Korenbloemen 1672, deel 1, fol. ***4v

        Voor sijn neus, vol stanck en smoock,
        Soo hy daer maer eens aen roock:
        Bloemen daer de puyck-bloemisten*
        ’t Gelt noyt sullen aen verquisten:
        (55) Bloemen vol van wetenschap,
        Vol van Hipocrenes sap:
        Kooren-bloemen sult ghy lesen,
        Maer, ghy moet versekert wesen,
        Soo ghy die, als ick, bevindt,
        (60) Dat sy zijn een Labyrinth.
        Die sal y door ’t soet vermeyen,
        Om den Tuyn en Dool-Hof leyen,
        Schoon ghy voor en midden leest,
        En aen ’t eynd’ al zijt geweest,
        (65) Sal geen Ariadnes draetje
        U van ’t een en ’t ander blaetje
        Soo af-trecken, dat ghy niet
        U daer in verstrickt en siet.
        Luystert: leest die luyster-bloemen,
        (70) Koren-bloemen, daer men, hoemen
        Leest, her-leest, nu weêr, dan weêr,
        Door ’t uyt-lesen nimmermeer,
        Nimmermeer versaedt sal wesen,
        Sy zijn al te uyt- gelesen.
                                                    HENRICK BRUNO.

___________________________________________________

Op de Af-beeldingh van den Edelen Gestrengen Heer
CONSTANTYN HUYGENS
Ridder, Heer van Zuylichem, Monike-lant, Zeelhem, &c.

DUs maalt men Zuylichem, de Son der Hoofsche lichten,
    Maar ’t breyn wort niet vertoont dan door sijn Fenix-veer,
    Mint Nazo, stryt Virgiel, lacht Plautus, reist Homeer,
Wat elck besonder dicht weet hy alleen te dichten,
    (5) De Wysheit maackt sich door haar eygen deught vermaart:
    Soo wort sijn Ridderschap, noch Lauwer-krans door ’t swaart
Bevochten, maar door ’t spits van sijn geleerde schachten
Een schrandre pen verdient niet min dan Helde-krachten.

                                                    JAN VOS.

Continue

Huygens - Korenbloemen
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands