Continue

Nagelaten gedichten van Dirk Smits. Rotterdam, Jakob Burgvliet, 1758.
Gebruikt exemplaar: KBH 3096 A 3 : 3.
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.
Zie ook: Dirk Smits: Gedichten (1740).
Continue

NAGELATEN

GEDICHTEN

VAN

DIRK SMITS.

I. DEEL.

[Vignet: Gravure]

TE ROTTERDAM,
BY JAKOB BURGVLIET,
MDCCLVIII.

Continue
[p. 252]

DESIDEER ERASMUS.

    DE ernstfeste Wysheit daelde, in schyn van DESIDEER,
Aen de oevers van de Rotte, om ’t aerdryk te overstralen,
    Dus gong zy ’t Bygeloof en ’t onverstandt te keer,
Vervolgde de euveldaên en Bastaerdy der talen.
    (5) Dus munte ERASMUS uit in oordeel, in verstandt,
In kerklyke oudheitkunde en weereldwyze zeden,
    En wees, van hoogheit wars, de eertytels van de hand’,
Door Pauzen, Koningen en Vorsten aengebeden.
    ’s Mans vredelievendheit, al was Euroop verdeelt,
(10) Al schond de Twist de kerk, hield stand, blonk onbedorven,
    Dus heeft de Wysheit hem een duurzaem Eerebeeldt
In zyn geboortestat, in Rotterdam, verworven,
    ’t Geen zyn verstandt en geest nog op hunn’ prys waerdeert,
    En met zyn beeldt Atheen en ’t Pallas beeldt braveert.

1750.[p. 253]

OP DE
AFBEELDING
VAN
JOOST VAN DEN VONDEL.

    BEschouw dees’ Grysaerdt niet dan met eerbiedigheit;
    ’t Is VONDEL, die Apol, in kunst en majesteit,
    By ’t Dichterdom verbeeld, ja zelf Apol mag heten,
    Dewyl Parnas hem eert als Grootvorst der Poëten.

1736.KASPER VAN BAERLE.

    Dus blonk van BAERLE, die, gelyk de middagzon,
    De weereldt heeft bestraelt van Amstels Helikon,
Der ouden Wysbegeerte en Dichtkunst deed verryzen.
    Al toont hy dat de ziel vermeng- noch deelbaer is,
De zielverhuizing geldt! want in hem woonden wis,
    By zyn geleerde ziel, de zielen aller wyzen.

1751.
Continue
[p. 317-318 desunt]
[p. 319]

VERTALINGEN.

[p. 320: blanco]


[p. 321]

BRIEF

VAN

ELOÏZA

AEN

ABELARD.

NAER EENE VERTALING UIT HET
ENGELSCH, VAN DEN HEERE


ALEXANDER POPE,

IN NEDERDUITSCHE VAERZEN GESTELT.[p. 322: blanco]
[p. 323]

AEN

DEN HEERE

ANTONI

VAN

VOLLENHOVEN.

            U, die, uit edle letterminn’,
        My POPES Britsche Dichtheldin
        Hebt in het Nederduitsch herkleedt,
        Daer ze ABELARD den druk en ’t leet,
    (5) Die ELOÏZAES zielrust stoorden,
    Verhaelt met kunstgeleerde woorden:

[p. 324]
            U, VOLLENHOVEN, wy ik hier
        Die liefdeklanken van haer lier’,
        Door U my gunstig meêgedeelt,
        (10) Door my U vriendlyk toegespeelt;.
    Ei drink hen des met gretige ooren,
    Wyl ze U in eigendom behooren.

            Leid uw MARIA met de hand’
        Naer deze blaên, om, als van ’t strandt,
        (15) Te aenschouwen, hoe de liefdezee,
        Waer vrees en hoop en vreugdt en wee,
    Als aengehitste stormen, stryden;
    De Minnares doet schipbreuk lyden.

            Hoe wil zy, wen ze al ’t zielverdriet
        (20) Dier Martlaress’ der Liefde ziet,
        Dien fellen kryg van vleesch en geest
        Uit de ongeveinsde zuchten leest,
    Geraekt door teeder mededoogen,
    Niet op haer huwlyksheillot bogen!

[p. 325]
            (25) ’k Vertrouw ze, uw liefde ten gevall’,
        Uw kroost dan teêr omarmen zal,
        U teêr belonken, kuisch en bly;
        Terwyl gy, zittende aen haer zy’,
    Verrukt door ’s Hoogsten gunst te loven.
    (30) Een dankbaer zuchtje zendt naer boven.

            Zoo des myn Dicht van ’t spoor niet wykt,
        En ’t kunstryk Voorbeeldt zoo gelykt,
        Als uwe liefde in trouw de min
        Van ABELARD en zyn Vriendinn’,
    (35) Daer ge U verlust in ’s huwlyks zegen;
    Dan heb ik lofs genoeg verkregen.

1747.[p. 326]

VOORBERICHT.

ABELARD en ELOÏZA leefden in de twaalfde eeuw, en waren in geleerdheit en schoonheit twee der beroemste personadiën van hunnen tydt. Hy is by de geleerden bekent met den naem van Peter Abelard, of met den Latynschen naem Abaelardus en deszelfs toenaem Palatinus van Palatium, dat is Palais, de Franscbe naem van zyn geboortedorp, gelegen in Bretagne, vier uuren van Nantes, van waer hy ook den naem droeg van Peripateticus Palatinus, en waervan men wil dat zyn Vader heer is geweest. Hy was voorzien van tydelyke middelen en niet minder uitblinkende in bevalligheit van gestalte en alle schoonheden des lichaems als in verhevene hoedanigheden des geestes.
    ELOÏZA was de nicht van een’ Kanonik, welke ABELARD om zyne geleerdheit hoog waerdeerde, en teffens lust kreeg om ELOÏZA, opdat zy boven hare kunne zoude uitmunten, door ABELARD in de godgeleerdlieit en wysbegeerte te laten onderwezen worden. De Jongeling, die reeds zyn hart op haer gevestigd had, verzuimde deze gunstige gelegenheit niet, maer wist zyn oogmerk zoover te bereiken, dat hy haren Oom, den Kanonik, wiens geldzucht hy kende, bewoog dat die hem tot Leermeester van zype Nicht in zyn huis deed wonen. Dit verkregen hebbende, onderwees hy haer in de gemelde wetenschappen, doch teffens, in de minnekunst, waertoe hy niet zelden zyne Dichtkunde, in ’t opstellen van verliefde gezangen, en zyne zanggerige stem, om haer dezelve in te boezemen, te baet nam. De Kanonik, hunne liefdehandelingen gewaer wordende, deed ABELARD zyn huis verlaten. ELOÏZA, [pag. 327] te sterk aen haren Minnaer verknocht zynde, om zyn byzyn te kunnen missen, volgt hem en begeeft zich naer Bretagne by zyne Zuster, alwaer zy, eenige maenden daerna, eenen Zoon ter weereld bragt. ABELARD, om haren Oom te bevredigen, bood zich aen om met haer te trouwen, dan zy weigerde zulks, betuigende, dat zy hem al te lief had om hem aen dat jok te verbinden, en meer behagen in den tytel van zyne Minnares dan van zyne vrouw vond. Sommigen willen echter dat zy heimelyk te samen getrouwt zyn geweest. Hoe’t zy, ABELARD bezorgde haer in ’t Klooster van Argenteuil, alwaer zy ’t nonnen gewaed aennam, en naderhand Priöres werd. Hare vrienden, zich verbeeldende dat zulks een kwade toeleg van ABELARD was, werden daerover zoo toornig, dat zy eenige karels omkochten, die by nacht in zyn kamer inbraken, op hem aenvielen en buiten staet stelden om ooit weder de gewenschte vruchten zyner Liefde te kunnen plukken. ABELARD ging uit wanhoope in ’t Klooster van St. Denis, dan werd eerlang door de dartele monniken, wier weelde en ontucht naer zyne vermaningen niet wilden luisteren, daer weder uitgestooten. Na veel omzwervens en wederwaerdigheden, ontstaen uit geleerde verschillen, verkoos hy eindelyk eenen eenzamen oordt in het bisdom van Troyes, in de parochy van Quincy, aen de kleene rivier Arduson, dicht by Nogent* sur Seine. In deze woestyn stichtte hy een Klooster, ’t welk hy Paraclet noemde, tot gedachtenis van den troost, dien hy in deeze eenzaemheit genoten had. Nadat hy door verscheiden tegenheden weder van daer verdreven was, en nu in ’t een, dan in ’t ander klooster, zyn verblyf hield, verdreef de Abt van St. Denys de Nonnen van Argenteuil. ABELARD, bewogen met ELOÏZA, de Priöresse, schonk haer zyn Paraclet, ’t welk zy met eenige van hare Nonnen betrok; waerna ABELARD in ’t klooster van Clugni een gerust verblyf kreeg, en, in eene kalmte van genoegen, zyne medebroeders, in naerstigheid, nedrigheit en godvrucht voorlichtte. ELOÏZA sleet intussen hare dagen in stille godsdienstigheit in het klooster Paraclet. Waer de nieuwe Abdis zoodanig yders gunst won, dat men haer met geschenken als overstulpte. Hier kwam haer, by toeval, een brief in handen, waerin ABELARD zyne ongelukkige geschiedenis aen een’ zyner vrienden meldde. Dit zette haer schier uitgedoofd liefdevuur weder in volle vlam en deed haer de pen opvatten tot het schryven van verscheiden brieven, die eene levendige schildery geven van den stryd’ tussen vlees en geest; uit welke brieven de Heer Pope den volgenden Brief gedeeltelyk getrokken heeft. ABELARD [p. 328] storf eindelyk, na eene lange en kwynende ziekte, in ’t kloosler van St. Martel,aen de rivier Saonne by Chalons, den 21sten van April des jaers 1142. in het drie en sestigste zynes ouderdoms. Zyn lyk werd op ’t verzoek van ELOÏZA haer toegezonden, en in ’t Paraclet begraven, alwaer haer lyk in den jare 1163. in ’t zelve graf geplaetst is.
    Wy hebben noodig geoordeelt hier wat breeder bericht ter neder te stellen dan de Heer Pope gedaen heeft, opdat men te klaerder begrip van den volgenden Brief hebbe. Wyders staet ons hier niets te melden, dan dat wy den Engelschen Dichter niet overal naeuwkeurig gevolgt, maer hier en daer om reden eene kleene afwending gemaekt hebben.[p. 329]

ELOïZA

AEN

ABELARD.

Wat wil dees wreede kryg, dees felle storm in de aêren
    Van eene Christen Non? daer in dees doodsche çel,
Waer altoosprangende zwaermoedigheden waren,
    Het diep gepeins op Godt zich voed met zielgekwel.
(5) Wat of myn zinnen uit dees sombre wyk doet zweven?
    Waerom gevoelt myn hart zyne oude vlammen weer?
’k Bemin nog! ach! dees’ brief heeft Abelard geschreven,
    En Eloïza kuscht dien zoeten naem noch teêr.
Zwicht, wreê doch waerde naem, nooit zal myn mondt u uiten,
    (10) Naerdien myn minneleet noch godvrucht zulks gehengt;
Myn hart zal u in ’t diepst van zyne schuilplaets sluiten,
    Waer ’t ’s Mans bevallig beeldt met dat van Godt vermengt.
[p. 330]
Myn handt, schryf nooit dien naem! maer ’k zie hem reeds geschreven.
    Myn tranen, wischt het uit!... wat verg ik? bid’ en klaeg,
(15) Verloren Eloïze, u baet geen tegenstreven:
    Uw hart ontwerpt en, och! uw handt gehoorzaemt staeg,
Verharde muren, in wier ronden, holen, reten,
    ’t Boetvaerdige gekerm om ’t willig lyden loeit;
Gy rotsen, door de knien der biddren uitgesleten;
    (20) Gy sombre grotten, ruig met dorenen begroeit;
Gy kisten, trouw-bewaekt van bleeke maegdenreijen,
    Beschermsters van uw’ schat en dierbaer heiligdom,
En gy, o beelden, die ons bidden leert en schreijen,
    Al ben ik, koudt als gy, bewegingloos en stom,
(25) ’k Ben nog door boete en pyn geheel geen steen geworden.
    De goede Hemel eischt vergeefs myn hart geheel,
Daer ik hem eer en dien in dees geheiligde orden,
    Zoolang ge, o Abelard, heerscht over ’t minste deel.
De wrevele Natuur bezit, ondanks myn pogen,
    (30) De helft nog van myn ziel. Noch vasten, noch gebeên,
Noch tranen, vaek vergeefsch gebiggelt uit myne oogen,
    Beteugelen de drift waerdoor ik word bestreên.
[p. 331]
Zoodra ik uwen brief bedeest had opgebroken,
    Pynde uw bekende naem opnieuw myn teer gemoedt;
(35) Die naem, staeg zoet en wrang, staeg zuchtende uitgesproken,
    En eindeloos gevolgt van eenen tranenvloet.
Ik kan myn’ eigen naem niet lezen zonder beven;
    Het een of’t ander leet volgt, als de schaeuw, hem na,
Myn tranen Ipatten op elk woort door u geschreven.
    (40) ’k Gevoel dus duizenden van smerten vroeg en spaê:
Nu heet, door ’t liefdevuur, dan koudt door ’t kwynend sterven,
    Verloren in den nacht’ van ’s kloosters eenzaemheit,
Deed schier de tucht myn vlam onwillig ’t voedsel derven,
    Heeft schier myn liefde en roem het leven afgeleit.
(45) Verzwyg my echter niets, doe my die gunst gebeuren,
    Opdat ik met u schreije en om uw lyden ly’,
Noch vyandt, druk, noch ramp belet ons t’saem te treuren,
    En zou myn Abelard nog sluurscher zyn dan zy?
’k Behoef de tranen, my zoo eigen, niet te sparen.
    (50) Stort ik ze uit liefde niet, zoo spil ik ze in gebeên.
Myn droevige oogen zyn in ’t schreijen best ervaren,
    Hun edelste vermaek is ’t lezen en ’t geween.
[p. 332]
Schenk my iet van uw pyn, ik zal u dankbaer blyven;
    Neen: geef my alles wat uw droeve ziel mishaegt.
(55) De. Hemel leerde ’t eerst de kunst van ’t brieven schryven,
    Een’ minnaer, balling zynde, of een gevangen maegd’.
De brieven ademen, zy leven en zy spreken
    Het diepste mingeheim met stille woorden uit;
Ze ontdekken, trouw aen ’t hart, welks vlammen hen ontsteken
    (60) De wenschen van een maegdt, door schaemt noch schroom gestuit,
Zy weten ’t blozen van de maegdelyke kaken;
    Zy storten alles uit wat zich in ’t hart verschool;
Doen ziel met ziel’, hoe ver van een, zich t’saem-vermaken,
    En vliegen met een zucht’ van de een naer de andre pool.
(65) Gy weet hoe schuldloos ik in ’t eerst uw vlam ontmoette,
    Toen my de Liefde in schyn’ van vriendschapp’ nader kwam;
My dacht, dat ik in u iet engelüchtigs groette,
    Een licht, dat uit Gods geest’ zyn’ zuivren oorlpronk nam.
De glans dier oogen, die door duizend stralen kluisteren,
    (70) Bescheen my met een’ gloed’, die straks myn ziel bevong.
Ik staerde op u; gy zongt, en deed den Hemel luisteren.
    Gods waerheên vloeiden u recht godlyk van de tong’.
[p. 333]
Wat tong wist meer dan de uwe elks liefde, elks hart te winnen?
    Zy leerde my, ten spoor van myne wufte vreugd’,
(75) Dat niemandt zondigt met te lieven en beminnen.
    ’k Vernieuwde in ’t hart myn’ loop langs ’t padt der gulle jeugd’,
En wenschte niet, dat hy een hemelgeest mogt wezen,
    Dien ik uit teedre minn’, tot bruidegom verkoor.
Geen vreugde der heiligen kost nu myn hart belezen,
    (80) Ik gunde hun het heil, dat ik om u verloor,
Vaek riep ik, als men my noopte om met u te trouwen:
    ,, Ik acht geen wetten dan de wet der Liefde alleen!
De Min, vry als de lucht, ontvlied ons, op ’t aenschouwen
    Der boeijen van den echt, met onnaspeurbre schreên.
(85) Laet een getrouwde vrouw met staet’ en aenzien pralen.
    Dat haer gewyde naem de hoogste glory winn’.
Geen weereldsch inzicht kan by ware liefde halen.
    Wat invloedt heeft de pracht en geldzucht op de min?
Als wy de vlammen der jaloersche minn’ ontwyden,
    (90) Blaest ze ons die driften in wier magt geen rust gedoogt;
Zy doet het menschlyk hart ontelbre dooden lyden.
    Zoo ’t in de min iet meer dan loutre min beöogt.
[p. 334]
Al viel een heerscher van de weereld’ voor myn voeten,
    ’k Versmade hem, zyn’ troon, zyn weereldt, magt en eer.
(95) ’k Wensch niet dat Cesar my, als zyne bruidt, koom’ groeten,
    Maer minnares te zyn van hem dien ik begeer:
Of weet ge een’ naem meer vry, meer teeder, meer verheven,
    Dan dien van minnares, men weiger’ my dien niet.
’t Is zoet als ziel met ziel’ door min vereent mag leven,
    (100) Als liefde vryheit is, natuur alleen gebied.
Dan, dan is alles vol, begiftigt en verkregen,
    Geen ydel smeeken baert de borst dan jammernis,
De wenschen komen dan elkander vrolyk tegen,
    ’t Gedachte word verstaen eer ’t uitgesproken is.
(105) Dat ’s ’t waer geluk, zoo ’t ooit op aerde word gevonden;
    Zulks heeft, o Abelard! ons beider wensch voldaen.
Maer och! hoe roekloos werd die zoete vreugdt verslonden,
    Toen ge u, al ’t onverwacht, moest van myn Liefde ontflaen
Myn bloedt, ja myn gedacht heeft ons’dien ramp beschoren,
    (110) Den bandt verbroken die ons vast aen een verbondt.
Helaes! hoe naer klonk my die droeve maer in de ooren,
    Dat ge in uw slaepvertrek geboeit laegt en gewondt.
[p. 335]
Waer was toen Eloïze? och waer’ ik toegeschoten!
    Myn handt, myn dolk hadd’ licht dat wreed bestaen betreên.
(115) ’k Hadd’ uw geweldenaers het schenziek hart doorstoten;
    Of, als uw mingenoot, de smert met u geleên.
Ik kan niet meer; de schaemt verhindert my in ’t klagen.
    Dat nu myn luid geween, myn blozen ’t voorts verklaer’.
Kunt gy dien plechtigsten, dien droefsten aller dagen
    (120) Vergeten, toen we ons, aen den voet van ’t gindse altaer,
In onze tranen, gansch boetvaerdig, nederbogen?
    Vergeet gy ’t handgewring, ’t gezucht en ongeneugt,
Toen ik, met stameltael’ en roodbekreten oogen,
    Van ’t weereldsche afscheid nam in ’t prilste van myn jeugd’?
(125) ’t Gestoelte beefde, een damp scheen ’t lamplicht uit te dooven
    Zoodra ik met een’ kusch’ het heilig kleedt ontfong.
De Hemel, schoon hy ’t zag, kon naeuwelyks gelooven.
    Dat ik, op hem verlieft, naer zyne weêrmin dong.
’k Zag all’ de heiligen verbaest staen door myn reden,
    (130) Toen ik gelofte deed; ’k had echter myn gezicht,
Terwyl ik ’t hoog altaer genaekte met gebeden,
    Naer ’t kruis niet, maer naer u, naer u alleen gericht.
[p. 336]
De Min geleidde my, geen yver, geen genade,
    ’k Ben alles, alles kwyt, zoo ik uw liefde mis.
(135) Koom met uwe oogen, met uw woorden my te stade,
    Dat ’s immers iet dat nog in uw vermogen is.
Laet my, gelyk weleer, op uwen boezem rusten,
    En uit uwe oogen nog eens drinken ’t zoet fenyn;
Dat wy ons, zy aen zy’, met minnetael’ verlusten.
    (140) Uw byzyn zal opnieuw myn liefste wellust zyn.
o Neen: och! neen: leer my naer andre weelde pogen;
    Spoor myn verdwaelde drift naer ’t ware heilgenot;
Stel myne ziel het schoon des hemels klaer voor oogen,
    Opdat zy Abelard verlaten moog’ voor God’!
(145) Ach! denk, denk dat uw kudde uw zorg is aenbevolen,
    All’ planten van uw hand’, all’ kroost van uw gebeên,
Gy zaegt ze, wyd en zyd, in doodsgevaren dolen,
    En brengt ze hier in rust en veiligheit by een.
Gy stichtte dit gebouw, de wildernissen zongen,
    (150) Het paradys ontsloot zich in de woesteny.
Geen wees ziet schreijend zich zyns vaders goedt ontwrongen,
    Opdat het ons altaer of kerk tot prael gedy’.
[p. 337]
Geen tempel, ryk van pracht, de gift der veege vrekken,
    Paeit hier de gramschap van ’t beledigt hemelhof,
(155) Maer ’t laegst’ gebouw dat ooit de godtvrucht kon bedekken,
    Alleen door uw gezang vervult van ’s Hoogsten lof.
In dit gesticht, waer wy de groenbemoste bogen
    Met spitsche torenen gekroont zien en omringt,
Waer ’t laeg gewelf den dag verbergt voor yders oogen,
    (160) En slechts een scheemrig licht door kleene vensters dringt,
Verheugde uw schoon gelaet elk met zyn heldre stralen,
    Uwe oogen schiepen licht in al dees aekligheit,
Nu zien wy geen gelaet, hoe ons gezicht moog’ dwalen,
    Waer op ’t genoegen iet van zynen glans verspreit.
(165) ’t Is alles nu met leet, verdriet en rouw beladen,
    De nare droefheit voert hier ’t opperste gezag.
Hoe weinig troost geniet ik van uw liefdedaden!
    Vergeefs beproef ik hier wat uwe gunst vermag,
Zoolang uw afzyn my bedroeft maekt en verlegen.
    (170) Myn Vader, Broeder, Gade en Vriendt, laet uw vriendin,
Uw Weêrhelft, Zuster; ja uw Kindt uw hart bewegen,
    En al die namen t’saem uw liefde, uw wedermin.
[p. 338]
Het duister pynboombosch, dat ginder met zyn kruinen
    De rotsen overschaeuwt, en ’t woên der winden stuit;
(175) De heldre beekjes, die hier vloeijen van de duinen,
    De holle grotten, vol van ruischend brongeluidt;
De flaeuwe koeltjes, die in ’t boomloof hygend sterven.
    Noch ’t dartel windje dat den stroom met golfjes krult,
Doen my, rampzalige den minsten troost verwerven,
    (180) Noch al hun wellust stilt myn woelend ongedult.
De zwarte Droefheit heerscht in deze donkre dalen,
    In hol en grafspelonk’ en woeste wilderniss’,
Waer de Echoos myn gezucht met flaeuw geluidt herhalen;
    Hier baert ze een doodsche stilte, een rust die aeklig is.
(185) Haer nevlig byzyn heeft al ’t woudt zyn’ glans benomen;
    Gebloemte en loof verwelkt waer zy heur’ aêm verspreit,
Zy stoort het zoet geruisch der kabbelende stroomen,
    En brengt in ’t donker woudt een narer aekligheit.
’k Zal echter hier altoos, altoos gekerkert blyven.
    (190) Waer voelde ooit minnares een feller hartewondt?
De doodt, de doodt alleen kan al dit leet verdryven,
    Dan zal myn lyk de rust genieten in dees’ grond’;
[p. 339]
Dan zal ik van myn smert en droefheit gansch genezen,
    Braveren ’t geen my hier tot wrangen onlust was,
(195) En wachten de uur wanneer ’t geen misdaedt meer zal wezen,
    Dat zich myn asch vermeng’ met uw geheiligde asch’.
Helaes! bedrukte Non! vergeefs hoort ge elk u roemen,
    U houden voor Gods Bruidt, gehult met Hemelglans,
Daer ge in uw hart u zelf niet anders toch kunt noemen
    (200) Dan martlares der Liefde of eer slavin eens mans,
Help, Hemel! sta my by! maer hoe! wat wekt dees beden?
    De Godvrucht of het zwak der driftige natuur’ ?
Hier, waer de Kuisheit schuilt met haer bevrozen leden,
    Sticht Liefde ook een altaer voor heur verboden vuur.
(205) ’k Moet schreijen, en ik schrei; maer als ik ’t na wil speuren,
    Zie ik, dat slechts ’t verlies van u naer wien ik haek,
En niet myn misdaedt my doet jammeren en treuren,
    ’k Doe boete voor het oud en jaeg naer nieuw vermaek.
Zie ik den Hemel aen, ’k moet om myn misdaedt klagen;
    (210) Denk ik om u, dan is myn onschuldt zelfs my leet.
Van al ’t vermogen, dat ons rampen leert verdragen,
    Is wis vergetenheit het lastigst dat ik weet.
[p. 340]
Hoe zal ik ’t misdryf vliên en met den lust’ my vleijen;
    Verleiding haten, en hem minnen die verleid?
(215) Hoe zal ik best de schuldt van ’t waerdig voorwerp scheijen
    Hoe paer’ ik myne min best met boetvaerdigheit?
o Onverdraegbre smart! een liefde te verlaten
    Voor harten zoo geraekt, zoo schuldig, als het myn.
Hoe vaek moet zulk een ziel wanhopen, hopen, haten,
    (220) Beminnen en versmaên; hoe vaek boetvaerdig zyn;
Ja alles doen, om eens haer liefde te vergeten,
    Opdat ze uit dezen stryd’ tot vrede en rust geraek’,
Och! Abelard, dat ze eens, alleen van God’ bezeten,
    Van haer onzalig leet een zalig einde maek’.
(225) Koom, leer my myn natuur verwinnen en versmoren;
    Myn liefde, leven, ja myzelf en u versmaên.
Vervul myn hart met God’, Godt kan me alleen bekoren,
    Uw medeminnaer zyn, en my u af doen staen.
Hoe zalig is het lot, hoe rustryk ’t rein geweten
    (230) Der ongerepte Non, wiens hart zich zuiver hield!
Terwyl zy ’t aerdsch vergeet, leeft zy, van ’t aerdsch vergeten,
    Daer nooit heur rein gemoedt van snoode tochten krielt.
[p. 341]
Haer beê word staeg verhoort; haer wensch is Gods behagen.
    Nu volgt de zoete rust dan de arbeidt haren wil;
(235) De kalmte harer ziel kan waken, weenen, klagen;
    Haer driften zyn bedaert, haer hartstochtstormen stil;
Heur droeffenis baerdt vreugdt; haer zucht word opgenomen
    Naer Godt, die haer in ’t licht van zyne gunst’ doet slaen.
’t Inluistrend Engeldom verschaft haer gouden droomen,
    (240) De Hemelbruidegom bied haer den trouwring aen.
Voor haer zingt staeg liet koor der zuivre maegdereijen
    Het heilig bruiloftliedt; Godt doet, haer deugdt ten prys’,
Der Serafynen rei een’ hemelgeur verspreijen;
    Voor haer bloeit de eêlste roos in ’t zalig paradys.
(245) Op ’t streelende geluidt der hemelsche çymbalen
    Bezwykt en luikt ze allengs, al stervende ’t gezicht,
Ja smelt gansch weg op ’t zien der luisterryke stralen
    Van Gods almogendheit in ’t eeuwigblinkend licht.
Heel andre droomen, gansch onzalige gedachten
    (250) En driften houden ftaeg myn ziel in haer geweldt,
Wanneer myn heete drift, op ’t einden van myn klagten,
    Al ’t geen Gods yvergeest verbryzelt had herstelt.
[p. 342]
Dan slaept de ziel en laet Natuur haer vry vermogen,
    Dan ylt myn losse drift naer u om wien ik blaek’.
(255) o Nachtverschrikkingen! gy doodt en vleit myn pogen.
    Hoe wordt de schuldt gesterkt door ’t denkbeeldt van ’t vermaek?
De heete tochten doôn dan al de magt der reden,
    En voên een liefdebron waervan myn boezem zwelt.
Ik hoor u, ’k zie u, ’k staer op uw bekoorlykheden,
    (260) ’k Hou uw verschynsel’ in myne armen vast geknelt.
’k Word wakker... ’k zie u niet; ik hoor u niet meer spreken.
    ’k Roep u, uit al myn magt’; maer och! gy hoort my niet.
’k Word door uw schim zoo stuursch, als door u zelf, ontweken;
    Ik strek myne armen uit, ik wenk haer, maer zy vlied.
(265) Om weêr te droomen sluit ik myn gewillige oogen.
    ’k Roep: ,, waerd bedrog, keer weer! beguigling, sta my by!
Het koomt niet. Hierop dunkt my weêr, dat we, opgetogen,
    Elkanders harteleet beweenen, zy aen zy’,
Daer, in een aeklig woudt vol nare en dootsche paden,
    (270) Om een vervallen slot de vale klimöp groeit,
Of daer de rotsen, als met ons verdriet beladen,
    Neerhangen op de zee, die hunnen voet besproeit.
[p. 343]
Al baert dit droevig oordt my duizend ziel verdrieten,
    Ik vond hier echter iet tot troost in myn gekwel,
(275) Wyl ik’er schreijende uw gezelschap mogt genieten.
    Maer in dit zoet genot verneem ik, dat gy snel
Naer boven vaert, my wenkt, opdat ik u zou volgen.
    Waerop een zwarte wolk ons scheid, u gansch bedekt;
Terwyl een felle storm, als razende en verbolgen,
    (280) De ïlille zee beroert, het woên der golven wekt.
Ik schrik, vlieg op, doch zie dat droef gezicht gestadig,
    ’k Ontwaek met al het leet waermeê ik ging te rust.
Licht wyst de Hemel, u veel meer dan my genadig,
    U ’t heilspoor tusschen last en lieffelyken lust.
(285) Uw leven is een kalmte een stille vloedt van zegen,
    Nooit woelende of beroert door heet of driftig bloedt,
Stil, als de zee, wanneer geen winden zich bewegen,
    Noch hunne ontruste geest de waters ruischen doet;
Bedaert, gelyk de geest eens heiligs, die zyn zonden
    (290) Geheel zyn uitgewischt door de opperste Genaê;
Zoo vriendlyk, als ’t gelaet, waermeê, in droeve stonden,
    Gods lieffelyke troost het menschdom koomt te staê.
[p. 344]
Koom, koom, myn Abelard! wat vreest ge? wil niet dralen;
    De toorts der Liefde brandt toch voor de dooden niet.
(295) Men teugelde uw natuur, de godsdienst stelt u palen;
    Gy zyt yskoudt; ik volg ’t geen my de min gebied.
Nogthans is myne vlam van zulk gering vermogen,
    Als die, wiens gloedt in ’t graf de doodbus flaeuw verlicht,
Doch waer ik vliê, wat ooit zich opdoe voor myne oogen;
    (300) Uw lieflyk denkbeeldt volgt me en zweeft voor myn gezicht,
’t Ryst voor my op in ’t woudt, ’t wil van ’t altaer niet vluchten;
    ’t Bevlekt myn gansche ziel en laet my nimmer vry.
’k Spil ’t heilig morgenuur, met staeg om u te zuchten;
    Uw beeldnis, al myn lust, weerd vaek myn’ Godt van my.
(305) ’k Verbeeld me in elk gezang uw schoone stem te hooren.
    Met elke bedekrael’ ontvalt my eene traen.
Als ’t heilig orgelspel de zielen lokt door de ooren,
    En’t wierookvat zyn’ geur ten hemel op doet gaen,
Kan dikwyls één gedachte al de aendagt van my weren.
    (310) Waskaersen, priesters, kerk, ’t schud al voor myn gezicht.
Myn ziel schynt in den gloed der liefde te verteren,
    Daer ik myne oogen vest op ’t vlammend Outerlicht.
[p. 345]
Ei koom, terwyl ik hier, bedroeft, bedeest, verlegen,
    Godvruchte tranen in myn schreijende oogen gaêr,
(315) Terwyl ik biddende in het stof lig neêrgezegen,
    En myne ziel de komst van ’t heillicht wordt gewaer.
Koom, durft gy, ga, met al uw minnelyk vermogen,
    Den Hemel zelfs te keer, en gun myn hart hem niet.
Wisch door de minzaemheit van uw verwinnende oogen
    (320) In my het denkbeeldt uit van ’s hemels ryksgebiedt.
Ontneem my die genaê, die droef heit, al die tranen!
    Laet my van al ’t berouw in ’t minst geen overschot!
Trek my te rug daer gy my ’t hemelspoor ziet banen!
    Sta ’t helsche moordrot by, ruk, scheur my van myn’ Godt!
(325) Neen: wyk, zoover als ’t oost van ’t west is afgelegen!
    Dat wy door hoog gebergte en zeen gescheiden zyn!.
Och! koomniet! schryf my niet! laet ik u nooit bewegen!
    Wat smert ik om u ly’, deel nimmer in myn pyn!
’k Ontsla u van uw woordt, van uw belofte en eeden,
    (330) Verzaek, vergeet me, opdat myn liefde u niet verleid’!
Schoone oogen, teeder hart, beminde aenloklykheden,
    Die nog myne oogen streelt, vaert wel in eeuwigheit.
[p. 346]
Koom, hemelschoone deugdt, aenminnige Genade!
    Koom, o Vergetenheit, die de aerdsche zorgen slaekt!
(335) Hoop, blyde hemeHpruit, wiens troost ons koomt te stade,
    En gy, Geloof, die ons hier vroeg onsterflyk maekt!
Koomt in, gy tuit by my een gul onthael erlangen.
    Omarmt my, geeft my rust; hoort Eloïze u noôn,
Daer ze in heur nare çel! van droefheit zit bevangen,
    (340) Of op een tombe leunt, een nabuur van de doôn.
’k Hoor in elk windje my een stille stem genaken;
    ’t Is meer dan Echoos galm, ’t geen op dees muren stuit.
Daer ik de dooden hier by ’t lamplicht blyf bewaken,
    Hoorde ik uit gindse kist, zoo straks, een dof geluidt.
(345) ,, Koom, droeve Zuster, koom [dus klonk het naer ik meende]
    ,, Hier is uw plaets, koom hier, o Zuster, dael hier in.
,, ’k Was eertyds u gelyk, ik bad, ik beefde, ik weende;
    ,, Toen een slavin der Liefde en nu een Engelin.
,, Geen onrust koomt nu ooit myn’ zoeten doodslaep storen.
    (350) ,, Omhoog weet Liefde of Trouw van smert noch ongedult.
,, Zelfs heeft het bygeloof hier alle magt verloren;
    ,, Geen mensch, maer Godt alleen vergeeft ons hier de schuldt.
[p. 347]
Hier swygt ze. Ik koom, bereid me uw hemehcbe priëelen
    Waer rozegaerdt, gebloemte en palmloof eeuwig bloeit.
(355) ’k Ga heen daer stilte en rust Gods minnaressen streelen,
    ’t Gezuiverd liefdevuur in Englenboezems gloeit.
Laet my, o Abelard, dees laetste gunst verwerven;
    Baen my den steilen weg naer ’t hemelhofgezin,
Omärm, wanneer myn mondt verbleekt, myne oogen sterven,
    (360) Myn vlotte ziel en zuig myn’ laetsten adem in.
Neen! voer veel liever dan, met kerkgewaedt omtogen,
    Met uw beklemde vuist’ de waskaers bevende aen;
Houd dan het heilig kruis voor myne scheemrende oogen;
    Leer my en leer van my het sterflot ondergaen.
(365) Aenschouw dan Eloïze, eertyds al uw vertrouwen,
    De voedster van uw vreugd’, de bron van uw gezucht,
’t Zal dan geen misdaedt zyn my teeder te beschouwen,
    Zie hoe de rozeblos dan van myn wangen vlucht’.
Zie in myne oogen dan het laetste vonkje kwynen;
    (370) Ja staer op my, zoolang ge u aen myn zy’ bevind’,
Tot myn gezicht en pols en adem gansch verdwynen,
    En gy, o Abelard, niet langer wordt bemindt.
[p. 348]
De doodt, die wysheit leert, toont aen dat onze zinnen
    Op al te bros een stof verzot zyn en gestelt,
(375) Wanneer we een’ sterveling, een’ nietig’ mensch beminnen.
    Ach! dat, als’t hoog besluit uw schoone leest eens velt,
[Die bron van al myn schuldt en teedre ziel vermaken]
    Uw laetste doodsnik in verrukkingen verdrink’,
De Hemel nederdael’, Gods Englen om u waken,
    (380) Gods glans u uit de poort des heils in de oogen blink’!
Dat u de heiligen omärmen en belonken,
    Met zulk een liefde, als ooit tot u myn’ boezem trof!
Och! mogt’ één graf myn’ naem by uwen naem doen pronken,
    Myn min der eeuwighek inënten op uw’ lof!
(385) Wanneer dan, na verloop van eeuwen, als myn smarten
    Geëindigt zyn, geen leet myn zinnen meer ontroert,
’t Geval twee dolende Gelieven, eens van harten,
    Aen Paraclets gebouw en zilvren sprongen voert,
Dan zullen ze op den zark hun hoofden t’samen steken,
    (390) De een ’s anders tranennat indrinken, en elkaêr
Toezuchten, vol van rouwe, en uit ontferming’ spreken:
    Dat onze min de smert dier Twee nooit evenaer’!
[p. 349]
Als ’t schelle hozanna, in ’t ruim der tempelbogen,
    In de offerplechtigheên een’ gloenden yver wekt,
(395) En niemant, by geval, zyn heilbeschouwende oogen
    Laet dalen op den steen, die onze lyken dekt,
Zal de aendacht zelf, al zou ’t haer’ heilsmaek iet verkorten,
    Op ons zich vesten en op ’t hemelsch slechts in schyn;
Ja om ons droevig lot een menschlyk traentje ftorten,
    (400) Doch deze teederheit zal haer vergeven zyn.
Voorwaer zoo ’t noodlot ooit een’ Dichter ’t leet doe dragen,
    Doe deelen in ’t verdriet, ’t geen ’t my hier lyden doet,
En, in afwezigheit, geheele jaren klagen,
    Daer hy het voorwerp van zyn liefde misfen moet;
(405) Dat die, indien’er één in zoo veel leets kan deelen,
    Zoolang, zoowel bemint, ons lot verhaele op maet;
De 4welgezongen ramp zal myne grafrust streelen:
    Die ’t meest’ daer van gevoelt, is ’t best daertoe in staet.

1747
Continue
[p. 350]

K. VAN BAERLE

GEVOLGT.

    SChuw de Ondeugdt zoo gy wilt dat zy u schuwen zal.
Boei uw begeerlykheên zoo wordt gy zelf ontbonden.
    Die deze weereld schuwt bewandelt de andere al.
Hy die den wellust mint, zit diep in ’t slyk der zonden;
    (5) Doch die de zonde haet heeft zich daer uit gered.
De weg ter deugd’ is ook de weg naer ’s hemels hoven.
    Dien ’t rouwt dat hy zyn schreên van ’t heilspoor heeft gezet,
Is ’t Appenynsch gebergte in hoogte ver te boven.
    Die eerlyk leeft is reeds veel hooger dan de maen.
(10) Die, ’t godloos leven wars, den godsdienst aen blyft hangen,
    Staet in het vast gestarnte, en die, met al zyn daên,
In ’t weldoen trouw volhart is al by Godt ontfangen.

1747.
Continue

Tekstkritiek:

p. 327 Nogent er staat: Nagent