Lijst van belangrijkste publicaties van Jan de Brune de Jonge (Middelburg 1616 - 1649)

A sa Majesté
Geen exemplaren bekend.

Veirzjes van Jan de Brune. t’Amsterdam. Ghedruckt by Joost Broersz. inde Pijlsteegh, inde Druckerije. MDCXXXIX.
163908 - b1 A2 n$ko : b2 I5 her
KBH 29 C 34



Wetsteen der vernuften, oft bequaam middel, om, van alle voorvallende zaken, aardighlik te leeren spreken. ’t Eerste deel, door Ian de Brune de Ionghe. I.C.s. Opgedragen den Heere Iacob Cats. Amsterdam, By Iacob Lescaille, op d’oude Heeregraft, by de Heysteegh, 1644. Met privilegie.
4°: *-2*4 3*2 A-3B4; [20], 351; [1], [32] p.
Vingerafdruk: 164404 - a1 *2 on : *a2 2*3 $hofjo - b1 A e : b2 3B3 ur$gem
KBH 2105 A 44 : 1
UBL 1018 E 30, 1019 C 8 en 1175 C 7

Id. Amsterdam 1644
UBL 1018 E 30
UBVU XG 00005 : 1

Id. Amsterdam, Cornelis Last, 1644 [= ca. 1652]
164404 - a1 (a)2 $hee : *a2 (2a)2 $by,$dat$ - b1 A s : b2 3B3 emaak
UBL 1018 E 29

Id. Amsterdam, Jan Jacobsz Schipper, 1658.
165804 - a1 (a)2 t$zo : a2 2*3 rha - b1 A n, : b2 3B4 te$rooz
UBA 326 E 11 : 1
KBH 12 J 30 : 1
UBL 1184 A 20
BL 12330.d.34:1



Wetsteen der vernuften, oft bequaam middel, om, van alle voorvallende zaken, aardighlik te leeren spreken. Het tweede deel. Door Joan de Brune, de Jonge, J.C. t’Aemsteldam, By Pieter Niellius, Boeckverkooper op den Dam, in den wackeren Hont,1659
4°: *4 A-3D4; [8], 388, [12] p.
165904 - a1=*a2 *2 e - b1 A i : b2 3D3 verkeer
UBA 326 E 11:2 en 589 J 16:1 en O 70-6:2
UBVU XG.00005 : 2
KBH 2105 A 44 : 2 en 12 J 30 : 2
UBL 1184 A 21
BL 12330.d.34:2

Id. Harlingen, Hero Galama, 1661.
166108 - 1a1 *3 tan : 1a2 2*3 $D - 1b1 A $ : 1b2 2M5 $Waar - 2a1=*2a2 *2 re - 2b1 A . : 2b2 L5 Aer KBH 2215 G 4



Alle volgeestige werken van Jan de Brune de Jonge. Bestaande in I. Wetsteen der vernuften, of bequaam middel om van alle voorvallende zaken aardiglijk te leeren spreken. II. Iok en ernst, dat is, allerley deftige hofredenen, quinkslagen, boerteryen, raadzels, spreuken, vragen, antwoorden, gelijkenissen, &c. gevonden en gesproken van prinssen, mevrouwen, geletterden, en andere staatsperzoonen dezer eeuwe. III. Verscheydene gedichten, &c. IV. De vragen en bedenkingen op ’t Vader-Onze. Gedrukt tot Harlingen, by Hero Galama, Boekverkoper by de Vismerkt. MDCLXV (1665).

Alle volgeestige werken : bestaande in: I. Wetsteen der vernuften, of Bequaam middel om van alle voorvallende zaken aardigl_k te leeren spreken. II. Jok en Ernst, dat is Allerley deftige hofredenen, quinkslagen, boerteryen, raadzels, spreuken, vragen, antwoorden, gel_kenissen etc. gevonden en gesproken van prinssen, mevrouwen, geletterden, en andere staatsperzoonen dezer eeuwe. III. Minne-dichten. IV. Kusjes. V. Gezangen. VI. Christus gebooren, verlooren. VII. Opdracht-brieven. VIII. Minnepraat etc. Doorgaans verm. met d’overzettinge aller uitheemsen redenen en verssen, Hero Galama 1668
UBL 1015 E 37

Alle volgeestige werken van Jan de Brune de Jonge. Bestaande in I. Wetsteen der vernuften, of bequaam middel om van alle voorvallende zaken aardiglijk te leeren spreeken. II. Jok en ernst, dat is, allerley deftige hofredenen, quinkslagen, boerteryen, raadzels, spreuken, vragen, antwoorden, gelijkenissen, &c. gevonden en gesproken van prinssen, mevrouwen, geletterden, en andere staatsperzoonen dezer eeuwe. III. Honigbye, met verscheidene gedichten, en eenige brieven. Ten deele noit te vooren gedrukt. Te Harlingen, by Hero Galama, Boekdrukker en verkoper. MDCLXXII (1672).
KBH 184 C 18

Alle volgeestige werken van Jan de Brune de Jonge, bestaande in I. Wetsteen der vernuften, of bequaam middel om van alle voorvallende zaken aardiglijk te leeren spreeken. II. Jok en Ernst, dat is allerley deftige hofredenen, quinkslagen, boerteryen, raadzels, spreuken, vragen, antwoorden, gelijkenissen &c. gevonden en gesproken van prinssen, mevrouwen, geletterden en andere staatspersonen deser eeuwe. III. Honigbye, met verscheidene gedichten, en eenige brieven, vermeerdert met over de twee hondert en vijftig deftige hofredenen en quinkslagen, en andere doorgaense vermeerderinge en verbeteringe, door den selven autheur nagelaten. Amsterdam, Baltes Boekholt, 1681.
UBL 1228 G 26



Iok en ernst: dat is; Allerlei deftige hofredenen, quinkslagen [...] gelikenissen.
164404 - a1 _2 e : a2 _3 est - b1 A e : b2 2X3
UBA 326 E 11:3
UBL 708 C 3
UBL 1184 A 22
BL 12315 G 4
UBU Z qu.210

Iok en ernst: dat is; allerlei deftige hofredenen,quinkslagen, boerteryen, raadsels, spreuken, vragen. antwoorden, gelikenissen; en al wat dien gelijkvormigh met de naam van Apophtegmata verstaan wort. Gevonden en gesproken van Prinssen, Mevrouwen, Geletterden, en andere Stantspersoonen, die alt’samen dicht by onze tijden geleeft hebben, of noch tegenwoordig leven. Door Jan de Brune, de Ionge. Amsterdam, Voor Joost Hartgerzen Boekverkooper, woonende in de Gasthuis-steegh, in de Boek-winkel. 1644
12°: A-R12, S8; [10], 413, [1] p.
164412 - b1 A2 in$ : b2 S5 H
UBVU XH.05637
KBH 849 D 31
BL 1079 B 15

Id. Amsterdam, Pieter Niellius, 1650.
UBA 349 B 4
UBL 1219 F 26



Vragen en bedenkingen op’t Vader-onze. Door Richard Baker. Amsterdam, Jacob Lescaille, 1644
164404 - a1 2* de : *a2 2*2 uisqu - b1 A n : b2 2H ran
UBA 333 H 17
UBU 313 F 30

Id. Amsterdam, Baltes Boekholt, 1666
166612 - b1 A3 $wa : b2 R e
UBL 1222 H 3

Alle volgeestige werken. Harlingen, H. Galama, 1664
UBU Moltzer 7 E 13

Id. Harlingen, H. Galama, 1664
166508 - a1 *3 b,$ : a2 2* der - 1b1 A e : 1b2 2G5 $tot$ - 2b1 A2 ven : 2b2 B5 y$o
UBA OK 84-86 (incompl.)
UBVU XH 05849 en XH05757 (incompleet)
KBH 788 K 2
BL 12258 A 6
BL 12316 B 12

Id. Amsterdam, B. Boekholt, 1681
166504 - 1a1=1a2 a3 $v - 2a1 A l : 2a2 A2 n$a - 3a1 *2 d’ : *3a2 2* esc - 1b1 A a : 1b2 2S Zo - 2b1 A2 estr : 2b2 2E3 $zulk - 4a1 A2 $tot : 4a2 A3 rt$ - 3b1 A si : 3b2 H2 en$a - *4b1 B $o : 4b2 R3 ord
UBA 753 G 25 en 2333 F 14
UBL 1175 C 6 (incompleet)
UBU LB-NED: L*XVII*BRU.J.DE-b-1 rar



De schilder-konst der Oude, begrepen in drie boecken, door Franciscus Iunius. Tot Middelburgh. Voor Zacharias Roman, Boeck-verkooper woonende op de Burcht, inde vergulde Bibel. 1641.
164104 - a1 ***ij hoon : a2 ***v ken,$ - b1 A $ : b2 Xxiij vercier
KBH 1294 B 12
UBL 2361 F 56, 1117 D 81 en Kunstgeschiedenis
Vertaling van De pictura veterum libri tres. (Amsterdam, Joh. Blaeu, 1637). Met opdracht (aan Frederik Hendrik) en voorwoord aan de lezer door Jan de Brune de Jonge.

Begin heerlijcke voortgangh, en grootdadigh vermogen der wijdberoemde schilderkonst der Antycken; te gelijck met die vande boetseer-kunde, giet-oeffeningh, en al wat vorder de reex van d’algemeene beeld-vorming der aal-oude konstenaeren aenhoorigh is, door den geleerden en wel-edelen Heer Fr. Junius in dry boekcn uytvoerighlijck verhandelt. Zijnde volgens d’ernstige betuyging van den grooten schildermeester P. Paulus Rubens, het alderuytsteeckendste werck-stuck dat oyt ter opweckingh aller konst en geleertheyt beminnaers, het syse voor hebben deselve te oeffenen, ofte alleen konstelijck ende met oordeel daer van te konnen spreecken] aende de weereldt verschaft is. Nieuwlijcks met een konst-aerdighe inleyding van den vol-geestigen Heer Joh. de Bruyne de jonge; beneffens en bladt-wijser verrijckt. Tot Middelburgh, by Wilhelmus Goeree, Boeckverkooper in Cicero. 1675. Men vintse mede tot Amsterdam, by de Janssonien van Waesberge.
KBH 939 B 23

Franciscus Junius: De pictura veterum libri tres. Amsterdam, Joh. Blaeu, 1637).
UBL Thysia 1395
Id.: De pictura veterum libri tres. Rotterdam, Reinier Leers, 1694.
UBL 679 A 10, 759 A 19 en 1063 A 7
Id.: De pictura veterum libri tres. (Roterodami 1694). Ed., trad. et comm. du livre I par Colette Nativel. Genève, Droz, 1996.