Ursicula/Ceneton - Vondel - Elektra van Sophokles - 1639 | 1-16 | 17-32 | 33-48 | 49-56

VondelElektra163949 VondelElektra163950 VondelElektra163951 VondelElektra163952
VondelElektra163953 VondelElektra163954 VondelElektra163955 VondelElektra163956