningstraat, 1778. Met Privilegie.

Ceneton068300
ADMETUS
EN
ALCESTIS,
TREURSPEL.
door
P. Nuyts,
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
__________________________
By de Erfgen: van J: Lescailje, op de Middelam, op
de hoek van de Vischmarkt, 1694.
Met Privilegie.

Ceneton068310
ADMETUS
EN
ALCESTIS,
TREURSPEL.
door den heer
Pr. Nuyts,
Officier der Vryheid Etten, Leur en Sprundel.
Den Tweeden Druk.
[Vignet: Perseveranter]
Te AMSTELDAM,
__________________________
By de Erfgen: van J: Lescailje, op de Middelam, op
de hoek van de Vischmarkt, 1700.
Met Privilegie.

Ceneton068320
ADMETUS
EN
ALCESTIS,
TREURSPEL.
door den heer
Pr. Nuyts,
Officier der Vryheid Etten, Leur en Sprundel.
Den Derden Druk.
[Vignet: Perseveranter]
Te AMSTELDAM.
By d’Ergen: van J. LESCAILJE, en DIRK RANK,
Op de Beurssluis, 1720.
Met Privilegie.

Ceneton068340
Lacchelijcke
CLVCHTE
Van een Boer die in een Calfs-
vel benaeyt was.
[Vignet: Wt Liefde Bestaen]
Ghedruckt tot Franeker,
By Jan Lamrinck, inde Boeckdruckerye.
Anno 1619.

Ceneton068360
AZEMIA,
OF
DE WILDEN,
TOONEELSPEL
MET ZANG.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE.
[Vignet: Yver. De byën storten hier het eêlste dat zy leezen,
Om de ouden stok te voên, en d’ouderloze weezen]
Te AMSTELDAM, by
J. HELDERS en A. MARS, in de Nes, 1791
Met Privilegie.

Ceneton068370
HET
GESCHENK,
OF
DE GELUKKIGE MISVATTING;
BLYSPEL.
NAAR HET FRANSCH VAN PATRAT;
DOOR
HENDRIK OGELWIGHT, JUNIOR.
[Vignet: gravure]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
MDCCXCVII.

Ceneton068400
LOUISE EN VOLSAN,
TOONEELSPEL.
DOOR
HENDRIK OGELWIGHT, JUNIOR.
[Vignet: gravure]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
MDCCXCI.

Ceneton068430MET DOET
WAT MEN KAN,
NIET
WAT MEN WIL.
BLYSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCH VAN DEN HEERE
DORVIGNY.
[GRAVURE]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK,
in de Nes, 1787.

Ceneton068440
NINA,
OF
DE ZINNELOOZE
DOOR
LIEFDE;
TOONEELSPEL,
MET ZANG.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCH.
DOOR
HENDRIK OGELWIGHT, Junior.
[Vignet: Yver. De byën storten hier het eêlste dat zy leezen,
Om de ouden stok te voên, en d’ouderloze weezen]
Te AMSTELDAM, by
J. HELDERS, en A. MARS, in de Nes, 1789.
Met Privilegie.

Ceneton068490
HET
ROZENFEEST
VAN

SALENCIA,
ZANGSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCH
DOOR
HENDRIK OGELWIGHT, JUNIOR.
[Vignet: Yver. De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
Om de ouden stok te voen, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM, by
J. HELDERS en A.MARS. 1792.
Met Privilegie.

Ceneton068510
DE
SCHULDEN,
ZANGSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE.
DOOR
HENDRIK OGELWIGHT, JUNIOR.
[Vignet: Yver. De byën storten hier het eêlste dat zy leezen,
Om de ouden stok te voên, en d’ouderloze weezen]
Te AMSTELDAM, by
J. HELDERS, EN A. MARS, in de Nes, 1791.
Met Privilegie.

Ceneton068530
TOBERNE,
OF DE
ZWEEDSCHE VISSERS.
ZANGSPEL.
DOOR
HENDRIK OGELWIGHT, Junior.
[Vignet: NATIONAALE SCHOUWBURG
BATAAFSCHE REPUBLIEK].
Te AMSTELDAM, by
ABRAHAM MARS, 1798.
Met Privilegie.

Ceneton068550
DE
VERBETERDE
DWAAS,
BLYSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCH VAN DEN HEERE
PATRAT,
DOOR
HENDRIK OGELWIGHT, JUNIOR.
[Gravure].
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK,
in de Nes, 1788.

Ceneton068600
DE
VRINDENRAAD,
OF HET
WELGELUKT ONTWERP;
TOONEELSPEL.
DOOR
HENDRIK OGELWIGHT, JUNIOR.
[Vignet: gravure]
TE AMSTELDAM, BY
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
MDCCXC.

Ceneton068640
DE
WANHOOP
VAN
JOCRISSE,
BLYSPEL.
NAAR HET FRANSCH VAN DORVIGNY,
DOOR
HENDRIK OGELWIGHT, JUNIOR.
[Vignet]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
MDCCXCVIII.

Ceneton068660
BELACHELYCK
MISVERSTANT
OFTE
BOERE GECK
SPEEL GEWYS UYT-GEBEELT
DOOR G. OGIER.
VERTHOONT DEN 18. OCTOBER 1680.
OP DE CAMER VANDEN
OLYF-TACK
BINNEN ANTWERPEN
[Vignet: fleuron]
TOT AMSTERDAM,
By Michiel de Groot.

Ceneton068670
Belachelyck misverstant, ofte boere-geck, speel-gewys uyt-gebeelt door G. Ogier. Vertoont den 18. October 1680
OP DE CAMER VANDEN
OLYF-TACK
BINNEN ANTWERPEN.
Men vintse te Coop, t’Antwerpen, by de Weduwe Huyssens by de Borse.

Ceneton068680
Don Ferdinand oft Spaenschen Sterrekyker.
...
Men vintse te coop, t’Antwerpen, by Joannes Paulus Robyns.

Ceneton068690
DON FERDINAND
OFT
SPAENSCHEN
STERREKYKER
BLYSPEL:
Verthoont op de Saele der Vereende
CONSTEN GESEYT
S. LUCAS GULDE
Ende uyt-gewerckt door de Lief-hebbers
VAN DEN
OLYF-TACK
BINNEN ANTWERPEN
DEN 21. OCTOBER 1714.
[Houtsnede: putti].
MEN VINTSE TE COOP,
t’ Antwerpen, by JOHANNES PAULUS ROBYNS,
En oock in ’s Gravenhage, by Gysbert Gazinét, Boek-
verkooper woonende in ’t kort Agterom.

Ceneton068740
DE
GRAMSCHAP.
SPEEL-GHEWYS VERTHOONT
Op de Kamer van de
VIOLIER
Den 18. OCctober ANNO 1645.
BINNEN ANTWERPEN.

Ceneton068770
DE
GULSIGHEYDT
SPEEL-GEWYS VERTHOONT
OP DE CAMER VANDEN
OLYF-TACK
BINNEN ANTWERPEN

Ceneton068790
HAAT
EN
NYDT;
KLUCHTSWYS
op d’ Amsterdamsche Schouwburg
vertoont.
[Vignet: Perseveranter]
t’ AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middel-
dam, naast de Vismarkt, 1671.

Ceneton068800
HAAT
EN
NYDT;
KLUCHTSWYS
op d’ Amsterdamsche Schouwburg
vertoont.
[Vignet: Gravure]
t’ AMSTERDAM,
________________________________
Voor Michiel de Groot, Boeckverkooper op
de Nieuwe Dijck, tusschen de Haerlemer Sluysen,
in de groote Bybel. Anno. 1678.

Ceneton068840
HAAT
EN
NYDT;
KLUCHTSWYS
op d’ Amsterdamsche Schouwburg
vertoont.
[Vignet: Putje met emmer links].
t’ AMSTERDAM,
_______________________________________
By de Weduwe van Gijsbert de Groot, Boeckverkoopster
op den Nieuwen-dijck, tusschen de twee Haerlemmer
Sluysen, in de groote Bybel. Anno 1699.

Ceneton068870
HAAT
EN
NYD;
KLUCHTSPEL.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By De Erven van J. Lescailje en D: Rank,
op de Beurssluys. 1726.

Ceneton068880
HAAT
EN
NYD;
KLUCHTSPEL.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By De Erven van J. Lescailje en D: Rank,
op de Beurssluys. 1726.

Ceneton068910
DE
HOOVEERDIG-
HEYT.
SPEEL-GHEWYS VERTHOONT
Op de Kamer van de
VIOLIERE
Den 18. OCctober ANNO 1644.
BINNEN ANTWERPEN.

Ceneton068990
Blyeindig-Treurspel,
Van ’t Gevecht
Der dry Horatien ende Curiatien, ende der Zu-
ster moord Horatij, met des zelven gevolg:
Genomen
Wt Tito Livio Rooms History schryver;
Door
REYNIER OLIVIER van Zonhoven.
[Vignet: Medio tvtissimvs ibis].
TOT FRANEKER,
__________________
Gedruckt by Vlderick Balck Boeckdrukker, woo-
nende tegenover de Academie, Anno 1616.

Ceneton069030
DE
JALOERSCHE
TEGEN DANK:
TOONEELSPEL,
NAAR HET FRANSCH;
DOOR
W. VAN OLLEFEN, Caspersz.
[Vignet: Nationaale Schouwburg].
Te AMSTELDAM, by
J. HELDERS en A. MARS. 1798. O.S.4 Bat. Vryh.
Met Privilegie.

Ceneton069040
=====================================================
JOACHIM
OF DE
ZEGEPRAAL
DER
OUDERLIEFDE
TOONEELSPEL
IN
DRIE BEDRYVEN
=====================================================

Ceneton069050
=====================================================
JOACHIM,
OF DE
ZEGEPRAAL
DER
OUDERLIEFDE.
TOONEELSPEL
IN
DRIE BEDRYVEN.
=====================================================

Ceneton069070
Mevrouw Bentinck; of, De Batavische moeder.
Tooneelspel, geschikt voor de opvoeding der jeugd

Ceneton069080
DE
MINNAAR
STANDBEELD:
ZANGSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCH,
DOOR,
W. VAN OLLEFEN.
[VIGNET, de byen storten hier]
TE AMSTELDAM, BY
J. HELDERS en A. MARS. 1794
Met Privilegie.

Ceneton069110
HET
TROMMELEND HUISSPOOK;
OF,
DE ECHTGENOOT WAARZEGGER:
BLYSPEL;
gevolgd naar de proza van den heere,
LYNSLAGER,
DOOR,
W. VAN OLLEFEN, CASPERSZ.
[Vignet]
Te AMSTELDAM,
By J.B. ELWE, en D.M. LANGEVELD.
Boekverkoopers.
MDCCLXXXIV.

Ceneton069140CLARISSA,
OF DE
MISLUKTE BOOSHEID,
TOONEELSPEL.
DOOR
L. v. OLLEFEN.
Lorsqu’on ignore l’art de se posséder, & de se
teir dans un cetain équilibre, on ne peut
arretêr le torrent des passions, ou l’on ne l’ar-
rête qu’ en partie. Alors furieuses, elle de-
viennent tout ce qu’elles veulent, & elles ne
veulent que le desordre.
Le Marquis Caraccioli.
_______________________________
________________________________
Te AMSTELDAM.
By J.B. ELWE, Boekverkooper op den
hoek van de Pypemarkt en Dam. 1781.

Ceneton069150
DE
GOEDE MOEDER:
TOONEELSPEL;
UIT HET FRANSCH
VAN
DEN RIDDER, DE FLORIAN,
VERTAALD,
DOOR,
LIEVE VAN OLLEFEN.
[Typografisch ornament].
Te AMSTELDAM,
By, CESAR NOËL GUERIN:
MDCCLXXXV.

Ceneton069160
HET
LIGTEN
VAN DEN
DERDEN MAN;
OF
HENRY QUATRE GEPREST.
TOONEELSPEL
in één Bedryf.
[Typografisch ornament]
IS ALOMME TE BEKOMEN.

Ceneton069180
Lieve van Ollefen, in zyne gevangenis.

Ceneton069190
DE
SCHOENMAAKER
POËET:
KLUCHTSPEL;
DOOR
L: VAN OLLEFEN.
[Vignet: Oefening kweekt kunst]
Te AMSTELDAM,
By J.B. ELWE, en, D.M. LANGEVELD.
MDCCLXXXV.

Ceneton069200
DE
SCHOENMAAKER
POËET:
KLUCHTSPEL;
DOOR
L: VAN OLLEFEN.
[Vignet: Oefening kweekt kunst].
Te AMSTELDAM,
By J.B. ELWE, en, D.M. LANGEVELD.
MDCCLXXXV.

Ceneton069210
DE
VERWARRING;
NASPEL.

Ceneton069230
CLARISSA;
OF,
DE MISLUKTE BOOSHEID,
TONEELSPEL:
GEVOLGD NAAR DE PROZA VAN DEN HEERE
L. VAN OLLEFEN,
DOOR
W. VAN OLLEFEN, CASPERSZ.

Ceneton069270
DE
EERLIJKE
EIGENZINNIGE.
TONEELSPEL,
IN VIJF BEDRIJVEN.
Uit het Hoogduitsch vertaeld,
DOOR
DIRK ONDERWATER.
===========
TE HAERLEM,
BIJ A. LOOSJES, PZ.
MDCCXCV.

Ceneton069290
SINT MAERTEN,
OF DE
GESTOOLEN GANZEN.
TONEELSPEL.
DOOR

HAGEMAN.
VERTAELD DOOR
D. ONDERWATER.
___________________
Te LEYDEN bij
D. DU MORTIER EN ZOON,
MDCCXCIX.

Ceneton069340
KLUCHT
Van
TRYN
RATELS,
DOOR
D.A. OPMEER
[Vignet: fleuron]
t’ AMSTERDAM,
________________________
Uyt de Boeckwinckel van SYMON OPMEER, op
’t Rockin, aen de Valbrugh. Anno 1660.

Ceneton069350
HESIONE BELGICA | SIVE | SERENISSIMI CARDINALIS | FERDINANDI | HISPANIARVM INFANTIS | SEMPER AVGVSTI SEMPER VICTORIS | AD | BELGII LIBERATIONEM | PRAELVDIA | PRINCIPI | MECHLINIAM INGREDIENTI

Ceneton069360
JUDICIUM
DIVAE CAECILIAE VIRGINIS
De impudicâ gentilium Poëtarum Poësi Triumphantis

Ceneton069370
NICEPHORUS | ET | SAPRICIUS

Ceneton069380
De
Verdruckte Godtvruchtigheijdt
afgebeeld
In het Hauwelijck, Lijden, ende Doodt
vande h: Maghet en Martelaresse
Godelieve
Treurspel

Ceneton069390
ZENO
IMPERATOR
TRAGOeDIA
Mechelen

Ceneton069420
ABSALONIS
IN PATREM REBELLIO
PUNITA

Ceneton069480
AMAN,
TRAGOeDIA,

Ceneton069630
INCOMPARABILIS HEROS MARIA STUARTA SCOTORUM REGINA QUAe; QUA CONSTANTIA VICENNALEM CARCEREM TULIT EADEM Impiae securi Regiam cervicem feriendam dedit tragicè exhibebitur
Mechelen

Ceneton069950
ADONIBEZEC
TRAGOEDIA

Ceneton069960
ATHALIA

Ceneton069970
LAURENTIUS
ANIMI VIRTUTE VINCENS IGNIS NATURAM
LAURENTIUS
DOOR DE KLOECKMOEDIGHYDT DES GHEMOEDT OVER- WINNENDE DE NATUERE VAN ’T VIER,

Ceneton069980
LAURENTIUS
ANIMI VIRTUTE VINCENS IGNIS NATURAM
LAURENTIUS
DOOR DE KLOECKMOEDIGHYDT DES GHEMOEDT OVER- WINNENDE DE NATUERE VAN ’T VIER,

Ceneton069990
OPPRESSA PATIENTIA
EXALTATA SIVE
GRISEILDIS
NOBILISSIMIS, CONSTULTISIMIS,
AMPLISSIMISQUE DOMINIS,
DOMINIS
UTRIUSQUE URBIS AC TERRITORII ALOSTANI
DEPUTATIS.

Ceneton070000
Ronse SISARA | TRAGOeDIA

Ceneton070020
ROBERT,
OF DE
GESTRAFTE
STRUIKROVERS;
OORSPRONKELIJK
TOONNEELSPEL,
IN VIJF BEDRIJVEN,
DOOR
G.V.O.
[Vignet: typografisch ornament}
TE VLISSINGEN,
BIJ J.L.CORBELIJN,
MDCCIII.

Ceneton070030
[Gravure: Venvs Afra, Scipio Afr.]
PVB
TERENTII
Comoediae
SEX
Quibus accedit
interpretatio
belgica. H:O.
Roterodami.
Ex officina Sebastiani
A° Mattei Wagens, 1646.

Ceneton070060
[Gravure: Venvs Afra, Scipio Afr.]
PVB
TERENTII
Comoediae
SEX
Quibus accedit
interpretatio
belgica. H:O.
Roterodami.
Ex officina Sebastiani
A° Mattei Wagens, 1646.

Ceneton070090
[Gravure: Venvs Afra, Scipio Afr.]
PVB
TERENTII
Comoediae
SEX
Quibus accedit
interpretatio
belgica. H:O.
Roterodami.
Ex officina Sebastiani
A° Mattei Wagens, 1646.

Ceneton070120
[Gravure: Venvs Afra, Scipio Afr.]
PVB
TERENTII
Comoediae
SEX
Quibus accedit
interpretatio
belgica. H:O.
Roterodami.
Ex officina Sebastiani
A° Mattei Wagens, 1646.

Ceneton070150
[Gravure: Venvs Afra, Scipio Afr.]
PVB
TERENTII
Comoediae
SEX
Quibus accedit
interpretatio
belgica. H:O.
Roterodami.
Ex officina Sebastiani
A° Mattei Wagens, 1646.

Ceneton070170P. TERENTII
Comoediae Sex
CUM BELGICA
Interpretatione, multò, quam
antehac, emendatiore.
Quibus accedunt Notae Marginales

Ceneton070180
[Gravure: Venvs Afra, Scipio Afr.]
PVB
TERENTII
Comoediae
SEX
Quibus accedit
interpretatio
belgica. H:O.
Roterodami.
Ex officina Sebastiani
A° Mattei Wagens, 1646.

Ceneton070230
HAAGSCHE
BROEDER-MOORD,
OF
DOLLE BLYDSCHAP.
TREURSPEL.
PRAECLARO GAVDENT PERFVSI
SANGVINE PRATRVM.
[Vignet: Sfeer].
Tot FREDERIK-STAD,
By JOHAN ERNST SMITH.

Ceneton070240
HAAGSCHE
BROEDER-MOORD,
OF
DOLLE BLYDSCHAP:
TREURSPEL.
PRAECLARO GAVDENT PERFVSI
SANGVINE PRATRVM.
[Vignet: sfeer].
Tot FREDERIK-STAD,
By JOHAN ERNST SMITH.

Ceneton070260
J. OUDAENS
HAAGSCHE
BROEDER-MOORD,
Of
DOLLE BLYDSCHAP.
TREURSPEL.
PRAECLARO GAVDENT PERFVSI
SANGVINE PRATRVM.
Hier achter komen Aenmerkingen op de Be-
schuldigingen der Heeren de Witten
door den zelven Dichter.
[Vignet: fleuron]
Tot FREDERIK-STAD,
By JOHAN ERNST SMITH.

Ceneton070270
HAAGSCHE
BROEDER-MOORD,
OF
DOLLE BLYDSCHAP:
TREURSPEL.
PRAECLARO GAVDENT PERFVSI
SANGVINE PRATRVM.
[Vignet: Sfeer].
Tot FREDERIK-STAD,
By JOHAN ERNST SMITH.

Ceneton070280
J. OUDAENS
HAAGSCHE
BROEDER-MOORD,
OF
DOLLE BLYDSCHAP.
TREURSPEL.
PRAECLARO GAVDENT PERFVSI
SANGVINE PRATRVM.
[Vignet: fleuron]
Tot FREDERIK-STAD,
By JOHAN ERNST SMITH.

Ceneton070290
Iohanna Grey,
Off
Gemartelde Onnoselheyt.
TREUR-SPEL.
. . . . at te, quia foemina, rebar
a ferro tutam: cecidisti & foemina ferro.
[Vignet: gravure]
TOT ROTTERDAM,
________________________
Gedruckt by Bastiaen Wagens, Boeckverkooper op ’t
Steyger in Iosephus, M.DC.XLVIII.

Ceneton070300
JOHANNA GREY,
of
GEMARTELDE
ONNOZELHEYD.
Treur-spel.
------- ------- at te, quia fiemina, rebar
a ferro tutam: cecidisti & foemina ferro.
[Vignet: gravure]
Uit gegeven in den Jare 1648.

Ceneton070350
SERVETUS,
TREURSPEL.
HET VYFDE BEDRYF.
Juvenal. Sat. XIII.
Quid sentire putas omnes, Calvine, recenti
De scelere, & fidei violatae crimine? .
[Vignet: portretten].
Gedicht in den Jare 1655.

Ceneton070360
SERVETUS,
TREURSPEL.
HET VYFDE BEDRYF.
Juvenal. Sat. XIII.
Quid sentire putas omnes, Calvine, recenti
De scelere, & fidei violatae crimine? .
[Vignet: portretten].
Gedicht in den Jare 1655.

Ceneton070370
HET VERWORPEN HUIS
van
ELI,
DEN HOOGE-PRIESTER,
en Rechter Israëls.
TREUR-SPEL.
Door
JOACHIM OUDAAN.
[Typografisch ornament].
Tot ROTTERDAM,
______________________________
By ISAAK NAERANUS, Boeckverkooper, op ’t Steyger.
In ’t Jaar 1671.

Ceneton070390
HET
VERWORPEN HUIS
van
ELI,
HOOGE-PRIESTER, en RECHTER
ISRAËLS.
Treur-spel.
[Gravure].
Uit gegeven in den Jare 1671.

Ceneton070840
DE VERKEERDE
VYF SINNEN,
Gesongen op de Verjaer-dagh
van den Heer
AARNOUT van OVERBEKE,
Den 15 December 1665;
Besteecken
Met een houte huysje, ontrent een voet
langh, representerende het HUYS TE
NOUT: de deur open gedaen sijnde,
sprongh daer een mannetje uyt, ver-
beeldende de verkeerde vijf Sinnen;
met een langen rock aen, dewelc-
ke opgelicht sijnde, sag men hem
kacken violen, kannen, glasen,
tabacks-pijpen, &c. sijn muts
van sijn hooft genomen,
saghmen dat al de hars-
senen daer uyt
waren.
(Dit blad E * moet gheplaetst)
(worden tusschen fol. 66 en 67.)

Ceneton070950
JOHANNA GRAY,
TREURSPEL,
DOOR
PETRONELLA MOENS.
EN
DOLSEY EN AMELIA,
TREURSPEL,
DOOR
ADRIANA VAN OVERSTRATEN.
* * *
* *
*
Te HAARLEM,
Bij A. LOOSJES.
MDCCLXXXIX.

Ceneton070960
JOHANNA GRAY,
EN
DOLSEY EN AMELIA,
DOOR
PETRONELLA MOENS.
EN
ADRIANA VAN OVERSTRATEN.
NIEUWE UITGAAVE.
[Vignet: Monogram]
Te AMSTELDAM,
By GERBRAND ROOS.
MDCCXCIII.

Ceneton070970
PHILONEÜS
EN
THIRENE.
TREURSPEL.
[Vignet: In omnibus quid utile].
TE LEYDEN,
By GILLIS KNOTTER, Boekverkoper
by de Waag,
En te AMSTERDAM,
By HENDRIK BOSCH, 1720.

Ceneton070980
HET
VERWARDE
HUYSHOUDEN
KLUGT-SPEL.
[Vignet: gezicht].
Te LEYDEN,
By HENDRIK VAN DAMME,
Boekverkooper in de Nieuwesteeg, over
de Sonneveldsteeg, in CICERO, 1708.

Ceneton070990
HET
VERWARDE
HUYSHOUDEN
KLUGT-SPEL.
door
G. V. P.
[Vignet: fleuron]
Tot AMSTERDAM,
By JOHANNIS VAN LEEUWEN,
Boekverkooper in de Gasthuys Molensteeg,
1710.

Ceneton071000
ROBINSON CRUSOE
OP ZYN
EILAND,
BLYSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCH
VAN DEN HEEERE
D’ARNAULT.
[Vignet]
TE AMSTELDAM, BY
J. HELDERS en A. MARS,
Boekverkopers, in de Nes. 1790.

Ceneton071010
WILLEM,
OF DE
WRAAKGIERIGE
STADHOUDER,
TREURSPEL.
____________________
IN DRIE BEDRYVEN.
____________________
uit het nederduitsch prosa in
versen gebragt,
DOOR
P. A.
IN HOLLAND.
_____________________
MDCCLXXXVII.

Ceneton071050
ALCANDERS
DOOD,
OF D’HEERSCH-ZUGTIGE
VRIENDE-MOORD;
Treurspel.
DOOR P.J. DE MOOR,
Ten jaere M.C.C.C.C.II.
[Vignet: fleuron]
TOT AMSTERDAM,
__________________
EN IS TE KOOP TOT GEND,
By PETRUS ANT. KIMPE, Boeckdrukker en
Boeckverkoper by de Capucynen.
______________________________________
PRYS ZEVE STUIVERS.

Ceneton071090
AGIS;
of de Republiek
SPARTA,
Treurspel;
door
Gerrit Paape.
Antwerpen,
MDCCLXXXVIII.

Ceneton071110
DE
BELEGERING
VAN
’S HERTOGENBOSCH:
OF
KEES IS T’HUIS.
REPUBLIKEINSCH TONEELSPEL
IN DRIE BEDRYVEN.
DOOR
GERRIT PAAPE.
[Typografisch ornament met tekst: Vryheid, Evengelykheid].
Te ’s HERTOGENBOSCH,
BY DE WED. C.A. VIEWEG EN ZOON.
Te TILBURG,
BY J.C. VIEWEG.
1795.

Ceneton071120
_________________
DE
BOGGELS.
BLIJSPEL.
_________________

Ceneton071130
CALIGULA.
VORSTELIJK KLUGTSPEL.

Ceneton071220
JOZEPHUS;
OF DE
ZEGEPRAAL
DES
BYGELOOFS en der ARISTOCRATIE.
NATIONAAL TOONEELSPEL,
Door GERRIT PAPE.
[Portret].
Te DUYNKERKE, Bij
JEAN HARDIJ.

Ceneton071310
DE
SLYMGASTEN.
KLUGTSPEL.

Ceneton071320
SPHRODIAS en OLYNTHIA,
of het
VADERLAND en de LIEFDE,
TREURSPEL,
door
GERRIT PAAPE.
______________
Te DORDRECHT,
By J. KRAP, A. Z.
m d c c l x x x v i i i.

Ceneton071330
DE
STILLE IN DEN LANDE;
OF HET
NUT
DER
DAGBLADEN.
KLUGTSPEL.

Ceneton071340
TWEE HOROLOGIEN
EN
GEEN GELD IN DE ZAK.
BLIJSPEL,
IN VIJF BEDRIJVEN.
Het hoogduitsch vrij gevolgd,
DOOR
GERRIT PAAPE.
=======================
Te DORDRECHT,
Bij DE LEEUW EN KRAP.
1792.

Ceneton071380
DE
VERLIEFDE MEISJES,
OF DE
COURANTEN.
BLYSPEL.

Ceneton071390
HET
VERLOSTE
NEDERLAND
OF DE
NATIONALE CONVENTIE,
STAATKUNDIGE OPERA.
DOOR
GERRIT PAAPE.
[Typografisch ornament].
Te DELFT, by
M. ROELOFSWAARD,
1796.

Ceneton071410DE
VERWOESTING
VAN DE
STAD GRAAVE:
of de
verschriklyke uitwerkzels
der
DWINGELANDY.
REPUBLIKEINSCH TREURSPEL.
IN EEN BEDRIJF.
door den burger
GERRIT PAAPE.
[vignet]
Te ‘s HERTOGENBOSCH,
by de wed. VLIEWEG en ZOON.
Te TILBURG,
by J.C. VIEWEG.
1795.

Ceneton071420
DE
VLUGT
VAN
WILLEM DENVIJFDEN:
OF DE
ZEGEPRAAL
DER
BATAAFSCHE VRYHEID.
KLUGTIGE OPERA.
IN TWEE BEDRIJVEN.
DOOR DEN BURGER
GERRIT PAAPE
DERDE DRUK.
____________
Te Amsterdam, by Saakes, Wynands, Weege, Cra-
jenschot, Briët, van Gulik en Geene; ‘s Hage Leeu-
wensteyn en Plaat; Delft Roelofswaert; Leyden
Honkoop, Herding en Cyfveer; Rotterdam Meyer,
Vis, van der Dries, van Heel, Danserweg, van
Santen en Brakel; Haarlem Loosjes en Plaat; Dordt
Blussé en de Waal; Middelburg van Keel en A-
brahams; ‘s Bosch de Wed. Vieweg en Zoon en
verder alom.
De prys is zes stuivers.

Ceneton071440
DE
VRYHEID,
TONEELSPEL.
DOOR
G. PAAPE.
[Vignet: gravure: God, bajonet, hoed en boek].
TE ROTTERDAM,
Bij DE LEEUW en KRAP.

Ceneton071450
VRYHEID; GELYKHEID;
BROEDERSCHAP:
OF
DE ZAAK TOT EEN UITTER-
STEN GEDREEVEN.
VADERLANDSCH KLUGTSPEL.
door den burger
GERRIT PAAPE.
[soort lijntje]
te amsterdam en ‘s bosch,
by a. b. saakes en de wed. c. a. vieweg en zoon,
1795.

Ceneton071500
De
BEDROGE GIRIGHEYD
Ofte
BOERTIGE COMOEDIE
VAN
HOPMAN ULRICH.
Turpe senex miles.
[Gravure].
TOT GORINCHEM,
_______________________________
By PAULUS VINK, Boeck-verkooper. 1661.

Ceneton071520
De
BEDROGE GIRIGHEYD
Ofte
BOERTIGE COMOEDIE
VAN
HOPMAN ULRICH.
Turpe senex miles.
Den Derden Druck.
[Gravure].
TOT GORINCHEM,
_______________________________
By PAULUS VINK, Boeck-verkooper. 1665.

Ceneton071530
De
BEDROGE GIRIGHEYD,
ofte
BOERTIGE COMOEDIE
van
HOPMAN ULRICH,
Turpe senex miles.
Den Vierden druck.
[Vignet: fleuron]
Na de Copye,
TOT GORNICHEM,
________________________________
By PAULUS VINCK Boeck-verkooper, 1669.

Ceneton071540
De
BEDROGE GIRIGHEYD,
Ofte
BOERTIGE COMOEDIE
van
HOPMAN ULRICH,
Turpe senex miles.
Den Vijfden Druck.
[Vignet: fleuron]
Tot GORINCHEM,
________________________________
By PAULUS VINCK Boek-verkooper, Anno 1669.

Ceneton071550
BOERTIGE
DICHTKONST
VAN
J. van PAFFENRODE,
Vry-Heer van Ghussigny.
Bestaende in
Boertige Comoedie van Hopman Ulrich.
Boertige Comoedie van Seigr. Filibert.
Wapen-twist tusschen Ajax en Ulysses.
Mengel-rijmen.
Bruuylofts-dichten.
Punt-dichten.
Punt-dichten overgeset uyt Martialis.
Desen laatsten Druck, verbetert en vermeerdert.
[Typografisch ornament].
t’AMSTERDAM,
_____________________
By JACOB VINCKEL, Boeckverkooper in de
Beurs-straet, in de History-schryver. 1670.

Ceneton071580
De
BEDROGE GIRIGHEYD,
Ofte
BOERTIGE COMOEDIE
Van
HOPMAN ULRICH,
Turpe senex miles.
[Vignet: fleuron]
TOT GORNICHEM,
________________________________
By PAULUS VINCK Boeck-verkooper, Anno 1675.

Ceneton071590
De
BEDROGE GIRIGHEYD,
Ofte
BOERTIGE COMOEDIE
Van
HOPMAN ULRICH,
Turpe senex miles.
[Vignet: fleuron]
TOT GORINCHEM,
________________________________
By PAULUS VINCK Boeck-verkooper, Anno 1675.

Ceneton071600
De
BEDROGE GIRIGHEYD,
Ofte
BOERTIGE COMOEDIE
Van
HOPMAN ULRICH,
Turpe senex miles.
[Vignet: fleuron met beer].
TOT GORINCHEM,
________________________________
By PAULUS VINCK Boeck-verkooper, Anno 1683

Ceneton071650
HOPMAN ULRICH,
of de
BEDROGE GIERIGHEID,
BLYSPEL.
Turpe senex miles.
[Vignet: fleuron]
t’Amsterdam, by de Wed: van GYSBERT
de GROOT, Boekverkoper, 1698.

Ceneton071670
HOPMAN ULRICH,
of de
BEDROGE GIERIGHEID,
BLYSPEL.
Turpe senex miles.

Ceneton071680
HOPMAN ULRICH,
of de
BEDROGE GIERIGHEID,
BLYSPEL.
Turpe senex miles.

Ceneton071690
HOPMAN ULRICH,
of de
BEDROGE GIERIGHEID,
BLYSPEL.
Turpe senex miles.
[Vignet: fleuron]
Amsterdam, by de Wed: van GYSBERT
de GROOT, Boekverkoper, 1709.

Ceneton071720
[Gegraveerde titel:]
Den
ONDER-GANG
Van Ionk-Heer
WILLEM van ARKEL
Treur-Spel
Door
I.V.P.
TOT GORINCHEM
By Paulus Vink Boeck-verkooper
A°. 1662.

Ceneton071730
GEDICHTEN
VAN
J. van PAFFENRODE,
VRY-HEER
VAN
GHUSSIGNIES.
Versamelt en uytgegeven
DOOR P.V.
[Vignet: fleuron]
Nae de Copye
TOT GORNICHEM,
________________________________
By PAULUS VINCK Boeck-verkooper, 1669.

Ceneton071740
DEN
ONDER-GANG
Van Jonk-Heer
WILLEM VAN ARKEL,
TREUR-SPEL.
DOOR I.V.P.
[Vignet: Typografisch ornament]
TOT GORINCHEM,
_______________________________
By PAULUS VINK, Boek-verkooper.
Anno 1670.

Ceneton071780
DEN
ONDER-GANG
Van Jonk-Heer
WILLEM VAN ARKEL,
TREUR-SPEL.
DOOR I.V.P.
[Vignet: fleuron met beer].
TOT GORINCHEM,
_______________________________
By PAULUS VINK, Boeck-verkooper.
Anno 1676.

Ceneton071790
DEN
ONDER-GANG
Van Ionk-Heer
WILLEM VAN ARKEL,
TREUR-SPEL.
DOOR J.V.P.
[Vignet: fleuron]
TOT GORINCHEM,
_______________________________
By PAULUS VINK, Boeck-verkooper.
Anno 1676.

Ceneton071800
DEN
ONDER-GANG
Van Ionk-Heer
WILLEM VAN ARKEL,
TREUR-SPEL.
DOOR J.V.P.
[Vignet: fleuron met beer].
TOT GORINCHEM,
_______________________________
By PAULUS VINK, Boeck-verkooper.
Anno 1683.

Ceneton071850
WILLEM van ARKEL,
TREURSPEL.
DOOR
J. van PAFFENRODE.

Ceneton071860
WILLEM van ARKEL
TREURSPEL;
DOOR
J. van PAFFENRODE.

Ceneton071890
DE
KLUCHT
van
Sr. FILIBERT
Genaemt
OUD-MAL.
Op het Spreeck-woort:
Als Oud-Mal begint te scheuren, soo is ’er gen stoppen aen.
EERST
Gespeelt by de Kamer, vernieuwt uyt liefde,
binnen GORINCHEM, op den
12. Meert, 1657.
[Typografisch ornament].
TOT GORINCHEM,
_____________________
Voor Sander Vinck, Boeck-verkooper, Anno 1657.

Ceneton071900
OUD-MAL
Ofte
BOERTIGE COMOEDIE
Van
Sr. FILIBERT.
Gerijmt door
I.V.P.
Turpe senilis amor.
Den tweeden Druk.
[Gravure].
TOT GORINCHEM,
_____________________
By PAULUS VINK, Boek-verkooper. 1663.

Ceneton071910
OUD-MAL
Ofte
BOERTIGE COMOEDIE
Van
Sr. FILIBERT.
Gerijmt door
J.V.P.
Turpe senilis amor.
[Vignet: fleuron]
Tot GORINCHEM,
_____________________
By PAULUS VINK, Boek-verkooper. 1669.

Ceneton071920
OUD-MAL
Ofte
BOERTIGE COMOEDIE
Van
Sr. FILIBERT.
Gerijmt door
I.V.P.
Turpe senilis amor.
Den vierden Druk.
[Fleuron].
Tot GORNICHEM,
_____________________
By PAULUS VINK, Boek-verkooper. 1669.

Ceneton071930
OUD-MAL
Ofte
BOERTIGE COMOEDIE
Van
Sr. FILIBERT.
Gerijmt door
J.V.P.
Turpe senilis amor.
Den laetsten Druck.
[Vignet: fleuron]
t’AMSTERDAM,
_____________________
By JACOB VINCKEL, Boeckverkooper in de
Beurs-straet, in de Histori-schryver. 1670.

Ceneton071950
OUD-MAL
Ofte
BOERTIGE COMOEDIE
Van
Sr. FILIBERT.
Gerijmt door
J.V.P.
Turpe senilis amor.
[Vignet: fleuron]
TOT GORNICHEM,
_____________________
By PAULUS VINK, Boek-verkooper. 1665.

Ceneton071960
OUD-MAL
Ofte
BOERTIGE COMOEDIE
Van
Sr. FILIBERT.
Gerijmt door
J.V.P.
Turpe senilis amor.
[Vignet: fleuron]
TOT GORNICHEM,
_____________________
By PAULUS VINK, Boek-verkooper. 1665.

Ceneton071970
OUD-MAL
Ofte
BOERTIGE COMOEDIE
Van
Sr. FILIBERT.
Gerijmt door
J.V.P.
Turpe senilis amor.
[Vignet: fleuron met beer].
TOT GORINCHEM,
_____________________
By PAULUS VINK, Boek-verkooper. Anno 1683.

Ceneton072020
FILIBERT,
of
OUD MAL,
BLYSPEL.
Turpe Senilis amor.

Ceneton072120
DE
GEWAAPENDE
UITTOGT.
TOONEELSPEL;
IN
DRIE BEDRYVEN.
DOOR
JAN VAN PANDERS.
[Vignet: fleuron]
TE AMSTERDAM,
By A. VAN DER KROE, en A. CAPEL,
op den Dam.
MDCCLXXXVII.

Ceneton072150
DES MENSCHENS
VERLOSSINGE
DOOR DE
GEBOORTE
ONSES
SALIGMAKERS
JESU CHRISTI,
Zedelyk vertoont en ten Tonneel gevoert door
de Reden-rijcke Gilde van RHETORICA binnen
CORTRYCK, onder den Staneadert van de
H. BARBARA.
Op Rym gestelt door J. BAPT. DE PAPE Priester.
[Vignet: duif met engelen].
TOT GHENDT,
By CORNELIS MEYER, op d’Hooghpoorte in ‘t
gekroont Sweirt.

Ceneton072170
THONNEEL-SPEL VANDEN OORLOGH
TUSSCHEN
CAROLUS VI.
KEYSER van OOSTENRYCK.
ENDE
SOLIMAN III.
KEYSER der TURCKEN.
Begonst door de Ontrauwigheyt van d’Ottomannen, in het
breken van de Hoogh-Verheven Poorte ofte Vredens-Tractaet,
met de Republycque van VENETIEN.
ZAL VERTHOONT WORDEN AEN DEN EDEL. HEER,
MYN HEER EUSTACHIUS TAVIEL,
Heerde van Lauwe, Rechem, Molinel Boisgrenier &c.
MIDTSGAEDERS
Baillu, Borghmeester en Wethouders der
Prochie van LAUWE
Door de Jonckheyt van aldaer op den
1. 2. 3. 4. 6. en 9. Mey 1717.
OPGEDRAGHEN
AEN DEN SEER EERWEERD. HEER,
Myn Heer JACOBUS LE MAHIEU,
Deken der Christenheyt van het District van WER-
VICK ende Pastor van LAUWE, Door
synen Onderdeanighen Dienaer
J. BAPT. DE PAPE Priester.
[Typografisch ornament].
Tot Brugge Gedruckt by de Weduwe van Jacobus Beernaerts.

Ceneton072210
DE DOOD
VAN
CAJUS GRACCHUS.
TREURSPEL.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy Leezen,
om de Oude stok te voen, en de ouderloze wezen].
t’AMSTELDAM,
By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1733.
Met Privilegie.

