Korenbloemen 1672, deel 1, p. 5

En wilst du noch ’t getal
Besnijden van de mans dat hun vermannen sal?
O! spaer de handen t’huys die buyten moeten wercken
(70) Ten bouwe dijner Kercken:
O! kort de handen t’huys
Die’r overwinningh is ’t verwoesten van dijn huys.
    Haer’ overtredingen gewogen tegen d’onse;
Het overwicht verslonse:
(75) Du bist gerechtigh, Heer,
Maer van twee Sondaren waerom is ’t d’eene meer?
Meer zijn sy ’t die den schat van dijn’ bevolen Wetten
Den hoeftigen ontsetten;
Meer zijn sy ’t die bestaen
(80) De meesterlicke hand aen dijn Gebod te slaen;
    Meer, die de voll’ verdienst van dijnen Eengeboren
Ter meester helft versmooren,
En roemen of de schuld
Door haer’ betalingen oock t’over wierd vervult;
(85) Meer, die het eenigh pad van Waerheit, Wegh en Leven
Afgodelick begeven,
En soecken in den nood
Aen machteloos gebeent het leven in de dood;
Die voor een’ stommen tack ten grouwel uytgehouwen
(90) De knie, dijn maecksel, vouwen,
En d’innerlicken plicht
Verplichten aen ’t begrip van ’t uyterlick gesicht;
Meer, die dijn Hemel-recht van geven en vergeven
Hun veinsen toegeschreven,
(95) En geven huns gelijck
Dat du den geveren sulst weig’ren in dijn Rijck;
Meer die het sondigh Vyer van ingeboren lusten,
Die Lêegheit noyt en blusten,
Ontsteken in den dwangh
(100) Van booser eenigheit dan ’s Werelds boost gedrangh;
Meer zijn sy ’t, meer, en meest, die dy, hun’ grooten Voeder,
Doen sterven in hunn’ voeder,
Doen leven, naer den nood,
En maken die ’t haer geeft haer dagelickse Brood.In margine, bij vs. 85: Joh. 14. 6.
Bij vs. 89: Imagines Christi & sanctorum venerandae sunt non solùm per accidens, vel impropriè, sed ita ut ipsa terminent venerationem, ut in se considerantur, & non solùm ut vicem gerunt exemplaris. Bellarm de Cul. Ima. cap. 21.

Continue

Huygens - Korenbloemen
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands