JOOST VAN DEN VONDEL

Gevraegt waerom men den Advokaet OLDENBARNEVELT
    in de print boven den Zegenzang van ’s Hertogenbosch, nevens de
        Helden, in den hemel had gestelt, gaf op staende voet dit
                Antwoordt.

VRaeght men waerom Barneveldt
In den hemel wort gestelt?
’t Is om dat de Predikanten,
Die als heilige Gezanten,
Voor hem baden op ’t schavot
Voerden zoo zijn ziel tot God
Toen hij, om ’t quaedt bloet te koelen,
Storf in ’t Gommarist gevoelen,
In ’t gevoelen van een swaert
Dat geen Patriotten spaert.
        MDCXXIX

In: J.V. Vondels Poëzy of Verscheide Gedichten. Op een nieu by een vergadert, en met veele ook voorheen nooit gedrukte dichten vermeerdert: Mitsgaders een aanleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste, en het Leven des Dichters. [Vignet: Konst baert roem]. Te Franeker, voor Leonard Strik, Boekverkooper, MDCLXXXII, p. 182.
Dit gedicht wordt ook vermeld in Brandt: Het leven van Vondel