Zegel   CONSTANTIJN
      HUYGENS
            GEDICHTEN
Toren Academiegebouw
Universiteit Leiden

H U Y G E N S

BIBLIOGRAFIEGebruikte afkortingen

BLLBritish Library, Londen
BNNBiblioteca Nazionale, Napels
BNFBibliothèque Nationale de France, Parijs
DSUBibliotheek van Diversa Sed Una, Dordrecht
GBRGemeentebibliotheek, Rotterdam
KBHKoninklijke Bibliotheek, ’s-Gravenhage
KBBKoninklijke Bibliotheek, Brussel
MMWMuseum Meermanno-Westreenianum, ’s-Gravenhage
PBFProvinciale Bibliotheek Friesland, Leeuwarden
SBAStadsbibliotheek, Antwerpen
SBHStadsbibliotheek, Haarlem
UBAUniversiteitsbibliotheek te Amsterdam
KNAWKoninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen te Amsterdam
UBGUniversiteitsbibliotheek te Gent
ThysBibliotheca Thysiana, Leiden
UBGrUniversiteitsbibliotheek te Groningen
UBLUniversiteitsbibliotheek te Leiden
UBUUniversiteitsbibliotheek te Utrecht
UBVUBibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam
L.J.N.K. van Aken: Catalogus Nederlands toneel. Amsterdam 1954 - 1956. 3 dln.

F. Akkerman: ‘Constantijn Huygens als Neolatijns dichter.’ In: Huygens in Noorderlicht. Lezingen van het Groningse Huygens-symposium. Red. N.F. Streekstra en P.E.L. Verkuyl. Groningen, 1987, p. 99 - 112.
A.G.H. Bachrach: Sir Constantine Huygens and Britain: 1596-1687. A pattern of cultural exchange, Vol. 1, 1596 - 1619. Leiden [enz.], 1962. Vol. 2, 1619 - 1625. Leiden, 2013.

A.G.H. Bachrach: ‘Constantijn Huygens’s acquaintance with Donne. A note on evidence and conjecture.’ In: Essays presented to G.I. Lieftinck. Dl. 3: Neerlandica Manuscripta. Ed. by J.P. Gumbert and M.J.M. de Haan. Amsterdam, 1976, p. 111 - 117.

F.R.E. Blom, H.G. Bruin en K.A. Ottenheym: Domus. Het huis van Constantijn Huygens in Den Haag. [Zutphen, 1999].

G. Brandt: Gedichten van Geeraardt Brandt de Jonge, verzamelt en uitgegeven door N.B.A. Rotterdam 1649. (fol. A8v: fragment uit Oogentroost).
P. Corneille: Théâtre complet. Ed. P. Lièvre, R. Caillois. Parijs 1966 - 1968. 2 dln. (Bibliothèque de la Pléiade 19-20).
R. Descartes: Les passions de l’âme. Parijs (H. le Gras) 1649. KBH 1124 B 15.

R. Descartes: Les passions de l’âme, of De lydingen van de ziel. Vert. door J.H. Glazemaker. Amsterdam (T. Houthaak voor J. Riewertsz) 1659. KBH 1350 E 122.

Diogenes Laertius: De vitis dogmatis et apophthegmatis eorum qui in philosophia claruerunt; libri X. Ed. Th. Aldobrandinus. Londen (Th. Ratcliffe voor O. Pulleyn) 1664. UBL 710 A 4.
H.J.E. Endepols: Vijf geestelijke toneelspelen der middeleeuwen. Amsterdam, 1940.

D. Erasmus: Opera omnia. Ed. I. Clericus. Hildesheim 1961. 10 dln. Herdr. van de ed. Leiden 1703 - 1706.

D. Erasmus: Ausgewählte Schriften 7. Dialogus cui titulus Ciceronianus. Ed. Theresia Payr. (Darmstadt 1972).

D. Erasmus, H. Junius, J. Alexander e.a.: Adagia. [Frankfurt] (Wechelianus voor Cl. Schleichius & Petrus de Zetter) 1629. UBL 468 A 2.
Sextus Pompeius Festus: De verborum significatu quae supersunt cum Pauli epitome. Ed. W.M. Lindsay. Leipzig 1913.

Tanaquin le Fèvre: Les poetes Grecs. Premiere partie. Saumur (D. de Lespiniere en J. Lesnier) 1664. UBL 550 G 33.

A. Frank - van Westrienen: De groote tour. Tekening van de educatiereis der Nederlanders in de zeventiende eeuw. Amsterdam 1983. Diss. Leiden.
S. Groenveld: De Prins voor Amsterdam: reacties uit pamfletten op de aanslag van 1650. Bussum, 1967.
A.G. van Hamel: Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieën over litteratuur in Nederland. ’s-Gravenhage 1918.
(1988), pag. 55 - 68.

Homerus: Ilias & Odyssea. Ed. C. Schrevelius. Amsterdam (Ex off. Elzevirianâ) 1655 - 1656. 2 dln. KBH 763 C 16.

P.C. Hooft: Alle de gedrukte werken, 1611 - 1738. Ed. W. Hellinga, P. Tuynman. Amsterdam 1972. 9 dln.

P.C. Hooft: De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft. Ed. H.W. van Tricht [e.a.]. Culemborg 1976 - 1979. 3 dln. (Teksten en studies uit de Nederlandse taal- en letterkunde).
P.C. Hooft: Brieven. Ed. B. Huydecoper. Amsterdam (A. Wor en Erve G. onder de Linden) 1738. KBH 482 A 9.

P.C. Hooft: Gedichten. Verz. en uitg. door J. van der Burgh. Amsterdam (J. Blaeu) 1636. KBH 758 B 27.

P.C. Hooft: Gedichten voor Huygens. Proeven van tekst en commentaar voor de uitgave van Hoofts lyriek, II. Ed. P. Tuynman, F.L. Zwaan. Amsterdam 1968. (Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, N.R. 73, 4).

D. van Hoogstraten: Beginselen of kort begrip der rederykkunst. Amsterdam (G. onder de Linden) 1725. KBH 2105 A 1492.

Q. Horatius Flaccus: Opera Q. Horatii Flacci Venusini, grammaticorum antiquissimorum Helenii Acronis, et Porphirionis commentarijs illustrata [...] Ed. G. Fabricius Chemnicensis. 2 delen. Basel (H. Petri) 1555. UBL 766 A 13.

Q. Horatius Flaccus: [Opera]. Ed. D. Heinsius. Leiden (Ex off. Elzeviriana) 1629 [1628!]. KBH 235 D 221.

C. Huygens: Gedichten naar zijn handschrift. Ed. J.A. Worp. Groningen 1892 - 1899. 9 dln.
A. van Impe: Over toneel. Vlaamse kroniek van het komediantendom. Amsterdam [etc.] 1978. (Literatuur in zicht 3).
A. de Jager: ‘Meyers woordenschat.’ In: A. de Jager: Taal- en letteroefeningen. Leiden 1875, pag. 39 - 76.

H.H. Janssen: Latijnse letterkunde. 2e dr. [Utrecht] 1979.

N. Japikse: Johan de Witt. Amsterdam 1915. (Nederlandsche historische bibliotheek 9).

A. de Jeu: ‘Hoe dat een Vrouwen-beelt kan maken zulke Vaarzen.’ Reacties op de toneelstukken vn Catharina Verwers en Catharina Questiers.’ In: W. Abrahamse c.s. (ed.): Kort tijt-verdrijf. Opstellen over Nederlands toneel (vanaf ca. 1550) aangeboden aan Mieke B. Smits-Veldt. Amsterdam 1996, p. 179 - 184.

F. Junius: De pictura veterum libri tres. Amsterdam (J. Blaeu) 1637. KBH 1295 E 2.
Justinus: In Historias Trogi Pompeji epitomarum editio nova. Ed. J.G. Graevius. Utrecht (G. Zylius) 1668. KBH 3062 H 5.

D. Junius Juvenalis en Aulus Persius Flaccus: Satyrae. Ed. C. Schrevelius. Leiden (F. Hackius) 1658. KBH 767 D 46.
G.P.M. Knuvelder: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2. (Zesde druk. ‘s-Hertogenbosch 1977).
H.C. Lancaster: A history of French dramatic literature in the seventeenth century. Baltimore [etc.] 1929 - 1942. 5 dln.

H.J. Lange: Aemulatio veterum sive de optimo genere dicendi. Die Entstehung des Barockstils im XVI. Jahrhundert durch eine    Geschmacksverschiebung in Richtung der Stile des manieristischen Typs. Bern en Frankfurt 1974.

C.C. a Lapide: Commentaria in Scripturam Sacram. Ed. nova. Ed. A. Crampon. Parijs 1874 - 1877. 21 dln.

H. Lausberg: Handbuch der literarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der Literaturwissenschaft. Tweede verm. druk. München 1973. 2 dln.

A. Leerintveld: ‘Een bijzonder exemplaar van Vondels Gebroeders.’ In: W. Abrahamse c.s. (ed.): Kort tijt-verdrijf. Opstellen over Nederlands toneel (vanaf ca. 1550) aangeboden aan Mieke B. Smits-Veldt. Amsterdam 1996, p. 157 - 164.

A. Loosjes: Het leven van Constantijn Huigens in gemeenzamen dichttrant, voor zijne kinderen, door hem zelven beschreven, in twee boeken. Uit het Latijn in dichtmaat overgebracht door A. Loosjes P.Z. Haarlem (Wed. A. Loosjes) 1821.
Martialis: [Epigrammata ]. Ed. P. Scriverius. Leiden (Ioannes Maire) 1629. KBH 758 K 3.

T. ter Meer: ‘Huygens gestrand als tragediedichter.’ In: W. Abrahamse c.s. (ed.): Kort tijt-verdrijf. Opstellen over Nederlands toneel (vanaf ca. 1550) aangeboden aan Mieke B. Smits-Veldt. Amsterdam 1996, p. 59 - 64.

J.H. Meter: The literary theories of Daniel Heinsius. A study of the development and background of his views on literary theory and criticism during the period from 1602 to 1612. Assen 1984. (Respublica literaria Neerlandica 6).
A. Nieuwenhuis-Van Berkum: ‘Constantijn Huygens als kunstadviseur. Schilders, aankopen en opdrachten, 1625-1652.’ In: Huygens in Noorderlicht. Lezingen van het Groningse Huygens-symposium. Red. N.F. Streekstra en P.E.L. Verkuyl. Groningen, 1987, p. 113 - 126.
E. Oey - de Vita & M. Geesink: Academie en Schouwburg; Amsterdams toneelrepertoire 1617 - 1665. Amsterdam 1983.

P. Ovidius Naso: Der Brief der Sappho an Phaon. Ed. H. Dörrie. München 1975.
R.J. van Pelt: ‘De wereld van Huygens’ Hofwijck.’ In K.N.O.B. 82 (1983), p. 116 - 23.
Ph. Quinault: Agrippa roy d’Albe, ou le faux Tiberinus. Parijs 1661. UBL 733 F 43.

M.F. Quintilianus: Institutionum oratoriarum libri duodecim. Leiden en Rotterdam (Ex off. Hackiana) 1665. KBH 479 G 13.
R.A. Rasch: ‘Huygens’ Pathodia opnieuw uitgegeven.’ in Mens en melodie 31 (1976), p. 129 - 131.
J.E. Sandys: A history of classical scolarship. Reprint. New York [etc.] 1967. 3 dln. Herdr. van de ed. Cambridge 1906-1908.
A. Turnebus: Adversariorum tomi III. Auctorum loci, qui in his sine certa nota appellabantur, suis locis inserti, auctoribusque suis ascripti sunt. (Editio altera) Argentinae (sumpt. L. Zetzneri) 1599. KBH 252 B 791.
F. Ulivi: L’imitazione nella poetica del Rinascimento. Milano 1959.

J.H.W. Unger: Bibliographie van Vondels werken. Amsterdam 1888. (Bijdragen tot eene Nederlandsche bibliographie 2).
M. van Vaeck: ‘Den noodt van Vlaendren wordt in den hemel (...) verthoont.’ Petronella Keysers’ toneeldialogen gespeeld op de Hemel-waghen’ tijdens ‘de H. Bloedt-feeste der stede van Brugghe’ (1641-1644).’ In: W. Abrahamse c.s. (ed.): Kort tijt-verdrijf. Opstellen over Nederlands toneel (vanaf ca. 1550) aangeboden aan Mieke B. Smits-Veldt. Amsterdam 1996, p. 149 - 156.

Valerius Maximus: Dictorum factorumque memorabilium libri IX. Ed. J. Lipsius. Amsterdam (J. Janssonius) 1647. KBH 234 M 17.

Valerius Maximus: [Dictorum factorumque memorabilium libri IX]. Bez. door A. Thysius. Leiden (ap. F. Hackium) 1651. KBH 545 H 39.

P. Vergilius Maro: [Opera]. Ed. C. Schrevelius. Amsterdam (Abraham Commelinus) 1646. UBL 572 D 1.

H.J. Vieu-Kuik en J. Smeyers: ‘De letterkunde in de achttiende eeuw in Noord en Zuid.’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, deel 6, ’s-Hertogenbosch 1975.

M. Vitruvius Pollio: De architectura libri decem. Amsterdam (ap. L. Elzevirium) 1649. KBH 36 G 4.

G.J. Vossius: Elementa rhetorica, dat is beghinselen der redenriik-konst. Vert. door A.L. Kok. Amsterdam (J. Troost) 1648. UBL 1193 F 39.

G.J. Vossius: Etymologicon linguae Latinae. Praefigitur ejusdem de literarum permutatione tractatus. Amsterdam (L. & D. Elzevirius) 1662. KBH 252 A 13.

G.J. Vossius: De historicis Latinis libri tres. Leiden (Ioannes Maire) 1627. UBL 181 D 4.

G.J. Vossius: Poeticarum institutionum, libri tres. Amsterdam (L. Elzevirius) 1647. KBH 761 D 142.

G.J. Vossius: De imitatione cùm oratoriâ, tum praecipuè poeticâ; deque recitatione veterum, liber. Amsterdam (L. Elzevirius) 1647. KBH 761 D 143.

G.J. Vossius: De quatuor artibus popularibus, de philologia, et scientiis mathematicis, cui operi subjungitur, chronologia mathematicorum, libri tres. Amsterdam (I. Blaeu) 1650.

G.J. Vossius: De theologia gentili, et physiologia Christiana, sive de origine ac progressu idololatriae, ad veterum gesta, ac rerum naturam, reductae; deque naturae mirandis, quibus homo adducitur ad Deum [libri IV]. Amsterdam (Ioannes & Cornelius Blaeu) 1641. Reprint New York 1976, 3 dln.

G.J. Vossius: De veterum poetarum temporibus libri duo. Amsterdam (J. Blaeu) 1654. KBH 311 J 25.

W.B. de Vries: ‘Westermeer, Ockenburgh en Soelen, verwijzingen naar het toneel in enkele hofdichten.’ In: W. Abrahamse c.s. (ed.): Kort tijt-verdrijf. Opstellen over Nederlands toneel (vanaf ca. 1550) aangeboden aan Mieke B. Smits-Veldt. Amsterdam 1996, p. 201 - 206.
S. Werenfels: Redevoering over de toneelspelen, opgesteld door den wijd beroemden Sam. Werenfels, hoogleeraar in de H. Godgeleerdheid en welspereekendheid te Bazel; uit het Latijn vertaald door Ernst Willem Higt. Waar agter Lof der tooneelpoëzy, door den zelfden. Amsterdam, Yntema en Tiboel, boekverkoopers [ca. 1750?] UBA 330 C 27.
J. Westerbaan: Het eerste (-derde) deel der gedichten. ’s-Gravenhage (J. Tongerloo) 1672. 3 dln. KBH 841 B 14.

J. te Winkel: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Ongewijzigde herdruk van de 2e dr., Utrecht [enz.] 1973. 7 dln. Oorspr. ed. Haarlem 1922 - 1927.

J. te Winkel: ‘De invloed der Spaansche letterkunde op de Nederlandsche in de zeventiende eeuw.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 1 (1881), pag. 59 - 114.

S.F. Witstein: Funeraire poëzie in de Nederlandse Renaissance. Enkele funeraire gedichten van Heinsius, Hooft, Huygens en Vondel, bezien tegen de achtergrond van de theorie betreffende het genre. Assen 1969. Diss. Utrecht.

J.A. Worp: Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. Herdr. Rotterdam [c. 1972]. 2 dln. Herdr. van de ed. Groningen 1904 - 1907. 2 dln.

J.A. Worp: Geschiedenis van den Amsterdamschen Schouwburg 1496 - 1772. Uitgegeven met aanvulling tot 1872 door J.F.M. Sterck. Amsterdam 1920.

C.N. Wybrands: Het Amsterdamsche tooneel van 1617 - 1772. Bewerkt naar meerendeels onuitgegeven, authentieke bescheiden. Utrecht 1873.
C. Ypes: Petrarca in de Nederlandse letterkunde. Amsterdam, 1934. Diss. Amsterdam.W. Zuidema: ‘Jan Zoet.’ In: Oud Holland 23 (1905), pag. 83 - 104 en 175 - 188.