Korenbloemen 1672, deel 1, fol. *3v

En daerom soo besteedt, als yeder Lands-genoot
Den Lande schuldigh is, in Voorspoed of in Nood.
    (30) Wat by-gewasch die Tarw mijn’ Grond heeft op sien geven,
Of ’t yemand weten wouw, hier heb ick het geschreven:
Mijn’ Bloemen stel ick met haer’ Voeten in den Int;
Raed, dien ick tegen ’t vroegh verleppen heb versint.
Hoes’ uyt den Acker staen, komt my niet toe te wijsen;
(40) ’k Hebs’ onder ’t Koren met beleeftheit hooren prijsen,
En yemand heeft bekent, die wat goedgunstigh loogh,
Onkruyd kost arger zijn, en dit stond wel in ’t oogh.
Lov’ ick de Koopmanschap? geenssins; ick laetse laecken;
Mits datse niemant laeck’ van naer Vergif te smaecken,
(45) De rest beken ick: en ghy, Leser, seght het vry,
’t Zijn Koren-bloemen, en soo komense blauw by.

                                                            CONSTANTER.

Continue

Huygens - Korenbloemen
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands