Continue


[CH1675:001]
OP EEN BOECK
Ick weet niet wie dit boeck gespogen of gerijmt heit,
Maer ’tis voor seker een gerijmde ongerijmtheit.
6. Ian.
[CH1675:002]
24. IAN. 1675. A M.le DE BREDERODE
Ne vous effraijez pas de ce monstre de Livre,
Quoij que plus gros et lourd qu’un Registre d’Estat:
Il ne debite point ma folie à la livre,
Ce n’est qu’au petit grain, ou, peut estre, au carat.

(5) Aussi n’estce qu’un plat de viande si creuse,
Un hachis si menu, si souvent decouppé,
Que si vous en tastez sur le soir, fort doubteuse,
Vous ne sçaurez, la nuict, si vous avez souppé.

Mais, si vous m’en croijez, n’endurez pas la peine
(10) D’un si pauvre entretien, pour faire beaucoup mieux.
Renuoijez moij mon monstre, et soijez bien certaine,
Qu’il n’est rien de si peu digne de vos beaux yeux.

Que si vous n’aimez pas que l’auteur vous en priue,
A vous, Belle, le choix: gardez l’en son entier,
(15) On mettez l’en morceaux, pour quand parfois arrive
Qu’on cerche moins du bon que du mauvais papier.
16. Ian.
4 Ian. onder couplet 3 doorgehaald
[CH1675:003]
AEN IAN.
Wat light ghe en vraegt naer reden, Ian ?
Ghij vraeght toch na geen’ reden, Man.
19. Ian.
[CH1675:004]
VROUWEN VOORDEEL
De loos’ almogentheit van Vrouwtjens op ons Mans
Bestaet in reden, en goe reden naer mijn oordeel:
Van jongs aen hebben sij te deel de beste kans:
Lett op het goedjen eens, ’tsitt altyd op sijn voordeel.
23. Ian.
1 almogentheit: hooghmogentheit doorgehaald
2 En schijnt niet vreemd maer seer natuerlijck in mijn oordeel doorgehaald
3 te deel: voor haer doorgehaald
[CH1675:005]
IAN UYT DEN ROUW
Ian is ten einde van sijn’ rouw,
Die ’t nu een jaer is dat hij draeght.
Waerom vraeght Ian weer na geen vrouw?
Om dat hij na geen’ vrouw en vraeght.
1. Feb.
[CH1675:006]
IN RECTORATUM MAGNIFICUM D. I. FREDER. BÖKELMANNI.
AD PRINCIPEM
De Rectore Bokelmanno, invictissime Rector
Belgarum, quanta est gratia, tota tua est:
Nil supra debere potest Academia; fecit
Nempe Virum virtus propria Magnificum.
8. Feb.
[CH1675:007]
VROUWEN VERDRIET
De Mans zijn meesters van ’s Lands opperste gebied:
Het vrouvolck isser af, en staeter op en siet.
Wat magh de reden zijn? ’tis om sijn sin te missen;
Om dat juijst man en vrouw niet eveneens en pissen.
12. Feb.
3 Wat magh de reden zijn?: Waerom toch, seit Agniet? afschr.
[CH1675:008]
TRIJNS GEBED
Trijn doet ’s mergens in haer bed
Dit voorsichtighe gebed:
Wilt mij, Heer, een’ man verleenen,
Is ’t mij saligh, en, met eenen.
(5) Trouwens, Heer, ghij zijt de Man
Die ’t mij saligh maken kan.
19. Febr.
[CH1675:009]
ALLEEN TE VREEN
Met velerleij genaden
Heeft God mij overladen:
Ick danck hem sonderling voor een,
Ick ben noyt moeyelick, alleen.
eod.
[CH1675:010]
AEN DIRCK
Hebtgh’ een zeer beentje, Dirck, en lost ghij nu een steentje?
Het schijnt, uw tydverdrijf is niet als Steentje beentje.
