Korenbloemen 1672, deel 1, fol. ****3r

O ledigheit, vol werx! ô eedle KORENBLOEMEN!
    (10) Geen graen is by uw deught op eenen dagh te noemen.
    Gy rijst alleen, gelijk de Fenix uit zijn vlam.
Een Maro wint het; en men vint geen twee Homeeren.
    Dies zal mij Dicht u best, ô Fenix Dichter, eeren,
    Als gy der Steden Stadt, uw stemmend Amsterdam.

                                                    J. VOLLENHOVE.

___________________________________________________

        KLINCKERT

    Op de vermeerderde

    KOOREN-BLOEMEN

        Van de Heere

CONSTANTYN HUYGENS,

Ridder, Heere van Zuylichem, &c.

Hic meret aera liber Sosiis, hic & mare transit
Et longum noto Scriptori prorogat aevum.

    MEn spreeck’ my niet van Lely off van Roos,
Van Violet, of lieffelijcker geuren;
Van Purperbruyn off andre Tulps-coleuren,
    Die d’allersneêghste Puyck Bloemist verkoos;
    (5) Men spreeck’ my niet van ’t blanck en van ’t gebloos
Van Hyacinth, Narciss’ off and’re keuren,
Die Proserpijn’ op Henna mochten beuren,
    Want all die bloemcieraedjen sijn te broos.
Maer soo men my met bloemen will vermaecken,
(10) Men geev’ mijn ooge bloemen voll van saecken,
    En saecken voll van Bloem, als CONSTANTYN,
Wiens onweêrgaedelijcke KOOREN-BLOEMEN
Ick boven d’aller-edelste sall roemen
    Om dat het duerb’re Wijsheyts Bloemen sijn.

Continue

Huygens - Korenbloemen
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands