Korenbloemen 1672, deel 1, p. 6

    (105) Min zijn sy ’t, (sooder min van misdaed voor dijn Oogh is,
Dien ’t laeghste Min te hoogh is)
Dien, buyten Menschen giss,
Dijn’ ongewrongen Wett der Zielen Regel is;
Die d’een medoogentlick den anderen die schatten
(110) Ter herten helpen vatten,
Uyt die, gemeener macht,
De dwaesheit louteren die ’t Wereld-wijs veracht;
Die gaerne, naer ’t gepoogh van wel doen en wel weten,
Onnutte knechten heeten,
(115) En seggen, Een voor all,
Off alle sonder Een versmachten in den vall;
Die, sonder ander’ hulp dan die de hulp alleen is,
En met het Hert te vrêen is,
Om ’t tweede leven gaen
(120) By die door d’eerste dood de tweede heeft voldaen;
Die met gevouwen hand, maer meer gevouwen’ Zielen,
Van binnen voor dy knielen,
En soecken Hout noch Goud
Om dy te naerderen, die d’Ooren hebst gebouwt;
(125) Min zijn ’t, die, schuldenaers, den afslagh haerer schulden
Van dijn genadigh dulden
Verwachten, en ’t verly
Verachten van de hand die schuldigh is als sy;
Min, die, soo langh sy zijn, zijn willen dat sy moeten,
(130) En d’eerste Sonde boeten
In yeder een sijn werck,
En maken elck sijn hert sijn Klooster en sijn’ Kerck;
Min, (dorst men ’t dencken, minst) die meest dijn’ kruyssers laken
En schricken te genaken,
(135) En spouwen op den mond
Die dag’licks roemen derft van ’t spouwen in dijn’ wond:
Min emmers, die sich meest op dijne Min betrouwen,
En offren, van berouwen,
Een’ hongerige Maegh
(140) Daer dy de nucht’ren aêm in ’t smeeken uyt behaegh’?
    Behaeghde ’t dy dan oyt in ’t midden onder ’t quijnen
En ’t smeeken te verschijnenIn margine, bij vs. 112: 1 Cor. 1. 21.
Bij vs. 114: Luc. 17. 10.
Bij vs. 115: 1 Cor. 15. 22.
Bij vs. 117: 1 Tim. 2. 5. 1.
Bij vs. 118: Joh. 2. 1.
Bij vs. 119: 1 Sam. 1. 13.
Bij vs. 120: Coloss. 2. 13. en 1. 19, 20.
Bij vs. 122: 1 Sam. 16. vss. 7, 8.
Bij vs. 124: Psal. 94. 9.
Bij vs. 126: Coloss. 2. 13.
Bij vs. 127: Act. 4. 12.
Bij vs. 131: Gen. 3. 27.

Continue

Huygens - Korenbloemen
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands