Korenbloemen 1672, deel 1, p. 8
Geluckigh, soo sy rijst, die tuygen sullen wesen
Van ’t lieffelicke wesen,
En sien den Wolf het Schaep
Noch dreigen met den tand, noch stooren in den slaep;
(185) Geluckigh dien ’t [geluck*] geluckich zal beklijven,
Om erffelick te blijven
Inborgers van dijn’ Stadt.
Heer, maeck hem aller een die dus voor allen bad.In margine, bij vs. 188: Psal. 17.4.[CH1622:007]
        Proeve, op ’t begin der Klachten Ieremiae.
HOe sitt die Heilige, die prachtige, die schoone,
Die Borger-machtige, die aller Steden Stadt,
Die aller Landen eer en Vorstelicke Kroone
Verwoest, verweduw-lijkt haer’ hateren ter schatt?
    (5) Hoe sitt sy, troosteloos van die haer oyt beminden,
Den langhen droeven nacht haer’ wangen over-weent?
Hoe vindt sy om-end-om haer’ eertijdts trouwe vrinden
In ontrouw afgesackt, in ongevoel versteent?
    Haer’ borgery ontvlucht haer’ onderslaefde mueren,
(10) En Juda loopt om rust en vryicheits geniet
Daer geen te vinden is; haer’ spijtige gebueren
Betrappen haer te will in ’t nauw van haer verdriet.
    Verdriet en eenigheit deckt Zions lege straten,
Zij viert noch Autaer-dienst noch Tempel-feesten meer,
(15) Haer’ Priesters sitten flauw, haer poorten staen verlaten,
Haer’ maeghden uytgeweent verbitteren haer Seer.
    Sy siet sich overheert van die sy placht te dwingen,
Haer’ Vyanden in vré (soo straft des Heeren arm
Haer menigh sondigen) haer’ teere suygelingen
(20) Gevanckelijck ontruckt der Moederen gekarm.
    Der Dochter Zions glans is van haer afgescheiden,
Vervallen en verplett; haer’ Vorsten overmant
Gelijcken ’t matte wild dat niet en vindt te weiden,
En vlieden sonder weer des overwinners hand.
    (25) Jerusalem herdenckt in dese kommer-dagen
’t Voorspoedige geniet van haer’ verleden tijd,
Terwijl sy hulpeloos haer’ borgers siet verslagen,
Haer’ vyanden rondom ter spot sitt en ter spijt.In margine, bij vs. 1: I.
In margine, bij vs. 5: II.
In margine, bij vs. 9: III.
In margine, bij vs. 13: IV.
In margine, bij vs. 17: V.
In margine, bij vs. 21: VI.
In margine, bij vs. 25: VII.

Continue

Huygens - Korenbloemen
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands