Voortgezette Statistiek voor Historici
T-TOETS VOOR TWEE ONAFHANKELIJKE STEEKPROEVEN


Data
Uitvoeren t-toets voor twee onafhankelijke steekproeven
Uitvoer t-toets voor twee onafhankelijke steekproeven
Interpreteren uitvoer t-toets voor twee onafhankelijke steekproeven
Data

In onderstaande grafiek is te zien dat het aantal Ierse emigranten gedurende de periode 1847 tot 1853 sterk stijgt. De oorzaak voor deze stijging was de "Irish Potato Famine". Van enkele schepen die op Amerika voeren, zijn passagierslijsten bewaard gebleven, hierdoor kunnen we nagaan wie er emigreerden.


Ierse emigranten

Gegeven:
Een datamatrix met gegevens over Ierse emigranten in 1847 aan boord van het schip Metoka op weg naar Amerika. Variabelen zijn: Voornaam, Achternaam, Leeftijd en Geslacht.

Bestand

Bron: Irish passenger lists, List of Passengers from County Roscommon to New York via Liverpool on Ship METOKA, 26 September, 1847, http://members.tripod.com/~Data_Mate/irish/Metoka.txt

Gevraagd:
Verschilt de gemiddelde leeftijd van Ierse vrouwen en mannen aan boord van het schip Metoka significant?


Uitvoeren t-toets voor twee onafhankelijke steekproeven

Selecteer: Statistics/Compare Means/Independend-Samples T Test.
Een dialoogvenster verschijnt genaamd: Independend-Samples T Test. Selecteer onder Test Variable(s) die variabele waarvan je de gemiddelden wilt vergelijken (leeftijd). Selecteer onder Grouping Variable die variable waarop de twee groepen worden onderscheiden (geslacht).

*Let op* Geslacht is een alfanumerieke variabele, je zult hiervan eerst een numerieke variabele moeten maken (Transform, Recode, Into different variables) voordat je de t-test kunt uitvoeren.

Klik op Define Groups om de twee te onderscheiden groepen te definieren (man, vrouw). Klik op Continue.
Klik vervolgens op OK.


Uitvoer t-toets voor twee onafhankelijke steekproeven

T-Test


Group Statistics

GESLACH N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
Leeftijd man 37 21,03 15,90 2,61
vrouw 32 22,81 15,05 2,66

Independent Samples Test

Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference
Lower Upper
Leeftijd Equal variances assumed ,034 ,855 -,477 67 ,635 -1,79 3,74 -9,26 5,69
Equal variances not assumed

-,479 66,432 ,634 -1,79 3,73 -9,23 5,66


Interpreteren uitvoer t-toets voor twee onafhankelijke steekproeven

De eerste tabel Group Statistics beschrijft de afzonderlijke groepen. Aan boord van de Metoka waren 37 mannen en 32 vrouwen. De gemiddelde leeftijd van vrouwen is bijna twee jaar hoger (22,81) dan de gemiddelde leeftijd van de mannen (21,03) aan boord van het schip Metoka.

De tweede tabel Independent Samples Test bestaat uit twee delen: Levene's Test for Equility of Variances en t-test for Equility of Means. Eerst zal aan de hand van Levene's Test nagegaan moeten worden of de T-toets voor gelijke (Equal variances assumed) of ongelijke varianties (Equal variances not assumed) moet worden gebruikt.

De p-waarde van de Levene's Test for Equility of Variances is 0,855. De varianties van beide groepen mogen gelijk geacht worden, dus de t-toest voor gelijke varianties moet gebruikt worden. (bovenste regel: Equal variances assumed

De p-waarde van de t-toets is 0,635. De gemiddelde leeftijden van vrouwen en mannen verschillen niet significant.


Instituut voor Geschiedenis, Universiteit Leiden 1998