Pieter Langendyk: Jaap de Boer in den Schouwburg - ca. 1800.
Uitgegeven door dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton05307
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Continue

JAAP DE BOER
IN DEN
SCHOUWBURG,
OF
BOERTIGE BESCHRYVING
EENER REPRESENTATIE
VAN HET
TREURSPEL
ARAN EN TITUS,
EN HET
KLUCHTSPEL
DE KWAE GRIETEN.
DOOR
PIETER LANGENDYK.
Nieuwe Druk.
[Vignet: Gravure].
De Prys is 4 Stuivers.


[p. 2]

JAAP DE BOER
IN DEN
SCHOUWBURG.

                JAAP.

Wet hoor ik, Kees, zel hier ien hoope Volk vergaêren,
Om ’t Heerschip van ongs Dorp, verstae je, te verjaeren?

                KEES.

Jae, Jaepje, ’t is vry lag; eisch jy maar, by geval,
Al wat je wilt, wangt nou betaelt men niemendal:
(5) Ongs Heerschip is hiel korperael, ô seldreweeken!
Daar hoort men, by geval, het hiele Dorp van spreeken.
De Rederaikers, zel je ook, by geval, hier zien:
ô Hier zel, by geval, ien raere klucht geschiên.
Ze hebben op deuz’ plaets stellaezies laeten maeken,
(10) Daer zel je, by geval, op zien de raerste Snaeken
Van ’t hiele dorp, hiel mooi eklied in klinkklaer goud,
In Steê ehuurd; en al de *ken van den Schout
En ’t Heerschip, sommige mit zakjes en mit knoopen,
(15) Op die stellaezies, by geval, zo ’t zeggen is.

                JAAP.

Dat zel hiel mooi zyn, Kees, dat hou ik veur gewis.

                KEES.

Wel jae, zo ’t zeggen is, zo zellen ze vertoonen
Van AERON en zen Moêr.

                JAAP.

                                        Dat mien ik by te woonen;
Want zie, verstae je, ik heb dat iens ezien in Steê,
(20) Mit onze Maertje, toen ik na de Kormis reê.

                KEES.

Was ’t mooi Jaep?

                JAAP.

                Jae ’t was mooi, verstae je, om aan te kyken;
[p. 3]
Het Korredangsers spul mot daer de vlag veur stryken.

                KEES.

Wel Jaep, vertel men dan iens, by geval, hoe ’t gaet,
Want ik ken merken dat je ’t in den grongd verstaet.

                JAAP.

(25) Ik wou dat Maeretje hier ook was goeije Vaertje,
Dan zou ik ’t je allegaêr vertellen op* ien haertje:
Maer ’k zal het even wel zo goed doen als ik kan.
    Hoor: ’k kwam in Amsterdam mit ongze Maertje an,
En zag daer, by geval, ien hoope Menschen loopen,
(30) Verstae je, deur ien poort, en, vat je ’t, die was open.
Het was ien huis, zo mooi as van den Domenee,
Of dat van ongzen Schout, en weet je wat ik deê?
Ik vroeg die Mannetjes, die daer op schildwacht stongen,
Wat daer te doen was, dat de Lui mekaêr zo drongen
(35) Is, zaai ik, dat ien Kerk? Neen, zaai die, Karmenaed,
Dut is de Kommeny. Wel, zaai ik, beste Maet,
Dan zellen ze misschien hier strakjes Boêlhuis houwen,
Of zel de Vrouw, die in de Kommeny weunt, trouwen?
Neen, zaai die, ’k merk het wel, je weet niet van de zaek?
(40) Het is ien Spul, daer in gehuild wordt tot vermaek:
Ien wongder stichtlyk Spul, bekwaem om uit te leeren.
’k Vroeg of ’t zo mooi wel was, als ’t dangsen van de Beeren?
Hy lachte me wet uit, zo drae as ik dut zaai.
Ien angder zaai, wel Maet dat Spul is wongder fraai.
(45) ’k Vroeg hoe veul dat ik op de beste plek most geeven?
Hy zaai ien Gulden. ’k Docht, ik heb nog van men leven
Zo veul, verstae je, niet verkeeken in ien Spul,
Maer dut zel evenwel wet moois zyn en gien prul:
Iens weelde is ook altyd gien armoê: ’k zel ’t iens kyken,
(50) Wangt by de Boeren ben ik meê ien van de ryken.
Ik gaf twie Gulden, veur men Maeretje en veur my,
En daer meê douwdenwe nae ’t Spul toe, zy an zy:
Daer gingen we toen mit ongs gat op kussens zitten
As Burgemiesters; ’k docht om graeven noch om spitten.
[p. 4]

                KEES.

(55) Wat zag je daer toen, Jaep?

                JAAP.

                                            ’k Zag by den slapperloot
Wel hongderd Juffers mit heur halve borsten bloot!

                KEES.

Wat docht je toen wel, Jaep?

                JAAP.

                                                Ik had wel hooren zeggen,
Dat ze in het Speulhuis ook zo vlaais op taefel leggen;
En ’k docht hier zyn we, by geval, nou in zo’n huis.
(60) M N M D E (65) M I E A ’k B (70) O M

                KEES.

                                            Was daer angders niet te zien?

                JAAP.

W     D W (75) D R E I O (80) V D [p. 5]
P Z D (85) En toen de Kaerels mit de Doofpot.

                KEES.

                                                                        Wette zaeken!

                JAAP.

Jae alles zongder hangd of vinger an te raeken.

                KEES.

Was ’t Spul toen uit Jaep?

                JAAP.

                                        Neen, wel Keesje bin je mal;
Toen kwam het mooi nog an, in ’t eerst was ’t niemendal;
    Daer zat ien Kaerel op ien gouwen Bolderwaegen,
(90) Zo mooi eklied, as ik nog van men levendaegen
Gien Dykgraef heb ezien of Weleboren Man:
H V

                KEES.

W

                JAAP.

                                    Ze keeken puur as Bokken,
(95) V E

                KEES.

W

                JAAP.

                                            Neen. Ik zag den doek weêr vallen,
(100) E T E D D Hy zat te pryken in ien gouwen Leuningstoel,
En ’t Volk rondom zen lyf riep, met ien groot gejoel:
[p. 6]
(105) Lang Leef Jan Tronikus!

                KEES.

                                Jaep, hiet nou zo de Keuning?

                JAAP.

W E L I (110) D V D E D (105) M D M D

                KEES.

H

                JAAP.

(110) I H Z I L

                KEES.

(115) ’k W M

                JAAP.

W E D (120) D D J Men stak menkaêr daer dood, as katten en as hongden,
[p. 7]
Zo dat ’er op het lest gien over end meêr stongden,
(125) Als twie of drie. Ik zaai, kom Meertje loop je best,
Wangt meuglyk worden strak de Kykers ook ekwest.

                KEES.

Maer zag je niet waer dat die Moerejaen belangde?

                JAAP.

Jae toch, ’k zag dat men hem toen, by geval, verbrangde.

                KEES.

Dat was zen loon, Jaep. Maer toen elk zo was vermoord,
(130) Heb jy toen van van Volk daer nae niet meêr ehoord?

                JAAP.

Wel jae; wangt kort daer an zag ik ze saemen dangsen,
Terwyl ’k ien Scharretje mit Maertje zat te schrangsen.
En daer nae zag ik weêr die aigen Keuningin,
Maer in een ander pak eklied as in ’t begin,
(135) Mit nog ien angder, die me nou niet in wil schieten,
En deuze wieren toen genaemd de Quaeije Grieten,
Twie booze Heksen, die heur Mannen plaegden, maer
Ze wierden in ien Wieg esmeeten, de ien dae de aêr.
En toen zo lang ewiegd, tot dat ze vroomer wieren,
(140) En daer meê maekten ze de pais weêr mit heur vieren;
Toen dangsten ze veur ’t lest noch iensjes tot besluit.

                KEES.

Was ’t Spul toen uit Jaep?

                JAAP.

                                        Jae, jae Keesje, toen was ’t uit.
                                                                    P.L.            BERICHT.

    Daar dit Dichtstukjen van een onzer beroemste Comische
Dichters, de Heer
P. LANGENDYK, ten eenemaal uitver-
kocht en niet meer te bekomen was, dacht het ons niet on-
dienstig een’ nieuwen van Drukfouten gezuiverden Druk,
op hetzelve aan te leggen; ten einde ’s mans overige Werken,
als zyn
Donquichot op de Bruiloft van Kamacho, het we-
derzydsch Huwlyks-bedrog, Eneas, in zyn Zondagspak,
enz. daar mede te completeren.[p. 8]

Bij den Uitgeever dezes H. VAN KESTEREN in de Langebrug-
steeg, te Amsteldam, zijn de volgende Tooneelstukken ge-
drukt en te bekomen.

Adelijke kolenbrander (de)st. 6.    Ligtzinnigh, en goedhartigh. st. 6.
Advocaaten (de) van Iffland14.    Loterijbriefjes (de)6.
Afscheid, Toon. voor kinderen16.    Lijfkoetzier (de Oude)7.
Antonia of de Kloostergelofte14.    Magnetismus (het)8.
Beproeving of de Jonge Echtg:6.    Middennacht6.
Beste moeder (de)6.    Moerbeziënboom (de)8.
Bediende van twee Heeren10.    Nieuwe Eeuw (de)8.
Bloedverwanten (de)12.    Norse Minaaar (de)12.
Boert. Beschr. v. Aran en Titus4.    Ongeduldige (de)8.
Botermarkt (de)6.    Oude booze Generaal (de)16.
Brave Zoon (de)8.    Parodie op Gijsbr. (boertige)4.
Célina, of het kind des geheims10.    Id. op de Alleenspr. van Gysbr.4.
Charlotte de Blanford6.    Pinto of de omwenteling14.
Comedie bij geval of de gefopt.6.    Port. Michel Cervantes12.
Don Ranudo de Colibrados12.    Reizenden (de)6.
10.    6.
8.    8.
8.    16.
8.    8.
6.    12.
10.    8.
12.    10.
12.    6.
8.    8.
6.    12.
6.    12.
8.    8.
12.    12.
6.    12.
10.    12.
8.    12.
12.    8.
8.    4.
6.    8.
8.    8.
12.    12.
8.    6.
6.    6.
14.    10.
8.    12.
Kotzebue in Siberiën10.    Wijvengeklap (het) pl.12.
Kwade Luim, van Kotzebue14.    Zal laat worden (het)8.
Landman Rechter (de)10.    Zege der Ouderliefde (de)16.
Leer om Leer6.    Zegepr. der Vrijheidsvrinden6.

Ook alle zo oude als daaglijks uitkomende Tooneelspellen zijn
by Bovengemelden te bekomen.


Continue