Homepage Universiteit Leiden
Homepage Faculteit der Letteren Homepage Forum Zoeken in Forum E-mail redactie Forum

Jaargang 5, nummer 1 (februari 2005)

   Agenda
   Onderwijs
   Onderzoek
   Personalia
   Discussie
   Bibliotheek
   Bestuurszaken
   ICT
   Redactioneel
   Reportage
   Colofon
 
Onderwijs

Voortgang visitatie

door Hubert Slings

De onderwijsvisitatie nadert haar eerste ontknoping: van 9 tot 11 februari zal de visitatiecommissie Romaanse talen onze faculteit aandoen. De opleidingen Frans, Italiaans, TCLA en GLTC zullen hiermee het spits afbijten. Het verloop van dit eerste visitatiebezoek nieuwe stijl (zie ook de voortgangsverslagen van mei en november 2004) zal vanuit de rest van de faculteit ongetwijfeld met argusogen worden gevolgd, want alles wijst erop dat de overige bezoeken min of meer volgens hetzelfde patroon zullen gaan verlopen.

De eerste bezoekdag staat in het teken van voorbereidingen en gesprekken met de verschillende opleidingsgremia. ’s Ochtends bespreekt de commissie in een interne vergadering de verschillende zelfstudies en neemt kennis van de documenten die ter inzage zijn gelegd. De middag is gereserveerd voor een vijftal gesprekken met respectievelijk de opstellers van de zelfstudie en de opleidingsvoorzitters; docenten OLC; studenten OLC; examencommissies; en alumni (steeds twee personen per opleiding). De visitatiegesprekken zullen – op een enkele uitzondering na - worden gehouden in het Lipsiusgebouw, zaal 148.

In de volgende dagen komen studenten en docenten van de respectieve opleidingen in drie achtereenvolgende sessies op gesprek: negen bachelorstudenten (3 per studiejaar); zes doctoraal- of masterstudenten en een representatieve vertegenwoordiging van de docenten (maximaal 12). Het bezoek wordt afgesloten met een gesprek met het faculteitsbestuur, waarna de commissie zich intern beraadt over een voorlopig oordeel. Dat oordeel wordt uitgesproken in een openbare zitting (vrijdag 11 februari van 16.00 – 17.00 uur) met aansluitend een borrel voor alle betrokkenen.

De planning van de overige visitatiebezoeken vanuit QANU verloopt moeizaam. Er is nog slechts één ander bezoek daadwerkelijk vastgelegd: de commissie Germaanse talen, die oorspronkelijk voor januari voorzien was, komt van 4-6 april. Alle overige bezoeken zullen na die datum worden afgelegd, enkele mogelijk pas na het zomerreces. De opleidingszelfstudies van de eerste vijf clusters zijn bij de QANU ingediend. Aan de zelfstudies van cluster 6 en 7 wordt op dit ogenblik de laatste hand gelegd.

Meer informatie

Meer informatie over opzet, fasering en uitvoering van de onderwijsvisitatie kunt u vinden via www.letowb.leidenuniv.nl.

Spreekuur

De visitatiecommissie Romaanse talen houdt een spreekuur voor studenten en docenten van de opleidingen Frans, Italiaans, TCLA en GLTC op donderdag 10 februari a.s. van 16.00 – 17.00 uur in 1175-148, waarin zaken aan de orde kunnen komen die niet tijdens het reguliere bezoekprogramma aan bod komen. Eenieder die van dit spreekuur gebruik wenst te maken, dient zich van te voren te melden bij de secretaris van de visitatiecommissie, mw. drs. Inge Akerboom (akerboom@qanu.nl).

Printversie
vorige pagina top pagina