Korenbloemen 1672, deel 1, fol. ***2r

En seght my, Leser, eens, wat keurje voor het beste,
Het voorst’, of ’t middelste, of houje ’t met het leste?
    (35) ’t Ontvalt my nergens niet, en alles watje leest,
    Dat heeft eenparigheit in schranderheit van geest.
O Huygens gaf natuur het lot van dese bladen
Aen ’t sterffelijcke deel daer ghy me zijt beladen,
    Soo sagh men noyt vergaen ’t huys daer uw geest in schuylt:
    (40) Dan hy en doet geen schae die met den Hemel ruylt.

                                                          J. Van der BURGH. I.C.

____________________________________________________

SPORE
Voor den Edelen en Gestrengen Heere,
CHRISTIAEN HUYGENS,
Zone van den Heere van Zuylichem, &c.
Dat hy sijn Heer Vaders Gedichten het Licht gunne.

        ZOon, vol Geest, die uwen Vader
            Afbeelt, niet alleen in print,
        Maer in Deught, en geest noch nader,
            En zyn pen en gouden int
        (5) Nae sweeft, die des Vorsten blaêren,
            In de Legers in het Hof
        Teeckende, een ry van jaeren,
            Met onsterffelijcke lof:

        Die, in ’t midden van het woelen,
            (10) Ledig’ uuren stal, of vont,
        Om den Dicht-lust frisch te koelen,
            Uit de Hof-bron met den mont
        Het doorluchtigh nat te proeven,
            Daer Apollo me vereert
        (15) Die sijn hulp en gunst behoeven,
            Door wiens kracht men propheteert:

        CHRISTIAEN, waerom verlangen
            Wy soo langh naer ’t eeuwigh werck
        Van U Vaders Dicht en Sangen,
            (20) In Apolloos Duytsche Kerck?

Continue

Tekstkritiek:
Vs. 12: voor Hof-bron (ook in Korenbloemen 1658) leest de editie van Vondels Poëzy (Franeker, Leonard Strik, 1682; deel 2, p. 230) Hoefbron; het is blijkbaar geen zetfout, maar wel een woordspeling met Hoefbron of Hengstebron (Hippocrene).

Huygens - Korenbloemen
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands