Korenbloemen 1672, deel 1, fol. **4r

Hier is geen overschot, geen lappen noch geen leuren;
(10) Hier is een Werck dat wel behaeght is en beschaeft;
Hier is geloutert Goud, oock na de grootste keuren;
Hier is een paert dat voor en achter vierkant draeft,

Hier is een lijf te sien dat zeenwen heeft en spieren,
En vast en onverwrickt op goede beenen staet,
(15) En dat men nergens niet siet waggelen of swieren,
Maer dat wel hecht en recht op sijne leden gaet,

Hier is een schoonen hof vol uyt-gelesen bloemen,
Elck bladt is hier een bed op ’t fraeyste uyt gerust;
Hier is al wat op reuck en schoonheit heeft te roemen;
(20) Hier tast hy nimmer mis die wat te plucken lust;

Hier vindt het scherpst gehoor geen ongelijcke toonen;
Hier eetmen leckerny die dunne tongen smaeckt;
Hier is Ambroos voor luy die in den Hemel woonen,
Hier voelt de ziel haer vreughd die aen het herte raeckt.

(25) Ick sie de Nijdt te been, ick hoor haer hondtje keffen:
Jan seyt, ’t is my te hoogh: Trijn kan het niet verstaen,
Klaes klaeght dat hy den sin somwylen niet kan treffen,
En datter dingen zijn waer nae hy dient te staen.

Maer Jan en Trijn en Klaes, ghy moet het my vergeven,
(30) ’t Gebreck is by u selfs daer ghy hier over klaeght:
By Flaccus wert van ouds dien Dichter hooghst verheven
Die van sijn Lesers maer den minsten hoop behaeght.

Uw hoofden zijn te kleyn om dit te kunnen laeten.
Al spreeckt dees Dichter klaer, het komt u daer van daen;
(35) Waerom uw hersenen hem niet en kunnen vaeten,
Dat boven het gemeyn sijn spitse vonden gaen.

Hier wert een man vereischt dien ’t niet en moet verdrieten
Dat hy somwijlen weer herkaeuwe dat hy at:
Die ’t leest en wederleest, sal vinden en genieten
(40) Yet goeds dat hy in ’t eerst noch niet gemerckt en had.

Continue

Huygens - Korenbloemen
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands