Continue


[CH1657:801]
Het arghste van ’tproces en dat mij meest verwondert, is,
Dat een het eerst van hondert is.
[CH1657:802]
Het slechte slijt ick geern met vrienden, en met hoopen,
Het beste weet ick licht met voordeel te verkoopen.
[CH1657:803]
Alle ding van grooter waerde
Komt van onder uyt der aerde.
[CH1657:804]
Geeft niet uw’ man het nauwst bescheit
Van watmen u in d’oore seit.
[CH1657:805]
Wat het ooghe niet en siet,
Dat en wenscht het herte niet.
[CH1657:806]
Let op het volck daer bij ghij zijt geseten,
De laeste in ’twercken zijn de voorste in ’teten.
[CH1657:807]
Beveelt en laet het daerop staen,
Soo werdt’er niet met al gedaen.
[CH1657:808]
Twee billen trecken meer in ’tbed met haer gewelt
Als een paer ossen voor de ploegh doen in het velt.
[CH1657:809]
Een’ blanck van Stroo is meer voor mij
Als een’ halv’ blanck van Wol of Zij.
[CH1657:810]
De schijtebroeck die broeck en hemd bedoet,
Heeft meer te seggen dan die ’twaschen moet.
1 hemd: hem hs.
[CH1657:811]
’Ten voeght niet handen aen den mont te steken,
Daer niet en is om eten noch om breken.
[CH1657:812]
Een wijs mans eenen dagh is waerdigher verheven
Als heel een’ geck syn leven.
[CH1657:813]
Hij doet een onvoorsichtigh werck
Die vier meent uyt te doen met Werck.
[CH1657:814]
’Tis beter sijn profyt in ’tslyck gedaen,
Als in het gout ten achteren gegaen.
[CH1657:815]
Roock is mij meer tot mynent waert
Als ’tvier is aen een anders haerdt.
[CH1657:816]
Een Arent in de vlucht naer mijn verstant
Is mij min waerdt als ’tmusken in mijn’ hant.
[CH1657:817]
Een geck weet meer tot synent, dan een man
Die wijs [is] tot een ander weten kan.
[CH1657:818]
Een Esel die mij draeght is beter als een peert,
Dat mij de Zael uyt smijt en tuymelt op der eerd’.
[CH1657:819]
Een kruym van ’s Conings broot is beter als een kant,
Die my gegunt werd’ door d’aensienlixte van ’tLant.
[CH1657:820]
Beter quyt dat spijt
Dan noch beter quijt.
[CH1657:821]
Daer zijn gedreighden en gewonden,
Maer d’eerste worden meest gevonden.
om. hs.
[CH1657:822]
[Dreigen is goed om verdragen,
Meer gedreighden dan geslagen.]
[CH1657:823]
’Tgoet is qualick by een’ bloet
Die geen heer is van syn goet.
[CH1657:824]
’t Is beter met een’ Esel in ’tgekijf
Als ’t hout te laden op sijn eigen lijf.
[CH1657:825]
Lijden is vermaeck,
Mits het velen raeck’.
[CH1657:826]
Werdt een’ ouw’ Hoere gram,
De vloeck die van haer komt, keert weer van daer hij quam.
[CH1657:827]
De Vrouw die met haer meit dan jocken wil, dan kijven,
En sal noyt by die meit met kijven yet bedrijven.
[CH1657:828]
Een Os alleen kackt groter’ hoop
Als hondert Swal’wen over hoop.
[CH1657:829]
’T is quaet, een Sondaer werden,
En duyvelsch, te volherden.
[CH1657:830]
Een rijck man heeft meer goets, als hy ten achter teert,
Dan een behoeftige die minder goet vermeert.
[CH1657:831]
Beter eenigh, stil en stom gaen,
Als met quaet geselschap omgaen.
[CH1657:832]
Houdt een quaet meester self in eeren,
Dat u geen arger af kom’ smeeren.
[CH1657:833]
’Tis beter luy en leegh gegaen,
Als vod-werck en geen deegh gedaen.
[CH1657:834]
Wacht u voor gewelt van Vrouwen,
Memmen trecken meer als touwen.
[CH1657:835]
’Tis beter onbekent twee Horens op het hooft,
Als datm’er geen’ en draeght, daer ’t ijeder een gelooft.
[CH1657:836]
Troost u met uw kint,
Beter slim als blint.
[CH1657:837]
Seer qualick geeft
Die niet en heeft.
[CH1657:838]
’tOmschudden van een’ Hutspot versch en warm
Is beter als een Meisken inden arm.
[CH1657:839]
De vrees bewaert den wyngaert meer
Dan die hem waerneemt voorden heer.
[CH1657:840]
Den hont is waert gestraft
Die maer van vrees en baft.
[CH1657:841]
Daer ’s geen gerief te doen
Vier menschen in een’ Schoen.
[CH1657:842]
’T is beter vremdeling met rust,
Als by de syne sonder lust.
[CH1657:843]
Beter nucht’ren slaepen gaen
Als met schulden op te staen.
[CH1657:844]
Gebiedt, gebiedt,
Maer gaet en siet.
[CH1657:845]
Veel eten ’s avonds helpt meer menschen aen haer’ doot,
Dan menigh groot Doctoor kan helpen uyt den noot.
[CH1657:846]
Een out versleten hemd, een’ moeder hoogh van dagen
En werden noyt met schand gedragen, noch verdragen.
[CH1657:847]
Men magh al proncken met syn bloote goet;
Een onde Schoen gaet voor een’ schoonen voet.
[CH1657:848]
Waerens’ in mijn’ keur gestelt,
’Kweet wel wie mij liefste waer,
Van een out wyf met schoon gelt,
En een jonghe met schoon haer.
[CH1657:849]
Ghy lieght al, Maertje lief,
Als ’topschrift van een’ brief.
[CH1657:850]
’Ten is somwylen niet vergist,
De Wyn is arger als de gist.
[CH1657:851]
Den hont bequispelsteert u noot
Om uwent wil, maer om uw broot.
[CH1657:852]
Daerm’ u berecht met honigh-woorden,
Past op uw’ Beurs en op haer’ koorden.
[CH1657:853]
Dewijl ’t de wyse overslaen,
Soo heeft de geck het werck gedaen.
[CH1657:854]
Niet doet niet seer, armoed is pijn;
’Tis beter niet als arm te zijn.
[CH1657:855]
Mijn Soonens kin magh wel behaeren,
Maer kinderen sal hy noyt baeren.
[CH1657:856]
Daermen ’tjock in ’tvelt siet gaen,
Moet ’er t’huys de spin-rock aen.
[CH1657:857]
Myn drincken weet elck een die ’tsiet,
Maer mijnen dorst en siet men niet.
[CH1657:858]
Sij leeft als ofs’ een kickvorsch waer,
Sij drinckt en kaeckelt, mijn Gevaer.
[CH1657:859]
Ghij mooght mij in mijn goet benouwen,
Myn’ eer moet ghij mij laeten houwen.
[CH1657:860]
Een’ schoon’ Waerdin in Stadt of Lant
Zyn druyven aenden wegh geplantt.
[CH1657:861]
’t Kint dat sich zedigh draeght
En spreeckt niet ongevraeght,
En alsmen ’t wil doen spreken
En sal ’t geen spraeck gebreken.
[CH1657:862]
Geluck en wint en Vrouwen
Zyn qualick vast te houwen.
[CH1657:863]
Veel Raedsters in en uyt
Verbijsteren de Bruyt.
[CH1657:864]
De geck heeft veel en al gebreck;
Maer die ’t hem geeft is grooter geck.
[CH1657:865]
Ouw’ gewoonte derven
Is soo goet als sterven.
[CH1657:866]
Daer nement’er te nauw, en vinden sich vergist;
Sy schoten naer de pen en hebben ’twit gemist.
[CH1657:867]
Thoont mij de Vrouw daer met ghij leeft,
’Ksal seggen wat voor Man sij heeft.
[CH1657:868]
Laet doot zijn al dat ons begaf,
Mits wij wel vaerend zijn en leggens’ in haer graf.
[CH1657:869]
Een’ Vrouw die karmt, een’ Vrouw die klaeght,
Een’ Vrouw is sieck als ’thaer behaeght.
[CH1657:870]
Daer werdt wel inden huys gemaeyt
Dat noyt de thuynman heeft gesaeyt.
[CH1657:871]
De poort en doet mij niet wel aen
Daer alle Sleutelen in gaen.
[CH1657:872]
En koopt u noijt een peert
Dat quispelt met den steert.
[CH1657:873]
Indien ’t niet om ’tgewin en waer,
Daer waer gheen waert noch verr noch naer.
[CH1657:874]
Betrouwt een helder winter-weer
Als Somer-wolcken, en niet meer.
[CH1657:875]
Die af is moet wel schuldigh zijn,
Die by is vindt of blyck of schijn.
[CH1657:876]
En koopt geen mancke muyl op hope van genesen,
En trouwt geen’ hoer op hoop dat s’ eens sal deughdigh wesen.
[CH1657:877]
’Ken gae noch kom niet veel door ’tlant,
Maer houw mijn Huys naer mijn verstant.
[CH1657:878]
Betrouwt geen’ hoeren-traenen,
Noch stoute roffiaenen.
[CH1657:879]
Houdt uw’ voet uyt strick en touw,
En betrouwt geen’ schoone Vrouw.
[CH1657:880]
Twee dinghen kan ick niet verdragen,
Noch steentiens in mijn’ schoen, noch wanckelende schragen.
[CH1657:881]
Die niet en soeckt te nemen of te geven,
Leeft als de Joden op den Sabbath leven.
[CH1657:882]
Daerw’ ons meest voor wachten moeten
Is rauw’ spijs en bloote voeten.
[CH1657:883]
Het nest was inden boom gemaeckt,
En d’ Exter is om hals geraeckt.
[CH1657:884]
Vreest honden inden pot, en vreest
Een’ monick in een’ bruyloft-feest.
[CH1657:885]
Men vindt noyt luyen Haes,
Noch Jode slechten baes.
[CH1657:886]
Soeckt gheen verkooper met veel goet,
Noch kooper van uw naeste bloet.
[CH1657:887]
Geen Singer oyt verstandigh man,
En geen Barbier die swygen kan.
[CH1657:888]
Geen’ misdaet sonder hoon,
Geen’ weldaet sonder loon.
[CH1657:889]
Die aengesocht is of Cosijn,
Laet nemmermeer uw dienaer zijn.
[CH1657:890]
Ick en ben noch kout, noch heet,
Maer de Duyvel hael die sweett.
[CH1657:891]
Noch monick sonder schoen, noch swijgend man van aert,
Noch Vrouwe met een’ baert
En brenght aen uwen haerdt.
[CH1657:892]
’T is kout of warm, het vriest of doyt,
Ondoet u van uw dexel noyt.
[CH1657:893]
Daer ’s geen steeler
Sonder heeler.
[CH1657:894]
Daer en kan geen’ grooter pijn
Als van ziel en lichaem zijn.
[CH1657:895]
Schreyend’ oogen doen niet spo’en,
Kloecke handen moeten ’t doen.
[CH1657:896]
Soeckt geen Doren
Sonder koren.
[CH1657:897]
De hen en doet u geen goet recht,
Die t’uwent eet en elders leght.
[CH1657:898]
’Ten is ’t niet al, heel vroom te zijn,
Men moet oock maecken datmen ’tschijn’.
[CH1657:899]
De vrome en heeft geen langer leven
Dan ’t een verrader hem wil geven.
[CH1657:900]
Geen dingh en kan een’ mensch meer wroeghen,
Als all’ de werelts ongenoeghen.
[CH1657:901]
’Kwil niet, ’kwil niet van uw goet;
Maer kom, werpt het in mijn hoet.
[CH1657:902]
Eerlick wesen,
En niet vreesen.
[CH1657:903]
En thoont geen vrolick wesen
Op mijn’ bedroefde pijn,
Als mijn’ al oudt sal wesen,
Sal d’uw’ een’ niewe zijn.
[CH1657:904]
Hij magh niet klagen van behael,
Die ’theele laecken koopt op ’tstael.
[CH1657:905]
Goe stock, goe reden, daer en isser
Geen’ krachtiger, noch geen’ gewisser.
[CH1657:906]
Geen geleerder dier
Als de kleine mier.
[CH1657:907]
Soo ghij geen’ sorgh en wilt als voor uw selven dragen,
Ghij sult u niemant sien beminnen noch beklagen.
[CH1657:908]
Daer is geen Dier soo vreesselijck
’Ten heeft vermaeck met syns gelijck.
[CH1657:909]
Vult uw vel niet als een’ beest,
Soo ghij voor het bersten vreest.
[CH1657:910]
’T verdriet mij niet mijn Soon syn speel-gelt te betaelen,
Maer dat hij syn verlies met spelen in wil haelen.
[CH1657:911]
Mijn nicht en steeckt niet in haer maegh,
En evenwel kackt s’ alle daegh.
[CH1657:912]
’t Deert niet datmen niet en weet,
Sonder lief is sonder leet.
[CH1657:913]
Verplicht den quaden niet te veel,
Of qua’e betaeling valt uw deel.
[CH1657:914]
De beste wooninghen van allen
Zyn die een yeder best bevallen.
[CH1657:915]
Daer is geen moeders hert te deghen,
Als daer ’tkint onder heeft gelegen.
[CH1657:916]
Laet mij niet geluckigh seggen
Eermen mij in ’tgraf sal leggen.
[CH1657:917]
Was mijn out Grootevaer een Heer,
Dat gheeft mij niet een ey te meer.
[CH1657:918]
Wij konnen qualick ’t broot betaelen,
En gaender Muscus bij doen haelen.
[CH1657:919]
De doot werdt qualick quaet genaemt
Indiense doet wat haer betaemt.
[CH1657:920]
Gelooft hem niet die van de merckt komt, maer
Hem dieder weer na toe gaet met syn’ waer.
[CH1657:921]
En giet mij toch geen water in mijn’ Wijn,
’Kweet datter wormen in de Beke zijn.
[CH1657:922]
Geen man en segg’ dat hij niet leeren kan,
Al wat een man wil doen dat kan een man.
[CH1657:923]
Maeckt dat ick niet en soen,
Ick sal geen’ sonde doen.
[CH1657:924]
En laet het aen geen voeder liegen,
De duyven sullen u toevlieghen.
[CH1657:925]
En laet de tong niet seggen
Daer ’thooft voor neer moet leggen.
[CH1657:926]
De Spinnekop en wint geen broot,
Want altyt spintse, en haspelt noot.
[CH1657:927]
Eischt niet daer ghy wat vint,
Maer daer ghij werdt bemint.
[CH1657:928]
Is ijemant met syn selven in gespreck,
’Tis een Godvruchtigh man, of ’tis een geck.
[CH1657:929]
Officie inden Raet
Profyteloose staet.
[CH1657:930]
Veel bieden is een’ soort
Van weigerachtigh woort.
[CH1657:931]
Ses of aes, elck doet mij winnen;
’Tis wel buyten, of wel binnen.
[CH1657:932]
Al hebt ghij nu handschoenen aen,
Ghij hebt met backen om gegaen.
[CH1657:933]
Een anders chier
Is altoos dier.
[CH1657:934]
De Coningh houdt veel van ’tverraet,
Van die het doet maeckt hij geen’ staet.
[CH1657:935]
Vrede en Gedult en Sterven met berouw
Is al ’tgeluck daer ick om wenschen souw.
[CH1657:936]
Het mael is op, de gasten gaen,
De geck van ’tspel, de waert, blijft staen.
[CH1657:937]
Betaelt hem die ghy schuldigh zijt,
Soo maeckt ghy u een’ sieckte quijt.
[CH1657:938]
Noch woort noch steen eens afgevlogen
En werden weder in getogen.
[CH1657:939]
Geen bloet-verwantschap soo gewis,
Als mijne Susters Soon mij is.
[CH1657:940]
De vogel die wil slapen
En kan geen voetsel rapen.
[CH1657:941]
Papier en Inckt aen alle kant,
Maer weinigh rechts in Stadt en Lant.
[CH1657:942]
Wat ’s ’tgeluck van een syn’ staet?
Orden, Wetenschap en Maet.
[CH1657:943]
Eerst maeckt u all’ uw’ schulden quijt,
Soo weet ghij recht hoe ryck ghij zijt.
[CH1657:944]
Laet ons als Broers goet deelen onder een,
Het mijn voor mij, het uwe voor ons tween.
[CH1657:945]
Dat in ’thof blinckt zijn de kleeren,
Niet de kinderen van heeren.
[CH1657:946]
Het leet van mergen is geen raet
Voor dat van daegh ten einde gaet.
[CH1657:947]
Quaed’ klap vermaeckt de heeren vrij,
Maer die het pleeght verachten sij.
[CH1657:948]
De luyheit wascht een hooft als met verdriet,
En, soo sy ’twascht, altoos en kamt sy ’tniet.
[CH1657:949]
De dochter op te voeden kost veel min
Als haer een’ man te geven naer syn sin.
[CH1657:950]
’t Gaet soo met den hont altyt,
Die meest bast is die minst bijtt.
[CH1657:951]
De Luyheit dient een geck
Tot sleutel van Gebreck.
[CH1657:952]
De dieven kijven om den buyt
En all’ de dieverij komt uijt.
[CH1657:953]
De besten henglaer die men vindt
Eet ongelijck meer dan hy wint.
[CH1657:954]
Denckt wat ghij wilt in uwen sin,
Maer spreeckt niet veel, en schrijft noch min.
[CH1657:955]
Voeten langh gewoon te gaen
Konnen niet lang stille staen.
[CH1657:956]
Die vande min betoovert leeft
Meent datter niemant oogen heeft.
[CH1657:957]
Steen diemen staegh doet loopen,
Daer sal geen mos op hoopen.
[CH1657:958]
Steen over steen gedaen
Kan tot de wolcken gaen.
[CH1657:959]
Weinigh Wijn brenght wyn te koop,
Veel Wijn hondt wyn overhoop.
[CH1657:960]
Het koeckoeckschap schynt daer uijt eerst begonnen,
Om datter twee wat meer als eenen konnen.
[CH1657:961]
De horens raecken op den man
Om dat hy min als twee man kan.
[CH1657:962]
Hoe dat de Sonne schijn’ op straet,
Past ghij geen mantel t’huys en laett.
[CH1657:963]
Een’ houten brugh en heeft met reden
Noyt wijsen ruyter over-reden.
[CH1657:964]
Weest op de nieuwmaer niet gebeten,
Sij werdt out, en ghij sultse weten.
[CH1657:965]
Laet water drabbigh zyn of stincken,
Seght niet, daer sal ick noyt af drincken.
[CH1657:966]
Haest u met saeyen, maer en haest u niet met snijen,
Indien ’t u een jaer mist, het salder vier gedijen.
[CH1657:967]
Laet all’ de spysen die daer zijn,
En houdt het met Vleesch, Broot en Wijn.
[CH1657:968]
Die ’s avonts maegh en buijck verkracht
Heeft nemmermeer gerusten nacht.
[CH1657:969]
De koe raeckt op om datter een
De schouder soeckt, en een het been.
[CH1657:970]
Om de gewoonte van uw handwerck niet t’ontgaen,
Soo ’tijser u gebreeckt, ghij moogt op ’taenbeelt slaen.
[CH1657:971]
Die langsaem gaet, gaet verr,
Die loopt raeckt licht om verr.
[CH1657:972]
Hoe datter wint en weer uyt siet,
Verlaet den Wegh voor ’tbijpadt niet.
[CH1657:974]
Een deur die ongesloten staet
Bekoort een heiligh man tot quaet.
[CH1657:975]
Dewijl ick niet en weet, en u niets is verborgen,
Ick bid u, seght mij eens, wat droomd’ ick heden morgen?
[CH1657:976]
Een’ Dootkist voorden ouden man,
Soo haest hy niet meer drincken kan.
[CH1657:977]
Doe w, u geerne name’,
Hieten w’ u, Madame;
Nu gh’ons hebt ghcrieft,
Al soo ’tons belieft.
[CH1657:978]
Belieft het God den Heer,
Het regent wel met allen wint en weer.
[CH1657:979]
Is de buyck met pijn beseten,
Laet den aers de tyding weten.
[CH1657:980]
Soo de Duyvel bidt, maeckt staet
Dat hij u bedriegen gaet.
[CH1657:981]
Eer de geck verdragen zij,
Is de merckt al lang verbij.
[CH1657:973
Als in Huys de Dienstmaeght swilt,
En in ’smenschen lijf de Milt,
En des Coninghs bors in ’t Rijck,
Gaen de dingen misselijck.
[CH1657:982]
Dacr de Vijsel is aen ’tgaen
Komt een lecker noenmael aen.
[CH1657:983]
Indien de kreupele van min vergaet,
Wat sal hij die niet kreupel gaet?
[CH1657:984]
Wanneer den boer sitt op den muyl,
Soo kent hij God noch mensch, den uyl.
[CH1657:985]
Als ’t God niet en gebiedt,
Vermagh den heiligh niet.
[CH1657:986]
Als elck u voor een’ Esel groet,
Soo ronckt gelijck een Esel doet.
[CH1657:987]
In ’tbreken vande maen
Laet al het saeyen staen.
[CH1657:988]
Alsser Druyven zyn en vyghen
Moet gh’ uw’ Winter-kleeren krygen.
[CH1657:989]
Wil d’eene wolf den and’ren vreten,
Soo valt’er niet in ’tbosch om t’eten.
[CH1657:990]
Kunt gh’als een goutgulden pissen,
De Doctoor is goet te missen.
[CH1657:991]
Als een de sterren telt,
Behouden sij het velt.
[CH1657:992]
Soo ghy siet uw huys staen branden,
Gaeter bij, en warmt uw’ handen.
[CH1657:993]
Als ’tregent, regent het, als ’tsneewt, soo sneewt het, maer
Als ’twaeycn wil, soo ist het quaetste weer van ’tjaer.
[CH1657:994]
Als s’in doncker wert getelt,
Gaet de Haegh-munt voor goet gelt.
[CH1657:995]
Wat meer hier en wat meer daer,
Alle wol en is maer haer.
[CH1657:996]
Al wat ghij weet en segget niet,
En oordeelt niet al wat ghy siet,
Dat sal u geven
In vré te leven.
[CH1657:997]
Al slapende maeck ick mij moe 1);
Wat meent ghij dat ick gaende doe?
[CH1657:998]
Als de Wolf rooft op syn best,
Jaeght hij verre van syn nest.
[CH1657:999]
Belooft de Roover Wasch en Missen op ’tautaer,
Voorseker, de Galey is in een groot gevaer.
[CH1657:1000]
Wil onheil in slaep geraecken,
Laet het niemant wacker maecken.
[CH1657:1001]
De Lont verschijnt altijt
Met schad’ en geen profijt.
[CH1657:1002]
Als w’ons duncken meest behouwen,
Is ’tgeluck minst te vertrouwen.
[CH1657:1003]
Vindt gh’ een mallen geck van aert,
Houdt u of ghij ’tselver waert.
[CH1657:1004]
Die wel dient en eischt niet veel,
Al sijn dienst is achterdeel.
[CH1657:1005]
Hebt gh’ een goet kint,
Gh’ hebt een goet vrint.
[CH1657:1006]
En veeght gh’ u niet te deghen,
Ghij moet u tweemael veghen.
[CH1657:1007]
Wat men seit, of niet en seit,
Past ghy maer op uw beleit.
[CH1657:1008]
Hebt ghy mij lief, ick heb’t u mede,
Maer laet mij met mijn gelt met vrede.
[CH1657:1009]
Wat een hoop korens, wat een schat,
Als m’ hem niet op gegeten had!
[CH1657:1010]
Wat waer het stelen een vermaecklick dingh,
Als m’aen den riem, niet aen de keel en hing.
[CH1657:1011]
Die lang oudt wil zijn met sinnen,
Moet het al wat vroegh beginnen.
[CH1657:1012]
De mensche siet
Na syn verdriet.
[CH1657:1013]
Seght wat ghij wilt; dat isser;
Die eens vischt is een visser.
om. uitg.
[CH1657:1014]
Die arm is wil al ’tmaeghschap wijcken,
En elck is maeghschap vanden rijcken.
[CH1657:1015]
Die slechtst van de merrie praet,
Is hij diese koopen gaet.
[CH1657:1016]
Die pissende niet eenen wint en schiet,
Gaet op het Hof en siet de Coningh niet.
[CH1657:1017]
Kaecken sonder baert
Zyn geen’ eere waert.
[CH1657:1018]
Die aen visch wil raecken,
Heeft sich nat te maken.
[CH1657:1019]
Die syn bedde qualick maeckt
Light’er moeylick in en waeckt.
[CH1657:1020]
Die daer koopt en weer verkoopt,
Voelt niet hoe syn goet verloopt.
[CH1657:1021]
Die van liefde trouwt, moet wachten
Quade daghen en goe’ nachten.
[CH1657:1022]
Soeckt ghij vermaecken en gequel,
Schrobt maer uw’ huyt, ghij vindt het wel.
[CH1657:1023]
Hij antwoordt in goe’ woorden,
Die eerst ter degen hoorden.
[CH1657:1024]
Die maer een hembd en kan verplegen
Valt alle Saterdagh verlegen.
[CH1657:1025]
Die den wegh ploeghen wil en saeyen inden wegh,
Vermoeijt sijn’ ossen maer en werpt syn koren wegh.
[CH1657:1026]
Die syn’ le’en rust op een’ steen
Werdt een steen door all’ syn’ le’en.
[CH1657:1027]
Die den Doctoor van voor syn bed wil derven,
Of hij ontkomt, of God self doet hem sterven;
Die den Doctoor te hulp hael(t) in syn leet,
Raeckt in beuls hand, en ’tis maer wel besteedt.
[CH1657:1028]
Soo ghij wilt den hont doen swijgen,
Siet hem een stuck broot te krygen.
[CH1657:1029]
Die wat zeers heeft aen sijn bil,
En sit niet stil
Soo lang hij wil.
[CH1657:1030]
Die tijt spilt sonder noot,
En sonder nut of wit,
En let niet op de doot
Die op syn’ schouders sitt.
[CH1657:1031]
Die noyt kan eischen en doen geven
Had noyt verstant van wel te leven.
[CH1657:1032]
Die mint met rechte min
Stelt langhsaem uyt den sin.
[CH1657:1033]
Die van geleent gelt werdt gevoedt
Eet uyt sijn’ eigen sack sijn goet.
[CH1657:1034]
Die op de Sop drinckt over maelen,
En hoeft gheen’ Doctor in te haelen.
[CH1657:1035]
Die synen aers te huer uijt geeft,
En sitt niet als hij’r lust toe heeft.
[CH1657:1036]
Die den Ezel prijsen kunnen,
Moetmen sulcken Soontjen gunnen.
[CH1657:1037]
Dien het geluck wat mede gaet,
De minste mier komt hem te baet.
[CH1657:1038]
Die voorden grooten wegh den bijwegh kiest, is dom,
Hy meent hy voordert wegh, en wandelt veel weghs om.
[CH1657:1039]
Die veel speelt met tong en kaecken
Komt wel eens het punt te raecken.
[CH1657:1040]
Die naer een saeck tracht in ’tgeheel,
Of kryghtse soo, of voor een deel.
[CH1657:1041]
Die maer wenckt en niet en slaet,
Weet dat hy in vreese staet.
[CH1657:1042]
Een vrient van alle man gelijck
Of is heel arm, of is heel rijck.
[CH1657:1043]
Die sich niet geern en wilde wagen,
Laet’ sich van peert noch muijlen dragen.
[CH1657:1044]
Die voor ’tGemeen slaeft met verdriet
Slaeft eigentlick voor niemant niet.
[CH1657:1045]
Die niet kan swygen dat hem raeckt,
Denckt hoe hy ’t met een ander maeckt.
2 ander het: anders hs.
[CH1657:1046]
Die de kleine niet en willen
Straffen oock geen’ groote billen.
[CH1657:1047]
Die nemende wil leven,
Moet altemet oock geven.
[CH1657:1048]
Die maer en lijdt
Wint metter tijdt.
[CH1657:1049]
Die al te langh in ’tbedde broedt,
Verliest sijn en een anders goet.
[CH1657:1050]
Betrouwt den dief uw’ saecken,
Soo gh’ hem getrouw wilt maecken.
[CH1657:1051]
Die reden hoort en kan verachten,
Daer is geen’ reden af te wachten.
[CH1657:1052]
Daer noijt werdt in gebracht en altoos uijtgenomen
Salm’ eens te gronde komen.
[CH1657:1053]
Die het spinnewiel wel jaghen
Konnen ruyme hembden dragen.
[CH1657:1054]
Die sijn oogh haest wil genesen,
Moet syn’ hant gebonden wesen.
[CH1657:1055]
Die aen den voet van een’ Altaer kan raecken,
Heeft altyt broot en hoeft geen deegh te maecken.
[CH1657:1056]
Betrouwt hem niet veel gelts te leenen,
Die ’swinters gaet met bloote beenen.
[CH1657:1057]
Die den deghen draeght op zij
Draeghter oock de Vrede bij.
[CH1657:1058]
Werd ick van voren Heer, van acht’ren geck genaemt,
Hy vreest mij die het doet, of is voor mij beschaemt.
[CH1657:1059]
Die sich kleedt in slechte waer
Kleedt sich twee mael in een jaer.
[CH1657:1060]
Die kinders voedt en Schaepen weidt, heeft klachten
Van wederzijds te wachten.
[CH1657:1061]
Die gerucht maeckt op een’ feest,
Was, en is, en blijft een’ beest.
[CH1657:1062]
Die veel leets is gewoon te dragen,
Een weinigh goets kan hem behagen.
[CH1657:1063]
Die voor syn’ Moeder maeckt den dooven,
Moet een’ quae Stiefmoeder gelooven.
[CH1657:1064]
’t Schynt datter wat aen lieght
Als Joncker niet en lieght.
[CH1657:1065]
Die meest laedt inde schuyt,
Haelt oock het meest daer uyt.
[CH1657:1066]
Hy die het goet deelt onder veel’
Heeft altemet het quaetste deel.
[CH1657:1067
Die light en schrijft op alle wanden
Heeft wint in ’thooft en in syn’ handen.
[CH1657:1068]
Die hoornen draeght en is te vreden,
Draegh’ eewigh hoornen, en met reden.
[CH1657:1069]
Die ’tgoet besitt en ’tquaet wil vinden
Gae sich op een’ Galey verbinden.
[CH1657:1070]
Komt ijemant met quae tyding bij,
Al is ’t hem leet, sy maeckt hem blij.
[CH1657:1071]
Spouwt naer den hemel als een geck,
Het valt u selver op den beck.
[CH1657:1072]
Wat heeft u ’tSchout-ampt aen doen bieden?
Niet als gebreck van beter’ lieden.
[CH1657:1073]
De man en heeft mij niet bedrogen
Die mij geswoorn heeft en gelogen.
[CH1657:1074]
Die syn’ raet aleenigh sluyt
Treckt syn haer aleenigh uyt.
[CH1657:1075]
Die noyt en heeft gewaeght
Heeft d’ Armoe noyt verjaeght.
[CH1657:1076]
Sieck van sotticheit te wesen
Valt seer langsaem om genesen.
[CH1657:1077]
Die met den spotter spott, voorwaer
Verdient een’ aflaet van veel’ jaer.
[CH1657:1078]
Die alleenigh eett syn’ maelen,
Moet syn peert alleenigh zaelen.
[CH1657:1079]
Seght dat hij sonder eere leeft
Die onder hem geen minder heeft.
[CH1657:1080]
Die in syn bed gaet met veel wijn
Kan ’smerghens niet broot-lustigh zijn.
[CH1657:1081]
Die in een’ koestront heeft gebeten
Souw licht’lick van een taertjen eten.
[CH1657:1082]
Een pynelicke tant
Quaet maeghschap byder hant.
[CH1657:1083]
Die boos is in syn lant
Is boos aen alle kant.
[CH1657:1084]
Die d’olie met de maet uyt meett,
Besmeert syn’ handen eer hy ’t weet.
[CH1657:1085]
Al die syn’ waghen smeert,
Helpt en verlicht syn peert.
[CH1657:1086]
Doet d’oorsaeck uyt den wegh,
Soo raeckt de Sonde wegh.
[CH1657:1087]
Die ’twater inde flesch met eenen slagh wil stouwen,
Verstort’es ongelijk meer dan d’er blijft behouwen.
[CH1657:1088]
Die doende naer syn’ lusten hoort,
En doet niet altoos wat hij hoort.
[CH1657:1089]
Met kinderen te bed te gaen
Is om bescheten op te staen.
[CH1657:1090]
Die niet veel gebeetjens kan
Scheit’er in een omsien van.
[CH1657:1091]
Die ’tgoet besitt en ’tquaet wil kiesen
En klaegh’ niet, moet hij ’tgoet verliesen.
[CH1657:1092]
Die tyt wacht en heeft tyt genoegh,
Hem komt een tyt van ongenoegh.
[CH1657:1093]
Doet gh’ uw woort niet,
God en hoort niet.
[CH1657:1094]
Die wil schuylen onder ’tblat
Maeckt de reghen twee mael nat.
[CH1657:1095]
Die een vrient is vanden wijn,
Moet syn eighen vijant zijn.
[CH1657:1096]
Weest van gelt en broot gerieft,
En ghy trouwt waer ’tu belieft.
[CH1657:1097]
Die weinigh heeft en ’tweinigh geeft,
’Tberouwt hem, soo hy weinigh leeft.
[CH1657:1098]
Die altyt acht op ’tend wil slaen
Sal noyt een’ groote daet bestaen.
[CH1657:1099]
Leent een wat hy heeft vergaert,
’tKost hem haeren uyt syn’ baert.
[CH1657:1100]
Die het note-boomken plant
Wacht de vrucht niet in syn’ tant.
[CH1657:1101]
Die syn lief wel heeft besint
Siet van verr die hy bemint.
[CH1657:1102]
Die met den honigh om wil gaen,
Hem hanght’es veel of weinigh aen.
[CH1657:1103]
Die sondight en van sonden scheidt,
Gebiet sich in Gods goedicheit.
[CH1657:1104]
Die ten eersten niet kan kacken
Sit wel tweemael op syn’ hacken.
[CH1657:1105]
Soeckt gh’ een dingh dat u verwondert,
’s Menschen Hert is ’t onder hondert.
[CH1657:1106]
Hebt ghy dienaers in uw Hof,
Gh’ hebt vijanden met verlof.
[CH1657:1107]
Licht dien ghij mij bespotten siet
En siet op syn’ gebreken niet.
[CH1657:1108]
Steelt ijemant eenen keer,
Betrouwt hem nemmer meer.
[CH1657:1109]
Die de Peere meest veracht
Is hij dieder meest na tracht.
[CH1657:1110]
Die voor syn sterven
Syn goet wil derven,
Maeck’ sich gereet
Tot alle leet.
[CH1657:1111]
Op doornen saeyen
Volght distels maeyen.
[CH1657:1112]
Die de saecken uyt moet rechten
Heeft goet recht tot goe’ gerechten.
[CH1657:1113]
Die jongh gedierte queeckt en voedt,
Vermeerdert nacht en dagh syn goet.
[CH1657:1114]
Die te dickwils wil soldaeten,
Laet’er ’tvel of salt’er laeten.
[CH1657:1115]
Die geerne voordeel dee,
Lev’ in de laeght’, of op een’ Haven vande Zee.
[CH1657:1116]
Die prophesije is goet te spreken,
Het touw sal op syn dunste breken.
[CH1657:1117]
Die maer dreight en grijpt niet ree,
Heeft’er een en wachter twee.
[CH1657:1118]
Die met de Lans rijdt in de hant,
Besitt sijn en een anders lant.
[CH1657:1119]
Die niet een’ dronck doet op ’t Salaet
Weet niet hoe dier de saeck hem staet.
[CH1657:1120]
Die een Peert derft koopen,
Koopt sich sorgh met hoopen.
[CH1657:1121]
Steeckt veel’ klein’ viskens in den mont,
Soo eet ghy veeler aersen stront.
[CH1657:1122]
Die sich in spotternij van oude Li’en vermaeckt,
Eerst lacht hij, maer het volght dat hy aen ’tschreyen raeckt.
[CH1657:1123]
Die vraeght wat hy niet vragen souw,
Moet hooren dat hy niet en wouw.
[CH1657:1124
Die ’sWinters vogels jaeght, en ’s Somers soeckt naer nesten,
Heeft voor syn’ bueren niet veel Corenwerck ten besten.
[CH1657:1125]
Die Pieter schuldigh is, en geeft Andries syn gelt,
’Tis reden dat hy ’tnoch eens telt.
[CH1657:1126]
Door een goet en getrouw vermaen
Brenght m’ ijemant hulp, geen oneer aen.
[CH1657:1127]
Die wat spaert, die heelt wat,
Die wat mest, die keelt wat.
[CH1657:1128]
Die het snot veeght van mijn’ Soon,
Geeftm’ een soentien aen mijn’ koon.
[CH1657:1129]
’tLuijdt hem heel wel in syn’ ooren,
Dien wy qualick singen hooren.
[CH1657:1130]
Die wat vroeghjens doet syn best,
Vindt den vogel in syn nest,
Die wat lang wil blyven slaepen,
Sal op ’tleeghe nest staen gaepen.
[CH1657:1131]
Sij scheppen ’twater in de Seven
Die al te licht geloove geven.
[CH1657:1132]
Die verlieft is op een wesen,
’tLeelick dunckt hem schoon te wesen.
[CH1657:1133]
Die schapen heeft te tellen
Is oock versien van vellen.
[CH1657:1134]
Dien een’ reis niet en kan verveeren,
De thien en sullen ’them niet leeren.
[CH1657:1135]
Die vier heeft en wil vyf verteeren,
Kan Bors en Borseken onbeeren.
[CH1657:1136]
Die ’tleven een uer kan verlangen
En komt syn leven niet te hangen.
[CH1657:1137]
Die door een naeldenoogh verspiet,
’tGebeurt dat hy syn hertzeer siet.
[CH1657:1138]
Die een quaet man ten dienste staet,
Doet of hy ’tSaet wierp op de straet.
[CH1657:1139]
Die syn’ vyant weinigh acht
Werdter licht van omgebracht.
[CH1657:1140]
Die quade dingen doen,
Zyn vol van quaet vermoen.
[CH1657:1141]
Die uijt syn buerlien pot sich selven soeckt te kroppen
En moet de potten van syn’ eighen haerdt niet stoppen.
[CH1657:1142]
De man verdwynt
Die niet verschynt.
[CH1657:1143]
Die als een geck op ’tquaet wil slaen
Sal als een geck ter hellen gaen.
[CH1657:1144]
Die op den mishoop is geboren,
Sal noyt na beter wooningh hooren.
[CH1657:1145]
In een out vel
Trouwt niemant wel.
[CH1657:1146]
Gaet een te bedde sonder eten,
Hij sal noyt van recht rusten weten.
[CH1657:1147]
Die veel gelts op een wil hoopen,
Moet veel gins en weder loopen.
[CH1657:1148]
Die den offer heeft t’ontfangen
Magh de klock doen bingebangen.
[CH1657:1149]
Die out is en werdt weder vet
Heeft tweederhande jeught te bet.
[CH1657:1150]
Die ’t vleesch heeft wegh gedragen
Magh oock de beenen knagen.
[CH1657:1151]
Die wat handgiftjens kan doen smaecken,
Weet van syn onrecht recht te maecken.
[CH1657:1152]
Die op myn’ sieckt’ niet eens en heeft gesint,
Kuss’ mij mijn’ aers nu ’ck mij genesen vind.
[CH1657:1153]
Die ghy omweeghs-wijs hoort spreken,
Denckt daer kunstiens achter steken.
[CH1657:1154]
Lust u een’ geck te deegh te groeten,
Hij is een’ beest, seght, met twee voeten.
[CH1657:1155]
Hy heeft seer wel verkocht die wel gegeven heeft,
Soo ’tmaer geen geck is dien hy geeft.
[CH1657:1156]
Zyt gh’ op een weinigh lants geseten,
Ghij mooght het met uw’ schreden meten.
[CH1657:1157]
Die wat bevallijck is van wesen
Hoeft nergens vreemdelingh te wesen.
[CH1657:1158]
Hebt gh’ uw’ gesontheit lief, slaet acht op desen raet,
Eet ’smiddaghs maetigh en des avonts niet te laet.
[CH1657:1159]
Die gheen’ narrerij en doet
Draeght geen’ pluymen op den hoet.
[CH1657:1160]
Die eerst weigert en dan doet,
Soeckt na vrede in syn gemoet.
[CH1657:1161]
Hij sweegh niet, die nu niet en spreeckt,
Verkreegh hij maer dat hem gebreeckt.
[CH1657:1162]
Lust u een’ Boer te sien verlegen en vermant,
Geeft hem een’ keers in d’een’, een Eij in d’ander hant.
[CH1657:1163]
Komt u een kranckheit aen, en zyt gh’er aen gewent,
Soo brenghts’ u aen uw endt.
[CH1657:1164]
Soo gh’ uwen loon het Hof wilt schencken,
Men sal d’r u niet eens danck voor dencken.
[CH1657:1165]
’Ken reken van mijn leven
Met Nichten noch met Neven.
[CH1657:1166]
’kSoeck op die peerden niet te komen
Die ’ck achter aenden steert sien toomen.
[CH1657:1167]
’tGat stoppen als ’tgoet quijt is,
Is sorghen als ’tgeen tyt is.
[CH1657:1168]
De Coningh werdt’er toe geboren,
De Paus maer by geval gekoren.
[CH1657:1169]
In ’thuys en heb ick niet te doen,
Daer elck seght, Veel gelucks, Vrient, met uw, niewen Schoen.
[CH1657:1170]
’Ksoeck het niet, al ist van gout,
’tBecken daermen bloet in spouwt.
[CH1657:1171]
Wegh met dat Lant, dat boose goet,
Daer met de Lantheer worst’len moet.
[CH1657:1172]
Daer zyn veel’ Tongen die als middaghs klocken gaen,
Sy konnen niet een’ halv’ min als twaelf uren slaen.
[CH1657:1173]
’t Preken is een vuyl getier,
Als het eindight in, Geef hier.
[CH1657:1174]
Ick heb geen’ vrient gebreck,
Die met de vleugels deck’
En byte met den beck.
[CH1657:1175]
’t Verkoude zeer
Doet meeste zeer.
[CH1657:1176]
Tot goude boeyen
Kan ick verfoeyen.
[CH1657:1177]
Als klappeyen t’samen kijven,
Komt al uyt wat sy bedryven.
[CH1657:1178]
De ryckdom is seer groot,
De Stamper loopt rontom en vindt niet wat hij stoot’.
[CH1657:1179]
De grootste wraeck van boosheit is
Blij aensicht en vergiffenis.
[CH1657:1180]
Als sich een Heer op ’tbidden stelt,
Soo doet hij u gewis gewelt.
[CH1657:1181]
Die lang lapsalvert en Doctoort,
Dit is ’t al dat gij van haer hoort;
Eerst Camergangen en dan laeten
En, sterft hij dan, begraven laeten.
[CH1657:1182]
Stort eens het Sout, men magh wat schraepen,
Maer t’samen is het niet te raepen.
[CH1657:1183]
Een’ sné in ’t vel geneest en sluytt,
Een’ sné van woorden wil niet uyt.
[CH1657:1184]
Men kan geen heerschap zijn
Door Zyd’ of door Satijn.
[CH1657:1185]
Daer kan geen veegher teecken wesen
Als dat men niet en wil genesen.
[CH1657:1186]
Droogh maer van honger, is noch best,
Die ’t anders is, schouwt als de pest.
[CH1657:1187]
Soo gh’ op een goet geruchte lett,
De Son en vind’ u niet in ’tbedt.
[CH1657:1188]
Een Vrouw voor goet gepresen
Moet meer als eerlijck wesen.
[CH1657:1189]
Had ’t peert een’ Milt, de duyf een’ Gal,
Soo waermen eenigh over al.
[CH1657:1190]
Men moet een goeden jonghen queecken,
Eer ’thaer begint door ’tvel te breecken.
[CH1657:1191]
Soo mij ’taensicht niet bevall’,
Soo en raedt my nietmetal.
[CH1657:1192]
Indien ghij van gesontheit hout,
Soo maeckt u selven goets tijts out.
[CH1657:1193]
Miste een wys man tot geener tijt,
D’onwijse berste wel van spijt.
[CH1657:1194]
Saghm’ op de Merckt geen’ sotte lieden,
Wie souw gelt voor quae waeren bieden?
[CH1657:1195]
Wilt gh’ u van ijemant wreken,
Soo wacht u wel van spreken.
[CH1657:1196]
Is ’t Meisje mal, soo houw’s’ haer’ handen
Aen ’twercken, en haer’ tong in banden.
[CH1657:1197]
Of ’t d’een’ behaeght en d’ander’ niet,
Volght ghij de Reden haer gebiedt.
[CH1657:1198]
Zaeyt wat vroegh en snoeyt wat laet,
’tKomt in Broot en Wyn te baet.
[CH1657:1199]
Kont ghij soo loopen als ghij poyt,
Kom, metter haest een’ haes gedoyt.
[CH1657:1200]
Wilt ghy dat mijn’ beenen gaen,
Laet de Ton voor henen gaen.
[CH1657:1201]
Stiet de Duyvel op een’ steen,
Dat hij ded’ heeft hy gele’en.
[CH1657:1202]
Wilt gh’ uw Testament wel maecken,
Maeckt het met gesonde kaecken.
[CH1657:1203]
Soo de katten honich eten,
Zijn wy hier niet wel geseten.
[CH1657:1204]
Waert ghy niet door gegaen,
Ghy hadt een’ dronck gedaen.
[CH1657:1205]
Soo ghij doortasten wilt hoe dat een man van sin is,
Bestelt hem maer een Ampt, ghy sult sien watter in is.
[CH1657:1206]
Zyn seven broederen geseten inden raet,
Dan valt haer Vonnis goet, en dan eens weder quaet.
[CH1657:1207]
Laet ghy u een goet dienaer vinden,
De reden sal uw heer verbinden.
[CH1657:1208]
Indien u ’tsieck zijn niet en lett,
Soo wascht uw Hooft en gaet te bedt.
[CH1657:1209]
Soo gh’ op uw’ plaets wilt sitten gaen,
En sal u niemant op doen staen.
[CH1657:1210]
Waer ons herte stael van binnen,
’tGelt en soud’t niet overwinnen.
[CH1657:1211]
Soo ghij de rechte waerd van een’ Ducaet wilt schatten,
Gaet soeckter een’ te leen, ick meen ghy sult het vatten.
[CH1657:1212]
Smit, tast den blaesbalck aen,
Soo sal de neering gaen.
[CH1657:1213]
Des merghens al te vroeghe Son
En duert niet lang soo sy begon.
[CH1657:1214]
De blinde droomde, hij sagh den dagh,
En droomde dat hy geerne sagh.
[CH1657:1215]
Maeckt op de peeren,
Geen’ wyn t’ontbeeren.
[CH1657:1216]
Van binnen blauw, van buyten root,
Een’ schee van gout, een mesch van loot.
[CH1657:1217]
Een Ezel lijdt wel datm’ hem laedt,
Maer ’toverladen maeckt hem quaet.
2 maeckt: doet eerst
[CH1657:1218]
Op, Valckjen, en steiger,
Soo krijght ghy den Reiger.
[CH1657:1219]
Lydt om te weten,
En werckt om t’eten.
[CH1657:1220]
Groot is de mis-slagh even
Als die hem heeft bedreven.
[CH1657:1221]
Des Coninghs doen is als het mijn,
Men vindt ons niet als daer wy zijn.
[CH1657:1222]
Krijght goet te gaer,
Maer lett van waer.
[CH1657:1223]
Maeckt maer uw goet wat te vermeeren,
Gh’ hebt tyts genoegh om ’t te verteeren.
[CH1657:1224]
Besit ghij lecker druyven-nat,
Daer ’s kraen noch kraentjen in het vat.
[CH1657:1225]
Weer komt naer ander weer
En naer wint water weer.
[CH1657:1226]
Soo ghij om sterven zyt belust,
Eet Schapen-vlees gebraen en gaet daer op te rust.
[CH1657:1227]
Ghy zijt in overvloet
Versien van gelt en goet,
En derft aen ’t veel niet raecken,
Om veel tot meer te maecken.
[CH1657:1228]
Wij waeren all’ geern vande vromen,
En ’tzijn de minste di’er toe komen.
[CH1657:1229]
Ick wil waernemen al wat mij behoort,
Behalven ’thuys met meer als eene poort.
[CH1657:1230]
Wy zyn all’ kinderen van Adam en van Eve,
Daer ’s niet als zyde stof, die maeckt ons wat oneve.
[CH1657:1231]
Krimping dichter dan ’tbehoort,
Voorboden van d’achterpoort.
[CH1657:1232]
Drij dingen konnen voorspoet geven,
De konst, de zee, en ’thoofsche leven.
[CH1657:1233]
Die d’eenen steen naer d’and’ren smijt,
Raeckt d’eenen naer den and’ren quijt.
[CH1657:1234]
De wijsheit volght de jaeren naer,
Zei ’tmaeghdeken van tachtich jaer.
[CH1657:1235]
Op den hoorn
Volght den toorn.
[CH1657:1236]
Drij dochteren met eene moer,
Vier duyvels op de vaders vloer.
[CH1657:1237]
De pensse vol van veel’ gerechten
En deught tot vluchten, noch tot vechten.
[CH1657:1238]
Elck magh na syn’ maniere doen,
Den ezel houdt sijn out fatsoen.
[CH1657:1239]
Een malle schutter is ’t, dunckt mij,
Die eenen pijl verliest en schieter noch een’ bij.
[CH1657:1240]
De schutters die niet veel en deughen
Zijn datelick ree met een’ leughen.
[CH1657:1241]
Een slecht gelas
En valt noyt ras.
[CH1657:1242]
Mijn Soon, indien ’tgeluck u loegh,
Een weinigh wetens waer genoegh.
[CH1657:1243]
Den ouder in de menschen
Is ’t quaet daer s’ all’ om wenschen.
[CH1657:1244]
’t Geluck komt byden man
Die ’tself doen komen kan.
[CH1657:1245]
Oud stroo is quaet om aen te steken,
En arger is syn brant te breken.
[CH1657:1246]
Die by sijn leven vrienden derft,
Vindt geen’ getuygen als hij sterft.
[CH1657:1247]
Een haer van hooft of mont
Maeckt schaduw opden gront.
[CH1657:1248]
Een Vader doet alleen voor hondert Sonen
Dat hondert Sonen hem alleen niet loonen.
[CH1657:1249]
Leeft eenen dagh in hongers-noot,
Drij quade daghen voor het broot.
[CH1657:1250]
Daer hondert Apen om een’ Esel rotten,
Sietm’ hem alleen van aep voor aep bespotten.
[CH1657:1251]
Wel hem die altoos spellen vondt,
Een’ voorde Bors, twee voorde mont.
[CH1657:1252]
Ghij jaeght, en and’re sietm’ u jaghen;
Ghij hadt in huys veel beter’ daghen.
[CH1657:1253]
Het schadelicke kruyt
Gaet met den vorst niet uijt.
Absolui versionem Leodij 15. Iun. 1657. quam casu incoeperam 29. Nou. 1656.
[CH1657:1254]
Puis que vous reprenez
Tous les petits presens que jamais vous me fistes,
Reprenez les Baisers que vous m’auez donnez,
Philis, nous serons quittes.
Maestricht ult. (30) Iun.
[CH1657:1255]
Tu donnes des baisers et soudain t’en repens,
Et si je ne les rende, Badine, tu m’en pries;
Par tant de repentirs saches qu’ auec le temps
Tu te verras reduitte aux Filles repenties.
Ibid. eod.
[CH1657:1256]
A MAD.e HENDERSSON.
Adieu, noz Dame Nelle,
Bonne, discrete et belle,
L’Eternel soit tousiours
Vostre aijde, et le secours
(5) De tout ce qui vous touche.
Ie vous deuois de bouche
Ce mauuais compliment,
Mais comme apparemment
Vous n’estes pas bien aijse
(10) Qu’ autre qu’un seul vous baise
Couchée entre deux draps,
De peur que vos appas
Ne luij donnent enuie
D’une ou d’autre folie,
(15) Quoy que vous m’aijez dit,
Que, comme il est escrit
En ce certain Chapitre
Dont vons sçauez le titre,
Amour, froid et perclus,
(20) Ne vous trouble non plus
De son vieux tintamare
Que feu noz Dame Sare,
I’aijme mieux sans vous veoir
Vous rendre ce deuoir,
(25) Et vous chanter en Rime
La tres-parfaicte estime
Que tant que je seray
De Nelle je feraij.
I’attens une influence,
(30) Pour finir en cadence,
Mais il ne m’en vient point
Qui s’ajuste à mon point,
Si vous n’acceptez celle
d’Adieu, noz Dame Nelle.
(35) Faict de fort grand matin
Par l’ami Constantin,
Qui vous promet un liure
A vous faire reuiure,
Ou du moins rajeusnir:
(40) Vous le verrez venir
Dans fort peu de sepmaines,
Si promesses non vaines
Vienent de l’Imprimeur
A
Vostre seruiteur.

(45) A Maestricht, Garnison
Belle en toute saison,
Tandis que je m’endosse
Pour monter en carosse,
Ce 13.° Iuillet,
(50) De l’An cinquante et 7.
Inter Maestricht et Hasselt. Scripsi Zeelhemij 14. Iul.
[CH1657:1257]
WAERSCHOUWING AEN DES HEEREN VAN BRANTWIJCKS LESER
Dit’s Brantwijcks vollen Hof, daer uijt sij zijn genomen
De Bloemkens daer ’t na rieckt door alle Stadt en straet:
Pluckt, leser; dan siet toe; daer is goet in te komen,
Maer, gaet het u als mij, tot uijt en is geen raet.
1. Aug.
[CH1657:1258]
OP DE GULDE SPREUCKEN AN IOSEPH HALL, VERDUYTSCHT
DOOR V. AB OOSTERWIJCK

Dit ’s Gout van over zee, door een’ groot’ handelaer
In ’t Vaderlandt gesleept; een handelaer met eeren,
Van die in ’t Heilighe der Heiligen verkeeren,
En steken ’tsaligh licht op Sions Kandelaer.
(5) De zee is nauw en slecht en licht om overloopen
Voor die noch van dat Gout wou soecken daer het groeijt,
En ’twaer een’ eerlicke, maer een’ onnutte moeijt,
Nu ’tfijnst hier is gemunt, en ’tpackhuijs vol, en open.
Iae, leser, neemt uw’ Schael en weeght rijck tegen rijck:
(10) Hier is Gout voor de ziel, daer is Gout voorden Hamer:
Spreeckt uijt die ziel, en seght, welck is de rijckste Kamer,
Die van Oost Indien, of die van Oosterwijck?
eod.
[CH1657:1259]
GELUCK-WENSCH AENDEN HEERE VAN BERGHEN, OP SIJN’ VIJETIGH-
JAERIGHE BRUIJLOFT, DOOR N. ENDE N. RIJCKAERT

Een’ halve Tonne schats van jaeren zijt ghij rijck:
God will’ u d’ander helft met allen voorspoet geven.
Ghij hebt meer Tonnetjens van ’t geel Guineesche slijck;
Maer waer toe zijns’ u nut, mooght ghijse niet beleven?
(5) Beleeftse, lieve vrient, beleeftse in volle vreught,
Beleeftse met uw’ Bruijt: die sal der jae toe seggen,
Mits datgh’ op niews begint, en doet haer soo veel deught
Als doe ghijs’ allereerst in ’tBruyloft-bed vondt leggen.
Dit wenscht u Man en Vrouw: veracht haer maecksel niet;
(10) ’T zijn lieden vande Konst, de konst van alle konsten;
Sij passen dicht op een, soogh’ aen dit Dichten siet,
En zijn noch schier soo rap als doe sij ’t eerst begonsten.
Wij seggen, schier soo rap, met voorbedachten sin;
Want, ofmen ’t seght, of swijght, tijt doet de krachten mind’ren:
(15) ’T blijckt oock aen onse vrucht; die gelt nu soo veel min;
Eerst was ’t schoon Vleesch en Bloet, nu zijn ’t papiere kind’ren.
3.en Aug.
[CH1657:1260]
’KGae voor een Meester uijt, wat sal ons hier gebeuren?
Sprack een quacksalver of een syns gelijcke guijt:
Een Meester? (seid’ ick hem, en stiet hem uyt mijn’ deuren)
Kom, gaeter dan voor uijt.
16. Aug.
[CH1657:1261]
Ie suis peu liberal des baisers de ma bouche;
Si j’en preste, c’est tout, car je ne donne rien.
En auez vous d’emprunt? c’est chose qui me touche;
Soyez juste, Philis, et rendez moij mon bien.
Zulichemi 4. Sept.
[CH1657:1262]
DE L’ITALIEN DE GUARINO. Sospir che dal bet Petto
Soupir qui sors du beau sein de Madame,
Di moij, que faict cest’ Ame?
Maintient elle tousiours
Nos ancienes amours,
(5) Ou viens tu messager d’une nouuelle flame?
Ha, que non; ains plus tost vueille mon triste sort
Luy faire souspirer le soupir de ma mort!
Zuylichem Sept.
[CH1657:1263]
DE L’ITALIEN DU MESME. Donò Licori à Batto
Dorinde fit present
A Thijrsis son amant
D’une Rose de prix,
Cueillie à mon aduis
(5) Dans quelque Paradis:
Et en la luij donnant le teint de la Pucelle
S’enflamma d’une ardeur si vermeille et si belle
Qu’il sembloit qu’une Rose eust faict don d’une fleur
De sa propre couleur.
(10) Alors dit le berger, en tirant de son coeur
Un souspir amoureux,
Pourquoy ne suis-je heureux
Iusques à meriter ma fortune si bonne,
Qu’elle me fasse un don de la Rose qui donne.
Ibid.
[CH1657:1264]
REIGLES DE COMPOSITION EN MUSIQUE
Sachez, Compositeurs, qu’on vous demande au moins,
Pour plaire et reussir ces deux-fois quatre points:
(1.) Beau chant, (2.) Chant inouij, sur (3.) Fugues bien conduittes,
(4.) Les meilleurs Contrepoints, et (5.) Mouuemens, et (6.) Suittes,
(5) (7.) Cadence menagée, et, soit Air ou Motet,
(8.) Le plus juste rapport de la Note au Sujet.
S’il en manque un des huict, la piece que peut estre
L’ignorant louera ne sera point de Maistre.
(Hag. 14. Sept.).
[CH1657:1265]
SUR LE PORTRAICT DE LA DUCHESSE DE LORRAINE
Ce Soleil que l’on voit briller de toutes parts,
De toutes parts se trouue en brouillarts et nuages:
Quel sera son esclat, quand sorti des orages
Il aura dissipé nuages et brouillarts!
Hofwyck 15. Sept.
[CH1657:1266]
OVER ’S HEEREN AVONTMAEL
Wat doen ick in dijn’ Kerck, en aen dijn heiligh mael,
Miltdadigh voesterheer voor mij om laegh gesonden,
Voor mij hantdadighe aen vele van die sonden
Die ick hier melden hoor in ’t droevighe verhael?
(5) Wat icker doe, o God? wat doenw’er altemael
Die yeder een van ons verstrickt zijn en gebonden
Van dit hier en daer dat; en, waeren wij ontbonden,
Noch hadden wij dit Broot te soecken en die Schael.
De dank-schael voor die gunst? neen, Heer, ghij vindt ons wijser,
(10) Weer wijser door dijn gunst. wegh met sich selvens prijser;
Wij steken een voor een door een in all’ de schult,
En pleiten hier alleen om deernis en gedult:
Dat vonnis, Heer, staet vast, ghij hebt het self gewesen,
’Twas beter Tollenaer als Pharisee te wesen.
Hofwyck 17. Sept. febricitans.
[CH1657:1267]
Hij vaer’ in zee,
De Pharisee,
Hy dient niet in Gods kercken,
Indien hij op sijn’ wercken
(5) Sijn heil grondt en syn’ rust:
Een weinigh vande Kust
Sal hem het ysigh baeren
Van winden en van baeren,
Soo ’tschoon weer over gaet,
(10) Doen voelen hoe hij staet.
En kan hij ’tniet gelooven
En preeck ick tot den dooven,
Hy vaer’ in zee,
De Pharisee.
Ibid. eod.
[CH1657:1268]
AEN MEVROUW HENDERSSON, OM MET MIJN’ BOECK TE SENDEN
Hier hebt ghij ’t al, schoon’ ouw’ vriendin:
Ick schick het u naer uwen sin;
Naer mijnen soudt ghij ’t licht niet lesen:
Maer dat een’ vrouw gebiedt, moet wesen.
(5) Soo heeftmen ’t op dit Plein gesien,
En meest tot alle Haegsche lien.
Komt u een spae beronw te voren,
Daer ick wel haest of schick te hooren,
En, gaet het te Maestricht als hier,
(10) Men weet ’er raet met quaet papier.
Eod. ibid.
[CH1657:1269]
AEN IOFF. SCHURMANS.
Nu segg ick, Schurmans, nu hersegg ick,
Daer steeckt de spaed’ in gras, daer legg ick,
En slae geen’ vinger meer aen ’twerck;
Doet vrijlick schrijven op mijn’ serck,
(5) Den hoveling die dese steenen
Koos voorde nachtkist van sijn’ beenen
Beloofde in ’tende en stout en stijf,
In ’tjaer van vijftich twee en vijf,
Hij sou de Rijmpen niet meer roeren,
(10) En voerd’ een’ tael die kinders voeren
In ’tsmerten vande leste roe’n,
Ick sal ’tmijn leven niet meer doen.
Of ick dit woort eens quam te breken,
Dewijl doo beend’ren niet en spreken,
(15) Soo segg ick, die noch spreken kan,
Ick stae ’t u toe nu voor alsdan,
Ghij hoeft noch goet noch quaet te seggen,
Schrijft nietmetal en laet mij leggen.
Febricitans nocte inter 18. et 19. Sept.
[CH1657:1270]
AEN MEVROUW STEIN CALLENFELS
Schoon’ trouwe vrouw van Mon cher Coeur,
(Op datmen mij niet weer bekeur’)
.....
.....
Maer uw’ beleeftheit sprack soo wel
Dat ick die spraeck nam voor bevel.
(5) Ontfangt het dan met koelen sinne
Van die met onbesproken minne
Soo waer uw trouwe dienaer is
Als ghij ’twijf daer geen sien naer is.
Nocte inter 18. et 19. Sept. febricitans.
[CH1657:1271]
AENDE RHIJNGRAVINNE
Drij vodden in een Garnisoen!
Daer isser niet een’ half van doen.
Doorluchte vrouw, ick hoor ’t u seggen
En weet het niet te wederleggen.
(5) Maer wilt ghij mé naar Spagnen toe,
En zijt ghij ’t Engelsch noch niet moe,
Hier langs weet icker u te voeren:
’T een is het land vol schoone hoeren,
Die ghij gehaet hebt van der jeught,
(10) Maer ’tis oock ’tlant vol wijse deught,
De staeltjens sullen ’t u doen mercken,
Die ick gepluijst hebb uyt haer’ wercken.
Van ’tSpaensche Reuck-werck isser mé,
Daer ick wel eer mijn best in dé
(15) Om het .....
.....
En voerent door mijn’ slechte pen
Tot daer ick landsman heet en ben.
Daer ’s noch ijet uijt de hooge landen
Daer hij die uw koel hert vermanden
(20) Syn Huijs ter eer den eersten dagh
Van sijn doorluchtigh leven sagh.
En noch yet heb ick derven uijten
Dat niet gehaelt en is van buijten,
Maer in het binnenst van mijn hert
(25) Dus dagelix geboren werdt.
Verdraeght ghij dat met medelijden,
Soo hebb ick mij seer te verblijden
.....
ootmoedigh dienaer Zuylichem.
[ongedateerd]
[CH1657:1272]
IN EFFIGIEM MEAM A FILIO CHRISTIANO DELINEATAM
Vitam a Parente Filius leuem, breuem,
Fluxam, caducam cepit et fumo parem.
Vitam Parenti Filius non reddidit,
Sed cum papijro perpetem artifici manu
(5) Ipsique fecit saeculo conterminam.
Male sunt repensae, Lector, alternae vices?
Octob. aeger.
[CH1657:1273]
AEN IOFF.R ZIEPESTEIN MET MIJN BOECK
Zijn inde Vrouw noch de gedachten
Die ’ck inde Weduw’ heb bemint,
Kan sij noch slapeloose nachten
Aen soeten rijm bij haer versint
(5) Besteden, en die laten dolen
Als ’t Vaderloose Moeders kint
Haer selven bij haer self ontstolen
En uijtgesonden aenden wint,
Soo heb ick mij niet veel te vreesen
(10) Hoe dat dit grouwelicke pack
Tot haerent willecom sal wesen.
’Kversoeck nochtans, met haer gemack,
Dat sij ’t mij self wil kondigh maken
In sulck een’ spraeck en sulck een’ stijl
(15) Als wij wel eer te samen spraken
Tot korting vande lange wijl
27. Octob. noct. aeger.
[CH1657:1274]
AEN MEVROUW RIJCKAERT
Hier is het al dat ick tot heden
In Rijm en (soo mij docht) in reden
De werelt hebbe toegebracht.
Lang is het Boeck u toegedacht,
(5) Eens most het uijt der handen komen:
Aenvaert en leest het sonder schroomen
Van hinderlaeg of van gewelt,
De halve Tonne schats en wort ’er niet gemelt.
eâdem nocte.
[CH1657:1275]
AEN MEVROUW VAN MERODE
Veel hebt ghij u beklaeght, bescheilixte der Vrouwen,
Dat ick u onversocht mijn selven heb onthouwen:
’Tis waer, ick kende mij en mijn’ onwaerdicheit.
Hoe ick geoordeelt heb, en alles overleidt,
(5) Sal u dit Boeck doen sien, en uijt de borst doen seggen,
Wat socht ick oock mijn tijt aen sulcken klap te leggen!
Eâdem.
[CH1657:1276]
AEN MEVROUW IONGSTAL
Daer woont een man in Nederlandt,
In Hollandt aenden suijder kant,
Constanter heeft hij veel geschreven
Op lappen bij hem uijtgegeven,
(5) Noch schrijft hij ’t, noch is hij de man,
God hebbe lof, die ’t schrijven kan,
Al was hij schier in ’tgraf gesloten.
Is ’t segwoort u noch niet ontschoten,
’Tbrengt u wel in gedachtenis
(10) Van wat lang niet bedacht en is,
Licht sal ’t u helpen aen ’t bepeisen
Hoe menighe beleefde reisen
Syn danckbaer hert wel is verplicht
Soo lang daer levens lieve licht,
(15) Soo lang daer Ziel en Geest in woonen,
V syn’ erkentenis te thoonen.
Hier is een brocksken van dat hert
Daer med’ u overdrongen wert
Een groven hoop van losse blad’ren
(20) Die ghij meught scheiden of vergad’ren
Naer uwen lesens lust of geen’.
Bij mij komt alles over een,
Mits dat ghij den Constanter-schrijver
Uw’ gunst gunt naer den selven yver,
(25) En naer uw oude welgeval,
Daer hij altoos na trachten sal.
Posterâ nocte. (28 Oct.)
[CH1657:1277]
AEN MEVROUW GLINSTRA
Het glinstren, Glinstra, van uw’ deugden,
Dat mij tot Leewaerden verheugden,
En daer mij de gedachtenis
Soo soet af aenbekleven is,
(5) Brengt mij allengskens in mijn’ sinnen
Dat het hoogh tijt is om beginnen
Te thoonen hoe verr ickse ken.
Soo ick u wat te lastigh ben,
En dat ick u daertoe derf nad’ren
(10) Met all te vele dorre bladren;
Denckt dat ghij ’t niet alleen en zijt
En datm’ allom in dese tijt
En meest op de beplantste wallen
Met Bladeren werdt overvallen
(15) En dat ick ’t achter dit saisoen
Mijn leven hoop niet meer te doen.
Eâdem.
[CH1657:1278]
AEN SIBYLLE VAN GRIETHUYSEN, TEN DAM
Sibylle is ’t heck wat vanden Dam
En hebt ghij tijt om dichten, lam
En tam en clam en stram te lesen:
Gedenckt hoe datt’r u lang voor desen
(5) Toesegginge van is gedaen.
Is ’t wat te veel, troost u daer aen
Dat die sich haest met al te geven
Eens schijnt te geven voor sijn leven.
[ongedateerd]
[CH1657:1279]
AEN IOFFROUW VAN OSMAEL
Ick braeck het seffens uijt al wat ick oyt bedacht;
Ontfanght het vrijelick al t’saem en denckt aen mij,
Als aenden siecken man van braecken overbracht;
Daer, seid’ hij, hebt ghij ’t al, en gaf sijn hert daerbij.
[ongedateerd]
[CH1657:1280]
AENDE VROUW VAN VLOOSWIJCK
Soet wijf, uw’ groote Stads wel sprekens en wel levens
En weldoens Meesterin, zijt ghij moe’ lessen gevens
Aen dien ghij gheern uw’ deught soudt planten inde borst,
Schept aessem, en gedenckt hoe ’t bij quam dat ick dorst
(5) Beloven, u dit pack ter handen te doen komen:
Denckt dat ghij ’t hebt begeert, en mij alsoo ontnomen
Deur vriendelick bevel, en neemt het noch soo aen,
Of ongerechticheit hebt ghij daer aen begaen.
[ongedateerd]
[CH1657:1281]
AEN IOFF.RE VAN HOOGENHUIJSE
Uw’ schoone schaduwe besit ick door uw’ gunst:
Hier is de mijn’ in Rijm; ’tgaet schier als kunst om kunst.
Vergeeft mij niettemin, voldoen ick niet geheelick.
Schoon kan schoon schaduwen, van leelick komt maer leelick.
3o. Oct. noct. aeger.
[CH1657:1282]
AEN IOFFR. SCHILDERS.
Verschrickt niet, soete Vrouw, ghij onderwindt u ’tkind’ren,
Ick send u een grof Boeck, maer ’tis licht om vermind’ren;
’Tis geen Hofwijcker web, noch taeyen Oogentroost,
Daer schier een son aen gaet van uijt haer somersch Oost
(5) Tot daer sij steilste steeckt: ’tzijn groote en kleine brocken,
Daeraen sich niemant hoeft, als willens, te verslocken.
Soo haest als ’twalgen komt, schey uijt, en schuijft de pan
Met groot en klein gebeent soo verr sij schuijven kan;
Wie weet of binnen ’s jaers en om de negen Maenden
(10) Een niewe viese lust uw’ quapse maegh vermaenden
Tot sulcken vijsen spijs. Houdts’ in, of maeckts’ u quijt,
Ghij zijter meester af, en vanden Cock altijt.
eâdem.
[CH1657:1283]
AEN IOFF.R CASEMBROOT
Hier ’s Peper, Sout, Azijn, Hier ’s Gengber, Nagel, Noten,
Anchoves, Caveyaer, door Aloë gestooten:
Hier ’s soetemelck, hier ’s Room, hier ’s Honigh, Mee en Most,
Hier ’s Suijcker, Boter, versch van Melck en wey verlost.
(5) Doet wat soet Caes en Broots bij al dit Mengelmoesje;
Tien tegen een, uw mondt noch hier of daer een kroesje.
eâdem.
[CH1657:1284]
OP DE PRINT VAN MR. LIEVEN VAN COPPENOLLE
De tijt lieght, of mijn oogh, of die dit ijser dreef,
De man die meer bedrijft dan hij oyt jongh bedreef
Vindt in dit afbeeldt yet van sijn ontjongert weten
En schijnt het seste Cruijs ten naesten bij te weten:
(5) Maer lett ick op de drift van sijn verstaelde pen,
Is ’t kloecker jongeling dan ick geboren ben.
Eij, Snijder, scheiter uijt; ghij sult noyt eer beerven
Aen Coppenols gesicht; sijn’ hant sal steets bederven
Watgh’ aen sijn hooft verdient. ’Tis waer in dit gelaet
(10) Is ijet dat op den aert van sijn vergrijsen slaet:
Maer siet weer op sijn’ Veers onwedergaelick swieren,
’T is jonger zen’wen werck en onbejaerder spieren.
Eij, Snijder, scheiter uijt, blijft hij doen wat hij kan,
’t Is binnen jaer en dagh een heel nieuw ander man.
Nocte aeger. 4.9ber (Nov.)
[CH1657:1285]
OP DE SELVE.
Dit’s Coppenol; wie kent den naem niet?
De veeren diemen aende faem siet
Zyn uyt deselve wieck gelicht
Daer syn’ uyt is, daer ’t al voor swicht.
(5) ’T was eene vlucht daeruijt sij quamen,
En daerom vliegens’ altoos t’samen.
eod.
[CH1657:1286]
OP DESELVE.
De Schilder had gelyck, die de gesonde kaecken
Van Coppenol aenviel, en liet de rest ondaen:
Hy wist wel, het geleeck geen menschelick bestaen,
Die wond’re rechter hant met eeren naer te maecken.
eod.
[CH1657:1287]
IN EFFIGIEM LAEVINI COPPENOLLII SCRIPTORIS CELEBERRIMI.
Divinae Graphices hoc non laudabilis autor,
    Quod summa Laudis culmen excedunt suae.
Verus hic est, non verus hic est Coppenollius, olim
    Fortis juveni nunc Senecta fortior.
Si Laevi videas dextram volitare papyro,
    Non hanc senectus, dixeris, manum gravat.
Turget in hoc senio primae vis viva juventae,
    Nec ista cani tempora aut rugae decent.
Tolle manum, Pictor, non est pote Protea, non est
    Istum referre nescio juvenem an senem.
[CH1657:1288]
AEN IOFF.R TRELLO
Eens was ’t een Almanach van weinigh’ bladren Dichts
Die u der Oogen troost in kleine lettren leerde;
Nu is ’t een Bibel schier bij ’tghene ick u vereerde,
Soo niet van meerder nut, altoos van meer gewichts.
(5) Maer noch is ’t Oogentroost, dat sult ghij mij gedoogen,
Soo gh’ op mijn druxel lett en op ons’ oude oogen.
Noct. aeger 10. Nov.
[CH1657:1289]
DE DISSIDIO INTER DD. STRATENIUM ET LIEBERGIUM,
ME CONVALESCENTE NOVEMBRI

Est qui longa mihi Medicus medicamina suadet,
Est qui cum solo rem velit esse coquo.
In medio distractus utri parebo duorum?
Praestabit sorti fidere, quae Deus est.
[CH1657:1290]
GENESING.
De doot en is niet als een snick,
En hoeveel schillen snick en hick?
Ick overlang waerd om te snicken
Was over-deerlick vast aen ’thicken,
(5) En dieder hand aen souden slaen
En saghen niet waer langs bestaen.
Nature, hoopten sij, soud ’t winnen
En de gereedste uytkomst vinnen.
Daer lagh ick op de wacht, arm ick,
(10) Of hick eens wisselden in snick.
Nature wou ’t en die haer stierde,
Den derden aenval of de vierde
Verdween dat hicken onverwacht,
’T is niet te weten door wat kracht.
(15) Is ’t niet te weten, hert van ijser?
Ten minsten werdt door tijden wijser
En weest gedachtigh aen wiens boord
Ghij roerde doe ghij wierdt verhoort.
Was ’t niet deselve die u raeckte,
(20) D’Almogentheit die Salve maeckte
Van slyck en speecksel en sey, Siet,
En maeckte weer een niet tot yet,
En schiep nog eens twee niewe ooghen,
Daer syder twee had laten droogen?
(25) Iae, machtigste, soo ’s mij gebeurt,
Myn’ zeilen vlogen lang gescheurt,
’T roer was ick quijt en van dijn’ golven
Was ick schier levendigh bedolven,
Als ghij ontwaeckte en spraeckt een woort
(30) Van weder en van windt gehoort.
Still was mijn hicken en mijn karmen,
Want, Heer, ick voelde m’in dijn’ armen
En een geluijt van oor tot oor,
Klein van geloof waer vreest ghij voor?
(35) Heer, seid ick, kont ghij soo leegh af sien,
En naer schier uytgewande Kaf sien,
Kont gh’u bekomm’ren of een worm,
Worm, jae gegoten in dyn’ vorm,
Maer die die vorm al lang versaeckt heeft
(40) En noyt kastyding voor gesmaeckt heeft,
Beweeght het u of sulck een worm
Vrij raecken sal uijt desen storm,
Of inden afgront blijven leggen?
Heer, zeid ick, en ick blij v’ het seggen,
(45) Wie zyn wij dat ghij aen ons denckt.
Nu gij mij ’tlaete leven schenckt,
Heb ick’r een Bé bij te verwerven,
Wilt mij die gunnen voor myn sterven.
Myn’ beenen hangen niet aen mij,
(50) Daer is noch nacht noch geesten bij.
Ick segg mij alsser staet geschreven
Sal dit gebeente konnen leven,
Segt, Soon des menschen, maer o Hant
Die dit te samen heeft geplant,
(55) ’T sal dij niet kosten ’thandverdraeyen,
Om alles weder te verfraeyen,
Verfraeyt het all tot dyn’ voll’ eer,
Maer doet het met een Maer, o Heer,
Soo lang als ziel en lichaem kleven,
(60) En des’ herboorne beend’ren leven,
Dat nemmermeer dit swaer gelagh
Noch die noch des’ ontschieten magh,
Laet beide voor haer’ ooghen sweven
Die halve doot, dit heele leven,
(65) En laetse beide (dat ben ick)
Gedencken aen Hic, hic, op hick,
En hoe ick langs het padt van hicken
Spoedt maeckte naer het end van snicken,
Hadt ghij mij niet als bij den Haer
(70) Getrocken uijt des lijfs gevaer
Op dat ick de verlengde daghen
Die ghy mij leenswijs opgedragen
En als van niews hebt aenbesteedt
Bestede soo als die wel weet,
(75) Hoe ickse dij heb weer te geven
Met rekenschap van ’t tweede leven,
Op dat ick, als mij ’tlaest gesnick
Voor dij sal brengen, sonder schrick
’T goet woordt magh hooren, Knecht van trouwen,
(80) In ’tweinigh hebt gh’u Wel gehouwen,
In ’t meerder sult gh’u sien gestelt
En met mijn’ kinderen getelt.
Aeger nocte matutina.
[CH1657:1291]
AD IACOB. AUG. THUANUM, LEGATUM GALLIAE
Si per te licet uniculum tot mille Thuane
In Batauis addi posse voluminibus;
Accipe ab Hugenio magni leue pignus amoris,
Altera, summe virûm, Bibliotheca patris.
26. Dec.
[CH1657:1292]
AD EUNDEM
Si maxima est quam possides, vir maxime,
Strues librorum, quos paterna, quos Avi
Dudum tibi congessit eruditio;
En a Batava, qualecumque sit, manu
(5) Unum volumen adde; major maximâ est.
eod.
[CH1657:1293]
AENDEN HEER HANS VAN WIJCKEL
’Kvoldoe een’ oude schult: Is ’t u noch niet berouwen,
Beleeft man, soo veel tijts u recht te sien onthouwen,
Aenvaert dit dicke beest, met 6. pont Rijms gemest,
Dat’s 5. voor Capitael en 1. voor Interest.
26. Dec.
[CH1657:1294]
AENDEN HR. VAN WIMMENUM
Is ’t haegmunt daer ick u met soecke te betalen,
Vergeeft het slecht gehalt, de menighte sal ’t halen.
Is ’t niet wat redelyx, het is wat ongemeens.
Hier ’s by de 6. [pont] Ryms; magh ’t soo bestaen voor eens?
27. Dec.
[CH1657:1295]
AEN IOFF.W SCHURMANS
’Kgaf u ’twoort in Latijn en heb het wel gehouwen,
Myn leste Boeck was ’tlest, en ’tis mij niet berouwen:
Nu geef ick ’t u in Duytsch en ’tsal gehouden zijn
In Haegsche Moeder-tael als in uytheemsch Latijn.
(5) Schoon ick ’t u niet en gaf, het sou sijn selven geven;
Wie souw naer sulcken kraem meer lusten in sijn leven.
28. Dec.
[CH1657:1296]
AENDEN PREDICANT V. VAN OOSTERWIJCK
Dunckt u niet, Oosterwijck, dat dese schrijver mal is,
Die u met 6. [pont] rijms in een block overvalt?
Wilt hem genadigh zijn; hiermed’ is ’t uijtgemalt,
En leet is geen groot leet als ’t maer leet eens voor al is.
30. Dec.
[CH1657:1297]
AENDEN HEERE VAN MAERSSEVEEN
Dit ’s Ballast, Marsseveen, soo gh’ op ’tgewicht wilt letten
Van 6. [pont] dichts ontrent: maer laedt het inde schuijt
Die u tot Goudestein aen ’tlieve lant sal setten,
Soo ghev’ ick ’t niet voor last, maer voor ontlasting uyt.
31. Dec.


Continue