Continue


[CH1657:401]
Wat magh God Amandels geven
Daer de tanden een’ begeven?
[CH1657:402]
Soo ghij uw kint geeft quaet voor quaet,
Denckt dat hy naer het Gasthuys gaet.
[CH1657:403]
Hoe ghy liever leven leeft,
Hoe ghy meer voor vallen beeft.
[CH1657:404]
Geeftm’ een’ stoel daer ick op rust’,
’Kweet waer leenen als ’tmij lust.
[CH1657:405]
Tastgh’ uw’ getrouwde Vrouw en een Salaetjen aen,
Twee beetjens en niet meer en daermet laetse staen.
[CH1657:406]
Dien de Tanden meer niet kunnen
Sal de Heer wel Boonen gunnen.
[CH1657:407]
En kent geen’ vrient soo goet,
Dien ghij getuyghe neemt van ’tquade dat ghy doet.
[CH1657:408]
Soo u de Duyvel niet en dient,
Wacht u van een’ versoenden vrient.
[CH1657:409]
Gelyck Sout uyt Zee-water spruyt,
Soo geeft de Vrouw de boosheit uyt.
[CH1657:410]
Van eten raeckender veel’ dusenden ter doot,
Van hondert dusenden niet een van hongersnoot.
[CH1657:411]
Die ’tscherp end vanden Trecht
In ’tvat steeckt, neemt het recht.
[CH1657:412]
Die meer niet als een’ boon en geeft,
End’ is niet schuldigh, is beleeft.
[CH1657:413]
Weest op uw’ hoe’ voor een geteeckent man,
En van een’ Vrouw die tweemael trouwen kan.
[CH1657:414]
Die op de feest de Bruyt het huys af winnen
Zyn Sotten en Sottinnen.
[CH1657:415]
Ten einde vande sop
Gaet oock de Lepel op.
[CH1657:416]
Van ’tstille water wacht u vrij,
Het loopende gaet haest verbij.
[CH1657:417]
Daer mijn Beursien hanght op zij,
Houdt mijn wijfjen meest van mij.
[CH1657:418]
Voor brant bewaert men licht syn vel,
Maer voor een booswicht niet soo wel.
[CH1657:419]
Sy komen soose komen,
Stelt geen geloof in droomen.
[CH1657:420]
Van hoeren en van as-grauw laken,
’Tbest daermen best koop aen kan raecken.
[CH1657:421]
De Tongh is als een blind’ op straet,
Die haer geleidt heet Goede raet.
[CH1657:422]
Is ’tVeulen schorft en weinigh weert,
Noch werdt het wel een lustigh peert.
[CH1657:423]
Gaet op ’tgetal niet liggen slapen;
De wolf eet wel getelde schapen.
[CH1657:424]
Ick liet volck in mijn werck
En gingh self naer de kerck.
[CH1657:425]
Hy werdt het, of hy is beroyt,
Die d’ asch vergaert en ’tmeel verstroyt.
[CH1657:426]
Van myn Gevaers broot aen mijn Pil
Een stuck soo groot hij selver wil.
[CH1657:427]
Noyt goe’ pyl sonder bocht
Uyt Verckens steert gewrocht.
[CH1657:428]
Twee quade tegen een gestelt,
Die eerst toe slaet behoudt het velt.
[CH1657:429]
Doen al wat men seggen kan
Is geen werck voor alleman.
[CH1657:430]
Ick heb geen recht van wraeck;
Van wie ’tzij, ’t is Gods saeck.
[CH1657:431]
Moet ick mij van een herder wreken,
Mijn hooft is daerom niet te breken,
Dat laet ick Sneew en reghen doen,
Die sullen ’t wel te deghen doen.
[CH1657:432]
Den Hemel will’ den goeden
Tot aller tijt behoeden
Van een niew Officier
En van een oud Barbier.
[CH1657:433]
Een roover die een’ roover heeft verwonnen,
Voor all’ syn’ buyt en kryght niet als de tonnen.
[CH1657:434]
Van eenen lap quaet laecken
Is noyt goet kleet te maecken.
[CH1657:435]
Van een quaet hout
Noyt goede bout.
[CH1657:436]
Het zij met Hoy,
Het zy met Stroy,
Heb ick mijn’ meugh gekregen,
Aen ’t voer is niet gelegen.
[CH1657:437]
Vanden ouden
Raet behouden.
[CH1657:438]
Van de hand af tot de lip
Heeftmen altemet wel slip.
[CH1657:439]
De Vyghen en de Noten
Zijn goede Landsgenoten.
[CH1657:440]
Voor sien ick ’tvolck sich vatten
Als honden doen en katten,
Van achter soet en fijn
Als broeders konnen zijn.
[CH1657:441]
Groote Vieren aenden Haert,
Kleine schueren vol gegaert.
[CH1657:442]
Het quaet daer yemant meest voor vreest
Is menighmael syn’ doot geweest.
[CH1657:443]
Verlaet uw huys en komt in ’t mijn,
Ghy sulter niet seer lustigh zijn.
[CH1657:444]
Sulcke Waer uyt sulcke hoecken,
Sulcke feesten, sulcke koecken.
[CH1657:445]
’Ksie dat een Vaer die heiligh leeft
Een Duyvel tot een soontjen heeft.
[CH1657:446]
Laets’ haer’ lust met seggen boeten,
Die mijn’ aelmoes eischen moeten.
[CH1657:447]
Die wel lijdt is een moedigh man,
Een kloeckert, die wel hooren kan.
[CH1657:448]
Den Hemel stae ons bij, daer Meisjens kundigh zijn
In konst van waerseggen, en Vrouwtjens in Latijn.
[CH1657:449]
’Tis altijt winst,
Van ’tquaed’ het minst.
[CH1657:450]
Is ’twijntien in,
Elck seght sijn’ sin.
[CH1657:451]
Wij kreghen kleeren om de lenden,
Soo quam het datw’ ons niet en kenden.
[CH1657:452]
Van dat het niew huys is gemaeckt,
Siet toe dat ghyder uyt geraeckt.
[CH1657:453]
’Twater komt al verr van daen
Dat den molen om doet gaen.
[CH1657:454]
Daerm’ uijt tapt en niet in en giet,
Daer gaet het Vaetjen haest te niet.
[CH1657:455]
De pap en ’tmeel zyn all’ gelijck,
Van sulcken stof komt sulcken slijck.
[CH1657:456]
De Tong die lieffelick wel spreken kan
Maeckt een’ Verrader tot een eerlick man.
[CH1657:457]
Onder Coiffe en onder IIuyck
Meest al eenerhande puyck;
Ofse bruyn is of se blanck is,
’Tis soo breet schier als het lanck is.
[CH1657:458]
Sy komen ons van buyten
Die ons ten huyse uyt sluyten.
[CH1657:459]
Voor een jong bidder en een’ ouden Vaster
Houd ick mijn’ mantel al een lutjen vaster.
[CH1657:460
Weest op uw’ hoe’
En wacht uw’ koe
Voor een Soldaet
Die sonder mantel gaet.
[CH1657:461]
Hebtgh’ een’ gehangen man verlost,
Hy soud u hangen als hij kost.
[CH1657:462]
Schouwt mannenvolck dat slecht gebaert is,
En windt die door een’ spleet vergaert is.
[CH1657:463]
Een knecht die grommelt en suer siet
En is de beste dienaer niet.
[CH1657:464]
Of hij een’ esel wat gelyck is,
God geev’ mij maer een’ man die rijck is.
[CH1657:465]
Het Stroo is binnen;
Ouw’ Wijfs aen ’tspinnen.
[CH1657:466]
Die tot het beecksken gaet en niet daer ’tbeexken spruyt,
En haelter niet als slyck in plaets van water uyt.
[CH1657:467]
Daer schuylt wel onder een goet kleet
Een booswicht, datmen ’t niet en weet.
[CH1657:468]
Wat seght ghij, meester, salder haer op komen?
Al waer ’t maer vel, het waer goet met genomen.
[CH1657:469]
Die luy blijft liggen op syn nest,
Syn Capitaeltje voelt het best.
[CH1657:470]
Noch van uw’ Vrouw, noch van uw Vrint
Gelooft dan ’tgheen ghij ondervindt.
[CH1657:471]
Ontsiet de lieden die veel spelen,
En met uw meerder te krackeelen.
[CH1657:472]
Weest op uw’ hoed’, ’tis sorghlick om te gaen
Met mensch of hont die geen geluyt en slaen.
[CH1657:473]
Een’ man die altoos voor hem siet
Betrouwt uw Capitaeltje niet.
[CH1657:474]
Twee koffers had een Vent van amoureusen kop,
’Teen liet hij openstaen, het ander brackm’ hem op,
[CH1657:475]
Of stampt de Sneew, of doetse zieden,
Daer is maer water uyt te vlieden.
[CH1657:476]
Alle dinghen op syn’ pas;
Denckt wat langh, en doet wat ras.
[CH1657:477]
Hebt ghy schulden die vermeeren?
Looght ghy noyt, ghy sult het leeren.
[CH1657:478]
’Tis byde keers noch meer noch min,
Een’ Joffer of een’ Ezelin.
[CH1657:479]
Een geck sprack alle dese woorden,
Maer ’twas geen doove diese hoorden.
[CH1657:480]
Men houdt u voor een eerlick man:
Hand over hert, wat isser van?
[CH1657:481]
’t Gelt van een gierigh hert
Gaet twee mael aende mert.
[CH1657:482]
Het oude waere Spreeckwoort seyt,
De Voeten gaen daer ’thert haer leidt.
[CH1657:483]
Een vrient diegh’ uw’ geheim gelooft
Staet met de voeten op uw hooft.
[CH1657:484]
De Pan sprack tot den ketel, fij,
Wat doet het swartgat hier by mij?
[CH1657:485]
Seght vrijlick uw bescheit,
Maer niet wie ’t heeft geseit.
[CH1657:486]
Spreeckt een loghen, wilt ghij maecken
Aen de waerheit te geraecken.
[CH1657:487]
De melck sprack tot den wijn,
Vrient, ghij moet welkom zijn.
[CH1657:488]
Te Roomen weetm’er van,
Spint eerst, Vrouw, en eet dan
[CH1657:489]
’T is een seggen van ouw’ Wijven,
Houdt de pelssen van uw’ lyven.
[CH1657:490]
God doet geen’ klachten diemen hoort,
Maer houdt wel dat hem toebehoort.
[CH1657:491]
God is ’t die de genesing geeft,
De Doctor, dieder gelt voor heeft.
[CH1657:492]
Wilt gh’ uw eigen gelt vergeten,
’Ksal ’t u niet eens danck sien weten.
[CH1657:493]
De luyaert seght, ’kwil slapen gaen,
Goe tyding komt van selver aen.
[CH1657:494]
Waer henen ghy u wendt en gaet,
Maeckt dat ghij met bekenden gaet.
[CH1657:495]
Meest sult ghij ’t soo bevinden,
Veel kind’ren, weinigh vrinden.
[CH1657:496]
De boosheit is een dobbel quaet
Die onder schijn van vrientschap gaet.
De boosheit: D’ onvrientschap eerst
[CH1657:497]
De Schaemt’ om veer,
Geen’ deughden meer.
[CH1657:498]
Roof-vogels zyn noch vrinden
Noch veel by een te vinden.
[CH1657:499]
Die goede Potten breken kan
Behoudt’er goede scherven van.
[CH1657:500]
Twee goede eelten heb ick daer ick hoor,
’t Een in myn’ mont, het ander in mijn’ oor.
[CH1657:501]
Daer d’oude lieden geerne gaen
En staet het jonghe li’en niet aen.
[CH1657:502]
Daer de Geck sich in verliep,
Is daer wijsheit raet uyt schiep.
[CH1657:503]
Daer de wat’ren diepste gaen
Komt het minst gerucht van daen.
[CH1657:504]
Daer eene Duyt sich vinden laet,
Soeckt of die een’ alleenigh gaet.
[CH1657:505]
’Tis genoegh als ick mij hoe
Voor het ghen’ ick selver doe.
[CH1657:506]
Daer geen eer en is,
Daer geen seer en is.
[CH1657:507]
Daer teering boven neeringh gaet,
Hout dat de saeck op,tvallen staet.
[CH1657:508]
Daer de Coningh niet en is
Loopen alle soeckers mis.
[CH1657:509]
Daer een’ deur werdt toegedaen
Sal een’ ander open gaen.
[CH1657:510]
Van uw’ vyant, van uw’ vrient
’Tgelt in handen als ’t u dient.
[CH1657:511]
Als ’tgeluck niet med’ en doet
Helpter neersticheit noch spoet.
[CH1657:512]
Tot de poort toe duert den rouw
Van een’ overleden Vrouw.
[CH1657:513]
Twee slechte maelgetijden
Kan eene maegh wel lijden.
[CH1657:514]
Van waer zyt ghij, brave quant?
Van mijn’ huysvrouws Vaderlant.
[CH1657:515]
Maeckt een end van krullen, Neel.
Die veel spiegelt spint niet veel.
[CH1657:516]
Men slaept wel met een weinigh pijn,
Maer met veel schult en wil ’t niet zijn.
[CH1657:517]
Daer ’tniet en roockt
Werdt niet gekoockt.
[CH1657:518]
Daerder veel pist te gelijck
Werdt het sant wel haest tot slijck.
[CH1657:519]
Te bedd, en overslaet
Wat dat uw huys aen gaet.
[CH1657:520]
Gaet liggen in uw bed van sieckt’ of van verdriet,
Ghy sult haest weten wie uw vrient is en wie niet.
[CH1657:521]
Brenght aerd op aerd, ghy sult vernemen
Hoe dat de broodkorf toe sal nemen.
[CH1657:522]
’Ten kan niet zijn, de man moet rasen,
Die teffens suygen wil en blasen.
[CH1657:523]
Mest uw’ Terw met duyven-mest;
’Tland betaelt het al in ’tlest.
[CH1657:524]
Vande loghen gaet geen tol af;
Daerom isser ’tland soo vol af.
[CH1657:525]
Die ’tpeert dreight en niet en slaet,
Doet het tweederhande quaet.
[CH1657:526]
Is ’theel warm weer,
Kleedt u te meer.
[CH1657:527]
Nuchteren en leegh
Hoort geen’ maegh te deegh.
[CH1657:528]
De Roock, de Vrouwen en de Gooten
Zyn ’t die de mans ten huys uyt stooten.
[CH1657:529]
Is uw Barbier wat onervaren,
Ghij sult hem haer noch huyt sien spaeren.
[CH1657:530]
Schort het u aen een goet Soldaet,
De ploegh is ’t daer hij achter gaet.
[CH1657:531]
De mus en is niet wel gebeckt
Indiens’ haer eighen nest ondeckt.
[CH1657:532]
De wolf soeckt noch een lam
Daer hij het eerste nam.
[CH1657:533]
Men vindt aen alle kanten
De Son en Schouts Trauwanten.
[CH1657:534]
Die op syn’ eere lett
Blijft van een anders bedt.
[CH1657:535]
Hebtgh’ een Officie t’uwer eer,
Gh’ hebt een Officie en wat meer.
[CH1657:536]
Een luye leeghe geck
Leeft altijt in gebreck.
[CH1657:537]
De lust maeckt schoon en fris
Dat vuyl en leelick is.
[CH1657:538]
Die gierigh is en rijck
Heeft vrient noch vrients gelijck.
[CH1657:539]
’tLuydt seldsaem, maer ’tis goet bescheet,
Die niet en twijffelt niet en weet.
[CH1657:540]
Die Huijs noch hof en heeft van ’tsijn
Kan all’ de werelts buerman zijn.
[CH1657:541]
Eet op, en haest u wat met verschen vis,
En met uw dochter soose houwbaer is.
[CH1657:542]
Eerst van de naelde tot het Eij,
Van daer aen ’tOsken in de wey,
Van ’tOsken hoogh en droogh gehangen,
Dat zyn der dieven eighen gangen.
[CH1657:543]
Die verliest sal blyven spelen,
Kan ’t den winner niet vervelen.
[CH1657:544]
De Winthont op sijn pas leght meer weghs af
Dan ’tJofferhondeken doet op syn’ draf.
[CH1657:545]
De booste van ’tgetal
Is ruchtighste van all’,
En breeckt met syn geschal
Een yedereen syn’ ooren,
(5) Om datm’ hem aen sou hooren.
[CH1657:546]
Die sich van de brnyt wil wreken,
Kan hy wel van ’thijlick spreken?
[CH1657:547]
Die betaelt al wat hy moet,
Al het ovrigh is sijn goet.
[CH1657:548]
Wilt ghy dat ick speel’?
Goet spel en niet veel.
[CH1657:549]
Die gevallen light in ’tslijck
Wenscht een ander syns gelijck.
[CH1657:550]
Het Land dat vet en vruchtbaer is,
Soo ’tniet en rust soo draeght het mis.
[CH1657:551]
Den wyngaert plant den oude man,
De jonghe pluckt de druyf daervan.
[CH1657:552]
Al wisselt schoon de vos sijn vel,
De vossen aert blyft evenwel.
[CH1657:553]
Die Monick is geweest en werdt een Abt daer naer,
Weet wat de Monicken doen achter den Autaer.
[CH1657:554]
Veel spreken is gelyck
Als modder is en slijck,
Niet veel in jong en out
Soo kostelick als gout.
[CH1657:555]
Een geck die maer wat swygen kan
Gaet uyt voor een verstandigh man.
[CH1657:556]
De Wolf en eet niet al wat hy wel geeren at,
Maer slechts al wat hij vatt.
[CH1657:557]
Van aelmoes diemen doet
En mindert Bors noch goet.
[CH1657:558]
’Tkint krijt om ’tgoede datmen ’t de’e,
Ouw’ lieden krijten om haer wee.
[CH1657:559]
Al doen se niet heel seer de slagen vande Pan,
Het vel versenght en kister van.
[CH1657:560]
Heeren, leert het wel onthouden,
Die de wet maeckt moetse houden.
[CH1657:561]
Magh de Son maer voor mij schynen,
’Ksal mij om de Maen niet pijnen.
[CH1657:562]
Een jonghman daer, een out man hier,
Sij liegen al op een’ manier.
[CH1657:563]
’Ten is noch Hengel-roe, noch Visscher die ’tbeschickt,
’Tbedrogh is in het aes daer ’tVisken aen verslickt.
[CH1657:564]
Het Conijn en het Patrijs
Saustmen all op eene wys.
[CH1657:565]
Het ongeluck komt met armvollen aen,
Met klein’ handvolletiens siet men ’tvergaen.
[CH1657:566]
Dien ghij voor uw’ vijant telt,
Wenscht hem al syn goet in gelt.
[CH1657:567]
Daer ’tbroot is op gegaen
Is ’theel gelagh ontdaen.
[CH1657:568]
De koning gaet, als alle man,
Niet waer hy wil, maer waer hy kan.
[CH1657:569]
Die goe’ betaling doet
Beerft een anders goet.
[CH1657:570]
Soo doet des thuynmans hont;
Hij magh geen Cool en houdts’ een ander uyt den mont.
[CH1657:571]
Den Oven en ouw’ lieden darmen
Zyn door haer’ monden te verwarmen.
[CH1657:572]
Als oud stroo eens komt aen te gaen,
En isser niet wel lessen aen.
[CH1657:573]
Die wel gevoedt en vol is
Past op geen’ vrient die hol is.
[CH1657:574]
Een man die werdt voor ryck gehouwen
Kan met den naem syn’ Soon uyt trouwen.
[CH1657:575]
Een toornigh man bij een weer-kaeckelaer
Is off’er Stael en Vier-steen t’samen waer.
[CH1657:576]
Men kan geen’ tanden heelen
Met Luijten en met Veelen.
[CH1657:577]
Weet dat u knecht of Vrient
Noch arm noch rijck en dient.
[CH1657:578]
In drij dagen stinckt de vis,
Even als ’t met gasten is.
[CH1657:579]
Spreeckt ghij van een’ guyt te Roomen,
Strax sal hij te voorschijn komen.
[CH1657:580]
Esels min begint met smijten
En met bijten.
[CH1657:581]
Wilt gh’ u van een quaet oogh genesen,
Soo moet het met den elboogh wesen.
[CH1657:582]
De dronckaert volght de kickvorschs pad,
Van ’tdroogh af springht hij in het nat.
[CH1657:583]
Die altoos leert en noyt en vat,
Die vat wel hoe ick ’tmeen en wat.
[CH1657:584]
Het goet en ’tquaet
Blijckt aen ’tgelaet.
[CH1657:585]
Der kind’ren dienst is klein van kracht,
Maer ’tis een geck die hem veracht.
[CH1657:586]
De boos’ helpt goeden in ’tverdriet,
Maer syns gelijck en derft hij niet.
[CH1657:587]
Het is de kloeckste Soon die leeft,
Die kennis van syn Vader heeft.
[CH1657:588]
Die syn gelt in ’tspel derft wagen
Heeft geen’ moet op gelt te dragen.
[CH1657:589]
Niewbacken broot al heet al warm,
Veel inde hand, niet in den darm.
[CH1657:590]
Die syn’ vyant weinigh acht
Werdter noch van omgebracht.
[CH1657:591]
Meet een syn selven niet te recht,
De maetstock werdt hem op geleght.
[CH1657:592]
Die een’ Vrouw keuren wil, of een Meloen,
En kan ’t niet beter als by ’t steert-stuck doen.
[CH1657:593]
’Tis de schult van ’tknechtien niet,
Dat het meisken naer hem siet.
[CH1657:594]
Tot het minnen en het winnen
Groot gewelt en kloecke sinnen.
[CH1657:595]
Een schalck en vindt niet lichter dan
’Tbedriegen van een gierigh man.
[CH1657:596]
De Wolf verliest syn’ tanden wel,
Maer blyft van aert al even fel.
[CH1657:597]
Die de Leewerck wil verlacken,
Moet sich vroegh ten bedd’ uyt packen.
[CH1657:598]
Op wel geneeren
Past rustigh teeren.
[CH1657:599]
Die de hant heeft in het deelen
Kiest het slechtste niet van veelen.
[CH1657:600]
Hoe de gierighe meer heeft,
Hoe hij meer in armoe leeft.
[CH1657:601]
Door de straffen, diese vlieden,
Werden gecken wyse lieden.
[CH1657:602]
Een oude wolf die quaet is
En huylt niet dan als ’tlaet is.
[CH1657:603]
Tyt doet het seer verteeren
En niet des Meesters smeeren.
[CH1657:604]
Die ’tverdrincken is ontkomen
Past op ’tondiep vande Stroomen.
[CH1657:605]
Verliest een jongman van syn gelt,
Hij wordt’er wys af met gewelt.
[CH1657:606]
Die den hont syn aers moet soenen
Hoeft syn’ mont niet seer te boenen.
[CH1657:607]
Indien de monick bidt om broot,
Hij neemt wel vleesch in tyt van noot.
[CH1657:608]
Het broot heel licht, de kaes heel swaer,
Is wederzyds de beste waer.
[CH1657:609]
De Boeren en de noteboomen
Zyn best met stocken t’ overkomen.
[CH1657:610]
Op ’thamerklappen slaept des Smits hont aller best,
Het klappertanden maeckt hem wacker in syn nest.
[CH1657:611]
Die ’t reaeltjen kan verdienen
Magh sich van ’treaeltjen dienen.
[CH1657:612]
’Tgeluyt dat oude honden slaen
Is als een raet van goet vermaen.
[CH1657:613]
De niewe kruyck is eer
Aen ’tdrincken als haer heer.
[CH1657:614]
Die de rent van ’thuysken treckt
Magh ’t doen helpen daer het leckt.
[CH1657:615]
De quelling raeckt met troosten uyt den weegh,
Maer voorspoets pack draeght niemant niet te deegh.
[CH1657:616]
De Slack, om ’tsuer gesicht van quelling t’ overkomen,
Heeft voor twee ooghen een paer hoornen aengenomen.
[CH1657:617]
De winden die de hooghe locht doorwaeyen
Doen niet den Toren, maer den Weerhaen draeyen.
[CH1657:618]
Honighraet werdt soet gesmaeckt,
Maer de Bie steeckt die hem maeckt.
[CH1657:619]
Geen mis soo goet
Als ’s landheers voet.
[CH1657:620]
Over-asers moeten ’t weten,
Van veel eten komt niet eten.
[CH1657:621]
De cure is goet, den Doctor komt de eer,
De man is doot, hij voelt gheen kortse meer.
[CH1657:622]
Lange ooren, langhe rocken
Moetmen meesteren met stocken.
[CH1657:623]
[Men moet Ezelen en Vrouwen
Bey met Stocken onder houwen.]
[CH1657:624]
De penning maeckt
Den man volmaeckt.
[CH1657:625]
Past een out man wat op syn’ maelen,
Hy kan tot hondert jaer toe haelen.
[CH1657:626]
Met maten en gewichten
Is alle scheel te slichten.
[CH1657:627]
Als de Schuyt is over ’tMeer,
Dencktmen aen den Sant niet meer.
[CH1657:628]
Die ras belooft en traegh voldoet,
’tBerouwt hem dat hij ’tgeven moet.
[CH1657:629]
’tQuaet dat uw’ mont ontschoot
Valt in uw’ eigen schoot.
[CH1657:630]
Die suer en onrijp eten moet
Sal weer genieten rijp en soet.
[CH1657:631]
Meloenen en Vronwen
Zyn qualick te schouwen.
[CH1657:632]
’T opschicken quam mij juist niet eens in mijn’ gedachten,
Als ick volck t’mijnent kreegh daerop ick niet en wachten.
[CH1657:633]
De Muys die maer een gat en kent
Is vande kat haest overrent.
[CH1657:634]
De Sot pronckt met syn’ hoornen als een Hert,
De wijse draeghts’ onsichtbaer in syn hert.
[CH1657:635]
Die ’tqualick weet te halen
En sal noyt wel betalen.
[CH1657:636]
Werdt ghy vande locht met kint,
Vrient, soo baert ghy niet als wint.
[CH1657:637]
In ’thuys van onsen Adriaen
Vermagh de hen meer als den haen.
[CH1657:638]
Men komt op alle wegen
Beslijckte gaten tegen.
[CH1657:639
In ’thuys dat een goet man bewoont met een rijck wijf
En heeft hy nemmermeer, Sy altoos ’thoogh bedrijf.
[CH1657:640
Noyt Raeds-vergadering en stond,
Men vond’er eenen rooden hont.
[CH1657:641]
Ten minsten is een spycker waert
Bij vriesend weer het heele paert.
[CH1657:642]
Daermen geen verlies en vindt,
Moetmen dencken datmen wint.
[CH1657:643]
Men siet geen vier of het verblijt,
In Somer en in winter-tyt.
[CH1657:644]
Die Luijt is daer in handen van een man,
Diese wel bespelen kan.
[CH1657:645]
Soo ghy wilt wijs zijn, deelt geen’ Peeren
In jock noch ernst met groote Heeren.
[CH1657:646]
Tewijl ick doe, tewijl ick segh,
Geraeckt’er een goet beetje wegh.
[CH1657:647]
Daer de Meester fluyten kan
Werdt gefluytt met alle man.
[CH1657:648]
In Smiths winckel meestendeel
Mes en beitel sonder steel.
[CH1657:649]
Met de schoonste stof in d’oogen
Werdtmen allerlichtst bedrogen.
[CH1657:650]
Neemt maer een’ besem-stock en schickt hem op,
Het sal een jongman schynen als een’ pop.
[CH1657:651]
Aenden gang en aenden dronck 1 1)
Kentmen Vrouwen, out en jonck.
[CH1657:652]
Weest welkom, Maymaent, zyt ghy daer,
Ghij beste maent van ’theele jaer?
[CH1657:653]
In ’tgoede jaer is Coorn maer Hoy,
In ’t quaede maeckt ghy Coorn van Stroy.
[CH1657:654]
Daer sitt tot een’ rijck’ gierigaert
Een Duyvel die de kas bewaert.
[CH1657:655]
Waer de Speelman Vaer is
Danst het al dat daer is.
[CH1657:656]
In ’tHuys daer de blinde woont
Werdt de slimste eerst gekroont.
[CH1657:657]
Neemt maer ter herten uw verdriet
En moeyt u met eens anders niet.
[CH1657:658]
Het werck dat ijemant doet
En ’tVier dat hij verboet,
Geeft best getuyghenis
Hoe vroeden man hij is.
[CH1657:659]
In dorr lant is ’twater goet,
Of ’t wat bracker is als soet.
[CH1657:660]
Zyt gh’ ergens met den man oneffen,
Past vrede met de Vrouw te treffen.
[CH1657:661]
In enghe Herbergen en langhe weghen
Kent yeder eerst syn’ metgesel ter deghen.
[CH1657:662]
Voor des mans huys die een goet ambacht kan,
Verschijnt den honger wel, maer blyfter van.
[CH1657:663]
’tMagh inden winter kout, ’tmagh inden Somer heet zijn,
Ick sie den Wyn altoos syn’ deckmantel gereet zijn.
[CH1657:664]
Men werpt het net vergeefs om Vis
In ’t water daer geen vis en is.
[CH1657:665]
Tot in ’tscharlaken laken
Kan een quae slagh geraken.
[CH1657:666]
Een vroom man kan sich wel ontgaen
Daer hij een kist vindt open staen.
[CH1657:667]
In ’toverslaen van allerley begin
Bedenckt veel’ wegen en gaet eenen in.
[CH1657:668]
’Tis al vergeefs door ’tvelt te gapen,
Daer valt geen keur in schorfde schapen.
[CH1657:669]
Inde Jacht en in de Min
Als men wil soo raecktmer in,
En alsmen kan
Soo raecktm’er van.
[CH1657:670]
Daer het Huys vol voorraets leit
Is de maeltijt haest bereit.
[CH1657:671]
Onder volck van boosen aert
Alle daegh de Wet vergaert.
[CH1657:672]
Paep, die geen oorlof eischt en in gelaeten wordt,
Of ghij hebt gunst te veel, of ghij komt schaemt te kort.
[CH1657:673]
De knecht dient, en de eer
Komt niet als op den Heer.
[CH1657:674]
Als de noot perst op het zeerst,
Spreeckt de vrient de waerheit eerst.
[CH1657:675]
Souw niet ons goetje minderen?
Waer ist oyt hooren seggen?
Wy waeren dertich kinderen
En Grootmoer ging geleggen.
[CH1657:676]
Dat is de beste slagh van Vrouwen diemen vindt,
Die alleman vervolght en niemant overwint.
[CH1657:677]
’Thoentje light en schrapt en schrapt,
En ’twerdt vande pip betrapt.
[CH1657:678]
Dat’s vande beste diemen siet,
Die by ’tvier staet en brandt haer niet.
[CH1657:679]
’tGeweer geplant
In een Sots hant,
Gevaer en straf
Voor die ’t hem gaf.
[CH1657:680]
Dat’s recht een bruylofts gast te seggen
Die met de bruyt te bedd gaet leggen.
[CH1657:681]
Notaris en Barbier en Hoer,
Al eene slagh en al een voer.
[CH1657:682]
De rechte Vrouw van waerden is
Die doot en onder d’aerden is.
[CH1657:683]
De man komt lichtelick te voren
Die doet daertoe hij is geboren.
[CH1657:684]
Een moolick die noyt wint en liet
Bewaert soo veel velds als hij siet.
[CH1657:685]
Het is een man die Coningh heeten magh,
Die noyt en quam daer hij een’ Coningh sagh.
[CH1657:686]
Daer ick te bedde ligh op mijn gemack,
Voert my de Duijvel vast van dack op dack.
[CH1657:687]
Eerst in ’tboeck geschreven,
Dan u gelt gegeven:
Eerst mij gelt getelt,
Dan te boeck gestelt.
[CH1657:688]
Een Mon’ck die doet watm’ hem gebiet
Ontfanght van elck en geeft noyt niet.
[CH1657:689]
En hebt noijt Jood noch mon’ck te vrient,
Soo ghy een’ Vrient soeckt die u dient.
[CH1657:690]
Ick ben te Hoof gegaen en was een’ groote beest,
Een Esel ben ick nu en heb te Hoof geweest.
[CH1657:691]
Veel viers, veel pottekens ten thoon,
En in die alle maer een’ boon.
[CH1657:692]
De Winthont die veel Haes doet rijsen in het velt,
Dat ’s dieder geen’ en velt.
[CH1657:693]
De soetste vrijens-tyt dien yemant kiesen kan
Is als een’ Weduw komt van d’uytvaert van haer man.
[CH1657:694]
Siet wat een kost’lick schoon uw’ Vryster uyt kan maecken,
’t Vel Gout-geel, Silver-haer, en ooghjens van scharlaken.
[CH1657:695]
Der trotsen ijd’le waen
Geeft bloeyssel, maer geen graen.
[CH1657:696]
Stelt ghy u met uw klein ter neer,
Terwijl een Sot soeckt na noch meer.
[CH1657:697]
Dien God een kunstigh ambacht gaf,
Meest komter een land-looper af.
[CH1657:698]
De Carre draeght een’ grooten last,
Maer meer die op de karre past.
[CH1657:699]
Een Corentien en vult geen’ schueren,
Maer ’thelptse vullen met syn’ bueren.
[CH1657:700]
’Tis een vermaeck’lick slagh van leven,
Wel t’eten en geen gelt te geven.
[CH1657:701]
Heel groote stilt van locht
Beduydt aenstaende vocht.
[CH1657:702]
Liefde, Jacht en Krijghs-gerucht,
Veel verdriets voor een’ genucht.
[CH1657:703]
Die man, voorseker, had een’ kloecken kop,
Hij schouwd’ een’ vliegh, en at een spinnekop.
[CH1657:704]
Daer ’s met de Doot niet om te gaen,
Sy neemt niet een presentjen aen.
[CH1657:705]
[Wee ons, de Dood is van de Veegen
Met geen’ presenten te bewegen.]
[CH1657:706]
Oh, Vaertje, wordt ghy ’tspel niet moe?
Daer krijght ghij noch een’ Dochter toe.
[CH1657:707]
Het land-gebouw en spoeijt met allen niet,
Daerm’ eerst de Son en dan den Landheer siet.
[CH1657:708]
Schoon getuych en schoone maen
Pryst den henxt den kooper aen.
[CH1657:709]
God hoed’ u voor den Duyvel en syn pooghen,
Van werp van teerlingen en Hoeren ooghen.
[CH1657:710]
Als de koe in ’tvelt, soo vatt,
En behoudt dan als een’ kat.
[CH1657:711]
Niet te bedencken en te seggen
Is schieten sonder aen te leggen.
[CH1657:712]
Wilt gh’u soo soet als honich maecken,
Ghij [sult] de Bijen tot spijs geraecken.
[CH1657:713]
Ick ben soo blint wel als ick dien,
Kan ick niet door een sifte sien.
[CH1657:714]
Lust [u] geen onlust en verdriet,
Spreeckt vanden krijgh en gaet’er niet.
[CH1657:715]
Troetelt ghij de katten, licht
Vliegen sij u in ’tgesicht.
[CH1657:716]
Geeft mij myn buyxken vol, en leght mij sacht,
Vermoort mij, slaep ick niet den heelen nacht.
[CH1657:717]
Niet een Mierken, of het heeft
Syn geselschap daer ’tbij leeft.
[CH1657:718]
Doet gh’ een ander quaet,
Wacht het vroegh of laet.
[CH1657:719]
Een geck is ’t die sich sterven doet
Om yet liefs dat hij derven moet.
[CH1657:720]
Het luijste peert van all’
Draeft wel ontrent den Stal.
[CH1657:721]
’Tzijn recht de streken van een’ rekel op het lant,
Den steen te werpen en verbergen dan de hant.
[CH1657:722]
Ick wenschte dat dit een kloeck Raeder oversloegh;
Wat ’s witte gront, swert Saet, vijf Ossen aen een’ Ploegh?
Geschrift in marg.
[CH1657:723]
Hebt ghy ’t gequetst het wilde Swijn?
’Tsal tegens u verbittert zijn,
En houden op van volgen
Daer op het was verbolgen.
[CH1657:724]
De Dochter aenden Man gebracht,
Een vreemdeling in haer geslacht.
[CH1657:725]
Soo gaet het meesten tijt,
Laet Soon, vroegh ouders quijt.
[CH1657:726]
Wy hebben noch niet eens een kint,
En hebbent al een’ naem versint.
[CH1657:727]
Kinders zyt gh’; in allen schijn
Sult ghij namaels ouders zijn.
Slaet daer acht op, jonghe lieden,
Soo ghy doet, sal u geschieden.
[CH1657:728]
Daer ick draet en naelde weet,
Houd’ ick mij voor half gekleedt.
[CH1657:729]
De Heer bewaer mij voor een man
Die als een Vrouwmensch klappen kan.
[CH1657:730]
Zijn de man’ syn haeren grijs,
Hy is out, maer juyst niet wijs.
[CH1657:731]
Dien de Liefde sitt in ’toordeel,
Trouwt syn leven niet met voordeel.
[CH1657:732]
Eert eerelycke li’en op dats’u weder eeren,
Eerloos’, op dat s’ uw eer niet in oneer verkeeren.
[CH1657:733]
Die u wat schuldigh is, hout hem voor schuldenaer,
Die u veel schuldigh is, als of ’t uw vijant waer.
om. uitg.
[CH1657:734]
Lieden die van jaeren zijn,
Alle daegh een’ niewe pijn.
[CH1657:735]
Eer en winst zijn qua’e geburen
Om in eenen sack te duren.
[CH1657:736]
’tMoy meissen maekt de keucken niet,
Maer ’tgoet vier datm’er blincken siet.
[CH1657:737]
Hij doet een heiligh werck, God magh’s sich wel erbarmen,
Die ’tvercken steelt en geeft de voetjens aen den armen.
[CH1657:738]
Bij haer selfs genoodde vrinden
Konnen haest den buyck vol vinden.
[CH1657:739]
De Sneewe doet het Coorn te velde deught,
Gelyck het bont den ouderdom verheught.
[CH1657:740]
Een mans memorie loopt te niet,
Gelijck een Slaef syn’ meester vliedt.
[CH1657:741]
Gescheurt gelas noch stille zee
En houden nemmermeer lang stee.
[CH1657:742]
Het bad-stoof-water heeft gesworen
Geen blanck’ te maecken vande Mooren.
[CH1657:743]
Besneden Jood, geschoren Paep, noch Vrouwen
Vergeven niet soo lang sy wat onthouwen.
[CH1657:744]
Hael ick ’tlyden selfs op mij,
Meer als reden dat ick ’tlij.
[CH1657:745]
’tZijn de jonge domme jaeren
Die den ouderdom beswaeren.
[CH1657:746]
Vrouw noch Hof niet meer
Elck als eenen heer.
[CH1657:747]
Die ’tConijn vermoordt, diens is ’t;
Maer den Haes hoort die hem hist.
[CH1657:748]
Die haer Spinwiel ’tminste jagen,
Sietmen meest quae’ hembden dragen.
[CH1657:749]
De Vloo die achter d’Oore gaet
Treckt met den Duyvel in beraet.
[CH1657:750]
Als ’tHuys gemaeckt is soo ’tbehoort,
Geraeckt de Baere voorde poort.
[CH1657:751]
De quade wonde kan genesen,
Het quaet gerucht kan doot’lick wesen.
[CH1657:752]
’Tzij weinigh of ’tzy veel,
De Galgh raeckt aen haer deel.
[CH1657:753]
Een oude Vrouw, die voor geen’ Pot kan strecken,
Dient entelick noch om een’ Pot te decken.
[CH1657:754]
Hoe meer een’ Craey haer wascht, een’ Hoer haer meer verschoont,
Hoe d’eene vuyler werdt en d’ander swarter thoont.
[CH1657:755]
D’eerste Vrouw dient voor een slet;
Maer de tweede stelt de wet.
[CH1657:756]
’Tlandt dat sijn selven niet kan decken
Sal mij geen dexel konnen strecken.
[CH1657:757]
’Ten is deselve niet, maer een’ gelycke saeck,
Den pot kentm’ aen den klanck, de menschen aende spraeck.
[CH1657:758]
Soeckt ghij Haes of Hoer te deghen,
Soecktse niet verr van de wegen.
om. uitg.
[CH1657:759]
D’eerste sop en d’eerste min
Zyn de besten in mijn’ sin.
[CH1657:760]
’Twijf schickt haer op, en heeft een man die niet en siet;
Wie weet wat dat bediedt?
[CH1657:761]
Verraderij is soet,
Maer hij niet diese doet
[CH1657:762]
Men vindt het werck naer datmen ’tspint,
En naer men ’t op brenght vindtmen ’tkint.
[CH1657:763]
De Spinkop laet een’ Rat door ’tnet,
Daerin sy tot een Vliegh besett.
[CH1657:764]
Die eens een’ misslagh dede
En quam noyt tot de tweede
En kost ’er twee doen als sy wouw;
Houdt dat voor een’ geschickte Vrouw.
[CH1657:765]
Verliest de Vrouw eens schaemt’ en eer,
Haer leven krijght sy se niet weer.
[CH1657:766]
Al is de rotsteen noch soo herdt,
De beitel wint het daer sy met gekloven werdt.
[CH1657:767]
Een die geselschap soeckt daermed’ hy magh verkeeren,
Sal syns gelijcke meer als meerder man vereeren.
[CH1657:768]
Hoe datm’ een’ koe meer melcks af treckt,
Hoe dats’ haer uyer ruymer reckt.
[CH1657:769]
Al watmense te voren set
Maeckt Weewen en Capuynen vet.
[CH1657:770]
’Traest vanden minsten tot den meesten
In arme lieden bruyloft-feesten.
[CH1657:771]
Laet den Aep in zyde kleen;
’Tis een aep en ’tblijfter een.
[CH1657:772]
Sij laet het op haer’ schoonheit staen,
Die in haer groen gekleedt derft gaen.
[CH1657:773]
Soeckt na Vrouw en Peer die swijgen,
Beter zynder geen’ te krijgen.
[CH1657:774]
Is ’tSchaep goedaerdigskens en tam,
’Tgeeft alle Lammeren de mam.
[CH1657:775]
De Vrouw die vroedt en zedigh is
Vervult een Huys dat ledigh is.
[CH1657:776
De Pepers ouderdom sit oude Neel in ’tvel,
S’ is rimpeligh en swart en brandt noch evenwel.
[CH1657:777]
Is mij de Wolf te deegh bekent,
Soo is hy aen geen Touw gewent.
[CH1657:778]
Den Haes loopt krachtigh op syn pad,
Maer meer de winthont die hem vat.
[CH1657:779]
Een Vrouwtjen opgeschickt als ’thoort
Houdt haer’ man van een anders poort.
[CH1657:780]
Wenscht dat uws vijants goet magh zyn
Of heel in Gelt, of heel in wijn.
[CH1657:781]
Den Appel in droogh weer en ’tmeisken in de kroegh,
Die rypen elck om ’tseerst, en elck al wat te vroegh.
[CH1657:782]
God geev’ mij in de herbergh thuys te leggen,
Daer ’t de Man al, de Vrouw niet hebb’ te seggen.
[CH1657:783]
Als ick mijn’ sin magh doen,
’k Heb liever nu het Ey, als merghen vroegh het Hoen.
[CH1657:784]
Elendigh wedervaeren,
Den heelen nacht gekraeckt en dan een Dochter baeren.
[CH1657:785]
God gev’ u nemmermeer te smaecken
De wonden die in ’tlit geraecken.
[CH1657:786]
Bylen hacken bylen,
Vylen vylen Vylen.
[CH1657:787]
Onder de gesloten boecken
Moet ghy geen’ Doctoren soecken.
[CH1657:788]
Dat mijn buerman eet
Helpt mij niet een’ beet.
[CH1657:789]
De Man die ’tsey was niet bedrogen,
Die sonder Vrouw is hoeft veel’ oogen.
[CH1657:790]
De Loghen diemen ’s Avonts giet,
Gaet ’s anderdaeghs van selfs te niet.
[CH1657:791]
Is ’t verloren, is ’t verdaen,
’Tmagh om Gods wil zijn gegaen.
[CH1657:792]
De wolf heeft altyt sin
In ’tdoen van syn’ wolvin.
[CH1657:793]
Het deughdelick gewin verdoetmen, en niet meer.
’Tondeughdelick verdoet syn selven en sijn’ heer.
[CH1657:794]
’T allerheelsaemst inden mont
Maeckt de bors wel ongesont.
[CH1657:795]
’t Gheen u ondienstigh is en uw Vrient noodigh heeft,
Ghy doet hem geen gelijck, soo ghij ’t hem niet en geeft.
[CH1657:796]
Vertrouwt niet alle winst te seer;
Al wat de Stroom geeft neemt hy weer.
[CH1657:797]
Mijn’ antwoort seght niet veel, maer sluyt op sulcke vragen;
Den Os en kan het niet, en daerom singht de wagen.
[CH1657:798]
Doet ghy de saeck niet voor uw sterven,
Verwacht het veel min van uw’ erven.
[CH1657:799]
Een man van reden heeft sijn’ welvaert in sijn’ hant,
Al wat de tijt souw doen doet hij met syn verstant.
[CH1657:800]
Slyck bij slyck,
Al gelyck.


Continue