21. Feb.
[CH1675:011]
VAN NEEL
Neel sprack mij van een paer, ick wist niet wiens, moy’ memme,
Met zeise m’ op sijn Hoofs, je parle de moij mesme.
eod.
[CH1675:012]
KLOECKE DIRCK
Quae tongen soecken Dirck sijn goeden naem te schenden,
Als waer hij in ’tgevecht wat spoedighjes in ’twenden:
Soo nauw en neem ick ’tniet, maer dus spreeck ick ’er van,
Wanneer Dirck niet en slaept, is Dirck een wacker man.
26. Feb.
[CH1675:013]
SERENISSIMO GULIELMO HENRICO VICTORI jEpinivkion
Caesareas Aquilas, et conspirantis Iberi
Et Batavûm sub te socios pugnasse Leones,
Nulli Nassauidum est, nulli, dum saecula currunt,
Auriaco delatus honos. At celsior illo,
(5) Victrices Adolescenti cessisse cohortes,
Ter profligatas duplices per caerula Classes,
Infando deturbatum conamine Gallum,
Et Patriae procul extortos a faucibus hostes.
Quid viridi pulchre spretum Diadema juventae,
(10) Supplicibusque dari Princeps fugisse Sicambris,
Et populi praelata quies, et publica rebus
Commoda privatis ? Certe, ter maximus iste est,
Iste triumphorum, de te, Gulielme, triumphus.
Scilicet, invictum late Terrâque Marique
(15) Solus eras qui, te major, te vincere posses.
6. Mart.
6 profligatas: profligatae klad
7 deturbatum: deturbatus klad Gallum: Gallus klad
8 extortos: extorti klad
[CH1675:014]
ONGELIJCK PAER
Een Seven voor een Een met een Een naer een Seven!
Soo averechtsen Trouw kan geen goed Hijlick geven.
71 17 in marg.
[CH1675:015]
AEN MIJNE KINDEREN
Mijn’ allerliefste, in allen staet
Gedenckt aen dese leer;
Geluckigh is dien niemand haet,
Die niemand haet, noch meer.
[CH1675:016]
NEELS VUIJL
Neel speelt de Hoer, dat elck een weet:
Soo is ’t dan geen secreet.
Ick weet niet hoe men ’theet:
Dit weet ick wel, ’t stinckt als ’t Secreet.
26. Mart.
4 ’t stinckt Worp: het stinckt hs.
[CH1675:017]
DIRCKS OVERLEGH
Dirck, vrolick en vrijpostigh Reiser,
Randt Coningen en Vorsten aen;
En seght, hoe soud’ ick ’t niet bestaen,
Een Cat siet toch wel op een Keiser;
(5) En sien sij weer op mij, wat’s dat?
Een Keiser siet wel op een’ Cat.
30. Mart.
[CH1675:018]
GRAFSCHRIFT IN VOORRAED
’t Iuweeltje dat hier leght,
Hiet, en hiet wel te recht,
Marie Alleentie Pergens,
Want sulck en vond men nergens.
1. Apr.
[CH1675:019]
MENS IPSA
Een ding van Vleesch en Been en is bij mij geen Mens;
’Khebt in Latijn geleert, de rechte Mens is Mens.
eod.
[CH1675:020]
AD SER.mum PRINCIPEM UT IN MORBO SUI NOSTRIQUE MEMORIAM
HABEAT
Dia Deûm soboles, Patriae spes una superstes;
Parce tibi Patriaeque: hac tecum tota laborat
Totâ affecta lue est. votis concurrere nostris
Ipse velis, quam sollicitis ad sidera palmis
(5) Poscimus, ut per te liceat sperare salutem.
Conspireat Medicina, tui custodia, focus
Perpes, et ingrati prudens patientia lecti.
Praesta quam debes operam Populoque tibique:
Fac Medicas tibi posse manus nobisque mederi;
(10) Ut quod agunt bis agant. Quid enim iuvat addere verbis
Verba? tuus non es, noster, Respublica, nos es.
[CH1675:021]
STRAF NA WAERDE
Pier maeckt syn werck van handigh nemen,
Maer huijsbraeck, seght hij, breeckt den kop,
En, soo wij by de keel vernemen,
Op breecken breeckt te leelick op.
10. Apr.
[CH1675:022]
HOOGDUIJTSCHE BELEEFTHEIT.
Daer wordt geen danck verdient van armen of van krancken,
Indien ’t Hooghduytschen zijn, die gh’ inden nood bedenckt.
Wat vriendschap ghij haer doet, wat gifte ghij haer schenckt,
Sy keeren ’tblad recht om, en doen sich seer bedancken.
1. May.
[CH1675:023]
CLAESSIE GESCHILDERT
Men gaet Claes schilderen van ’thaer af tot den schoen;
En ’tis een Reus ontrent ter hoogde van een Kannetje.
’t Moet wel gelijcken: want wat valter aen te doen,
Als kinder-schooltjens werck, van Mannetje na Mannetje?
4. Maij.
[CH1675:024]
SLECHTE MATHIJS
Het volck bedrieght mij, seght onnoosele Mathijs,
En maecken mij wat wijs.
Klaeght daer niet over, Bloed, ’t en zijn geen’ kleine saecken,
Een geck wat wijs te maecken.
[CH1675:025]
DIRCKS OVER-ROEM
Dirck pocht veel van ’t goed chier
Dat hij sijn’ vrienden aen dé:
Maer, naer men ’t mij vermaende,
En was het maer goed schier.
[CH1675:026]
SUUM CUIQUE
Trijn is voor Wijn,
Pier voor goed Bier:
Schenckt elck het sijn:
Keur maeckt goed chier.
[CH1675:027]
OUDE ONBELEEFTHEIT
Die onbeschofte vent, die oude Adriaen
Maeckt mij twee dingen kond die ’k noijt en heb gelesen,
En die ’k noch qualick weet hoe t’samen konnen gaen,
Dat een heel onbeleeft en heel beleeft kan wesen.
[CH1675:028]
OP EEN UYTNEMENT GESCHRIFT
Hier in is niet een woord of ’tkon uytstekend wesen,
’T en waer het onder syns gelijcken wierdt gelesen.
3. Iun.
2 Sen. in marg afschr.
[CH1675:029]
GICHT
Men seght mij datter bij Doctoren staet geschreven,
Dat Gicht een teecken is van ’s menschen langer leven.
Vraeght ijemand na bewijs, ick maeck een regel klaer,
En krijgh de Gicht aen boord ontrent mijn tachtich jaer.
5. Iun.
3 een: den afschr.
[CH1675:030]
AENDEN H.e VAN MAESDAM, OP EENIGHE VERSTELLINGEN BIJ MIJ
GEDAEN IN SIJNE DICHTEN
’k Hebb hier en daer wat aengetast,
Maer ’tgaet niet dieper als de bast:
Aen ’t heiligh binnenste der saken
Vervoorder ick mij niet te raken;
(5) Ick eer en lov’ het in mijn hert,
Soo als ’tdoor u gepredickt werdt.
Doen ick u nu en dan gedencken
Aen onse Moer-tael niet te krencken,
Ghij siet, al ’tgeen ick mij bemoe,
(10) En raeckt niet, wat ghij seght, maer hoe.
Laet icker mij te veel in voorstaen,
’K houd’ altoos Reden aen mijn Oor staen,
Die seght, ’tis winst, vermaeck en eer,
Als ick van leeren beter leer.
22. Iun. te bedde.
9 ’tgeen: wat afschr.
caedimus, inque vicem praebemus crura sagittis onder het vers
[CH1675:031]
BLOO IAN.
Ian wil sijn ongemack wel weten
En bloode looper heeten.
Hij seght, hy houdt het met den Bijbel, daer men leest,
Geluckigh is de man die altyd is bevreest.
23. Iun.
[CH1675:032]
CLAVICYMBALO INSCRIBENDUM.
Tacebo dum loquere; dum loquor tace.
25. Iun.
[CH1675:033]
Abite, qui praepostero voto mihi,
Vitae, quod aiunt, longioris augures,
Podagrae dolores, vel joco, imprecamini:
Arbitrij si sit mihi, certe dies
(5) Longis malisque praeferam breves bonos.
27. Iun.
[CH1675:034]
CLAES GETROUWT
Neel komt met kind ter kerck, en ’tis in alle monden.
Claes kent den Vader niet, en trouwts’ al even wel,
Of om haer’ dicke Beurs, of om haer gladde vel.
Soo heefter Claes geen been, maer beenen in gevonden.
1. Iul.
[CH1675:035]
Parva sub Auriaco, socijs animata Batavis,
Magnam Gallorum fudit Ibera manum.
Creditur ad Galli cantum tremuisse Leonem;
Sed Batavus vel Iber non fuit ille Leo.
4. Iul.
[CH1675:036]
GRAFSCHRIFT VAN . . . . HUIJSSENS TEN DERDEN WEDUWE
Hier light een drijmael Vrouw met all’ haer’ Mans begraven;
Den eersten, Heer alleen, de laeste twee, bey Graven.
Colinsplate 18. Iul.
het vers is doorgehaald; Huygens noteert "falsum"
[CH1675:037]
GRAFSCHRIFT
Dit’s ’t Graf van Louw de logenaer.
En schroomt het niet te naken,
Uijt vreese van sijn kaken;
Hij lieght hier niet, hij light ’er maer.
Ib. eod.
1 ’t Worp: om hs.
[CH1675:038]
NOCH HUIJSSENS
Hier liggh ick met drij Mans, die m’elck haer trouwe gaven:
Twee hebben mij beGraeft, ick hebber drij begraven.
Ib. eod.
1 haer trouwe: niew’ naemen doorgehaald
[CH1675:039]
EIUSDEM
Hussia hoc tumulo est, non uni juncta Marito:
Viva duos habuit, mortua tres comites.
Ib. eod.
[CH1675:040]
MARTIALIS L. 1. EP. 29
’t En is geen Gistren-wijn daer droncke Dirck na stinckt:
Hij sit van ’s avonds af tot aenden dagh en drinckt.
nau(igans) prope Goesiam. 19. Iul.
[CH1675:041]
IN I. SWAMMERDAMMIJ EPHEMERI VITAM
Si bene miramur de magnis magna docentes,
Pluris hic esto, ducens maxima de minimis.
13. Aug.
[CH1675:042]
DEN AENDACHTIGHEN LESER SALUIJT
Hier woont in ’topen Huijs een open Hert, voor Vrinden;
Die sullender noijt een van twee gegrendelt vinden.
Maer, soo se met haer drij, of vieren, zijn op ’tmeest,
En soo s’er een, twee, drij, vier daghen zijn geweest,
(5) Ick bidd haer (met verlof,) mijn landrust niet te stooren,
Maer dats’ een yeder gaen vernachten daer sij hooren,
En wachten mijn besoeck ten hoogsten met mijn tween.
Dit had ick allerliefst dats’ oock tot mijnent de’en.
I. V. B. V. H. Soest 26. Aug.
Het versje doelt op Jacoba Bartolotti van den Heuvel
[CH1675:043]
VAN AGNIET EN HAER DOCHTER
Bijslapen, riep Agniet (en streedt haer’ dochter aen)
You vuijle lichtekoij, hoe dorst je ’t stick bestaen?
Ye doolt al, en ije bent verabbeseert, seij ’t Hoertje;
’tWas gien bijslapens werck, bijwaeckens was het, Moertje.
Naerden 26. Aug.
[CH1675:044]
AD AMICUM
En regulas, amice, Grammatices novae;
Qui Matris est Frater tuae, male Avunculum
Nepos vocabis: rectius voces Avum;
Quia, scilicet, colossicae molis virum.
(5) Matris Parentem, perpusillulum senem,
Docte loqueris, si voces Avunculum.
26. Oct.
1 novae: novas doorgehaald
[CH1675:045]
AD AMICULUM
Avus vocari postulas nepotuli,
Homuncionum homuncio pusillime;
At tu puelli es non Avus, sed Avunculus.
27. Oct.
[CH1675:046]
OP HET STILLE WEDER VANDEN BIDDAGH 6.en NOV. 1675.
NAER VELER DAGEN STORM
De Donder, Blixem, Storm van winden allerhand
Zijn grouwelick geweest in Oogen en in Ooren:
Van daegh is ’t schielijck still: Bidt neerstigh, Vaderland;
’tSchijnt dat den Hemel swijght, om uw gebed te hooren.
6. Nou.
[CH1675:047]
IN MALACIAM AB INGENTI TEMPESTATE SUBORTAM DIE PRECUM
PUBLICARUM. EX VERNACULO MEO
Tonitruorum, fulminum et furentium,
Aquiloniorum lurida vi turbinum,
Oculos et aures perculit dirus fragor.
Hodie suborta est blanda Coelorum quies:
(5) Propera precari, Patria, en silet deus,
Quasi sic tuas attentus audiat preces.
7. Nou.
2 lurida: maxima doorgehaald grandinis doorgehaald: flammea var. lect.
4 suborta: repente doorgehaald
6 Quasi: Ut var. lect.
[CH1675:048]
TEGEN PIETER
De konstigste Musieck heet Pieter, lollen,
En maeckt maer blaetingen van ’tsoetste lied.
’k Geev ’t sijn’ onkunde toe; die doet hem hollen:
Wist Pieter wat hij segt, hij seij soo niet.
7. Nou.
1 en 4 Pieter: Adam afschr.
[CH1675:049]
HOLLANDIAE SOLATIUM, GRAVI TEMPESTATE CIRCA PLENILUNIUM
NOVEMB. MDCLXXV PASSIM INUNDATAE
Iniquitate Gentis infestae diu
Dureque pressa, et quidquid invadentium
Rabies nefanda militum victrix potest
Experta, tristis Terra; jam clade alterâ
(5) Concussa luges: Gallicae quod relliquum
Fecere flammae, fluctuum irruentium
Vorat vorago: arsisse ceu parum foret,
Hodie natandum est in, tuis quae lachrimis
Increscit, unda: mergitur Salo Solum
(10) Super furente; novalium spes occidit;
Potu salito, fluctuat siccâ siti
Pecus peremptum. O Patria, o quo caederis,
Quo non flagello! Parcius luge tamen.
Fons ipse cladis prima consolatio est
(15) Graviora passae: nempe, quae nos hactenus
Exercuerunt flagra, sanguineae manus
Mortalium inflixere: nunc Coelum tonat,
Venti loquuntur, fulminum vis, grandinum
Procella cogunt velle tranquillum Mare,
(20) Quod, absque Fatorum impetu, nollet magis.
His acquiesce, si sapis, Civis meus;
Nil terreum intercessit, humanum nihil:
Tactus superne, de tribus gaude malis
Minimo feriri, et hac spei fiduciâ
(25) Submitte supplex colla, dum, quae vulnerat,
Sanet miserta: Incidimus in manum Dei.
16. Nou.
[CH1675:050]
Disce nihil modo non sperare, Batavia; quâ nunc
Plecteris, infelix Terra, Dei manus est.
[CH1675:051]
IANS RECHTSGELEERTHEIT
Siet waer op lichte Ian sijn’ ontucht weet te bouwen:
’k Heb, seght hij, oock somtyds van Rechten wat gehoort,
Van misdaed en van straf; maer, naer ick heb onthouwen,
Doot steken is verboôn; maer levend, is geen’ moord.
28. Dec.


Continue