Korenbloemen 1672, deel 1, p. 7

Van dry in dijnen Naem,
Hier sijn wy dusenden, en noch zoo veel, te saem.
(145) Stry voor de dusenden die voor dijn’ eere strijden,
Help Israël ontlijden,
En Babylon vergaen;
Slae op de dusenden die op dijn’ strijders slaen:
Maer slae hun oock in ’t Hert den Blixem dijner Waerheit,
(150) Verlichtse met de klaerheit
Die onse Baken is;
Maeck van haer’ stegen steen een vleessiger Gewiss;
Schepp Paulen onder haer, die Saulen willen heeten,
En, vele, niet en weten
(155) Hoe lakeloosen recht,
Hoe du verdedight wordst door David dijnen knecht.
Oft, staen sy eewelick in dijnen Doem voorschreven
Om nemmermeer te leven,
Ruym elders het getal
(160) Dat dijn genadigh, komt, ten laesten hooren sal:
Gelei den Leideren die Dijne Waerheit leiden
Daer menschen menschen weiden,
Daer menschen, in den schijn
Van menschen, min als mensch, en meer als beesten zijn.
(165) O! geev’ het groeyen daer den welgeraeckten planten
Die dijne Paulen planten,
En dijn’ Apollos voort
Besproeyen uyt de bron van dijn herbarend’ woord;
Kapp steenen uyt die Rots die op den Hoecksteen sluyten,
(170) Sny Christ’nen uyt die kluyten,
En gun ons ’t boden-brood
Van ’s Levens tijdingen gedragen in de dood:
Of Zion mogelick den voorspoed harer muren
Ten loere van haer’ Buren
(175) Soo sien besteeden moght,
Dat Israël van nieuws aen Juda werd’ verknocht,
En beid’ aen eenen Disch haer’ Zielen wilden spijsen.
    Oh! sal de Son noch rijsen
Van zoo gewenschten dagh,
(180) Dat Juda dit belev’ en Israël belacch?In margine, bij vs. 143: Matth. 18. vss. 19, 20.
In margine, bij vs. 152: Ezech. 11. 19.
In margine, bij vs. 167: I Cor. 3. 6. Matth. 21.42.
In margine, bij vs. 172: Joh. 3. 15, 1. en 4.9 en 5.25. Luc. 2, 10.
In margine, bij vs. 176: Ut omnes unum sint. Joh . 7. 11.

Continue

Huygens - Korenbloemen
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands