Continue

[CH1656:601]
VINGERHOEDMAKER
Hebt gh’ een spits vinnigh wijf, die ’t meer en meerder werdt
Hoe ghij se meer en meer n1et reden te gemoet komt;
Leert aen haer wapen selfs wat u al rechts te goed komt;
De Naeld en vingerhoet beduydt hert tegen hert.
17. Oct.
[CH1656:602]
SLAEP
Siet wat een’ doode vreught de vreught is diemen raept
Wanneer men alle daegh eens sterven gaet, en slaept;
’T sal mij te nacht wel gaen: die gissing kan ick maecken
Bij ’tsand in d’oogen en wat gaepens: jae noch meer,
(5) Het gingh mij wel te nacht, ick voel het aen ’tontwaecken;
Maer dat ’t mij ’s nachts wel gaet en voel ick nemmermeer.
eod.
[CH1656:603]
(LOCK EN STRICK)
Wat doen de Ioffertjens met Stricken en met Locken?
Een Strick bediedt bedrogh daer in ons Locken locken.
21. Oct.
[CH1656:604]
MOUCHES
Wacht u voor plaesterkens daer geen zeer onder sitt,
Betreckelicke Ieught: ’t is seker dat sij liegen.
Maer sulcke loghen streckt om u niet te bedriegen.
Sij seggen, soo ghij u vergaept aen root en wit,
(5) Datgh’ uw vertrouwen stelt als op een hand vol vliegen.
eod.
[CH1656:605]
WIJNKOOPER
Wijnkooper noemtmen mij: wijnknooper, gaet wat stout;
Dan ’tslaet niet quaelick op de noble kunst van plengen.
Men noem’ het hoemen wil, wijnkoopers sop-verlengen,
’T geeft geen wijn-koper, maer wijn-silver en wijn-gout.
23. Oct.
[CH1656:606]
A MONSIEUR DE LYERE
Monsieur;
Vous auez quatre niepces,
Fort grandes et fort belles pieces,
Qui ne font plus rien qu’yvrogner.
Il est temps de les destourner.
(5) Trijntje Cornelis, bonne femme,
Me semble assez honeste dame
Pour les remettre au bon chemin,
En leur faisant veoir que le vin
Est de mauuaise consequence
(10) An sexe que, par reuerence,
L’on pourroit nommer le . . . .
Si le mot n’estoit defendu.
Si vous estes assez bon Oncle
(Ie trouue froncle et ecarboncle,
(15) Qui riment sur le fascheux mot,
Mais le discours en seroit sot)
S’il vous plaist, ce voulois-je dire,
D’assister à les veoir instruire
Par ceste illustre de Saerdam,
(20) Un peu moins grande qu’ Amsterdam,
Ie croy que ceste apresdinée
L’heure en pourroit estre assignée;
Car c’est moy qui l’y meneray:
S’entend que je pourparleray
(25) Que dans cest auguste Synode
Nous soyons exempts de la mode
De recevoir, cas advenant,
La visite du survenant.
Car les Guerins et les La Barres
(30) Sont des faquins assez auares
Pour me vouloir mal du bonheur
D’un Theatre met open deur.
Sachons, ou en rime, ou en prose,
Comment vous gousteriez la chose,
(35) Et si vous serez de loisir
Pour vous en donner le plaisir.
Faict dans mon lict dessus un coude
(Qui, diable, rimeroit en oude?)
Le 25.e du mois
(40) Qui laisse cheoir la fueille au bois,
Mais qui le bon raisin enfante,
L’an 1600. 6. et 50.
25. Octo.
[CH1656:607]
A MAD.LE D’OSMAEL
L’Oncle sera de la partie
L’apresdinée d’aujourdhuy.
Dites où vous auez enuie
Que Trijntie vous voye auec luy.
(5) Il est à propos qu’on m’apprenne
Le lieu qui sera decreté
Pour y agir en liberté
Sans que visite nous surprenne.
eod.
[CH1656:608]
Mij deert het ongeval de goe Vrouw overkomen
Dien een verwoedde Beer het leven heeft benomen:
Maer daer is een hoop Wijfs die ’ck weet en niet en weet;
Neemt off’er ’tarme Beest sijn’ buijck vol eens in beet,
(5) En dat het dag’lijx geen goed voedsel en kost derven,
Wat dunckt u, souden ’t Mans van honger laeten sterven?
28. Octob.
[CH1656:609]
’T schijnt alle dingh kryght nu sijn’ eisch;
Laet ons het niet berouwen:
De Raven eten dieven-vleisch,
De Beeren eten vrouwen.
eod.
[CH1656:610]
BOUWMEESTER
’T en is niet dat mij haet of nydicheit verweck;
Maer lett eens, huijs voor huijs, wat sich neuswijse blinden
Mijn konst al onderstaen, en ghij sult licht’lick vinden
Hoe veel een Architect scheelt van een Archigeck.
28. Oct.
[CH1656:611]
EBBENHOUTWERCKER
Die meent dat Schrijnwerck al soo waerdigh aende Mart is
Als ’tgeen mijn’ fijne schaef den prachtigen bereidt,
Moet weten dat hij droomt, of sonder schaemte seidt
Dat glad en onglad een, en sacht hardt en wit swart is.
29. Oct.
[CH1656:612]
AEN ME VROUW RYCKAERT
De groote web en was niet af,
Doen ick mij heiligh avond gaf
En Hofwijck door en door voldaen hiel.
Als icker eens van niews op aen viel
(5) Ick sagher stof van dichten in
Voor noch een Boeck, of weinigh min.
Siet wat een Text, en wat al wonders!
De rest en schijnt schier niet besonders
Bij een gerief dat Hofwijck heeft;
(10) Dat dieder still en eenigh leeft,
En bij goe Bueren in het zuijden,
En bij Rijck-aerdigh slagh van Luyden
Ten westen van syn’ wildernis
Van lydelick geselschap is,
(15) Noch voor betaelen noch voor borghen
Noch voor de keucken heeft te sorghen;
Want, soo hij maer eens deerlijck siet,
Hy raeckt ’er aende kost om niet.
Hofwijck. 29. Oct.
[CH1656:613]
VOERMAN
Geen’ vromer neering als de mijn’ en is op eerden:
Ick help de lieden voort en sy gerieven mij:
Dat ’s een’ gerechticheit: maer daer ’s een ander bij,
Ick voerman voer mijn vracht en mijn’ vracht voert mijn’ peerden.
1. Nou.
[CH1656:614]
(RECHTVAERDIGHE GROET)
Daer is soo veel gerucht in ’t Montje van Constantie,
En sulck’en langen, langen omslagh in haer’ praet;
Dat eens een, onverhoeds haer groetend’ op de straet,
Niet qualick sprack, Goe’n dagh, Me Ioffrouw Circumstantie.
4. Nou.
[CH1656:615]
SCHOUTH
Daer hangt een Boeven-net gespannen voor mijn’ Deur,
Daer ’tminste diefken in de mazen blyft verhangen:
Maer siet eens, weyluij, wat een averechtsen vangen;
Het klein goed smoorter in, het grof wilt snapter deur.
eod.
[CH1656:616]
VIERWERCKER
Dat ick een dusend jaer ses, seven eer mijn’ kolen
Te voorschijn had gebracht; Ick meen de gauwe guijt
Prometheus waer noch los, en dat hij om den buijt
Myn’ doosen liever dan den Hemel hadt bestolen.
5. Nou.
[CH1656:617]
INGENIEUR
Waer ick de man alleen, ick waer van grooter waerde,
En dwong de halve Werlt, ’tzij tartende, of getart:
Maer ’tschaeltjen hangt te recht; daer is hard tegen hard,
En men vanght veer met veer, haer met haer, aerd met aerde.
eod.
[CH1656:618]
NOCH
Pasteyen back ick, weeck van korsten; maer voor eters
Met slappe tanden taey om bijten: niettemin
Met eenen slechten raed geraeckens’er licht in;
Dat is wat Solfers, en wat Cools, en wat Salpeters.
6. Nou.
[CH1656:619]
BAENVEGHER
Ben ick der kind’ren vriend; voor Camerling der vissen
En gaen ick niet wel uijt, met veghen dwers en lancks:
Voor seker ’tsoete volck en weet mij niet veel dancks
Als ick ’t Quicksilver van haer spiegel-glas kom wissen.
9. Nou.
[CH1656:620]
STILLEVEGHER
Kan ick gebeteren dat alle menschen stincken,
En alle beesten niet? siet mij daer niet op aen;
Maer daer op, dat ick spijs en drincken, eens vergaen,
Weet te vervoeren daer ’t weer spijs werdt en weer drincken.
eod.
[CH1656:621]
NOCH
De waerheit moet ’er uijt, al schaet mij datmen,t weet’,
Dat Broot tot vuylicheit en vuijlicheit tot broot werdt,
En dat het een soo net op ’tandere begroot werdt,
Dat yeder pas soo veel kost messen als hij eet.
eod.
[CH1656:622]
OESTERMAN
Ey lieve Tromp en Blaeck, manhafte zeeverwoesters,
Gunt eens stil water, en aen bueren bueren-vis:
Daer toch het oogenmerck niet als verslinden is,
Luyt het niet leelicker, Hael Menschen, als, Hael Oesters?
10. Nou.
[CH1656:623]
MOSSELMAN
Mijn’ Mossel, ick beken’t, is niet heel Oester-kost:
Maer Rynsche Most ter noodt dient wel voor Most uyt Spagnen,
En ’tsoud ’t hem konnen doen, die beter niet en kost,
Met Aechten-Appeltjens voor Lissebonsche Oragnen.
eod.
[CH1656:624]
POST
Post heet ick. en waerom? bedenckt toch, waer komt Post af?
Gelyck ick wel een’ Post, die schier noijt stil en stae?
En ryd ick altyd voor, en is, Post, achternae;
Was ’twel een Latinist die my den naem van Post gaf?
11. Nou.
[CH1656:625]
BODE
Die een’ Apostel noemt met een’ Evangelist,
Heeft my somtyds genoemt, als ick wat hard kom loopen:
Maer Evangelien uyt mijnen mond te hopen
Als ick aen ’thincken ben, is tastelick gemist.
12. Nou.
[CH1656:626]
OUDERLING
Staet, jonghe Heeren, staet, en buijght u voor mijn’ deur;
’Tzij dat ghij kinderen van Vorsten zijt gevallen,
Of nae den Koopman rieckt: weet datter geen van allen
Soo wettelick als ick den naem voert van Seigneur.
eod. 12. Nou.
[CH1656:627]
DIAKEN
Wat milt en wacker is hoeft voor mij niet te beven,
Maer hoort en siet mij geern: Maer denkt eens, wat een’ pijn
Voor menschen die met een luij en vasthoudend zijn,
Als ick se zeffens heet, niet slaepen, en wat geven.
eod.
[CH1656:628]
NOCH
Ghij die daer in de klem twee memmen voert als vellen,
En komter mé ter merckt, als warense soo rond
Als bollen van yvoor; doe gh’ ongereghen waert,
Bekent het, leken ’t niet mijn’ sackjens met haer’ bellen?
eod.
[CH1656:629]
(TRIJN ONDER ’T MASKER)
Trijn steeckt een aensicht uijt vernist gelyck een’ veel;
Daer doets’ een Masker voor, dat het gheen’ son en deere.
Een Masker voeght wel, en men draeght’er een met eere,
Maer twee is een te veel.
eod.
[CH1656:630]
HONDESLAGHER
Elck syn’ gerechticheit en elck den vollen swier
Van d’eere die hem komt: wat dunckt u, die soo heeten
Oor na den Preeckstoel hebt; behoor ick niet te heeten
Uw geestelick en beestelick Audiencier?
eod.
[CH1656:631]
(NEEL INDE POCKPUTTEN)
De Poxkens hebben Neel haer backhuijs staen verdelven
Als braeckland niew geteult voor naest aenstaende mert.
Maer Neel smeert weer soo dick dat alles gladde werdt.
Dat ’s een’ quae Rekening ve1.effent met syn selven.
eod.
[CH1656:632]
(ROND UYT)
’T is waer; Ian spreeckt rond uijt: maer ’tis meest suer of serp
Dat hij soo rond uijt spreeckt. Wacht u voor sulcke monden;
Sij byten rond uijt: en, betrouwt ghij alle ronden,
Denckt aen ’tschoenmakers mes, dat’s oock rond, maer ’tis scherp.
eod.
[CH1656:633]
POTTEBACKER
’T Rad dat mij raebraeckt, draeyt als ’t Rad van avonturen:
Maer ’tdraeijt te waterpas; daer is geen rijsen aen.
Soo blyv ick dat ick ben, en raeck hier niet van daen,
Soo veel ick gissen kan, voor mijn’ lest’ avont uren.
eod.
[CH1656:634]
CONFITURIER
Siet wat een’ soete winst; Vrucht en Blom, die half groen
Van Boom of Struijcken gaen maeck ick ten eersten rijpkens,
En milder op de Tong dan Son of Locht sou doen:
Is ’t niet in ’tSuycker-riet dat ick sit en maeck pijpkens?
13. Nou.
[CH1656:635]
KOECKEBACKER
Als ’tal versadight is van wat mijn arme Macker
Uijt den Brood-oven schaft, dan kom ick noch te tij
En snij des Snoepers Bors met niewe leckernij:
Is ’tKoeckebacker dan, of beter Kloecke backer?
eod.
[CH1656:636]
RUFFIAEN
Vleeschhouwers, slechte lien; leert eenen treck van mij;
Ick handel in jong vleesch, als ghij doet: maer verkoopen
Is quijt gaen. Siet hoe ’t volck na mijn vleesch komt geloopen;
Nochtans verhuer ick ’t maer, en krijgh meer gelds als ghij.
eod.
[CH1656:637]
MUNTMEESTER
Rust in huijs is een’ vreught van ijeder eens gevallen
Op mij nae: rust in huys is daer ick meest voor schrick:
Het slaeght heel anders by heel and’ren slagh als ick;
Tot mijnent vaertmen best hoe daer meer slaghen vallen.
eod.
[CH1656:638]
CORONEL
Hopluijden, lett’er op; mijn naem is bitter Wals;
Vermaent het yeder een uw selfs en uw’ Soldaten:
Die mij meeneedigh, of mismoedelick verlaeten,
Daer is geen gecken med’, het geldt haer bey den hals.
19. Nou.
[CH1656:639]
CAPITEIN
Wat handen moeten doen, waer voeten henen moeten,
Staet aen des hoofts bevel: maer sulcken hooft als ick
Beveelt belacchelick, ’tzij smeeckend’ of met schrick,
Soo ’tself niet voorgaet met syn’ handen en sijn’ voeten.
eod.
[CH1656:640]
LIEUTENANT
Ste-houdster van de Son, ghij zijt maer ’s nachts bequaem,
’S daeghs mooght gh’ u waer ’t u lust verr van de moeyt onthouden.
Myn ampt is nacht en dagh en allom sté te houden,
En of ick het vergat, gedenck het bij mijn’ naem.
eod.
[CH1656:641]
VENDRIGH
Of ’t op een sterven quam; best ligh ick in het sant
Daer ick gestreden heb, en mijn’ bebloedde kleeren
Zijn haest doodkists genoegh: want, sterf ick man met eeren,
Men vindt mij allesins mijn doodkleet inde hant.
eod. 19. Nou.
[CH1656:642]
SOLDAET
Denckt waer de leeghe maegh een kaelis toe vervoert:
Om een vijf stuijvers daeghs ben ick gereedt te sterven.
Siet, snollen, ick verhuer mijn vleesch tot slaen en kerven:
Wat hebt ghij lichter werck, die ’tuw maer en verhoert!
eod.
[CH1656:643]
BOER
Des Keisers Grootevaer was en blyft noch de mijn,
En dé het selve werck dat ick doe om te leven:
Dé nu de Keiser ’twerck dat hij dé, met syn’ neven,
Wat soud’er min geruchts in dese Wereld zijn!
eod.
[CH1656:644]
PACHTER
Als ick mijn Landheers gront of door ploegh, of door delf,
Vertroost ick mij in ’tsweet alleen met dit bedencken;
Ghij moet mij Room en Melck van desen arbeit schencken,
En houden u de wey, of, Meester, doet het self.
eod.
[CH1656:645]
VROEVROUW
’T is waer, in kinder-noot heet ick goe vrouw gebuer’:
Maer een’ geheimenis, als ick sou blyven eten,
En moghen vrouwtjens nu noch emmermeer niet weten;
De vroedste vroevrouw waer de vroede vrouw Natuer.
eod.
[CH1656:646]
(ARME RIJCKDOM)
Dirck heeft veel duysenden gekist,
En noch meer duysenden op renten:
Noch deert hem ’twater dat hij pist,
Om dat hy ’t niet en siet te venten:
(5) Den adem die sijn’ Long ontfangt
Soud’ hij wel willen niet verliesen;
De mode daer hij nae verlangt
Is datm’ hem kleeden moght in biesen:
Nu lijdt hij honger daermen eet,
(10) En staet en beeft daer and’re warm zijn.
Eij seght eens, wijse li’en die ’tweet,
Wat is dat, Ryck, of is het arm zijn?
22. Nou.
[CH1656:647]
BACKER
Mijn handwerck maeckt mij moe, besweet, begist, bestoven.
Ben ick dan altemets wat konstigh van bedrijf
En raecke sus en soo aen wat mijn Beursjen stijv’,
Mij dunckt het reden is, want het gaept als mijn oven.
23. Nou.
[CH1656:648]
HENGELAER
Is ’twaer? ben ick een’ Craeij op ’t jachtwerck dat ghij siet,
En gaet het spreeckwoord vast dat by d’ael-oude wijsen
Ter werelt is gebracht om luij volck te doen rijsen?
Voor seker, neen ’t: een Craeij die stil sit vanght wel ijet.
eod.
[CH1656:649]
LOMBARD
Die niet behendigh aen soo veel ten hondert raeckt
Als ick doe, onder schijn van arme li’en te helpen,
Lickt maer, in plaetse van den doijer, aen de schelpen,
End en verstaet niet hoe een Eijken lombaerds smaeckt.
eod.
[CH1656:650]
WAERSEGGER
’T gaet leelick; maer ’tgaet vast (is maer mijn’ kunst soo fijn
Als ickse venten derv om kunstich af te leven)
Dat het niet vast en gaet, waer dat het stae geschreven,
Dat alle menschen valsch en logenachtigh zijn.
23. Nou.
[CH1656:651]
BESTEEDSTER
Waer ick een Ioffertje van drij vier azen weet,
Bestel ick haer een Meijt van twee drij azen lichter:
Die slaen malkanderen soo dicht als gras en dichter,
En ick krijgh niet met al; is ’tbeij niet wel besteedt?
eod.
[CH1656:652]
NOCH
St. Pieters penningkens in groote of kleine som
Is haeghmunt, goet genoegh voor Heer-Oom binnen Roomen.
Bij mijn’ is ’tmaer een tuijch als biesen zijn bij Boomen:
Daer zyn Gods penningen, en daermé gaen ick om.
24. Nou.
[CH1656:653]
APPELWIJF
Siet hoe de menschen staegh van quaet op ergher slaen:
Mijn’ malle groote moer heeft eens haer’ kans verkeken
Om eenen Appel, dies’ haer’ man wist aen te preken;
Ick preecker alle man met heele korven aen.
eod.
[CH1656:654]
NOCH
’Kwil niemants afkomst noch verheffen noch misprijsen;
Elck schrijv’ sich Evas bloet soo nae toe als hij magh:
Maer, nichtjens, oordeel self; Is ’t niet de beste slagh,
Die sijn’ quartieren met syn’ neering kan bewijsen?
eod.
[CH1656:655]
OUDKLEERKOOPER
Oudkleerekooper? neen. Daer komt een Fransche bode
Van d’een in d’ander weeck die mij niewkooper maeckt.
Daer valt niet ouds meer; ’tniew is (al) te haest gelaeckt;
Danck hebb’ ses letteren daer ’tal aen hanght, de Mode.
25. Nou.
[CH1656:656]
SAELMAKER
Waer ’tvolck min ongeleert, sij souden leeren derven
Dat Roomen heeft gederft, en ’tstrytbaer Grieckenlant.
Ey, luijheit, ruckt haer maer de boecken uijt de hant,
En swijgt, geleerde; ’ksouw van honger moeten sterven.
26. Nou.
[CH1656:657]
DRAEIJER
Die mij een’ Meester noemt, spreeckt eerlyck, maer min wel:
Of emmers ’tmijn is een der slechtste Meesterschappen.
Het werck-stuck baert sich self; wat doen ick meer als schrappen?
En schrap ick lang genoegh, moet het niet uijt de schel?
26. Nou.
[CH1656:658]
VETTEWAERIER
Bedenckt wel wat ick ben, meer boerigh, of meer heerigh.
’T is waer dat ick alleen het blauwe schootsvel draegh:
Maer past het mij alleen? gaet treedt eens door den Haegh
Van ’t Hof af tot de Geest; zyn niet all’ ampten smeerigh?
eod.
[CH1656:659]
OBLIJMAN
Mijn’ Bus is vol goe waer om kind’ren te verblijen:
Voor stercker’ mond en maegh te nietigh en te droogh.
Veel’ luyden haer gesnap is oock soo wat in ’toogh;
Maer, als gh’er in bijt, wint en kruijm’len, als Oblijen.
eod.
[CH1656:660]
BEDSUCHT
Wat soud ick op doen? leed en ongemack gaen lijden?
Sien wat mij niet en kan verbet’ren noch verblijden,
En hooren wat mij spijt, en riecken wat mij quelt?
Neen, ’tnestje daer ick ligh is min noch meer gestelt
(5) Als daer ick twee mael drij en noch drij maenden in lagh,
Eer dat ick schreijend’ aen den tepel van de min lagh:
Ick ligh warm, ick ligh dicht, en stillekens en sacht.
Moet ick eens alle daegh ter wereld zijn gebracht,
Ter werelt daer ’tsoo raest, als of ick inde baeren
(10) Gestort wierd uyt de Koij? Ey, beddeken, uw baeren
En komt mij niet te pas: ’ten waer de malle pijn
Die honger heet, ick wouw wel ongeboren zijn.
Hofwijck 26. Nou.
[CH1656:661]
RUST OP HOFWIJCK
Op Hofwijck slaep ick maer; en droom van alle dingen,
Op Hoofsch’ en Haegsche naer; die weet ick te verdringen
Met al wat Hofwijcksch is, en Tong, Neus, Oogh of Oor
Vermaeck bestellen kan. Ick smaeck, ick rieck, ick hoor,
(5) Ick sie met d’oogen op, als menschen doen die waecken;
Maer ’tgaet gelijck men slaept, en allerhande saecken
Syn hert ontmoeten laet bij sorgeloos geval.
Drij halve daghen duert dat slapen, en dat ’s al.
Van daer beghin ick mij te maenen door mijn selven,
(10) Dat mij te passen staet op ’twoelend uer van elven,
En waecken heel de weeck in d’ongerusticheit
Van alle mans gequel om allemans bescheit,
In stormen van geschil, in arger soele winden,
Die vijanden ter sluijp aen tasten, en wel vrinden
(15) Met hoon en achterklap, wel Broeder, wel verwant,
En spaeren rappigste noch suijverste van ’tLant.
In overijdelheit van snappende Saletten,
In ’teewigh roerende van wielen sonder wetten,
Voorhoutsche molens van den kostelijcken snof,
(20) Diem’ altijd draeijen siet en maelen niet als stof.
Beminde Saterdagh, zijt ghij noch verr van komen?
Spoedt toch, en helpt mij weer aen Hofwijcks soeter droomen.
Kom, peerden in de Coets, ’kvoel dat ick u genaeck,
En, Haegh, goe nacht; ick geew; maer van Hofwijcksche vaeck.
28. Nou.
[CH1656:662]
LOOTGIETER
Een led’re schootsvel en blauw’ handen in ’tgesicht
Beloven niets te veel: maer, dieder op wil letten,
Een’ ongetwijffeld’ eer en is mij niet t’ontsetten,
Al daer ick over gae zyn saecken van gewicht.
2. Dec.
[CH1656:663]
TENNEGIETER
In Gout en werck ick niet, ’tis verre van myn staet;
Gebacken schotelen lust mij niet te besweeten:
Maer ’tis mij eers genoegh met recht te moghen heeten
Een Tenne Leeraer vande Gulde middelmaet.
eod.
[CH1656:664]
BROUWER
Men heeft lang ondersocht bij redenen die klincken
Meer dan sij wichtigh zijn, wat Brootdroncken beduydt:
Maer lett eens op mijn mout; komt daer de naem niet uijt,
En geef ick niet het volck soo goet als Broot te drincken?
eod.
[CH1656:665]
NOCH
Sitt neer, Goutsoeckers, en God zeghens u mijn Bier:
Daer is een’ Alchimij, wilt ghijse van mij leeren,
Die metter haest klein goet in groot goet kan verkeeren;
Niet als wat Mouts in wat schoon waters over ’tvier.
eod.
[CH1656:666]
NOCH
’T luydt onvermaeckelick, en dieven hooren ’t noo;
Maer soete drinckebroers, die in mijn’ Coren-wercken
Haer’ herssenen wat meer verswacken dan verstercken,
Sij sitten (met verlof) te water en te broo.
eod.
[CH1656:667]
DIEFLEIDER
Ick schaem mij ’tambacht niet, ick magh mijn’ naem wel hooren:
Al waer de boose zijn, zijn vrome li’en van noo.
Wat dunckt u, gaet het niet recht en voorsichtich soo;
Ick haelse daerse zijn en brenghse daerse hooren.
3. Dec.
[CH1656:668]
BERYDER
Soo is het met mijn Beest en soo met mij gestelt:
Syn’ krachten konden mij vervoeren en vernielen;
En ick dwingh ’t met een’ Toom, een Roeyken en twee hielen:
Leert, domme lieden, wat verstant kan bij gewelt.
eod.
[CH1656:669]
ZYDELAKENKOOPER
’T is goet; myn’ waeren gaen in allerhande vormen;
Een yeder snippertse naer ’tyeder een gevalt;
Maer siet eens om den deun waer mé men kost’lick malt:
’T is (seght het toch niet voort) out raeghsel van doo’ wormen.
eod.
[CH1656:670]
PAPIERMAKER
Myn leer is eens soo goed als all’ de wetenschappen
Daer aen al mijn papier veroorbert werden sal:
Elck weet wat spaeren is, maer dat is niet met al;
Ick leer dat spaeren helpt tot in de vuylste lappen.
eod.
[CH1656:671]
TALGSLAGER
De menschen schricken, soo sij meenen, en ick gunt’er,
Als ijemant by geval komt op haer graf te tre’en:
Maer, wiltgh’ een schricken sien dat vast gaet, alsser een
Voorbij mijn’ molen treedt? lett op een’ valschen munter.
7. Dec.
[CH1656:672]
TROMPETTER
Een Fransche Cock en ick zijn eene slagh van li’en,
Hy kan de tong voldoen, en ick voldoe de ooren,
En ijeder soeckt ons wel te smaecken en te hooren;
Maer als w’ aen ’t wercken zyn en dientm’ ons niet te sien.
eod.
[CH1656:673]
TOOVENAERS
’T is waer, ick kan wat: maer daer is geen recht in ’tLand.
Ick moet’er voor te vier; van Meissjens die ’tmet mij doen
En dieder met een paer schoon’ oogen ’tbranden by doen,
Seght, vrijers, isser oyt een’ levendigh verbrandt?
eod.
[CH1656:674]
OP IEREMIAS KLACHTEN ENDE SALOMONS HOOGHE LIEDT,
GERIJMT DOOR BRUNO

Ghij weet het, Leser; ’tzijn twee ongerijmde dingen
Die Brunos pen bestaet: maer, soo se Bruno doet,
Bekent eens, zijn se niet beij kunstigh en beij soet,
Beij niet meer ongerijmt, wel schreyen en wel singen?
7. Dec.
[CH1656:675]
(NACHTDIEF)
Trijn pleitte voor haer’ man, wanneer hij op syn pad
Somtyds by noorder Son een deur ontgrendelt had;
Het scheen wel waer te zijn; maer, seis’, haer man en docht niet
Dat het uytkomen souw: ’Twas soo, haer man en docht niet.
eod.
[CH1656:676]
(MISREKENING)
Ick rekende met Claes, die mij veel most betaelen,
En noyt van gelt en scheide, en, meend’ ick wat te haelen,
Verstoorde ’tcijfferen, en riep staegh, Heerschap, siet,
Die som hebt ghij niet wel: ’T was waer, ick hadse niet.
8. Dec.
[CH1656:677]
TROMSLAGHER
Ick werd’ het doode moe geslagen en gehoort,
En slaeder soo somtyts een levend Kalfje neven,
Daer ’top een grijpen gaet: Indien ghij ’tkont vergeven,
Liefhebbers vande kunst, en seght het toch niet voort.
8. Dec.
[CH1656:678]
DROOGHSCHEERER
Die mijnen winckel soeckt, siet dat ghy niet en mist;
Men kent de lieden noch aen neusen, noch aen baerden:
Ick scheer soo droogh ick magh: maer, of ghij ’tniet en wist,
Daer zyn nat-scheerers oock, en heeten droncken waerden.
eod.
[CH1656:679]
VERWER
Stof diemen qualick op sou rapen van de straeten
Te verwen met een glans; soo dats’ in allen schijn
Wat overdeughdelyx gehouden werdt te zijn,
Die kunst is gout waerd: heb ick onrecht, Advocaten?
eod.
[CH1656:680]
OP DEN AERDCLOOT INDEN VLOER VAN ’TSTADHUIJS
TOT AMSTERDAM

Die op dit vloeren lett,
En op dit heerlijck welven,
Moet seggen by syn selven,
Voorseker dese Wet
(5) Bestaet in all’ haer leden
Uijt hoogh vernufte lien;
Sij leeren ons met reden
De werelt te vertreden
En opwaert aen te sien.
9. Dec.
[CH1656:681]
OP DEN HEMELCLOOT ALDAER
Leert onder het gewemel
Van ’twoelighe Stadthuijs
Gedencken aen den Hemel,
En treedt vrij in ’tgedruijs,
(5) Als vander aerd’ geresen
Op Sterr en Son en Maen;
Hier werdt u in bewesen
Hoe dat het eens naer desen
Den saligen sal gaen.
10. Dec.
[CH1656:682]
L’on dit fort bien, Ingrat, fort bien ingratitude,
Pourquoy le non ingrat ne se pent il nommer?
Estce qu’on n’en veult point, ou par ingratitude;
Que me permettez vous, Francoiz, d’en presumer?
Sliedrecht 17. Dec.
[CH1656:683]
Qui tua cumque meis impendes Otia, lector,
Una fer autoris frons sit et una Libri.
Si Pater es, cape quod capias; cui Filius ortum
Debet, huic vitam prorogat arte Patri.
(5) Quanta fides, quantae virtutis dextra, Parentem
Quem satis est vivum velle, vetare mori!
20. Dec.
[CH1656:684]
AUX DAMES DE SPIERING, AVEQ 4. PANIERS à FEU
Voisines, qui sçauez ce que tout meuble vaut
A qui sçait l’appliquer, et où, et comme il faut;
Voicij meubles nouueaux: apprenez en l’usage:
Ce n’est pas le plus sot mesnage des humains,
(5) Quand, au lieu d’un grand feu, qui gaste le visage,
Quatre petits Paniers chauffent huit belles mains.
20. Dec.
[CH1656:685]
Ay-je merité qu’on me gronde,
Quand j’ay dit que vos instrumens
Sont fort bons et fort beaux ceans,
Mais les plus mal montez du monde?
eod. ibid.
SPAENSCHE SPREECKWOORDEN VERTAELT
[CH1656:686]
Een beetje dat geworght wil zijn
Vereischt de spoor van een’ dronck wijn.
[CH1656:687]
Eet weinigh, of eet veel,
Drij droncken is u deel.
[CH1656:688]
’Tis eene van des Roscams beste wetten;
Op een jongh peert moetm’ een’ oud’ Ruyter setten.
[CH1656:689]
Een hondert jaer vervoeren
De Koninghen tot Boeren:
In hondert jaer en thien
Kanm’ een’ Boer Koning sien.
[CH1656:690]
Het loon getelt
Den arm ontstelt.
[CH1656:691]
Daer niet en is
Gaet soecken mis.
[CH1656:692]
Kout water en warm broot
Is aller maghen doot.
[CH1656:693]
’Tpeert op sijn water wat gedraeft
Is even of gh’ het haver gaeft.
[CH1656:694]
Veel’ Rechters in verscheiden landen
Sien nae de voeten inde handen.
Giften van Hoenderen in marg.
[CH1656:695]
’T Conijn ontgaen,
Te laet berae’n.
[CH1656:696]
Gemeene pyn in ’thooft
Werdt etende verdooft.
[CH1656:697]
S’ avonds veel en al,
S’mergens nietmetal.
[CH1656:698]
Een’ Alchimisterij gaet vast,
Veel’ renten en niet veel verbrast.
[CH1656:699]
Een Sweetvos wat gh’ hem doet
Is eer doot als vermoedt.
[CH1656:700]
De wetten moeten gaen
Soo ’t Coninghen verstaen.
[CH1656:701]
Eens anders goet
Erft op geen bloet.
[CH1656:702]
Leert staegh den vromen bij zijn,
Ghij werdt soo vroom als sy zijn.
[CH1656:703]
Het komt seer naer op een
Een’ spade gift of geen’.
[CH1656:704]
Doet geen’ beloften aen den rijcken,
Den armen wacht u uyt te strijcken.
[CH1656:705]
Een herberghs liefd’ en anders niet,
Soo veel’ te minnen alsm’er siet.
[CH1656:706]
Weet dat het even veel bediedt,
Een yeders vrient en niemants niet.
[CH1656:707]
Een Vader mint:
De rest is wint.
[CH1656:708]
Weest of doot of veer;
Daer ’s geen’ liefde meer.
[CH1656:709]
Wast ghij maer de handen,
God sorght voorde tanden.
[CH1656:710]
Eer dat ghij trouwt siet inden wint,
’Tis geen knoop diemen licht onbindt.
[CH1656:711]
Laet ick maer warm zijn toegerust,
En laetse lacchen die het lust.
[CH1656:712]
Dat been is voor den mont
Van wel een’ and’ren hont.
[CH1656:713]
Tot veerthien daghens broot te breken
Behoort een honger van drij weken.
[CH1656:714]
Vraeghtmen u te ras
Antwoordt op u pas.
[CH1656:715]
Die te rassen vraghe doet,
Geeft een’ antwoort sonder spoet.
[CH1656:716]
Op een al te haestich vragen
Moetmen d’antwoort meest vertragen.
[CH1656:717]
Moet ghij de kunst met schreyen haelen,
De vreught sal ’t inde winst betaelen.
[CH1656:718]
Die niet kan naeyen en wil snijen,
En kan in ’t ambacht noijt bedijen.
[CH1656:719]
Leert hoogh en laegh op alle Velen,
En danst al dat de Tyt wil spelen.
[CH1656:720]
’T zij een’ leur, het zij een’ seur,
Diemen schenckt en heeft geen keur.
[CH1656:721]
Die niet en heeft,
Die niet en beeft.
[CH1656:722]
Wiltgh’ een’ booswicht sien verlegen,
Brenghter anderhalven tegen.
[CH1656:723]
Den esel die aen velen hoort
Wordt vande wolven eerst vermoort.
[CH1656:724]
Gheeft ghij te veel broots aen uw’ knecht,
Hij dwingt u datgh’er kaes op leght.
[CH1656:725]
Drij die malkand’ren helpen willen
Zyn machtigh zes mans wicht te tillen.
[CH1656:726]
Drijverwigh inden baert
Verrader inden aert.
[CH1656:727]
Men kent het goet dat quijt is
Niet eer dan als ’tgeen tyt is.
[CH1656:728]
Men kent verloren goet
Eerst als ment missen moet.
[CH1656:729]
Al die syn goet verquist
Kent het maer als hy ’tmist.
[CH1656:730]
Ongeluck is wellekom
Mits het maer alleen en kom’.
[CH1656:731]
Die dreight en slaet,
Doet noyt geen quaet.
[CH1656:732]
Veel smeeren op sijn’ renten
Maeckt slechte testamenten.
[CH1656:733]
Niet wel gebrast
Is wel gevast.
[CH1656:734]
Anders buyten, anders binnen,
Langh van locken, kort van sinnen.
[CH1656:735]
Een snapper is als of men sey,
Veel kaecks op ’tnest en noyt een ey.
[CH1656:736]
Een yeder moet sijn’ beenen strecken
Soo verr syn’ deken uyt kan recken.
[CH1656:737]
Ons huys sal eerst nae desen
Volmaeckt van alles wesen.
[CH1656:738]
Hebt Huijsen min noch meer als u ter wooningh dien’,
Hebt Wynen min noch meer als uw gesin met eeren
Ten oorboor kan verteeren.
Hebt Landen min noch meer als ghij kont oversien.
[CH1656:739]
Trouwen, trouwen, schoon geluijdt,
Is soo soet niet als het luydt.
[CH1656:740]
De kickvorsch singt syn mi, fa, sol,
En heeft geen rock van haer noch wol.
[CH1656:741]
Luyden van krackeel en haer,
Veel lands tuschen u en haer.
[CH1656:742]
In weelde sietm’er veel gewennen
Haer selven nauwelix te kennen;
Soo haest mens’ uyt de weelde siet
En kendtse weder niemant niet.
[CH1656:743]
Noch oogh, noch trouw en kan yet velen:
Ick wil met geen van beiden spelen.
[CH1656:744]
Wilt ghij getuyghe noch partij zijn,
Wilt nemmer vechtelingen bij zijn.
[CH1656:745]
Gaven sonder spreken
Konnen rotsen breken.
[CH1656:746]
Voor toornigh volck weest somtyds bang:
Voor swijgers al uw leven lang.

[CH1656:747]
Een duym-breed op ’trapier, een’ handbreed opde speer,
Is een groot voordeel op ’tgeweer.
[CH1656:748]
In groot water groote vissen:
Past maer niet uw’ gront te missen.
[CH1656:749]
Van veel geswets niet veel verheugens,
Van lange reisen lange leughens.
[CH1656:750]
Uyt slechten praet
Wel goede raedt.
[CH1656:751]
Laet ons niet fier op Vaer of Grootevaer of Oom zijn:
De rechten adel is, soo wy maer selver vroom zijn.
[CH1656:752]
Hebt een te Paeschen gelt te tellen,
U sal geen lange vasten quellen.
[CH1656:753]
[Soo ghy te Paeschen schuldigh zijt,
De Vasten valt geen lange tijd.]
[CH1656:754]
In myn geboort liet ick mij schreyend hooren,
De reden werdt noch alle daeghs geboren.
[CH1656:755]
Wacht u seer voor quade Vrouwen
En van goede te betrouwen.
[CH1656:756]
Seght mij met wien ghij omme gaet,
’Ksal seggen wat ghij doet en laet.
[CH1656:757]
Prijst een vrouw haer’ schoone kaecken,
Wiltgh’er een’ Sottin af maecken.
[CH1656:758]
Godt geev, mij in proces te treden
Met lieden van verstant en reden.
[CH1656:759]
Vertrouwt twee waerseggers in al uw onderwinding,
Den eenen heet vernuft, den and’ren ondervinding.
[CH1656:760]
Wijn inde huyt,
Verstant daer uyt.
[CH1656:761]
In een paer hoenders en een haen
Gaet al dat aen een peert kan gaen.
[CH1656:762]
De beste teerling-werp van velen
Is met geen’ teerlingen te spelen.
[CH1656:763]
Wewenaers zijn meer bemint
Met een oogh als met een kint.
[CH1656:764]
Weinigh praets is gouts gelijck,
Veel en is niet meer als slijck.
[CH1656:765]
Meloen en kaes
Weeght op een aes.
[CH1656:766]
Hebtg’ een gelasen dack dat lang moet duren,
Werpt niet met steenen tegen uw’ gebueren.
[CH1656:767]
De man kan voor het vier, de vrouw voor ’tvlass uyt gaen.
Dat blaest de Duyvel aen.
[CH1656:768]
Als de wyn het hooft doet blosen
Gaet het herte sonder hosen.
[CH1656:769]
Die niet voorwaerts uyt en siet
Vindt sich achter in ’tverdriet.
[CH1656:770]
De liefd’ en seght noyt, noch het vier,
Past op uw werck en gaet van hier.
[CH1656:771]
Moet uw quaet oogh gemeestert wesen,
Den elleboogh sal ’tbest genesen.
[CH1656:772]
Vanden muyl en ’tbastaertkint
Alle daegh een’ niewe quint.
[CH1656:773]
De misch en is geen’ heilicheit,
Maer doet mirakel waerse leit.
[CH1656:774]
In krackeel
Toomt uw’ keel.
[CH1656:775]
Sendt een wys man over al,
En beveelt hem niemendal.
[CH1656:776]
Siet tyd en plaets met sinnen aen.
Verliesen kan voor winnen gaen.
[CH1656:777]
Dingen die veel’ lieden weten
Zyn noch wijser li’en secreten.
[CH1656:778]
Spaert jong uw gout,
Soo vindt ghy ’tout.
[CH1656:779]
’Tis kunst te smeeren
En niet verteeren.
[CH1656:780]
Onthout dit knecht en meissen,
Wel dienen is wel eissen.
[CH1656:781]
Laet u maer soet als Honigh vinden,
De Vlieghen sullen u verslinden.
[CH1656:782]
Die dagh en nacht wil leven sonder pijn,
Gedenck’ dagh dagh, nacht nacht te laeten zijn.
[CH1656:783]
Daer de steert voor henen gaet
Deelt de Duyvel in de daet.
[CH1656:784]
Een schoone goude ring
Een onnut eerlick dingh.
[CH1656:785]
Weest altoos verr en schouw
Van een rosch mann en een’ gebaerdde Vrouw.
[CH1656:786]
Kiest het middelpad voor allen,
Daer en is geen noot van vallen.
[CH1656:787]
En weest niet geern noch makelaer, noch raedt
Aen een’ die trouwt of inden oorlogh gaet.
[CH1656:788]
Haet van broeders onderling,
Haet van duyvels, al een ding.
[CH1656:789]
’T Cruys boven op ’tgewaet,
De Duyvel in de daet.
[CH1656:790]
De straf is kreupel; doch
In ’tende komtse noch.
[CH1656:791]
Geleert en geck is eenerhant,
Ten zij ’tbeleit van goet verstant.
[CH1656:792]
Den krygh en een stuck schilderijs
Besiet van verr en niet van bijs.
[CH1656:793]
Een appel die bedorven is
Schent al wat in de korven is.
[CH1656:794]
De logen is licht om betrappen,
Sij heeft geen’ voeten om t’ontsnappen.
[CH1656:795]
Al dat een’ lange tong bediedt
Zijn korte handen en meer niet.
[CH1656:796]
Past op geen seggen, man noch meit,
De spiegel geeft het recht bescheit.
[CH1656:797]
Geeft liever vyf als vier;
’Tonkostelyck is dier.
[CH1656:798]
In een spits mager wijf is ’twaer,
Lang en benauwt, als ’tquade jaer.
[CH1656:799]
Doet selfs uw last,
Soo gaet ghy vast.
[CH1656:800]
Al slijtt ghij niet dan leuren,
Ontnaeyen gaet voor scheuren.
[CH1656:801]
Al ist den quister onbekent,
Goe regel geldt meer als goe rent.
[CH1656:802]
Een stuck runtvleesch met vrede in huys
Gaet voor Capoenen met verjuys.
[CH1656:803]
Doet geern gelyck ghy moet doen,
Quaet doen kost meer als goet doen.
[CH1656:804]
Hoe goet een vonnis wesen magh,
Noch beter is een quaet verdragh.
[CH1656:805]
Siet op de kinderen die knickeren en koten,
Tgerucht is meestendeel veel meerder als de noten.
[CH1656:806]
Denckt wie de droncke Trijn
’Tmedooghen in haer’ sin gaf;
Sy kauwden al den wijn,
Eers’ hem de siecken in gaf.
[CH1656:807]
Mameer, wat isser toch in ’thylick te bejagen?
Ma fille, kramen eerst, dan spinnen, en dan klagen.
[CH1656:808]
Een meisje treckt een man
Meer dan een touwtje kan.
[CH1656:809]
Die voor hem siet
Valt achter niet.
[CH1656:810]
Een snapster snapt van yeder een
En yeder een van haer, als re’en.
[CH1656:811]
Het is soo dienstich en soo licht
Op qualick spreken goet bericht.
[CH1656:812]
Veel weet de Rat,
Veel meer de Kat.
[CH1656:813]
Veel loosheits heeft de Vos,
Meer die hem vanght in ’tbos.
De vosch is loos, en ’t is heel seer,
[CH1656:814]
Vele kussen sulcke handen
Als sij liever sagen branden.
[CH1656:815]
Van den steeghen en den sot
Vult den Advocaet sijn’ pot.
[CH1656:816]
Syn’ herssenen zyn seer gekrenckt,
Die denckt dat niemant anders denckt.
[CH1656:817]
Teeckent niet, of leest wel wat,
Drinckt niet of besiet het nat.
[CH1656:818]
Wenscht om geen wyf soo schoon noch oock soo hesselick,
Dat yemant om haer sterv’, of yemant voor haer schrick.
[CH1656:819]
Vrouw of hont en kan noyt missen
Waer af schreyen of af pissen.
[CH1656:820]
Noyt vrijster leelick, vuijl of out,
Noyt ontfatsoenlick werck van gout.
[CH1656:821]
De mist om hoogh,
Noyt onder droogh.
[CH1656:822]
De Leew is niet soo fel van hert,
Als hy wel uytgeschildert werdt.
[CH1656:823]
Wel dienens soete tooverij
Gaet alle Tooverij verbij.
[CH1656:824]
Wilt ghij niet wegh, ick segh niet dat ghij ’t doet:
Maer salter soo nae maken dat ghij moet.
[CH1656:825]
’Tis een regel die kan missen
Met een kluytboogh willen vissen.
[CH1656:826]
Daer en waer geen grooten heer,
Waerender geen’ kleine meer.
[CH1656:827]
Gheen snooder doov’ geboren
Dan die niet en wil hooren.
[CH1656:828]
God gheeft wel ongeluck, maer geen soo groot,
Als heel veel kind’ren en heel weinigh broot.
[CH1656:829]
’Tis juyst niet voor een man te gissen
Al watter aenden wand kan pissen.
[CH1656:830]
Het jocken dat het swaerst’ is
Is ’tjocken dat het waerst’ is.
[CH1656:831]
Geen spiegel die ons beter dient
Als het vermaen van een oud vrient.
[CH1656:832]
Spreeckt geen quaet van ’tjaer,
Als in ’t jaer daernaer.
[CH1656:833]
Den heerdt viel nauw voor ’thuysgesin,
Noch wouwd’er mijn Wijfs Vader in.
[CH1656:834]
Het hincken van den hont en ’tschreyen vande Vrouwen
Is niet veel te betrouwen.
[CH1656:835]
Noyt en zy daer schrick gevonden
In een man, als voor de sonden.
[CH1656:836]
’Ken ben niet als de stroomen,
Om noyt te rugg te komen.
[CH1656:837]
Die ’tquaede laet
Vrees voor geen quaet.
[CH1656:838]
Noyt heefter mensch geleeft
Die niet gefeilt en heeft.
[CH1656:839]
’K meen voor morgen
Niet te borgen.
[CH1656:840]
Daer ’s aen Truyten niet te raecken
Sonder broecken nat te maecken.
[CH1656:841]
De beste Chirurgijn
Moet wel doorsneden zijn.
[CH1656:842]
God heeft hem niet gemaeckt
Daer hy niet over waeckt.
[CH1656:843]
En laet u niet een’ bulleback verveeren,
De kraey en is niet swarter als haer’ veeren.
[CH1656:844]
’Ten is den oude man syn vijant niet,
Die hem syn avontkost steelt of verbiedt.
[CH1656:845]
Hagel-jaeren goede jaeren,
Maer wee diense wedervaeren.
[CH1656:846]
’tLand en hoeft het niet te hopen,
Daer de wielen best in loopen.
Drooghte in marg.
[CH1656:847]
Wat datter blyck’ of niet en blyck’,
Die wegh is en heeft noyt gelyck.
[CH1656:848]
En wacht noyt van een ander man
Het gheen door u geschieden kan.
[CH1656:849]
Is ’tSout in den pot vergeten,
Maeckt staet daer en is niet t’ eten.
[CH1656:850]
Biedt men mij boven mijn begeeren,
Het is een’ Weigering met eeren.
[CH1656:851]
Schrijft, Joffertien; ick heb begost;
Papier en Jnckt heeft gelt gekost.
[CH1656:852]
Het gastmael is gedaen,
Daer blijft de geckskap staen.
[CH1656:853]
Ghy mooght wel, is verbij, ghy woudt wel, is gekomen,
Doe was de wil van huys, nu is de macht benomen.
[CH1656:854]
Gaet luyheit met den sleutel om,
Siet dat gebreck niet in en kom’.
[CH1656:855]
Een hengelaer van syn bewint
Kan veel meer eten dan hij wint.
[CH1656:856]
Recht of onrecht, hoe het zij,
Hebt den Schrijver op uw’ zij.
[CH1656:857]
Wenscht hem Proces en Urinael
Die ghy wenscht dat de Duijvel hael’.
[CH1656:858]
Stelt ghij uw goet te recht daer een hoop rechters sitt,
Den eenen dunckt het root, den andre keurt het wit.
[CH1656:859]
Al is het schuytje swack op ’t veer,
Het doet noch wel een tochtje meer.
[CH1656:860]
Of m’ al vroegh uyt den bedde kom’,
’Ten daeghter niet (te) vroeger om.
2 te om. hs.
[CH1656:861]
Weest niet te graegh na niewe maeren;
Sy sullen metter haest verjaeren,
En ghy sult weten hoese waeren.
[CH1656:862]
’tGepresen koos ick voor ’tbekende,
En vond mij vol berouws in ’tende.
[CH1656:863]
Een pant dat eten kan
Aenvaerde vrouw noch man.
[CH1656:864]
Die al te laet is opgestaen
Moet al den dagh een drafjen gaen.
[CH1656:865]
Moetgh’ aen den honts gat met een’ kus,
Soo doet het liever nu als flus.
[CH1656:866]
Die uijt siet naer een’ schoone vrouw,
Die gaese liever soecken
In Saterdaghse doecken
Als Sondaghs op een ondertrouw.
[CH1656:867]
Die in een jaer veel ryckdoms meent t’erlangen,
Werdt menighmael op ’thalve jaer gehangen.
[CH1656:868]
Die verr van huijs om trouwen is getoghen,
Of hy bedrieght, of hij werdt self bedrogen.
[CH1656:869]
Met honden in syn bed gegaen
Is met de vloyen op gestaen.
[CH1656:870]
Die ’tal ten nauwsten overleit
En leeft noyt in gerusticheit.
[CH1656:871]
Met singen kanmen plagen,
Verschricken en verjaeghen.
[CH1656:872]
Die geen’ goten wil verstellen,
Moet het aen ’theel huys ontgellen.
[CH1656:873]
Waer hebt ghij ’tlappen van ouw’ kleeren af geleert?
Van weinigh broots en veel klein’ kind’ren om den heert.
[CH1656:874]
Die wat eet en wat laet staen
Kan twee mael ter tafel gaen.
[CH1656:875]
Die met syn deegh speelt onderst boven,
Treckt scheeve brooden uyt den oven.
[CH1656:876]
Die geene vrienden bij en staet
Moet weten dat hem God verlaet.
[CH1656:877]
Die een’ struyckling doet,
Valt hij niet, hy spoedt.
[CH1656:878]
Die leent en krijght niet weer; of krijght hij weer, niet al;
Of krijght hij ’tal, niet soo; of krijght hij ’tby geval
Soo goet weerom als doen hij ’tgaf,
Hij krijghter een doot-vyant af.
[CH1656:879]
Weest noyt haestich, man noch vrouw,
Kort beraet maeckt lang berouw.
[CH1656:880]
Die u meer vrientschaps doet als voren, ’tkan niet liegen,
Of hij heeft u van doen, of hij wil u bedrieghen.
[CH1656:881]
Die een mont heeft is een dwaes,
Seght hij tegen yemant, Blaes.
[CH1656:882]
Die ’s Coninghs koe gegeten heeft
Sie vrij wel toe soo lang hij leeft.
Men sal hem onderhalen
En over hondert jaer de beenen doen betalen.
[CH1656:883]
Die syn’ hont meent doot te smijten,
Moet hem eerst voor dol uytkrijten.
[CH1656:884]
Die al koopt dat syn gerief is,
Moet verkoopen dat hem lief is.
[CH1656:885]
Hebt ghy lust na tydverdryf,
Reedt een schip of neemt een Wijf.
[CH1656:886]
Wilt ghy hebben datm’ u dien’,
Weest met lydsaemheit versien.
[CH1656:887]
Hebt ghij geen’ honigh opgedaen,
Soo laet hem uyt uw’ lippen gaen.
[CH1656:888]
Indien ghij goe koop soeckt te koopen,
Soeck kaele gecken te beloopen.
[CH1656:889]
Die vraeght en doet niet mis,
Soo ’tgheen mal vraeghen is.
[CH1656:890]
Syn wijf en is hem niet veel waerd,
Die niet een’ spel raept vander aerd.
[CH1656:891]
Komt een’ geen qualick vaeren toe,
Hij werdt de welvaert selver moe.
[CH1656:892]
Die schulden afleght uyt syn’ kas,
Werdt soo veel rycker als hy was.
[CH1656:893]
Als ick mijn’ schulden af betael,
Verbeter ick mijn Capitael.
[CH1656:894]
Dient ghy twee heeren in ’tgemeen,
Voorseker ghij bedrieghter een.
[CH1656:895]
Die op twee heeren zeffens past,
Bedrieght den eenen, dat gaet vast.
[CH1656:896]
Hebt ghij te hoof uw loon vergeten,
Daer’s niemant die ’t u danck sal weten.
[CH1656:897]
Sijt ghij begeerigh naer een ander syn’ secreten,
Siets’ in syn’ vrolickheit, of in syn’ rouw te weten.
[CH1656:898]
Dient vrij een een edel hert, al is ’er niet te haelen,
Ghij sult u vroegh of laet de moeyte sien betaelen.
[CH1656:899]
Waer alle sotticheit verdriet of pijn,
Wat souder krijtens inde huysen zijn!
[CH1656:900]
Had ick eertyds konnen raden,
Heden waer ick min beladen.
[CH1656:901]
Soeckt ghy kennis aen verdriet,
Dient een’ heer, ten mist u niet.
[CH1656:902]
Soo gh’ u meent te wreken,
Wacht u wel van spreken.
[CH1656:903]
Waer de groote groot van moet,
En de kleine koel van bloet,
En de rosse vroom en vroet,
Alle man waer even goet.
[CH1656:904]
Soeckt ghy naer een’ goeden Dienaer,
Dient u selven, daer ’s geen sien naer.
[CH1656:905]
Waer Loock te soecken als Caneel,
Sij golden tsamen even veel.
[CH1656:906]
’Kwouw de kunst wel van hem leeren
Die Quicksilver kan souderen.
[CH1656:907]
Geen beter voer en kander zijn
Als twee goe schoenen en goe wijn.
[CH1656:908]
’Tmisdoen is in ’tgemein
Naer de man, groot of klein.
[CH1656:909]
Laet and’re sitten, en staet ghij,
Soo eet ghij haest soo veel als drij.
[CH1656:910]
Daer ’s niet waerachtigher als dit is;
’Ten is geen meel al datter wit is.
[CH1656:911]
Al dese Werelts doen is niet,
Soo ’t op de tweede niet en siet.
[CH1656:912]
Laet ons niet gecken met malkand’ren,
Wij zyn all’ gecken d’een aen d’and’ren.
[CH1656:913]
Werck van onnutten vlaen, is
Doen dat alreets gedaen is.
[CH1656:914]
’Twelvaeren vloeyt een toe,
Mits dat hij ’tvloeyen doe.
[CH1656:915]
Als m’ een oud wijf ten dansse voert,
En blyfter geen stof ongeroert.
[CH1656:916]
Een out mann die uyt vrijen gaet,
Een Winter die vol bloemen staet.
[CH1656:917]
Een sieckte komt mij aen
Daer ick af ben beseten,
Als ick wel heb gegeten
Dat ick te bedd moet gaen.
[CH1656:918]
Die ’tpeert saelt en het peert zyn twee;
D’een denckt sijns weeghs en d’ander mé!
[CH1656:919]
Daer eenen dagh gevast moet wesen
Magh ’tbroot drij and’re daghen vreesen.
[CH1656:920]
Bedrieght den slechten eens en weer,
En eens den loosen, maer niet meer.
[CH1656:921]
Een maent voor kersmis, een daernaer
Weet het recht of het Winter waer.
[CH1656:922]
Of mijn’ macht sal niet verr strecken,
Of men sal mij niet begecken.
Fin(itum) 20. Dec.
[CH1656:923]
(LUYE CLAES)
Dirck is soo luij’en vent, dat ick sou derven seggen,
De doot en komt hem niet soo schrickelick te voor
Als ’tbesigh leven doet; om dat hij, eens daer door,
Veel’ jaeren achter een sal mogen blyven leggen.
23. Dec.
[CH1656:924]
GAUDIEF
De kloeckste vraghen mij, hoe ’ck weet aen gelt te raecken
En blyven vande galgh? en ’tis soo haest geseit:
In maer twee woordekens bestaet het heel beleit,
Te weten in wat stout versacken en versaecken.
30. Dec.

Continue