Nederlandse vertalingen van Erasmus

Nummer Korte titel Titel Onderdeel_van
01:1544 Adagia Adagiorum epitome post novissimam D. Erasmi Roterodami exquisitam recognitionem, per Eberhardium Tappium [...] nunc primum aucta. Appositae sunt in iuventutis studiosae gratiam suo loco phrases omnes vernaculae, quae aliquam adagii speciem videbantur obtinere, opera studioque Joannis Servilii.
01:1545 Adagia Adagiorum epitome post novissimam D. Erasmi Roterodami exquisitam recognitionem, per Eberhardium Tappium, ad numerum Adagiorum mahni operis nunc primum aucta. Appositae sunt in iuuentutis studiosae gratiam suo loco phrases omnes vernaculae, quae aliquam adagii speciem videbantur obtinere, opera studioque Ioannis Seruilii. Antverpiae, Excudebat Michaël Hillenius. An. M.D. XLV.
01:1556 Adagia Communium adagiorum [...] cum vernacula interpretatione.
01:1561 Adagiorum chiliades tres Adagiorum chiliades tres, qvae Ioannes Sartorivs in Batavicvm sermonem propriË ac eleganter conuertit, & breui ac perspicua interpretatione illustrauit. Antverpiae, Ex Officina Ioannis Loëi. Anno 1561.
01:1566 Adagia Epitomes Adagiorum
01:1568 Adagia Epitome Adagiorum
01:1633 Verklaringen van thien spreeck-woorden. De verklaringen van thien spreeck-woorden. Erasmus, Colloquia 1634
01:1640 Tien Adagia De verklaringen van thien spreeck-woorden. Colloquia familiaria, of gemeensame t samen-spraken.
01:1644 Tien spreekwoorden De verklaringen van thien spreeck-woorden. Colloquia.
01:1656 Adagiorum chiliades tres Joannis Sartori Adagiorum chiliades tres, sive Sententiae Prouerbiales Graecae, Latinae, & Belgicae, ex prÊcipuis Autoribus collectÊ, ac breuibus Notis illustratae.
01:1664 Verklaringen van tien spreek-woorden. De verklaringen van tien spreek-woorden.
01:1670 Adagiorum chiliades tres Joannis Sartori Adagiorum chiliades tres, sive sententiae proverbiales Graecae, Latinae & Belgicae, ex prÊcipuis autoribus collectae, ac brevibus notis illustratae; ex recensione Cornelii Schrevelii (Cornelius Schrevelius, c.1605-1664). Amstelodami, Apud Joannem Ravesteinium, 1670.
01:1873 Spreekwoorden Erasmus over Nederlandsche spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen van zijnen tijd, uit ’s mans "Adagia" opgezameld en uit andere, meest nieuwere geschriften opgehelderd, door W.H.D. Suringar. 1873
01:1969 Bataafs oor Auris Batava, Bataafs oor. Erasmus.
01:1993 Het Bataafse oor Het Bataafse oor. N. Mout: Het Bataafse oor . De lotgevallen van Erasmus adagium Auris Batava in de Nederlandse geschiedschrijving.
01:2000 Adagia (Carbolineum Pers) Adagia. De Carbolineum Pers.
01:2011 Spreekwoorden Spreekwoorden. Adagia. Vertaald door Jeanine de Landtsheer. Amsterdam, Athenaeum - Polak & van Gennep, 2011. Verzameld werk van Desiderius Erasmus 5
02:1823 Divus Algerus Divus Algerus Rooms-Catholyke Bibliotheek voor het Koninkrijk der Nederlanden, derde deel, p. 187
02:1824 Divus Algerus Divus Algerus Bloemlezing uit de verhandeling van mr. Huig de Groot, getiteld: Wensch naar eenen kerkelyken vrede tegen het onderzoek van Andreas Rivetus en tegen andere eigenzinnigen. p. 18-19
03:1651 Apologia de loco Verantwoording over de woorden in Paulus
Apologia de loco
Onderwys tot de ware godgeleertheit: verhandeling tegen ’t verbod van ’t vleesch-eeten: verantwoording over de woorden: Wy zullen wel niet alle ontslapen, &c. En een gebed voor de vrede van de kerk. in ’t Latijn beschreven, en van J.H. Glazemaker vertaalt.
Amsterdam, for J. Rieuwertsz and J. Hendricksz.
03:1652 Apologia de loco Verantwoording tegen Nicolaus Emondanus
04:1652 Apologia adversus monachos Apologia adversus monachos De Vreese 03n01
05:1672 Gedenkweerdige spreuken Gedenkweerdige spreuken van Desiderius Erasmus van Rotterdam, zijnde door hem meest aller beroemde heidenen hoogste wijsheit en zinspreuken, uit d’overgebleeven outheit, by een versamelt; en daar op doorgaans sijn hooggeleerde bedenkingen, soo Christelijk als zeedelijk toegepast. Uit het Latijn vertaelt door L. v. B. Te Leeuwarden, by Hendrik Rintjes ..., 1672.
06:1612 Tractaet vanden vrijen-wille teghen Luther Erasmi Roterodami Tractaet vanden vrijen-wille teghen D. Martinum Lutherum. [Vignet: Erasmus Roterodam]. Tot Rotterdam, By Matijs Bastiaensoon, Woonende opt Steygher, Anno 1612.
06:1612c Tractaet vanden vrijen-wille teghen D. Martinum Erasmus vanden vrijen-wille teghen Lutherum. Een seer Lieflijcke ende onpartydige overlegginghe. [Vignet: Erasmus Roterodam]. Tot Rotterdam, By Matijs Bastiaensoon Woonende opt Steygher Anno 1612.
06:1645 Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther. Zaerdam, H.J. Soet bookseller, 1645.
06:1645a Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther. / By
Erasmus: Amsterdam, H. Maneke, 1645.

06:1645b Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther Erasmvs van Rotterdam. Van de vrye-wil: tegen D. Martinus Luther. t’Amsterdam, by Ian Iacobsz. Schipper, op de Prince-graft, 1645.
06:1645c Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther. Amsterdam, P. Robijn, 1645.
06:1645d Vanden vrijen-wille teghen D. Mart. Lutherum Tractaet vanden vrijen-wille teghen D. Mart. Lutherum. Amsterdam.
06:1646 Tractaet van den vryen-wille De libero arbitrio. Tractaet van den vryen-wille, tegen D. Martinum Lutherum. Rotterdam, printed by wed. M. Bastiaensz., 1646.
06:1647 Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther Erasmus van Rotterddam. Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther. Amsterdam, by Ian Iacobsz. Schipper, 1647.
06:1649 Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther Troost-reden over de doodt. Amstelredam, for D. van Wesel, 1649.
06:1669 Vande vrye-wil. Tegen D. Martinus Luther Erasmus van Rotterdam, Vande vrye-wil. Tegen D. Martinus Luther. Den tweeden druck van veele fauten grootelijcks gesuyvert. Alckmaer, voor Pieter Pietersz. van der Laen, 1669 [colophon: gedrukt door P. de Wees]
06:1733 Van de vrye-wil, tegen D. Martinus Luther. Erasmus van Rotterdam, Van de vrye-wil, tegen D. Martinus Luther. Amsterdam, Joris vander Woude, Boekverkooper. 1733.
06:1745 Van den vryën-wil, tegen D. Martinus Luther Erasmus van Rotterdam, Van den vryën-wil, tegen D. Martinus Luther. Amsterdam, By Joris vander Woude, Boekverkooper. 1745.
06:1872 Van de vrije wil Vrije wil
06:1992 Vrije wil Gesprek of een vergelijking van uitspraken over de vrije wil (fragment) Over opvoeding en vrije wil. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J. Sperna Weiland
07:1622 On-ervaren krijghsman De on-ervaren krijghsman, ofte verhandelinge van het oude spreeck-woort, Dulce bellum inexpertis, dat is, De krijgh is den on-ervarenen soet: Twelck voor desen in verscheyden talen is uytghegaen, maer nu uyt het Latijn in Duyts gebracht door H.R. Waer in de alderheylsaemste vruchtbaerheyt der Vrede, en het verderfelijckste onheyl des Oorlogs, met veel treflijcke redenen, leeringen ende vermaningen nderscheydentlijck en naer ’t leven word afgeschildert en vertoont. Noch het spreeckwoort: Sileni Alcebiadis, of Schijn bedrieght; vertaelt door. I.R. Alles voor ontrent hondert en ses jaren, in sijn Adagien of Spreeckwoorden ghestelt ende uytghegheven, door Desiderium Erasmum van Rotterdam. Anno M. DC. XXII. Colloqvia of t’samen-spraken. Vervolgh der t’samen-spraken, mette verhandelinghe van twee spreeck-woorden uyt zijne Adagien getrocken, in onse Duytsche tale gebracht. Noyt voor desen gesien. T’Amstelredam, voor Dirck Pietersz (colophon 3G4v: pr P. van Ravesteyn), 1622.
07:1629 Oorlogs vervloeckinge Belli detestatio. Ofte Oorlogs vervloeckinge. Swol, Zacharias Heyns (colophon: Gedrukt by Frans Jorrijaensen), 1629.
07:1633 Onversochte krijghsman De onversochte krijghsman, of verklaringe van ’t oude Latijnsche spreeck-woord, Dulce bellum inexpertis, dat is: De krijgh is den onversochten soet. [...] Waer by ghevoeght is, het oude Griecksche spreeck-woord, Sileni Alcibiadis, of schijn bedrieght. [...] Hier by is gevoeght de oratie of vertoogh aen Adolph Prince van Verone, [...] met noch de verklaringen van thien spreeck-woorden [...] Alles in ’t Latijn beschreven door D. Erasmus van Rotterdam. Maer nu ten dienst der liefhebberen vertaelt. t’Haerlem, ghedruct by Thomas Fonteyn, 1633. voor Dirck Pietersz. [...] tot Amstelredam. Erasmus, Colloquia 1634
07:1640 Dulce bellum inexpertis De onversochte krijghsman, of verklaringe van ’t oude Latijnsche spreeck-woordt, Dulce bellun inexpertis, dat is, de krijgh is den onversochten soet. Waar in de grouwel des oorloghs met levender verwe wort af-gemaelt, en de heylsame vrede met hare vruchten aen-gepresen. Waer by gevoeght is, het oude Grieksche spreeck-woordt, Sileni Alcibiadis, of Schijn bedrieght. Waer in des Werelts Mommery en bedrieglijkheyt, onder de schijn van Godtsaligheyt levendigh wordt aengewesen. Hier by is gevoegt de Oratie of vertoogh aen Adolph Prince van Verone, om de Deughd te omhelsen, met noch de verklaringen van thien spreeck-woorden, die uyt het groot boeck van de Adagia of spreeck-woorden genomen zijn. Alles in ’t Latijn beschreven door D. Erasmus van Rotterdam. Maer nu ten dienst der liefhebberen vertaelt. Colloquia familiaria, of gemeensame t samen-spraken.
07:1644 De onversochte krijghsman De onversochte krijghsman, of verklaringe van ’t oude Latijnsche spreeck-woord, Dulce bellum inexpertis, dat is: De krijgh is den onversochten soet. ... Waer by ghevoeght is, het oude Griecksche spreeck-woord, Sileni Alcibiadis, of schijn bedrieght. : ... Hier by is gevoeght de oratie of vertoogh aen Adolph Prince van Verone, ... met noch de verklaringen van thien spreeck-woorden. Alles in ’t Latijn beschreven door D. Erasmus van Rotterdam. Maer nu ten dienst der liefhebberen vertaelt. Colloquia.
07:1664 Dulce bellum inexpertis Dulce bellum inexpertis, dat is den krijg is den onversochten soet. Colloqiua
07:1670 Het gulden boecxken, genaemt Belli detestatio Het gulden boecxken, genaemt Belli detestatio. Ofte
Oorloghs vervloeckinge. Amsterdam, gedrukt door C. Cunradus voor A. Micker, 1670.

07:1709 Vervloekkinge des oorlogs Belli detestatio, of Vervloekkinge des oorlogs. Eertyds ernstig beschreven door Erasmus van Rotterdam, ... door K. van Vleuten. Te Amsteldam, By Pieter Visser, Boekverkooper op de Leli-graft, 1709.
07:1936 Oorlog: feestgelag Oorlog: feestgelag ter herdenking en huldiging van Desiderius Erasmus, den eersten Europeaan en onvermoeiden bestrijder van de oorlog, waarin door den gastheer wordt voorgelezen Erasmus’ vertoog over het spreekwoord: Dulce bellum inexpertis, wie zoet hem hiet, kent d’oorlog niet.
07:1945 Oorloghs vervloeckinge Fragment van het Gulden boecxken genaemt Belli detestatio ofte Oorloghs vervloeckinge door Erasmus Roterodamum.
07:1946 Oorlog: feestgelag Oorlog: feestgelag ter herdenking en huldiging van Desiderius Erasmus, den eersten Europeaan en onvermoeiden bestrijder van de oorlog, waarin door den gastheer wordt voorgelezen Erasmus’ vertoog over het spreekwoord: Dulce bellum inexpertis, wie zoet hem hiet, kent d’oorlog niet. Tweede druk.
07:1954 Oorlog, feestgelag ter ere van Erasmus Tat tvam asi, aantekeningen van een kristalkijker. Gevolgd door Oorlog, feestgelag ter ere van Erasmus, de eerste Europeaan en onvermoeide bestrijder van de oorlog, waarin door de gastheer wordt voorgelezen Erasmus’ vertoog over het spreekwoord: Dulce bellum inexpertis. Wie zoet hem hiet, kent d’oorlog niet. 1954. Verzamelde werken van Nico Van Suchtelen deel 6.
07:1969 Oorlog Nico van Suchtelen, Oorlog. Wereldbibliotheek 1969.
08:1546 Goede manierlijcke seden Goede manierlijcke seden. Hoe de jonghers gaen, staen, eten, drincken, spreken, swijghen, ter tafelen dienen ende de spijse ontghinnen sullen. Tantwerpen, by Steven Mierdmans, M.D.xlvi.
08:1559 De civilitate morum De civilitate morum puerilium libellus
08:1560a Tafeltucht Tafel tucht: leerende: hoe men sich ouer maeltijdt ... holden sal.
08:1560b Tafelboecksken Tafelboecksken.
[Colophon:] Gheprent toe Campen, in die Broederstraat, By my Peter Warnersen, woenende inden Witten Valcke.
Tafel tucht
08:1567 Manierlijke zeden Manierlijke zeden
08:1575 De civilitate morum De civilitate morum puerilium libellus
08:1587 Goede, manierlijcke zeden Goede, manierlijcke zeden, hoe de jonghers gaen, staen, eten, drincken, spreeken, swijghen, ter tafelen dienen, ende de spijse ontghinnen sullen, met vele andere schoone onderwijsinghen. Ghecolligeert vvt diuersche autheuren, ende meer andere gheleerde Boecken, door Vrage ende Antvvoorde ghestelt. [Typografisch ornament]. T Hantwerpen, by Jan van Waesberghe, inde Cammenstrate, inden Schilt van Vlaenderen 1587.
08:1595 De civilitate morum De civilitate morum puerilium libellus
08:1610 Manierlicke zeden Manierlicke zeden. Haerlem, G. Roman, 1610.
08:1647 De civilitate De civilitate morum puerilium libellus
08:1652 Borgerlyke beleeftheid der
kinderlyke zeden
D. Erasmus van Rotterdams Boecxken, van de borgerlyke beleeftheid der kinderlyke zeden. In eenige plaetzen bequamelijck gevoeght tot het gebruyk der Schoolen van Hollandt en West-Vrieslandt. Ende door openbare last in druk uitgegeven. t’Amsterdam, By Paulus Matthysz.inde Stoof-steegh, in ’t Muyze-boek, 1652.
08:1660 De civilitate De civilitate morum puerilium libellus. Boekje van de beleeftheyt der kinderlijke zeden. Cum vernacula interpretatione et constructione grammarica.
08:1678 De civilitate morum puerilium libellus. = Het
boeckje [...] aengaende
D. Erasmi Roterodami De civilitate morum puerilium libellus. Het boeckje van D. Erasmus van Rotterdam, aengaende de beleeftheidt der kinderlijcke zeden. Cum vernacul‚ interpretatione, & constructione grammatic‚, in meliorem puerorum captus recens editus. Met de Neder-Duytsche oversettinge, ende de leterkonstige t’samen-stellingh, tot beter verstandt der kindereen nieulijcks uyt-gegeven. Tot Amsterdam, By Servaas Wittelingh, Boeck-verkooper in de Koe-straat, over de Latijnsche Schoolen. 1678.
08:1693 Borgerlyke wellevendheid der kinderlyke zeden Van de borgerlyke wellevendheid der kinderlyke zeden. In vaersen gebracht door Michiel Komans. Amsterdam : by Willem de Coup, Boekverkooper op ’t Rokkin, by de Valbrug, 1693.
08:1695 Borgerlyke wellevendheid der kinderlyke zeden D. Erasmus van Rotterdam, Van de borgerlyke wellevendheid der kinderlyke zeden. Tweeden Druk. Vermeerderd met zyn Vermomde hoofsche leven berymt door Michiel Komans. Te Rotterdam, by Barent Bos, boekverkooper, 1695.
08:1700 Hoofsche welleventheid Nieuwe verhandeling van de hoofsche welleventheid en loffelyke welgemanierdheid. Vijfden druk. Amsterodami, Nic. ten Hoorn, 1700.
08:1733 Hoofsche welleventheid De hoofsche welleventheid, en loffelyke welgemaniertheid, by alle voortreffelyke luiden in Nederland gebruykelyk, leerende hoe men in alle voorvallende gelegentheden en ontmoetingen, zich wysselyk en lieftalig [sic] zal aanstellen en bestieren, als in het voorsnyden en voordienen van veelderlye spyzen en gerechten. Als meede een bondig en klaar onderwys tot het schryven en opstellen van brieven aan allerleye persoonen en staaten. Hier is agter bygevoegt een brief hoe men zig ten Hove moet dragen, door Erasmus van Rotterdam. Nooit te vooren zo gedrukt. t’Amsterdam, By Jacob Graal, Boekverkooper op de Leytse-straat, tusschen de Heere- ende Keyzers-Gragt, 1733.
08:1965 De hoofsche welleventheid De hoofsche welleventheid, en loffelyke welgemaniertheid: by alle voortreffelyke luiden in Nederland gebruykelyk, leerende hoe men in alle voorvallende gelegentheden en ontmoetingen, zig wysselyk en lieftallig zal aanstellen en bestieren. Facsimile van de editie-1733. Met een verklarende woordenlijst van John Landwehr.
08:1969 Beleeftheidt der kinderlijcke zeden De Beleeftheidt der Kinderlijcke Zeden. Universiteitsbibliotheek 1969 In facsimile uitgegeven, met een uitgebreide inleiding van H. de la Fontaine Verwey.
08:2006 Etiquette Etiquette. - Vertaling van De civilitate. Opvoeding. Vertaald en toegelicht door Jeanine De Landtsheer en Bé Breij. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2006. Verzameld werk deel 3.
08:2006b Etiquette voor de jeugd Etiquette voor de jeugd. Erasmus’ code. Bakermat van de volmaakte gentleman. Voorwoord van Jean-Claude Margolin
09:1611 Schoone colloqvien, oft tsamen-sprekinghen Sommighe schoone colloqvien, oft tsamen-sprekinghen wt Erasmo Roterodamo, zeer gheneughlijc om te lesen. Tsamen ghestelt ende overghezet door M. Cornelis Crul, excellent Rhetoricien. Waer af ghy het inhoudt zult vinden inde naestvolghende pagien. Tot Delf, voor Adriaen Gerritsz, Boecverkooper woondende aende Koorn-marct. Anno M.D.C.XI.
09:1613 Sommige uytgelesene colloqvia, ofte Tsamen-spreeckinghen Sommige uytgelesene colloqvia, ofte Tsamen-spreeckinghen Desiderii Erasmi Roterodami, ende Luciani Samosatensis, niet min Godsalich, nut ende stichtelijck, dan tijdtcortich ende gheneuchelijck om lesen: ende insonderheyt grootelijcks dienende tot onderwijsinghe, hoe dat hem een mensche jonck ofte oudt zijnde, in desen leven God-salichlijck ende eerlijck behoort te draghen. Beyde in de Neder-Duytsche sprake overgeset, door Andream van Oosterbeeck. Tot Utrecht Ghedruckt by Ian Amelisz. Boeck-vercooper, fyguersnijder, woonende onder de Laken-snijders int vergulde A,B,C, Anno 1613.
09:1622 Colloqvia of t’samen-spraken Colloqvia of t’samen-spraken, waerin kloeckelijck, scherp-sinnighlijck, verstandelijck, vermakelijck en niet min godsaligh als geleerdelijck, veel aerdige en deftige redenen worden voor-gesteld, op-ghelost, en beantwoord, die tot eenen eerlijcken handel en wandel, en tot sonderlinge nut der geleertheyd ende goede konsten dienstigh en noodigh zijn. Met een sonderlinge aengenaemheyd in Latijn gestelt door Desiderium Erasmum van Rotterdam. Maer nu met by-voeginghe van een noodigh register ende vervolgh der t’samen-spraken, mette verhandelinghe van twee spreeck-woorden uyt zijne Adagien getrocken, in onse Duytsche tale gebracht. Noyt voor desen gesien. t’Amstelredam, voor Dirck Pietersz: Boeck-verkooper op ’t Water inde witte Persse recht over de Koren-Merckt. Anno 1622.
[De Twee spreeckwoorden met afz. titelbl., pag. en sign., get.: De on-ervaren krijghsman, ofte Verhandelinge van het oude spreeck-woort, Dulce bellum in expertis ... uyt het Latijn in Duyts gebracht door H.R. ...; Noch het spreeck-woort: Sileni Alcebiadis, of Schijn bedrieght. Vertaelt door I.R.]

09:1634 Colloquia familiaria, of Gemeensame t’samen-spraken Colloquia [Coloquia] familiaria, of Gemeensame t’samen-spraken, waer in, door een seer aenghename maniere van schrijven, verscheydene stoffen, so in de Theologie, Philosopie, als uyt de Poëten, niet min scherpsinnigh, als Godsaligh, gheleert en vermaecklijck worden voorgestelt en beantwoord, die tot nut der wijsheydt, en vorderinghe der goeder konsten, dienstigh en noodigh zijn. Hier achter zijn by gevoeght de verklaringen van verscheyden spreeckwoorden, ghetrocken uyt zijn groot spreeck-woord-boeck. Mitsgaders een oratie of vertoogh aen den Prince Adolph, hoemen de deughd sal omhelsen. Alles tot vorderinge der wetenschappen in ’t Latijn beschreven, door den hoogh-gheleerden D. Erasmum van Rotterdam. Maer nu ten dienste van onse Nederlanders vertaelt. [Vignet]. t’Haerlem, ghedruckt by Thomas Fonteyn, Voor Dirck Pietersz. Boeck-verkooper tot Amstelredam, op ’t Water inde witte Persse, recht over de Koorn-Marckt. Anno 1634.
09:1640 Colloquia familiaria, of gemeensame
t’samen-spraken
Colloquia familiaria, of gemeensame t’samen-spraken. Waer in, door een seer aenghenaeme maniere van schrijven, vercheydene stoffen, soo inde Theologie, Philosophie, als uyt de Poëten, niet min scherpsinnigh, als Godsaligh geleert ende vermaecklijc worden voor-gestelt en beantwoord, die tot nut der Wijsheydt, en vorderinge der goeder konsten, dienstigh en noodigh zijn. Hier achter zijn by gevoeght de Verklaringen van verscheyden spreeckwoorden, ghetrocken uyt zijn groot Spreeck-woord-boeck. Mitsgaders een Oratie of vertoogh aen den Prince Adolph, hoemen de deughd sal omhelsen. Alles tot vorderinge der wetenschappen in ’t Latijn beschreven, door den hoogh-gheleerden D. Erasmum van Rotterdam. Maer nu ten dienste van onse Nederlanders vertaelt. [Vignet: Ick strii op sno eerde]. t’Amstelredam, voor Dirck Pietersz, Boeckverkooper op ’t Water inde witte Persse, recht over de Koorn-Marckt. [ca. 1640]
09:1644 Colloquia familiaria of Gemeensame t’samenspraken Colloquia familiaria of Gemeensame t’samenspraken. [...] hier achter zijn by gevoegt de verklaringen van verscheyden spreeck-woorden, getrocken uyt zijn groot spreeck-woord-boeck, mitsgaders een oratie of vertoogh aen den Prince Adolph [...] alles tot vorderinge der wetenschappen in ’t Latijn beschreven door D. Erasmum van Rotterdam; maer nu ten dienste van onse Nederlanders vertaelt. Campen, ghedruckt by Arent Benier, boeck-drucker, 1644.
Met afzonderlijk titelblad en paginering: De onversochte krijghman, of Verklaringe van ’t oude Latijnsche spreeck-woort Dulce bellum inexpertis.

09:1654 Colloquia familiaria, dat is Gemeensame
tsamensprekinge
Colloquia familiaria, dat is Gemeensame tsamensprekingen van Erasmus van Rotterdam, uyt het Latijn vertaelt. Tot Utrecht, by Dirck van Ackersdyck en Gysbert van Zyl, 1654.
09:1664 Colloquia familiaria, dat is, Gemeensame
t’samenspraken
Colloquia familiaria, dat is, Gemeensame t’samenspraken, waer by op nieus gevoegt is Dulce
bellum inexpertis, dat is Den krijg is den onversochten soet: Als ook Sileni Alcibiadis of Schijn bedriegt. [...] Alles beschreven door den seer vermaerden Desiderius Erasmus van Rotterdam. Uyt het Latijn vertaelt: in dese laetsten druk oversien en met noodige registers vermeerdert.Tot Utrecht, gedrukt ter druckerije van Gysbert van Zyll, Boekverkoper op de Ganse-markt, in ’s Konings-Bijbel. 1664.

09:1684 Samenspraken Samenspraken van Desiderius Erasmus Rotterdammer. Nieuwelijks uit het Latijn vertaalt, met noodige aanteekeningen, door Pieter Rabus. Hier voor gaat. De vermomde Hofjonker, uit Erasmus schriften berijmt.
Met byvoegsel Van een Samenspraak van Erasmus, die tot dezen tijd toe verduistert, en nu voor d’ eerstemaal in ’t Latijn gedrukt is, vertaalt door den zelven. [Vignet: Luctor & emergo]. Te Rotterdam, by Joannes Borstius, Boekverkooper op den hoek van de groote Markt. Anno 1684. [Met afz. titel: Conflictus Thaliae et Barbariei,
Stryd tussen Thalie ... en Barbaries].

09:1697 Samenspraken Samenspraken van Desiderius Erasmus Rotterdammer. Uit het Latijn vertaald, en met kantteekeningen verklaard, van Pieter Rabus. Voor af gaat De vermomde hof-jonker, uit Erasmus schriften voorhenen berymd, Met byvoegsel van een samenspraak van Erasmus, die voor d’eerstemaal in ’t Latijn en Hollansch door den overzetter is uitgegeven. De tweede druk, van de fouten des eersten druks gezuiverd, en in de kantteekeningen vermeerderd, en verbeterd. Te Amsterdam, By Gerardus Borstius, Boekverkooper 1697.
09:1700 Selectiora quaedam D. Erasmi colloquia Selectiora quaedam D. Erasmi colloquia. Opera, et labore A. de Backer. HagÊ-comitis, ex off. A. Troyel, Gymnasii Hagani Librarii, 1700.
Deel 2: Familiares quaedam colloquendi formulae, cum explicatione quarumdam difficiliorum regularun syntaxeos.

09:1716 Colloquia Colloquia
09:1840 Boertige samenspraken Eenige deels boertige en satirieke, deels meer ernstige zamenspraken van Desiderius Erasmus, of Tafereelen uit de zestiende eeuw. Naar Erasmus Latijn vrij vertaald en met eene voorrede, korte inleidingen en aanteekeningen voorzien door Mr. B.H. Lulofs. Groningen, J.B. Wolters, 1840.
09:1905a Een twaalftal samenspraken Een twaalftal samenspraken van Desiderius Erasmus van Rotterdam 1905, jaarserie 1905/1906, 187 blz. hardcover.
Desiderius Erasmus & C.D. Busken Huet (beschouwing/inleiding)

09:1906 Een twaalftal samenspraken Een twaalftal samenspraken van Desiderius Erasmus van Rotterdam, uit het Latijn vert. door N.J. Singels; tot inl. Cd. Busken Huet’s beschouwing over Erasmus.
09:1912 Een twaalftal samenspraken Een twaalftal en een tweede twaalftal samenspraken van Desiderius Erasmus van Rotterdam. Nederlandsche bibliotheek. Inleiding Busken Huet. Vert. Nic. J. Singels. Wereldbibliotheek, 1912.
09:1913 Een tweede twaalftal samenspraken N.J. Singels. Een tweede twaalftal samenspraken. Amsterdam, Wereldbibliotheek 1933. Amsterdam, Wereldbibliotheek, Zonder jaartal, Gebonden,
Een tweede twaalftal samenspraken. De Maatsch. voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam. (Met portret van Erasmus voorin, dat in dit deel voor de 1e keer wordt afgebeeld) Wereldbibliotheek, z.j. (jaren 10/ 20), 1e druk.

09:1928 Bloemlezing uit de Colloquia Bloemlezing uit de Colloquia
09:1936 Een derde twaalftal samenspraken Een derde twaalftal samenspraken. Ingeleid en vertaald door dr. C. Sobry. Amsterdam / Antwerpen, Wereldbibliotheek / De Sikkel voor de Zeven Sinjoren, 1936.
09:1939 Een vierde twaalftal samenspraken Een vierde twaalftal samenspraken. Vertaald en ingeleid door C. Sobry. Antwerpen, De Sikkel, 1939.
09:1961 Samenspraken Samenspraken

09:1974 Colloquia Colloquia Jan van Hout, Desiderius Erasmus, Dirk Volckertszoon Coornhert, Carel van Mander, Jan van der Noot, de Harduwijn Justus. O Muze, kom nu voort. De ontluiking van de Renaissance., Spectrum van de Nederlandse letterkunde 6, pocket, met Beknopte Bibliografie en Verantwoording, Samenstelling, inleiding en toelichting van Dr. M.C.A. van der Heijden, 3e druk.
09:2004 Goddelijk festijn Goddelijk festijn. Vertaling Jeanine De Landtsheer; met een inleiding van L. Schlueter.
09:2005 Colloquia Vrouwengesprekken. Keuze uit de Colloquia, vertaald door Jeanine de Landtsheer. Querido-Salamander, Athenaeum- Polak & Van Gennep, 2005.
09:2007 Gesprekken Gesprekken. Colloquia. Vertaald en toegelicht door Jeanine De Landtsheer. Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2007. 2e druk. Verzameld werk deel 1.
09:2014 Het huwelijk of Xanthippes beklag Het huwelijk of Xanthippes beklag
10:1662 Sommige samensprekingen Maturinus Corderius: Centuria colloquiorum [...]. = Een hondert ’tzamen-spreekingen. Rotterdam, A. Leers bookseller, 1662.
10:1671 Sommige samensprekingen Centuria colloquiorum Maturini Corderii, cum vernacula interpretatione & constructione grammatica in meliorem puerorum captura edita: Quibus accedunt pauca quaedam Colloquia Desiderii Erasmi. Een hondert t’zamen-spreekingen van Maturinus Corderius. Met de duytsche oversettingh ende construcie, tot meerder verstandt van de jonge kinderen uyt-gegeven. Waer achter by gevoegt zijn sommige weynige t’Zamenspreekingen van Desiderius Erasmus. [Vignet: Labore et vigilantia]. Tot Rotterdam, by Aarnout Leers, boeckverkooper. M.DC.LXXI. [1671].
10:1688 Sommige samensprekingen Centuria colloquiorum [...] Een honderd t’zamen-spraken. By Maturinus Corderius
Utrecht, pr. J. van Poolsum, 1688.

10:1697 Sommige samensprekingen Centuria colloquiorum Maturini Corderii, cum vernacula interpretatione & constructione grammatica in meliorem puerorum captura edita: Quibus accedunt pauca quaedam Colloquia Desiderii Erasmi ac loquendi formulae. Editio ultima, auctior & emendarior. Hondert samensprekingen van Maturinus Corderius, Met de Duytsche overzettingh en letterkundige schikkinge, tot meerder verstant der kinderen uitgegeven: waer by gevoegt zijn eenige weinige samensprekingen van Desiderius Erasmus, en manieren van spreken. Noit voor dezen zoo volkomen gedrukt. t’Amsterdam, By Justus van Lotten, Boekverkooper. M. D. C. LXXXXVII.
10:1704 Sommige samensprekingen Centuria colloquiorum [...]. = Een hondert t’zamenspraken. / By Marturinus Corderius
Utrecht, pr. wed. J.J. van Poolsum, 1704.

10:1712 Sommige samensprekingen Sommige samensprekingen - Sermonis quotidiani quÊdam formulÊ, & familiariora quÊdam colloquia. Maturinus Corderius: Colloquiorum centuria una. Amstelaedami, apud J. a Lotten, 1712.
10:1742 Sommige samensprekingen Een hondert t’zamen-spraken van Maturyn Corderius, Met een nieuwe Duitsche vertaling en nauwkeurige grammaticale construcie, na het begrijp der kinderen, nooit voor dezen zoo in ’t licht gebracht:. Waar by gevoegt zijn eenige weinige Zamenspraken van Desiderius Erasmus, ende manieren van spreken. Nooit voor dezen zoo volkomen gedrukt. Centuria colloquiorum Maturini Corderii, cum nov‚ vernacul‚ interpretatione & accuratiore constructione grammatic‚ pro captu puerorum, nunquan anteh‚c edita: Quibus accedunt pauca quaedam Colloquia Desiderii Erasmi, ac loquendi formulae. In usum scholae Erasmianae. Editio ultima, auctior & emendatior. T’Utrecht, By Jacob van Poolsum, Boekverkooper. 1742.
10:1743 Sommige samensprekingen Sommige samensprekingen Maturini Corderii: Colloquiorum centuria una, cui accedunt Erasmi Roterodami Formulae & Colloquia familioria pleraque; vocibus diligentius ordine Grammatico collocatis, Interpretatione, quantum fieri potuit, litterali in sermonem vernaculum e regione adject‚, in usum Juventutis Scholasticae. Amstelaedami, Apud Joannem Haffman. MDCCXLIII.
10:1773 Sommige samensprekingen Colloquiorum centuria una. / By Maturinus Corderius
Amstelaedami, apud vid. J. Haffman and P. van Dorth, 1773.
Includes: D. Erasmus, Sermonis quotidiani quÊdam formulÊ, & familiariora quÊdam colloquia.

10:1783 Sommige samensprekingen Sermonis quotidiana quaedam Fornulae, & familiariora quaedam Colloquia ex Erasmi Roterodami Colloquiiis selecta. Maturini Corderii Colloquiorum centuria una, cui accedunt Erasmi Roterodami formulae & colloquia. Amstelaedami, apud Petrum van Dorth, 1783.
11:1528 Die stove Die stove
11:1592 Van een goede huys-vrouwe, ende een quaet huijs-wyf Vxor mempsigamos. Twee-spraeck, van een goede huys-vrouwe, ende een quaet huijs-wyf. Dialogue d vne bonne matrone, & mauvaise mesnagere. [Vignet: Sic itur ad astra]. Ghedruck tot Haerlem, By Gillis Rooman: Voor Zacharias Heyns, Boeckverkooper on de drie Deuchden. 1592.
12:1627 Bespreck oft vryagie Desid. Erasmi Colloquium proci et puellae. Dat is; een bespreck oft vryagie
13:1644 Het vermomde hoofsche leven Het vermomde hoofsche leven. Beschreven van D[esiderius] Erasmus van Rotterdam. Hoe yemandt die voor hem ghenomen heeft, in ’t Hof te verkeeren, zijn leven sal aenstellen. Handt-boecxken van Epictetus. Cebes tafereel. Isocratis, Vermaninghe aen Demonicum en Plutarchus Van de op-voedinghe der kinderen: als oock mede ’t Mergh vande Nederlantsche spreeck-woorden: waer in H.L. Spiegels By-spraacks almanack. Amsterdam: door Joost Hartgers, 1644.
13:1664 Vermomde hoofsche leven Het vermomde hoofsche leven, Beschreven van Desideer Erasmus van Rotterdam. Hoe yemand die voor hem ghenomen heeft, in ’t Hof te verkeeren, zijn leven sal aen-stellen. Colloquia
13:1679 De vermomde hofjonker De vermomde hofjonker. Getrokken uit de schriften van Desiderius Erasmus. En berijmt door P. Rabus. Aulae gloria lubrica. [Vignet: Ex morte immortalitas]. Te Rotterdam, Gedrukt by Florens van Aller, Boekverkooper, voor aen op ’t West-Nieuweland, by de groote Mart . 1679.
13:1684 De vermomde hofjonker De vermomde hof-jonker. Samenspraken van Desiderius Erasmus Rotterdammer. Nieuwelijks uit het Latijn vertaalt, met noodige aanteekeningen, door Pieter Rabus. Hier voor gaat. De vermomde Hofjonker, uit Erasmus schriften berijmt.
Met byvoegsel Van een Samenspraak van Erasmus, die tot dezen tijd toe verduistert, en nu voor d’ eerstemaal in ’t Latijn gedrukt is, vertaalt door den zelven. [Vignet: Luctor & emergo]. Te Rotterdam, by Joannes Borstius, Boekverkooper op den hoek van de groote Markt. Anno 1684.
13:1695 Vermomde hoofsche leeven Het vermomde hoofsche leeven. Beschreeven door Dedideer Erasmus van Rotterdam. D. Erasmus van Rotterdam, Van de borgerlyke wellevendheid der kinderlyke zeden. Tweeden Druk. Vermeerderd met zyn Vermomde hoofsche leven berymt door Michiel Komans. Te Rotterdam, by Barent Bos, boekverkooper, 1695. [08:1695]
13:1697 De vermomde hofjonker De vermomde hof-jonker. Samenspraken van Desiderius Erasmus Rotterdammer.
13:1733 Brief aan een persoon ten hove Brief van Erasmus, geschreven aan een persoon die tegens zyn dank zig ten hove moest begeven. De hoofsche welleventheid, en loffelyke welgemaniertheid, by alle voortreffelyke luiden in Nederland gebruykelyk, leerende hoe men in alle voorvallende gelegentheden en ontmoetingen, zich wysselyk en lieftalig [sic[ zal aanstellen en bestieren, als in het voorsnyden en voordienen van veelderlye spyzen en gerechten. Als meede een bondig en klaar onderwys tot het schryven en opstellen van brieven aan allerleye persoonen en staaten. Hier is agter bygevoegt een brief hoe men zig ten Hove moet dragen, door Erasmus van Rotterdam. Nooit te vooren zo gedrukt. t’Amsterdam, By Jacob Graal, Boekverkooper op de Leytse-straat, tusschen de Heere- ende Keyzers-Gragt, 1733.
13:1737 Brief aan een persoon ten hove Brief van Erasmus, geschreven aan een persoon die zich tegens zyn dank ten hove moest begeven. De hoofsche welleventheid, en loffelyke welgemaniertheid, by alle voortreffelyke luiden in Nederland gebruykelyk, leerende hoe men in alle voorvallende gelegentheden en ontmoetingen, zich wysselyk en lieftalig [sic] zal aanstellen en bestieren, als in het voorsnyden en voordienen van veelderlye spyzen en gerechten, als meede een bondig en klaar onderwys tot het schryven en opstellen van brieven aan allerleye persoonen en staaten. Hier is agter bygevoegt een brief hoe men zig ten Hove moet dragen, door Erasmus van Rotterdam. Tweede druk. t Amsterdam, by Jacob Graal, Boekverkooper op het Konings-Pleyn, 1737.
13:1742 Brief aan een persoon ten hove Brief van Erasmus, geschreven aan een persoon die tegens zyn dank zig ten hove moest begeven. De hoofsche welleventheid en loffelyke
welgemaniertheid, by alle voortreffelyke luiden in
Nederland gebruykelyk, leerende hoe men in alle voorvallende gelegentheden en ontmoetingen, zich wysselyk en lieftalig [sic] zal aanstellen en bestieren, als in het voorsnyden en voordienen van veelderlye spyzen en gerechten. Als meede een bondig en klaar onderwys tot het schryven en opstellen van brieven aan allerleye persoonen en staaten. Hier is agter bygevoegt een brief hoe men zig ten Hove moet gedragen, door Erasmus van Rotterdam. Derde druk. Amsterdam, Abraham en Isaak Graal, 1742.
13:1759a Aanmerkingen tegens ’t hof (proza) Aanmerkingen van den grooten Erasmus tegens ’t hof, en zyn raad in ’t hof-leeven; met Nederduitsche vaarzen opgeheldert, onder de Zinspreuk: Quod potes, id tentes. In ’s Gravenhage, J. de Cros, 1759.
13:1759b Aanmerkingen tegens ’t hof (poëzie) Aanmerkingen van den grooten Erasmus tegens ’t hof, en zyn raad in ’t hof-leeven; met Nederduitsche vaarzen opgeheldert, onder de Zinspreuk: Quod potes, id tentes. In ’s Gravenhage, J. de Cros, 1759.
13:1768 Brief aan een persoon ten hove Brief van Erasmus, geschreven aan een persoon die tegens zyn dank zig ten hove moest begeven. De hoofsche welleventheid, en loffelyke welgemaniertheid, by alle voortreffelyke luiden in Nederland gebruykelyk, leerende hoe men in alle voorvallende gelegentheden en ontmoetingen, zich wysselyk en lieftallig zal aanstellen en bestieren, als in het voorsnyden en voordienen van veelderlye spyzen en gerechten. Als meede een bondig en klaar onderwys tot het schryven en opstellen van brieven aan allerleye persoonen en staaten. Hier is agter bygevoegt een brief hoe men zich ten Hove moet dragen. Derde druk. Amsterdam, By Abraham Graal, Boekverkooper op het Konings-Pleyn, op de hoek van de Reguliers-Dwarsstraat. 1768.
15:1684 Strydt tusschen Thalie en Barbaries Conflictus Thaliae et Barbariei Authore D. Erasmo. Dat is, stryd tussen Thalie (eene der Zang-godinnen) en Barbaries (de woestheid, of Bastaardy.) door D. Erasmus. Een geschrift, dat nooit voor dezen is gedrukt. [Vignet: Luctor & Emergo]. Te Rotterdam, By Joannes Borstius, Boekverkooper op den hoek van de groote Markt. Anno 1684. Samenspraken van Desiderius Erasmus Rotterdammer. Nieuwelijks uit het Latijn vertaalt, met noodige aanteekeningen, door Pieter Rabus. Hier voor gaat. De vermomde Hofjonker, uit Erasmus schriften berijmt.
Met byvoegsel Van een Samenspraak van Erasmus, die tot dezen tijd toe verduistert, en nu voor d’ eerstemaal in ’t Latijn gedrukt is, vertaalt door den zelven. [Vignet: Luctor & emergo]. Te Rotterdam, by Joannes Borstius, Boekverkooper op den hoek van de groote Markt. Anno 1684.
15:1697 Strydt tusschen Thalie en Barbaries Conflictus Thaliae et Barbariei Authore D. Erasmo. Dat is, stryd tussen Thalie (eene der Zang-godinnen) en Barbaries (de woestheid, of Bastaardy) door D. Erasmus. Een geschrift, dat nooit voor dezen is gedrukt. Te Amsterdam, By Gerardus Borstius, Boekverkooper 1697. Samenspraken van Desiderius Erasmus Rotterdammer.
16:1886 Colloquia Het land van Rembrandt Cd. Busken Huet, Het land van Rembrandt
:1623 Klachte Iesu Christi Klachte Iesu Christi Ionas de straf-prediker
17:1607 Oratie ter eeren het kint Jesus Een Oratie ofte sermoen ter eeren het kint Jesus. De kersten weduwe
17:1647 Het kindt Iesus D. Erasmus: Uitbreiding van ’t kind Jesus. Rotterdam, B. Wagens, 1647.
17:1658 Oratie ter eeren het kindt Jesus Een Oratie ofte sermoen ter eeren het kindt Jesus. De christelycke weduwe.
17:1860 Redevoering over het kind Jezus. Redevoering over het kind Jezus.
18:1554 Van die versmaetheyt des werelts Van die versmaetheyt des werelts, eenen brief, ghemaect by den gheleerden. D. Erasmus van Rotterdam.
Noch van dye ghelijckenisse van eender maghet, ende eenen martelare. Noch eenen vertroostelijcken brief, van den selven. D. Erasmus totten religieusen maechdekens int clooster buyten Cambritz in Engelant.
[Colophon: Gheprent Thantwerpen op dye Lombarde veste. By mi Symon Cock.]
[Privilege gedateerd: 19 juni 1554.]

18:1555 De contemptu mundi Van die versmaetheyt des werelts, eenen brief. De contemptu mundi
18:1616 Van de versmaetheydt der werelt, eenen brief Van de versmaetheydt der werelt, eenen Brief, ghemaeckt van den Hooch-Gheleerden ende seer Vermaerden Doctoor, Erasmus van Rotterdam, Dien hy geschreven heeft ter liefden van eenen ghenaemt Dirck van Haerlem, Canonick der oordenen van S. Augustijn. Nog een boecxken, van den selven Erasmus van Rotterdam, van de ghelijckenisse van eender Maget, ende eenen Martelaer. Hier is noch by geset tot sluytinghe van desen, een Sermoon van S. Ian Chrysostomus, Welck hij gepredickt heeft opten dach vander Passien vanden Heylighen Machabeen. Rotterdam, Matthijs Bastiaensz. [colophon: Gedruckt tot Leyden, by Jan Claesz van Dorp, 1616.] Opuscula Desiderii Erasmi Roterodami
19:1526 Onbegripelijke barmherticheit Goods Een sermoen van die onbegripelijke barmherticheit Goods ghemaeckt door D.Erasmus van Rotterdam, ghetranslateert wt den latijne in goeden duijtsche. [colophon: Delft, Cornelis Henricz Lettersnijder, 1526.
19:1537 Die onbegripelijke barmherticheit Good Een sermoen van die onbegripelijke barmherticheit Goods. Leiden, Pieter Jansz, 1537.
19:1540 Een sermoon vande onbegripelijcke barmherticheit Goods Een sermoon vande onbegripelijcke barmherticheit Goods. Translated from the Latin into Dutch. Leyden, printed by P. Janszoon (colophon: Amstelredam, sold by B. Jacobzoon), [c.1540]
19:1545 Onbegripelijcke barmherticheit Goods Een sermoon vande onbegripelijcke barmherticheit Goods.
19:1550a Onbegripelijcke barmherticheit Goods Een sermoon vande onbegripelijcke barmherticheit Goods, ghemaeckt door D. Erasmus van Rotterdam.
19:1550b Onbegripelijcke barmherticheit Goods Een sermoon vande onbegripelijcke barmherticheit Goods.
19:1550c Onbegrijpelike barmherticheit Gods Een sermoon van die onbegrijpelike barmherticheit Gods.
19:1552 Een sermoon van die onbegrijpelike barmherticheit Gods. Translated Een sermoon van die onbegrijpelike barmherticheit Gods, ghemaeckt door D. Erasmus van Rotterdam. Gheprent toe Campen, by my Steuen Joessen.
19:1552 Van de onbegrijpelike barmherticheit Gods Een sermoon van de onbegrijpelike barmherticheit Gods, ghemaect door D. Erasmus van Rotterdam, ghetranslateert wter Latijne in goeden duytsche. Gheprint Tantwerpen op die Camerpoort brugghe inden schilt van Artoys by die weduwe van Jacob van Liesveldt. [colophon: 1552].
19:1605 De onbegrijpelijcke barmharticheyt Gods Een sermoen vande onbegrijpelijcke barmharticheyt Gods. Delf, B.H. Schinckel, 1605.
19:1611 Een sermoen van de onbegrijpelicke bermherticheydt Godts Een sermoen van de onbegrijpelicke bermherticheydt Godts. Delf, B.H. Schinckel, 1611.
19:1667 Van de onmetelijke barmhertigheid Godes Desiderius Erasmus Van de onmetelijke barmhertigheid Godes. [Fleuron]. Tot Rotterdam, Gedrukt by Joannes Naeranus. 1667.
19:1862 Onmeetbare barmhartigheid Gods Over de onmeetbare barmhartigheid Gods
20:16xx Ecclesiastes Ecclesiastes
21:1523a Van die kerstelijcke ridder D. Erasmi Roterodami. Van die kerstelijcke ridder.
21:1523b Kerstelijcke ridder Van die kerstelijcke ridder.
21:1542 Den kerstelicken ridder Den kerstelicken ridder seer profitelic ende nut wesende allen Christen menschen, gemaect door den hoochgheleerden doctoor Erasmus van Rotterdam. By my Jacob van Liesveldt.
21:1543a Vanden kerstelicken ridder Vanden kerstelicken ridder een seer proffitelijc boucxken, nut ende oerbaerlick wesende voor allen. Christen gheloevighen menschen, Ende is gemaect door den hoochgeleerden doctoor Erasmus van Rotterdam. Ende men sal se te coope vinden tot Amstelredam ten huyse van Bartholomaeus Jacobsoon. [colophon: Gheprent tot Leyden bi mi Peeter Janszoon, wonende op sinte Pancras kerckhof, int jaer ons heren, 1543.]
21:1543b Vanden kerstelicken ridder Vanden kerstelicken ridder een seer proffitelijc boucxken. Amstelredam, sold by B. Iacobsoon (colophon: Leyden, pr. P. Ianszoon, 1543)
21:1543c Vanden kerstelicken ridder Vanden kerstelicken ridder een seer proffitelijc boucxken, nut ende oerbaerlick wesende voor allen. Christen gheloeuighen menschen, ende is ghemaect door den hoochgeleerden doctoor Erasmus van Rotterdam. En men salse te coope vinden tot Amstelredam, ten huyse van Bartholomeus Jacobsoon. Lof God van al. (colophon: Gheprent tot Leyden bi mi Peeter Janszoon, wonende op sinte Pancraes kerckhof Int Jaer ons Heren. 1543)
21:1544 Den kerstelicken ridder Den kerstelicken ridder
21:1551 Kerstelicken ridder Den kerstelicken ridder, seer profitelic, ende nutwesende alle Christen menschen. Ghemaeckt doer den hoechgeleerden Doctoor Erasmus van Rotterdam. Gheprent toe Campen, by my Steuen Joessen.
21:1552a Kerstelicken ridder Den kerstelicken ridder. Ghemaeckt van Erasmus van Rotterdam. Anderwerf met groter naersticheyt ghecorrigeert, also dat Latijn inholdende is, die welck men oock wel heten mach den Kersten Regel. Soo wie zijn leuen begheert te beteren die en vergheet niet, dit cleyne Enchiridion te copen.
[Colophon: Gheprent toe Campen, by Steuen Joessen].

21:1552b Den kerstelicken ridder Den kerstelicken ridder. Campen, pr. S. Joessen, [ca. 1560].
21:1553 Den kerstelicken ridder Den kerstelicken ridder, seer profitelick ende nut wesende alle Christen menschen. Gheprent tot Campen, by Steuen Joessen.
21:1555 Den christlicken ridder Miles Christianus. Den christlicken ridder. Seer profitelick ende nutte wesende, alle Christen menschen. Campen, by P. Warnerssoen.
21:1556 Den kerstelicken ridder Den kerstelicken ridder.
21:1589 Den kerstelicken ridder. Een seer profijtelijck boecxken Den kerstelicken ridder. Een seer profijtelijck boecxken, seer nut ende oorbaerlijck wesende voor allen Christen geloovige menschen. Erasmus. Amstelredam, By Barent Adriaensz, woonende inde Warmoestraet, int Gulde schijfboeck, (colophon: 1589).
21:1614 Den kerstelicken Ridder, een seer profijtelick boecxken Den kerstelicken Ridder: een seer profijtelick boecxken, seer nut ende oorbaerlick wesende voor allen Christen gheloovighe menschen. Eerst int Latijn gheschreven door den hoochgheleerden Doctoor, Erasmus van Rotterdam. [Vignet: Thelyckheit bevredicht]. T’Amstelredam. By Hendrick Barentsz. in de Warmoesstraet int Schrijf-boeck. 1614.
21:1616 Kerstelicken ridder : een seer profijtelijck
boecxken
Den kerstelicken ridder: een seer profijtelijck boecxken, seer nudt ende oorbaerlijck wesende voor allen Christen gheloovighe menschen. Eerst int Latijn gheschreven door den hoochgeleerden Doctoor Erasmus van Rotterdam. Tot Rotterdam. By Matthijs Bastiaensz, Boecvercooper, woonende op t Steygher inden Josephus, Anno 1616. Opuscula Desiderii Erasmi Roterodami
21:1636 ’t Hand-boeckjen van den Christlijcken ridder ’t Hand-boeckjen van den Christlijcken ridder. Dat is: oeffen-schole van een Christlijck Soldaet, om altijd tegens de listigheden, aenvallen, en bestormingen van de sonden, wesende onse geestelijcke vyanden, vaerdig en gereet te staen, so om die selve geheel t’onder te brengen, of ten minsten om die van u af te drijven. Met een seer wijdloopige, doch noodige Sendbrief, waer in de Kercklijke stand van sijnen tijd, wel klaer en vrymoedich ontdeckt word, neffens eenighe byvoeginghen. Beschreven in ’t iaer 1501. door D. Erasmus van Rotterdam, noyt volkomen noch oprecht in onse Duytsche taele gesien, ende nu eerst vertaelt door D.P. Pers. T’Amstelredam, Voor Dirck Pietersz: inde witte Persse, op’t Water, recht over de Koren-marckt. 1636.
21:1645 Handt-boeckjen van den christlijcken ridder ’t Handt-boeckjen van den Christlijcken ridder. Of
oeffen-schole van een christlijck soldaet. Om altijdt tegens de listigheden, aenvallen, en bestormingen van de sonden, wesende onse geestelicke vyanden, vaerdigh en gereet te staen, soo om die selve geheel t’onder te brengen, of ten minsten om die van u af te drijven. Met
een seer wijdtloopige, doch noodige Send-brief ... /
Beschreven in’t iaer 1501. door D. Erasmum van
Rotterdam, noyt volkomen noch oprecht in onse Duytsche tale gesien, en nu eerst vertaelt door D.P. Pers. [Portret van Erasmus]. t’Amstelredam. Voor Dirck Pietersz: in de Witte Persse, op’t Water, recht over de Koren-marckt, 1645. (Colophon: t’Haerlem, gedruckt by T. Fonteyn, 1645.)

21:1667 Handt-boeckjen van den christlijken ridder ’t Handt-boeckjen van den Christlijken ridder : dat is: Oeffen-schoole van een Christelijck soldaet. Om altijdt tegens de listigheden, aenvallen, en bestormingen van de sonden, wesende onse geestelijcke vyanden, vaerdigh en gereet te staen. [...] Beschreven in ’t jaer 1501 door D. Erasmum van Rotterdam; uyt de Latijnsche in de Nederduytsche tale overgebracht door D. P. Pers. Den laetsten druck, door nader oversien van veel druckfouten en verouderde spreeckwijsen gesuyvert. t’Amsterdam, voor Gerrit van Goedesbergh, Boekverkooper op ’t water, 1667.
21:1677 Handboexken van den christelijken ridder Handboexken van den christelijken ridder. door F.v.H. Rotterdam. F. van Hoogstraeten, 1677.
22:1907 Encomium medicinae Encomium artis medicae. De lof der geneeskunde. Opuscula selecta Neerlandicorum de arte medica.
22:1950 Lof van de geneeskunde Een betoog over de lof van de geneeskunde. N. V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1950.
22:1998 Lof der geneeskunde Lof der geneeskunde. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door IstvŠn Bejczy. Met een toelichting door Mart van Lieburg. Rotterdam, Ad. Donker, 1998.
22:2004 Lof van de geneeskunde Lof van de geneeskunde. Vertaald en toegelicht door Harm-Jan van Dam. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2004. Lof en blaam. Verzameld werk, deel 2.
23:1651 Verbod van ’t vleescheeten Verhandeling tegen ’t verbod van ’t vleescheeten

Onderwys tot de ware godgeleertheit: verhandeling tegen ’t verbod van ’t vleesch-eeten: verantwoording over de woorden: Wy zullen wel niet alle ontslapen, &c. En een gebed voor de vrede van de kerk. in ’t Latijn beschreven, en van J.H. Glazemaker vertaalt.
Amsterdam, for J. Rieuwertsz and J. Hendricksz. (colophon: pr. T. Houthaak), (title-page *2: 1651).

Annotatie: Title-page *2: Onderwys om door een korte middel tot de ware godgeleertheit [...] te geraken.
Onderwys tot de ware godgeleertheit: verhandeling tegen ’t verbod van ’t vleesch-eeten: verantwoording over de woorden: Wy zullen wel niet alle ontslapen, &c. En een gebed voor de vrede van de kerk. in ’t Latijn beschreven, en van J.H. Glazemaker vertaalt.
Amsterdam, for J. Rieuwertsz and J. Hendricksz.
23:1652 Verbod van t vleescheeten Verhandeling tegen ’t verbod van ’t vleescheeten
23:2006 Het verbod vlees te eten Het verbod vlees te eten en andere gelijkaardige bepalingen die van mensen uitgaan; in een vert. van John Piolon ; [red. Angenies Brandenburg] Rotterdam, 2006.
24:1630 Thomas Morus leven Erasmus van Rotterdam wenscht Ioanni Frobenio sijnen seer gheliefden ghevader Saluyt. De Utopia van Thomas Morus, in sijn leven Cancellier van Enghelandt: Seer profijtelijck ende vermakelijck om lesen, bysonder den genen, die hedensdaeghs een Stadt ende Gemeynte hebben te regeren, daer ’t meestendeel toe dient. Hoorn 1629 [colophon 1630].
25:1615 Brief aan Christophorus Mesia Een brief van Erasmo geschreven aen Christopherum Mesiam Spaignaert uyt Friburgh. Dem 30 Maert 1530. Het leven van Desiderius Erasmus. Rotterdam, Matthys Bastiaensen, 1615.
25:1635 Send-brief-scrhrijver Twee Boertige bieven, van Erasmus. [p. 219-220 en 220-221] D. Mostarts Nederduytsche secretaris oft zendbriefschryver. t’ Amstelredam, voor Dirck Pietersz: Boeck-verkooper, woonende in de witte Pars, op ’t Water, tegen over de Korenbeurs. 1635.
25:1637 Send-brief-scrhrijver Brief D. Mostarts Vermeerderde Nederduytsche secretaris oft zendtbrief schryver: Waer in allerleye slagh van sendbrieven, ban die soo wel te hove, als in alle voorvallen en ommegangh der menschen, noodigh z n, werden voorgestelt. Met een Tytelboexken
25:1643 Send-brief-scrhrijver Brief D. Mostarts Vermeerderde Nederduytsche secretaris oft zendtbrief schryver: Waer in allerleye slagh van sendbrieven, ban die soo wel te hove, als in alle voorvallen en ommegangh der menschen, noodigh z n, werden voorgestelt. Met een Tytelboexken. t’ Amsterdam, voor Dirck Pietersz Boekverkooper, in de witte Pars, op ’t water, tegen over de Korenbeurs. 1643.
25:1649 Send-brief-schrijver Brief D. Mostarts Vermeerderde Nederduytsche secretaris oft zendtbrief schryver: Waer in allerleye slagh van sendbrieven, ban die soo wel te hove, als in alle voorvallen en ommegangh der menschen, noodigh z n, werden voorgestelt. Met een Tytelboexken
25:1656 Send-brief-scrhrijver Brief D. Mostarts Vermeerderde Nederduytsche secretaris oft zendtbrief schryver: Waer in allerleye slagh van sendbrieven, ban die soo wel te hove, als in alle voorvallen en ommegangh der menschen, noodigh z n, werden voorgestelt. Met een Tytelboexken
25:1664 Brief aan Christianus Lubescensies Brief aan Christianus Lubescensies Colloquia
25:1666 Brief aen Koenraet Pellikaen Brief aen Koenraet Pellikaen. Amsterdam, 1666.
25:1699 Reformatie. Brief aan Barbirius Van de reformatie. Erasmus in een brief aan Petrus Barbirius. G. Brandt: Kort verhaal van de reformatie en oorlog tegen Spanje in, en ontrent de Nederlanden tot den jare MDC. Uyt verscheyde geloofwaardige Historien, en Authentique stukken onpartydiglyk by een gestelt. Den derden druk. Daar nog by is gevoegt, het Chronyxke der Nederlandsche geschiedenisse, zedert het jaar 1600 tot het jaar 1689. - Te Rotterdam, by Pieter vander Veer, Boekverkooper. [1699]. p. 219-220.
25:1750 Brief aan
Koenraad Pelikaan
Brief van Desiderius Erasmus, van Rotterdam, aan Koenraad Pelikaan, Bevattende zyn gevoelen wegens het Heilig Avondmaal des Heeren. Mitsgaders twee predikatien, onlangs over dezelve stoffe gedaan. [Door Joannes Nanning]. (Colophon: Te Amsteldam, By Gerrit Tielenburg, Boekverkooper in de Gasthuismolensteeg).
25:1755 Brief aan
Koenraad Pelikaan
Brief van Desiderius Erasmus, van Rotterdam, aan Koenraad Pelikaan, bevattende zyn gevoelen wegens het heilig avondmaal des Heeren. Mitsgaders twee predikatien, onlangs over dezelve stoffe gedaan. [door Joannes Nanning] (Colophon: Amsteldam, G. Tielenburg bookseller), [18th century]
25:1824 Brief aan Pelicanus Brief aan Pelicanus.
Brieven van Erasmus aan dr. Martinus Luther en Coenradus Pelicanus, nevens eenige uittreksels uit andere brieven van denzelven. Uit het Latijn
Bloemlezing uit de verhandeling van mr. Huig de Groot, getiteld: Wensch naar eenen kerkelijken vrede ; [3]
25:1829 Brief aan Franciscus Vergara Brief aan Franciscus Vergara. P.J.L. HŁet: Drie brieven aan een vriend, over een Hoogduitsch werk: Leven van Erasmus, door Adolf MŁller. In: Nieuw christel k maandschrift voor den beschaafden stand ; vol. III, 1829, p. 601-626 en 705-721
25:1837 Brief aan Pelicanus Brief aan Pelicanus
25:1896 Brieven J.A. Froude: Desiderius Erasmus, zijn leven en zijne brieven. Uit het Engelsch vert. en met aant. verm. door J.H. Maronier. Eerste deel. Amsterdam, Elsevier, 1896.
25:1897 Brieven Desiderius Erasmus, zijn leven en zijne brieven / door J.A. Froude ; uit het Engelsch vert. en met aant. verm. door J.H. Maronier.Ttweede deel. 1897
Auteurs: James Anthony Froude (1818-1895)
Medewerkers: Jan Hendrik Maronier (1827-1920); Desiderius Erasmus (1469-1536)
Uitgever: Amsterdam : Elsevier

25:1923 Erasmus en zijn drukkers-uitgevers Brief van Erasmus aan Aldus Manutius. Erasmus en zijn drukkers-uitgevers: een fragment uit hun Briefwisseling. Bewerkt door B. Kruitwagen.
25:1936 In den spiegel van zijn brieven Erasmus in den spiegel van zijn brieven. 1488-1536. Gekozen, vertaald en toegelicht door Dr. O. Noordenbos en Truus van Leeuwen met een woord vooraf van Prof. Dr. J. Huizinga.
25:1937 Brieven uit Anderlecht 22 Brieven uit Anderlecht. Vertaling C. Sobry. In: De Brabantsche folklore 16 (1937), p. 129-340.
25:1954 Over goede en slechte boekdrukkers Gedachten over goede en slechte boekdrukkers, gekozen uit het adagium "Festina lente", uit het Latijn vertaald en toegelicht door C. Reedijk. Ad. Donker Junior. 1954.
25:1960 Brieven Brieven van Erasmus Het Spectrum 1960 2e,uitgebreide druk. Uit het Latijn vertaald en ingeleid door dr. O.Noordenbos en Truus van Leeuwen, woord vooraf van J. Huizinga, Prismaboek 583.
25:1983 Luther is mij volkomen vreeemd Erasmus, Desiderius Luther is mij volkomen vreeemd (Uit de brieven van Erasmus - vertaald en ingeleid door J. Trapman). De Haan-Utrecht 1983, 1ste druk
25:1985 Twee gedichten Twee gedichten van Erasmus. Carmina 18 en 46.
In: Rotterdams mooi 1 (1985) nr. 1, p. 2-3.

25:1986 Over goede en slechte boekdrukkers Gedachten over goede en slechte boekdrukkers, gekozen uit het adagium "Festina lente", uit het Latijn vertaald en toegelicht door C. Reedijk. Ad. Donker Junior. 1986.
25:1993 De draagbare Erasmus De draagbare Erasmus. Amsterdam, Prometheus, 1993.
Bevat: Jeugdbrieven, Gedichten, Opvoeding en onderwijs, Samenspraken, Lof der Zotheid, De christelijke vorst, Oorlog en vrede, Brieven aan en over Luther.

25:2000 Waarde Van Dorp Harm-Jan van Dam en Arnon Grunberg: Waarde Van Dorp / Geachte Erasmus. Athenaeum - Polak & van Gennep / Querido / Nijgh & Van Ditmar. Cahiersteek 2000, jaarwisselingsgeschenk 2000-2001.
25:2001 Een portret in brieven Een portret in brieven. Vertaald & bezorgd door J. Papy, M. van der Poel & D. Sacré. Amsterdam, Boom, 2001.
25:2002 Pas de deux in stilte Pas de deux in stilte
25:2004a Brieven 2 De correspondentie van Desiderius Erasmus. Donker, Rotterdam. Deel 2
25:2004b Brief aan Maarten van Dorp Brief aan Maarten van Dorp..Vertaald en toegelicht door Harm-Jan van Dam. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2004. Lof en blaam. Verzameld werk, deel 2.
25:2006a Brieven 3 Correspondentie van Desiderius Erasmus 3, Brieven 298-445. Donker 2006.
25:2006b Brieven 4 De correspondentie van Desiderius Erasmus / Desiderius Erasmus deel 4: Brieven 446-593 / in een vert. van M.J. Steens.
25:2008 Brieven 5 De correspondentie van Desiderius Erasmus. Donker, Rotterdam. Deel 5
25:2008 Brieven 2 De correspondentie van Desiderius Erasmus. Donker, Rotterdam. Deel 2
25:2008 Brieven 1 De correspondentie van Desiderius Erasmus. Donker, Rotterdam. Deel 1
26:1615 Brief aan Servatius Een Brief van Erasmo gheschreven aen zekeren Servatium, Pater van het Klooster wt welck Erasmus ghetrocken was. Het leven van Desiderius Erasmus. Rotterdam, Matthys Bastiaensen, 1615.
26:1628 Brief aan Servatius Een Brief van Erasmo geschreven aen seeckeren Servatium, Pater van het klooster uyt welck Erasmus ghetrocken was. Lingua, dat is de tonge.
26:1632 Brief aan Servatius Brief geschreven aen seeckeren Servatium. Lingua
26:1633 Brief aan Servatius Eenen brief van Erasmo geschreven aen eenen Servatium, Pater van het Klooster uyt welck Erasmus ghetrocken was Lingua
26:1670 Brief aan Servatius Brief aan Servatium Lingua
27:1554 Vertroostelijcken brief totten maechdekens Noch eenen vertroostelijcken brief, van den selven. D. Erasmus totten religieusen maechdekens int clooster buyten Cambritz in Engelant.
[Colophon: Gheprent Thantwerpen op dye Lombarde veste. By mi Symon Cock.]

[Privilege gedateerd: 19 juni 1554.]
Van die versmaetheyt des werelts, eenen brief, ghemaect by den gheleerden. D. Erasmus van Rotterdam.
28:1522 Vermaninghe Nieuwe Testament - vermaninghe
28:1524a Niewe Testament, welc is dat levende woert Dat Niewe Testament, welc is dat levende woert Goods, wtghesproken doer onsen Salichmaker Jesus Christus ... overgeset, ende gheprent, in goede platte Duytsche. Hier is oec bygheset een perfecte Tafel, om te vinden alle die Evangelien [ ...] Is gheprent tot Delft, in Hollant: ten huyse van Cornelis Heynrickz, Lettersnyder, wonende by die Vis-markt.
28:1524b Vermaninghe Nieuwe Testament - vermaninghe
28:1525a Vermaninghe Dat nieuwe Testament, welc is dat leuende wort Gods, wtgesproken door onsen Salichmaker Jhesus Xs ...
Nieuwe Testament - vermaninghe

28:1525b Vermaninghe Nieuwe Testament - vermaninghe
28:1526a Vermaninghe Nieuwe Testament - vermaninghe
28:1526b Vermaninghe Nieuwe Testament - vermaninghe
28:1528 Nieuwe Testament - vermaninghe Nieuwe Testament - vermaninghe
29:1561 Epistulae
Officia Ciceronis
29:1589 Epistulae
Officia Ciceronis
29:1604 Epistulae
Officia Ciceronis
29:1614 Epistulae
Officia Ciceronis
29:1620a Epistulae
Officia Ciceronis
29:1677 Brief van Erasmus Epistula / Uittreksel uit een brief Matthys Balen: Beschryvinge der stad Dordrecht p. 809 sq.
29:1823 Brieven Iets voor dominé Outhuys [met de tekst van 8 brieven]. Rooms-Catholyke Bibliotheek voor het Koninkrijk der Nederlanden, derde deel, p. 174-186
29:1824 Brieven Brieven Bloemlezing uit de verhandeling van mr. Huig de Groot, getiteld: Wensch naar eenen kerkelyken vrede.
29:1886 Brieven Brieven. In: Cd. Busken Huet, Het land van Rembrandt. Cd. Busken Huet, Het land van Rembrandt
29:1886 Epistulae Epistula / Uittreksel uit een brief Huet, land van Rembrandt p. 280
29:1986 Brieven Een keuze uit de brieven 1488-1536. Gekozen, vertaald en toegelicht door Dr. O. Noordenbos en Truus van Leeuwen met een woord vooraf van Pro. Dr. J. Huizinga. Utrecht : Het spectrum, 1986.
30:1534 Wtlegginghe des apostolischen geloofs Sybolum apostolorum. Een clare wtlegginghe des apostolischen geloofs ende der thien geboden Gods.
30:1560 Wtlegginghe des apostelschen gholoofs Symbolum apostolorum. Een clare wtlegginghe des apostelschen gholoofs[!], ende der thien gheboden Gods. [Kampen, S. Joessen, c. 1560]
30:1567 Catechismus, dat is: die kinder-leere Catechismus, dat is kinderleere.
30:1616 Symbolvm apostolorvm, oft: Een clare wtlegginghe des apostelschen geloofs Symbolvm apostolorvm, oft: Een clare wtlegginghe des apostelschen geloofs, ende der thien Gheboden Gods / door den eerweerdighen leeraer Erasmvm van Rotterdam, ghemaeckt, ende wtghegheven: ende anno MCCCCXXXIIII, met grooter neersticheydt wt de Latijnsche spraecke in onser Duytscher tale overgheset. Rotterdam, Mathijs Bastiaensz. Boeckvercooper, opt Steyger in Josephus, [colophon: Leyden, printed by J.C. van Dorp], Anno 1616.
- Foutieve vermelding van jaartal in titel. Correct is:
MCCCCLXXXIIII.
Opuscula Desiderii Erasmi Roterodami
30:1861 Verklaring van de Apostolische geloofsbelijdenis Verklaring van de Apostolische geloofsbelijdenis
31:1525 Hieronymus Stridonensis Hieronymus Stridonensis
31:2007 Het leven van Hieronymus Het leven van Hieronymus in een vertaling van John Piolon. Rotterdam, Ad Donker, 2007.
32:1615 Onderwijsinge eens christelijcken prince Onderwijsinge eens christelijcken prince vol van
alderhande heijlsamen leeringhen: seer proffijtelijck om te lesen ghestelt. Door Erasmus van Rotterdam; item, is hier bij gevoeght het leuen vanden seluen Erasmus, ten deel door hem seluen, ende ten deel door andere sijne vrienden beschreuen; ende nu eerst in Nederduijtsch vert. en wtghegeuen tot Rotterdam: bij Mattheijs Basti[aensz], [1615].

32:2006 De opvoeding van de christenvorst De opvoeding van de christenvorst. - Vertaling van Institutio principis Christiani. Opvoeding. Vertaald en toegelicht door Jeanine De Landtsheer en Bé Breij. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2006. Verzameld werk deel 3.
33:1533 Van dye eendrachticheyt der Kercken Van dye eendrachticheyt der Kercken.
33:1541 Dye eendrachticheyt der Kercken Een schoon boexcken van dye eendrachticheyt der Kercken.
33:1554 Eendrachticheyt der kercken Een schoon boexcken van die eendrachticheyt der kercken, ende geloovighe ghemeynschap te vercrijghen.
33:1567 Van de eendrachticheyt der kercken, ende gheloouige
ghemeynschap
Erasmus: Van de eendrachticheyt der kercken, ende gheloouige ghemeynschap te verkrijgen. Ende van de tweedrachtigheyt der opinein neder te leggen. Met sommighe andere materien, seer schoone om lesen. Ghemaeckt door den eerweerdige Erasmum van Rotterdam. [Wesel, A. van Hasselt], 1567.
33:1611a Vande eendrachticheyt der kercken Een schoon tractaet vande eendrachticheyt der kercken, tot nederlegginghe vande tweedracht der opinien. Beschreven door D. Erasmum van Rotterdam. Tot Delf. Voor Adriaen Gerritsz, 1611.
33:1611b Vande eendrachticheydt der kercken Een schoon tractaet vande eendrachticheydt der kercken. J. Claesz., 1611.
33:1616 Een schoon tractaet vande eendrachtigheydt der kercken Een schoon tractaet vande eendrachtigheydt der Kercken, tot nederlegghinghe vande tweedracht der opinien. Beschreven door D. Erasmus van Rotterdam. Wt het Latijn overghezet in’t Nederduytsch. [Vignet: Ick Paulus hebbe gheplant en Apollo genet maer God geeft den wasdom]. Tot Rotterdam, by Mathijs Bastiaensz, Boec-vercooper opt Steygher, in Josephus: Anno 1616.
- Bevat ook: Een ghebedt aen onsen Heere Jesum Christum voor vrede der Kercken. p. 61-64 (vertaling
van Precatio ad Iesum pro pace ecclesiae).
Opuscula Desiderii Erasmi Roterodami
34:1554 Lingua, dat is de tonge Lingua, dat is dye tonghe
34:1555a Lingua, dat is de tonge Lingua Erasmi, dat is dye tonghe wt den Latine in duytsche eerst ouer gheset, teerende* hoe dat etck mensche zijn tonghe bedwinghen sal, dweIc een cleyn lidt is, maer can veel quaets ende veel goets doen aIs ons Iacobus dye Apostel vermaent. Met Keyserlijcke Priuilegie van vier iaren.
In fine: Gheprent Thantwerpen op die Lombaerde veste, teghen die Ghulden hant ouer. By my Symon Cock. Int iaer ons Heeren. M.CCCCC. ende L V.

34:1555b Lingua, dat is dye tonghe Lingua Erasmi, dat is dye tonghe wt den Latine in duytsche eerst ouer gheset, leerende hoe dat elck mensche zijn tonghe bedwinghen sal, twelck een cleyn lidt is, maer het can veel quaets ende veel goets doen, als ons Jacobus dye Apostel vermaant. [Vignet: portret van Erasmus]. Met Keyselijcke Priuilegie van vier iaren.
34:1583a Lingua, dat is de tonge Lingua
34:1583b Lingua, dat is de tonge Lingva, dat is de tonge; leerende hoe de mensche zijn tonghe bedwinghen sal t’welck een cleyn lidt is, maer het can veel quaets ende goets doen. In dese sorchelijcke tijden, voor alle menschen seer bequaem om lesen. Inden Latijne beschreuen door ... Erasmvm van Rotterdam. Van nieus na het Latijns exemplaer ouersien ende gebetert. T’Hantvverpen : by Jan Coesmans. Ghedruckt tot Mechelen, by Gillis van Cranenbroeck. Anno 1583.
34:1583c Lingua, dat is de tonge Lingva, dat is de tonghe: leerende hoe de mensche zijn tonghe bedwinghen sal, t’welck een cleyn lidt is, maer het can veel quaets ende goets doen. In dese sorchelicke tijden, door alle menschen seer bequaem om lesen. Inden Latijne beschreven door den hooch-gheleerden Erasmum van Rotterdam. Van nieus na het Latijns exemplaer oversien ende gebetert. [Vignet: portret van Erasmus]. Tot Delft, By Aelbert Hendricxsz. Ordinarijs Drucker der Staten slandts van Hollandt, Anno, 1583.
34:1597a Lingua, dat is de tonge Lingua, dat is de tonge: leerende hoe de mensch zijn
tonghe bedwinghen sal, twelck een cleyn lit is, maer het can veel quaets ende goets doen. Van nieus na het Latijns exemplaer oversien ende gebetert. Tot Delf, By Bruyn Harmanssz Schinckel, 1597.

34:1597b Lingua, dat is de tonge Lingva, dat is de tonge: leerende hoe de mensche zijn tonghe bedwinghen sal. s Graven-haghe, A. Heyndrickzoon, 1597.
34:1602 Lingua, dat is de tonge Lingva, dat is de tonge: leerende hoe de mensche zijn tonghe bedwingen sal, twelck een cleyn lidt is, maer het can veel quaets ende goets doen. In dese sorchelicke tijden, voor allen menschen seer bequaem om lesen. Inden Latijne beschreven door den hooch gheleerden Erasmus van Rotterdam. Van nieus na het Latijns Exemplaer oversien ende ghebetert. [Vignet: portret van Erasmus]. Iacobi 1.26. Ist dat hem yemant onder u lieden laet duncken dat hy dient Gode, ende en hout zijn tonghe niet inden toome, maer verleyt zijn herte, diens Gods-dienst is ydel. In s Graven-haghe, By Hillebrant Jacobsoon, Anno 1602.
34:1610 Lingua, dat is de tonge Lingva, dat is de tonge: leerende hoe de mensche zijn tonge bedwingen sal. Delf, B.H. Schinckel, 1610.
34:1618 Lingua, dat is de tonge Lingva, dat is de tonge: leerende hoe de mensche
zijn tonge bedwingen sal, twelck een cleyn lit is, maer het can veel quaets ende goeds doen. Door Erasmus van Rotterdam. Tot Delft, By Bruyn Harmansz . Schinckel, Anno 1618.

34:1628 Lingua, dat is de tonge Lingua, dat is de tonge: leerende hoe de mensche sijn tonge bedwingen sal, ’t welck een kleyn lidt is, maer het kan veel quaets ende goets doen. In dese sorchlike tijden, voor alle menschen seer bequaem om lesen. Inden Latijne beschreven door den hooch gheleerden Erasmvs van Rotterdam; van nieuws oversien ende vermeerdert met eenen brief van Erasmo geschreven aen seeckeren Servatium, Pater van het klooster uyt welck Erasmus ghetrocken was. Nae het Latijns exemplaer oversien ende ghebetert. In s’Graven-Haghe, by de Weduwe van Hillebrant Iacobssz van Wouw, Anno 1628.
34:1632 Lingua, dat is de tonge Lingua, dat is de tonge: leerende hoe de mensche
zijn tonge bedwingen sal. Rotterdam, wed. M. Bastnaensz[!], 1632.
Annotatie: Some copies imprint corrected into Bastijaensz

34:1633 Lingua, dat is de tonge Lingva, dat is de tonghe: leerende hoe de mensche
syn tonghe bedwingen sal. Rotterdam, I. van Waesberghe bookseller, 1633.

34:1670 Lingua, dat is de tonge Lingua, dat is, de tonge; leerende hoe de mensche
zijn tonge bedwingen sal. In dese tijdt voor alle menschen seer bequaem om te leesen. Door Des. Erasmus van Rotterdam. Met een Brief van Erasmus aen Servatius, Pater van ’t Klooster uyt het welck Erasmus ghetrocken was. Amsterdam, J. Rieuwertsz, [z.j.]

35:1616 Maniere om Godt te bidden De maniere om Godt te bidden. Ghestelt int Latijn,
door den wijt-beroemden ende welgeleerden Des: Erasmus van Rotterdam, ende nu in onse Nederduytsche tale overgheset. [Vignet: Ick Paulus hebbe gheplant en Apollo genet maer God geeft den wasdom]. Tot Rotterdam, by Matthijs Bastiaensz. Boeckvercooper, opt Steygher in Josephus, Anno M.D.C.xvj. [1616].
Opuscula Desiderii Erasmi Roterodami
36:1560 Constelijck ende costelijck boecxken, Moriae
encomion
Dat constelijck ende costelijck boecxken, Moriae encomion: dat is, een Lof der Sotheyt, van Erasmo Roterodamo Speelwijs beschreuen: tot het verstant seer nuttelick, ende te lesen lieffelijck. Salomon schrijft zijne byspraken. Tot verstantenisse der byspraken ende hare beduydinge: woorden der Wijser, ende hare scherpheyden. Prou. I. Ghedruct tot Embden : by Willem Geillyaert.
36:1582a Loff der sotheyt Moriae encomion dat is: eenen loff der sotheyt
T Hantwerpen, Arnout s Coninx, 1582.

36:1582b Loff der sotheyt Moriae Encomion dat is: eenen loff der sotheyt
T’Hantwerpen, Hans Coesmans, op onser Vrouwe kerchof, aende Zuytsijde. 1582.

36:1584 Moriae encomion, dat is: eenen loff der sotheyt Moriae encomion, dat is: eenen loff der Sotheyt. Seer nuttelijck ende lieflijck om lesen: speelwijs beschreuen door den hooch-gheleerden Erasmum van Rotterdam. [Vignet: Eia, age, quid metuis patienda: o, scande cacumen, illic de coelo viva corona datur]. t Hantwerpen, by Arnout s Coninx. 1584.
[Colofon: Gedrukt bij Gillis van Cranenbroeck [Cranenbroeck, van, Gillis] Mechelen (1583)]

36:1597 Loff der sotheyt Moriae encomion dat is: eenen loff der sotheyt. Seer nuttelijck ende lieflijck om lesen: speelwijs beschreven door den hooch-gheleerden, Erasmum van Rotterdam. Tot Amsterdam, voor Cornelis Claeszoon, 1597.
36:1600 Moriae encomion, dat is: eenen lof der sotheyt Moriae encomion, dat is: eenen Loff der Sotheyt. seer nuttelick ende lieflick om lesen, speelwijs beschreven door den hooch-gheleerden Erasmum van Rotterdam. In s Graven-Haghe, by Aelbrecht Heyndricxz. Anno 1600.
36:1615 Moriae encomion, dat is, Eenen Lof der sotheyt Moriae encomion, dat is, eenen Lof der Sotheyt. Rotterdam, J. van Waesberghe, de Jonghe, 1615.
36:1616 Moriae encomion, dat is: eenen Lof der Sotheyt Moriae encomion, dat is: eenen Lof der Sotheyt: seer nuttelick ende lieflick om lesen. Speelwijs beschreven door den hooch-gheleerden Erasmvm van Rotterdam. Tot Rotterdam, by Mathijs Bastiaensz., Boeckvercooper op ’t Styger, in Josephus, Anno 1616. Opuscula Desiderii Erasmi Roterodami
36:1636 Moriae encomium, dat is t Lof der Sotheyt Moriae encomium, dat is t’Lof der Sotheyt. Speelwijs beschreven door Erasmium Rotterdamum. t’Amterdam bij Jan E. Cloppenburg, Aį 1636.
36:1646a Moriae encomion, dat is: t’ Lof der sotheit Moriae encomion, dat is: t’ Lof der sotheit speelwijs beschreven door Erasmum Rotterdamum; vert. door J.G. Amsterdam, bij Joost Hartgers, 1646. (colophon: Gedruckt by. Iohannes Iaquet woonende in de Haerlemmer-straet, 1646).
36:1646b Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt Moriae encomion, dat is, eenen Lof der Sotheyt: seer nuttelijck en lieflijck om lesen. Speelwijs beschreven door den Hooch-gheleerden Erasmum van Rotterdam. [Houtsnede]. Haerlem, voor G.A. Cavsi [colophon: Gedruckt tot Leyden, door Jacob Tinneken], 1646.
36:1646c Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt Moriae encomion: dat is: t’ Lof der sotheit speelwijs beschreven door Erasmum Rotterdamum; vert. door J.G. Haarlem, G.A. Haen, 1646.
36:1646d Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt, seer
nuttelijck en lieflijck om lesen. Speelwijs beschreven door den hooch-gheleerden Erasmum van Rotterdam. Gedruct tot Leyden, by ende voor Iacob Tinneken, 1646.

36:1646f Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt. Leyden, printed by S. Mathysen (colophon: printed by J. Tinneken), 1646.
36:1646g Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt. / By
Erasmus Haerlem, for R. Tinneken (colophon: Leyden, printed by J. Tinneken), 1646.

36:1659 Lof der Sotheyd Lof der Sotheyd, eertyds in ’t Latyn geschreven door den voortreffelijcken ende wijd-beroemden Erasmus van Rotterdam, ende nu in Nederduytsche rijmen naegevolgt dooor J. Westerbaen. In ’s Graven-Hage, By Anthony, Johannes, ende Pieter Tongerloo, Boeckverkoopers, 1659.
36:1666 Moriae Encomion, dat is, eenen Lof der Sotheydt Moriae encomion, dat is, eenen Lof der Sotheydt: Seer nut en treflijck om te leesen. Speelwijs beschreven door den Hooch-geleerden Erasmum van Rotterdam. Van Nieuws tegens ’t Latijn oversien en verbeetert, door D.S.K. [Fleuron]. t’Amsterdam, By Baltus Boeckholt, Benoorden d’Oude Kerck, aen de Voor-Burch-wal, 1666.
36:1672 Lof der Sotheyd Lof der Sotheyd. Het tweede deel der gedichten van Jacob Westerbaen.
36:1676 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. Moriae encomivm of de Lof der zotheid, speelensgewijs beschreven door Erasmus van Rotterdam. Nu nieulijks uit het Latijn vertaelt, en vermeerdert. Rotterdam, F. van Hoogstraeten, 1676.
36:1689 Lof der Zotheit, [en Leedenstrydt] Lof der Zotheit, uit het Latyn van Erasmus Rotterdammer in Nederduitsch dicht overgebraght door Adriaen Stikke, Heere van Breskens, Waer by gevoegt is de Ledenstryt van den zelven Heere, in Opper Hongarye te Duitsch Proben, in den jaere 1626 gedicht. Te Deventer, By Arnoldus Curtenius boekdrukker en verkooper, woonende op de hofstraet, 1689.
36:1699 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. Moriae encomium of de Lof der zotheid, speelensgewijs beschreven door Erasmus van Rotterdam. Nu nieulijks uit het Latijn vertaelt door F. v. H. Rotterdam, B. Bos, 1699.
36:1700 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. Moriae encomium, of de lof der zotheid, speelensgewys beschreven door Erasmus van Rotterdam; uit ’t Latijn vert. door F. v. Hoogstraten; met konstplaten, verbeeldende de zotheid en haar staats-gevolg.
Amsterdam, voor W. Linnig van Koppenol, 1700.

36:1706 Lof der zotheid, speelens-gewijse beschreven De lof der zotheid, Eerst speelens-gewijse beschreven door Desiderius Erasmus van Rotterdam; nu Digtkundig, met eenige veranderingen van mengel-stoffen gesteld door C. van der Port. Met schoone Kopere Platen
verrijkt. Te Leyden, By Frederik Haaring, Boekverkooper in de Klok-steeg by de Academie, 1706.

36:1710 De lof der zotheid. speelensgewys beschreven De lof der zotheid. speelensgewys beschreven door Erasmus van Rotterdam. Den laatsten druk vermeerdert met het heekel-spel van den Verrezenen Diogenes. Beide uit ’t Latyn vertaalt door F. van Hoogstraten. Verciert met konst-plaaten. Amsterdam, By Pieter Visser, op de Leli-gragt, en Johannes van Heekeren, op de Haarlemmerdyk, Boekverkoopers, 1710.
36:1719 De lof der zotheid. speelensgewys beschreven De lof der zotheid, speelensgewys beschreven door Erasmus van Rotterdam. Den laatsten druk vermeerdert met het heekel-spel van den Verrezen Diogenes. Beide uit ’t Latyn vertaalt door F. van Hoogstraten. Verciert met konstplaatem. Amsterdam, J. van Heekeren, 1719.
36:1732 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. De lof der zotheid. F. van Hoogstraten. 1732. Met: J.A. Comenius, Diogenes cynicus redivivus, Dutch, 1719.
36:1738 De lof der zotheid. speelensgewys beschreven De lof der Zotheid, Speelensgewys beschreven door Erasmus van Rotterdam. Den laatsten druk vermeerdert het het heekel-spel van den verrezenen Diogenes. Beide uit ’t Latyn vertaelt door F. van Hoogstraten. Verciert met Konstplaaten. t’Amsterdam, by Pieter Bastiaansz. boekverkooper, op de hoek van de Stilsteeg en Nieuwezyds Achterburgwal. 1738.
36:1798 Navolging nopens Lof der Zotheid. J. van der Wyck: Navolging nopens Lof der Zotheid. Grave, A. van Dieren, 1798.
36:1828 Lof der Zotheid Lof der zotheid: ironisch-comisch hekelschrift door Desiderius Erasmus; uit het Latijn vert. door P.G. Witsen Geysbeek; met aanteekeningen van den vertaler.
36:1831 Fragmenten [Fragmenten uit de Lof der Zotheid, Brieven e.a.] Leven van Desiderius Erasmus. Naar het Hoogduitsch van Adolf MŁller. Rotterdam, J.W. van Leenhof, 1831.
36:1869 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. De lof der zotheid.
36:1870 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. De lof der zotheid.
36:1886 Lof der Zotheid Lof der zotheid Cd. Busken Huet, Het land van Rembrandt
36:1894 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. De lof der zotheid.
36:1898 Lof der Zotheid Lof der Zotheid
36:1909a Moriae encomivm of de Lof der zotheid. De lof der zotheid. Uit ’t Latijn vertaald door F. van Hoogstraten. Vierde druk. Rotterdam, D. Bolle. ca. 1909.
36:1909b Lof der Zotheid De lof der zotheid. Vertaald door mr. dr. J.B. Kan.
36:1909c Lof der Zotheid De lof der zotheid. Wereldbibliotheek, 1909 4e druk. Illustraties van Hans Holbein de Jongere 1909 .
36:1912 Lof der Zotheid De lof der zotheid. Vertaald door mr. dr. J.B. Kan. Van korte ophelderingen voorzien dr. A.H. Kan. Met prentjes naar penteekeningen van Hans Holbein, den jongere. Bandontwerp Alb. Hahn jr. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1912.
36:1913 Lof der Zotheid De lof der zotheid. Vertaald door mr. dr. J.B. Kan. Van korte ophelderingen voorzien dr. A.H. Kan. Met prentjes naar penteekeningen van Hans Holbein, den jongere. Bandontwerp Alb. Hahn jr. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1913.
36:1922 Lof der Zotheid De Lof Der Zotheid. De Maatschappij Voor Goede En Goedkoope Lectuur Holbein De Jongeren 1922 Nederlandsche bibliotheek.
36:1926 Lof der Zotheid De Lof der Zotheid. Maatschappij Voor Goede En Goedkope Lectuur. Pentekeningen Van Holbein den Jongeren 1926.
36:1933 Lof der Zotheid Erasmus Desiderius, vertaald door, Kan J.B De lof der zotheid Wereldbibliotheek, 1933. Met penteekeningen van Hans Holbein, 3e druk 11e duizendtal, hardcover linnen met goudopdruk.
36:1936 Lof der Zotheid De lof der zotheid. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 5e dr., 1936. Met penteekeningen van Hans Holbein de Jongere.
36:1941 Lof der Zotheid De lof der zotheid. Vertaling Mr. Dr. J.B. Kan. Uitgegeven en van korte opherderingen voorzien door Dr. A.H. Kan. Met penteekeningen van Hans Holbein den Jongere. Wereldbibliotheek. Zevende druk. 15e Duizendtal. 1941.
36:1942 Lof der Zotheid De lof der zotheid. Vertaling Mr. Dr. J.B. Kan. Uitgegeven en van korte ophelderingen voorzien door Dr. A.H. Kan. Met penteekeningen van Hans Holbein den Jongere, bandontwerp ALB. Hahn Jr. Wereldbibliotheek N.V. Achtste druk. 161/176e honderdtal. 1942. Or-hlinn.
36:1943 Lof der Zotheid De lof der zotheid Wereldbibliotheek NV Met penteekeningen van Hans Holbein den Jongere. 1943 geb., half linnen. Vert. J.B. Kan, band Alb. Hahn jr. 1943, negende druk, pentekeningen Hans Holbein den Jongere, kart. kaft.
36:1944 Lof der Zotheid De lof der zotheid. Wereldbibliotheek, 1944. Tiende druk, pentekeningen Hans Holbein den Jongere.
36:1945 Lof der Zotheid De lof der zotheid. Vertaling Mr. Dr. J.B. Kan. Uitgegeven en van korte ophelderingen voorzien door Dr. A.H. Kan De Nederlandsche Boekhandel Antwerpen,1945. Klassieke Gallerij V nr. 15.
36:1947 Lof der Zotheid De lof der zotheid - met pentekeningen van Hans Holbein den jongeren Wereldbibliotheek 1947, elfde druk, gebonden, halflinnen, goede staat
36:1949a Lof der Zotheid De lof der zotheid. Vertaald door J.B.Kan. 12e dr. Amst. & Antwerpen, 1949. Ills Hans Holbein de Jongere.
36:1949b Lof der Zotheid Moriae encomium dat is de lof der zotheid. In het Ned. vert. door A. Dirkzwager en A.C. Nielson. Amsterdam, Paris, z.j.
36:1965 Lof der Zotheid De lof der zotheid. Paris, Amsterdam Paperback; ca. 1965. Links de tekst in Latijn, rechts in het Nederlands. De Maatschappij Voor Goede En Goedkoope Lectuur. Holbein De Jongeren 1922 Nederlandsche bibliotheek.
36:1969a Lof der Zotheid De Lof der zotheid. Moriae encomium. Uit het Latijn vertaald door J.B. Kan, en van korte ophelderingen voorzien door A.H. Kan, met de pentekeningen van Hans Holbein de jongere. Amsterdam, 1969. Fascimile uitgaven Nederland.

36:1969b Lof der Zotheid Moriae encomium: dat is een lof der sotheyt van Erasmo Roterodamo, speelwys beschreven, tot het verstant seer nuttelick ende te lesen lieffelijck. Facsimile. Amsterdam: Parool/Israel; Nieuwkoop: De Graaf, 1969. Deel 1: 182 p. 2 delen geb. In cassette.
36:1971 Lof der Zotheid De Lof der Zotheid. H. J. Paris Hans Holbein De Jongere 1971. Gelijmd Paperback
36:1972 Lof der Zotheid Moriae encomium dat is de lof der zotheid. In het Ned. vert. door A. Dirkzwager en A.C. Nielson. Amsterdam, Paris, z.j. (X) 331 pp. paperback. Illustraties.
36:1979a Lof der Zotheid De Lof der zotheid. Moriae encomium. Uit het Latijn vertaald door A.J. Hiensch. Utrecht / Antwerpen, Het Spectrum, 1979.
36:1979b Lof der Zotheid Moriae encomium dat is de lof der zotheid. In het Ned. vert. door A. Dirkzwager en A.C. Nielson. Brussel, Elsevier Manteau, z.j. (X) 331 pp. paperback. Illustraties.
36:1986 Lof der Zotheid Moriae encomium dat is de lof der zotheid. In het Ned. vert. door A. Dirkzwager en A.C. Nielson. Amsterdam, Paris, z.j. (X) 331 pp. paperback. Illustraties.
36:1992a Lof der Zotheid De lof der zotheid.
36:1992b Lof der Zotheid De lof der Zotheid (fragment) Over opvoeding en vrije wil. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J. Sperna Weiland
36:1993 Lof der Zotheid De lof der zotheid Rotterdam, A.D. donker 1993.
36:1998 Lof der Zotheid De lof der zotheid.
36:2000 Lof der Zotheid Lof der Zotheid. Sun 2000, vertaald, geannoteerd en ingeleid door Petty Bange.Met de tekeningen van Holbein uit het Baselse ex van 1515.
36:2001 Lof der Zotheid Lof der zotheid of de dwaasheid gekroond. een pronkrede. vert. Harm-Jan van Dam. Atheneum-Polak & Van Gennep, z.j.
36:2004 Lof der Zotheid Lof der zotheid. Vertaald en toegelicht door Harm-Jan van Dam. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2004. Lof en blaam. Verzameld werk, deel 2.
36:2005 Lof der Zotheid Lof der Zotheid. Bom 2005, vertaald, geannoteerd en ingeleid door Petty Bange.Met de tekeningen van Holbein uit het Baselse ex van 1515.
36:2006 Lof der Zotheid Lof der Zotheid, vertaald, geannoteerd en ingeleid door Petty Bange.Met de tekeningen van Holbein uit het Baselse ex van 1515

Uitgegeven in opdracht van Stichting Erasmusfestival ’s-Hertogenbosch en de stad Leuven ter gelegenheid van het toekennen van de Erasmusprijs 2006 aan de Franse grafisch ontwerper Pierre Bernard.
Eerder verschenen in de reeks Grote Klassieken van uitgeverij Boom

36:2007 Lof der Zotheid Lof der Zotheid, of De dwaasheid gekroond : een pronkrede door Desiderius Erasmus ; vertaald en van aantekeningen voorzien door Harm-Jan van Dam. 8e dr. Met ill. van tien Nederlandse tekenaars. 2007.
36:2008 Lof der Zotheid Lof der Zotheid, of de dwaasheid gekroond: een pronkrede door Desiderius Erasmus ; [bew. van de vert. uit het Latijn door Harm-Jan van Dam. cop. 2008.
36:2009 Lof der Zotheid Lof der Zotheid, of de dwaasheid gekroond: een pronkrede door Desiderius Erasmus. Tiende druk 2009
36:2013 Lof der Zotheid Lof der Zotheid.
37:1649a ’t Handt-boeckjen van de voorbereydingh tot de doodt ’t Handt-boeckjen van de voorbereydingh tot de
doodt. Amstelredam, for D. van Wesel (colophon F12v: pr. B. de Wild’), 1649.

37:1649b Troost-reden over de doodt Troost-reden over de doodt. Amstelredam, voor D. van Wesel, 1649.
38:1886 Ode aan een vriend Ode aan een vriend. In: Cd. Busken Huet, Het land van Rembrandt. Cd. Busken Huet, Het land van Rembrandt
39:1616 Opvscvla, Eenighe
tractaetkens
Opvscvla Desiderii Erasmi Roterodami. Eenighe
tractaetkens vanden eerweerdighen ... Desiderio Erasmo van Rotterdam. Wt het Latijn overghezet int
Nederduytsch. Tot Leyden, voor Mathijs Bastiaensz.
[Bevat: Bereydinghe totter doot; Een schoon tractaet
vande eendrachtigheydt der Kercken ...; Van de
versmaetheydt der werelt; Vande suyverheyt des
Tabernakels oft der Christelijcker Kercken; Symbolum Apostolorum; Den kerstelicken ridder; Vermaninghe door welcke betoont wordt dat alle menschen ...; De maniere om Godt te bidden; Moriae encomion, dat is: eenen lof der sotheyt; Een christelycke nootsakelycke claghe des vredes.] Tot Leyden, voor Mathijs Bastiaensz., Boec-vercooper tot Rotterdam, opt Steygher, in Josephus: Anno 1616.
[Colophon deel 3, F6v en del 5, H8v: Gedruct tot Leyden, by Jan Claesz van Dorp, inde vergulde Son, 1616.]
Opuscula Desiderii Erasmi Roterodami
40:1886 Berthae de Heyen Berthae de Heyen. Cd. Busken Huet, Het land van Rembrandt
41:1633 Vertoogh om de deught te omhelsen Oratie of vertoogh, om de deughd te omhelsen. Aen Adolphum Prince van Verona. Door D. Erasmum van Rotterdam. Erasmus, Colloquia 1634
41:1640 Vertoogh om de deught te omhelsen Oratie oft vertoogh om de deught te omhelsen. Aen Adolphum prince van Verona. Door D. Erasmus van Rotterdam. Colloquia familiaria, of gemeensame t’samen-spraken.
41:1644 Vertoogh om de deught te omhelsen Oratie oft vertoogh om de deught te omhelsen. Aen Adolphum prince van Verona. Colloquia
41:1664 Vertoogh om de deught te omhelsen Oratie oft vertoogh om de deught te omhelsen. Aen Adolphum prince van Verona. Colloquia
42:1550 Vermaninge Een corte vermaninge ende bewijs, dat alle menschen behoeren met neerstichyet den H. Euangelie te leezen. Campen, P. Warnerssoon z.j.
42:1611 Vermaninghe door welcke betoont wordt dat alle menschen Vermaninghe door welcke betoont wordt dat alle menschen met neersticheyt behooren den H. Evangelie te lesen. Beschreven door D. Erasmum van Rotterdam. Tot Delf. Voor Adriaen Gerritsz, 1611.
42:1616 Vermaninghe door welcke betoont wordt dat alle menschen Vermaninghe door welcke betoont wordt dat alle menschen met neersticheydt behooren den heylighen euangelie te lesen. Beschreven door D. Erasmum van Rotterdam. Tot Rotterdam. By Matthijs Bastiaensz., Boeck-vercooper, woonende op t Steyger inden Josephus, Anno1616. Opuscula Desiderii Erasmi Roterodami
43:1526 Wtlegginghen op Paulus Epistele totten Romeynen Sinte Paulus epistolen tot den Romeynen ende Corinthen geparaphraseert. Paraphrases oft wtlegginghen op S. Paulus Epistele totten Romeynen en op beyde Epistelen totten Corinthen. Desiderius Erasmus. Delft, C.H. Lettersnijder, 1526.
44:1550 Die beyde Sint Paulus epistolen Die beyde Sint Paulus epistolen
45:1589 Verclaringhe op de brief totten Ephesien Paraphrasis (dat is) verclaringhe op de brief van D. Pauwels totten Ephesien.
45:1590 Verclaringhe op de brief totten Ephesien Paraphrasis (dat is) verclaringhe op de brief van D. Pauwels totten Ephesien.
45:1593 Verclaringhe op die brieuen van Pauwels Paraphrasis (dat is) verclaringhe op die brieuen van S. Pauwels (namentlijck) totten Galaten. Ephesien.
46:1593 Paraphrasis op de canonijcke brieven Paraphrasis (dat is) verclaringhe op de canonijcke brieuen (namentlijck) van Iacobus. I. Petrus. II. Iohannes. III. Iudas. I. Eertijts door den hoogh-gheleerden ende wijt-vermaerden Des. Erasmus
gheschreven: overgheset door I.P.S.

47:1523 Mattheus-parafrase Paraphrasis, dat is aldus veel te segghen. Een wtsprekinghe vander schrifturen ... in S. Matheus Evangelie. Delft, C.H. Lettersnijder, [c.1523].
47:1555 Uytlegghinghe St. Matheus Paraphrasis ofte uytlegghinghe op t Evangelie van St. Matheus.
48:1650 Vier dedicatien, op de vier euangelisten Vier dedicatien, op de vier euangelisten.
Impressum: Arnhem, pr. J. van Biesen, 1650
Annotatie: Part of: G. Persoons, Brandende lamp lichtende in de duysternisse des pausdoms, 1650.

49:1534 Bereydinge totter doot Een costelic aendachtich ende deuoet boexken van dye bereydinghe totter doot,
49:1535 Bereydinge totter doot Een costelic ende deuoot boecxken van die bereydinghe totter doot, ghemaect vanden Eerweerdighen ende vermaerden leeraer Erasmus van Rotterdam, int jaer van XXXiiij. int latijn eerst wt ghegheven
49:1537 Bereydinge totter doot Een costelic aendachtich ende deuoet boexken van dye bereydinghe totter doot
49:1538 Bereydinge totter doot Een costelijck deuoot boexken van die bereydinghe totter doot ghmaeckt vanden Eerwaerdyghen ende vermaerden leeraer Erasmus van Rotterdam, int Jaer van XXXiiij. int Latijn eerst wtghegeuen ende nu met grooter neersticheyt in onser spraken ouergeset.
49:1540 Bereydinge totter doot Bereydinge totter doot. Leiden, P. Janszoon, [Amsterdam, voor B. Jacobszoon, ca. 1540]
49:1541 Bereydinge totter doot Een costelic aendachtich ende deuoet boexken van dye bereydinghe totter doot
49:1541 Bereydinge totter doot Een costelic ende deuoot boecxken van die bereydinge totter doot.
49:1542 Bereydinge totter doot Een costelic aendachtich ende deuoet boexken van dye bereydinghe totter doot.
49:1550 Bereydinge totter doot Een costelic aendachtich ende deuoet boexken van dye bereydinghe totter doot
49:1551 Boecxken van die bereydinghe totter doot Een costelijck andachtich, ende deuoet boecxken van die bereydinghe totter doot.
(Colophon: Campen, printed by S. Joessen), [not before 1540]

49:1552 Bereydinghe totter doot Bereydinghe totter doot
49:1555 Bereydinge totter doot Een costelijc ende devoot boecxken van die bereydinge totter doot, gemaect van den eerweerdigen ende vermaerden leraer Erasmus van Rotterdam int jaer van [15]34, int latijn eert wtgegeven ende nu met groter neersticheit in onser spraken overgeset.
[Colofon: gedrukt te Leiden door Jan Mathijszoon in 1555].

49:1566 Bereydinge totter doot Een costelic ende deuoot boecxken van die bereydinge totter doot. Colophon: Leyden, printed by J. Mathijs zoon, 1566.
49:1602 Bereydinghe totter doot Bereydinghe totter doot. Delff, printed by , 1602
Schinckel, Bruyn Harmansz Delft.

49:1611 Bereydinghe totter doot Bereydinghe totter doot
49:1616 Bereydinghe totter doot : een costelick ende devoot boecxken Bereydinghe totter doot: een costelick ende devoot
boecxken, ghemaeckt van den eerweerdighen ende
vermaerden Erasmo van Rotterdam, int jaer van 34. int Latijn eerst wtghegheven, ende nu met grooter
neersticheyt int Nederduytsch overgheset. Tot
Rotterdam : by Mathijs Bastiaensz. ..., 1616. - Tot Leyden, voor Matthijs Bastiaensz, boecvercooper tot Rotterdam, 1616.
Opuscula Desiderii Erasmi Roterodami
49:1649 t Handt-boeckjen van de voorbereydingh tot de ’t Handt-boeckjen van de voorbereydingh tot de
doodt. Amstelredam, voor D. van Wesel (colophon F12v: gedrukt door B. de Wild’), 1649.

49:1862 Over de voorbereiding tot den dood Over de voorbereiding tot den dood
49:2011 Voorbereiding op de dood Voorbereiding op de dood.
50:1545 Een wtlegginghe des Pater Nosters Een wtlegginghe des Pater Nosters
50:1550 Een wtlegghinghe des Pater nosters Een wtlegginghe des Pater noster van Erasmus van Rotterdam, op die seuen dagen vander weken. [Portret van Erasmus]. Dit boekcxken is gheuisiteert ende thoe gelaten byden eerweerdigen Heere Meester Peter Curtius, Licentiaet inder God heyt. Onderteeckent P. de Lens. (Colophon: Aemstelredam, printer J. Ewoutzoon).
50:1551 Opt Pater noster Pater noster
50:1570 Een wtlegginghe des Pater Nosters Een wtlegginghe des Pater Nosters
50:1593 Een suyverlycke wtlegghinghe Een suyverlycke wtlegghinghe
50:1636 Het Vader-Onse, het Gebedt onses Heeren Het vader-onse: dat is, Het gebed onses Heeren Jesu Christi, gedeelt na de seven deelen der weecke. T’Amstelredam, Voor Dirck Pietersz Boek-verkooper op ’t Water, over de Kooren-markt, in de witte Persse. 1636.
[Colophon: T’Amsterdam, Gedruckt by Nicolaes van Ravensteyn. Ano MDCXXXVI.]
’t Hand-boeckjen van den Christlijcken ridder.
50:1645 Het Vader-Onse, het Gebedt onses Heeren Het Vader-Onse, dat is: het Gebedt onses Heeren Iesu Christi, gedeelt nae de seven dagen der weecke. Waer by gevoeght zijn verscheyden stichtelijcke en korte gebeden; waer-mede soo wel oude als ionge sich sullen gewennen met Godt t’samen-straek te houden, om die selve in allerleye voorvallen te gebruycken. In ’t Latijn beschreven door Desid: Erasmum van Rotterdam. [Vignet: Anagr: Ick strii op sno eerde]. t’Amstelredam, Voor Dirck Pietersz. Boeck-verkooper op’t Water, over de Koren-marckt, inde witte Persse. 1645. ’t Handt-boeckjen van den Christlijcken ridder (21:1645). Doorlopende signering, aparte paginering.
50:1667 Het Vader-Onse, het Gebedt onses Heeren Het Vader-Onse, het Gebedt onses Heeren.
50:1670 Het Vader-Onse, het Gebedt onses Heeren Het Vader-Onse, het Gebedt onses Heeren
50:1861 Het Onze Vader en eenige gebeden Het Onze Vader en eenige gebeden
51:15xx Precatio Vertaling van de Precatio in ms.
51:1616 Gebedt voor vrede der Kercken Een ghebedt aen onsen Heere Jesum Christum voor vrede der Kercken. Een schoon tractaet vande eendrachtigheydt der Kercken, tot nederlegghinghe vande tweedracht der opinien. Beschreven door D. Erasmus van Rotterdam; wt het Latijn overghezet in’t Nederduytsch. Tot Rotterdam, by Mathijs Bastiaensz.
51:1651 Precatio Precatio Onderwys tot de ware godgeleertheit: verhandeling tegen ’t verbod van ’t vleesch-eeten: verantwoording over de woorden: Wy zullen wel niet alle ontslapen, &c. En een gebed voor de vrede van de kerk. in ’t Latijn beschreven, en van J.H. Glazemaker vertaalt.
Amsterdam, for J. Rieuwertsz and J. Hendricksz.
52:1540 De derden psalm van Davidt De derden psalm van Davidt. Antwerpen, J. van Liesvelt, 1540 ca.
52:1541 De derden psalm van Davidt De derden psalm van Davidt. Antwerpen, Maria Anxt [wed. J. van Liesvelt], 1531.
52:1542 De derden psalm van Davidt De derden psalm van Davidt. Antwerpen, wed. J. van Liesvelt, 1538
53:1931 Voordracht Voordracht over de noodzakelijkheid om de kinderen van de geboorte af in deugd en wijsheid op te voeden tot een vrijen mensch. Groei 2 (1931)
53:1992 Opvoeding Traktaat over opvoeding en onderwijs (fragment) Over opvoeding en vrije wil. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J. Sperna Weiland
53:2006 De opvoeding van kinderen De opvoeding van kinderen. - Vertaling van De pueris instituendis. Opvoeding. Vertaald en toegelicht door Jeanine De Landtsheer en Bé Breij. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2006. Verzameld werk deel 3.
54:1537 Vande zuyverheyt des tabernakels Vande zuyverheyt des tabernakels oft der christelijcker kercken
54:1556 Vande suyverheyt des tabernakels Vande suyverheyt des tabernakels oft der christelijcker kercken.
54:1595 Vande zuyverheyt des tabernakels oft der christelijcker kercken Van de suverheyt des tabernakels
54:1611 Vande zuyverheyt des tabernakels oft der christelijcker kercken Vande zuyverheyt des tabernakels oft der christelijcker kercken: beschreven door D. Erasmum van Rotterdam.
Tot Delf, Voor Adriaen Gerritz, 1611.

54:1616 Suyverheyt des tabernakels oft der christelijcker kercken Vande suyverheyt des Tabernakels oft der Christelijcken kercken: Beschreven door D. Erasmum van Rotterdam. Tot Rotterdam. By Matthijs Bastiaensz. Boeckvercooper, woonende op t Steygher inden Josephus, Anno1616. Opuscula Desiderii Erasmi Roterodami
55:1567 Een christelycke nootdwendige Clage des Vreedts Een christelycke noodt-vvendige Clage des Vreedts, die in allen natien onder alle volcken verdreven ende
verworpen is: eerst door Erasmum Roterodamum inden Latijn beschreven, ende nu neerstelijck in de Neder-landtsche tale ouergeset: allen menschen heden-daechs nut ende profijtelijck. [Typografisch ornament]. M. D. LXVII.

55:1583 Een christelijcke nootsakelijcke claghe des Vredes Een christelijcke nootsakelijcke claghe des Vredes, die in alle geslachten onder alle volcken verdreven ende verworpen wordt. Eerst door Erasmum Reterodamum [sic] in-den Latijne beschreven, ende nu neyrstelijck in de Nederduytsche tale overgheset: allen menschen sser nut ende profijtelijck om lesen. t’Hantwerpen, by Hans Coesmans, op onser Vrouwen Kerck-hof, 1583.
55:1612 Vreden-clacht Querela pacis, dat is Vreden-clacht aen die vereenichde Nederlanden, waerinne de Vrede haer beclaecht datse onder den schijn van Vrede ofte Trevis, beyde uyt die kerckelijcke ende burgelijcke regeringhe wort verdreven ende verbannen. Tot navolginghe des gheleerden ende wiitberoemden D. Erasmi Roterodami, aldus ghestelt, ende op den teghenwoordighen tijt ghepast, ter eeren Godes, ende waerschouwinghe des Vaderlandts Door Godeschalcvm Altivm, Dienaer des Godtlijcken vvoorts tot Bolsvvert. Gedruckt tot Leeuvvarden, by Abrahan vanden Rade, Boeckdrucker Ordinaris. Men vintse te coop by Jan Lamrinck tot Bolswert, ende by Isaac Knoop tot Leeuwaerden.
55:1616 Een christelycke nootsakelycke claghe des vredes Een christelycke nootsakelycke claghe des vredes, die in alle geslachten onder alle volcken verdreven ende verworpen wordt. Eerst door Erasmum Roterodamum inden Latijne beschreven, ende nu neerstelyc in de Nederduytsche tale overgheset: Allen Mensen heden-daechs seer nut ende profijtelijck om lesen. Rotterdam, M. Bastiaensz bookseller, 1616. Opuscula Desiderii Erasmi Roterodami
55:1947 De klacht van de vrede De klacht van de Vrede, die overal door alle volken verstoten en versmaad wordt. Vertaald uit het Latijn door Truus van Leeuwen; voorwoord van O. Noordenbos. Amsterdam, Van Breda, 1947.
55:1986 De klacht van de vrede De klacht van de vrede, die overal door alle volken verstoten en versmaad wordt. Inleiding Johanna J.M. Meyers. Vertaald door Truus van Leeuwen. Donker, Rotterdam, 1986.
55:1989 Vredes weeklacht Vredes weeklacht. Uit Latijn vertaald door P.M.M. Geurts. Ambo klassiek.
55:2002 De klacht van de vrede De klacht van de vrede, die overal door alle volken verstoten en versmaad wordt. Inleiding Johanna J.M. Meyers. Vertaald door Truus van Leeuwen. Rotterdam, Ad Donker, 2002. 2e druk
56:1651 Onderwys tot de ware godgeleerdheit : and other
works
Onderwijs tot de ware godgeleertheit: verhandeling tegen ’t verbod van ’t vleescheeten: verantwoording over de woorden: wij zullen wel niet alle ontslapen, [etc.] en een gebed voor de vrede van de kerk. in ’t Latijn beschreven, en van J.H. Glazemaker vert.
Amsterdam, for J. Rieuwertsz and J. Hendricksz. (colophon: pr. T. Houthaak), (title-page *2: 1651).

Annotatie: Title-page *2: Onderwys om door een korte middel tot de ware godgeleertheit [...] te geraken.
Onderwys tot de ware godgeleertheit: verhandeling tegen ’t verbod van ’t vleesch-eeten: verantwoording over de woorden: Wy zullen wel niet alle ontslapen, &c. En een gebed voor de vrede van de kerk. in ’t Latijn beschreven, en van J.H. Glazemaker vertaalt.
Amsterdam, for J. Rieuwertsz and J. Hendricksz.
56:1652 Onderwys Onderwys
56:1679 Theologia Erasmica Kort begrip van Erasmus godgeleertheyt. Overlang uit de Schriften van D. Erasmus opgestelt
Uniform Title Ratio verae theologiae
Author Brenius, Daniel, 1594-1664
[Rotterdam], Naeranus, Isaak, 1679
Vert. Frans de Haes. Ordo 5 - Works promoting piety
Translation of Brenius’s Compendium theologiae Erasmicae

56:1697 Kort begrip der godgeleerdheid Kort begryp der godgeleerdheit.
57:1520 Den onversochte krijghsman Den onversochte krijghsman. Swolle, Corver.
57:1622 Sileni Alcebiadis Het oude Griex spreeck-woort Sileni Alcebiadis, of Schijn bedrieght; waerdich door een yder gelesen. Colloqvia of t’samen-spraken
57:1633 Sileni Alcibiadis Sileni Alcibiadis Erasmus, Colloquia 1634
57:1640 Sileni Alcibiadis Verhandelinge van ’t oude Grieksche spreeck-woordt, Sileni Alcibiadis. Of schijn bedrieght, waerdigh voor een yeder ghelesen. Colloquia familiaria, of gemeensame t’samen-spraken.
57:1644 Sileni Alcibiadis Verhandelinghe van’t oude Grieksche Spreeck-woort Sileni Alcibiadis, of schijn bedrieght, waerdigh voor een yeder ghelesen.
57:1664 Sileni Alcibiadis Sileni Alcibiadis of schijn bedrieght Colloquia
58:1886 Spons Spongia. In Cd. Buskken Huet: Het land van Rembrandt Cd. Busken Huet, Het land van Rembrandt
58:2007 De spons Verweerschriften. De spons & De Ciceroniaan & Antwoord aan prins Alberto Pio van Carpi. Polak & Van Gennep. 2007. Verzameld werk van Desiderius Erasmus 4
59:1607 Kersten weduwe, eerst door den hooch-gheleerden De kersten weduwe, eerst door den hooch-gheleerden D. Erasmus van Rotterdam, aende door-luchtighe Princesse, Vrouwe Maria, wijlen Coninginne van Hungarien ende Bemen, int Latijn gheschreven, ende nu in onse ghemeene tale overgheset. Hier is noch byghevoecht een Oratie ofte Sermoen ter eeren het Kint Jesus, byden selfden Autheur int Latijn uutghegheven. [Fleuron]. Tot Amsterdam. By Jan Gerritsz. Boeckvercooper, achter de nieuwe Kerck, int nieuwe Testament. 1607.
59:1658 De christelycke weduwe De christelycke weduwe. Aen de doorluchtige princesse vrouwe Maria, wijlen Koninginne van Hungarien ende Beemen. Mitsgaders: een Oratie ter eeren het Kindt Jesus. Eerst in ’t Latijn beschreven door den hoogh-geleerden dr. Erasmus van Rotterdam. En nu in onse Nederduytsche taale overgeset. Amsterdam, Pieter la Burgh, in de Niesel in ’t fyn Tafel-boeck. 1658.
59:1860 De christelijke weduwe De christelijke weduwe.
60:1554 Ghelijckenisse van eender maghet Van die versmaetheyt des werelts, eenen brief, ghemaect by den gheleerden. D. Erasmus van Rotterdam. Noch van dye ghelijckenisse van eender maghet, ende eenen martelare. Noch eenen vertroostelycken brief, van den selven. D. Erasmus totten religieusen maechdekens int clooster buyten Cambritz in Engelant.
Gheprent Thantwerpen : by mi Symon Cock

Privilege gedateerd: 19 juni 1554
Van die versmaetheyt der werelt eenen brieft ghemaect vanden hoochgheleerden doctoor Erasmus van Rotterdam, open hi ghescreven heeft ter liefden, van eenen genaemt Dierick van Haerlem, Canonick der oordenen van sinte Augustijn. Nog een boecxken vandenselven Erasmus van Rotterdam, van die ghelijckenisse van eender maghet, ende eenen martelare. Hier hebben wi noch by geset tot sluytinghe van desen een sermoon van sinte Jan Chrysostomus, welke hij ghepredict heeft opten dach vander passien vanden heylighen Machabeen
60:1554 Ghelijckenisse van maghet ende martelare Noch van dye ghelijckenisse van eender maghet, ende eenen martelare.

[Colophon: Gheprent Thantwerpen op dye Lombarde veste. By mi Symon Cock.]

[Privilege gedateerd: 19 juni 1554.]
Van die versmaetheyt des werelts, eenen brief, ghemaect by den gheleerden. D. Erasmus van Rotterdam.
60:1616 Van de ghelijckenisse van eender Maget ende ene Martelaere Gelijckenisse eener maget, ende eenen martelaer.

onderdeel van 3, Van de versmaetheydt der werelt.
Opuscula Desiderii Erasmi Roterodami
61:1589 Paraphrasis op den brief van S. Pauwels totten Ephesien Paraphrasis (dat is) verclaringhe op den brief van S. Pauwels totten Ephesien.
61:1594 Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis Het eerste (-tweede) deel, der Paraphrasis. Dat is, Verclaringhe op het nieuwe Testament. T’Amstelredam, Ghedruckt by Ellert de Veer, 1594.
61:1594 Verclaringhe Het eerste deel, der Paraphrasis. Dat is, Verclaringhe op het nieuwe testament onses heeren Jesu Christi.
61:1611 Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis, dat is: verclaringhe op het nieuwe Testament onses Heeren Jesu Chrisi. Door Des. Erasmus van Rotterdam. ; Wt den Latijnsche tale overgheset in Nederduytsch, Door Ellert de Veer, Notrais tot Amstelredam. [...] Amstelredam, voor J. Bartelmeesz. [colophon deel 2: Leyden, gedrukt door J.C. van Dorp], 1611.
61:1624 Verclaringhe Verclaringhe
61:1628a Het eerste deel der Paraphrasis Het eerste deel der Paraphrasis, dat is: Verklaringhe op het Nieuwe Testament. Vert. E. de Veer. Amstelredam, for H. Louwerentz, 1628.
61:1628b Het eerste(-tweede) deel der Paraphrasis Het eerste(-tweede) deel der Paraphrasis, dat is: Verklaringhe op het Nieuwe Testament. Wt den Latijnschen tale overgheset in Nederduytsch door Ellert de Veer. In ’sGraven-haghe, (colophon volume 2: pr.) M.A. van Luninghen wed. H.J. van Wouw, 1628, 1626.
61:1639 Verclaringhe Verclaringhe
61:1639a Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis, dat is:
Verklaringhe op het Nieuwe Testament. / By Des.
Erasmus. ; Translated from the Latin into Dutch by
E. de Veer
Editie: 4th corrected enlarged impression
Amsterdam, for J. Albertsz. (colophon: Haerlem, pr. T. Fonteyn), 1639.

61:1639b Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis, dat is:
Verklaringhe op het Nieuwe Testament. / By Des.
Erasmus. ; Translated from the Latin into Dutch by
E. de Veer.
Editie: 4th corrected enlarged impression
Impressum: Amsterdam, for E.J. Cloppenburgh (colophon: Haerlem, pr. T. Fonteyn), 1639
Annotatie: Another issue of the editions Amsterdam, J.Albertsz., Haerlem, T. Fonteyn, 1639; and Amsterdam, H. Laurensz., Haerlem, T. Fonteyn, 1639

61:1639c Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis, dat is:
Verklaringhe op het Nieuwe Testament. / By Des.
Erasmus. ; Translated from the Latin into Dutch by
E. de Veer
Editie: 4th corrected enlarged impression
Impressum: Amsterdam, for H. Laurensz. (colophon: Haerlem, printer T. Fonteyn), 1639
Annotatie: Another issue of the editions Amsterdam, J.
Albertsz., Haerlem, T. Fonteyn, 1639; and
Amsterdam, E.J. Cloppenburgh, Haerlem, T. Fonteyn, 1639

61:1639d Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis Paraphrasis
61:1660a Paraphrasis, ofte Verklaringh over’t Nieuwe Testament. Paraphrasis, ofte Verklaringh over’t Nieuwe
Testament. Vertaling E. de Veer.Vijfde druk. Amsterdam, printed by T. Fonteyn, 1660.

61:1660b Paraphrasis, ofte verklaringh over’t Nieuwe Testament. Paraphrasis, ofte verklaringh over t Nieuwe
Testament. / By Des. Erasmus. ; Translated from the Latin by E. de Veer. Editie: 5th corrected enlarged impression Impressum: Amsterdam, J.J. Bouman bookseller (colophon volume 2: pr. T. Fonteyn), 1660.

61:1660c Paraphrasis, ofte verklaringh over t Nieuwe Testament Paraphrasis, ofte verklaringh over’t Nieuwe
Testament. Door E. de Veer. Vijfde druk. Amsterdam, voor J. Hendricksz. [colophon volume 2: gedrukt door T. Fonteyn], 1660.

61:1660d Paraphrasis, ofte Verklaringh over ’t Nieuwe Testament Paraphrasis, ofte Verklaringh over ’t Nieuwe Testament onses Heeren Jesu Christi. Door Des. Erasmus van Rotterdam. Uyt het Latijn vertaelt, door Ellert de Veer, notaris tot Amsterdam. En nu in dese vijfden Druck niet alleen van seer veele druck- en spelfouten, als ook mistellingen der Schriftuurlijcke Text-versen gesuyvert, maer oock in de Vertalingh selve merckelijck verbetert. Ook zijn neffens de Dedicatien en ’t Besluyt op den Euangelist Ioannes, in de vierde Druck daer by ghevoegt, van nieuws de versen des Nieuwen Testaments, die meest op verkeerde plaetsen stonden, recht over ’t begin van der selver Verklaring, en ’t getal van yder vers daer by gestelt, en tot meerder klaerheyt gemaeckt dat de verklaring van yder vers met een nieuwe regel begint. Hier is noch van nieus ny gevoeght de Beschrijving der twee Apostelen, Petrus en Paulus, met de rekening der tijden, door den selven Schrijver. t’Amsterdam , Voor Abraham Wolfganck, Boeck-verkooper, op de hoeck van de Beurs onder de Toren. In Compagnie.1660. 2 delen.
61:1660e Paraphrasis, dat is: Verklaringhe op het Nieuwe Testament Het eerste (-tweede) deel, der Paraphrasis, dat is:
Verklaringhe op het Nieuwe Testament. Editie: 5th corrected enlarged impression. Rotterdam, P. and A. van Waesbergen booksellers (colophon: Gouda, printed by W. vander Hoeve), 1660.

61:1660f Paraphrasis, ofte verklaringh over t Nieuwe Testament Paraphrasis, ofte verklaringh over t Nieuwe
Testament. Vertaald door E. de Veer. Vijfde druk.
Impressum: Amsterdam, pr. wed. J. Broersz. (colophon volume 2: pr. T. Fonteyn), 1660.

61:1660g Paraphrasis, ofte verklaringh over’t Nieuwe Testament. Paraphrasis, ofte verklaringh over t Nieuwe Testament onses Heeren Jesu Christi. Editie: 5th corrected enlarged impression. Haerlem, P. van Wesbusch bookseller (colophon volume 2: Amsterdam, printed by T. Fonteyn), 1660
61:1663 Annotationes, of aanteekeningen op’t Nieuwe
Testament
Annotationes, of aanteekeningen op ’t Nieuwe Testament door Desiderius Erasmus van Rotterdam in ’t Latijn beschreven; en, volgens des schrijvers vijfde en
leste vermeerdering, van J. H. Glazemaker uit het
Latijn vertaalt, en met D. v. B. [= Dirck van Baardt] overgelezen, en nagezien. T’Amsterdam, voor Ian Rievwertsz Boeck-verkoper in Dirk van Assen steegh. (colophon: gedrukt door T. Houthaak), 1663.

61:1679
Kort begrip van Erasmus godgeleertheyt. Overlang uit de Schriften van D. Erasmus opgestelt, door Daniel de Breen. Nu uit het Latijn vertaelt, door F. de Haes.
61:1679
Theologia Erasmica, dat is: beschrijving van de Christelijke religie, eertijds uyt al de wercken van Desiderius Erasmus, voor verre het grootste gedeelte, t’samen gestelt door D. van Breen; en volgens des selfs eygen gevoelen vervult. In het Nederduyts vertaelt door Daniel van Breen.
63:1615 Het leven van Erasmus Het leven vanden hoochgeleerden Erasmus van Rotterdam, eens-deels door hem-selven, ander-deels door andere beschreven. Ende nu eerst in Nederduyts vertaelt ende wtgegeven. Proverb. 7 veers. 7. De ghedachtenisse der rechtvaerdighen bijft inden Zegen, daer-en-tegen der Godloosen name zal vergaen. Tot Rotterdam. Voor Matthys Bastiaensen boeckverkooper woonende opt Steygher. [1615]. [= Cort verhaal van het leven Erasmi van Rotterdam zelfs van hem beschreven.] Onderwijsinge eens christelijcken prince
63:1936 Het leven van Erasmus Cort verhaal van het leven Erasmi van Rotterdam zelfs van hem beschreven.
63:1943 Het leven van Erasmus Cort verhaal van het leven Erasmi van Rotterdam zelfs van hem beschreven. Erasmus: de veelomstredene. Door Thilda Deckers
64:1579 Absurda Absurda.
65:2001 Tegen de barbarij Het boek tegen de barbarij. (vertaald, ingeleid en van antekeningen voorzien door Istvan Bejczy), Uitgeverij SUN 2001.
65:2006 Tegen de barbaren Tegen de barbaren. - Vertaling van Antibarbari. Opvoeding. Vertaald en toegelicht door Jeanine De Landtsheer en Bé Breij. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2006. Verzameld werk deel 3.
66:1554 Sermoon van Joannes Chrysostomus Hier volcht een semoon ghemaect
Sermoon van Joannes Chrysostomus

Onderdeel van 3, Van de versmaetheydt der werelt.
Van die versmaetheyt des werelts, eenen brief, ghemaect by den gheleerden. D. Erasmus van Rotterdam.
66:1616 Sermoon van Joannes Chrysostomus Sermoon van Joannes Chrysostomus

onderdeel van 3, Van de versmaetheydt der werelt.
Opuscula Desiderii Erasmi Roterodami
67:2007 De Ciceroniaan Verweerschriften. De spons & De Ciceroniaan & Antwoord aan prins Alberto Pio van Carpi. Polak & Van Gennep. 2007. Verzameld werk van Desiderius Erasmus 4
68:2005 De Turkenkrijg De Turkenkrijg; in een vert.van John Piolon ; onder red. van Angenies Brandenburg. Rotterdam, Donker, 2005. [De Kleine Erasmus Reeks]
69:1700 Dionysius Cato: Disticha de moribus. Ann. Erasmus Dionysius Cato: Disticha de moribus ad Filium cum D. Erasmi Roterodami brevi expositione. Eadem Graece Per Jos. Scaliger Jul. Caes. F. Nunc primum Belgico Carmine reddita. HagÊ-Comitis, ex officina Abrahami Troyel, Gymnasii Hagani Librarii. M. C. CC.
70:2004a Paus Julius II bij de hemelpoort Julius. Hoe Paus Julius II bij de hemelpoort aanklopt, maar door Petrus niet wordt binnengelaten. In een vertaling van John Piolon. Rotterdam, Ad. Donker, 2004. (De Kleine Erasmus Reeks).
70:2004b Julius buiten de hemelpoort Julius buiten de hemelpoort. Vertaald en toegelicht door Harm-Jan van Dam. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2004. Lof en blaam. Verzameld werk, deel 2.
71:2004 Lof van het huwelijk Lof van het huwelijk. Vertaald en toegelicht door Harm-Jan van Dam. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2004. Lof en blaam. Verzameld werk, deel 2.
72:2006 Leren studeren Leren studeren. - Vertaling van De ratione studii. Opvoeding. Vertaald en toegelicht door Jeanine De Landtsheer en Bé Breij. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2006. Verzameld werk deel 3.
72:2007 Antwoord aan Alberto Pio Verweerschriften. De spons & De Ciceroniaan & Antwoord aan prins Alberto Pio van Carpi. Polak & Van Gennep. 2007. Verzameld werk van Desiderius Erasmus 4
73:1552 Honderd parabolen Honderd parabolen. Ed. S. Predota en M. Mooijaart. Naar hs. UB Gent, Res. 524 : 2. Wroclaw 2010.
73:1615 Testament ende uyterste wille Erasmi Roterodami testament ende uyterste wille. Het leven van Desiderius Erasmus. Rotterdam, Matthys Bastiaensen, 1615.
73:1646 Den uyterste wille ofte laetste testament Den uyterste wille ofte laetste testament. ’sGraven-hage, L. Breeckevelt pr., 1646.
74:1555 Bloedsturtijnghe Bloedsturtijnghe
Snede p. 161 in CvR
De const van rhetoriken
74:1635 Klachte Iesu Christi Klachte Iesu Christi Ionas de straf-prediker
74:1665 Beklag des Heeren Jesus Beklag des Heeren Jesus over den Mensche, die door sijn eigen schult verlooren gaet.
xx:2004 Ik geef liever adviezen dan dogma s Ik geef liever adviezen dan dogma’s. Een keuze uit het werk van Erasmus. Amsterdam, Bert Bakker, 2004.
Continue
Er zijn veertien lijsten:
Terug naar de Erasmuspagina
Aanvullingen en correcties s.v.p. naar Ton Harmsen.