Ceneton072220
DE DOOD
VAN

CAJUS GRACCHUS;
TREURSPEL.
Tweede Druk, merkelyk verbeterd.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den Voor-
burgwal, op den hoek van den Stilsteeg. 1752,
Met Privilegie,

Ceneton072230
GUSTAVUS,
TREURSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE
VAN DEN HEERE
P I R O N.
[Vignet: de Byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude stok te voen, en de ouderloze Wezen].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper op den hoek
van den Voorburgwal en Stilsteeg, 1761.
Met Privilegie.

Ceneton072240
GUSTAVUS,
TREURSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE
VAN DEN HEERE
P I R O N.
[Vignet: de Bijen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderloze Wezen].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper op den hoek
van den Voorburgwal en Stilsteeg, 1761.
Met Privilegie.

Ceneton072250
Gustavus, : treurspel.
Gevolgd naar het Fransche van den heer Piron.
Te Amsteldam
by J. Helders en A. Mars ..., 1784.

Ceneton072280
DE JUICHENDE
SCHOUWBURG;
ZINNEBEELDIG
DIVERTISSEMENT.
[Vignet: ‘De Byen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen’]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek van
den Voorburgwal en de Stilsteeg, 1763.
Met Privilegie.

Ceneton072300
LEEUWENDAAL
HERSTELD
DOOR DE
VREDE;
ZINNESPEL.
Met Zang en Dans.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den Voor-
brugwal, op den hoek van de Stilsteeg. 1749.
Met Privilegie.

Ceneton072330
HET
ONBEWOOND
EILAND.

Ceneton072350
OLIMPIA,
TREURSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE
VAN DEN HEERE
DE VOLTAIRE.
[Vignet: Oefening Beschaaft de Kunsten].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek
van den Voorburgwal en de Stilsteeg, 1764.
Met Privilegie.

Ceneton072360
OLIMPIA,
TREURSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE
VAN DEN HEERE
DE VOLTAIRE.
[Vignet: Oefening Beschaaft de Kunsten].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek
van den Voorburgwal en de Stilsteeg, 1764.
Met Privilegie.

Ceneton072370
OLIMPIA,
TREURSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE
VAN DEN HEERE
DE VOLTAIRE
[Vignet: Oefening Beschaaft de Kunsten]
TE AMSTELDAM,
By JAN HELDERS, Boekdrukker, in de Nes.
Met Privilegie. 1782.

Ceneton072380
ZARUCMA,
TREURSPEL.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE
VAN DEN HEERE
CORDIER.
[Vignet: Oefening Beschaaft de Kunsten].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, op den Cingel, tusschen de War-
moesgracht, en de Drie-Koningstraat, 1765.
Met Privilegie.

Ceneton072460
DIDOOS
DOOT,
TREURSPEL
Met eenige Konstwerken,
Vertoont op d’Amsterdamsche Schouwburg.
Infelix Dido, neutri bene nupta marito,
Dum perit ille, fugit; dum fugit iste, perit.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middeldam, naast
de Vismarkt, in ’t jaar 1668.

Ceneton072470
DIDOOS
DOOT,
TREURSPEL
Met eenige Konstwerken,
Vertoont op d’Amsterdamsche Schouwburg.
Infelix Dido, neutri bene nupta marito,
Dum perit ille, fugit; dum fugit iste, perit.
[Vignet: Perseveranter]
t’A M S T E R D A M,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middeldam,
naast de Vismarkt, in ’t jaar 1668.

Ceneton072490
DIDOOS DOOT,
TREURSPEL.
Met eenige Konstwerken,
Vertoont op d’ Amsterdamse Schouburg.
In felix Dido, neutri bene nupta marito,
Dum perit ille, fugit; dum fugit iste, perit.
Den vierden Druck.
[Vignet: Putje met emmer links.]
t’ A M S T E R D A M,
By de Weduwe van Michiel de Groot , en Gijsbert de Groot , Boeck-
verkoopers tusschen de beyde Haerlemmer-sluysen, 1682.

Ceneton072500
DIDOOS
DOOD,
TREURSPEL;
Met eenige Konstwerken.
DOOR
A. PELS.
Infelix Dido, neutri bene nupta marito,
Dum perit ille, fugit; dum fugit iste, perit.
Den laatsten Druk.
[Vignet: Perseveranter.]
Te AMSTELDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op de Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1701.
Met Privilegie.

Ceneton072510
DIDOOS DOOT,
TREURSPEL.
Met eenige Konstwerken,
Vertoont op d’ Amsterdamse Schouwburg.
In felix Dido, neutri bene nupta marito,
Dum perit ille, fugit; dum fugit iste, perit.
Den vierden Druck.
[Vignet: Putje met emmer links].
Tot AMSTERDAM,
_________________________
By de WEDUWE van GYSBERT de GROOT, Boeck-
verkoopster op de Nieuwen-dijck, tusschen de twee
Haerlemmer-Sluysen.

Ceneton072520
DIDOOS DOOT,
TREURSPEL.
Met eenige Konstwerken,
Vertoont op d’Amsterdamse Schouwburg.
In felix Dido, neutri bene nupta marito,
Dum perit ille, fugit; dum fugit iste, perit.
Den vyfden Druck.
[Vignet: Putje met emmer links.]
t’ A M S T E R D A M,
_________________________
By de ERVEN van de Weduw van G. de Groot,
Boekverkoopers op de Nieuwendijk, 1728.

Ceneton072530
JULFUS,
BLYSPEL,
Vertoont op d’Amsterdamsche
Schouwburg.
Praevalet Librae sapientiae gutta fortunae.
Gelukkige gekken behoeven geen wijsheit.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middeldam, naast
de Vismarkt, in ’t jaar 1668.

Ceneton072540
JULFUS,
BLYSPEL,
Vertoont op d’Amsterdamsche
Schouwburg.
Praevalet Librae sapientiae gutta fortunae.
Gelukkige gekken behoeven geen wijsheit.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Middeldam,
naast de Vismarkt, in ’t jaar 1668.

Ceneton072550
JULFUS,
BLYSPEL.
Vertoont op d’Amsterdamsche
Schouwburgh.
Pravalet Librae sapientiae gutta fortunae.
Geluckige gecken behoeven geen wijsheyt.
[Vignet: Bouman].
t’AMSTERDAM,
_________________________________
By de WEDUWE van Jan J. BOUMAN, Boeckverkoopster in de
Pyl-steegh, in de Lelye onder de Doornen, 1672.

Ceneton072580
JULFUS,
BLYSPEL.
DOOR
A. PELS.
Pravalet Librae sapientiae gutta fortunae.
Gelukkige Gekken Behoeven geen wysheid.
Den laatsten Druk.
[Vignet: Perseveranter]
Te AMSTERDAM,
____________________
By d’Erfg: van J: LESCAILJE, op den Middeldam,
op de hoek van de Vismarkt, 1701.
Met Privilegie.

Ceneton072600
DE
SCHILDER
DOOR LIEFDE,
BLYSPÉL.
[Vignet: NIL.VOLENTIBUS.ARDUUM].
Te AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op de Nieuwen Dyk,
in den Atlas, by den Dam. 1682.
Mét Privilégie.

Ceneton072620
DE
SCHILDER
DOOR
LIEFDE.
BLYSPEL.
De Twede Druk veranderd en veel verbeterd.
[Vignet]
TE AMSTERDAM,
__________________________
Gedrukt voor het KUNSTGENOOTSCHAP, en te
bekomen by de Erven van J. LESCAILJE, enz.
Met Privilegie. 1716.

Ceneton072630
DE
SCHILDER
DOOR
LIEFDE.
BLYSPÉL.
De Twéde Druk veranderd en veel verbéterd.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te AMSTERDAM.
__________________________
Gedrukt voor het KUNSTGENOOTSCHAP, en te
bekomen by de Erven van J. LESCAILJE, enz.
Met Privilegie. 1716.

Ceneton072640
DE VERWAANDE
HÓLLANDSCHE
FRANSCHMAN.
BLYSPÉL.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op de Nieuwendyk,
in den Atlas, 1684.
Mét Privilegie.

Ceneton072650
DE VERWAANDE
HÓLLANDSCHE
FRANSCHMAN.
BLYSPÉL.
[Vignet: Nil Volentibus Arduum]
Te AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op de Nieuwendyk,
in den Atlas, 1684.
Mét Privilegie.

Ceneton072660
DE
VERWAANDE
HOLLANDSCHE
FRANSCHMAN.
B L Y S P É L.
Deeze Twéde Druk op nieuws naauwkeurig
verschikt én veel verbéterd.
[Vignet: Nil Voléntibus Arduum].
Te AMSTERDAM,
___________________________
Gedrukt voor het KUNSTGENOOTSCHAP, en te
bekomen by de Erven van J. LESCAILJE, enz.
Met Privilegie. 1717.

Ceneton072670
DE
VERWAANDE
HOLLANDSCHE
FRANSCHMAN.
B L Y S P É L.
Deeze Twéde Druk op nieuws naauwkeurig
verschikt én veel verbéterd.
[Vignet: Nil Voléntibus Arduum].
Te AMSTERDAM,
___________________________
Gedrukt voor het KUNSTGENOOTSCHAP, en te
bekomen by de Erven van J. LESCAILJE, enz.
Met Privilegie. 1717.

Ceneton072680
l’ADVOCAT
Sans Estude.
d’ADVOCAET
Sonder Study.
Door
MONSr. MOLLIERE.
Vertaelt door
A.P.
[Vignet: Putje met emmer links].
Tot AMSTERDAM,
____________________
By Michiel de Groot, Boeckverkoper op den Nieuwendijck,
inde Beslagen Bybel, Anno 1680.

Ceneton072690
AMPHITRION
Bly-eynde-Spel.
In ’t Frans gestelt
DOOR
MOLLIERE.
Ende nu in ’t Nederlandts
vertaelt.
[Vignet: Houtsnede].
ANNO 1670.

Ceneton072700
A. Peijs
De
dochter kappiteijn,
oft Mijn Heer de Witt.

Ceneton072710
KLUCHT-SPEL,
Van het
GEDWONGEN
HOUWELYCK,
OF
Mariage Forcè.
Van Monsr. MOLLIERE.
Vertaelt door A.P.
[Vignet: stadswapen van Amsterdam]
t’AMSTERDAM,
______________________
By MICHIEL de GROOT, Boeckverkoper,
woonende tusschen de twee Haerlemmer-sluysen. 1680.

Ceneton072720
KLUCHT-SPEL,
Van het
GEDWONGEN
HOUWELYCK,
OF
Mariage Forcè.
Van Monsr. MOLLIERE.
Vertaalt door A.P.
[Vignet: fleuron]
T’AMSTERDAM,
______________________
By de Weduwe en GYSBERT de GROOT, Boek-
verkoopers op de Nieuwendijk, tusschen de twee
Haarlemmer Sluisen, 1682.

Ceneton072760
GENTILHOME BOURGOIS,
OFTE
BURGERLYCKEN
EDELMAN;
KLUCHT-SPEL:
DOOR
MONSIEUR MOLIERE,
Ende in ’t Nederduytsche vertaelt, door N.N.
Vertoont op de Haegse Schouburg.
[Vignet: fleuron]
Na de Copye
IN ’s GRAVENHAGE,
__________________________________
Gedruckt by LEVYN VAN DYCK, op de Burgwal, by
de Luytersche Kerck.

Ceneton072780
KLUCHT
VAN
GEORGE DANDIN
Uyt het Frans getranslateert
Door M.M.
Gecannoniseerden Doctor Theologiae,
Gecalculeert naer den hedendaegschen
MERIDIAEN
[Vignet: fleuron]
ANNO M. DC. LXXII.

Ceneton072790
DE
GETROUWEN
HARDER,
Harders- en Harderinnen-spel,
Getrocken uyt d’Italiaansche
PASTOR FIDO
van den Ridder
J.B. GUARINI.
Vertoont op d’Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: Het Haft vertoont aan deeze Man
Dat hy nu Vossen vangen kan].
t’Amsterdam, By Jacob Lescailje, Boeckverkooper op
de Middeldam, naest de VIsmarckt, 1671.

Ceneton072800
HATELYCKE LIEFDE
VAN DEN
GOTSCHEN NORAN ende JULIA,
Treurspel door Vertooningen.
DOOR A. PEYS.
Op de Camer van de
H. GEEST
Der ghemeyne Huys-armen dezer
STADT ANTWERPEN
VERTOONT.
Door de H.H. Aelmoesseniers den 24. Augusti
1661.
[Vignet: Houtsnede].
t’ ANTWERPEN,
By MARTINUS VERHULST,
Boekdrukker in de Croon.

Ceneton072810
DE
LIEFDE
VAN
JUPITER;
EN
SEMELE.
TREURSPEL.
[Vignet: Houtsnede]
’t Amsterdam by de Erfg: van O,B: SMIENT. 1699.

Ceneton072820
DE
MAELTYT
VAN DON
PEDEROOS
GEEST,
Of de
GESTRAFTE VRYGEEST.
TREURSPEL.
[Vignet: houtsnede].
t Amsterdam by de Erfg: van O. B. SMIENT. 1699.

Ceneton072830
DE NACHT-
SPOOKENDE
JOFFER,
BLYSPEL;
Gerijmt door A. PEYS.
Vertoont op d’Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: Perseveranter]
t’AMSTERDAM,
By Jacob Lescailje, Boeckverkooper op de Middel-
dam, naest de Vismarckt, 1670.

Ceneton072840
SCAPYN.
BLYSPEL.
Vertoont op de Amsterdamsche
SCHOUWBURG.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
By de Erfgenamen van Jacob Lescailje, op den
Middeldam, naast de Vischmarkt. 1680.

Ceneton072850
SCAPYN.
BLYSPEL.
Vertoont op de Amsterdamsche
SCHOUWBURG.
[Vignet: houtsnede].
t’AMSTERDAM,
By de Weduw van Michiel- en Gijsbert de Groot,
Boekverkopers, tusschen de twee Haarlem-
mer Sluysen. 1681.
[Colophon:]
Te LEEUWARDEN,
Gedrukt by KARST TJALLINGS, Boekdrukker voor aan
in de groote hoogstraat by de Brol. 1681.

Ceneton072860
SCAPYN.
BLYSPEL.
Vertoont op de Amsterdamsche
SCHOUWBURG.
Den tweeden Druk.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By de Erfgenaamen van Jacob Lescailje , op den
Middeldam, naast de Vischmarkt, 1696.

Ceneton072870
SCAPYN.
BLYSPEL.
VERTOONT
Op de Amsterdamsche
SCHOUWBURG.
[Vignet: Wapen met kroon, vijf schilden en zeven torens].
_______________________________________
By de Weduw’ van Gijsbert de Groot, Boeck-
verkoopster op den Nieuwen-Dijck, tussen
de twee Haarlemmer Sluysen. 1696.

Ceneton072880
SCAPYN.
BLYSPEL.
Vertoont op de Amsterdamsche
SCHOUWBURG.
Den derden Druk.
[Vignet: Perseveranter]
te Amsteldam, by de Erfgen: van J. LESCAILJE
en D. RANK, op de Beursluis. 1727.

Ceneton072900
DE
TOVERYEN
VAN
ARMIDA,
Of het
BELEGERDE
JERUZALEM,
TREURSPEL;
DOOR
A. PEYS
.
Met Konst- en Vliegwerken
[Vignet: fleuron]
t’AMSTERDAM,
By de Wed. van Gysbert de Groot, Boekverkoopster op
de Nieuwendyk, tusschen de twee Haarlemmer
Sluizen, in de groote Bijbel. 1695

Ceneton072910
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton072920
DE
TOVERYEN
VAN
ARMIDA,
OF HET
Belegerde Jeruzalem,
TREUR-SPEL.
Door A. PEYS.
Met Konst- en Vlieg-werken.
[Vignet: gravure]
Tot AMSTERDAM,
_____________________________
By Gerrit en Andries Schellingwouw, Boeckverkoopers op
den Nieuwendijck in de grooten Bybel. 1679.

Ceneton072950
DE
TOVERYEN
VAN
ARMIDA,
Of het
BELEGERDE
JERUZALEM.
TREURSPEL.
DOOR A. PEYS.
Met Konst- en Vlieg-werken.
[Vignet: Elck zyn beurt].
t’AMSTERDAM,
By de Wed: van GYSBERT DE GROOT, Boekverkoopster,
op de Nieuwe-dyk, in de Groote Bybel. 1708.

Ceneton072970
DE
TOVERYEN
VAN
ARMIDA,
OF HET
BELEGERDE
JERUZALEM.
TREURSPEL.
DOOR
A. PEYS.
Met konst- en Vlieg-werken,
[Vignet: fleuron met beer].
t’ AMSTERDAM,
By de Erven van de Wed: G. de Groot, en Antoni van
Dam, Boekverkopers op de Nieuwen-dijk.

Ceneton072990
DE
TOVERYEN
VAN
ARMIDA.
TREURSPEL.
DOOR
A.PEYS.
Met Konst- en Vliegwerken.
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de Oude stok te voên, en de ouderloze wezen].
t’AMSTELDAM,
By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1732.
Met Privilegie.

Ceneton073000
DE
TOVERYEN
VAN
ARMIDA,
TREURSPEL.
DOOR A. PEYS.
Met Konst- en Vliegwerken.
[Vignet: De Byen storten hier, het eelste dat zy Leezen,
om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den Voor-
burgwal, op den hoek van de Stil-Steeg. 1751.
Met Privilegie.

Ceneton073010
DE
TOVERYEN
VAN
ARMIDA,
TREURSPEL.
DOOR A. PEYS.
Met Konst- en Vliegwerken.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den Voor-
burgwal, op den hoek van de Stil-Steeg. 1751.
Met Privilegie.

Ceneton073050
DE
BURGERLYKE
EDELMAN.
BLYSPEL.
Uit het Fransch van den Heer
MOLIERE.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By de Erfg: van J: LESCAILJE, op den Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1700.
Met Privilegie.

Ceneton073060
DE
BURGERLYKE
EDELMAN.
BLYSPEL.
Uit het Fransch van den Heer
MOLIERE.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By de Erfg: van J: LESCAILJE, op den Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1700.
Met Privilegie.

Ceneton073070
DE
BURGERLYKE
EDELMAN.
BLYSPEL.
Uit het Fransch van den Heer
MOLIERE.
[Vignet: Perseveranter]
t’ Amsteldam,
______________________
By d’Erfgen: van JACOB LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beursluis 1728.
Met Privilegie.

Ceneton073090
KORTE INHOUD,
VAN DE
TOVERYEN
VAN
ARMIDA.
Of het
BELEGERDE
JERUZALEM.
[Vignet: fleuron]
t’AMSTERDAM,
__________________
Gedrukt na de Copie, in ’t Jaar 1683.

Ceneton073110
DE
TOOVERENDE
KRYGSMAN,
OF
DE LISTIGHEID
DER
VROUWEN.
KAMERSPEL.
DOOR
ALAN PHILOMUSUS.
[Vignet: Perseveranter.]
TE AMSTERDAM,
Voor de Liefhebbers.

Ceneton073120
DAGOBERT,
Koning in Vrankrijk,
HOF-SPEL.
DOOR
CHR. PIERSON.
[Fleuron].
TOT GOUDA,
By JOHANNES en ANDRIES ENDENBURG,
Stads-Drukkers, op de Markt, in de Kronijk.
M. D. C.C. XIV.

Ceneton073140
CHR: PIERSONS,
MITHRIDATES,
KONING
van
PONTUS.
TREUR-SPEL.
[Vignet: fleuron]
Tot GOUDA,
_____________________________
Gedruckt by Dirck Bockhoven, Boeck-verkooper
op de Markt, in de nieuwe Boeck-druckery. 1678.

Ceneton073160
DE
KNORREPOT,
OF DE
GESTOORDE DOCTOR.
BLYSPEL.
[Vignet: Perseveranter]
Te AMSTELDAM,
_________________
By de Erfgen: van J: Lescailje, op de Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1695.
Met Privilegie.

Ceneton073170
DE
KNORREPOT,
OF DE
GESTOORDE DOCTOR.
BLYSPEL.
[Gravure].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper op de hoek
van de Voorburgwal en Stilsteeg. 1753.
Met Privilegie.

Ceneton073200
ELKO
ABBAS
LIDLVMENSIVM,
ORDINIS
PRAEMONSTRATENSIS
Tragoedia,
DABATVR IN SCENAM
REVERENDO ADMODVM
AC
NOBILISSIIMO [sic] DOMINO,
D. SIXTO ALIAVCAMA,
CATHEDRALIS
AC
NOBILIS ECCLESIAE
OZNABVRGENSIS
PRAEPOSITO,
AC
PADERBONENSI CANONICO,
Per IOANNEM-FRANCISCUM vander LAEN
Nepotem, Scholae publicae Mechlinensis
Patrum Oratorij Rhetorem cum
Socijs Eloquentiae studiosis.

Ceneton073270
DE
BEDROOGE
VRYJERS,
KLUCTSPEL. [sic]
VERTOONT
Op de
AMSTERDAMSCHE
SCHOUWBURG.
+++++++++++
+++++++++
+++++++
+++++
+++
t’AMSTERDAM,
By MICHIEL de GROOT, Boeck-verkooper
woonemde tusschen de twee Haerlemmer-sluysen,
inde Grooten Bybel, Anno 1679.

Ceneton073290
DE
BUITENSPOORIGE
JALOERSCHE.
KLUCHTSPEL.
Vertoond op de Amsterdamsche Schouwburg.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
By de Erfgenaamen van Jacob Lescailje, op de Middel-
dam, naast de Vischmarkt. 1681.

Ceneton073300
ENGELAND
EN IN ENGELAND
EUROPE
VERLOST VAN
SLAAVERNY:
Met Vertooningen.
Verbeeldende wat in den Turkschen Oorlog,
en sedert het Landen van den
PRINS VAN ORANJE
Is voorgevallen.

Ceneton073310
KRISPYN,
STARREKYKER;
BLYSPEL.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
___________________
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam, naast de Vischmarkt, 1709.
Met Privilegie.

Ceneton073320
KRISPYN,
STARREKYKER;
BLYSPEL.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTERDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE en DIRK RANK,
op de Beurssluis, 1728.
Met Privilegie.

Ceneton073330
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton073360
REINOUT
IN HET
BETOVERDE HOF;
Zynde het Gevolg van
ARMIDA.
Met Konst- en Vliegwerken, verscheidene
Sieraaden en Balletten.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By de Erfg: van J: LESCAILJE, op de Middeldam,
op de hoek van de Vischmarkt, 1697.
Met Privilegie.

Ceneton073370
Reinout in het betoverde hof; Zynde het Gevolg op Armida. Met Konst- en Vliegwerken, verscheidene Sieraaden en Balletten.
REINOUT IN HET BETOVERDE HOF; ZYNDE HET GEVOLG OP ARMIDA. MET KONST- EN VLIEGWERKEN, VERSCHEIDENE SIERAADEN EN BALLETTEN.
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton073380
REINOUT
IN HET
BETOVERDE HOF;
Zynde het Vervolg van
ARMIDA.
Met Konst- en Vliegwerken, verscheidene Sieraaden
en Balletten.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].
TE AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekdrukker en Boekverkooper,
bezuiden het Stadhuis. 1747.
Met Privilegie.

Ceneton073400
SCHOOL
VOOR DE
JALOERSCHEN,
BLYSPEL.
Uit het Fransch van de Hr. MOLLIERE.
[Vignet: Yver, in liefd’ bloejende].
Te Amsterdam, by d’Erfg: van J. Lescailje, op de
Middeldam, op de hoek van de Vischmarkt, 1691.
Met Privilegie.

Ceneton073410
SCHOOL
VOOR DE
JALOERSCHEN,
BLYSPEL.
Uit het Fransch van de Hr. MOLLIERE.
[vignet: “Yver. In liefd’ bloejende.”]
Te Amsterdam, by d’Erfg: van J. Lescailje, en
D. Rank , op de Beurssluis, 1722.
Met Privilegie.

Ceneton073440
DE
VERLIEFDE
LUBBERT,
KLUCHTSPEL;
VERTOONT
Op de
AMSTERDAMSCHE
SCHOUWBURG.
[Vignet: Fleuron]
t’AMSTERDSM,
________________________
By de Weduwe van JOOST PLUIMER,
in de Kalverstraast, in Seneca, 1678.

Ceneton073450
DE
Verliefde
LUBBERT,
KLUCHTSPEL;
VERTOONT
Op de
AMSTERDAMSCHE
SCHOUWBURG.
[Vignet: Houtsnede].
t’ AMSTERDAM,
_________________
Voor Michiel de Groot, Boeckverkooper op de
Niuwe Dijck tussen de twee Haarlemer sluisen.

Ceneton073460
DE VERLOOREN
SCHILDWACHT.
KLUCHT-SPEL.
----------- De min is kloek, en lacht
Om Argus oogen zelf, als hy op Ïo wacht.
[Vignet: Yver, in liefd’ bloejende].
T’AMSTERDAM.
By ALBERT MAGNUS, op den Nieuwendyk,
in den Atlas, by den Dam. 1686.
Met Privilegie.

Ceneton073470
DE VERLOOREN
SCHILDWACHT.
KLUCHT-SPEL.
--------- De min is kloek, en lacht
Om Argus oogen zelf, als hy op Ïo wacht.
[Vignet: Yver, in liefd’ bloejende].
T’AMSTERDAM.
By ALBERT MAGNUS, op den Nieuwendyk,
in den Atlas, by den Dam. 1686.
Met Privilegie.

Ceneton073480
DEN VERLOREN
SCHILDWACHT
KLUCHT-SPEL.
--- --- De min is kloeck, en lacht
Om Argus oogen zelfs, als hy op Ïo wacht.
[Vignet: fleuron]
Men vint-ze te koop,
Tot GHENT, by CORNELIS MEYER,
op d’Hoog-poorte in’t gekroont Sweirt.

Ceneton073490
DE VERLOOREN
SCHILDWACHT.
KLUCHT-SPEL.
--------- De min is kloek, en lacht
Om Argus oogen zelf, als hy op Iö wacht.
DOOR
YVER IN LIEFDE BLOEJENDE.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
T’AMSTERDAM.
By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1730.
Met Privilegie.

Ceneton073500
DE VERLOOREN
SCHILDWACHT.
KLUCHT-SPEL.
--------- De min is kloek, en lacht
Om Argus oogen zelf, als hy op Iö wacht.
DOOR
YVER IN LIEFDE BLOEJENDE.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy leezen,
Om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]
T’AMSTERDAM.
By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1730.
Met Privilegie.

Ceneton073510
DEN VERLOREN
SCHILDWACHT
KLUCHT-SPEL.
DOOR
D”HEER
MOLLIERE
--- --- De min is kloeck, en lacht
Om Argus oogen zelfs, als hy op Ïo wacht.
[Vignet: fleuron]
__________________
Men vindse te koop Tot Dendermonde, by
Jacobus DuCaju Boek-drucker.
_____________________________

Ceneton073530
VERTOONINGEN
BY DE
TREURSPELEN
VAN
MEDEA
EN IN DE
NEDERLAAG VAN HANNIBAL.

Ceneton073550
J. PLUIMERS
VOORSPEL,
Vertoond ter openinge
Van de
SCHOUWBURG,
In Sprokkelmaand. 1678.
[Vignet: fleuron]
t’AMSTERDAM,
________________
By de weduwe van JOOST PLUIMER,
in de Kalverstraat, in Seneca, 1678.

Ceneton073580
VOORSPEL,
Vertoond ter openinge
Van de
SCHOUWBURG,
In Sprokkelmaand. 1678.

Ceneton073590
VOORSPEL.
Toegepast op de tegenwoordige tyd;
En op
J. V. VONDELS
BATAVISCHE GEBROEDERS
OF

Onderdrukte Vryheid.
[Vignet: Yver, in liefd’ bloejende].
Amsterdam, by d’Erfg: van J. Lescailje, op de Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1690.
Met Privilegie.

Ceneton073620
DE
VRÉK,
BLYSPÉL,
Uit het Fransch van Monsr. MOLLIERE.
[Vignet: Yver, in liefd’ bloejende]
T’ AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op den Nieuwendyk,
in den Atlas, by den Dam. 1685.
Met Privilegie.

Ceneton073630
DE
VRÉK,
BLYSPÉL,
Uit het Fransch van Monsr. MOLLIERE.
[Vignet: Yver, in liefd bloejende].
T’ AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op den Nieuwendyk,
in den Atlas, by den Dam. 1685.
Met Privilegie.

Ceneton073640
DE
VRÉK,
BLYSPÉL,
Uit het Fransch van Monsr. MOLLIERE.
[Vignet: Yver, in liefd bloejende].
T’ AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op den Nieuwendyk,
in den Atlas, by den Dam. 1685.
Met Privilegie.

Ceneton073650
DE
VRÉK,
BLYSPÉL,
Uit het Fransch van Monsr. MOLLIERE.
[Vignet: Yver, in liefd bloejende].
T’ AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op den Nieuwendyk,
in den Atlas, by den Dam. 1685.
Met Privilegie.

Ceneton073660
DE
VRÉK,
BLYSPÉL,
Uit het Fransch van Monsr. MOLLIERE.
[Vignet: gravure]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den
hoek van den Voorburgwal en de Stilsteeg, 1756.
Met Privilegie.

Ceneton073670
KRISPYN,
POËET, en OFFICIER.
KLUCHTSPEL.
[Vignet: Yver, In liefd’ bloejende].
T’AMSTERDAM,
By ALBERT MAGNUS, op den Nieuwendyk,
in den Atlas, by den Dam. 1685.
Met Privilegie.

Ceneton073680
GILLES,
GARāON PEINTRE,
Z’AMOUREUX-T-ET RIVAL.
PARODIE,
Representée pour la premiere
fois au Théâtre.
Des enfans de Sr. FREDERIC, à l’Over-
toom, le 25. Fevrier 1761.
Non plausus sed risus.
_________________________
Le prix est 12 sols.
________________________
[Typografisch ornament].
A AMSTERDAM,
Aux dépens de L’AUTHEUR & se vend,
au Bureau sur l’Overtoom.
M.DCC.L.XI.

Ceneton073690
LE CERCLE

Ceneton073710
DE
KOPPELAAR
UIT SPYT,
OF
DE GESCHAAKTE BOER;
KLUCHTSPEL.
Labor omnia vincit improbus.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1702.
Met Privilegie.

Ceneton073720
VIRGINIA,
TREURSPEL.
Labor omnia vincit improbus.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op den Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1704.
Met Privilegie.

Ceneton073740
DE
DOOD
VAN
EIGENBAAT:
OF DE
HERSTELDE
W I L,
In het Eiland van
VRYEKEUR;
ZINNESPEL.
Zynde een vervolg op het ZINNESPEL, genaamd
de TIERANNY VAN EIGENBAAT, uyt-
gegeven door het Kunstgenoootschap onder de zin-
spreuk NIL VOLENTIBUS ARDUUM: zo
als dit spel bedacht, gemaakt, en aan Y: VIN-
CENT, lit van het genoemde Kunstgenootschap,
overgelangd is; die het onder de Tytel van ONDER-
GANG VAN EIGENBAAT uitgegeven heeft.
Nevens een VOORREEDEN; en eenige korte AAN-
MERKINGEN op Y: VINCENT zyn ge-
waande verbeetering in het gemelde ZINNESPEL
gedaan. .
DOOR
J: POOK.
t’ AMSTERDAM.
___________________________
By MARCELIS VAN HEEMS, Boekverkooper,
op het Rok-in, by de Vispoort.

Ceneton073750
HANS KOEKOP,
OF DE
GEMAAKTE WATERZUCHT;
KLUCHTSPEL.
[Vignet: Perseveranter]
TE AMSTELDAM,
_________________________
By de Erfgen: van J. LESCAILJE, op de Middel-
dam, op de hoek van de Vischmarkt, 1712.
Met Privilegie.

Ceneton073780
De Hollebollige
LAGCHENDE DOKTER,
Of de bereysde

HANS ZING-ZANG.
Verhalende al de gevallen van zyne
reize door de Werreld,
KAMER-SPEL.
Den tweeden Druk.
Vermeerdeert met den

VERREZEN PASQUYN.
[Vignet: drukkersmerk].
TOT AMSTERDAM,
By Cornelis van Hoogenhuysen, op de Egelan-
tiers gragt. 1710.

Ceneton073790
De Hollebollige
LAGCHENDE DOKTER,
Of de bereysde

HANS ZING-ZANG.
Verhalende al de gevallen van zyne
reize door de Werreld,
KAMER-SPEL.
Den derden Druk.
Vermeerdeert met den

VERREZEN PASQUYN.
[Vignet: drukkersmerk].
TOT AMSTERDAM,
By THIMOTHEUS TEN HOORN, Boekverkooper
in de Nes. 1710.

Ceneton073810
De Hollebollige
LACHENDE DOKTER,
Of den Bereysde
HANS ZING-ZANG,
Verhalende al de gevallen van zyne
reyze door de Waereld.
KAMER-SPEL.
Den Vierden druk.
Vermeerderd met den
VERREZEN PASQUYN.
[Typografisch ornament].
t’AMSTERDAM,
By de WEDUWE van T. TEN HOORN, Boek-
verkoopster, in de Nes. 1715.

Ceneton073830
DE
HOLLEBOLLIGE
LACHENDE
DOCTER,
Of den Bereysden
HANS ZING-ZANG;
Verhalende al de gevallen van zyne
Reyze door de Waereld.
KAMER-SPEL.
Den Vyfden Druk.
Vermeerdert met den
VERREZEN PASQUYN.
[Typografisch ornament].
TE AMSTERDAM,
Gedrukt voor de Liefhebbers. MDCCXXVIII.

Ceneton073860
J. POOKS
TYMON,
Of de
SCHYN-
MENSCHEN-HATER,
ZINNESPEL.
[Vignet: fleuron]
TE AMSTELDAM,
By de Wed: van GYSBERT DE GROOT,
Boekverkoopster, op de Nieuwendyk, tussen de
twee Haarlemmer-sluysen, 1710.

Ceneton073870
’T dor wert groeyende. Onbeteugelde liefdsvlam uytbraeckende (als baeckermoedere van alle quaet) het monster der ketterye goddeloos besoetelende het herte van Henricus den VIII., coninck van Groot Brittannien, ende d’onberoerelycke standvastigheydt herlevende in Thomas Morus, cancellier van ’t selve Brittanien syn bloedt voor Christo uytstortende, treurspel... door Sr. Henricus de Pooter.
Antwerpen : J. Van Gaesbeeck.

Ceneton073900
Den
GETROUWEN
HERDER.
Bly-Eynd’ Herders Treurspel,
Van den seer doorluchtigen Heer Ridder
BATTISTA GUARINI.
Vertaelt uyt Italiaensche in Neder-
duytsche Vaersen,
door
DAVID de POTTER, LODOVVYCKS SOON.
[Vignet: fleuron]
t’ AMSTELDAM,
_____________________
By NICOLAES van RAVESTEYN,
Op S. Anthonis Marckt, 1650.

Ceneton073910
Den
GETROUWEN
HERDER.
Bly-Eynd’ Herders Treurspel,
Van den seer doorluchtigen Heer Ridder
BATTISTA GUARINI.
Vertaelt uyt Italiaensche in Neder-
duytsche Vaersen,
door
DAVID de POTTER, LODOWYCKS SOON.
[Vignet: fleuron]
t’ AMSTELDAM,
By JAN BOUMAN, Boeck-verkooper in de
Kalverstraat, tegen over de Kapel. 1678.

Ceneton073940
De
GETROUWE
HERDER,
Blyëndend Treurspel,
Van den doorluchtigen Ridder
BATTISTA GUARINI.
Uit Italiaansche in Nederduitsche
Vaarzen vertaalt
door
DAVID de POTTER, LODOWYCKSZOON.
Van nieuws overzien, verbetert, en met koopere
Plaaten verçiert.
[Vignet: fleuron]
t’AMSTERDAM,
Gedrukt by JACOBUS van HARDENBERG,
Boekdrukker en verkooper, in de Stilsteeg, 1696.

Ceneton073950
DORINDA.
HARDERSPEL.
Uit het Italiaensch van den Ridder Gua-
rini door David de Potter, Lode-
wyx zoon, en anderen.
[Vignet: houtsnede].
In ’s GRAVENHAGE,
By FRANāOIS MOSELAGEN,
Boekverkooper in de Toornstraat.
M. DCC. XXXV.

Ceneton074020
ADÉLAÏDE
VAN
HONGARYE;
TREURSPEL.
DOOR
PIETER PYPERS.
[Vignet: Yver. De byën storten hier, het êelste dat zy leezen,
Om d’ouden stok te vôen, en d’ouderlooze weezen]
Te AMSTELDAM, by
J. HELDERS EN A. MARS. 1792.
Met Privilegie.

Ceneton074040
[Vignet: De Byen storten hier, het eêlste dat zy lezen,
om de oude Stok te voên, en de ouderloze wezen].

Ceneton074050
EUPHEMIA;
OF
DE ZEGEPRAALENDE
GODSDIENST;
TONEELSPEL.
[Vignet: Wat heeft de dichtkunst...]
TE AMSTERDAM, BY
M. SCHALEKAMP,
1793.

Ceneton074060
FELIX,
OF
DE VONDELING;
ZANGSPEL;
DOOR
PIETER PYPERS.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
Om de oude stok te voen, en de ouderlooze weezen]
Te AMSTELDAM, by
J. HELDERS, en A. MARS, in de Nes, 1790.
Met Privilegie.

Ceneton074070DE
GRAAF VAN COMMINGE,
OF
DE ONGELUKKIGE GELIEVEN;
TOONEELSPEL.
DOOR
PIETER PYPERS.
[gravure]
TE AMSTELDAM, BY
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
MDCCLXXXVIII.

Ceneton074090
DE
MALABAARSCHE
WEDUWE;
TREURSPEL.
door
PIETER PYPERS.
[vignet: de byën storten hier ...]
Te AMSTELDAM, by
j. helders, en a. mars, in de Nes, 1789.
Met Privilegie.

Ceneton074110
IFIGENIA
IN
AULIS,
ZANGSPEL;
HET FRANSCHE DICHTSTUK
GEVOLGD,
DOOR
PIETER PYPERS.
[Vignet: Stads Schouwburg].
Te AMSTELDAM, by
ABRAHAM MARS, 1801.
Met Privilegie.

Ceneton074120DE
KARAVAAN
VAN
GROOT KAIRO,
ZANGSPEL;
met
BALLETTEN.
door
PIETER PYPERS.
[vignet]
Te AMSTELDAM, by
J. HELDERS en A. MARS, in de Nes. 1788.
Met Privilegie.
--------------------------
De prys is 6 stuiv.

Ceneton074130DE
KARAVAAN
VAN
GROOT KAIRO,
ZANGSPEL;
met
BALLETTEN.
door
PIETER PYPERS.
[vignet]
Te AMSTELDAM, by
J. HELDERS en A. MARS, in de Nes. 1788.
Met Privilegie.

Ceneton074170
HET
MISLUKT VERRAAD
OP
AMERSFOORT.
T R E U R - S P E L.
door
PIETER PYPERS.
[Gravure: ‘Hoc protegente tuta.’]
AMSTERDAM,
mdcclxxvi.

Ceneton074190
NEPHTA,
KONINGIN VAN EGYPTE,
TREURSPEL;
DOOR
PIETER PYPERS.
[Vignet: Yver. De byën storten hier, het êelste dat zy leezen,
Om d’ouden stok te vôen, en d’ouderlooze weezen]
TE AMSTELDAM, BY
J. HELDERS en A. MARS. 1794.
Met Privilegie.

Ceneton074200
PEPYN,
KONING DER FRANSCHEN;
TREURSPEL.
[Vignet, ‘Wat heeft de dichtkunst’]
Te AMSTERDAM,
by M. SCALEKAMP.
MDCCXC.

Ceneton074210SEMIRAMIS,
TREURSPEL;
NAAR
VOLTAIRE,
DOOR
PIETER PYPERS.
[gravure]
TE AMSTELDAM, BY
PIETER JOHANNES UYLENBROEK
MDCCCI.

Ceneton074220
STEPHANUS,
DE EERSTE
CHRISTEN BLOEDGETUIGE;
TREURSPEL.
[Vignet: portret met randschrift “Petrus Pypers, Amisfurtensis,
Aetate XL annorum” en onderschrift “Wat heeft de dichtkunst,
toen ze u lauwren schonk, bedreeven, // ô Pypers!... Loon naar
werk, maar ook niets meer, gegeeven.”]
Te AMSTERDAM,
by M. SCHALEKAMP.
1790.

Ceneton074240
ZEMIRE EN AZOR,
ZANGSPEL.
MET KONSTWERKEN EN BALLETTEN.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE,
DOOR
PIETER PYPERS.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen.].
TE AMSTELDAM, BY
J. HELDERS en A. MARS, in de Nes. 1783.
Met Privilegie.

Ceneton074250
ZEMIRE EN AZOR,
ZANGSPEL.
MET KONSTWERKEN EN BALLETTEN.
GEVOLGD NAAR HET FRANSCHE,
DOOR
PIETER PYPERS.
TWEEDE DRUK.
[Vignet Yver. De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
Om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen]
Te AMSTELDAM, by
J. HELDERS en A. MARS, in de Nes. 1786.
Met Privilegie.
____________________
De Prys is 8 Stuivers.

Ceneton074330
CASIMIER,
Of
GEDEMPTE
HOOGMOET.
BLY-SPEL.
Gerijmt door
CATHARINA QUESTIERS.
Gespeelt op d’Amsterdamse Schouwbrugh. [sic]
[Vignet: fleuron]
T’AMSTERDAM,
____________________
Voor GERARD SMIT, Boeck-verkooper, in de Papen-
brugh-steegh, ANNO 1656.

Ceneton074340
Den
GEHEYMEN
MINNAAR.
BLY-SPEL.
Gerijmt door
CATHARINA QUESTIERS.
Gespeelt op d’Amsterdamsche Schouwburgh.
[Vignet: Schildpad]
t’AMSTERDAM,
Voor Gerrit van Goedesberg, Boekverkooper, op ’t Water,
aan de Nieuwe-brug, in de Delfsche Bybel. 1655

Ceneton074350
[Vignet: Perseveranter]

Ceneton074360
Griecxsen Amadis, die in een vrouwen kleet hem selfs bracht uyt den noot, en Bilarts valsche schijn leyt hem tot in de doot: gespeelt op d’Academie, den 12 September, 1633.

Ceneton074380
Conflictus Thaliae et Barbariei Authore D. Erasmo. Dat is, stryd tussen Thalie (eene der Zang-godinnen) en Barbaries (de woestheid, of Bastaardy.) door D. Erasmus. Een geschrift, dat nooit voor dezen is gedrukt.
[Vignet: Luctor & Emergo].
Te Rotterdam, By Joannes Borstius, Boekverkooper op den hoek van de groote Markt. Anno 1684.

Ceneton074560
DRY-DOBBEL JAER-SCHRIFT.
zegenpraeL Der trYoMpherenDen
rooMs’ keYser
LeopoLDUs
en neDerLaeg’ Van
soLIMan.
[...]

Ceneton074570
GLORIEUSE MARTELIE VAN DE HEYLIGE
AGATHA L MAGET ende martelaresse, Gemarteliseert door ’t bevel van
QUIATIANUS L PRESIDENT van SICILIEN, bevel-hebber van
DECIUS
Roomsch Keyser in ’t Jaer ons Heeren 254.

Ceneton074620
DE ONNOOSELHEYT, GESTRAFT IN
DEN PERSOON VAN
CRISPUS,
(Zoon van CONSTANTINUS Roomsch Keyser,) door
de woedende en min-vad’ge Keyserinne
FAUSTA.

Ceneton074630
D’ONSTERFFELYCKE LAUWERIEREN
geplukt op het Slag-Velt van
FONTENOY
Door den Onverwinnelycken Heldt
LUDOVICUS DEN XV.
Coning van Vrankryk ende navarre &c. iegen.
GUILLIELMUS AUGUSTUS
Hertog van Cumberlandt op de II. Dag van Meye 1745.
Als ook het overgaen van de Stadt DOORNYK met haere Citadella &c.

Ceneton074660
SUPERBIA PUNITA
SIVE
AMAN
TRAGOEDIA

Ceneton074690
DEN VAL ENDE ERSTELLING VAN
LUPOLDUS
GRAEV van FRIBOURG door CONRARDUS,
KEYSER VAN ROOMEN,
BLY-EYNDENDE-TREUR-STUCK.

Ceneton074700
DEN
BLOEDIGHEN HAEGH
OFTE
BROEDER MOORT
VAN BEYDE
DE WITTEN

Ceneton074710
Saligh eynde van
PHILEMON, APPOLONIVS,
ARIANVS:
Beschreven door Baronius, ende andere; end’ in’t boeck
der HH. op den 8. van Meerte.
Toe-ghe-eygent
AEN DE EDELE, WEIRDE, ENDE WYSE HEEREN
OPPER-BESTIEDERS
Der twee Steden ende Lande van
AELST
DOOR DE KONST-MINNENDE GVLDE-BROEDERS DER
H. BARBARA:
Daer Hooft-mannen af zijn
Io.r. IOAN VANDER VARENT
Heere van Dielbeke, Burgh-meester:
D’HEER IASPAR VANDEN MEIRSCHE,
Schepene, des Hooft-stads Aelst:
Sal vertooghe worden 3. der Hoy-maend 1663.
___________________________________
T’ANTWERPEN,
By MICHIEL CNOBBAERT, M. DC. LXIII.

Ceneton074720
VICIT VIM VERITAS
DROEVICH-EYNDE-SPEL.
VANDEN
H. MARTELAER WENCESLAVS.

Ceneton074970
DE GESTRAFTE VREEDHEID VAN DEN BLASPHEMERENDEN
GODELOOZEN REUZE
GOLIATH
DOOR DE HELDADIGHEYD VAN DEN GODMINNENDEN
DAVID
nieuw gezalfden Koning van Israël, mits Godt voorziende het
rampzalig eynde van
SAUL
Gestraft op de bergen van Gelboë door de wapenen van Achis
Koning der Philistynen:
BLY-EINDIG TREUR-SPEL.

Ceneton075040
Emilia, of de verdrukte princess.
Treurspel.
Zal tooneelwys afgebeéld worden [...] den 23 april; als ook op de dry achter-een-volgende dagen onzer nieuwe en algemeyne keyzerlyke kerkwyding, en zoo voords alle zondagen en heyligdagen.
Als d’achtbaer’- ryks-princess’, treurwaerdig zal doen blyken
Dat zy uyt kuyssche trouw, van ziels-pyn moet bezwyken.

Ceneton075070
WEDERSPANNIGEN EERSUCHT
BEGAAN EN GESTRAFT
IN HET VERRADELYK VLOEK-GESPAN
TEGENS
PETRUS ALEXIOWITZ
KEYSER VAN RUSLAND
WELKEN
OM HUNNEN VERRADERSCHEN HANDEL
Den Patriach van Rostauw levendig doet raybraeken,
Den Prins Dolhourouski in Ballingschap vertrekken,
Den Slotvoort van Novogrod geesselen en worgen,
Den Generaal Glebof empaleeren.
Symon Baclonof den buyk opsnyden,
ZYNEN ZOON ALEXIS PETROWITZ
Naer afsweeringe van zyn erfregt tot de Croon in hechtenis stellen
in welk hy het vonnis des doods voorkomende ellendig sterft.
OPGEDRAGEN
AEN ZYNE HOOGWAERDE EXCELLENTIE
Den Hoogh Edelen, Hoogh gebooren Heere
FRANCISCUS JOANNES NEPOMUCENUS FIDELIS,
VRYHEERE VAN REISCHACH.
Ridder van het Hoogh-Duytsch Order, Land-Commandeur der Balley Ouden Biessen,
Commandeur tot Maestricht, Vryheere van die Vry-Rycks neutrale Grondheer-
lykheyd Gemert, St. Peters Vouren, Groutrode, Vrybaender Heer tot
Diepenbeeck, Heere tot Ordingen, Beverst, Damrys &c.
Generael Veldmarechal-Lieutenant der Armëen van Syne Roomsch
Keyserlyke Koninglyke Majesteyt.
TEN TONNEEL GESTELT BINNEN DE STAD BILSEN
op maendag den 6 October 1788. ten twee uuren naer middagh
Door de redenrycke Camer der Veld-bloem, die haer schryft
REUCK, VULT, EN VERHEUGT
MET HEMELS ZEEGEN.
__________
<___________________________________________>
Te MAESTRICHT, by de Weduwe GYSBERTUS VAN GULPEN, Boekdrukker en
Boekverkooper, woonende op de Munt. Numero 43.

Ceneton075240
De weergalooze en ontbreekbaere stantvasige, vedrukte
liefde, bewezen in
COBONUS,
Zoon en kroon Prins van
PHILANTES,
Koning van Spagnien, en
PECAVIA,
Koopmans Dogter van Florencien.

Ceneton075250
aUDoMarUs
LeVen
Wort
CLaer Vertoont

Ceneton075260
BLYDE BEKEERINGE VAN
EUPHEMIA
PRINCESSE VAN CHINA
Als ook d’erstellinge van ’t Christene Geloove in het
zelve Ryk, verrigt door den god-lievenden en
onverwinnelijken Keyzer
THEODOSIUS.

Ceneton075270
Zppv4 9m9 ovviwer vviv vu pmu
Zum pu rlmqmwqqmmu fym ’i tun uoi tlv

Ceneton075310
SIET DE REDEN-SPREUK NU BLOEYT, VOL GLANS WEDER IN CASTER GROEYT.

Ceneton075380
MALFORTUYNE
WEENT DAN MET RECHT Ô KONINCK STANISLAUS

Ceneton075390
MALFORTUYNE
WEENT DAN MET RECHT Ô KONINCK STANISLAUS

Ceneton075550
DE ONTUGTE LIEFDE
VAN
CASANDRA
HERTOGINNE VAN BOUGONDIEN,
BLYEYNDEND TREUR-STUK,

Ceneton075570
Het seltsaem Leven ende Doodt van den Heyligen
ende Glorieusen Pest Patroon
ROCHUS
VAN MONTPELLIER
TREUR-SPEL.

Ceneton075580
’T IS NIET ZONDER PERMISSIE VAN DE OVERH
DIE WY DOOR IVERHEYT DAN BEWYZEN ZOE
DE BEKEERINGE IN ’T HALDAEDIG STRYDEN VAN DEN
MAERTELAER
OSWALDUS
KONING VAN NORTHUYMBER
NU ENGELAND GENAEM
BLY-EYNDIG TREURSPEL
Zal speel-wys ten tonneel worden vertoont door de reden konst-minnende Jo
van Deurle, ten hove ende herberge genaemdt de Groene Vierschaere gelegen on
van ’s Graeven Aerzeele geinclaveert binnen de Prochien van Deurle, Seeverge

Ceneton075700
HET LEVEN VAN DEN
H. DONATUS
MARTELAER
Patroon tegen de Rampen van DONDER en BLIXEM &c.

Ceneton075720
MARTELIE VAN DEN HEYLIGEN | EUSTACHIUS | Velt-heer der Romeynen, Zegenpraelende door het waer Geloove | over de Vreetheden van den Heydenschen KEYSER | TRAJANUS.

Ceneton075730
DEN RAMPSAELIGEN ONDERGANCK
VAN DEN VREEDEN ENDE GODDELOOSEN TYRAN
MAXENTIUS,
Gesnevelt door het manhaftig Leger van den Christelyken Keyser
CONSTANTINUS,
Als mede de worderbaere vindinge van het Heylig CRUYS ons
Lief Heeren JESU CHRISTI,
Bekomen door de weirdige Keyserinne HELENA Weduwe
ende Moeder van den Keyser CONSTANTINUS,
BLY-EYNDIG TREUR-SPEL.

Ceneton075850
HAERLEMS
IUWEEL
To tnut vande oude Arme uyt liefden
ten thoon ghestelt nae de voorghegevene Caerte
van ’t Speelcorentken.
[Vignet: Vicit vim virtus. Revirescit vulnere virtus.]
TOT ZWOL,
By ZACHARIAS HEYNS,
Drucker des Landschaps van Over-ijssel.
Anno 1608.

Ceneton075860
Haerlems Juweel,
Tot nut vande oude Arme uyt liefden
ten thoon ghestelt nae de voorghegevene Caerte
van ’t Speelcorentken.
[Vignet: Vicit vim virtus. Revirescit vulnere virtus.]
TOT ZWOL,
By Sacharias Heyns, Drucker
des Landtschaps van Over-yssel.
Anno 1608.

Ceneton076110
TREVR-SPEL
SEDECIAS
CONINCK VAN IVDA:
DOOR NABVCHODONOSOR VERHEVEN;
DOOR ZYNE ZONDEN VAN GHOD VERLAETEN.
DOOR ZYNE WEDER-SPANNICHEYD GHEVANGHEN ENDE VERBLIND;
TOE-GHE-EYGHENT.
Aende EDELE, Wyse, ende Voorzienighe HEEREN,
BORGH-MEESTER
ENDE
SCHEPENEN,
DER STEDE VAN CORTRYCK;
ZAL VERTOOTN WORDEN DOOR DE REDEN-RYCKE CAEMER
DER
BARBARISTEN
Op den 16en Iunij 1661. wesende den Feest-dagh van t’Heyligh,
Hoogh-weeirdigh SACRAMENT ENDE OP DEN 23 DER
Zelver maent, wesende D’OCTAVE van dien.

Ceneton076130
CLODOALDUS | Prince van Denemercken | BLY-EYNDIG TREUR-SPEL

Ceneton076140
NATALIA
EN
ADRIANUS,
ZEGEN-PRAELENDE OVER ’T HEYDENDOM,
Zal Tonneel-wys verthoont worden door de Reden-rycke Gilde
(GESEYT)
D’HOVELINGEN,
ONDER DEN TITEL VAN DEN
BITTEREN NACHT CHRISTI.
Op-gedragen aen de Edele, Wyse, ende Voorsienige Heeren, Myn Heeren
Borgh-Meester ende Schepenen der Stadt van
CORTRYCK,
Op den Mey 1716.
[Houtsnede].
TOT GHENT, by CORNELIS MEYER, op d’Hoog-poorte in’t gecroont Sweert.

Ceneton076150
Den Heylighen Martelaer
HERMINIGILDVS
zal vertoont worden
Door
De Reden-rycke FONTEYNE
der Stede van
CORTERYCKE
Den 24 27, ende 31 Meye 1663.
Ter eeren van’t MAGISTRAET
Der selue Stede.
SONNET
GHy noodich Stadt-behoedt ons steunsel en weluaren
[...]
Tot CORTERYCK, By Ian van Mullem inden Naem IESVS 1663.

Ceneton076160
JUSTUS
UCONDONUS
OPPER-VELT-HEER
VANDEN CONINCK
TAYCOSOMA,
Voor het Catholijck Gheloof gesonden
in Ballinckschap.
SAL VERTOONT WORDEN
Door de Gulde-Broeders vanden
H. ANTHONIUS;
Gheseyt Fonteynisten, binnen Cortryck.
OP-GHEDRAEGHEN
AEN EDELE, WYSE ENDE VOORSIENIGHE
HEEREN,
BORGH-MEESTER
ENDE SCHEPENEN
DER STEDE VAN CORTRYCK,
Den 5. Junij 1698.
_____________________________________________________
TE GHENDT, Ghedruckt by JAN DANCKAERT.

Ceneton076170
MARIAMNE
TREURSPEL
Toegheeyghent
Aen de Edele, Wyse: ende voorsinighe Heeren
BORGHMEESTER
ENDE
SCHEPENEN
DER STEDE
VAN
CORTRYCK
SAL VERTOONT WORDEN
DOOR DE REDEN-RYCKE GULDE
VAN SINTE ANTHONIUS
gheseyt FONTEEYNE,
TOT
CORTRYCK op den 1664.

Ceneton076200
T’ONVERBIDDELICK RECHT
IN
LYDERICVS
TEGHEN
IOSERAMNVS
ZYNEN SONE
Zal vertoont worden voor de EDELE, WYSE eñ ACHTBAERE
HEEREN, mijn HEEREN
BORGHMEESTER.
ENDE
SCHEPENEN
DER STEDE VAN CORTRYCK.
Door de Reden-rijcke Camer vande CRVYS-BROEDERS,
Ten opsichte vanden hondert viftigh jaerighen dagh, der
Authorisatie vande voorseyde Gulde, van datum den
11 Mey 1514, blijckende by de Letteren van Authorisatie
Danof zijnde, beghinnende, Wy Proosten, Bailliu, ende
Schepenen der stede van Cortrijck. Allen den gonnen &c.
[Typografisch ornament].
Tot CORTRYCK, by Ian van Mullem, inde Ley-straete,
In den zoeten naem IESVS. 1664.

Ceneton076210
DROEF-EYNDIG TREURSPEL
Verbeeldt in den Heyligen ende glorieusen
Martelaer
SEBASTIANUS,
Inde vervolginge van den Keyser
DIOCLETIANUS
OPGEDRAEGEN
Aen den seer Eerweerdigen heer, ende Meester, Joannes Godefridus
de Haene Pastor der Stede ende Prochie van Harlebeke
MIDTSGAEDERS
Aen D’heeren hooft Balliu, proost Burghmeester, ende Schepenen der
selve Stede. Als mede Aen de Pointers ende Regierders der voorsey-
de Prochie
Sal verthoont worden op den 21. 22. 23 ende 24
September 1731. door de Redenrycke gilde van het H.
Cruys onder den Tytel van IN CRUCE SALUS
[Typografisch ornament].
Tot Cortryck By ANDRIES MOREEL woonende inde vrauwestraete

Ceneton076220
VADERS ACHTBAERHEYDT
OORSAECKE VAN DES
KINDERS WEL, OFT QUALYCK-VAERT:
AENGHEMERCKT IN
ADOLPHVS
ENDE
EVMELVS
VERTOONT VOOR
D”EDELE, WYSE, ende VOORZIENIGHE HEEREN
MYN HEEREN
BORGH-MEESTER
SCHEPENEN ende RAEDEN
DER STEDE VAN CORTRYCK.
Op de[n] H. SACRAMENT dagh, wesende de[n] 16 Iunij 1661
Ende daer naer voor het Ghemeente op den 19 e[n] 23
Der zelve maendt.
Door de Gulde vande CRVYS-BROEDERS, joenckste
Reden-rijcke schole deser stede.
Tot CORTRYCK, by Ian van Mullem, In den zoeten naem IESVS.

Ceneton076270
Uyt jongsten verzaemt Joseph van syne broeders Verkogt ... : blij-eijndig treurspel / door de ... Gilde-broeders der ... Rethorijke van S. Anna ... 22 febr. en de volgende dagen.

Ceneton076320
Uyt jongsten verzaemt Joseph van syne broeders Verkogt ... : blij-eijndig treurspel / door de ... Gilde-broeders der ... Rethorijke van S. Anna ... 22 febr. en de volgende dagen.

Ceneton076400
Beginsel en instellinge van het aerts-broederschap van den heyligen Roosen-Crans, gejont door d’Alder-heylighste Maget Maria, aen den heyligen Dominicus. Zal tonneel wys verthoont worden door de Redenkonst-minnende Jonkheid en Roose-Broeders der Prochie van Nazareth, op den 8., 11., en 24. September 1769.

Ceneton076570
TREUR-SPEL
VAN
SAUL
EERSTEN CONINCK VAN ISRAEL,
Waer in den goddelijcken segen sal straelen
over David tegen Sauls boos ghemoet.

Ceneton076670
Den verwaenden arch-list van Cha-Abas koning van Persien,
verthoont in de standvastige Martelie van
Catharina van Georgien koninginne van Yverien.
Treurspel.
Dat ten Tonneel zal vertoont worden door de Beminders van de Reden-konst, van Somerghem op de Gehugte van Staektevyver.
op den 19 en 25 Juny

Ceneton076760
TRAGEDIAe
OFT
Droevige en beweegelyke Vertooning
van ’t bitter Leyden ende Doodt.
VAN
CHRISTUS,
ZOONE VAN DEN ONSTERFFELYKEN GODT EN
ZALIGMAEKER DES WERELDS,
Sal Rym-konstig vertoont worden
DOOR
DE VERGAEDERINGE VAN DE RETHORYKEN DER STADT
EN VRYHEYDT
STOCKHEM,
OP DEN 4, 11, 18 EN 25 MEERT, DEN 1, 8 EN 13 APRIL 1770.
Te beginnen ten 2 uren op het Stadhuys der selve Stadt en
V R Y H E I T.
Opgedragen door bezondere affectie aen de goede Genegenen der Pa-
rochie Kerke der zelve Stadt, alles tot profyt der ge-
zeyde Kerke.
[Houtsnede].
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*++*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
Tot MAESTRICHT, by JOANNES en GYSBERTUS VAN GULPEN,
Boek-drukkers en Boek-verkoopers.

Ceneton076920
JAN de REGTS
MENGEL-DICHTEN,
GEZANGEN,
en
KLUCHTSPEL
de
NACHT-WACHTS.
tweede druk.
Met Platen.
[Vignet: fleuron]
TE AMSTERDAM,
-----------------------
By JOHANNES OOSTERWYK,
op den Dam. 1718.

Ceneton076940
DE
NACHT-WACHTS.
KLUCHTSPEL.

Ceneton076960
DIONYS
DE
TYRAN;
TREURSPEL.
Gevolgt naar het Fransche van den Heer
MARMONTEL.
Door H: W: REGTERING.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderloze wezen].
t’ AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op de hoek van
den Voorburgwal en Stilsteeg. 1759. Met Privilegie.

Ceneton076970
SCHOOLE
VOOR DE
MOEDERS;
BLYSPEL.
Gevolgt naar het Fransche van den Heere
DE MARIVEAUX.
DOOR
H: W: REGTERING.
[Vignet: De Bijen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude Stok te voen, en de ouderloze wezen]
t’ AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op de hoek van
den Voorburgwal en Stilsteeg. 1759. Met Privilegie.

Ceneton076980
DE
VERKWISTER,
OF DE EERLYKE
BEDRIEGSTER;
BLYSPEL.
Gevolgt naar het Fransche van den
Heere DESTOUCHES.
DOOR H.W. REGTERING.
[Vignet: gravure]
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek van
den Voorburgwal en Stilsteeg, 1757. Met Privilegie.

Ceneton076990
DE
VERKWISTER,
OF DE EERLYKE
BEDRIEGSTER;
BLYSPEL.
Gevolgd naar het Franshce van den Heere
DESTOUCHES.
De Tweede Druk.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de oude stok te voen, en de ouderloze wezen].
Te AMSTELDAM,
By IZAAK DUIM, Boekverkooper, op den hoek van
den Voorburgwal en Stilateeg, 1763. Met Privilegie.

Ceneton077000
DE
VERKWISTER,
OF DE EERLYKE
BEDRIEGSTER;
BLYSPEL.
Gevolgd naar het Franshce van den Heere
DESTOUCHES.
De Derde Druk.
[Vignet: De byen storten hier, het eelste dat zy lezen,
om de Oude stok te Voen, en de ouderloze Weezen]
Te AMSTELDAM,
By J. HELDERS, in de Nes, by de Pieter-
Jacobstraat, 1780. Met Privilegie.

Ceneton077030
DE
GELEERDE VROUW,
BLYSPEL.
GEVOLGD NAAR HET HOOGDUITSCH.
[Vignet]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
MDCCXCVII.

Ceneton077040
DE
GELUKKIGE INVAL,
BLYSPEL.
GEVOLGD NAAR HET HOOGDUITSCH.
[Gravure].
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
1798.

Ceneton077050
DE
HAND DER WRAKE,
TOONEELSPEL.
een vervolg op de
JAGERS.
naar het hoogduitsch
VAN
CARL STEINBERG.
DOOR
bartholomeus rekker en johannes van der stam.
_______________________
______________________
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
1799.

Ceneton077060
BARTHOLOMEUS REKKER EN JOHANNES VAN DER STAM

Ceneton077090
DE
TEMPERAMENTEN,
BLYSPEL.
GEVOLGD NAAR HET HOOGDUITSCH.

[Vignet: gravure]
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK,
MDCCXCVII.

Ceneton077100
HET
VERMOGEN
DER
VADERLYKE LIEFDE,
TOONEELSPEL.
GEVOLGD NAAR HET HOOGDUITSCH
DOOR
B.R. en J.V.D.S.
[Gravure].
Te AMSTELDAM, by
PIETER JOHANNES UYLENBROEK.
1798.

Ceneton077120
CALISTE,
TREUR-SPEL:
Uyt ’t Fransch van Mr.
COLARDEAU,
VERTAELT DOOR
D’HEER L.C. RENS, M.L.
[Vignet: Fleuron]
TOT GEND,
By PH. GIMBLET en GEBROEDERS,
Boekdrukkers en Boekverkoo-
pers op de Koornmerkt.

Ceneton077130
CALISTE
TREUR-SPEL.
Uyt ’t Fransch van Mr. COLARDEAU,
VERTAELT DOOR
D’HEER L:C: RENS, M:L:
Zal ten Tooneel gebragt worden op het
Schouwburg van het Edel vermaerd Rhe-
toryk Hoofd-gilde van den Lande van
Waes, onder de bescherminge des alder-
zoetsten Naem
JESUS,
VOERENDE VOOR KEN-SPREUK
PRUDENS SIMPLICITAS,

Ceneton077170
HaDDe gY ô EVa! noYt gegeVen antWoorD
In DUYVeLs raeD, sonDer eLLenDe VonD
nu ooCk ADaMs saeD
Den droeven ende ongelukkigen val van onse eerste ouders Adam ende Eva. Zal Speel-wys vertoond worden door eenige leersugtige Iveraers van Rethorica op den Overslag, op den 27 April 1766.

Ceneton077180
IOannis Reuchlin
Phorcensis. L.L. doctoris Scenica
Progymnasmata Hoc est Lu-
dicra praeexercitamenta.

Ceneton077190
Comoedia Joannis
Reuchlin Phorcensis. L.L. doc
toris que Sergius vel Ca-
pitis caput inscribitur.

Ceneton077370
HET BLOEDIG
MOORD-THONNEEL
IN
DON
RENORY.
Op den Sin:
Soo wiën sig vermêet
Zyn Vaders bloed te storten,
Sal God tot zynder lêet
Het leven ook verkorten.
Gen. XI. cap. VI ī.
DOOR
I. DE RIDDER,
Schôol-meester der oude vermaerde Fransch en Vlaamsche
Stadts-Schole in’t Vlaenders Nineve.
[Drukkersmerk].
Tot GENDT, by Petrus de Goesin, woonende in de Veld-
straet in de vier Evangelisten 1754.

Ceneton077380
DEN HEYLIGEN
ROOZEN-KRANS
VERGUNT VAN DE REYNE MAEGD
EN MOEDER GODTS
MARIA
AEN DEN
H. DOMINICUS,
MET DEN ZEGENPRAEL VAN
DON JAN
VAN OOSTENRYK,
BEVOGTEN
op den Turkschen Zee-Admirael
ALIS BAASA.

Ceneton077410
HET LEVEN,
Martelie, ende eerste Mirakelen der
zeer Edele, Doorluchtige ende
H. Maegd en Martelaresse
BARBARA,
Gedood door haeren vreeden
en onnaturelyken Vader
DIOSCURUS,
ONDER DE BLOEDIGE DWINGELANDYE
VAN
MARTIANUS,
Stadhouder van Nicomediën

Ceneton077470bij Bernaerdt, boukdrukker

Ceneton077490
Tafel-spel
Ghecelebreert tot Monster, by vier School-kinderen
over de Tafel van sijn Excellentie des hoochgeboren Vorst
ende Heere Graef Mauritius van Nassou, gheboren Prince van Oraengien,
Catzenelle-boghe, Dietz, Vianden, etc. Marcgrave tot Vlissinghen ende ter Veer, Heere
ende Baroen van Breda, Diest, Grimbergen, Arlay, Noseroy, Chastelbelain, Gouver-
neur ende Capiteyn generael over Hollant, Zeelant, West Vrieslant ende Wtrecht, die als
eyghen ende gheboren lantds-Heer [sic] solemnelijcken is ghehult g