Korenbloemen 1672, deel 1, fol. ****1v

    (5) Die Hercles prijsende met veel verwaent gebaers,
Wiert van den stoel geboent en van gehoor versteken;
En magh met dubbel recht by sulcken zijn verleken,
    Die ’t Son-licht maelt met kool, of toe-licht met een kaers.
Een werck soo noodeloos wil ick dan laten leggen,
(10) En niet een woort tot prijs van Huygens rijmen seggen.
    Gebreckelijcke waer dient door wat toys verbloemt:
Men magh eens anders Dicht blancketten en verlichten
Met woord-rijck lof-gespreck; maer die van Huygens Dichten
    Verwonderende swijght, heeft hooghst van hem geroemt.

                                                    I. DE DECKER.

        NOch eens op ’t nieuws, goed-Dichts-gesinden
        Eens all’ de vuyle vodden uyt;
        Hier is het recht beleid te vinden
        Hoe dat men Rijm op Reden sluyt:
        (5) Kondt ghy ’t geheim eens ondertasten
        Hoe ’t op sijn Zuylichems toegaet.
        ’k Wed dat ghy borstelen en quasten
        Te kort soudt komen, om al ’t quaed,
        Al ’t mis-gerijmde deur te strijcken,
        (10) Daer uwe kindsheid heeft gedacht
        De Wereld mede te verrijcken.
        Versiet u van een’ nieuwe schacht,
        En snijtse na de sné van dese,
        Soo stijf, soo snel, soo hel, soo fijn;
        (15) Daer sal haest Dicht te lesen wese,
        Dat waerdigh sal om lesen zijn.

                                    QUIDAM.
___________________________________________________

    Op de KOREN-BLOEMEN:
NEDERLANTSCHE GEDICHTEN
            Van den
HEERE van ZUILICHEM, &c.

HIer rijst de Sang-kunst in den top,
De Sang-bergh selfs veel hoger op;

Continue

Huygens - Korenbloemen
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands