CENSUS
NEDERLANDS
TONEEL
De Census Nederlands Toneel bevat gegevens over 12.000 Nederlandse toneelstukken tot 1803.
Ceneton staat onder redactie van A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het complete bestand hier downloaden.
1.Inleiding
2.Geëxcerpeerde bibliotheken
3.Titels in Ceneton met hun Ceneton-code
4.De uitgebreide lijst van toneelstukken in Ceneton met bibliografische beschrijving en vindplaatsen
5.Editie van 570 toneelstukken (teksteditie en/of facsimile)
6.5400 getranscribeerde titelpagina’s
7.4500 incipits
8.Editie van 80 vertaalde en bewerkte toneelstukken
9.2500 beschrijvingen van illustraties bij toneelstukken
10.Bibliografie - Woordenlijst - Vragen
11.Medewerkers
12.Groeipagina: plannen voor ontwikkeling van Ceneton
13.This page in English
14.Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands


   

Continue
De Census Nederlands Toneel (Ceneton) is door de Opleiding Nederlands ontwikkeld. Het onderwerp van dit project is het toneel, geproduceerd in de Nederlanden, tot 1803. Er zijn 12.000 handschriften en edities bekend. Dat er vroeger veel toneel gemaakt is wisten we, maar dat het om zo grote aantallen ging, kon niemand bevroeden. Er zijn vele honderden toneelstukken geschreven. Ons databestand telt, naast honderden handschriften, synopsissen en vermeldingen, bijna 6000 eerste drukken. Vele stukken zijn herdrukt, tot wel veertig (Vondels Gysbreght) of zelfs vijftig maal (zijn Palamedes) toe. Een uitschieter is Reynier Bontius’ spel over het Beleg van Leiden met meer dan honderd herdrukken (tot het begin van de negentiende eeuw - daarna is het met Bontius, in tegenstelling tot Vondel, snel bekeken). Daar komt nog bij, dat de drukken onderling in kleine of grote mate verschillen. Ook relatief onbekende toneelstukken blijken in meer edities te bestaan, edities die soms helemaal gelijkluidende titelpagina’s hebben, en dus pas na bibliografische vergelijking als verschillende drukken van één spel geïdentificeerd kunnen worden. Om dit goed volledig te kunnen doen, streven wij ernaar alle exemplaren van toneelstukken zelf in handen te hebben; daarvoor is het nodig tal van bibliotheken in binnen- en buitenland te bezoeken, en enkele beslissende kenmerken van deze boeken te noteren.
  De bedoeling van dit project is in een database uitvoerige beschrijving te geven van alle handschriften en edities van Nederlandse toneelstukken tot 1803. Voor deze einddatum is gekozen omdat in dat jaar de laatste oude druk verscheen van een van de toneelstukken van het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum. Verder geven wij een representatief deel van deze toneelstukken uit, in facsimilé of als volledige tekst. Onder Nederlandse toneelstukken verstaan wij alle voor opvoering geschreven teksten waarvan een (Noord- of Zuid-) Nederlander de auteur is, dus ook vertalingen en stukken die in vreemde talen geschreven zijn. Ceneton omvat thans (14 mei 2016) gegevens over 12.150 toneelstukken, een aantal dat zich nog wel enigszins uitbreidt.

In Ceneton worden de volgende gegevens genoteerd:
 • Volgnummer
 • Auteur
 • Oorspronkelijke auteur
 • Korte, geformaliseerde titel
 • Volledige titel
 • Plaats van uitgave
 • Drukker en/of uitgever
 • Jaar van uitgave
 • Genre
 • Transcriptie titelpagina
 • Gespeelde plaats
 • Gespeelde tijd
 • Aantal bedrijven
 • Lijst van personages
 • Opdracht: adressaat en adressant
 • Incipit
 • Vingerafdruk
 • Bibliografische collatie
 • Illustraties: kunstenaars, techniek
 • Opmerkingen over verschijning
 • Signaturen van exemplaren in ruim 40 openbare bibliotheken, waarvan de belangrijkste zijn
  [met opgave van het aantal in Ceneton bekende edities van toneelstukken]:
KNAWKoninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen
Amsterdam805
TINTheaterinstituut NederlandAmsterdam3350
UBAUniversiteitsbibliotheekAmsterdam5480
UBVUBibliotheek Vrije UniversiteitAmsterdam642
ArnhemStadsbibliotheekArnhem170
ArtesisBibliotheek ConservatoriumAntwerpen250
SBAStadsbibliotheekAntwerpen1125
KBBKoninklijke BibliotheekBrussel1500
SADStads en Athenaeum BibliotheekDeventer50
GADGemeente-Archief Dordrecht (waarin de Bibliotheek
van Diversa Sed Una is opgenomen)
Dordrecht470
UBGentUniversiteitsbibliotheekGent2200
KBHKoninklijke Bibliotheek’s-Gravenhage3460
MMWBibliotheek Museum Meermanno Westreenianum’s-Gravenhage110
NMIBibliotheek Nederlands Muziek Instituut’s-Gravenhage10
UBGronUniversiteitsbibliotheekGroningen750
SBHStadsbibliotheekHaarlem1450
KBKKoninklijke BibliotheekKopenhagen30
KortrijkStadsbibliotheekKortrijk281
TresoarFries historisch en letterkundig centrumLeeuwarden510
UBLeuvUniversiteitsbibliotheekLeuven120
PBZProvinciale Bibliotheek ZeelandMiddelburg60
BSBBayerische StaatsBibliothekMünchen60
UBLUniversiteitsbibliotheekLeiden6210
BLLBritish LibraryLonden650
UBMUniversiteitsbibliotheek en StadsbibliotheekMaastricht140
UBNUniversiteitsbibliotheekNijmegen1180
BNFBibliothèque Nationale de FranceParijs3110
GBRBibliotheekRotterdam1320
SPBRussische Openbare Staatsbibliotheek
Saltykov-Shchedrina
St. Petersburg185
UBTUniversiteitsbibliotheekTilburg80
UBUUniversiteitsbibliotheekUtrecht1710
HABHerzog August BibliotheekWolfenbüttel220

Er zijn er nog veel meer! Denkt u eraan dat wij niet alle exemplaren zelf in handen hebben gehad; geef een bibliotheek nauwkeurige specificaties op als u besluit een foto-opdracht te plaatsen, of overleg eerst met ons. Wij staan niet garant voor de juistheid van de opgegeven signaturen.
Op deze internetpagina’s is slechts een gedeelte van Ceneton te zien. De gegevens over namen der personages, adressaten en adressanten, transcriptie van de titelpagina, gespeelde plaats en tijd, aantal tonelen en bibliografische verwijzingen zijn alleen te vinden in de FileMaker-database. Dit volledige bestand is in te zien bij A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit van Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het hier downloaden. Het is gemaakt met FileMaker Pro 12. Een oude versie is te downloaden bij DansEasy.
Dankzij een subsidie van de Gratama-stichting wordt Ceneton bijgehouden op een Macintosh met FileMaker Pro.


Omdat onze gegevens, die slechts gedeeltelijk op autopsie gebaseerd zijn, ontleend zijn aan informatiebronnen van zeer uiteenlopende hoedanigheid en kwaliteit, kan het zijn dat in de hierbijgaande documenten onvolledige of onjuist informatie wordt verstrekt. Denk daaraan bij het aanvragen van exemplaren in bibliotheken. Wat er ook misgaat, wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid. U wordt vriendelijk verzocht aanvullingen en verbeteringen te sturen per e-mail aan A.J.E.Harmsen@hum.leidenuniv.nl.

Een interview over Ceneton kunt u lezen in Forum, de nieuwsbrief van de Faculteit der Geesteswetenschappen olim Letteren in Leiden; in de Nieuwsbrief van LUCAS olim het Leids Universitair Instituut voor Culturele Disciplines staat een meer algemeen interview over digitale publicaties van Nederlandse literatuur (tot 1800); over Ceneton en de digitalisering van Nederlandse letterkunde schrijft de NRC-journalist Ewoud Sanders in zijn weblog van 12 juni 2006. In Neder-L en Neerlandistiek.nl staan wekelijks artikelen over hoogtepunten en aanwinsten in Ceneton.

Continue


Van enkele Nederlandse toneelstukken is via Ceneton de volledige tekst beschikbaar, in een teksteditie, een facsimile of beide. Ook zijn in Ceneton enkele verwante teksten en Engelse vertalingen opgenomen. U kunt hier de volgende teksten lezen:

 1. Elckerlijc (1525) (anoniem) teksteditie; facsimile
 2. Ovis perdita (1539) door Jacobus Zovitius teksteditie; facsimile
 3. Een esbatement van Tielebuys die een jaer te vroech gheboren is ende wert herdraghen (1548) door Willem Elias alias Vrancx teksteditie; facsimile
 4. Judicium Salomonis (ca. 1550) door Johannes Molanus facsimile
 5. Aluta (1553) door Georgius Macropedius teksteditie
 6. Andria (1555) door Cornelis van Ghistele teksteditie; facsimile
 7. Ghewonelicke Vruecht (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 8. Man ende een wyf ghecleet up zij boerssche (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 9. Een ghenouchelicke clute van nu noch (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 10. Een dialogus opde wonderlijcke verlossinghe van Leyden (1578) door Willem van Haecht facsimile
 11. De bekeerden coopman (1583) (anoniem) teksteditie; facsimile
 12. Adamus exul (1601) door Hugo Grotius facsimile
 13. Auriacus (1602) door Daniel Heinsius teksteditie
 14. Vande blinde voor Jericho (herdruk 1603) door Dirck Volckertsz Coornhert facsimile
 15. Een bewys dat beter is eenen goeden crijgh, dan eenen gheveynsden Peys (1606) door Jacob Duym facsimile
 16. Fabula comica in commendationem aedificii (met Voor-reden ende tusschen-spraken) (1607) door Cornelius Schonaeus facsimile
 17. Christus patiens (1608) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 18. Argument van een tragische-comedie prophetique, gherepresenteert tvoorleden jaer in Syria, voor la Bacsa de Tripoly. Wt den Griecsche in onse Nederduytsche Tale ghetrouwelijck overgheset (1608) (anoniem) facsimile
 19. Tafelspel van vier personagien, als Bouwen en Pleun, met Gobbert haren sone, die met Coten spelende, een wijf crijcht, trou met eenen Pepercoeck Geyltgen (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; (herdruk 1613) facsimile
 20. Tafelspel van een personagie, een droncken boer, die door dromen nuchteren wort (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; (herdruk 1613) facsimile
 21. Een cluchte van d’een ende d’ander twee soldaten, eenen ouden boer, met een jonghe boerin zijn wijf, ende een aerdighe weerdin (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; (herdruk 1613) facsimile
 22. Een cluchte van eenen cramer hebbende te coop veelderley drollige liedekens (1610) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile; (herdruk 1613) facsimile
 23. Pascha (1612) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 24. Tiisken vander Schilden (1613) door Samuel Coster facsimile; (herdruk 1642) facsimile
 25. Tafel-spel van twee gehoude jonghe luyden aengaende de houwelijcken staet, genaemt Jan ende Claer (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile
 26. Waech-dragher Kees en Marrij zijn Wyf (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile
 27. Tafel-spel van eenen Quacksalver (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 28. Tafel-spel van een personagie, wesende eenen droncken boer die wt vryen gaet (1612) door Gerrit Hendricxsz van Breughel facsimile
 29. Achilles en Polyxena (1614) door P.C. Hooft facsimile
 30. Granida (1615) door P.C. Hooft facsimile
 31. Itys (1615) door Samuel Coster facsimile
 32. Klucht van de Quacksalver (1615) [door Samuel Coster?] teksteditie; facsimile
 33. Spel vande Rijcke-Man met De clucht van Meyster Berendt (1615) door Samuel Coster facsimile; en idem (herdruk 1621) facsimile
 34. Iephthahs ende zijn eenighe dochters treur-spel (1615) door Abraham de Koningh teksteditie; en idem (herdruk ca. 1630) teksteditie; facsimile
 35. Nederlants treur-spel (1616) door Jan Sievertsen Kolm teksteditie
 36. Spel van sinne op de tweede lotery (1616) door Abraham de Koningh teksteditie
 37. Batavierse vryagie-spel (1616) door Theodoor Rodenburgh facsimile en zijn Eglentiers Poëtens Borst-weringh (1619) teksteditie; facsimile
 38. Moortje (1617) door G.A. Bredero teksteditie; facsimile
 39. Amphitruo (1617) door Isaac van Damme teksteditie; facsimile en idem (herdruk 1635) teksteditie; facsimile
 40. Warenar (1617) door Pieter Cornelisz Hooft; (herdruk 1626) facsimile; door Chris Joby vertaald in het Engels
 41. Casandra (1617) door Theodoor Rodenburgh tekstuitgave; facsimile
 42. Jaloersche Studenten (1617) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 43. Apollo (1617) door Suffridus Sixtinus facsimile
 44. Trebellius (1617) door de Jezuïeten van Roermond teksteditie; facsimile
 45. Spaanschen Brabander (1618) door G.A. Bredero teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1619) facsimile; en idem (herdruk 1630) facsimile
 46. Klucht van de Molenaer (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero facsimile; en idem (herdruk 1619) teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1622) facsimile
 47. Achabs treurspel (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 48. Simson (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 49. Melibea (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1617) facsimile; idem, derde deel (1617) facsimile
 50. Rodomont en Isabella (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 51. Wraeckgierigers treur-spel (1618) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 52. Vertooninghe op d’incomste van syn Princelijke Excellentie binnen Amsteldam (1618) door de Brabantsche reden-rijk-kamer facsimile
 53. De klucht van de koe (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 54. Klucht van Symen sonder Soeticheyt (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1620) facsimile; en idem (herdruk 1622) facsimile
 55. Klucht van de Hoogduytschen quacksalver (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1622) facsimile
 56. Claes Kloet (1619) door C. Biestkens facsimile
 57. Duytsche Academi (1619) door Samuel Coster facsimile
 58. Hierusalem verwoest (1620) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 59. Don Jeronimo (1621) door Adriaen van den Bergh teksteditie; facsimile
 60. Vertoningen voor de Koning van Bohemen (1621) door Samuel Coster facsimile
 61. Aiax (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg facsimile
 62. Procris (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg facsimile
 63. Klucht van een huys-man en een barbier (1622) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 64. Jan Saly (1622) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; facsimile
 65. Door-trapte Meelis de Metsselaer (1623) door Willem Dircksz. Hooft teksteditie; facsimile
 66. Bergen op Zoom (1624) door Jacob Vleugels teksteditie; facsimile
 67. David (1625) door Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 68. Palamedes (eerste druk, 1626 [= 1625]) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem, (herdruk 1625) facsimile; idem, (herdruk 1652) teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1736) teksteditie en de daarbijgevoegde Hekeldichten
 69. Baeto (1626) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 70. De Amsteldamsche Hecuba (1626) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 71. Beleg van Leiden (1626) door Zevecotius teksteditie
 72. De gewillige hoorendrager met de gefopte kinderen maker (1626) facsimile
 73. Spel, van den bloedigen slach van Pavyen (1627) door Pieter Nootmans teksteditie; facsimile
 74. Ian Soetekau (herdruk 1627) door Jan Jansz. Starter facsimile
 75. Bruyloftbed voor Pieter Cornelisz. Hoofd en Helionora Hellemans (1627) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 76. Klucht van Styve Piet (1628) door Willem Dircksz Hooft facsimile
 77. Hoecx en Cabeliaws, oft Hartoch Karel den Stouten, en Bataviana, twee delen (1628) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 78. Hippolytus of rampsalige kuyscheyd (1628) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; herdruk (1649) teksteditie; facsimile
 79. Borgerliicke huyshoudingh (1628) door Lucas Zasius facsimile
 80. Kluchtighe comedie van Ardelia en Flavioos vryagie (1629) door Van G. facsimile
 81. Verthoningen over de victorie van ’s Hertogen-Bosch (1629) door Pieter Nootmans facsimile
 82. Biron (1629) door Hendrik Roelandt facsimile
 83. Droncke Goosen (1630) door Jan van Arp teksteditie; en idem (herdruk 1639) teksteditie
 84. Euripidis Phoenissae (1630) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 85. Margrietje (1630) door Jan van Zwol facsimile
 86. Nabuchodonosor (1631) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 87. Libertus (1631) door de Oratorianen van Mechelen teksteditie, facsimile
 88. Herodes infanticida (1632) door Daniel Heinsius teksteditie
 89. Drooghe Goosen (1632) door Jan Harmsenz Krul teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1651) facsimile
 90. Ceyx ende Halcyone (1632) door G. Severins van Cuilla facsimile
 91. Pieter Soet-vleys (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 92. Malle Jan Tots boertige vryeri (ca. 1633) door Jan Sievertsen Kolm facsimile
 93. Teeuwis de Boer (herdruk 1633) door Samuel Coster, uitgegeven door Houthaeck facsimile en hetzelfde spel door Van der Plasse facsimile
 94. D. Antonius magnus eremi cultor (1633) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 95. Teuwis bruyloft (1634) (anoniem) facsimile
 96. Een kluchtige tsamen-spreeckinghe tusschen Knobbe, Stortentuyn, ende Lukevent (1634) (anoniem) facsimile
 97. Sofompaneas (1635) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 98. De klucht vande saus (1635) (anoniem) teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1657) teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 99. Slotscène van Buchanan’s Jephthes sive votum (ca. 1635) door Joost van den Vondel facsimile
 100. Sigismund en Manuella (1635) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1636) facsimile
 101. Gysbreght van Aemstel (1637) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; en idem (herdruk ca. 1740) facsimile (en diens Leven door Geeraerdt Brandt)
 102. Jochem Jool (Iochem Iool) (1637) door Jan Zoet (Ian Soet) teksteditie; facsimile
 103. Don Jeronimo, marschalck van Spanjen (1638) door Adriaen van den Bergh teksteditie; facsimile
 104. Vrou Iacoba, Erf-Gravinne van Hollandt (1638) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 105. Alphonsius ende Jennevera (1639) door Joris Berckmans teksteditie
 106. Captas Coninck van Lemba (1639) door Joris Berckmans teksteditie
 107. De moord der onnoozelen (1639) door Daniel Mostaert teksteditie; facsimile
 108. Elektra (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 109. Maeghden (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 110. Mariamne (1640) door Daniel Mostart facsimile
 111. Joseph in Dothan (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 112. Joseph in Egypten (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 113. Gebroeders (1640) door Joost van den Vondel teksteditie
 114. Clorinde en Dambise (1640) door Jan Zoet facsimile
 115. Een Wester-poorts praatjen (ca. 1640) (anoniem) facsimile
 116. Lammert met zijn neus (1641) door C.v.B. teksteditie; facsimile; Brusselse bewerking als Lemmen met syn neus (1700) toegeschreven aan Joan de Grieck teksteditie; facsimile
 117. De Verduytste Cid (1641) door Johan van Heemskerk teksteditie; herdruk teksteditie; herdruk teksteditie; facsimile
 118. Peter en Pauwels (1641) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1720) facsimile
 119. Aran en Titus (1641) door Jan Vos facsimile
 120. Witte-broots kinderen (1641) door Pieter Godewyck facsimile
 121. Licht-hartighe Ioosje (1642) door G.A. Duyrkants teksteditie; facsimile
 122. Klucht van Frik in’t Veurhuys (1642) door Tengnagel facsimile
 123. De klucht van Loome Lammert (1642) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; (herdruk als De klucht van de Moffin 1657) facsimile
 124. De klucht van Oene (1642) door Jan Vos tekstuitgave; facsimile; en idem (herdruk 1661) facsimile
 125. Klucht van Doeden (1643) door Abraham Bormeester facsimile
 126. Rozemont (1643) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 127. Infidelitas ofte Ontrouwe Dienstmaagt (1644) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 128. Spaensche heydin (1644) door Catharina Dusart Verwers teksteditie
 129. De klucht van de ketel-boeter (1644) door Hendrick vander Muyr teksteditie; facsimile
 130. Hans van Tongen (1644) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1660) teksteditie; facsimile
 131. Klucht van de Mof (1644) door Isaac de Vos teksteditie; en idem (herdruk 1660) teksteditie; en idem (herdruk 1669) facsimile
 132. De klucht van de qua grieten (1644) (anoniem) facsimile; en idem (herdruk 1729) facsimile
 133. Belegering van Leyden (1645) door R. Bontius teksteditie; facsimile; en latere drukken
 134. De veinzende Torquatus (1645) door Geeraerdt Brandt teksteditie
 135. Vlaemsche klucht van Jakus Smul (1645) door Willem van Bruyningen teksteditie; facsimile
 136. Hertogin Celia en grave Prospero (herdruk 1645) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 137. Iemant en Niemant (1645) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile
 138. Klucht van Jaap Ront-voet (1645) door J.F. Vijgh facsimile
 139. Beroyde student (1646) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1657) facsimile
 140. Maria Stuart (1646) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 141. Tafel-spel van dry personagien, de Wijn-kanne, de Toeback-rolle, de Pis-pot (1647) (anoniem) facsimile
 142. De ’tsamensweringe Catalinae (1647) door M.F. Besteben teksteditie
 143. Sijtje Fobers (1643) door Abraham Bormeester facsimile; herdruk (1647) teksteditie; facsimile; (herdruk ca. 1720) facsimile
 144. Leeuwendalers (1647) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 145. De oneenige-trouw (1648) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 146. Vertoningen op de Vrede (1648) door Samuel Coster teksteditie; en idem (herdruk 1648) facsimile
 147. Medea (1648) door Jan Six teksteditie
 148. Salomon (1648) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 149. Horace (1648) door Johan de Witt teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1699) facsimile
 150. De Parysche bruyloft (1649) door Reyer Anslo, uitgegeven door Adam Karels teksteditie; facsimile en hetzelfde door Paulus Matthysz. facsimile
 151. De bedrooge vryer (1649) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1672) teksteditie; facsimile
 152. Rampzalige liefde ofte Bianca Capellis (1649) door Lambert van de Bos facsimile
 153. De Vyaensche reys (1649) door Hendrick de Bruyn-beeck facsimile
 154. Bedrooge dronkkaart, of dronkke-mans hel (1649) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile
 155. De gelukkige bedriegery (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 156. Getemde snorker (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 157. Klucht van Hontghe bijt my niet 1649 door P.Q.X.W. Quarto-editie facsimile; octavo-editie facsimile
 158. De herstelde vorst (1650) door Jan Bara facsimile
 159. De Hartoog van Pierlepon (1650) door Matthijs Gramsbergen facsimile
 160. Lichte Klaartje (herdruk 1650) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile
 161. Roode en witte roos (1651) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 162. Klucht van ’t wynvaatje (1651) door Hendrik Verbiest teksteditie
 163. Karel Stuart, of rampzalige majesteit (1652) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 164. Klucht van bakkers knaapje (1652) door Melchior Willems teksteditie; facsimile
 165. Baptistes (1653) door Jeremias de Decker facsimile
 166. Lichthart en Aers-gat Sonder-sorgh (1653) door Johan Zacharias Baron facsimile
 167. Tryntje Cornelisdr. (1653) door Constantijn Huygens teksteditie
 168. Klucht van Aerdige Colicoquelle (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 169. Klucht van de jaloursze jonkker (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 170. De dolle bruyloft (1654) door Abraham Sybant teksteditie; facsimile
 171. Lucifer (1654) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 172. De bedrooge gierigaart (1654) door Markus Waltes teksteditie; facsimile
 173. Klucht van Buchelioen, ’t kaboutermannetge (1655) door Jan Barentsz teksteditie; facsimile
 174. Koninglyke herderinne, Aspasia (1655, folio-editie) door Jacob Cats teksteditie; facsimile; (1655, quarto-editie) teksteditie; facsimile
 175. Den geheimen minnaar (1655) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 176. De klucht van het kalf (1656) door Joost van Breen facsimile
 177. Dry-dobbel verlies van Sapricius door den haet teghen Nicephorus berooft vande liefde, hope, ende gheloof (1656) door de Jezuïeten van Brugge teksteditie; facsimile
 178. Iustum dei Iudicium in Iarba (1656) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 179. Casimier, of gedempte hoogmoet (1656) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 180. De kale edelman (1657) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 181. Philedonius (1657) door Franciscus van den Enden teksteditie
 182. Philedonius (1657) door Franciscus van den Enden programma
 183. Philedonius (1657) door Cornelis van Vlooswyk teksteditie; facsimile
 184. Klucht van Sr. Filibert genaemt Oud-Mal (1657) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1663) teksteditie; facsimile
 185. Salmoneus (1657) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 186. Klucht van Dronkken Hansje (1657) door Melchior Fockens teksteditie
 187. Manasses coninck van Ierusalem (1658) door de Jezuïeten van Ieperen teksteditie; facsimile
 188. Aran & Titus. Mutua vindicatio (1658) door de Latijnse school van Tiel naar Jan Vos facsimile
 189. Senecaes Troas (1658) door Jacob Westerbaen facsimile
 190. De klucht van Bol-Backers-Ian (ca. 1658) door Markus Waltes teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1659) teksteditie; facsimile
 191. De edelmoedige vyanden (1659) door Joan Blasius facsimile
 192. Leo Armenius (1659) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile
 193. Hester (1659) door Johannes Serwouters teksteditie; facsimile
 194. Jeptha (1659) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 195. Amintas (1660) door Mattheus Smallegange teksteditie; facsimile
 196. Amintas (na 1660) door Jan van Mieris facsimile
 197. Herstelde hongers-dwangh (1660) door Steven Theunisz. van der Lust teksteditie; facsimile
 198. Koning David in ballingschap (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 199. Koning Edipus (1660) door Joost van den Vondel teksteditie
 200. Samson (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 201. De klucht van de Mof (herdruk 1660) door Isaac de Vos facsimile
 202. De klucht van Ian Hen (circa 1660) (anoniem) facsimile
 203. Senecas Agamemnon (1661) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 204. Den triumphe van Iacobus ende Justus (1661) door de Jezuïeten van Aalst teksteditie; facsimile
 205. Spel van Homulus (herdruk 1661) (anoniem) teksteditie
 206. Klucht van de bedrogen smith (1661) door Jacobus Kemp facsimile
 207. De bedroge girigheyd ofte Hopman Ulrich (1661) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 208. De Gotschen Noran (1661) door Adriaen Peys teksteditie; facsimile
 209. Adonias (1661) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 210. Wilhem, of gequetste vryheyt (1662) door Lambert van de Bos facsimile
 211. Den onder-gang van ionk-heer Willem van Arkel (1661) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 212. De klucht van Scheele Griet (1662) (anoniem) teksteditie; facsimile
 213. De verwarde tydt (1661) (anoniem) facsimile
 214. Heautontimorumenos (1661) door Dirck Buysero facsimile
 215. De vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 216. Vertooning achter de vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 217. Xenopon (1661) door Jezuïeten van Aals facsimile
 218. Clucht van George Dandin (1661?) door Adriaen Peys teksteditie; en idem (herdruk 1672) teksteditie
 219. De verwarde jalousy (1663) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1723) teksteditie
 220. Batavische gebroeders (1663) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 221. Faëton (1663) door Joost van den Vondel teksteditie
 222. Blyden inganck van Phoebus ende Musen (1664) door Jezuïeten van Gent facsimile
 223. ’t Nieuwsgierig Aegje (1664) door A. Bormeester teksteditie; facsimile
 224. De gestoorde vreught (1664) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 225. Joanna koningin van Napels (1664) door Hendrik de Graef teksteditie
 226. Mariamne (1664) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 227. Eneas of vader des vaderlants (1664; titeluitgave met deels nieuw voorwerk 1667) door Jan Neuye teksteditie; facsimile
 228. Wat kluchtigs van Abram kom gaanewe (1664) door Henryk Takama facsimile
 229. Adam in ballingschap (1664) door Joost van den Vondel facsimile
 230. Jean de la Roy of d’ingebeelde rijke (1665) door Joost van Breen facsimile
 231. Coli Compas (herdruk 1665) (anoniem) facsimile
 232. Klucht van Hans Keyenvresser of de Hooghduytschen quacksalver (1665) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; (herdruk 1723) teksteditie
 233. D’ondanckbare Fulvius en getrouwe Octavia (1665) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 234. De broekdragende vrouw (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 235. Ifigenie in Tauren (1666) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 236. De springende dokter (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1681) teksteditie
 237. Klucht van Kees Louwen of den gheschooren boer (1667) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile UBL, KBH; en idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 238. Ghulde vlies (1667) door Lodewyk Meijer facsimile
 239. ’t Verwarde huwelyk (1667) door J. Nederhoven teksteditie
 240. Noah (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 241. Zungchin (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 242. Medea (1667) door Jan Vos teksteditie facsimile
 243. Mas Anjello (1668) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 244. Het verslingert Moekroesje (1668) door Jan Bara facsimile
 245. Didoos doot (1668) door Adriaen Pels teksteditie
 246. Julfus (1668) door Adriaen Pels teksteditie
 247. Euripides Feniciaensche (1668) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 248. Herkules in Trachin (1668) door Joost van den Vondel teksteditie
 249. Cleopatra (1669) door Dieverina van Kouwenhoven facsimile
 250. De verkrachte Belgica, eerste deel (1669) door Arent Roggeveen teksteditie; facsimile; Tweede deel (id.) teksteditie; facsimile
 251. Vertoningen bij Bontius’ Beleg van Leiden (ca. 1669) door Jan Vos facsimile
 252. L. Catilina (1669) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile (en diens Wegh-wyser door Italien (herdruk 1661)
 253. Agrippa (1669) door Hendrik de Graef teksteditie; facsimile
 254. Agrippa (1669) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile Agrippa (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 255. Pefroen met ’et schaapshoofd (1669) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 256. Astrate (1670) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 257. Sophompaneas (herdruk 1670) door Hugo de Groot teksteditie
 258. De toveres Circe (1670) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1690) teksteditie; facsimile
 259. Amphitrion (1670) door Adriaen Peys teksteditie; facsimile
 260. De nacht-spookende joffer (1670) door Adriaen Peys teksteditie
 261. Het spookend weeuwtje (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1677) teksteditie; en idem (herdruk 1697) teksteditie; en idem (herdruk 1713) facsimile
 262. De malle wedding (1671) door Joan Blasius teksteditie; facsimile
 263. Bedrogen Lichtmis (1671) door J. de Mol teksteditie; facsimile
 264. De malle wedding (1671) door Nil Volentibus Arduum teksteditie, en idem (herdruk 1679) teksteditie; en idem (herdruk 1713) teksteditie; facsimile
 265. Klucht van Krijn Onverstant (herdruk 1671) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1726) teksteditie
 266. Klucht van den pasquil-maecker voor den duivel. Eerste deel. (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 267. Klucht van de Uyterse juffers (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 268. Het Voorburghs snoep-reysje (ca. 1675) (anoniem) facsimile; (herdruk ca. 1690) (anoniem) facsimile
 269. Hyppolitus (1675) door J.W. facsimile
 270. Andromache (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; en idem (herdruk 1715) teksteditie; facsimile
 271. De vrijer in de kist (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1704 teksteditie
 272. De verliefde Lubbert (1678) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 273. Voorspel, vertoond ter openinge van de Schouwburg (1678) door Joan Pluimer facsimile; Voorspel op Hoofts Geerard van Velsen en Warenar door Joan Pluimer (herdruk 1692) teksteditie
 274. De wanhébbelyke liefde (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; en idem (herdruk 1704) teksteditie)
 275. Vechter (1679) door Harmanus Angelkot teksteditie; facsimile
 276. Mithridates (1679) door Thomas Arendsz teksteditie; facsimile
 277. Mitridaet (1679) (Anoniem) teksteditie
 278. Den vermakelicken klapperman (1667) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 279. ’t Nieuwgierige Aegje (1679) door Abraham Bogaert teksteditie; facsimile
 280. Amphitruo (1679) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1680, vermeerderd met een voorspel) teksteditie; facsimile
 281. De bedrooge vryjers (1679) door Joan Pluymer facsimile
 282. Duifje en Snaphaan (1680) door Jan Baptist van Fornenbergh teksteditie; facsimile
 283. De bekeerde alchimist (1680) door Daniël Lingelbach teksteditie; en idem (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 284. Het gedwongen houwelyck (1680) door Adriaen Peys teksteditie
 285. Scapyn (1680) door Adriaen Peys teksteditie
 286. De bekeering van Augustinus (ca. 1680) door Bernardus Brandt teksteditie; facsimile
 287. Thebaïs of vyandlyke broeders (1680) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 288. Bajazeth (1682) door Thomas Arendsz facsimile
 289. Het gedwongene huuwelyk (1682) door Thomas Arendsz (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile
 290. De misantrope (1682) door Hermanus Angelkot teksteditie
 291. Jan Klaaz, of gewaende dienstmaegt (1682) door Thomas Asselyn teksteditie
 292. De schilder door liefde (1682) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; en idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 293. Ganda ethnica (1683) door Augustijnen van Gent facsimile
 294. Het belegh van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 295. Het ontset van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 296. Voorspel aan de burgermeesteren en regeerders der Stadt Amsterdam (1683) door Pieter Bernagie facsimile
 297. Cinna (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; en idem (herdruk 1683) teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 298. Ifigenia (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; en idem (herdruk 1715) teksteditie; en idem (herdruk 1781) teksteditie; facsimile
 299. Geest-drijvende so, so. Of de klucht van ’t Nickers-praetjen (ca. 1684) i.v.m. Thomas Asselyn facsimile
 300. De belachchelyke jonker (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1781) teksteditie; facsimile
 301. Het betaald bedrog (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 302. Het studente leeven (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 303. Constantinus de Groote, eerste Christen’ keiser (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 304. Bajazet (1684) door Frans Ryk teksteditie
 305. Het huwelyk sluyten (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 306. De huwelyken staat (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 307. De stiefmoer (1684) door Thomas Asselyn teksteditie
 308. Paris en Helene (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 309. De romanzieke juffer (1685) door Pieter Bernagie facsimile
 310. De ontrouwe kantoorknecht (1685) door Pieter Bernagie facsimile
 311. De belachchelyke hoofsche juffers (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 312. De gewaande advocaat (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 313. Trazil (1685) door Joannes Antonides van den Goes teksteditie; facsimile (en diens Ystroom)
 314. Herodes en Mariamne (herdruk 1685) door Katharina Lescailje teksteditie
 315. Fobbert Gort (1685) door Thomas Smith facsimile
 316. Het zegepraalende Oostenryk, of verovering van Offen (1686) door Govert Bidloo facsimile
 317. Arminius (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 318. De debauchant (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 319. De gôe vrouw (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 320. De ontrouwe voogd (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 321. Lubbert Lubbertze, of de geadelde boer door Pieter de la Croix (of M. van Breda?) (1686) teksteditie; en idem (herdruk 1753) teksteditie
 322. De schynheilige (1686) door Pieter de la Croix teksteditie
 323. De verlooren schildwacht (1686) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 324. Konradyn (1686) door Ludolf Smids teksteditie
 325. Cleomenes (1687) door David Lingelbach facsimile
 326. Leopoldus ende Josephus in den onder-ganck van Mahomet (1688) door Augustijnen van Antwerpen teksteditie; facsimile
 327. De vryadje van Cloris en Roosje (1688) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 328. De gecroonde leersse (1688) door Michiel de Swaen, door Chris Joby vertaald in het Engels
 329. De kroonenge van Wilhem en Maria (1689) door Thomas Arendsz facsmile
 330. De Franse quacksalver (1689) (anoniem) facsimile
 331. De springende dokter (1689) door Ysbrand Vincent teksteditie
 332. Voorspel, toegepast op den tegenwoordige tyd; en op J. V. Vondels Batavische gebroeders; of onderdrukte vryheid (1690) door Joan Pluimer facsimile; (herdruk 1692) teksteditie
 333. De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; (herdruk 1717) teksteditie; facsimile
 334. De steiloorige Egbert (1690) door Pieter Verloove teksteditie; facsimile
 335. De listige vryster (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; (herdruk 1707) facsimile; (herdruk 1730) teksteditie; (herdruk 1803) teksteditie
 336. Melchior Baron de Ossekop (1691) door Thomas Asselyn facsimile
 337. Tafelspelletje ter bruilofte van den edelen Heere Antony Tael. en Jonkvrouwe Brechtland Brasser (1691) door Dirck Buysero facsimile
 338. De waarschynelyke tovery (1691) door Simon van der Cruyssen teksteditie; idem (herdruk 1729) teksteditie
 339. De bekeerde dronkaard (1691) door Michiel Elias teksteditie
 340. Jacoba van Beyeren, erfgravin van Holland (1691) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile; (herdruk zelfde jaar) teksteditie; facsimile
 341. De Hoogduitsche kwakzalver (1691) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 342. De kwakzalver (1692) naar Focquenbroch door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 343. Klucht van de broeckdraghende vrouwe ofte Simpelen Giel (1683) (anoniem) facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 344. Belachelycke kluchte van den onstantvastighen minnaer, ofte l’amant inconstant (herdruk 1693) (anoniem) facsimile
 345. Gusman de Alfarache (1693) door Thomas Asselyn facsimile
 346. De spilpenning (1693) door Thomas Asselyn teksteditie
 347. Alexander de Groote (1693) door Abraham Bogaert teksteditie
 348. Brittannicus (1693a) door Jean de Canjoncle teksteditie; facsimile; (andere druk 1693b) teksteditie; facsimile
 349. Admetus, en Alcestis (1694) door Pieter Nuyts teksteditie
 350. De pleiters (1695) door Abraham Bogaert teksteditie
 351. Sandryn en Lanslot (1696) (anoniem) teksteditie; facsimile
 352. Korten inhoud van het spel, de vrede hersteld (1697) (anoniem) facsimile
 353. Spel op de vrede van Ryswyk (1697) door Dirck Buysero facsimile
 354. Min en Wijn-strijt (1697) door Dirck Buysero facsimile
 355. Apollo en Dafne (1697) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile
 356. De buitenspoorige toebaksnuiver (1697) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 357. De mode (1698) door Pieter Bernagie facsimile
 358. Pyrrhus Koning van Epieren (1698) door Willem den Elger teksteditie
 359. Wagt me voor dat laantje (1698) door Willem den Elger teksteditie; facsimile
 360. Sedecias (1698) door Jezuïeten van Ieper facsimile
 361. De maeltyt van Don Pederoos geest (1699) door Adriaen Peys facsimile
 362. De singende klucht van Pekelharing (1649) door Isaac de Vos facsimile; idem (herdruk 1699) teksteditie; facsimile
 363. Sardanapalus (1699) door Daniël Lingelbach teksteditie
 364. Robbert Lever-worst (1650) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; (idem, herdruk1699) teksteditie; facsimile
 365. De manzieke vryster (1700) door Wybrandus de Geest teksteditie
 366. De lichtmis, of mal mortje mal kindje (1700) door Adr. du Moulin facsimile
 367. Orpheus hellevaart om Euridice (ca. 1700) door Abraham Alewyn facsimile; andere ongedateerde druk facsimile
 368. De burgerlyke edelman (1700) door Hendrik Maas teksteditie
 369. Het school voor de vrouwen (1701) door Thomas Arendsz teksteditie
 370. De gelukte list (herdruk 1702) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 371. Verliefde Brechje (herdruk 1705) door P. van Haps teksteditie
 372. Eneas en Turnus (1705) door Lucas Rotgans teksteditie
 373. Tieranny van Eigenbaat (herdruk 1705) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 374. Jan Crediet (1706) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 375. De vakantie (1707) door Thomas de Coningh teksteditie
 376. Philippyn Mr. Koppelaar (1707) door Abraham Alewyn; teksteditie; facsimile
 377. Ondergang van Eigenbaat (herdruk 1708) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 378. Monsieur Joncourtisaen Turlepin. Haegsche vier-blusscher (ca. 1708) door Gelasius Aleximomus teksteditie; facsimile
 379. Boerekermis (1709) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 380. Scilla (1709) door Lucas Rotgans teksteditie
 381. Loon naar werk (1709) door IJsbrant Vincent (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile
 382. Vrouw Jacoba van Beyeren, gravin van Hollandt &ct. (1710) door Coenraad Droste teksteditie; facsimile
 383. De booter-markt (ca. 1710) door Jacobus Rosseau teksteditie; facsimile
 384. Meleager en Atalante (1710) door Lukas Schermer teksteditie
 385. Abradates (1710) door Maria de Wilde teksteditie
 386. Fielebout, óf de dókter tégens dank (herdruk 1711) door Nil Volentibus Arduum facsimile; (herdruk 1716) teksteditie
 387. Opkomst der Oostindische Compagnie, met de voornaamste land- en zeegevegten (herdruk 1711) door Gerrit van Spaan facsimile
 388. Leiden verlost (1711) door Kornelis Boon teksteditie
 389. Amintas (1711) door Cornelis Hoofman teksteditie; facsimile
 390. De belachchelyke serenade (1712) door Nil Volentibus Arduum teksteditie
 391. Europa verkwikt op ’t gezicht der Vrede (1712) door Jan Jacob Mauricius teksteditie
 392. De gehorende schout (1712) door Hendrik van den Burg teksteditie
 393. De bruiloft van Kloris en Roosje (ca. 1712) door Dirck Buysero? teksteditie
 394. De betoverde geldkist (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile
 395. De varke markt (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile; (herdruk 1713) teksteditie; facsimile
 396. Don Jeronimo (1713) door Adriaen van den Bergh facsimile
 397. De vermiste molenaar (1713) door Pieter Anthonie de Huybert teksteditie
 398. De malle wedding of Gierige Geerard (herdruk 1713) door Nil Volentibus Arduum teksteditie (met het Voor- en naspel teksteditie)
 399. De hedendaagsche bankroetier (1713) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 400. Het wederzyds huwelyk bedrog (1714) door Pieter Langendijk teksteditie
 401. De Amsterdamsche dragonnade (1714) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 402. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau teksteditie
 403. Den moetwilligen boots-gesel (herdruk ca. 1714) door Jacob Zammers teksteditie
 404. Vijftien Harlekijn-met-zijn-rarekiekspelen (1714 - 1717) door Jan van Gysen facsimile
 405. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau facsimile
 406. De gelyke tweelingen (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 407. Ifigenia (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 408. Orondates en Statira (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 409. Amintas (1715) door Jan Baptista Wellekens teksteditie
 410. Maradanus (1715) door rederijkers van Kortrijk facsimile
 411. De boere bruiloft (1714) door Hermanus Varenhorst facsimile; (herdruk 1715) facsimile
 412. De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje (1715) door Pieter Langendijk teksteditie
 413. De holbollige schoenlapper (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 414. De verliefde reiziger bedrogen (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 415. De hedendaagschen loterye (ca. 1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 416. Arlekyn door liefde (ca. 1715) door Dirck Buysero facsimile
 417. De leevendige doode (1716) door Ysbrand Vincent, voor Nil Volentibus Arduum teksteditie
 418. Athalia (1716) door Frans Ryk teksteditie
 419. De ghewillighen hoorendraegher (ca. 1716) (anoniem) facsimile
 420. De heylige Genoveva (herdruk 1716) door Anth. F. Wouthers facsimile
 421. De dood van sultan Selim, Turksen keizer (1717) door Willem van der Hoeven teksteditie
 422. De verwaande Hollandsche Franschman (herdruk 1717) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 423. Het Leidsche studentenleeven (1717) door Jan Jacob Mauricius teksteditie
 424. Uit Senekaas treurspel, van Hippolytus (1718) door A. Hoppestein teksteditie
 425. De gecroonde leersse (1718) door Michiel de Swaen facsimile
 426. Arlekyn versierde erfgenaam (1719) door Dirck Buysero facsimile
 427. Achilles (1719) door Balthazar Huydecoper teksteditie
 428. Hester (1719) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 429. Arlequyn Actionist (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 430. Alexander en Mathildis (1720) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 431. Bassianus Varius Heliogabalus (1720) door Gijsbert Tysens teksteditie
 432. Quincampoix (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 433. Salomona (1720) door Jacob Cleyburg teksteditie
 434. Dronken Jaap de Boer op het concert (circa 1720) door Jan van Elsland teksteditie
 435. De Puiterveense helleveeg, of beslikte Swaantje aan den tap (1720) door Abraham Alewyn facsimile
 436. Het dolhuis der actionisten (1720) door Govert van Maater teksteditie
 437. Jan Los, of den bedroogen Oostindies vaêr (1721) door Abraham Alewyn facsimile
 438. Het vroutje van Ephesen (1721) door Hermanus Angelkot Jr. facsimile
 439. Achas (1721) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie
 440. De loogenaar (herdruk 1721) door Lodewijk Meyer teksteditie; facsimile
 441. Vertooningen in J. v. Vondelens Palamedes (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 442. Vertooningen voor Arlequyn Actionist (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 443. Don Pedroos Geest (1721) door Frans Ryk teksteditie
 444. Amintas (1722) door Kornelis Boon teksteditie; facsimile
 445. Sertorius (1722) door Jan Haverkamp facsimile
 446. Achan (1722) door Jezuïeten van Belle teksteditie
 447. De Min in ’t Lazarushuis (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 448. Tymon van Lucianus (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 449. Klucht van de weyery (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 450. Misbruyck der Ryckdommen (1723) door de Minderbroeders te Megen teksteditie; facsimile
 451. De driftige minnaars (1723) door Adriana van Rijndorp teksteditie; facsimile
 452. De arglistige juffer (1724) door Abraham Elzevier of Abraham Nagtegael Klemens teksteditie; facsimile
 453. De verliefde kok (ca. 1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 454. Tys Onverstand (1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie
 455. Leven ende doodt van den Heylighen Rochus (1725) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 456. De windnegotie (herdruk 1726) door Jacob Clijburgh teksteditie
 457. Keyser Carel den vyfden vraeck nemende over Joannes Fredericus (1729) door de Augustijnen van Dendermonde teksteditie; facsimile
 458. Krispyn, barbier, dansmeester (1729) door Enoch Krook facsimile
 459. De martelie van den Heyligen rudder Sebastianus (1729) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 460. Arlequin tovenaar en barbier (1730) door Willem van der Hoeven facsimile; en idem (herdruk 1730) facsimile
 461. Athalia (1730) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 462. Jan de Plug (herdruk 1730) (anoniem) facsimile
 463. Jupiter en Amphitrion, of de twee gelijke Sosiaas (1730) door Harmanus Koning teksteditie; facsimile
 464. Marcus Attilius Regulus (1730) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 465. Droom, of de haen (1731) door A.L.F. [= Jacob Elias Michielsz.?] teksteditie
 466. Banqueroet a la mode of gestrafte eigenbaat (herdruk 1732) (anoniem) facsimile
 467. De Kercke, ende miraeckelen van Onse Lieve Vrauwe van Dadizeele (1732) teksteditie; facsimile
 468. Athalia (1733) door Jezuïeten van Gent facsimile
 469. Tertuffe, of de schynheilige bedrieger (1733) door Jacob van Ryndorp facsimile
 470. Het levendig orgel (1742) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) facsimile
 471. De dubbelde swagerschap of het levendige juweel (1743) facsimile
 472. Poursionak, trouw-list ofte bedrogen Fransman (ca. 1735) (anoniem) teksteditie; facsimile
 473. De gewaande Chinaas-vaarder (1735) door D.V.B. facsimile
 474. De roskam der ambachten (ca. 1735) (anoniem) facsimile
 475. Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland (1736) door Jan de Marre teksteditie; facsimile; (herdruk 1761) teksteditie
 476. Helena (1737) door G. Kempher teksteditie
 477. Krispyn, goeverneur en struykrover (ca. 1738) door Grantham facsimile
 478. Het bedurven huishouwen door Krook en Kroon (1738) teksteditie; facsimile
 479. Arsaces (1739) door Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 480. Crispinus en Crispinianus (1739) door de Schoen-makers van Belle facsimile
 481. Beslikte Swaantje en Drooge Fobert (herdruk 1742) door Abraham Alewyn facsimile
 482. Baasa delens stirpem Jeroboami (1742) door Jezuïeten van Gent facsimile
 483. Jaromirus (1743) door Jezuïeten van Ieperen teksteditie; facsimile
 484. Thomas Apostolus (1745) door Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 485. Thomas Japon (1745) door Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 486. Spermaceti (ca. 1745) (anoniem) facsimile
 487. Thamas Koelikan (1745) door Frans van Steenwijk teksteditie; facsimile
 488. Asmundus et Ausitus (1746) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 489. De klucht van Ick kenje niet (1664) door Jan Bara teksteditie; facsimile; en idem (herdruk 1747) teksteditie; facsimile
 490. Michael et Linus (1747) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 491. De ziende blindeman (1748) door Joost van Breen facsimile
 492. Heliodorus (1749) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 493. De doodt van Egmondt en Hoorn (1751) door Rederijkers van Sint-Truiden (De Olyf-tack) teksteditie
 494. Krispyn filozoof (1754) door Simon Stijl teksteditie
 495. Don Domingo Gonzales of de man in de maan (1755) door Maria de Wilde (Sine Pallade nihil) facsimile
 496. Het gewaande huwelyk (1758) (anoniem) teksteditie
 497. Philoctetes (1758) door Jacobus Stamhorst teksteditie
 498. De verliefde droomer (ca. 1750) (anoniem) facsimile
 499. De nieuwe beproeving (1758) door N.W. op den Hooff teksteditie
 500. De wedergevonden zoon (1759) door Anthonie Hartsen teksteditie; en idem (herdruk 1761) teksteditie
 501. De schoole voor de moeders (1759) door Hendrik Willem Regtering teksteditie
 502. De schipper in ’t hembd (ca. 1760) (anoniem) facsimile
 503. De bekeerde gierigaerd (ca. 1760) door Jacobus van Vergelo teksteditie
 504. De wedergevondene dochter (1761) door C.L. van der Lijn teksteditie
 505. De moeder, vertrouwde van haare dochter (1762) door Anthony Hartsen teksteditie; facsimile; (herdruk 1783) teksteditie
 506. Jan Pietersz Coen of Bataviase vryheid (1762) door Pieter de Vries facsimile
 507. De schaakingen (1763) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 508. Tancredo (1763) door Bruno Zweerts teksteditie
 509. Mislukte trouw (1764) (anoniem) facsimile
 510. De dood van Calas (1767) door Cornelis Heyligert teksteditie
 511. David en Salomon (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 512. Jan Rokes, of de gewaande drie koningen (1768) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 513. Joseph van syne broeders verkogt (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 514. Iemant en Niemant (1768) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile
 515. Nabuchodonosor (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 516. Thomas Morus (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 517. De inënting (1768) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) facsimile
 518. Het belachgelyk concert (1769) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) teksteditie; facsimile
 519. Agon, sulthan van Bantam (1769) door Onno Zwier van Haren teksteditie; facsimile
 520. Mahomet (1770) door Anthonie Hartsen teksteditie
 521. Bajazet (1771) door J. Nomsz teksteditie; facsimile
 522. De dweepery gecensureert, of de belaggelyke gevolgen van het danssen eener afgevergde menuet (1772) (anoniem) teksteditie
 523. De vader des huisgezins (1773) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 524. De dwaaling van een oogenblik, of het vervolg van Julie (ca. 1769) door J.T. Neyts facsimile
 525. Mariamne (1774) door Pieter van Braam teksteditie
 526. Het boeren huwelyk sluiten (1774) door David Lingelbach teksteditie
 527. Het beleg der stad Leyden (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile; (octavo) teksteditie
 528. Jacob Simonsz de Ryk (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile
 529. De natuurlyke zoon (1774) door Elisabeth Wolff - Bekker teksteditie; facsimile
 530. Cicero en Catilina (1775) door Hendrik van Elvervelt teksteditie
 531. Antonius Hambroek (1775) door Joannes Nomsz teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 532. De kistkruiper (1776) door Simon Schynvoet teksteditie
 533. Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd (1777) door D.S.C. teksteditie
 534. Krispyns mislukte onderneming (1777) door Willem Coertse teksteditie
 535. Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 536. De verdrukte wildeman, zijnde een vervolg op Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 537. Het slaaven-eiland (1779) door Willem Coertse teksteditie
 538. Dronke Beely (1779) door Jacobus de Groot teksteditie; facsimile
 539. Apollo op het feest der Eendracht (ca. 1780) door A.B. facsimile
 540. Het weeskind van China (1782) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile; en diens Verhandeling over den Orphelin de la Chine van Voltaire (1782) facsimile
 541. De schout of de betrapte sluiker (1784) (anoniem) facsimile
 542. Kaat Mossel (1784) (anoniem) teksteditie; facsimile
 543. De boeleerende lakenkoper (ca 1784) (anoniem) facsimile
 544. Minnenydige gemaalin (ca 1784) (anoniem) facsimile
 545. De jonge Persiaan (1785) (anoniem) facsimile
 546. Bloedige martel-kroon, ofte Maria Stuart (herdruk ca. 1785) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 547. De vlugt van Eneas (1785) door Philip Fredrik Lynslager teksteditie; facsimile
 548. De bloed-raad, of de gevloekte zaamensweering op ’t Loo (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede] facsimile
 549. Het gestoorde naaypartydje van Willem de Vde (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede ] teksteditie; facsimile
 550. De bruiloft van Teeuwis en Klaartje (ca. 1786) (anoniem) facsimile
 551. Vloek-gespan tegens Petrus Alexiowitz (1788) door de rederijkers van Bilsen teksteditie; facsimile
 552. David en Batseba (ca. 1789) (anoniem) facsimile
 553. De watergeuzen (1790) door A. Loosjes teksteditie
 554. Rosalia (ca. 1790) (anoniem) facsimile
 555. Zaïre (1790) door Jan Verveer teksteditie
 556. De gelukte list (1792) (anoniem) facsimile
 557. Philoctetes (1793) door A.L. Barbaz teksteditie
 558. De hulk (1793) door A. Loosjes teksteditie
 559. De bekeerde dronkaart (1795) (anoniem) teksteditie; facsimile
 560. Nederland is vry (1795) (anoniem) facsimile
 561. De Scyten (1796) door A.L. Barbaz teksteditie
 562. De oude lyfkoetzier van Peter den Derden (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 563. Abelkrombeen (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 564. De oude lyfkoetzier van Peter den Derden (1799) (anoniem) facsimile
 565. Kraspoekol (1800) door Dirk van Hogendorp teksteditie; facsimile
 566. Macbeth (1800) door Pieter Boddaert teksteditie
 567. Czaar Peter III (1801) door Adriaen Kraft teksteditie
 568. Het spel der liefde (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile
 569. Het gewaand vertrouwen (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile


U vindt hier verder:
 • een aparte lijst van ‘Nil Volentibus Arduum’-drukken
 • een vertaling van fragmenten uit de twee klassieke poëtica’s: Aristoteles en Horatius
 • een facsimile van Rodenburghs Eglentiers poëtens borst-wering (1619)
 • de tekst van Vondels Aenleidinge (1650) en Tooneelschilt (1661)
 • vertalingen van de Ars poetica van Horatius door Jan Hemelaer, Vondel (1654) en Huydecoper (1737)
 • de bewerking door Adriaen Pels
 • een Nederlandse vertaling van de Trois discours van Corneille (1724)
 • een tweetalige uitgave van de Art poétique van Boileau (1729, 1786)
 • Verzamelde gedichten van Lodewijk Meyer (1651-1673); UBL LTK 1043
 • 189 Amsterdamse Schouwburgaffiches
 • een uitgave van Het leven van Jan Punt (1781) door Simon Stijl  In het ‘Costerproject’, bij het Huygens-Instituut en bij de Digitale bibliotheek Nederlandse letteren e.a. vindt u toneelteksten. Veel toneelstukken uit de periode 1780-1800 zijn te vinden bij Early Dutch Books Online. Gegevens over opvoeringen in Amsterdam bij Onstage. Marja Geesink publiceert gegevens over toneeltukken en opvoeringen in Toneelagenda Amsterdam 1617-1672. Een grote verzameling bij Google Books. Gegevens over Frans toneel bij César, Theatre classique en Gallica Voor Engels toneel: Electronic text archives and plays online. In de Bibliographie der niederländischen Literatur in deutscher Übersetzung van Johanna Bundschuh-van Duikeren zijn veel naar en uit het Duits vertaalde toneelstukken te vinden.


  Men kan hierna zes lijsten zien:

    1. auteurs
    2. oorspronkelijke auteurs
    3. drukkers
    4. beginverzen (c.q. beginregels)
    5. korte lijst van alle ons bekende Nederlandse toneelstukken
    6. lijst van alle ons bekende Nederlandse toneelstukken met titelgegevens, vindplaatsen en commentaar.  Een woord zoeken in de Ceneton-bestanden


  powered by FreeFind
  Continue
  Veel toneelteksten zijn voorzien van één of meer illustraties. Deze zijn in Ceneton beschreven door Daphne Wouts. De belangrijkste gegevens staan in
  CenetonIllustraties.html. Een overzicht van de door haar genoemde grafische technieken geeft zij in een powerpointpresentatie op de site van Ceneton.  Twee in het Leidse exemplaar van Jacob Vincks Hippolutus (1671) bijgevoegde illustraties
  geven een niet verwachte associatie: ook de tegenpaus Hippolytus is door paarden verscheurd.  Aan Ceneton werkten mee:

  Lonneke van Bergen * Monique Beukers * Corina Blankenstijn * Iskander Boon * Jaap Breunesse * Leendert Couprie * Victoria van den Doel * Paul Dijstelberge * Caroline Gauthier * Rob Goedemans * Mirjam Haasnoot * Ton Harmsen * Everhard Hofland * Paula Koning * Madelon Monté * Gerhard Jan Nauta * Martijn van Opbergen * Marti Roos * Anne-Brechtje Schelfhout * Mathilde Talens * Marco Uitendaal * Gerrit van Uitert * Christine Vink * Pascale van der Vorst * Charlotte Weers * Daphne Wouts * Swen Zuiderwijk

  Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands