Jacob Cats: ‘Twee verkracht, en beyde getrout.’ In: Trou-ringh 1637.
Facsimile bij Ursicula
Uitgegeven door dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Continue’SWERELTS

BEGIN, MIDDEN, EYNDE,

BESLOTEN IN DEN

TROU-RINGH,

NET DEN

PROEF-STEEN

VAN DEN SELVEN.

DOOR

I. CATS.

[Vignet: Virgo Dordracena. Libros non liberos pariens]

TOT DORDRECHT,
______________________

Voor Mathhisas Havius. Gedruckt by Hendrick van Esch,
Boeck-drucker, woonende in ’t Hof, in de
Druckerije van de Maeght van Dordrecht.
ANNO 1637.
Met Privilegie voor vijthien Iaren.
[
p. 275]

TWEE

VERKRACHT.

EN

BEYDE

GETROUT.

NA dat de gulde tijt ten eynde was gekomen,
En dat een slimmer eeuw haer aenvangh had genomen,
    Doen is de ware deught getogen op de vlucht,
    En uyt het aerdsche dal verheven in de lucht.
(5) Stracx heeft de swarte poel veel grouwels uyt-gespogen,
Die met een snelle tocht door al de landen vlogen,
    Twist, leugens, vuyl gewin, bedrogh en quade lust,
    En sucht tot felle wraeck, die noyt en is gerust.
Daer gaen de menschen aen, na dat haer tochten raden,
(10) En poogen haren geest als in de vreught te baden;
    Men vint geen ware trou, geen reynen handel meer,
    De jeught is buyten tucht, de vrouwen sonder eer.
De Machten van het lant, verplicht hier op te letten,
Die gaender tegen aen, en maken nieuwe wetten.
    (15) Wt quaet ontstaet het goet. Soo haest het onkruyt wast
    Soo dienter na gesien, en op te zijn gepast.
Ontrent de Griecsche strant, te midden in de stroomen,
Daer leyt een groene kust belommert van de boomen,
    Verçiert met groen gewas, met vet en machtigh vee,
    (20) Met schepen aen de kaey, en neeringh uyt de zee.
[p. 276]
Het lant was wonder rijck, en rijckdom baerde weelde,
En stracx verliep de tucht, als sy het monster teelde.
    Daer is geen regel meer. Want maeght en jongh-gesel
    Is besigh even-staegh met alle dertel spel.
(25) Wat is uyt dit gewoel als enckel leet te wachten?
Sy rasen onder een by wijlen gansche nachten;
    Geen toesicht, geen ontsagh. Een ongetoomde vreucht
    Vervoert het dertel volck, en maeckt een geyle jeucht.
By-naest het gansche rijck is buyten alle banden,
(30) Men siet in geyle lust de jonge lieden branden.
    En mits daer menighmael een vrijster wert ontschaeckt,
    Is op de maeghden-roof een strenge wet gemaeckt.
Men heefter vast gestelt, dat wie een dochter schende,
En tegen haren danck de jonge maeght bekende
    (35) Sou vallen door het sweert, of (soo de vrijster wou)
    Moest haer voor eeuwigh zijn verbonden in de trou.
Sy die geschonden was had recht te mogen kiesen,
Of aen den jongen wulp den kop te doen verliesen,
    Of hem, uyt soeten aert, te gunnen ’t echte bedt;
    (40) En wat sy dus verkoos dat bleef een vaste wet.
Niet langh na desen tijt, een ridder van Mileten
Heeft aen een schoone maeght sigh even dus vergeten:
    De vos had menighmael op desen roof geloert,
    En met een slimme greep Triphose wech-gevoert,
(45) Triphose kracht gedaen, en even sonder vragen
Haer maeghdelicke blom ten roove wech-gedragen.
    Doch mits hy wort vervolght door menigh edelman,
    Soo vlucht hy door het wout ten besten daer hy kan;
En naer hem door het volck de juffer is ontnomen,
(50) En hy te naeuwer noot met vluchten wech gekomen,
    Soo raeckt hy by een maeght wel eer van hem bemint,
    Die hy doen juyst alleen en sonder hoeder vint.
[p. 277]
Hy weetse van haer slot met woorden af te leyden,
Te locken op het velt, te brengen aender heyden;
    (55) En t’wijl hy daer alleen met haer in ’t groene rust,
    Soo stelt hy in het werck syn ongetoomde lust.
Iokaste weert hem af voor eerst met goede reden,
En, als dat niet en hielp, met haer geheele leden.
    Doch mits de rappe gast de juffer is te sterck,
    (60) Soo gaet de lincker voort in syn oneerlick werck.
Dit wert van stonden aen door al het lant geweten,
En door de snelle Faem ten luytsten uyt-gekreten.
    De schender wert gesocht, en in het wout gevat,
    En als gevangen man gesonden in de stadt.
(65) De Wet die stelt een tijt, en laet de juffer klagen,
Om sigh op ’t gansche stuck te mogen onder-vragen.
    Dies quam een yder sien, hoe soo een vreemt geval
    Daer in het hooge recht een eynde nemen sal.
Soo haest te syner plaets de rechter is geseten,
(70) Om van het slim bedrijf den gront te mogen weten,
    Soo wort van stonden aen Menander in-gebracht,
    Daer hem het nieusgier volck met groot verlangen wacht.
Syn wesen is bedroeft, syn oogen neer-geslagen,
Het schijnt dat hy het lijf onmachtigh is te dragen,
    (75) Syn handen syn geboeyt, syn hooft is sonder hoet,
    En hem wort aen-geseyt, hoe dat hy knielen moet.
Daer zijght hy in het zant met wonder bleecke wangen,
Syn mont is sonder spraeck, als van de doot bevangen,
    Syn innigh herte klopt, syn gansche lichaem drilt,
    (80) Het schijnt dat hem de ziel alree verlaten wilt.
Syn aensicht staet gestreckt, syn hairen op-geresen,
Daer is een diepe schrick in syn gebaer te lesen.
    Men siet een vreemt gewoel ontrent syn droeve borst,
    Soo dat syn tonge kleeft, verwonnen van den dorst.
[p. 278]
(85) Syn geest verdwijnt in angst, syn herte gaet versmachten,
En schept een volle doot uyt soo een droef verwachten.
    Of hy het weligh volck of strengen rechter siet,
    Hy vint in dat gesicht de doot, en anders niet.
Stracx na de jongelingh soo koomt Tryphose treden,
(90) Een maeght van strengh gelaet en deftigh in de zeden;
    Sy en haer gansch gevolgh is in het swart gekleet,
    Men siet aen haer gelaet een innigh herten leet.
Sy draeght geen diamant, geen gout of schoone ringen,
Geen peerels in het oir, geen kostelicke dingen,
    (95) Sy draeght geen hals-çieraet veel duysent ponden weert,
    Maer in haer rechterhant daer is een vinnigh sweert.
Iokaste koomt daer na sigh op de sale toonen,
En sy en haer gevolgh geçiert met groene kroonen.
[p. 279]
    De sleep die by haer is die gaet als tot een dans,
    (100) En in haer rechter hant daer is een rose-krans,
Haer kleet is wonder net geschildert met de naelde,
Haer borst vol diamant, daer in het oogh verdwaelde.
    Waer dat de juffer trat daer stroyt men edel kruyt,
    Soo datse quam ter sael gelijck een volle bruyt.
(105) De Meyer van de stadt begon voor eerst te spreken,
En heeft met strengh gebaer den joncker door-gestreken:
    Ghy dient (seyt hy) gestraft naer eysch van uwe daet;
    Maer segh noch even-wel wat u te seggen staet.

Soo haest de koude schrick een weynigh is geweken,
(110) Soo keeck Menander op, en gaf hem om te spreken:
    Mijn heeren (is syn woort) siet hier een schuldigh man,
    Die niet ontkennen wil, die niet versaken kan
Het droevigh ongeval van mijn onwijse jaren.
Eylaes! ick was te vroegh genegen om te paren.
    (115) Ick heb, en ick bekent, ick hebbe groote schult,
    Maer efter mijn misdaet en is maer ongedult.
Ick ben hier in het lant een edel-man geboren,
En van mijn ouders glans en heb ick niet verloren.
    Had ick maer in-getoomt mijn grilligh onverstant,
    (120) Ick hadde nu getrout de beste van het lant.
De Nymphen bey gelijck, die sigh alhier vertoonen,
Die sullen even-selfs soo verre my verschoonen,
    Dat ick een ridder ben, en dat mijn stoute daet
    Niet aen en heeft geroert een maeght van hooger staet.
(125) Wy zijn in een gewest te samen op-getogen,
En van gelijcken stam, en even van vermogen:
    Had ick in dit geval niet al te ras gegaen,
    ’K en hadde (na my dunckt) niet quaets hier in gedaen.
Heb ick haer tegen danck een kus of twee gegeven,
(130) Daer is geen moort geschiet, geen mensche doot gebleven,
[p. 280]
    Geen tempel, geen autaer en isser door ontwijt,
    Ick heb maer wat te vroegh en wat te rau gevrijt.
De weelde van het lant, de jeught en hare vlagen
Die hebben met gewelt mijn sinnen wegh-gedragen,
    (135) Mijn herte wech-geruckt, en even dese maeght
    Die heeft mijn ydel oogh maer al te veel behaeght,
Die heeft tot dit bejagh niet weynigh voets gegeven,
Mijn sinnen wegh-geruckt, mijn lusten aen-gedreven,
    Niet door een dertel oogh, dat geyle loncken schiet,
    (140) Neen, dat en is voor al in dese juffer niet.
Sy heeft een stil gelaet, een reyn, en deftigh wesen,
En daer is strenge tucht in haer gesicht te lesen;
    En efter haer gelaet, dat noyt tot lust en streckt,
    Dat heeft in mijn gemoet de lusten op-geweckt.
(145) Ist niet een selsaem dingh met ons aelweerdigh leven!
De deught heeft even-selfs tot ondeught my gedreven,
    De stilheyt tot gewelt, de tucht tot vuyle lust,
    En, siet, dus is de mensch gedurigh ongerust.
Iokaste wederom heeft door een vrolick wesen,
(150) Heeft door haer soeten aert, van yder hoogh gepresen,
    Heeft door een geestigh oogh mijn geest alsoo verruckt,
    Dat ick, geheel vervoert, haer blomtjen heb gepluckt.
Is dit soo grooten quaet? besiet ons eyge goden,
Sy doen het altemael dat schijnt te zijn verboden;
    (155) Niet eene van den hoop die niet syn geyle lust,
    Door list of door gewelt ten lesten heeft geblust.
Is niet de groote Mars in overspel gevonden?
En schoon hy in het bed scheen vast te zijn gebonden,
    Des efter niet-te-min de straffe van den God
    (160) En was hem geen verdriet, maer niet als enckel spot.
Hy die den blicxem voert wat heeft hy niet bedreven,
Wat voor een ruymen loop aen syn en lust gegeven?
[p. 281]
    Dan was hy eens een stier, en dan een witte swaen,
    En heeft soo maeghde-kracht of overspel gedaen.
(165) Het amber treckt het stroo door onbekende krachten,
Men siet het harde stael als op den seyl-steen wachten,
    En als het tot hem naeckt, soo schiet het veerdigh toe,
    En hecht sigh aen de steen, en niemant weter hoe.
Het amber dat ons treckt dat zijn de schoone stralen,
(170) Die uyt een geestigh oogh in ons gesichte dwalen.
    De seyl-steen onser ziel dat is een heus gelaet,
    Dat ons, men weet niet hoe, tot aen het herte gaet.
Hier door wert ons gemoet met krachten wech-getogen,
Soo dat wy menighmael hier tegen niet en mogen.
    (175) Eylaes! ick was vervoert en wist niet hoe het quam,
    Sy had my eerst verkracht, eer ick haer maeghdom nam.
Maer yemant sal misschien sigh hier aen mogen stooten,
En door een hart gepeys mijn sotte daet vergrooten,
    Om dat ick t’ eener tijt twee maeghden heb ontschaeckt,
    (180) En door soo vreemden slagh mijn saken vuyl gemaeckt.
Waer siet men (roept het volck) dat yemants losse sinnen
Oyt aen-gedreyen zijn, om twee gelijck te minnen.
    Of soo dat oyt gebeurt, het is uyt geyle lust,
    Die niet als met het sweert en dient te zijn geblust.
(185) Dit had ick oock gelooft; maer, siet, ick ben bedrogen,
My hebben twee gelijck tot hare min getogen.
    Als ick Iokaste sie, mijn gansche ziele mint,
    Als ick Tryphose sie, ick ben tot haer gesint.
Ick heb Tryphose lief, vermits haer wijse reden,
(190) Ick heb Iokaste lief, vermits haer frissche leden.
    Ick heb Iokaste lief, om haren soeten praet,
    Ick heb Tryphose lief, vermits haer fier gelaet.
Ick heb Tryphose lief, vermits haer deftigh spreken,
Ick heb Iokaste lief, vermits haer soete treken.
[p. 282]
    (195) Ick heb Tryphose lief, haer dient een deftigh man;
    Ick heb Iokaste lief, vermits sy jocken kan.
En schoon of dese twee in wesen zijn verscheyden,
Noch sweeft des niet-te-min mijn liefde tussen beyden,
    En als mijn innigh hert hier van een proeve doet,
    (200) ’K en weet niet wieder staen, of wieder wijcken moet.
Wat sal ick nu, eylaes! wat fal ick vorder seggen?
Ick wil my voor de wet in ootmoet neder leggen,
    En wachten met gedult, wat over dit geval
    De wijse nymphen doen, de rechter wijsen sal.
(205) Soo haer Iokaste toont genegen om te paren,
Ick wil tot haren dienst mijn jonge leden sparen;
    Sy is my liefgetal, sy weerdigh dat ick leef,
    Soo dat ick wat ick ben haer willigh over geef.
Maer soo Tryphose wil dat ick sal moeten sterven,
(210) Sy kan oock even dat van mijnen geest verwerven;
    Ick stae op haer gebodt hier tot de doot bereyt.
    Koom, doot my dien het lust, als sy het maer en seyt.
Prinçessen allebey, wat sal ick my verschoonen?
Ghy kont, wanneerje wilt, my straffen of beloonen.
    (215) Brenght hier een rose-krans, of wel een vinnigh sweert;
    Want, ’t zy ick leef of sterf, ghy zijt het beyde weert.

Soo haest Menander sweegh, men hiet Tryphose spreken,
En die heeft even stracx haer degen op-gesteken,
    En, na een droeven sucht, als uyt haer hertsen gront,
    (220) Ontdoetse voor den Raet aldus haer bleecken mont:
Waer ick een lichte-koy of van de geyle vrouwen,
Die uyt een krielen aert de vrijers onderhouwen,
    Of waer ick van den hoop, die, als het haer gevalt,
    Rijt spelen in het lant, en gansche nachten malt,
(225) Soo woud’ ick mijn verdriet met stille sinnen dragen,
En hier aen desen Raet mijn droefheyt nimmer klagen,
[p. 283]
    Ick kropt’ het onheyl in, ick droegh het met gedult,
    Ick leet het ongemack, gelijck als eygen schult.
Maer nu ick vander jeught ben eerlick op-getogen,
(230) En heb uyt ’s moeders borst maer enckel tucht gesogen,
    Soo koom ick aen het hof, en uyte mijn beklagh,
    Om dat mijn bange ziel niet langer swijgen magh.
Doch wat heb ick den Raet veel dingen aen te seggen?
’K en hebbe maer de wet den rechter voor te leggen,
    (235) En by de wet het sweert. Het feyt dat is bekent,
    En hy is ’t leven quijt, al die een vrijster schent.
Slampamper, weelde kint, wijn-suyper, erref-bancker,
Nacht, lincker, bouve-schuym, op-snapper, venus-jancker,
    Leegh-ganger, ture-luer, lust-soecker, lecker-tant,
    (240) Eer-roover, opper-fun, trou-hater, lanter-fant,
Bordeel-brock, hoere-vooght, gebuer-stier, maeghde-schender,
Ick sweere by de Son, by God den herten kender,
    By Styx den swarten poel, tot uwer straf gemaeckt,
    Dat my geen dertel wicht voor desen heeft geraeckt,
(245) Dat my noyt krielen bouf de leden quam bestoken,
En noyt het maeghden vlies in my en is gebroken,
    Tot ghy u dertel vleys tot mywaerts hebt gewent,
    En hebt, tot mijn verdriet, mijn teere jeught geschent.
Kom, beul, en doet u werck, kom laet den deugh-niet knielen,
(250) En wilt hem door het sweert van stonden aen vernielen.
    Siet, daer ist al geseyt. Men doet het recht te kort,
    Indien men niet terstont het schendigh bloet en stort.
Wat gaet de slimme gast alhier te voorschijn halen,
Of fabels sonder slot, en oude leugen talen!
    (255) O rechters, achtet niet al wat de bouve seyt.
    Ten heeft geen ander slot, als slechts een loos beleyt.
Een sake vint ick vremt, dat ick hier rose-kranssen,
Dat ick hier lieden sie, die schijnen als te danssen.
[p. 284]
    Dat hier een jonge maeght wert in het spel gebracht,
    (260) Die met een vollen mont hier seyt, te zijn verkracht.
Maer gaet des niet-te-min in rechten openbaren,
Dat sy met desen bouf genegen is te paren,
    En dat de rechter selfs haer niet beletten kan,
    Den vuylen onverlaet te noemen haren man.
(265) O son keert uwen loop, en komt by nachte schijnen,
O nacht verkeert in dagh, en doet de maen verdwijnen,
    De somer storte snee, de winter jeughdigh kruyt,
    Het aertrijck geve vier, en schiete donder uyt.
Laet al wat immer was syn eerste wesen breken.
(270) Hier komt een jonge maeght voor haren schender spreken,
    En eyscht hem tot een man. Hier komt een teere maeght,
    Aen wien een maeghden-dief in volle daet behaeght.
Hier komt een teere maeght, die wil haer schender loonen,
Die wil een vuylen bouf met reyne bloemen kroonen.
    (275) Hier komt een jonge maeght, die biet een rose-krans
    Aen desen onverlaet, een schuym van alle mans.
Maer dat is niet genoegh, sy wil het recht beletten,
De schande my gedaen te straffen na de wetten,
    En dat op desen gront, vermits de roffiaen
    (280) Heeft haer benevens my oock oneer aengedaen.
Wel hoe! sal dan een bouf het leven hier verwerven,
Om dat hy tweemael doet daerom hy dient te sterven?
    Wie eene maeght verkracht die is voorseker doot,
    En dese schenter twee. is hy nu buyten noot?
(285) Siet! wat een vremt besluyt. de fun die wort het leven,
En even boven dien een jonge maeght gegeven,
    Om dat hy tweemael doet, dat (waer het eens gedaen)
    Hem door een fellen beul ter aerden soude slaen.
Wel neemt dat onse schrouf een man-slagh had bedreven,
(290) En schent daer na een maeght, sal hy noch efter leven?
[p. 285]
    Sal ’t recht ontwapent zijn, de rechter zijn gestilt,
    Om dat een dwase maeght haer schender trouwen wilt?
Voor my, ick segge neen, hy moet als moorder sterven,
Schoon dat hy al verlof als schender moght verwerven.
    (295) De straffe van het quaet, voor eerst by hem begaen,
    Kan door geen tweede feyl te niete zijn gedaen.
Indien het anders gingh, wie sou het vrouwe schenden
Of van het platte lant of van de steden wenden?
    Sal niet de slimste bouf, wien dat hy oock verkracht,
    (300) Stracx wesen boven recht en buyten onse macht?
Wat heeft hy meer te doen die vrijsters wil schoffieren,
En plegen vuyl bejagh ontrent de jonge dieren,
    Als dat hy (waer hy kan) maer vrou en maeghden schent,
    En dan eens om een sloir van minder adel sent?
(305) Die sal hem metter daet in alle dingh gerieven,
En even boven al met trouwen hem believen,
    Soo haest hy maer en spreeckt. Siet, wat een selsaem stuck!
    Iae ’t is de rechte wegh tot schand’ en ongeluck.
Waer slechts, ’k en weet niet hoe, een bouf sal willen trouwen,
(310) Daer leyt ons moye wet, de lincker is behouwen.
    Siet wat een groote deur men hier ontsluyten sal,
    Tot oneer, tot verdriet, tot enckel ongeval.
Wel aen, vermeynde bruyt, een woort heb ick te seggen;
Vint ghy bequame stof, ghy mooghtet weder-leggen:
    (315) De bouf heeft my verkracht, op dat syn vuyle lust
    Door mijn verloren eer sou werden uyt-geblust;
Maer ghy hebt maer alleen dit vuyl bejagh geleden,
Op dat door u de straf sou werden aen-gebeden.
    De bouf heeft noyt gesocht met u te zijn getrout;
    (320) Het was hem maer te doen, dat ghy hem lossen sout,
Dat ghy hem met gevley de rechter sout ontrecken,
En hy dan naderhant u domheyt sou begecken.
[p. 286]
    Maer schoon ghy waert syn wijf, en dat het mocht bestaen,
    Gaet denckt eens, slechte duyf, hoe sal het u vergaen?
(325) Hy voet een geylen brant in syn onkuysche leden,
Hy is (gelijck het blijckt) met eene niet te vreden,
    Hy heeft in korten stont, en sonder tussen-nacht
    Twee vrijsters aen-geranst, en om haer eer gebracht.
Wat sal ’t hier namaels zijn, als ghy hem sult vervelen?
(330) Hoe sal den slimmen guyt alsdan den bouve spelen?
    Mijns oordeels, dwase maeght, u naeckt een groot verdriet.
    Dan hoe het u vergaet, dat stuck en raeckt my niet.
Ick sou oock tot een man mijn leden konnen vougen,
En in het echte bed wel soecken mijn vernougen;
    (335) Maer trouwen door gewelt, en paren uyt bedwangh,
    Daer toe verstae ick noyt mijn leve-dagen langh.
Maer dit is mijn besluyt, ick wil mijn sinnen geven
Veel liever sonder man als met een bouf te leven.
    Men doe gelijck het dient, het is om niet geseyt,
    (340) Gewelt en is geen wegh die my tot vrientschap leyt.
Maer hoort my noch eenmael, dit heb ick u te vragen,
Wat maeght is oyt geschent die niet en plagh te klagen?
    Voorwaer, die vrouwe-kracht met stillen monde draeght,
    Men segge wat men wil, ten is geen rechte maeght.
(345) Maer ghy, ô weelde kint, hebt noch al vremder treken,
Ghy klaeght niet van den bouf, maer pooght hem voor te spreken.
    Dit sluyt doch niet een sier, en daerom segh ick noch,
    Dat al u gansch beleyt is niet als slim bedroch.
Maer al u loos bedrijf en kan u geensins baten,
(350) Ghy moet doch aen den beul den vrouwen-schender laten,
    ’T en is u beurte niet met hem te zijn de bruyt,
    En hoort daer op een woort, alleen maer tot besluyt.
’T is seker dese gast heeft eerst by my gelegen,
En ’t recht tot syne straf is my alleen verkregen.
[p. 287]
    (355) Dies segh ick vat hem aen, en handelt na de wet.
    Hoe kan doch mijn versoeck door yemant zijn belet?
Ick magh hem metter daet den kop af laten houwen.
Ghy doet dan watje kont om hem te mogen trouwen.
    Straft eerst het vorigh quaet. want dat is my geschiet.
    (360) Het tweede laet ick u. want dat en raeckt my niet.
Wel laet dan uwen bouf door ’t sweert syn leven enden,
Of laet de beste jeught van alle bouven schenden.
    Want als men vuyl bejagh laet sonder straffe gaen,
    Soo heeft het sacht gedult de goede quaet gedaen.
(365) Wat batet of een maeght haer eere wil bewaren,
En tot het echte bed haer teere leden sparen,
    Wat batet of een maeght haer in den huyse sluyt,
    En drijft met alle macht haer losse sinnen uyt,
Indien een schuyfel-bout de slimste van de bouven
(370) Magh foolen hare jeught, haer teere ziel bedrouven,
    En schoon hy wort betrapt, en voor den rechter staet,
    Dan even loon ontfanght voor syn vervloeckte daet?
Dat is, na mijn begrijp, de poorten open setten
Om al de geyle jeught in haren lust te wetten,
    (375) Dat is de gansche stadt en al het vaderlant
    Te stellen tot een roof, en al in vollen brant.
Wel laet vry desen bouf, en syns gelijcke benden
U dochters altemael, u jonge vrouwen schenden;
    Het kan niet anders zijn: Al wie rabouwen loont
    (380) Die heeft de vuyle lust een open deur getoont.
Neen, vorsten weest gestrengh, en laet den bouve lijden,
Soo magh al wie het siet syn quade gangen mijden.
    Al ben ick maer een maeght, dit heb ick eens geleert,
    Dat een aldus gestraft is duysent af-gekeert.

(385) Iokaste stont verset van soo gestrenge reden,
En had in dit gespreck een staegh verdriet geleden,
[p. 288]
    Haer ziele lagh en jough, haer wesen is gestoort.
    Dus met Tryphose swijght, soo neemtse stracx het woort:
Hoe lange (felle maeght) wilt ghy soo vinnigh spreken,
(390) En met u wreede tongh ons in den boesem steken,
    Ons drucken in de ziel? Voorwaer ick ben beschaemt,
    Dat ghy hier onderneemt dat geensins en betaemt.
Ghy komt hier in den raet, en toont een blooten degen,
En toont met u gelaet waer toe ghy zijt genegen.
    (395) Men hoort dat u de tongh gelijck een adder steeckt;
    ’T is bloet al watje roept, en wrake datje spreeckt.
Voorwaer het vinnigh stael en is geen maeghde wapen;
Wy zijn tot sachten aert en soete min geschapen.
    Woont in een vrijsters hert maer spijt en enckel gal,
    (400) Segh waer dat soet verdragh en liefde woonen sal.
Ick werd’ van u berispt, dat ick my kom vertoonen
Met bloemen aerdigh kruyt en verse rose-kroonen.
    Maer segh kan oyt een maeght voor haer yets beter doen,
    Als dats’ haer leden çiert met kruyt en jeughdigh groen?
(405) Ick wil een edelman uyt harde banden slaken,
En wou van dese plaets een bruylofts-kamer maken,
    En vesten even hier een wettigh trou-verbont,
    Indien my van den Raet dit mochte zijn gejont.
Hier na ben ick gekleet, en in mijn gansche wesen
(410) En is geen gramme sucht, geen overmoet te lesen;
    Mijn kleet is na de saeck die my hier komen doet,
    En na mijn çiersel is, soo is mijn stil gemoet.
Maer ghy, ô vinnigh mensch, en wilt geen rosen vlechten,
Ghy wilt een wreet schavot hier onder laten rechten,
    (415) Ghy wilt een fellen beul hier brengen aen den dagh,
    Op dat hy menschen bloet als water storten magh.
Wie ons maer beyde siet die kan terstont ontdecken,
Waer heen mijn oogh-gemerck en uwe sinnen strecken.
[p. 289]
    En wat u beter vought, en wat my beter staet
    (420) Dat stel ick aen het volck en aen den ganschen Raet.
Maer ick sie watter schort. ghy zijt van hem geschonden;
Maer hy heeft meerder lust in mijne jeught gevonden.
    Sie daer leyt u de knoop. het is u groote spijt,
    Dat ick hem liever was, en ghy verlaten zijt.
(425) Ghy eyscht hem nu den hals, en staet hem naer het leven,
Niet om dat hy aen u syn lusten heeft bedreven;
    Maer om dat synen brant in u niet stil en stont,
    En stracx een nieu vermaeck in mijne leden vont.
Sal dan uyt spijt alleen een ridder moeten sterven,
(430) En om uw stillen nijt syn leven moeten derven?
    Dat waer een selsaem recht. voor my, ick segge neen;
    De rechter die ons hoort en is geen harde steen.
De gunst die moet den haet na reden overwegen,
En daer zijn even-selfs de rechters toe genegen.
    (435) Ick lieve, strenge maeght, dat ghy ten vollen haet;
    ’T is beter datje my den jongen ridder laet.
Ghy roemt u op de wet. wel laet haer woorden lesen,
Ick weet sy moet in als tot mijnen voordeel wesen.
    Let op haer rechten gront, en ondersoecktse vry.
    (440) Haer wit en oogh-gemerck dat is alleen voor my.
Een maeght (dus luyt het recht) die magh haer schaker trouwen,
Of magh hem door een beul in stucken laten houwen.
    Wel aen nu, felle maeght, ghy seght te zijn verkracht,
    Ghy seght dat dese mensch dient om den hals gebracht.
(445) Gewis, waert ghy alleen, ick liet u felle sinnen,
Oock op de staende voet, het vinnigh stuck beginnen.
    Maer ick ben even-selfs gelijck als ghy ontschaeckt,
    Soo dat het eygen werck oock my ten hooghsten raeckt.
Ick dan, die nevens u, heb recht te mogen kiesen,
(450) En wil niet dat de man het leven sal verliesen,
[p. 290]
    Ick soecke troost en hulp voor mijn bedroefden val,
    En wil dat echte trou my weder eeren sal.
Wat raet in dit verschil? kom latet overleggen,
Laet die het recht verstaen hier op haer reden seggen.
    (455) Hier is, gelijck ghy siet, alleen een edelman,
    In wien dit bey gelijck geen plaetse grijpen kan.
Hy magh niet zijn gedoot, en efter blijven leven.
Aen wien sal nu het recht den jongen ridder geven?
    Haer die syn doot begeert, of die hem trouwen wil?
    (460) Mijn heeren, soo ghy siet, het is een wijt verschil.
Ick wil mijns vaders huys en dese stadt vermeeren,
En mijn vervallen naem door echte banden eeren.
    Maer dese juffer haet de naem van echte wijf,
    En wil een edelman doen brengen om het lijf.
(465) Ick ben een eenigh kint, den ridder van gelijcke,
En sy noch boven dat. Ist reden dat ick wijcke?
    Sal haer kop zijn gevolght die soo wijt-mondigh kijft,
    En voor de gansche wet soo vremde rancken drijft?
Ach! soo men in den Raet haer voorstel wil gelooven,
(470) Men sal dan onse stadt van menigh huys berooven,
    Men salder drie in een gaen stellen buyten raet,
    Men salder drie gelijck gaen stellen buyten staet.
’T is seker dat het recht (als twee verscheyde saken
Niet t’samen konnen staen, noch effen zijn te maken)
    (475) ’T is seker dat het recht den sachsten middel kiest,
    En dat het hartste deel syn fellen wil verliest.
Soo ick nu dese schult den ridder wil vergeven,
En dat ick met den man genegen ben te leven
    In blijdschap, in verdriet, in vreught, en sware pijn,
    (480) Wie kander van het volck, wie kander tegen zijn?
Men heeft hier in het lant by wijlen goet gevonden,
Dat schoon daer eenigh man in ketens was gebonden,
[p. 291]
    En van de gansche wet geeygent aen de doot,
    Dat hem een jonge maeght mocht trecken uyt den noot,
(485) Dat sigh een jonge maeght mocht aen den rechter toonen,
En met een rosen-krans den droeven vrijer kroonen,
    Ia kiesen tot haer lief; en als het was gedaen,
    Soo liet de gansche wet de twee gelieven gaen,
Men liet de koorden los, men hiet de banden slaken,
(490) En, siet! geen vinnigh sweert en mocht den man genaken,
    Geen beul de straffe doen, ter eeren van de maeght,
    Die voor het schuldigh hooft den rechter had gevraeght.
Soo gunstigh is van outs een man te willen trouwen,
Het kan een fellen beul van straffen weder-houwen.
    (495) En dit is menighmael voor desen hier geschiet;
    Waerom doch gunt men my het eygen voordeel niet?
Indien een schuldigh man een vrijster wert gegeven,
Schoon dat hy aen de maeght geen moetwil heeft bedreven,
    ’T is reden dat een man om mijnent wille leeft,
    (500) Wanneer hy door gewelt mijn weerde maeghdom heeft.
Ick ben met ongeval geraeckt in dese schande,
En al mijn vrienden zijn de beste van den lande:
    Ghy doet het recht gewelt, ghy doet de waerheyt kracht,
    Dat ghy mijn teere jeught hier voor de wet veracht.
(505) Ick ben van goeden lof, en even quade tongen
En hebben mijnen naem voor desen noyt besprongen,
    ’K en ben geen lichte-koy, of van den slechten hoop,
    En seker ick en droegh mijn eere noyt te koop.
Laet al het naeste lant, laet al de buren spreken,
(510) Hoe menigh edelman, door heete min ontsteken,
    My staegh ten dienste stont, my hingh als aen het lijf,
    En dat om echte trou, en niet om tijt-verdrijf.
Iae dese joncker selfs (ick moet het heden seggen,
Om u met beter gront te mogen weder-leggen)
[p. 292]
    (515) Die heeft my langh gevrijt, eer dat hy oyt bestont
    Te soecken uwe gunst, te kussen uwen mont.
Wat heeft hy menighmael om ons kasteel gereden!
Wat heeft hy al gedaen! wat heeft hy niet geleden!
    Men hielt dat hem de geest uyt liefde schier verdween;
    (520) En desen onverlet hy liep een blauwe scheen.
Ick heb hem af-geseyt, gelijck syn vrienden weten,
Die heden aen den dagh op my noch zijn gebeten.
    ’T is dan de waerheyt niet, dat ghy maer zijt verkracht,
    En dat ick als een sloir word in het spel gebracht.
(525) Ick ben een eenigh kint. Laet vry het oordeel strijcken;
In adel, eer, of goet en wil ick niemant wijcken.
    En wat de schoonheyt raeckt, voorwaer de sake spreeckt,
    Dat u in dat geval maer al te veel ontbreeckt.
Wel hout dan eenmael op hier voor het recht te seggen,
(530) Dat ick door slim beleyt het stuck gingh weder-leggen.
    Ick mis in ware daet mijn eer, en hooghste goet?
    En ’t is mijn diepste leet, dat ick het seggen moet.
Maer nu dit swaer verdriet is over my gekomen,
Soo dient het even-wel ten besten op-genomen.
    (535) Eylaes! wat sal ick doen? ick ben mijn eere quijt,
    En ben tot aen de doot gequollen van de spijt.
Maer, siet, des ridders bloet en kan my niet genesen:
Ick sal hoe-wel hy sterf een droeve vrijster wesen,
    Een vrijster sonder eer, een vrijster, niet een maeght,
    (540) En dat is, na my dunckt, al beter niet gewaeght.
Ick wil dan, soo ick kan, ick wil my gaen begeven,
Om liever met een bouf als sonder eer te leven.
    En of hy qualick gaet en my geen woort en hout,
    Noch sal ick eerlick zijn, dewijl ick ben getrout.
(545) Wat kan ick beter doen in soo verboste saken?
’T is wijsheyt, van de noot een deught te konnen maken.
[p. 293]
    Dit wort alsoo betracht oock by den wijsten man;
    Magh hy niet soo hy wil, hy doet gelijck hy kan.
Doch ick kan van den helt soo qualick niet vermoeden,
(550) Ick hoop dat syne gunst mijn schade sal vergoeden,
    Te meer nu syn behout my soo veel moeyten kost,
    En dat mijn sacht gemoet hem van den doot verlost.
’T is beter, na my dunckt, de dochters der Sabijnen
In dit geheel beleyt gelijck te mogen schijnen,
    (555) Als hier te willen doen gelijck het moedigh wijf,
    Dat sigh uyt enckel spijt gingh brengen om het lijf.
Maer dese was getrout wanneer sy was geschonden,
En heeft daerom misschien geen beter raet gevonden.
    Maer ick die vrijster ben, en buyten echten staet,
    (560) Magh doen gelijck de noot misbruyckte vrijsters raet.
Doch, naer ick aen u merck, ghy wiltet niet gedoogen,
Ghy wilt u fellen aert voor al de werelt toogen;
    Maer des al niet-te-min dat ghy my niet en jont
    Komt my ten vollen toe, alleen op desen gront.
(565) Siet als men besigh is een vonnis uyt te spreken,
En dat na langh beraet de stemmen efter steken,
    Soo wort de bange ziel, die voor den rechter staet,
    Gansch vry en ongestraft getogen uyten Raet.
Dat is een oude wet, gebout op goede reden,
(570) En menighmael gebruyckt in al de naeste steden.
    Het recht is over-al van goedertieren aert,
    Al waer dat twijffel is daer wort een mensch gespaert.
Wel aen, ons out gebruyck heeft u en my gegeven,
Dat aen dit schuldigh hooft magh werden voor-geschreven
    (575) Het leven of de doot, na dat het ons behaeght,
    En watter sal geschien dat wort hier nu gevraeght.
Ghy seght met vollen mont: De schender dient te sterven;
En ick in tegendeel: Hy moet het leven erven.
[p. 294]
    Soo is dan tusschen ons een wonder harden strijt,
    (580) Dies is Menander los en van de doot bevrijt.
Wat isser meer te doen? wat isser meer te seggen?
Wat houf ick wederom u gront te weder-leggen?
    Ick wil het echte bedt, dat rijcken doet bestaen;
    En ghy het bloedigh sweert, dat landen doet vergaen.
(585) Wel aen dan tot besluyt, ick sal een eynde maken;
Hier is na mijn begrijp, hier is wel uyt te raken.
    Ghy, wat ick bidden magh, doet hier, ô wijsen Raet,
    Het beste voor de stadt, en ’t nutste voor den staet.

Soo haest Iokaste sweegh, men sagh de lieden woelen,
(590) Schier yder, soo het scheen, is anders van gevoelen.
    D’een houtet met de maeght, die met haer tonge stack;
    En d’ander mette maeght, die voor den joncker sprack.
Te midden uyt den hoop daer quam een stemme rijsen,
Die wou, gelijck het scheen, het schuldigh hooft verwijsen:
    (595) Breng wacker (was den roep) breng hier een bloedig sweert.
    Wie jonge maeghden schent en is geen leven weert.
Een ander wederom, die anders was genegen,
Die toont wat hy gevoelt, en roepter hevigh tegen:
    Onthout u, wreede beul, hier dient geen hange-man;
    (600) Hier is een rustigh quant, die vrouwen dienen kan.
Hier op soo gaet de wet de hoofden t’samen steken,
En in een ander zael van desen handel spreken.
    Hier wort in aller ernst ten naeusten overleyt,
    Wat datter is gedaen, en watter is geseyt.
(605) Na langh en veel beraets, Tryphose wert gepresen,
Iokaste niet-te-min den vrijer toe-gewesen.
    Doch onder dit verstant, dat sy verhuysen sal,
    En nemen haer vertreck in seker ander dal.
Soo haest als dit besluyt is by de wet genomen,
(610) Soo siet men op de zael terstont een priester komen,
[p. 295]
    Die heeft het jonge paer versegelt in de trou,
    En die geschonden was die wert een echte vrou.
Een ridder in den Raet aenhoorde dese saken,
En wat de jongelingh, en wat de juffers spraken,
    (615) Hy wough de strenge wet, hy wough den fellen eysch,
    En valt met syn gemoet hier over in gepeys.
Hy siet Tryphose staen, hy siet haer deftigh wesen,
Hy kan in haer gelaet een moedigh herte lesen.
    Hy denckt: Sie daer een maeght, die vry wat hooge sweeft,
    (620) En die een reyne ziel in haren boesem heeft.
Sy doet in haer gespreck van haren inborst blijcken,
En soo een hoogh gemoet dat sou my wel gelijcken.
    Sy is gelijck als ick, en past op geenen praet,
    Die by het slechte volck gemeenlick omme gaet.
(625) Het lijf is maer een romp, en, schoon het is geschonden,
’T is reyn indien de geest maer suyver is bevonden.
    De maeghdom is een deught, een onbegrepen goet,
    Die in geen vleesch en woont, maer in een reyn gemoet.
Hier maelt de ridder op by wijlen gansche nachten,
(630) Vint twist in syn gemoet, en strijt in syn gedachten.
    Dan is hy voor de maeght, dan van haer af-gewent,
    En al op desen gront, vermits sy was geschent.
Ten lesten als de tijt wat langer is verstreken,
Soo koomt hy tot de saeck, en laet de juffer spreken.
    (635) Sy weygert, sy bedenckt; maer op soo wijsen voet,
    Dat sy den edelman te meer verlangen doet.
Waer toe hier op gestaen? het stuck wort aen-gebonden,
De juffer wert verhooght, die eertijts was geschonden.
    Want haer wert toe-gestaen, dat sy haer bruylofs-dagh
    (640) Met kruyt, en maeghde-palm, met bloemen kroonen magh.
Dat sy de gansche zael, geeygent om te danssen
Magh çieren over-al met versche rose-kranssen.
[p. 296]
    De wet, na goet beraet, die heeft haer dit gejont,
    En vry, gelijck men hout, niet sonder vasten gront.
(645) De feest die wort volent met wonder groot vernougen,
Men siet het deftigh paer haer geest en lichaem vougen,
    Niet, als een jongen hoop, door grillen van de min,
    Maer door een wijs beleyt en met een rijpe sin.
Sy eert haer weerde man, vermits het treurigh leven,
(650) Alleen uyt syne gunst, is uyte smaet verheven.
    Hy viert haer wonder seer, om dat de jonge vrou
    Haer droevigh ongeval te sachter dragen sou.
Men sagh uyt dit verbont een van de beste paren
Die in de gansche stadt of in den lande waren;
    (655) Soo vreedsaem is het volck, soo wel op een gepast.
    ’T is net en suyver werck, als d’een hant d’ander wast.[p. 297]

T’ SAMEN-SPRAKE

ROERENDE

ONTSCHAKINGE.

PHILOGAMUS.

DIt is een gedenckweerdige gheschiedenisse, weerde Sophronisçe. Maer zijn wy dese stoffe van ontschakinge van vrouwen niet al voorby?
    SOPH. Wy hebben (’t is waer) eeniger maten van de houwelicken uyt ontschakinge veroorsaeckt hier voren gesproken, te weten, daer wy het stuck van de dochteren van Sçilo, ende wat haer van de Benjamijten is overgekomen, verhandelt hebben. Maer dat is een geheel ander werck, en t’eenemael verscheyden van vrouwe kracht in ’t bysonder gedaen, daer van in dese geschiedenisse wert gewaeght.
    PHI. Wel aen, seght my dan, wat nieuwe aen-merckinghe meynt ghy hier uyt nu te trecken?
    SOPH. Verscheyde, en die van soete bedenckinge. 1 Voor eerst, Offet voor een verkrachte dochter beter is dat sy haren ontschaker trout, ofte wel datse den selven, volgens de wetten, met den doot laet straffen. 2 Ten tweeden, Of een jonghman wel doet een vrou-mensch die een ander verkracht heeft hem ten wijve te nemen. Waer uyt dat by gevolgh komt te spruyten een derde vrage, te weten, 3 Of yemant wel doet te trouwen een beslapen vrijster, die by linckernije door yemant misbruyct is. Waer by dan komen kan een vierde bedenckinge, 4 Of een courtisane of die met haer lichaem opentlick gewin heeft ghedaen te trouwen, goet en betamelick is. 5 Ende voor een vijfde aen-merckinge, Of het aen de zijde van de vrou-persoon een wettige maniere van houwelick zy, een misdadigen te verbidden, en of de Overheyt gehouden is soodanigen verbiddinge plaetse te geven.
    PHI. Ick en meynde niet soo veel stoffe te steken in dese geschiedenisse. Maer in’t verhalen van uwe bedenckinge is my noch te binnen ghekomen een seste vrage, die hier mede dient ondersocht, by naburigheyt van dese stoffe, dat is, Of een jongelingh geseyt kan werden by vrijsters of vrou-menschen ontschaeckt te konnen werden.
    SOPH. Gewisselick, weerde Philogame, indien wy aen alle dese ghesneden stof fatsoen moeten geven, soo hebben wy vry een langen tijt van doen.
    PHI. Maer, weerde man, als het u gelieft, soo kont ghy het werck wel wat verkorten, indien ghy (in plaetse van een langh verhael van reden te maken) sonder grooten omslagh, kortelick u gevoelen op yder stuck gelieft te openen.
    SOPH. Indien ick u daer mede vernoegen kan, Philogame, ick sal onbeswaert wesen dien voet te volgen. En sonder langer voorspel te maken, aengaende d’eerste vrage, te weten, 1. of een jonge dochter wel doet haren schaker te trouwen; soo dient voor eerst geweten, dat nae de Romeynsche rechten sulcx duydelick is verboden. want na de selve en vermagh geen vrou-mensch van yemant verkracht zijnde, den selven voor haren man te verkiesen, op dat also de straffe, tegens de sulcke gestelt, by de Overheyt geoeffent soude mogen werden. L. un C. de raptu.
    De Theologanten in Consilio Meldensi zijn van gelijcke bedenckinge geweest. want de selve hebben aldaer vast gestelt, dat de gene die een vrou-mensch ontschaeckt, steelt, ofte verleyt, de selve geensins ten houwelick en magh te verkrijgen ofte behouden, schoon hy de selve naderhant, met bewillinge van ouders en vrienden, mochte hebben getrout.
    Dan eenige hebben het gene voorsz. is verstaen alleen plaetse te moeten hebben, ingevalle dat de ontschaeckte te voren aen yemant anders by trou-belofte was verbonden gheweest, latende andersins en buyten dat geval toe, dat een verkracht ofte ontschaeckt vroumensch, indien het haer gevalt, haren schender tot een man magh verkiesen, om alsoo haer eere eeniger maten te beteren. En daer toe schijnt te strecken den text Deuter. 22.28. en de geestelicke rechten laten sulcx duydelick toe (c. fin. de Raptor. Thomas Aquinas 2. sect. quaest. 154. art. 7. cui assentitur Hieron. Iul. [p. 298] Clar. §. raptor. num. 8. & seq. Ende dien volgende zijnder oock verscheyde Parlementen en hooge rechters die sulcx by haer gewijsen alsoo hebben verstaen.
    PHI. Maer wat is in u gevoelen het beste te zijn in dusdanige gelegentheyt voor het borgerlick leven? Ick hebbe gelesen datter een seker koningh in Spaengjen is geweest, die in sodanigen geval een schaker met seker verkrachte jonge deerne dede trouwen, ende de trouwe bevestight zijnde, dede den geweldiger dadelick onthalsen. Afflict. super. 1. part. const. regni. rubr. 19. num. 13.
    SOPH. Om soodanigen exempel uyt te vinden en behouft men niet eens na Spaengjen te reysen. Hertogh Karel van Borgoengjen heeft des het merckelickste hier in Nederlant uyt-gebracht dat ergens gevonden kan werden. want bevonden hebbende dat een van syn gunst-genoten een eerlick borgers wijf tot synen wille hadde gebracht, met belofte dat hy haren man uyt de hechtenisse soude laten, daer hy den selven (wesende Gouverneur van een stadt in Zeelant) in hadde ghedaen werpen, en dat hy, in plaetse van sulcx na te komen, den man echter in de gevanckenisse hadde gedaen onthalsen, heeft den selven met dreygementen daer toe ghebracht, dat hy de weduwe van den selven onthalsden borger tot syn wettige huys-vrouwe troude, en dat onder een houwelicxe voorwaerde, dat so hy sonder kinderen voor haer af-lijvigh quam te worden, sy in dien gevalle volkomen erfgenaem soude wesen in alle des selfs nae te laten goederen. Ende, nae de houwelicxe voorwaerde was geteyckent, en het houwelick in syn by-wesen door een Priester bevestight, vraeghde hy de voornoemde vrouwe, of sy nu vernuegen hadde over ’t gene haer by hem gedaen was? ende sy geantwoort hebbende, dat jae, verklaerde dat nu hem en de Iustitie mede voldoeninge moeste werden gedaen, ende dede hem dadelick doen even soo als hy de man van ’t voornoemde vroumensch te voren hadde gedaen. Sulcx dat hy sonder kinders voor de selve vrouwe overlijdende, sy dadelick volgens de houwelicxe voorwaerde erfgenaem bleef in alle syne nagelaten goederen. Lips. exemp. & monit. polit. cap. 4. de Iustitia quam princeps in suis servet.
    PHI. Dat was voorwaer een strenge oeffeninge van straffe, selfs tegens een gunstgenoot van den Hertogh.
    SOPH. Het soude ontwijffelick beter gaen, ingevalle in alle hoven ’tvoorsz. exempel na werde gevolght, en de toom niet soo los gegeven aen soodanighe vuyligheden. Maer of schoon eenige rechts-geleerde toestaen, dat een ontschaker vermagh te trouwen de gene die hy gewelt heeft gedaen, indien hy de selve daer toe kan bewilligen, soo en wort nochtans niet verstaen, dat de selve daer mede oock vry is van de verbeurte syner goederen; maer in tegendeel van dien werden de selve gehouden voor geeygent aen de gene des recht hebbende. Idem etiam de jure canonic. Iul. Clar. d. §. & glossa in c. cum secundum; in verbo, Certoque casu, de haeret. in sexto. quam dicit communiter approbatam Marc. decis. 2. nu. 3.
    PHI. Maer dat nu over-geslagen, schoon hier ofte elders mochte werden toe-gestaen, dat het een geschoffierde vrou-persoon gheoorloft mochte zijn haren ontschaker te trouwen, soo soude alsdan noch vorder te letten staen, of het haer oock oirboir en dienstigh is sulcx te doen; en daer op dient naerder openinge gedaen, die ick van u verwachte, weerde Sophronisçe.
    SOPH. Ick vinde daer in vry groote redenen van bedenckelickheyt, soete jongelingh, en oordeele dat in sulcx yet sonder onderscheyt te willen besluyten geen wijsheyt en soude wesen. Want het kan gebeuren, dat eenigh vrou-mensch wert tegen haren danck onteert van een onverlaet, van een struyck-roover, ofte eenigh ander schuym van bouven; soude haer in dien gevalle wel yemant willen raden, alleen om datse verkracht is, soodanigen roeckeloosen mensche tot haren man te nemen. Voor my, ick meyne neen. Maer indien aen de andere zijde haer in hare eerbaerheytgewelt ware gedaen door een jongelingh te voren voor eerlick gehouden, en haer ofte ontrent haers gelijck, en die sulcx door ongedult van liefde, ofte anders door den eenen ofte den anderen schielicken inval mochte bestaen hebben, in dien gevalle soude soodanigen vrou-mensch konnen werden geraden, sigh liever in houwelick met den selven te versellen, als haer geheel vorder leven in dien droevigen staet over te brengen. Anders, ten goede van het gemeene beste en tot weringe van sodanige vuyligheden, oordeele ick beter te wesen, dat geen houwelick, maer staffe den schaker oyt toe en kome.
    PHI. Maer wat sal de rampsalige die haer eere met gewelt, ende sonder haren schult, verloren heeft in dien gevalle ter hant nemen?
    SOPH. Wat anders, als God bidden dat [p. 299] sy haer ziele in lijdsaemheyt magh besitten, ende sien wat uyt-komste haer de goede God sal willen geven? In magnis malis magnum remedium est pati.
    PHI. Maer, weerde man, (nemet my ten goede dat ick sulcx u hier voor-stelle, ’tis om eens des uyt den droom te wesen) ick segge dat ick by wijlen by de jonckheyt hoore in twijffel trecken, of oock een rechte maeght gewelt in haer eere kan geschieden, en of de selve oock verkracht en tegen haren danck geschoffiert kan werden.
    SOPH. Ey lieve laet de dertele jeught hier van gevoelen soo het de selve magh gelusten, Gods woort (mijns oordeels) spreeckt hier van klaer ende duydelick op verscheyde plaetsen. Hoe! wort niet Dina van Sichem, Thamar van Ammon haren broeder verkracht, dat is, tegens haren danck bekent? En soo ghy des noch sekerder wilt gaen, leest Deut. 22.23. Wanneer een maeght (seyt den text) yemant belooft is, en een man krijgt haer in de stadt en beslaeptse, soo sult ghyse beyde doen sterven, de maget vermits sy niet gheroepen en heeft, dewijle sy inder stadt was &c. Wanneer daer-en-tegen yemant een beloofde maeght op den velde krijght en grijptse en slaept by haer, soo sal de man alleen sterven, en de maeght en sult ghy niet doen. want sy en heeft geen sonde des doots waert gedaen, maer ghelijck als wanneer sigh yemant tegen synen naesten verhief ende slough syn ziele doot, soo is dit oock. want hy vantse op den velde, ende de verloofde maeght schreyde, en daer en was niemant die haer hielp. Dese wet (gelijck ghy siet) en konde van Gods wege niet ghestelt werden, ingevalle het voorgeven van de jonge lieden (daer ghy van gewaeght) de waerheyt ghelijckformigh ware. Meer en ben ick niet gesint hier van te spreken. ghy weeght, en overleght dat nu geseyt is.
    PHI. Met oorlof, weerde man, magh ick u bidden, soo laet my toe op noch een sake u gevoelen met een woort te mogen vragen, dat is, of een vrou-mensch geweldighlicken lijdende de by-wooninge van een man, of segh ick de selve daer uyt kan ontfangen? het welck mede by vele met een volkomen Neen wert versegelt.
    SOPH. Dewijle ghy maer met een woort mijn ghevoelen hier op begeert te verstaen, soo vernoeght u met dese antwoorde, dat de geleerde houwen, dat jae een verkracht vroumensch kan bevrucht werden door den genen die haer gewelt doet. En boven dien noch dit, dat soodanigen kint na rechten voor een wettigh kint wert gehouden, ten aensien van de moeder, en niet voor een bastaert. Maer de redenen die ick daer toe meyne te hebben en hebje geensins te verwachten. Laet ons weder komen tot onse voor-gestelde vraeghstucken. Hippol. ad l. I. Item Divus ff. ad l. Corn. de Sicar. Ioach. Beust. 1. part. de sponsal. num. 59.
    PHI. Maer ick bidde u andermael, beste Sophronisçe, en dat voor het leste, niet voor onaengenaem op te nemen, dat ick u noch eens verge, u oordeel te seggen op een sake die hier niet en is buyten ons voor-nemen. Ick mercke dat de wet aen de Ioden gegeven (van de welcke wy nu ghesproken hebben) sonderlinge siet op den tegenstant, die een maeght biet tegen het voorstel van de soodanige, die de selve in haer eere gewelt soude willen doen, ten eynde om de selve schuldigh of onschuldigh te oordeelen. Nu soo isset gebeurt dat ick, onlanghs in seker geselschap wesende, aldaer hebbe hooren voor-stellen dit bysonder gheval, te weten, Of het ghebeurde dat een jonge deerne in eenigh kasteel haer op-gesloten hebbende, ende aldaer in een opper-kamer werdende aen-gevochten van eenige haer eere willende krencken, ende nu in seker perijckel staende, door de geweldigers over-vallen te werden, mits de deure van de kamer by de selve op de vloer wert gheloopen, of, segh ick, de selve deerne, hebbende gelegentheyt om haer uyt een venster te werpen ende also door de doot de oneere te ontgaen, sulcx vermagh en behoort te doen, dan ofse, sonder sulcx te doen, de uyt-komste van de sake moet verwachten?
    SOPH. Wel, Philogame, wat wert van dese uwe vrage gheoordeelt by het gheselschap, daer ghy de selve hoorde voor-stellen?
    PHI. Een uyt het gheselschap, weerde man, die hadde dese vrage voor-gestelt aen een snege hoofsche juffrouwe, die ick merckte wel ter tale te wesen, en haer stuck sonderlinge wel te verstaen in saken die te voren aldaer waren by-gebracht, de selve vont haer onbeswaert, haer gevoelen daer op te verklaren, en seyde, des versocht zijnde, datse wist dat het niemant toe en stont sigh selven te dooden, dat het selve een algemeenen regel was sonder bepalinge; dien volgende datse beter soude vinden, in dien noot gestelt zijnde, af te wachten de aen-komste van de gheweldigers, ende de uyt-komste van de sake, als haer selven de venster uyt-werpende sekerlick om den hals te brengen.
[p. 300]
    SOPH. Wel, oordeelde het geselschap dat de juffrou qualick hadde geantwoort?
    PHI. Dat en heb ick niet verstaen; maer even-wel ick merckte datter eenige, en die niet van de geringhste, soo wat schamperlick, doch bedecktelick om lougen, en malkanderen op een bysondere wijse aen-sagen; doch de redenen van sulcx en begreep ick niet eygentlick, en wilde hier op u oordeel wel eens hooren.
    SOPH. Wat my belanght, ick meyne dat de juffrou wel Christelick en na de waerheyt van het stuck heeft geoordeelt, als wesende daer in van een en het selve ghevoelen met den oudt-vader Augustinus. Maer even-wel oordeele ick, datse betamelicker, en, na de ghelegentheyt van haren maeghdelicken staet, beter soude gedaen hebben, in gevalle sy soo bekommerlicken vrage (wat haer aengaet) onbeantwoort hadde ghelaten. Daer schuylt soo wat in (nae mijn ghevoelen) dat bequamer voor een maeghdelicken mont voor-by ware gegaen geweest met stil-swijgen, ofte met een heusche verontschuldinge, als de rijpheyt van haer oordeel hier te toonen. Ende dat meyne ick d’oorsake geweest te zijn, dat eenige van’t geselschap schamperlick daer over grinneckten. Rationes contrarias in casu simili vide apud Camer. part. 3. Medit. Histor. cap. 78.
    PHI. Wel hoe! mocht dan de juffrou, het stuck grondelick wel verstaende, haer verstant niet doen blijcken in soo eerlicken geselschap?
    SOPH. Wat my aengaet, had ick in haer plaetse gheweest, ick hadde een eerbaer stil-swijgen voor een verstandige antwoorde op die gelegentheyt in’t werck ghestelt; En dat even-selfs konde wel met soodanigen maniere van doen geschiet hebben, dat men beyde en haer goet oordeel, en haer maeghdelicke ingebondenheyt soude hebben konnen bespeuren. Veel saken van soodanigen stoffe dienen by jonge maeghden veel eer met stillen mont, als met spreken, en beter met een soet blosjen, als met een scherp-sinnigh verstant beantwoort te werden. Daer en is noyt soo vrijen tijt of plaetse, dat men’t al moet of behoort te seggen, en het stilswijgen is al mede by wijlen een antwoorde, en vry niet sonder kracht. Maer tot onse tweede vrage, die nu met al de reste al hadde beantwoort geweest, ten ware ghy dese tussevallen hier in’t spel had gebracht.
    PHI. Neemt my sulcx ten besten, weerde vrient, ick en beklage des mijnen tijt niet, maer houde my derhalven aen u soo wel verbonden als voor de reste. Maer ick swijge hier van, en verwachte nu vorder wat ghy sult goet vinden op de over-gebleven vragen, hier te voren aen-geroert.
    SOPH. De tweede voor-stellinge was, Of yemant wel soude doen, op het exempel van den Raets-heer in dese gheschiedenisse vermelt, ten wijve te nemen een deerne by een anderen tegens haren danck gheschent. En daer op meyne ick, nademael dat het lichaem by de wijse niet en wert verstaen gheschonden te zijn, als de geest en de wille daer uyt rijsende ongeschent in haer geheel zyn gebleven; en dat de maeghdom veel eer is een deught des geests als des lichaems. Dat een vrouwe, schoon ontschaeckt aen haer lichaem by een booswicht, even-wel gheseyt kan werden eerlick te zijn gebleven, ja haren maeghdom te hebben behouden, en daerom niet oneerlick te zijn sodanigh vrou-mensch tot een vrou aen te nemen, sonderlinge ingevalle de selve met eenige uyt-muytende deughden is begaeft.
    PHI. Ick en kan dat soo niet recht begrijpen, ende en weet niet of ick het selve in ’t werck soude konnen stellen. My ghedenckt ghelesen te hebben, dat Catharina Hauard koninginne van Engelant by Hendrick de achtste anno 1542. wert onthalst, sonderlinghe vermits sy aen eenen grooten edelman, Colpeper genaemt, verlooft was geweest, ende dat soo verre, dat sy luyden een onderlinge voorwaerde t’samen hadden ghemaeckt, en dat de voorsz. Catharina sulcx niet en hadde geopenbaert. Ick geloove dat de koningh dit soo ernst op nam, vermits hy geloofde dat jonge luyden die soo verre t’samen zijn gegaen selden van den anderen geheel vry zijn; Gelijck hy oock den voorsz. Colpeper naderhant dede beschuldigen, van te grooten kennisse met de koninginne gehadt te hebben, en dede hem daer nae mede den kop af-slaen. Wie soude dan een ontschaeckte ten wijve nemen willen, daer het seker is dat de selve geschonden is?
    SOPH. Wat my belanght, ick achte beter te zijn eene te nemen met rechte gescheyden, als met dertelheyt misbruyckt. Hoort, ten eynde als voren, een exempel van een groot en godsaligh prins, die misschien gheseyt kan werden meer te hebben gedaen als dat nu geseyt is. Is u niet indachtigh, gelesen te hebben, hoe David vluchtende voor de rasernije [p. 301] van Saul, syn vrouwe Michal Sauls dochter, hoe wel sy David sonderlinge lief hadde, (als de schrift betuyght) door Saul als gedrongen is gheweest in het af-wesen van David, haer te geven tot een anderen man, te weten tot eenen Palthiel de sone Laïs, die de selve al een gheruymen tijt by sigh heeft behouden, namentlick, tot na de doot van Saul? En efter heeft de koningh David met ernst op Abner versocht, ten eynde die hem weder soude werden toe-gebracht, gelijck sulcx is geschiet, gelijck de selve oock wederom by David is aen-genomen, ontwijffelick op dien gront, dat al watter geschiet was uyt bedwangh, en niet uyt vrijen wille was gedaen.
    PHI. Maer isset wel te ghelooven, dat soo grooten koningh en soo wijsen man, als David was, in de gemeenschap van syn bedde weder soude hebben willen aen-nemen, een wijf die buyten echte soo lange met een ander haer lichaem hadde gemeen gemaeckt? Gewisselick ten dunckt my niet waerschijnelick, sulcx geschiet te zijn, dewijle ick mercke dat de selve vorst op een diergelijcke ghelegentheyt wel anders heeft gegaen. Want ten tijde als syne by-wijven, uyt ick en weet niet wat reden van State, door den raet Achitophels by Absolon waren beslapen, soo heeft hy efter op syn weder-komste (schoon sulcx mede met dwangh was geschiet) alle de selve voor alle tijt besloten en noyt meer tot hem genomen. Ick soude daerom in bedencken geven, of oock niet hier verstaen soude behooren te werden, dat Michal den Paltiel door den koningh Saul is toe-geeygent gheweest; maer dat Paltiel efter haerder geen besit en heeft genomen, maer heeft al voren gelet (alsoo men dagelicx besigh was om David van kant te helpen ) hoe het daer mede soude af-loopen.
    SOPH. Ick weet wel, lieve Philogame, dat eenige van de oude, en oock Lyranus van gevoelen is, dat Paltiel met Michal geen gemeenschap van bedde en heeft gehadt; maer sulcx strijt (mijns oordeels) met de waerschijnelickheyt der saken. want als Isboseth de koningh Sauls sone haer dede halen, ten versoecke van David, van Paltiel, de sone Laïs haer man, seyt den text, gingh met haer, en weende haer na tot Bahurim toe, 2. Sam. 3.16. sulcx dat hy van haer niet scheyden en konde voor hem Abner dede wech gaen, en weder t’huys keeren. Ghy siet hoe den text Paltiel noemt den man van Michal, ghy siet hoe teeren genegentheyt hy toont in haer afscheyt, ghy siet den langen tijt die Michal by Paltiel is geweest, uyt allen welck klaerlick is af te nemen, dat de voorsz. twee onderlinghe geleeft hebben als echte lieden.
    PHI. Soo sie ick dan uwe meyninghe te wesen, dat Michal by Paltiel, als syn huysvrouwe, voor een tijt langh gebruyckt zijnde, efter by den koningh David weder is aenghenomen, op dien gront, dat het gene by Michal in desen deele is geschiet, uyt dwangh, en dien-volgende uyt gewelt is ghebeurt, en dat de voorsz. Michal mocht seggen:

    Crimen erat nostrum, si delinita fuissem;
        Cùm sim rapta, meum quid nisi nolle fuit?


Gewis ick hadde schult, had ick mijn teere deelen
Wt lust, of geyle jeught van yemant laten streelen:
    Maer, siet, ick ben verkracht, en met gewelt ontschaeckt.
    Dus heb ick niet verdient om des te zijn gelaeckt.

    En met Arnobio, Non est nocens quicunque sponte non est nocens, quia delicta sine delinquendi animo non constituuntur.
    SOPH. My en koomt jegenwoordelick geen bequamer uyt-legginge voor. Soo ghy wat beters hebt, laet ons hooren.
    PHI. Wat my aengaet, ick en wil u gevoelen niet seer tegen-spreken, weerde man. Maer had ick in des koninghs Davids plaetse geweest, soo en weet ick niet, of ick het stuck alsoo soude hebben konnen op-nemen, als hy dede. My dunckt ick ben wat vijser in die ghelegentheyt; Ick weet dat de rechtsgeleerde seggen, dat ingevalle yemants verloofde bruyt met gewelt quame geschoffiert te werden, dat de bruydegom haer, om die oorsake wille, niet en vermagh te verlaten; en veel meer heeft sulcx plaetse in een wettighe huysvrouwe. Maer in het voor-gestelde gheval van Michal vinde ick al andere insichten (Cypr. tract. de Sponsal. cap. 13. §. 47.) 2. Maer of een man wel doet, een vrouwe die haer in overspel verloopen heeft wederom aen te nemen, en of oock de rechter de straffe magh vergeven, daer op u gevoelen.
    SOPH. De Evangelische kercken (seyt een geleert man) zijn gewoon, den genen die het ongelijck heeft geleden te vermanen, sulcx aen den schuldigen persoon te willen vergeven; ende indien sulcx geschiet, soo hout de rechter de straffe op, ter eeren van’t houwelick, ende laet den schuldigen los. Maer of de selve weder in by-wooninge behoort te werden aen-genomen, dat heeft meerder swarigheyt. ’T is waer datter veel schrijvers Iae toe seggen; maer die zijn meest van die [p. 302] gene de welcke de kleynigheyt niet en kan werden aen-gedaen, als geen vrouwen hebbende. Maer weder andere, en vry deftige lieden, zijn van gevoelen, Dat een overspeelster weder in te nemen, niet alleenlick schuldigh is voor de man, maer oock schadelick voor ’t gemeen, als oorsaeck gevende aen ontuchtige vrouwen tot onkuysheyt. Indien nochtans een man, na gedaen schip-breucke, de selve zee noch eens wil bevaren, daer en is noch recht noch regel van Gods-dienst die hem sulcx is belettende, indien sulcx geschiet nae ghedaen boete, en met kennisse van de overigheyt. Maer die een onrechtveerdige overspeelster by sigh behout, wort verstaen als een roffiaen van syn wijf te wesen. Cum uxore sub maledicto est, inquit Hieron. Arnis. de jur. Connub. cap. 5. sect. 9. num. 1.
    PHI. Maer wort in de spreucken Salomons niet onder andere ghelesen, dat die een overspeelster behout dwaes is en godloos?
    SOPH. ’T is waer, lieve Philogame. Maer behoudens dat in den Hebreeuschen text die spreucke niet en wert bevonden, soo wort de selve by de schrijvers verstaen van eene soodanige die noch haren ouden naet naeyt. Tot welcken eynde Hieronymus seyt: Hy is onrechtveerdigh die een onschuldige beschuldight; dwaes die een schuldige behout.
    PHI. 3. Maer, om verder te gaen, ick verwachte u gevoelen op de derde vrage, te weten, of yemant wel doet een vrijster, by hem te voren ghebruyckt tot syn by-sit, ten wijve te nemen, en sonder voor-oordeel van ’tgene u believen sal hier op te seggen, soo meyne ick dat ghy sulcx veel min sult goet vinden, als van eene die met enckel gewelt hier in is mishandelt.
    SOPH. Het gheval soo staende als het selve is voor-gestelt, ende geen wet, ghebruyck, ofte lants-recht yemant tot trouwen in den voorsz. gevalle verbindende, soo houde ick het met die gene die het selve voor een jongelingh ondienstigh meynen te wesen; En weynigh zijnder die soodanighe by-sitten (sigh eygentlick tot enckele dertelheyt van de uyt-schuymende jeught hebben laten gebruycken) trouwen, die daer over niet groot berou namaels en hebben gehadt. De Poëten hebben sulcx willen af-beelden door het houwelick van Iupiter en Iuno, die buyten echte te voren onderlinge haer lusten hadden gepleeght. Siet, wat een huys tot in de andere werelt toe by de selve wert gehouden, vol oneenigheyt en yver-sucht. ’T is als het spreeck-woort seyt, Syn vuyligheyt doen in een korf, en den selven daer na op het hooft setten. Ick spreke in gelegentheyt als voren is gheseyt. Anders soo yemant een eerlicke deerne met schoone woorden, beloften, linckernijen, en diergelijcke tot een val hadde ghebracht, en niet selfs by haer en ware verlockt geweest; soo meyne ick, dat een soodanige niet alleen en vermagh, maer oock behoort de selve deerne weder ter eeren te brengen door een wettigh trouwen; gelijck in veel wel gheregelde landen en steden wert ghebruyckt, en oock by de wet Moysis was vast ghestelt. (Montagne liv. 3. cap. 5. sur les vers de Virgile.)
    PHI. Ick mercke met wat onderscheyt ghy dit voort-brenght, weerde Sophronisçe, en daer op dienen jonghmans, en jonge dochters, wel te letten. Maer ick hebbe een jongh edelman ghekent die geheel andere insichten hier op hebbende (als ick sie dat ghy doet) vastelick hadde voor-genomen, niet alleen een by-sit hem tot een wijf toe te eygenen, maer selfs een sodanige die eerst by een jonghman alleen, en daer na een wijle tijts openbaerlick winste met haer lichaem hadde ghedaen, en dat om redenen, die hy my seyde, siende op syn vleeselickheyt, die ick hier niet en wil verhalen, meynende daer in voor hem te hebben de geestelicke rechten, die sulcx voor een verdienstigh werck zijn stellende. (C. inter opera charitatis de Sponsal. 16. Abelard. & Praepos. Couver. part. 2. de matrim. c. vet. §. 11. num. 3.)
    SOPH. Wat de geestelicke rechten ten dien aensiene is betreffende, die hebben een ander ooghmerck als de onbesuysde, en in lusten versmoorde jongelingh dede. want de selve rechten sien alleenlick in desen gevalle op yemant die uyt enckel yver, om een ziele te behouden en een mensche uyt den verderve te trecken, sulcx aen de hant nemen, niet op de gene die by de soodanighe meerder lust meynen te rapen, als by eerlicke vrouwen. Maer sodanigen yver is van selsaem gebruyck, en weynigh (soo ick meyne) te vinden.
    PHI. Nu een woort van de by-sit eens+ anders te trouwen.
    SOPH. Een by-sit van een ander te trouwen heeft vry mede syn bedencken. De oude Hebreen hebben een beslapen dochter een vernederde genaemt. Gen. 34.2. want sy verviel van haren staet nae Gods wet Deut. 22. wiert eerloos ende een slavinne van de straffe. Maer nae de woorden des Apostels, Heb. 13. [p. 303] moet het houwelick eerlick en sonder vlecke wesen. ’T is oock kennelick dat selfs by de Romeynen een sodanigen vrou-mensch niet alleen in haer selven eerloos wert gheacht, maer datse oock oneerlick maeckt den genen die de selve in syn by-wooninghe op-nam. Men leest by den oudt-vader Chrysostomus dese spreucke, ten selven eynde dienende: Gelijck (seyt hy) yemant wreet en onredelick is, die een eerlicke vrouwe verlaet, soo is hy dwaes ende onrechtveerdigh die een hoere by hem behout. De Hoogh-duytsche seggen, dat hy, die een hoere trout, is een schelm, of haest een worden sal. En dat is van heden of gisteren niet, datse sulcx hebben gevoelt, dewijle Corn. Tacitus getuyght, dat van outs onder de selve geen genade en was, ten aensiene van eene die sigh in haer eere verloopen hadde, en dat noch jonckheyt, noch schoonheyt, haer in dien gevalle tot een goet houwelick konde brengen. (Multis illustribus dedecori fuit aut inconsultiùs uxor assumpta, aut retenta patientiùs. Plin. Paneg.
¤Sicut crudelis & iniquus est qui castam dimittit uxorem; sic fatuus & injustus est qui retinet meretricem. Chrys. ad 9. cap. Matthaei.
¤Publicatae pudicitiae apud Germanos nulla erat venia, non formâ, non aetate maritum invenerit. Tacit. de morib. German.)
¤Ick kome dan tot de vrage by u te berde gebracht, te weten, of oock een jongelingh na rechten magh geseyt werden ontschaeckt te konnen werden, en daer op antwoorde ick met een woort, dat jae; gelijck niet alleenlick de rechts-geleerde over-al ghetuygen, maer de hooge recht-bancken en parlementen oock dickmael gewesen hebben. Maer dat vrouwen sulcx bestaende metter doot souden behooren gestraft te werden, daer in soude ick het houden met de gene die het selve ten aensiene van vrouwen ofte maeghden wat sachter op-nemen, oordeelende, dat de selve, na gelegentheyt van saken, niet met de doot, maer met minder straffe, na bescheydentheyt van den rechter, behooren te mogen bestaen. (Iul. Clar. §. raptus. num. 6. ubi dissentientes doctores & exempla contraria recenset.)
    PHI. Maer hoe kan sulcx doch ontschaken of verkrachten ghenoemt werden? Voorwaer indiender eenige gevonden werden die met schijn van redenen derven seggen, dat geen vrou-mensch recht verkracht en kan werden, en geen gewelt in haer lichaem en kan lijden, sonder ten minsten eenige toestandigheyt, hoe kan doch aen een jongelingh sulcx gebeuren? Maer kan’t eenighsins geschieden oock tegen danck in dese gelegentheyt, een man te dwingen om te doen het gene dat niet als uyt rechte goetwilligheyt en kan geschieden, dat dunckt my een van de grootste vreemdigheden te wesen, die men kan bedencken; en ’t is mijns oordeels wel geseyt:

¤Al is de vrijster steegh, noch wortse wel de bruyt;
¤Maer wil de vrijer niet, soo is de vrientschap uyt.

    SOPH. Een vrou-mensch wert gheseyt een jongelingh ontschaeckt te hebben, schoon sy den selven niet met gewelt, maer met bedrogh of vleyende woorden tot haer lockte.
    PHI. Wel, dat en kan immers geen verkrachten ofte ontschaken (dat gewelt in sigh begrijpt) gheseyt werden, en derhalven en meyne ick niet dat een rechter daer op soude willen acht nemen in wijsen van vonnissen.
    SOPH. In trouwen jae. Papon in syn 22. boeck in den 16. titel, arrest 3. verhaelt, dat een dochter schoon van haer persone, om soodanigen verlockinghe is verklaert geen houwelick te hebben met den voorsz. jongelingh. Een vrijster, seyt Papon, niet anders hebbende als de schoonheyt van haren persoon, hadde door haer aen-lockende gelaet het beleyt, dat een jongh en rijck jongelingh, noch onder vooghdije staende, met haer een houwelick hadde ghesloten. De vooghden van den selven jongen edelman stellen haer aen, om dit houwelick, als by ontschakinge gheschiet zijnde, te doen vernietigen. De sake komende voor het hoogh gerichte van Parijs, ismen bekommert, hoe men dit stuck noemen sal. Om niet langh te wesen in dit verhael, het houwelick is verklaert, niet te mogen bestaen, de vrijster ter naeuwer noot sonder straffe op haer persoon ontkomen; maer de moeder en haer helpers, ende de Notaris selfs, die de houwelicxe voorwaerde hadde geschreven, alle verwesen in merckelicke gelt boeten. Tot besluyt seyt de voorsz. Iean Papon, dat hier uyt blijckt, dat een manspersoon soo wel ontschaeckt kan werden als een vrouwe. (per gloss. in. l. un. C. de raptu in verb. sponsam. in p. quae fuit opinio Iohan. antiqui glossatoris) en dat sulcx dagelicx in Vrancrijck alsoo wert verstaen.
    PHI. Voor my, ick en kan dat soo niet op-nemen, om de redenen te voren by my verhaelt; gelijck ick mede niet en wil ghelooven, dat eenige rechters, rechts-geleerden en naturalisten wesende, het selve alsoo [p. 304] soude verstaen.
    SOPH. En werpt dit soo verre niet, lieve Philogame. want daer zijn al te versche exempelen, om sulcx te willen loochenen, en dat selfs in vorstelicke personen. Hoe? is tot uwer kennisse niet gekomen, dat nu onlanghs, jae selfs in den jare 1634. op den 5. September het parlement van Parijs een wisdom heeft geuytet, door het welke het houwelick van Monsieur, broeder des koninghs, ter eenre, en de prinçesse Marguerite van Lotteringen ter anderer zijden, is verklaert nietigh en geensins te konnen bestaen, en dat hertogh Karel van Lotteringen met Nicolaes Françoys des selfs broeder, ende Henriette van Lotteringen, prinçesse van Palsburgh syn suster, ter sake van ontschakinge gedaen inden voorsz. broeder des koninghs, gebannen zijn uyt het rijck van Vrancrijck, met verbeurte van alle der selver goederen? Soo ghy dat niet en weet, ick kan u dat wijsdom noch terstont doen hebben, gedruckt tot Parijs in de Druckerije van syne Majesteyt.
    PHI. Maer heeft men wel oyt van yet sulcx in andere deelen van de werelt gehoort?
    SOPH. Ick segge u, dat ja, goede Philogame, en ick hebbe selfs weten ghebeuren in Engelant, dat een seer eerlicke, bevallicke, en aensienelicke jonck-vrou in Engelant beschuldight is geweest, van een jongen graef ontschaeckt te hebben, en nae ick de sake hoorde verhalen, en soose vers geschiet was, en wasser anders tusschen hen lieden niet om gegaen, als dat men oock hier te lande voor goet en eerlick soude gekeurt hebben. De voornoemde juffrou was te gaste genoot met haren broeder op een promoti-feest van een jongh edelman (ghelijck in dat rijck veel plagh te geschieden) en also sy seer meesterlick op de luyt wist te slaen, ende met het spel haer stemme te vermengen, wert haer op ’t leste van de maeltijdt een luyt toe-gebracht, en met een wertse versocht, het geselfchap met een deuntjen te willen vereeren. Sy, nae eenige heusche weygeringe, begon werck, waer in sy soo wel beviel een sekeren jongen graef, regelrecht over haer sittende, dat de selve, in’t af-gaen haer waer-nemende, na veel tot haren lof gesproken te hebben, eyntelick syn rechter-hant uyt-stack, verklarende datse in hem een man gewonnen hadde, soo sulcx haer mochte ghevallen, het selve syn voorstel soo dapperlick aen-dringende, dat hy toonde, dat het hem ernst was. Sy, door dit onverwacht gheval niet weynigh ontset wesende, en onseker wat te doen, ontseyde voor dat mael den Graef syn versoeck, met de meeste heusheyt diese konde. Maer terstont daer nae haren broeder in een kamer bysonder geroepen hebbende, verhaelde aen den selven haer weder-varen, versocht raet, hoe te doen, ingevalle haer sulcx andermael mochte voor-komen. De broeder, sigh wat bedacht hebbende, riet haer, dat schoon haer ouders niet daer ter plaetsen, maer tot Londen waren, ende dien volgende als nu niet gehoort konden werden, dat sy (ingevalle de sake haer noch eenmael schoon mochte voor komen) den grave den koop soude toe-slaen, ghebruyckende daer in de meeste beleeftheyt haer doenlick wesende, met dat vertrouwen dat haer luyden ouders (vermits de schoone ghelegentheyt sigh nu biedende, en die vermoedelick niet licht weder sigh en soude vertoonen) sulcx haer niet als ten goede en souden af-nemen. De jonck-vrou, met den raet van haer broeder ghestijft zijnde, maeckte wederom de luyt by de hant te hebben, en bestont weder te vissen met het eygen net als voren. De jonge graef daer ontrent zijnde, ende noch de selve beweginge in sigh gevoelende, heeft andermael met groote toe-genegentheyt gelijcke aen-biedinge als te voren aen de voorsz. jonc-vrouwe gedaen, die sy oock danckelick heeft aen-genomen, en terstont daer na sulcx haren broeder aen-geseyt, de welcke, daer op niet slapende, wiste te wege te brengen (gelijck in dat rijck niet nieu en is) dat de jonge lieden noch dien eygen dagh by een kercken-dienaer in haer trouwe zijn bevestight geworden, die oock de volgende nacht haer bedde gemeen hebben ghemaeckt, ende zijn eenige weynige dagen daer na te samen tot Londen, als echte lieden, aen-gekomen. Doch de ouders van den voorsz. graef, van ’t gene datter tot Oxfort ghebeurt was verwittight, en des gansch t’ onvreden wesende, hebben beyde de voorsz. jonge lieden versekert, en de selve van den anderen gescheyden, hebben elck in een by sondere plaetse doen bewaren, en daer op is gevolght dat de voorsz. jonge juffrou is beschuldight geworden, van door het gene voorsz. is ontschakinghe in de persoon van den jongen grave begaen te hebben, werdende de omstandigheden ten naesten by als voren is geseyt, maer met hatelicke woorden, op-gehaelt, en soo geduyt, als of de selve geleyder lage daer op hadde geloert, om den voorsz. grave in ’t net te krijgen, daer het [p. 305] tegendeel van de andere zijde ernstelick wert ghedreven. Dese sake verhaelt werdende over tafel van de heer Ambassadeur van desen Staet, daer ter selver tijt verscheyde jonc-vrouwen en andere jonge lieden wesende, wert oorsake ghenomen, voor en tegen de jonckvrou discoursen te maken, en wert sonderlinge daer op gestaen, dat de voorsz. jonckvrou ten minsten haer eygen ouders eerst kennisse hadde behooren te doen van de sake, aleer sigh in gelegentheyt van trouwe te verbinden. Maer andere meynden, sulcx verschoont te konnen werden ex praesumpta mente parentum, vast stellende, dat de selve, om de gansch vordelicke ghelegentheyt, stil-swijgende, moeste verstaen werden hier in bewillight te hebben, jae dat de selve vermoedelick de jonckvrou (indien sy niet en hadde toe-getast) beschuldight souden hebben van gebreck van oordeel; vermits sy soo schoonen kans haer vruchteloos hadde laten ontglippen.
    PHI. Maer hoe is het eyntelick daer mede af-geloopen?
    SOPH. My dunckt verstaen te hebben, dat, nae lange moeyelickheden en tusschensprake van vrienden, het houwelick eyntelick by de ouders van den graef voor goet is erkent. Posse autem ratas haberi nuptias à parentibus, etiamsi sine ipsorum consensu contractae sint, latè demonstrat Basil. Monerus tract. de matr. cap. 10.
    PHI. Of een jongelingh op die maniere als nu verhaelt is kan gheseyt werden ontschaeckt of verkracht te zijn, daer op valt (mijns oordeels) noch vry al wat te seggen. Maer ick weet onlangs een geval gebeurt te zijn, dat ick houde op beter gront ontschakinge ofte gewelt ghenaemt te mogen worden. Een vader en andere vrienden hebbende onlanghs een jongelingh op het bedde betrapt, daer hy met de dochter vanden huyse syn lust hadde gepleeght, hebben den selven met dreygementen daer toe gebracht, dat hy (anders geen uyt-komste siende) de selve heeft belooft wettelick te sullen trouwen; en hebben den selven oock een schriftelick bescheet af-geperst. De vrage is, nademael by een yder vast wert gestelt, dat alle houwelicken uyt bewilginge moeten geschieden, en anders niet, of de selve jongelingh gehouden is syn trouwe, in vougen als voren hem afghedwongen, te voltrecken, dan of hy vryheyt heeft, sigh elders te mogen verbindenen? L. neque ab initio. 14. C. de nupt. l. Titia 134. ff. de verb. oblig.
    SOPH. Ghy schijnt de vrage by u voorghestelt, lieve Philogame, alreede selfs beantwoort en voor den jonghman beslicht te hebben; en mischien meynt ghy des wel gegront te wesen. En even-wel ick ben anders van gevoelen, en segge, dat soodanigen jongelingh (ten zy de dochter daer hy mede te doen heeft anders van oneerlickheyt beschuldight kan werden) verbonden is syn belofte na te komen, en meyne boven andere redenen daer toe te dienen de volgende Schriftuer-plaetsen, Exod. 22.16. Wanneer yemant een maeght bekout, die noch niet vertrout en is, ende beslaeptse, die sal haer geven haer bruyt-schat, ende haer ten wijve nemen. Deut. 22.28.29. Wanneer yemant aen een maeght komt die niet belooft en is, ende grijptse en slaept by haer, ende het wort alsoo bevonden: Soo sal die, diese beslapen heeft haren vader vijftigh sickel silvers geven, en salse ten wijve hebben, daerom dat hyse geschendet heeft. hy en kanse niet verlaten syn leef-dage. (Quae constitutio juris divini cùm naturalem aequitatem & rationem inhabeat* (etsi lex Mosis nos non obliget) omnibus humanis traditionibus debet praeferri. Vide latè Basil. Moner. tract. de matr. cap. 11. num. 4. & 5.) Mitsgaders op dat de weelige jonge lieden haer leeren onthouden, en tot eerlicke houwelicken, niet tot vuyle dertelheden sigh leeren begeven.
    PHI. Gewisselick dat komt my gansch vreemt voor, en is t’eenemael buyten mijn gevoelen. Wel, ick wil dat eenige van mijn kennisse mede deelen, die het wel sal te passe komen. Maer noch een vrage, soo ’t u belieft.
    SOPH. Is ’t niet genoegh (dunckt u) van dese stoffe?
    PHI. De vrage sal kort zijn, en ghy kont u antwoorde even alsoo maken, en sy vloeyt klaerlick uyt onse geschiedenisse. Ick hebbe van mijn ouders wel gehoort, dat eenige+ vrijsters eertijts hebben bestaen eenighe misdadigen, nu ter doot verwesen zijnde, te verbidden, en deselve sigh tot mans te vereyschen. Is de rechter uyt eenige lant-rechten ofte oude gebruycken gehouden, soodanige misdadige aen de sodanige verbidtsters te laten volgen, en dat uyt gunste van ’t houwelick, gelijck men my heeft willen doen ghelooven?
    SOPH. Het is hier en oock in andere Rijcken by eenige eertijts gelooft gheweest; [p. 306] Maer de sake nae rechten oudersocht zijnde, wert sonder gront en redenen bevonden, als ghy naerder kont sien by verscheyde rechtsgeleerden, daer van ghewagende, onder andere by Tiraquellus de poenis mitig. conclus. 56. Wel, dat is nu daer, Philogame, en indien het u noch geen tijt en dunckt van scheyden, soo moeten wy nootelick tot een geheel andere stoffe vervallen, daer niet van ghewelt, niet van ontschakinghe, maer van een uytmuytende toe-val van ghenegentheyt wert gehandelt.
    PHI. Dat is te soeten stoffe, weerde man, en wy zijn te wel gheseten om het begonnen werck soo haest te staken; ick bidde u laet ons over-gaen van gewelt tot liefde. En staet my weder het lesen toe, als voor desen.
    SOPH. Wel, soo u dat alsoo ghevalt, Philogame, soo beginne ick, en segge:

        Daer is genoegh van kracht geseyt,
        Het stuck dient anders aen-geleyt.
        Ghy hoort een blijder trou-geval,
        Dat u een wonder schijnen sal.
        Want siet hier koomt een edel vorst,
        Die naer een hooge schoonheyt dorst;
        En hier verschijnt een jonge maeght,
        Die van een diep verlangen klaeght;
        Schoon geen van beyden oyt en sagh,
        Wat haer den brant verwecken magh.

        Hic nunquam visae flagravit amore puellae.

    PHI. Wel aen, sonder langer voor-spel, ick beginne.
Continue