Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch en oordeelkundig woordenboek, behelzende het voornaamste, dat vervat is in de woordenboeken van Moreri, Bayle, Buddeus, enz. Onder het opzicht van David van Hoogstraten en van Jan Lodewyk Schuer.
KBH 357 A 1

BARLAEUS, (KASPAR) zoon van Kaspar Barlaeus, Archiven-bewaarder te Antwerpen, wierdt daar den 12 February des jaars 1584 geboren. Hy studeerde te Leiden, en begaf zich tot de Godgeleerdheit; waar op hy tot den predikdienst ten platten lande bevordert wierdt in ’t landt van Voorn omtrent den Briel. Hy volgde Bertius in de schoolbediening, en wierdt eindelyk hoogleeraar in den redenkunst in de Leidsche Akademie. Maar wanneer ter zelver tydt den twist der Remonstranten ontstont, wierdt hy daar zodanig ingewikkelt, dat hy, van zynen dienst ontslagen zynde, en de contra-Remonstranten op ’t Synode van Dordrecht de overhand hebbende gekregen, zich op de geneeskunst leidde, waar in hy zo gelukkig vorderde, dat hy na verloop van twee jaren te Caan in Vrankryk Doktor daar in gemaakt wierdt. Hy oeffende de praktyk niet; maar liet zich overreden, en nam wederom het hoogleeraarsampt in de Philosophie en goede letteren aan, welk beroep en tytel hem plegtig wierdt opgedragen. In den jare 1631 wierd hy als hoogleeraar in de Philosophie in het nieuw gestichte Gymnasium binnen Amsterdam beroepen, welke bediening hy ook tot het einde zyns levens, namentlyk den 14 January des jaars 1648, met veel lof, bekleed heeft. Onder zyne geschriften zyn de voornaamste, Historia rerum in Brasilia gestarum, neven zyne Latynsche gedichten. Doch ook zyne brieven zyn wel geschreven. Kort voor zyne doodt maakte hy een byschrift op het boek van den Jode Manasse Ben-Israël aangaande de scheppinge, pryzende de zonderlinge vromigheit van dien Joodschen schryver. Hier over ontstont tusschen hem en de Godgeleerden Vedelius en Schookius een pennestrydt. Zommigen geven voor, dat hy uit verdriet, ziende dat de lykreden van den vermaarden Spanheim over den prins van Oranje beter den de zyne beloont wierdt, in een put gesprongen, en dus omgekomen is. Dit is zeker, dat hy in ’t laatste van zyn leven niet naar behoren by zyne zinnen geweest is. Corvinus in Orat. funeb. Casp. Barlaei, Sorberiana. Witte in Diar. biograph. Bayle.

Continue